SAHİL GÜVENLİK KANTİN YÖNETMELİĞİ

    Sahil Güvenlik Kantin Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 04/09/2003

    Resmi Gazete Sayısı : 25219

    İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kanuni Dayanak

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik; Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı askeri kantinlerin gelirleri ile teşkil, idare, murakabe, işletme ve kontrol şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kuruluşlardaki bütün askeri kantinleri kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    a) Kuruluş : Karargah, birlik ve kurumları,

    b) Merkez : Bir piyasası bulunan il ve ilçe gibi yerleşim yerlerini,

    c) Gelir kaynağı : Orduevi, askeri gazino ve askeri kantin dışında kalan ve gelir sağlayan çay ocağı, berber, boyacı, sinema, lahmacun fırını, tekel, jeton, kart, (Değişik ibare: 20/10/2010-27735 S.R.G Yön/1.md.) milli piyango şans oyunları bayiliği, fotoğrafhane, iş ocakları,askeri plaj, misafirhane, gıda kontrol müfreze laboratuvarları ve benzeri işletmeleri,

    ç) Kantin: Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kuruluşlardaki kantinleri,

    d) Kantin şubesi : Kantine bağlı olarak açılıp işletilen satış yerlerini,

    e) Reyon : Kantinlerde belirli gruplarda toplanan malların satıldığı bölümleri,

    f) Yan kuruluş : Kantine bağlı olarak çalışan gelir getirici işletmeleri,

    g) Muaddel : Üretilecek nesnenin belirli bir standartta olması için içersine konacak ham maddelerin cinsini ve miktarını gösteren belgeyi,

    h) Kışla Komutanı: Kantin kurmaya ve işletmeye yetkili kılınan komutanı,

    ifade eder.

    Kanuni Dayanak

    Madde 4 - Bu Yönetmelik; 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 106 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teşkilat ve Görevler

    Kuruluş

    Madde 5 - Askeri kantinlerin kuruluş ve işletilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Kışla içerisindeki askerlerin ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birlik, kurum ve karargahlarda çalışan sivil personelin çeşitli zaruri ihtiyaçlarını daha ucuza ve kolaylıkla sağlayabilmeleri, erbaş ve erlerin kışla dışı ilişkilerini azaltarak, sağlık ve disiplinin korunması amacıyla, her kışlada ihtiyaca binaen bir askeri kantin açılabilir. Aynı kışla içerisinde birden fazla kantin kurulamaz. Ancak, aynı kantine ait kantin şubesi açılabilir. Kantinin bulunduğu garnizonda kantini işleten birlik komutanı tarafından 12 nci madde esasları dahilinde kantine bağlı yeteri kadar şube açılabilir. Ancak, garnizon dışına ve yurt dışına açılacak kantin şubeleri için Sahil Güvenlik Komutanlığından izin alınır.

    b) Kantinler, askeri kantinin kurulacağı birliğin bağlı bulunduğu en az Bölge veya eşidi seviyedeki (Değişik ibare: 20/10/2010-27735 S.R.G Yön/2.md.) komutan tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığından izin alındıktan sonra kurulur ve ilgili karargah, birlik veya kurum tarafından işletilir. Kantinlerin işletilmesi yetkisinin, aynı kışla içerisinde başka bir komutanlığa bağlı diğer bir birlik veya kuruluşa devri mümkündür. Askeri kantinlerin kuruluşu ve faaliyete geçtiği bir ay içinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığınca, Genelkurmay Başkanlığına, Sahil Güvenlik Teftiş Kurulu Başkanlığına ve kantin gelirlerinden pay gönderilen diğer kurumlara bildirilir.

    c) Askeri kantinler ve şubeleri, kışla sınırları içerisinde hizmet vermeye uygun, kapalı ve emniyetli yerlerde kurulur. Çeşitli nedenlerle araziye çıkılması halinde, kantin faaliyetleri araç veya çadır içerisinde devam edebilir.

    Kantin Heyetinin Teşkili

    Madde 6 - Kantin heyeti, bir yıllık bir süre için seçimle teşkil edilir.

    a) Kantin heyetinde, bir başkan (muvazzaf/sözleşmeli subay), bir muhasip üye ve bir mutemet olmak üzere en az üç kişi bulunur.

    b) Kantin heyetlerinde en az bir astsubay bulunması şarttır.

    c) İş hacmi ve şube sayısı fazla olan kantinlerde üye sayısı yeteri kadar artırılır ve ayrıca bir kasa sorumlusu seçilir.

    ç) Kantin heyetlerinde muhasip ile mutemetlik görevi aynı kişide birleşemez.

    d) Yönetmeliğin 42 inci maddesinde belirtilen durum gereğince bilanço usulü (tek düzen) muhasebe sistemi uygulayan kantinlerde muhasip, kışla komutanı tarafından muhasebe eğitimi görmüş personel arasından seçilerek atanır.

    e) Tek düzen muhasebe sistemi uygulayan kantinlerde ücreti kantin gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli muhasebe personeli çalıştırılabilir.

    Adayların Belirlenmesi

    Madde 7 - Kantin heyeti seçimine katılacak adaylar, aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenir:

    a) Kantin heyetine, subay, astsubay, sivil memur ve uzman erbaşlar aday olarak gösterilebilir.

    b) Başkan, muhasip, mutemet, iş hacmi ve şube sayısı fazla olan kantinlerde ilave edilecek kasa sorumlusu ve diğer üyeler seçimden önce, tahsil ve yetenekleri ile birlik/karargah/kurumda seçimden sonra kalacakları süre dikkate alınmak suretiyle ayrı ayrı belirlenerek, kışla komutanlığı tarafından aday gösterilir.

    c) Aday sayısı, seçilecek asil üye sayısının üç katından az olamaz.

    ç) Bir kışlada birden fazla kuruluş bulunduğu takdirde, adayların kuruluş mevcutlarına göre belirlenmesi esastır.

    d) Kantin heyetine mal saymanları, hesap sorumluları ve saymanlık mal sorumluları aday gösterilemez.

    e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılmış olanlar bu cezalar paraya çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile aday gösterilemezler. Adaylar hakkında gerekli soruşturma Kışla Komutanları tarafından yapılır.

    Kantin Heyetinin Seçimi

    Madde 8 - Askeri kantin heyetinin seçiminde dikkate alınacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Asil ve yedek üyeler; kışla komutanlığı tarafından gösterilen adaylar arasından, kışlada görev yapan subay, astsubay, sivil memur ve uzman erbaş mevcudunun en az yarıdan bir fazlasının katılacağı toplantıda, toplantıya katılanların oylarıyla seçilir. Seçim gizli oy, açık tasnifle sonuçlandırılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, müteakip toplantıda herhangi bir yeter sayı aranmaz.

    b) Seçim sonucunda her görev için en fazla oy alanlar asil, daha az oy alanlar ise, aldıkları oy sayısına göre sıralanarak yedek üye olarak belirlenir. Seçilen üyelerin kıdemlisi kantin başkanlığı görevini yürütür.

    c) Seçimin cereyan tarzı ve sonuçları, kışla komutanı tarafından görevlendirilecek ve en az üç kişiden oluşacak tasnif heyeti tarafından bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın bir nüshası kışla komutanlığı personel şubesinde, bir nüshası da kantinin teftişinde ibraz edilmek üzere kantin başkanlığında saklanır.

    ç) Kantin heyetinin seçimi, her yılın Aralık ayında yapılır. Yeni kantin heyeti, devreden kıymetleri teslim alarak 1 Ocak tarihinde göreve başlar. Kışla komutanlığı tarafından yeni heyetin tecrübe kazanması için, eski heyet ile birlikte Aralık ayı sonuna kadar çalışmaları sağlanır. Ancak, söz konusu ayın muhasebe kayıtlarındaki imza yetkisi eski heyete aittir.

    d) Kantin heyetinde görev alanlar, gelecek dönemlerde tekrar seçilebilir.

    Kantin Heyetlerinin Değiştirilmesi

    Madde 9 - Kantin heyeti başkan ve üyeleri ;

    a) Herhangi bir nedenle görevlerinden iki aydan fazla ayrı kalmaları,

    b) İstifa etmeleri,

    c) Görevini kötüye kullanmaları,

    ç) Görevlerinde başarısız olmaları,

    durumlarında, kışla komutanı tarafından değiştirilir.

    Yedek Üyelere Görev Verilmesi

    Madde 10 - Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen sebeplerle boşalan üyeliklere, seçim sonu tutanaklarındaki sıraya göre yedek üyeler görevlendirilir. Görevlendirilecek yedek üyenin iki ay ve daha kısa bir süre içerisinde atama, kurs, dış görev, geçici görev ve benzeri sebeplerle birlikten ayrılacağı biliniyorsa bir sonraki yedek üye görevlendirilir. Kantin heyetinin, üye sayısındaki eksiklik nedeniyle oluşturulamaması halinde, seçim derhal yenilenir.

    Görev ve Sorumluluklar

    Madde 11 - Kışla komutanı; askeri kantini kurmak, kantin heyetinin seçimini sağlamak, kantin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini gözetmek ve kantin gelirlerinin sarf yerlerini tespit etmekle görevli ve sorumludur.

    Kantin heyeti ise, kantin hizmeti ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, kantin hesaplarının tutulması, kantine ait belge, defter ve evrakların muhafazası ve teftişe tabi dönem/dönemlerin teftişini vermekle görevli ve sorumludur.

    Aylık bilançoların düzenlenmesi ve imzasından önceki devreye ait sorumluluklar, kantin heyetine, ilgili üye veya görevliye aittir. Ancak, bilançolar düzenlenip onaylandıktan sonra sorumluluk kantin heyeti ile birlikte kışla komutanına aittir.

    Kantin Şubeleri

    Madde 12 - Bir askeri kantine bağlı olarak ;

    a) Üst komutanlık payları kesildikten sonra geliri ait olduğu birlik tarafından kullanılmak üzere, aynı birliğe mensup birbirine yakın iki kışlada konuşlanan veya aynı kışlada konuşlanmakla birlikte farklı komutanlıklara bağlı bulunan birliklerde,

    b) Geniş bir alana yayılmış olan kışla sınırları içerisinde,

    c) Kışla içindeki ve dışındaki lojman bölgelerinde,

    ç) Atış ve tatbikat veya eğitim için uzun süreli olarak garnizon dışına veya yurt dışına intikal eden birlik veya kurumlarda,

    d) İl ve ilçe merkezlerine uzak ve ulaşımı güç yerlerde konuşlu birliklerde,

    e) Kış şartları nedeniyle ulaşımı sağlayan karayollarının sık ve uzun sürelerle kapandığı bölgelerdeki konuşlu birliklerde,

    şubeler açılabilir. Ancak, yukarıda belirtilen kıstaslara uygun olarak kantin şubesi açılması teklif edilecek birlik ve kurumlardaki görevli olan personel ve ailelerinin mevcudunun, kantin hizmeti vermeyi gerektirecek miktarda olması hususu dikkate alınır.

    Kapatılma

    Madde 13 - Herhangi bir sebeple kapatılması gereken kantinlerin nakit, mal, demirbaş ve belgeleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından verilecek emre göre diğer bir askeri kantine devredilir ve ilgili kışla komutanlığınca sonuç hakkında bir ay içerisinde silsileler yolu ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına ve kantin gelirlerinden pay gönderilen diğer kurumlara bilgi verilir. Ayrıca, kapatılma işlemi Sahil Güvenlik Komutanlığınca Genelkurmay Başkanlığına bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kantinlerden Yararlanma, Tertip ve Hizmet Esasları

    Kantinlerden Yararlanma

    Madde 14 - Askeri kantinlerden ;

    a) Kışla içerisindeki askeri kantinlerden; askerler ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115'inci maddesinde belirtilen sivil personel,

    b) Kışla dışındaki kantin satış şubeleri ile kışla içindeki lojmanlar bölgesindeki şubelerden; yukarıda belirtilen personel ile birlikte, bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler,

    yararlanabilirler.

    Tertip ve Temizlik

    Madde 15 - Askeri kantinlerin tertip ve temizliği aşağıdaki esaslar çerçevesinde sağlanır :

    a) Kantinlerin iç dizaynı, görevli personelin çalışmalarında verimlilik ve istifade eden personele kolaylıklar sağlayacak şekilde yapılır.

    b) Temizlik maddeleri, gıda maddelerinden ayrı yerde depolanır ve satışa sunulur.

    c) Çabuk bozulabilen maddeler ile dondurulmuş gıda maddeleri uygun soğutucularda satışa sunulur.

    ç) Kantinler günün belirli saatlerinde temizlenerek hiçbir surette kirli kalmalarına müsaade edilmez.

    d) Kantin ve depolarının haşerelere karşı etkin bir biçimde korunabilmesi için gerekli önlemler kantin heyeti tarafından alınır.

    Hizmet Esasları

    Madde 16 - Kantinden yararlanan personele en iyi hizmeti vermek için:

    a) Kantinde reyon sorumlusu olarak görevlendirilecek erbaş ve erler, bu görevi en iyi şekilde yapabilecek olanların içinden seçilir.

    b) Kantinden yararlanacaklar ile kantinde görevli personel arasındaki ilişkilerde askeri terbiye ve nezaket kurallarına dikkat edilir.

    c) Kantinden yararlananlar, kendilerine farklı muamele yapılması için görevli personelden istekte bulunamaz.

    ç) Kantinde, belirli bir ünite veya reyon hiçbir şekilde kiraya verilemez ancak, mal satış işlemlerinde yan işletme prosedürü uygulanmak suretiyle, ayrı işletme defteri ve ayrı para teslim defteri tutularak ve kantin bilançosunda "Kantin Gelirleri, İş Ocakları Karı" bölümünde "Konsinye Satış" hanesi açılarak elde edilen kar direkt yazılmak kaydıyla konsinye usulü satış yapılabilir.

    d) (Ek bent: 20/10/2010-27735 S.R.G Yön/3.md.) Söz konusu satış işleminde;

    1) Konsinye usulü satış ile ilgili hususlar, teklif yolu ile belirlenecek resmi/özel kuruluş veya firmalar ile kantin işletmesinden sorumlu kantin heyeti arasında yapılacak sözleşmede tespit edilir.

    2) Sözleşme süresi bir yıldır. Sözleşme yapılacak taraf, en az üç firma, kuruluş veya kişi arasından teklif usulü ile seçilir ve belgeleri denetimlerde aranır.

    3) Vergi mükellefiyeti bulunmayan kişi, kuruluş veya firma ile sözleşme yapılamaz.

    4) Sözleşme tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgelerin ilgili kantin heyetine sunulması gerekir.

    5) Konsinye satış yapılacak reyonlardaki mallar için mal sahibine ve kantine kalacak oranlar ayrı ayrı belirtilmek suretiyle kantin heyeti 30 uncu maddede belirtilen oranı geçmeyecek şekilde kâr oranını firmayla ortaklaşa belirleyerek fiyat oluşturulur.

    6) Malın gönderilmesinde sevk irsaliyesi düzenlenir. Düzenlenen irsaliyede malın konsinye olarak satılacağını belirtmek için irsaliye üzerine "Konsinye olarak teslim edilmiştir" ibaresi açıkça yazılır.

    7) Mal veya eşya, kantine giriş esnasında kantin heyeti tarafından kontrol edilir. Fiyat etiketi kantin başkanlığınca tanzim edilerek mühürlenir. Pos kasa bulunan kantinler için, gün sonunda pos kasalardan satış raporu alınarak satılan miktar yedi günlük süre içinde kantin başkanlığına fatura edilir. Pos kasa bulunmayan kantinlerde konsinye satış yapılacak reyonlara ayrı ayrı birer yazar kasa tahsis edilerek günlük ve aylık alınacak satış raporları doğrultusunda satılan miktar kantin başkanlığına yedi günlük süre içinde fatura edilir.

    8) Konsinye olarak satılmak üzere bekleyen malın mülkiyeti satış gerçekleşinceye kadar malı gönderene aittir.

    9) Malın satılamayarak değiştirilmesi ihtiyacı doğduğunda veya malın reddine karar verilmesi halinde mal yükleniciye iade edilir.

    10) Satılan mal için kantin işletmesi adına kesilecek faturanın satışın gerçekleştiği tarihten itibaren yedi gün içinde düzenlenmesi gerekir.

    11) Reyonda satılacak mal veya eşya sözleşmede belirlenir ve bunun dışında mal veya eşya satılamaz.

    12) Askeri kantinlerde konsinye usulü satışlarda firma personeli çalıştırılamaz.

    13) Reyonda satılan her türlü mal veya eşyanın hesabı mutlak surette kantin kasasında işlem görür ve işletme defterine girişi yapılır.

    Sağlık ve Gıda Denetimi

    Madde 17 - Kantinin sağlık ve gıda denetimi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

    a) Muhtemel iş kazalarına anında müdahale edilebilmesi için, ilk yardım sıhhiye dolabı bulundurulur.

    b) İlk yardım yapabilecek bilgi ve beceriye sahip bir personel görevlendirilir.

    c) Bütün ünitelerde, genel temizlik, gıda hijyeni ve "Silahlı Kuvvetler Gıda Kontrol Devamlı Talimatı" esaslarına uygun önlemler alınır.

    ç) Çalışan personelin:

    1) Sağlık cüzdanları düzenli olarak tutulur.

    2) Genel sağlık muayeneleri en az ayda bir kez yaptırılır.

    3) Periyodik portör muayenelerinin üç ayda bir kez olmak üzere askeri veya devlet hastanelerinin ilgili servislerinde yapılması, birlik doktoru tarafından sağlanır.

    4) Aşıları zamanında yaptırılır.

    5) El, yüz, saç, sakal, kılık, kıyafet temizlikleri her gün denetlenir.

    d) Satışa sunulan raf ömürlü gıda maddelerinin raf ömrünün takibi konusunda gerekli önlemler alınır.

    e) (Değişik bent: 20/10/2010-27735 S.R.G Yön/4.md.) Kantin kurullarınca satın alınan gıda maddelerinin sağlık açısından kontrolleri kışla komutanınca en az ayda bir kez yaptırılır. Bu görev, gıda kontrol subayı veya kışla tabibi veya muayene komisyonu başkanlığına verilebilir. Yapılan kontrolün sonucunda iki nüsha tanzim edilecek raporun bir nüshası kantin heyetince, diğer nüshası ise gıda kontrol subaylığınca muhafaza edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kantinin İşletilmesi

    Gelir Kaynaklarının Bağlantısı

    Madde 18 - Kışlalarda mevcut hiçbir gelir kaynağı, bağlantı dışı bırakılamaz. Bu gelir kaynakları:

    a) Askeri gazino bulunmayan kışlalarda kantine bağlanır ve kantin heyeti tarafından yönetilir.

    b) Askeri gazino bulunan kışlalarda bağlantı, hizmet ilişkileri dikkate alınarak kışla komutanlığınca belirlenir.

    Kantin Sermayesi

    Madde 19 - Askeri kantinin kuruluş sermayesi Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir. Sermaye aşağıdaki yollardan sağlanır.

    a) Genel olarak yapılacak bağışlar,

    b) Kuruluş aşamasındaki promosyonlar,

    c) Sermayesi ve geliri fazla olan kantinlerden sermayesi kısıtlı olan kantinlere, Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile verilecek mal ve para,

    ç) Gelir getiren yan kuruluşların sermayelerinden yapılacak nakiller,

    Kantin sermayesi her ay, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan bir önceki ayın Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranı kadar arttırılır.

    Bu işlemde; Tüketici Fiyatları Endeksi, % 4 ve daha az ise Tüketici Fiyatları Endeksi oranı kadar, % 4'den fazla ise % 4 oranında arttırma yapılır.

    Bu oran, Sahil Güvenlik Komutanlığı Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı tarafından her ay yayımlanır. Enflasyondaki olağandışı artışlar halinde, bu oran Sahil Güvenlik Komutanlığı (Değişik ibare: 20/10/2010-27735 S.R.G Yön/5.md.) tarafından belirlenir.

    Avans

    Madde 20 - Kantin sermayesi ve geliri borç verme amacı ile kullanılamaz. Ancak, birlik komutanı veya kurum amirinin yazılı izni alınmak ve hizmetle ilgisi olmak kaydıyla 29 gün süreli avans verilebilir. Verilen avans, hizmetin bitiminde gerekli evrak düzenlenerek kapatılır. Birinci avans kapatılmadan ikinci avans verilemez. Birliğe verilmiş avans, yıl sonu kapanış bilançosunda devredilemez.

    Kantin Alacaklarının Takibi

    Madde 21 - Kantin alacaklarının takip ve tahsili aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür.

    a) Bir suçla bağlantısı bulunmayan alacaklara ilişkin davalar, hazine avukatlarınca hukuk mahkemelerinde İçişleri Bakanlığı adına açılır ve takip edilir. Bu çeşit alacaklar için illerde muhakemat müdürlüklerine veya defterdarlıklara, ilçelerde mal müdürlüklerine başvurulur.

    b) Zimmet, görevi ihmal ve benzeri suçlardan kaynaklandığı iddia edilen alacaklara ilişkin dava dosyaları, askeri savcılığa sunulmak üzere bağlı bulunduğu komutanlığa iletilir.

    c) Kantinle ilgili olarak adli makamlara intikal eden davalar, mahkeme harç ve masrafları, kantin heyetince ödenmek üzere hazine avukatlarının takip ve sorumluluğundadır.

    İhtiyaçların Tespiti

    Madde 22 - Kantine alınacak malların cins ve miktarı;

    a) Muhafaza ve satış imkanları,

    b) Sermayenin yeterlilik durumu,

    c) Kantinden istifade eden personelin istekleri,

    dikkate alınarak kantin heyetleri tarafından tespit edilir ve mal alım ihtiyaç listeleri kışla komutanı tarafından onaylanır.

    Mal Alım Esasları

    Madde 23 - Alımda dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Kantine alınacak mallar, ihtiyaç listesine göre toptan veya perakende olarak, birinci elden ve askeri kantinlere en yakın merkezlerden temin edilir.

    b) Mal bedelinin peşin ödenmesi esastır. Ancak, mal bedeli belli bir vadede veya taksitle de ödenebilir. Kantin, kredili mal alımlarından dolayı gelecek yıla borç devredemez. Kredi kartı slipleri tutarı karşılığı alınan mallar, peşin alınmış sayılır. Kredili mal alımlarında sermayenin en fazla üç (3) katı oranında borçlanma yapılabilir.

    c) Aynı garnizonda bulunan kantin heyetlerinin toplu ve standart mal alımlarında ortak hareket etmelerine özen gösterilir.

    ç) Kantine yakın merkezlerde bulunmayan veya istenilen kalitede olmayan mallar, kışla komutanının izni ile civar merkezlerden sağlanır. Bu alımların asgari seviyede tutulması için gerekli önlemler, sorumlu komutanlık tarafından alınır.

    d) (Mülga bent: 20/10/2010-27735 S.R.G Yön/6.md.)

    e) Mal alımında, piyasa araştırma esaslarına bağlı kalınarak hipermarketler, toptan mal satan hal ve merkezlere öncelik verilir.

    f) Büyük kantinlerin yüksek iskonto ile mal aldıkları yerlerden alım yapılması ve iskontodan istifade edilmesi imkanları araştırılır.

    g) Toptan yapılacak alıma ödenecek para miktarı, kantinin günlük alımdaki ödemesini aksatmayacak oranda olur.

    h) Satın alınacak malların miktarı ve satın alma yeri konusunda kantin heyetine baskı yapılamaz.

    ı) (Ek bent: 20/10/2010-27735 S.R.G Yön/6.md.) Mal alımlarında, en az üç yerden teklif alınır ve gerekli olan malzemeler için numune bağlanabilir. Teklif mektuplarında en ucuz teklifi veren firmanın malı kantin heyetince değerlendirilir. Mal istenilen kalite ve nitelikte değilse teklifi veren firma kışla komutanının da onayının bulunduğu bir tutanakla devre dışı bırakılabilir.

    Mal İade Esasları

    Madde 24 - Mal iade esasları;

    a) Tüketici açısından;

    4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna uygun olarak tüketicinin korunması ve aydınlatılmasına dikkat edilecektir. Bu kapsamda; ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaadedilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetlerin müşteriler (tüketici) tarafından iade edilmek istenmesi halinde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Eksiklikler içeren malların müşteriler tarafından iade edilme talebi kabul edilerek karşılığında varsa aynı cins ve miktarda (birebir değişim) mal verilir veya kendisine bedeli ödenir.

    Bedelinin ödenmesi durumunda tutanak düzenlenerek iade eden müşteriye imzalattırılır.

    b) Kantin Heyeti Açısından;

    Tüketici tarafından kantine iade edilen mallar ile kantin başkanlığınca tespit edilen ayıplı/kusurlu malların veya yeterince satış hareketi olmadığı için yapılan anlaşma gereği firmasına iadesi gereken malların iade işlemleri iade faturası ile olur.

    c) Kantin Hesapları Açısından;

    Düzenlenen iade faturası bilgileri kantin hesaplarında işlem görür.

    Alım Heyeti

    Madde 25 - Alım heyeti, en az iki kantin görevlisinden oluşur. Mal alımına, satışta görevli erbaş veya erlerden birisi mutlaka iştirak ettirilir.

    Memuriyet mahalli dışında yapılacak alımlarda alım heyetine araç tahsis edilmiş ise yevmiyeleri edilmemişse yol masrafı ve yevmiyeleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre müstahak oldukları miktarları geçmemek üzere kantin gelirlerinden karşılanabilir.

    Ayrıca, alımlara katılacak erbaş veya erlerin zaruri masrafları da kantin gelirlerinden karşılanabilir.

    Mal Alım Dayanak Belgeleri

    Madde 26 - Yapılan bütün alımların karşılığında fatura alınır. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde, fatura düzenleme yükümlülüğü bulunmayanlardan mal veya hizmet alınması halinde ise, faturada bulunması gereken bilgileri içeren bir tutanak düzenlenir ve kantin başkanına onaylatılır. Faturalarda;

    a) Alınan malın cins, miktar, fiyat ve tutarı,

    b) Alım tarihi ve satıcının adresi,

    c) İmza ve bedelin tamamen alındığına dair beyanın,

    bulunması zorunludur.

    Kantinlerde mal alım ve onaylı giderler için yazar kasa fişi kullanılması halinde, kasa fişleri beyaz bir kağıda yapıştırılarak, o fiş ile alınan malzemenin, cinsi, miktarı, fiyatı, tutarı, alım tarihi ne maksatla alındığı ve nerede kullanıldığı yazılır ve kantin heyeti tarafından imzalanır.

    Tekel Bayiliği

    Madde 27 - Askeri kantinde "Tekel Bayii" unvanı alınmak koşuluyla tütün mamulleri, erbaş ve erlerin istifade etmediği kantin veya kantin şubelerinde ise bunlara ilaveten alkollü içki satışı yapılabilir.

    Jeton, Kart ve (Değişik ibare: 20/10/2010-27735 S.R.G Yön/7.md.) Milli Piyango Şans Oyunları Bayiliği

    Madde 28 - Kışlalardaki erbaş ve erlerin aileleri ile haberleşmelerinin sağlanması amacıyla kışla komutanlıkları tarafından kantin ve yan kuruluşlarına öncelikle "Telefon Kart ve Jeton Satışı Bayiliği", eğer bu mümkün olmaz ise "kontürlü telefon bayiliği" alınır. Kontürlü telefon görüşmeleri, muhasebe kayıtları için esas teşkil etmek üzere örneğine Ek-20'de yer verilen "Kontürlü telefon kayıt defterine" kaydedilir. Bu satışlardan elde edilecek kar, kantin bilançosu "Kantin Gelirleri" bölümünün "İş Ocakları Karı" hanesine "Jeton Kart Bayiliği" veya " Kontürlü Telefon Geliri" olarak işlenir. Ayrıca, kantinlerde, geliri kantin gelirlerine dahil edilmek suretiyle (Değişik ibare: 20/10/2010-27735 S.R.G Yön/7.md.) milli piyango şans oyunları bayiliği alınabilir.

    Mal Satım Esasları

    Madde 29 - Kantinde mal satışı, nakit veya kredi kartı karşılığında yapılabilir. Kantin personeli, kendisi veya başkası hesabına mal alıp satamaz.

    Satış Fiyatının Belirlenmesi

    Madde 30 - Satış fiyatı, kantin heyeti tarafından aşağıdaki esaslar dahilinde belirlenir.

    a) Aylık ortalama kar oranı, % 10'u aşamaz. Satılan malın özelliğine göre kar oranı değişebilir.

    b) Satış fiyatı, malın piyasadaki ortalama perakende satış fiyatından fazla olamaz.

    c) Satış fiyatı belirlenirken, piyasada bulunabilen bozuk para esas alınır.

    ç) Kar oranının belirlenmesi, malın katma değer vergisi hariç olmak üzere çıplak birim fiyatı üzerinden yapılır. Müteakiben ödenen katma değer vergisi miktarı eklenerek satış fiyatı belirlenir. Satış fiyatının belirlenmesinde, malın muhtemel firesi ile ambalaj ve taşıma giderleri dikkate alınmaz.

    d) Aynı garnizonda bulunan kantinlerin satış fiyatları arasında ayniyet sağlanır.

    e) Satış fiyatları, herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde kantin ve şubelerinin uygun yerlerine asılır ve her malın üzerine alım ve satım fiyatını gösteren etiket konur.

    Model değişikliği ve benzerlerinin piyasa ucuzlaması gibi çeşitli nedenlerle karlı satış olanağını yitiren mallar, kantin heyetinin imzası ve kışla komutanının onayını taşıyan bir tutanakla tespit edilir. Söz konusu malların maliyetinin % 50'sinden aşağı olmamak kaydıyla indirimli satışına, kışla komutanlığı tarafından yetki verilmesi kaydıyla kantin heyeti karar verebilir. % 50'den fazla indirimli satış yapılabilmesi, asgari Bölge ve eşiti seviyesindeki birlik komutanının onayına bağlıdır.

    Yazar Kasa İşlemleri

    Madde 31 - Yazar kasalar, mesai başlangıcında kasiyerlerin huzurunda sıfırlanarak ruloları takılır. Mesai bitiminde, yazar kasa rulosundaki miktar ile kasadaki nakit para miktarı mutemet tarafından karşılaştırılır.

    Eşitlik olmaması halinde, nedenleri araştırılır.

    Günlük Hasılatın Toplanması

    Madde 32 - Günlük hasılat, mesai bitiminden yarım saat önce, para teslim defteri ile imza karşılığında, mutemet/kasa sorumlusu tarafından teslim alınır. Para teslim defteri, iki nüsha tutulur. Bir tanesi mutemette diğeri ise parayı teslim eden sorumluda bulunur. Teslim alınan para her iki deftere de yazılır ve defterler karşılıklı olarak imzalanır.

    Tatil günlerinin hasılatı, nöbetçi amirinin görevlendireceği bir nöbetçi subayı/ nöbetçi astsubayı tarafından teslim alınır. Teslim alınan hasılat, bir tutanakla ertesi gün nöbeti teslim alan nöbetçi subayına/ nöbetçi astsubayına teslim edilir. Tatil günlerinde toplanan kantin hasılatı, tatilin bitiminde kantin heyetine tutanakla teslim edilir. Bu durum, nöbet defterine ve ayrıca para teslim defterlerine işlenip, imza edilir.

    Hasılatın Değerlendirilmesi

    Madde 33 - (Değişik fıkra: 20/10/2010-27735 S.R.G Yön/8.md.) Satışlardan elde edilen hâsılat, faiz gelirleri ve kantinin nakdi sermayesi kışlanın bulunduğu garnizondaki Ziraat Bankası şubesinde; Ziraat Bankasının bulunmadığı garnizonlarda bir kamu bankası şubesinde; kamu bankası şubesinin de bulunmadığı garnizonlarda ise kantin heyetince belirlenecek mali bünyesi güçlü ve yüksek getiri sağlayan bir mevduat bankası şubesinde kantin heyeti adına açılacak bir hesaba yatırılır. Bankadan para çekme işlemi kantin başkanı ve muhasip üyenin çift imzası ile yapılır.

    Bankada açılan hesaba yatırılan hasılat, faiz gelirleri ve kantin sermayesinden elde edilecek faiz ve ikramiyeler kantin gelirine dahil edilir.

    (Değişik fıkra: 20/10/2010-27735 S.R.G Yön/8.md.) Kantin paraları, kışlanın bulunduğu garnizonda banka şubesi olmadığı takdirde kışla komutanınca belirlenecek para kasasında muhafaza edilir.

    Silahlı Kuvvetler sigarası satışlarından elde edilen karlar, kantin geliri içinde ayrı bir kalemde gösterilir. Bu gelir, her ayın 10'una kadar Mehmetçik Vakfı'nın banka hesabına yatırılır.

    Kantinde Bulundurulabilecek Para

    Madde 34 - Kantinde bulundurulabilecek günlük para miktarı, kantinin bir ay önceki günlük satış ortalamasının beş katını geçemez.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Gelirler ve Giderler

    Gelirler

    Madde 35 - Askeri kantin gelirleri;

    a) Kantin ve yan kuruluşlarının karları,

    b) Banka faizleri,

    c) İhtiyaç fazlası boş ambalaj malzemesi satışları,

    ç) Tasfiye nedeniyle devreden mal ve para,

    d) Düzenlenecek müsamere ve eğlence gelirleri,

    e) Sermayesi ve geliri fazla olan kantinlerden yapılan sermaye (mal, para) nakli,

    f) Firmalar tarafından yapılan promosyon bağışlarından,

    oluşur.

    Promosyonlar

    Madde 36 - Promosyon bağışları;

    a) Malzeme olarak yapılmış ise ilgili mal saymanlığınca fatura bedelleri üzerinden kuruşlu belge kesilerek irada alınır.

    b) Satılacak ürün olarak yapılmış ise kantin işletme defterine sıfır alış fiyatı üzerinden kaydedilir. Satış fiyatı, emsali malın satış fiyatı ile aynı gösterilerek işlem yapılır.

    c) Nakit olarak yapılmış ise kantin bilançosunun net kar sütununa promosyon bağışı olarak bir satır açılıp bilançoya dahil edilir. Ayrıca kasa defterine girdisi yapılarak, muhasebe kayıtlarına intikali sağlanır. Nakit promosyon, aynı mali yıl içerisinde bir defada veya parça parça harcanabilir.

    ç) Bu şekilde elde edilecek gelir, öncelikle erbaş ve erlerin eğitim ihtiyaçları ile birliklerin ödeneği olmayan öncelikli ihtiyaçlarının temininde ve kantin sermayesinin enflasyona karşı güçlendirilmesinde kullanılır. Bu gelirlerden üst komutanlıklara pay gönderilmez. Promosyon bağış sözleşmeleri ile yapılan işlemlerin belge ve dayanakları, kantin heyeti tarafından teftiş evrakına dahil edilmek üzere teftişi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı müfettişlerine ibraz edilir.

    Hizmet Bedeli Faturası

    Madde 37 - Kantinlerde satılan mallardan;

    a) Piyasa emsalleri ucuzlayanların, piyasadaki fiyatlar uygulanarak daha ucuza satılabilmesi için ilgili firma tarafından satış fiyatları arasındaki tutar kadar malın veya nakdin kantine verilmesi durumunda,

    b) Satışının hızlandırılması için, kantinde satışa sunulan mala/mallara, ilgili firma tarafından bedelsiz olarak ikinci/üçüncü malın/malların promosyon ürün olarak ilave edilmesi halinde,

    ilgili firmaya, bedelsiz vermiş olduğu mal veya nakit tutarı karşılığı Hizmet Bedeli Faturası verilir.

    Giderler

    Madde 38 - Kantin gelirleri, kışla komutanın emri ile ödeneği olmayan veya ödeneği olup da yeterli olmayan zaruri ve resmi işlere harcanır.

    (Değişik fıkra: 20/10/2010-27735 S.R.G Yön/9.md.) Resmi işler, analitik bütçe sınıflandırması dördüncü düzey gider kodları (ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyi) içinde kalan işlerdir. Resmi işin zaruri olup olmadığını ve ödeneğin yeterlilik durumunu belirleme yetkisi, kışla komutanına aittir.

    (Ek fıkra: 20/10/2010-27735 S.R.G Yön/9.md.) Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki erbaş ve erler tarafından kullanılan teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli askerî araçlardan, askerî kantinin bağlı bulunduğu komutanlık tarafından belirlenen ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülen araçların kasko sigortası giderleri askerî kantin gelirlerinden ödenir.

    (Değişik fıkra: 20/10/2010-27735 S.R.G Yön/9.md.) Kantin gelirlerinin yukarıda belirtilenler dışında diğer resmi ve zaruri işlere kullanımına Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilidir.

    Kantin Gelirlerinin Harcanma Esasları

    Madde 39 - Askeri kantin gelirleri;

    a) Hizmet verdiği birliğin personeli ile kışla ihtiyaçları için kullanılır. Resmi ve zaruri işlerde, erbaş ve erlerin eğitimi, yerleşme, barınma ve moral hizmetleri ile ilgili olanlara öncelik verilir.

    b) Başarılı erbaş ve erler, Kıt'a Komutanları ve Kurum Amirleri tarafından İç Hizmet Yönetmeliğinin 52 nci maddesindeki ölçüler dahilinde kantin gelirlerinden nakdi olarak veya karşılığı bir armağanla ödüllendirilebilir. Ailesinin maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle parası gelmeyen erbaş ve erlere, zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Kışla Komutanı tarafından uygun görülecek miktarda nakdi yardım yapılabilir. Ancak ödüller/nakdi yardım için yapılacak toplam harcama tutarı kantin aylık gelirinin %5'ini geçemez.

    c) 36'ncı ve 40'ıncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kantin gelirlerinden aidat, yardım ve benzeri nedenlerle, bünyesinde kurulduğu birlik dışındaki kuruluşlara hiçbir ödeme yapılmaz. Kantinin birden fazla birliğe hizmet vermesi halinde, kantin ve şubelerinin gelirlerinin sarfında personel miktarı ve gelir oranları esas alınır.

    ç) Kantin gelirlerinden; bölge, eşiti ve daha ast seviyedeki birliklerce mobilya, video, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinası, halı gibi dayanıklı tüketim malzemelerinin alımına ihtiyaç duyulduğunda, Sahil Güvenlik Komutanlığından müsaade alınır.

    d) Birliğinde kantin bulunan Kıt'a komutanları ve Kurum Amirleri, aylık kantin karlarından birliğin seviyesi, Garnizon Komutanlığı olup olmadığı ve birliğin konum ve kuruluş özellikleri esas alınmak suretiyle, Sahil Güvenlik Komutanlığınca her yıl Ocak ayı içerisinde tespit edilerek yayımlanacak miktarlar kadar temsil ve ağırlama hizmetleri için harcama yapabilirler.

    e) Temsil ve ağırlama hizmetleri için Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilen yetkinin yetersiz kalması halinde Sahil Güvenlik Komutanlığından önceden müsaade alınarak fazla harcama yapılabilir. Bu takdirde, masraf evrakına müsaade yazısı eklenir.

    f) Kantin gelirleri, tasarruf ilkelerine aykırı lüks ve israf niteliğinde olan tüketim malzemeleri için sarf olunamaz.

    Gider Belgeleri

    Madde 40 - Gider belgelerinin, alınan malzemelerin nerede kullanılacağının açıkça belirtecek şekilde hazırlanması ve kışla komutanı tarafından, "Kantin gelirlerinden ödenmesi uygundur." kaydı ile onaylaması gereklidir. Ayrıca, aylık döküm listeleri de kışla komutanı tarafından onaylanır. Giderin niteliklerine göre belgeler, aşağıdaki gibi düzenlenir:

    a) Bir süre kullanılması mümkün olan kalıcı mallarda, ilgili ikmal "Demirbaş Teçhizat Mal Saymanlığı"ndan teslimat karşılığı alınan kuruşlu belge faturaya bağlanır. Acil durumlarda kışla komutanının izni ile ikmal maddesi ilgili birliğe teslim edilir ve karşılığında alınan dağıtım belgesi ilgili saymanlığa verilerek kuruşlu belgenin kesilmesi sağlanır.

    b) Sarf edilen mallarda:

    1) (Değişik bent: 20/10/2010-27735 S.R.G Yön/10.md.) Bakım ve onarım için kullanılarak tüketilen mallara ilişkin faturaların arkasının, kullanıldığı yerler belirtilerek yetkililerce imzalanması ile sarf işlemi tamamlanmış olup, ayrıca bir sarf belgesi düzenlenmesine gerek yoktur. Bilgisayar ve elektronik eşya gibi cihazların tamir, bakım ve onarımında faturaya ek olarak teknik servis raporu konulur.

    2) Alınan sarf malzemelerinin sarfiyatı sonucunda yeni bir mal elde edilmiş ise, "Sarf İmal İstihsal Belgesi" düzenlenir. İta amirinin onayını müteakip, ait olduğu mal saymanlığının kayıtlarına intikal ettirilerek irada alınır.

    c) Taşıma, ambalaj ve kantinle ilgili yazışma giderleri için fatura, tutanak ve benzeri belgeler yeterlidir.

    Fireler

    Madde 41 - Alım ve muhafaza kusuru olmaksızın evsafını kaybederek hiçbir şekilde kullanılmaz hale gelen mallar, fire işlemine tabi tutulur. Hatalı mal alımlarından ve muhafaza kusurlarından doğan kayıplar fire olarak kabul edilmez.

    Fireler, kantin heyeti ile varsa kışla tabibinin veya gıda kontrol subayının imzasını ve kışla komutanının onayını taşıyan bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, gider belgeleri arasında saklanır. Fire tutanağında belirtilen mallar, muhasebe kayıtlarından düşülür.

    Üst Komutanlık Payları

    Madde 42 - (Değişik fıkra: 20/10/2010-27735 S.R.G Yön/11.md.) Kantinlerin aylık brüt karlarından ödeyecekleri üst komutanlık pay oranları, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen üst komutanlık payları, kantin heyetince, bilançonun kışla komutanı tarafından onayını müteakip her ayın en geç onuna kadar ilgili hesaba yatırılır. Havalelerde havale masrafları kantin giderlerinden sayılır.

    ALTINCI BÖLÜM : Kantinlerde Muhasebe Esasları

    Muhasebe

    Madde 43 - Askeri kantin hesap yılı, 1 Ocakta başlayıp, 31 Aralıkta son bulur. Kantinler işletme defteri usulü muhasebe sistemine göre işletilir.

    Tek düzen muhasebe sistemini uygulayacak kantinlerin sermaye limiti, Sahil Güvenlik Komutanlığınca her yıl 1 Ocak tarihinde kantin heyetlerine ulaşacak şekilde yayımlanır. Tek düzen muhasebe sistemi uygulayan kantinler, Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde belirtilen belge ve kayıtları tutarlar. İşletme defteri usulü muhasebe sistemine göre işletilen kantinler, bu Yönetmelikte belirtilen belge ve kayıtları tutarlar.

    Kantinde meydana gelecek kasa fazlasının, her ay düzenlenen yan tesisler kar çizelgesinde gösterilerek aylık bilançoya intikali sağlanır.

    Muhasebe kayıtlarının tutulmasında, kredi kartı slipleri nakit olarak değerlendirilir.

    Belge ve Kayıtlar

    Madde 44 - Askeri kantinde aşağıda yer verilen belge ve kayıtlar tutulur.

    a) Kantin Ambar Defteri : Birden fazla şubesi bulunan veya günlük mal akışı fazla olan kantinlerde kurulacak ambara giren ve çıkan malların kaydında kullanılan ve örneğine EK-1'de yer verilen defterdir. Bu defterde her cins mal için yeteri kadar sayfa açılır.

    Kantine alınan mallar önce ambara girer ve defterin ilgili mala ait "Giren" bölümüne kaydedilir. Kantin reyonları veya şubelerinin talebi üzerine çıkan mallar, defterin ilgili mala ait "Çıkan" bölümüne kaydedilir. Ay sonunda, geçen aydan devreden mallar ile ay içinde giren malların toplamından, ay içerisinde ambardan çıkan malların toplamı çıkartılarak, ertesi aya devreden mal miktarı bulunur. Eski malın tamamının çıkışı yapılmadan, yeni fiyatla alınan malın ambardan çıkışı yapılamaz.

    b) Mal Giriş ve Çıkış Belgesi : Ambardan veya piyasadan satış için alınarak kantine veya satış şubelerine verilen malların cins, miktar, alış fiyatı ve tutarıyla, satış fiyatı ve tutarını gösteren ve örneğine EK-2'de yer verilen belgedir. Dört nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası çıkış nüshası olarak ambarda, bir nüshası satış şubelerinde, bir nüshası alış ve satış etiketlerini düzenlemek için mubayaacıda (mutemet), bir nüshası da alış faturasına eklenerek kantin muhasebesinde saklanır. Çeşitli nedenlerle satış sorumlularından geri alınan mallar için de aynı belge kullanılır.

    c) Kantin İşletme Defteri : Önceki aydan devreden malların alış değerleri toplam tutarıyla (Bu tutarın, ilgili ay sonlarında düzenlenen mal sayım ve tartı çizelgesinde gösterilen malların alış değerleri toplam tutarlarına eşit olması gerekir.) ay içinde satın alınan malların cins, alış fiyatı, satış fiyatı ve kar oranlarının kaydedildiği ve örneğine EK-3'de yer verilen defterdir. Defter, örneğine EK-4'de yer verilen kullanma talimatına göre düzenlenir ve her ay yapılan sayım sonunda EK-5'de yer alan örneğe uygun şekilde ay sonu kapaması yapılır.

    ç) Kantin Kasa Defteri: Kantin nakit hareketlerinin tespit ve takibine yarayan ve örneğine EK-6'da yer verilen bir defterdir.

    d) Para Teslim Defteri : Satış sorumluları tarafından mesai günleri her akşam kasa sorumlusuna, tatil günleri nöbetçi subaylarına satışlardan sonra teslim edilecek nakit ve kredi kartı fişlerinin yazıldığı ve örneğine EK-7'de yer verilen defterdir. İki nüsha tutulan bu defterlerden biri kasa sorumlusunda, diğeri ise satış sorumlularında bulunur. Teslim alan ve teslim edenlerin imzalarını taşır. Ay sonlarında defterlerin altı kapatılır. Toplam miktar yazılır ve defterleri kantin heyeti ile hasılatı teslim eden sorumlu imzalar.

    e) Mal Sayım ve Tartı Çizelgesi : Ay sonlarında veya gerektiği zaman, kantinlerdeki mal mevcudu ile değerini saptamak amacıyla üç nüsha olarak düzenlenen ve örneğine EK-8'de yer verilen çizelgedir. Bir nüshası satış şubesinde, bir nüshası kantin muhasebesinde, bir nüshası da ambar sorumlusunda bulunur.

    Sayım çizelgelerinin her sayfası, satış sorumlusu dahil olmak üzere sayım yapanlar tarafından parafe edilir ve son sayfası, bu kişilerce açık kimlikleri yazılarak imza edilir ve kantin başkanınca onaylanır.

    f) Bilanço : Kantinin ay sonunda veya belli zamanlarda sayılmak, tartılmak veya ölçülmek suretiyle tespit edilen mevcutları ile alacak ve borçlarının tasnifli bir şekilde ve değerleri itibarıyla gösterildiği ve örneğine EK-9'da yer verilen belgedir.

    g) Gelir Tablosu : İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını kapsar.

    Dayanak ve Kontrol Belgeleri

    Madde 45 - Kantin muhasebe kayıtlarında iç denetimi sağlamak amacıyla, aşağıda belirtilen dayanak ve kontrol belgeleri tutulur.

    a) Alım Belgeleri : Mal alım faturaları ile örneğine EK-12'de yer verilen fatura yerine düzenlenen tutanaklardan ibarettir. Bu belgeler, kantin işletme defterindeki sıralarına göre numaralandırılarak dosya içinde saklanır.

    b) Gider Belgeleri : Kantin gelirlerinden yapılan harcamalara ilişkin fatura, yazar kasa fişi ve tutanaklardan ibarettir. Yazar kasa fişleri dosya kağıdına yapıştırılarak tutanak haline getirilir ve arkası kantin heyeti tarafından imzalanıp komutanın onayına sunulur. Bu faturalar, yazar kasa fişleri ve tutanaklar tarih sırasına göre numaralanarak dosyalanır.

    c) Aylık Gider Listesi : Bir aylık gider belgelerinin dökümüdür. Altı, kantin heyeti tarafından imzalanır ve kışla komutanınca onaylanarak ait olduğu ay bilançosuna bağlanır.

    ç) Fiyat Tespit Tutanağı : Piyasa incelemesi sonucunu tespit etmek maksadı ile hazırlanan tutanaklardır. Bu tutanaklar alımı yapanlar tarafından imza edilir ve alım faturasına bağlanır.

    d) Fire Tutanağı : Satılmak üzere alınan mallarda ortaya çıkan fireyi tespit etmek amacıyla, aynı gün düzenlenen ve örneğine EK-10'da yer verilen belgedir. Gider belgeleri arasında muhafaza edilir.

    e) Devir ve Teslim Belgesi : Kantin heyeti değişikliğinde kantin sermayesi, belgeleri ve demirbaşlarının devir ve teslimi esnasında kullanılan ve örneğine EK-11'de yer verilen belge olup, aşağıdaki bilgileri içerir.

    Sayım sırasında satışa sunulan mallar ve demirbaş olarak kullanılan mallar için ayrı ayrı sayım tartı çizelgesi düzenlenir. Satışa tabi olan malların devri, alış fiyatları üzerinden yapılır.

    f) Avans Kredi Fişi : Bir mal alımı veya bir hizmetin ifası için komutanlıkça kantinden verilmesi emredilen paranın kantin kasasından çıkması esnasında veya kantin mubayaa sorumlusunca kantinde satılacak malların alımında tanzim edilen ve örneğine EK-13'de yer verilen fiştir. Üç suret düzenlenir. Nakit çıkışına ilişkin olduğunda, bir sureti avans mutemedinde, bir sureti muhasebede, bir sureti de kasa sorumlusunda bulunur. Muhasip ve kantin başkanının imzasını müteakip komutanlıkça onaylanır. Bilahare avansı kullanacak şahıs imza karşılığı avansı kantin kasa sorumlusundan alır. Mal satımına ilişkin olduğunda sadece kantin başkanınca onaylanır. Bir sureti mubayaacıda, bir sureti muhasebede, bir sureti de kasa sorumlusunda bulunur.

    g) Avans Mahsup Fişi : Birlik avans mutemetleri ve kantin mubayaa sorumlularınca kantinden alınan avansın kapatılmasında kullanılan ve örneğine EK-14'de yer verilen bir fiştir. Üç suret düzenlenir bir sureti avans mutemedi veya mubayaa sorumlusunda, bir sureti muhasebede, bir sureti de kasa sorumlusunda bulunur. Birlik avans mutemedince kullanılan avansın mahsup fişi kantin heyetince kontrolü ve imzasını müteakip komutanlıkça onaylanır ve işleme konur. Kantin mubayaa sorumlusunun kullandığı avansın mahsubunda kontrol sonunda sadece kantin başkanı onaylar. Her iki avansın mahsup edilmesinde artan para varsa mahsup fişinde yazılır ve kasa sorumlusuna iade edilir, avans mutemedi ve kasa sorumlusunca imzalanır.

    h) Kasa Girdi Fişi : Kasaya giren her türlü nakit için düzenlenen ve örneğine EK-15'de yer verilen bir fiştir. Para teslim defterleri ile kasa sorumlusuna teslim edilen nakitler bir kasa girdi fişine işlenir ve kasa defterine girişler bu fiş ile yapılır.

    ı) Kasa Çıktı Fişi : Avans mutemetlerine verilen avanslar ile kantinde satılmak üzere alınan malların bedellerinin ve masraf faturalarının ödenmesi için kasadan çıkan nakitleri belirten ve örneğine EK-16'da yer verilen belgedir.

    i) (Değişik fıkra: 20/10/2010-27735 S.R.G Yön/12.md.) Onay Belgesi: Yapılacak bir iş veya alınacak bir mal veya hizmet için ödenecek paranın, analitik bütçe sınıflandırması dördüncü düzey gider kodları (ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyi) içinde yer alan ve ödeneğin bulunmadığına veya yeterli olmadığına dair kullanılan ve örneğine EK-17'de yer verilen belgedir. Parayı kullanacak birlik komutanlığınca hazırlanır. Kışla komutanının onaylamasından sonra avans verilmesini sağlayan belgedir.

    j) Kredili Mal Takip Defteri : Kantin heyetince kantinde satılmak üzere kredili olarak alınan mallar için ilgili firmalara yapılacak ödemelerin kayıt edildiği ve örneğine EK-18'de yer verilen defterdir. Kredili mal alınan her firma için bir sayfa açılır. Buraya alınan mallar faturaları ve kasa çıktı fişleri ile yapılan ödemeler yazılır. Ödemelerden sonra kalan borçlar defterde toplanarak belirlenir. Sene sonunda kredili mal alımlarından dolayı firmalara olan borçlar sıfırlanır. Yeni heyete borç devredilmez.

    k) Mahkeme Yolu ile Alacakların Takibi Defteri : Kantinlerin mahkeme yolu ile alacaklarının takibinde kullanılan ve örneğine EK-19'da yer verilen defterdir.

    l) Kontörlü Telefon Kayıt Defteri : Kontörlü telefon görüşmelerinin, muhasebe kayıtlarına esas olmak üzere kayıt edildiği ve örneğine EK-20'de yer verilen defterdir.

    Diğer Belgeler

    Madde 46 - Askeri kantinlerde, bu Yönetmelikte yer verilmeyen ve kışla komutanlığı tarafından gerekli görülen yardımcı kayıt ve belgelerin kullanılması da mümkündür.

    Belgelerde Yapılacak İşlemler

    Madde 47 - Kantin ambar defteri, kantin işletme defteri, para teslim defteri ve kantin kasa defterinin sayfaları, mali yıl başında numaralandırılarak kantin heyeti tarafından mühürlenir. Bilahare, ait olduğu yıl ve yaprak sayısı yazılarak, kışla komutanı tarafından onaylanır. Kantinle ilgili defter ve belgeler, teftişe tabi evrak olduklarından kantin heyetince muhafaza edilir ve teftişin bitimini müteakip teftiş sandığına konularak (Değişik ibare: 20/10/2010-27735 S.R.G Yön/8.md.) arşive kaldırılır .

    Kayıtların Bilgisayar Yardımı ile Tutulması

    Madde 48 - Kantin muhasebe kayıt ve belgelerinin bilgisayar destekli olarak tutulması mümkündür. Bu takdirde, günlük alınan bilgisayar çıktıları yönetmelik esaslarına göre yetkililerin imzalamalarını müteakip, ait oldukları bölümlerde teftişte ibraz edilmek üzere saklanır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Denetleme

    Denetleme

    Madde 49 - Askeri kantinler;

    a) İdari denetleme,

    b) Özel denetleme,

    c) Durum denetlemesi,

    ç) Hesap denetlemesi,

    olmak üzere dört çeşit denetlemeye tabi tutulur.

    İdari Denetleme

    Madde 50 - İdari denetleme; kışla komutanı, üst komutanlıklar veya görevlendirecekleri heyet tarafından yılda en az iki defa yapılır. Söz konusu heyette, bir ikmalci personelin bulunması sağlanır. Bu denetlemede;

    a) Kantinlerin tertip, tanzim, temizlik durumları,

    b) Satılan malların uygunluğu ve kar nispetleri,

    c) Hesapların günü gününe tutulup tutulmadığı,

    ç) Kantin sermayesi ile kantin borçları ve giderleri arasındaki münasebetler,

    d) Lüzum görülecek diğer hususlar,

    incelenir ve inceleme sonuçları bir raporla tespit edilir.

    Rapor gereğinin yerine getirilmesi, kışla komutanlığınca sağlanır. Bu raporun bir nüshası, durum ve hesap teftişini alan müfettişe ibraz edilmek üzere kantin heyeti dosyasında saklanır.

    Ayrıca, kışla nöbetçi subayları; kantin satışlarını, tartı sıhhati ve fiyat uygunluğu bakımından sık sık kontrol ederler ve kontrol sonuçlarını nöbet defterine işlerler. Bu notlar kışla komutanı ve kantin kurulları tarafından kıymetlendirilir.

    Özel Denetleme

    Madde 51 - Özel denetleme, garnizon komutanınca veya daha üst komutanlıklarca öğrenilmesi gerekli herhangi bir konunun aydınlanması için başvurulacak bir denetleme yoludur. Bu denetleme, idari denetleme konularında olabileceği gibi, bunun dışında belirli bir veya bir kaç konuyu da kapsayabilir.

    Durum Denetlemesi

    Madde 52 - Durum denetlemesi, askeri kantinin herhangi bir tarihteki durumunun, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığı hesap/özel müfettişleri tarafından kendi talimatlarına ve programlarına göre yapılır.

    Hesap Denetlemesi

    Madde 53 - Hesap denetlemesi, askeri kantinin bir hesap yılı içerisindeki faaliyetlerinin ve bütün gelir gider belgelerinin incelenerek kesin sonuca varılması amacı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı müfettişler tarafından yapılır.

    Denetim Yapanların Sorumluluğu

    Madde 54 - Müfettiş ve denetçiler, görevlerini tam ve zamanında yapmak, denetleme sonuçlarını ilgili makama bildirmekle yükümlüdürler.

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - 1 Ocak 2003 tarihinde devreden sermayeleri yüz elli milyar ve daha fazla olan kantinler, tek düzen muhasebe sistemine göre işletilirler.

    Yürürlük

    Madde 55 - Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 56 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar