PAMUK EKİLİŞLERİNDE ZARARLI OLAN PEMBEKURT (PECTİNOPHORA GOSSYPİELLA SAUND.) (LEPİDOPTERA: GELECHİİDAE) HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 05/08/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25190

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik; pamuk yetiştiriciliği yapılan yerlerde Pembekurt zararını önlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; pamuk yetiştiriciliği yapılan yerlerde Pembekurdun (Pectinophora gossypiella Saund.) zararını önlemek için çırçır fabrika ve evleri ile pamuk yetiştiricilerini, ayrıca kütlü pamuk, küspelik pamuk ile çiğit ticaretini yapan özel ve tüzel kişi ve kuruluşların uymaya mecbur oldukları hususları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkındaki Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    b) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

    c) Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerini,

    d) Fenni temizlik: Kütlü pamukların sawginden geçirilmesi ve çiğitlerin ısıl işleme veya delintasyona ya da fümigasyona tabi tutulmasını,

    e) Fümigasyon: Bitki, bitkisel ürün , bitkisel sanayi ve orman ürünlerinde bulundukları veya yetiştirildikleri ortamlarda ve boş binalarda bulunan zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı gaz halinde etkili olan katı, sıvı veya gaz formundaki pestisitlerin kullanılmasıyla yapılan imha işlemini,

    f) Delintasyon: Pamuk çiğitlerinin üzerindeki hav tabakasının seyreltik sülfürik asitle muamele edilerek alınması işlemini,

    g) Isıl işlem: Pamuk çiğitlerinin tohumun çimlenme gücüne zarar vermeyecek ve aynı zamanda Pembekurdu öldürecek şekilde, 66-72

    C arasında 1-2,5 dakika süre ile işleme tabi tutulmasını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Fenni Temizlik

    Madde 5 - Yurdumuzda pamuk yetiştirilen ve ticareti yapılan her yerde çırçır fabrika ve evlerinde fenni temizlik yapılması zorunludur.

    Fenni Temizlikte Uyulması Gereken Hususlar

    Madde 6 - Tohumluk ve yağlık çiğitlerin tabi tutulacağı ve üçüncü bölümde bahsi geçen fenni temizlik işlerini yapmakla yükümlü bulunanlar;

    a) Bakanlıkça kabul edilmiş fenni temizlik usullerinden birini uygulamaya ve Müdürlüklerin vereceği talimat dahilinde faaliyetlerini sürdürmeye,

    b) Her yıl faaliyete geçmeden önce, Müdürlüklerden izin almaya ve değişiklikleri bildirmeye,

    c) Her yıl en geç 31 Mart'ta faaliyetlerini sona erdirmeye, bu tarihten sonra en geç bir hafta içerisinde çırçır fabrika veya evlerinde genel temizlik ve dezenfekte işlerini yapmaya,

    d) Rollegin ve sawgine ile çalışan çırçır fabrikaları, her türlü kalıntı ve süprüntülerinin yakılmasına mahsus özel bir ocak veya imha yeri yapmaya, kalıntı ve süprüntüleri buralarda yakmaya veya imha etmeye,

    mecburdurlar.

    Değişikliklerin Bildirilmesi Zorunluluğu

    Madde 7 - Bir yıl önceki belirlemelere göre, çırçır fabrika ve evlerinin sayıları ve durumlarında meydana gelen değişiklikler, bu değişiklikleri yapan yükümlülerce zamanında Müdürlüklere, yıl içerisinde Müdürlüklerce tespit edilen değişiklikler 31 Mart'a kadar Genel Müdürlüğe bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kütlü Pamuklar, Çiğitlerin Temizliği ve Tarla Temizlik İşleri

    Kütlü Pamuklar

    Madde 8 - Kütlü pamukların tamamının 31 Mart'a kadar çırçırlanması mecburidir. Bu tarihten sonra kesinlikle çırçırlanma işlemi yapılamaz ve bu süre uzatılamaz. Kütlü pamukların çiftçi, tüccar ve çırçır fabrika ve evleri sahipleri ellerinde bulundurulmaları, gerek bunlarca ve gerekse borsalarca alım, satım ve nakilleri yasaktır.

    Tohumluk Çiğitler

    Madde 9 - Tohumluk çiğit sahipleri aşağıdaki işlemleri yapmaya mecburdurlar.

    a) Sertifikasyon Kuruluşunca görevlendirilen elemanlar tarafından orijinal, anaç ve sertifikalı sınıflardan birine namzet olarak tespit edilen tohumluk pamuk çiğitleri , kontrolleri yapıldıktan sonra fenni temizliğe tabi tutulur. Selektörden geçirme işlemi fenni temizlikten evvel veya sonra yapılabilir.

    b) Tohumluk çiğit işleyen çırçır fabrika ve evleri, bu Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerinde gösterilen esaslar dahilinde çalıştırmaya ve bunun için özel personel, akaryakıt, kurşun mühür ve benzeri gerekli bütün masrafları karşılamaya mecburdurlar.

    c) Müdürlükler, Yönetmelik esaslarına uyulup uyulmadığı yönünden çırçır fabrika ve evlerini kontrol eder, aksaklık gördükleri takdirde 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu gereğince gerekli işlemi yaparlar.

    d) Pamuk çiğitleri, tohumluk sertifikasyon kuruluşu tarafından sertifikalandırılıp etiketlendirme işlemi yapılmadıkça, Müdürlüklerce; fenni temizliği yapılıp, mühürlense dahi, tohumluk olarak piyasaya arz edilemez ve tohumluk olarak kullanılamaz.

    e) Pamuk çiğitleri; ısıl işlemden geçmiş ise "Isıl işlemli", Sawgine'den geçirilmiş ise "Sawgine" , fümigasyona tabi tutulmuş ise "Fümige", delintasyon işlemine tabi tutulmuş ise "Delinte" ibaresini taşıyan kurşun mühürle mühürlenmelidir.

    f) Fenni temizliğe tabi tutulmuş pamuk çiğitleri ve tohumlukları sertifikasyon talimatında belirtilen esaslar çerçevesinde depolanmalıdır.

    Yağlık Çiğitler

    Madde 10 - 31 Mart'a kadar fenni temizliğe tabi tutulmuş olan yağlık çiğitlerin nakline izin verilir. 31 Mart 'tan sonra yağhanelerde işlenecek yağlık çiğitler için, bulundukları depolarda gerekli koruyucu tedbirler alınmalı ve nakil yapılan araçta Müdürlüklerden alınmış "Taşıma Belgesi" bulundurulmalıdır.

    Tarla Temizlik İşleri

    Madde 11 - Pamuk yetiştiren üreticiler aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar.

    a) Bizzat pamuk eken veya ektiren çiftçilerin hasat sonunda, gerek münferiden ve gerekse mıntıka olarak pamuk tarlalarındaki pamuk saplarını keserek toplayıp yakmaları veya sap keserlerle parçalayıp kör koza ve her türlü pamuk bitki aksamını 12-15 cm derinlikte sürerek toprağa gömmeleri mecburidir.

    b) Pamuk saplarının tarla, yol kenarları ile hendek içlerine atılması veya pamuk tarlalarının sürmek veya münavebe yapmak maksadıyla hububat veya başka bir mahsul ekerek sapların toprak sathına bırakılması yasaktır.

    c) Pamuk saplarını, yakacak ihtiyacını karşılamak üzere kullanacak çiftçiler, bunların kör kozalarını elle toplamak suretiyle, sapların temizlenmesinden sonra, Müdürlüklerden izin alarak, Ocak ayı sonuna kadar istedikleri mahallere nakledebilirler. Bunun dışında her ne şekilde olursa olsun kör kozalı veya kozasız pamuk saplarının tarladan başka yerlere nakli yasaktır.

    d) Evlerde, avlularda, damlarda bulunan kör kozalı sapların ve yığın artıklarının 31 Mart'a kadar yakılarak tüketilmesi mecburidir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Cezai Hükümler

    Madde 12 - Yönetmeliğin 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerine uymayanlar 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 52, 57 ve 58 inci maddeleri hükümlerine göre cezalandırılırlar. Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümlerine uymayan üreticilerin kör kozalı sapları ve yığın artıkları, masrafı üreticiye ait olmak üzere toplatılarak imha ettirilir.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 13 - 29/03/1984 tarihli ve 18356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Pamuk Ekilişlerinde Zararlı Olan Pembekurt (Pectinophora gossypiella) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar