REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ

    Reklam Kurulu Yönetmeliği

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 01/08/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25186

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Reklam Kurulunun kuruluş ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını, üyelerin nitelik ve görev sürelerini belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 23/02/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci maddesi ve bu Kanunun 06/03/2003 tarihli ve 4822 sayılı Kanun ile değişik 17 nci ve 29 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,

    c) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü,

    d) Genel Müdür: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürünü,

    e) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

    f) Kurul: Reklam Kurulunu,

    g) Başkan: Reklam Kurulu Başkanını,

    h) Üye: Reklam Kurulu üyesini,

    i) Komisyon: Reklam Kurulu ihtisas komisyonlarını,

    j) Komisyon Başkanı: Reklam Kurulu ihtisas komisyonları başkanını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş ve Görevleri

    Kuruluş

    Madde 4 - Başkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafından yürütülen Kurul;

    a) Bakanlıkça, ilgili Genel Müdür Yardımcıları arasından görevlendirilecek bir üye,

    b) Adalet Bakanlığınca, bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler arasından görevlendirilecek bir üye,

    c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca görevlendirilecek reklam konusunda uzman bir üye,

    d) Yükseköğretim Kurulunun reklamcılık alanında uzman üniversite öğretim elemanları arasından seçeceği bir üye,

    e) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin görevlendireceği doktor bir üye,

    f) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği avukat bir üye,

    g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin değişik sektörlerden görevlendireceği dört üye,

    h) Türkiye'deki tüm gazeteciler derneklerinin kendi aralarından seçeceği bir üye,

    i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye,

    j) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından seçeceği veya üst örgütlerinin görevlendireceği bir üye,

    k) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görevlendireceği bir üye,

    l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye,

    m) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye,

    n) Diyanet İşleri Başkanlığından bir üye,

    o) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden bir üye,

    p) İşçi Sendikaları Konfederasyonlarından bir üye,

    r) Memur Sendikaları Konfederasyonlarından bir üye,

    s) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin görevlendireceği bir üye,

    t) Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye,

    u) Türk Eczacılar Birliğinden bir üye,

    v) Türk Diş Hekimleri Birliğinden bir üye,

    y) (Ek bend: 19/07/2005-25880 S.R.G. Yön/1.mad) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından ikişer üye

    olmak üzere yirmi dokuz üyeden oluşur.

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Eczacılar Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından görevlendirilecek kişiler, kendi üyeleri arasından tespit edilir.

    İşçi Sendikaları Konfederasyonları ile Memur Sendikaları Konfederasyonları, Kurula gönderecekleri temsilcilerini kayıtlı en çok üyeye sahip olanlardan başlamak üzere dönüşümlü olarak kendi aralarında belirlerler.

    Reklamcılar dernekleri üst kuruluşları varsa bu kuruluşların, yoksa reklamcılar derneklerinin, kendi aralarında yapılacak seçimle Kurula gönderilecek üye belirlenir.

    Tüketici örgütü temsilcisi, Tüketici Konseyine katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından yapılacak seçimle veya üst örgütleri tarafından yapılacak görevlendirme ile saptanır.

    Üyelerin Nitelikleri ve Belirlenmesi

    Madde 5 - Kurul Başkan ve üyelerinin aşağıdaki şartları taşımaları zorunludur;

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) 18 yaşından küçük olmamak,

    c) (Değişik bent : 29/08/2006 - 26274 S.R.G Yön/1.mad) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g), (j), (k), (l), (p) ve (r) bentlerinde belirtilen kuruluş temsilcileri için en az lise mezunu olmak, diğer kuruluşlar için en az dört yıllık fakülte veya yüksek okullardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde düzenlenen şartları taşıyor olmak,

    e) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

    Üyelerin Görev Süresi

    Madde 6 - Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilir. Üyelik herhangi bir nedenle boşaldığı takdirde, boşalan üyelikler için 4 üncü maddede belirtilen esaslar dahilinde on beş gün içerisinde görevlendirme veya seçim yapılır ve yeni üye yerine atandığı kişinin kalan süresini tamamlar.

    Üye Bildirim Süresi

    Madde 7 - Kuruluşları temsilen Kurula katılacak üyeler, Genel Müdürlüğün istemi tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde bildirilir.

    Kurul'un Görevleri

    Madde 8 - Kurulun görevleri;

    a) Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek ve Bakanlık kanalı ile duyurmak,

    b) Ticari reklam ve ilanları, (a) bendinde belirlenen ilkeler çerçevesinde resen veya yazılı başvuru üzerinde incelemek,

    c) İnceleme sonuçlarına göre Kanunun 16 ncı maddesinin hükümlerine aykırı hareket edenleri cezalandırmak, söz konusu reklam ve ilanları üç aya kadar tedbiren durdurmak ve/veya durdurmak ve/veya aynı yöntemle düzeltmek ve/veya idari para cezası vermektir.

    Kurul, (c) bendinde belirtilen cezaları, ihlalin niteliğine göre birlikte veya ayrı ayrı verebilir.

    Kurul, ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemede; ülke koşullarının yanı sıra, reklamcılık alanında evrensel kabul görmüş tanım ve kurallar ile gelişmeleri, Uluslararası Reklam Uygulama Esaslarını, reklamı yapılacak ürün veya hizmetlerin özelliğini ve yürürlükteki özel mevzuat hükümlerini de dikkate alır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çalışma Usul ve Esasları

    Başvurular

    Madde 9 - Kurula başvurular yazılı olarak yapılır. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişinin adı veya ticari unvanı ve adresini içermeyen başvurular, Kurulca kabul edilemez. Şikayet edilen reklamın, yazılı ya da basılı olanlarının asılları dilekçesine eklenir. Eklenecek nitelikte olmayanların fotoğrafları başvuru sahibi tarafından sağlanır. Televizyon filmleri ve radyo reklamları kayıtları 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 28 inci maddesi uyarınca Kurulca Radyo Televizyon Üst Kurulundan temin edilir.

    Ticari reklam ve ilanlarla ilgili olarak, Kurula intikal ettirilmek üzere, illerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine de başvuru yapılabilir.

    Toplantılar

    Madde 10 - Kurul, ayda bir defadan az olmamak üzere, ihtiyaç duyulduğunda her zaman Başkanın çağrısı üzerine, Başkan dahil en az on dört üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlar.

    Başkanın mazereti nedeniyle toplantıya katılamaması halinde, Kurula Bakanlık temsilcisi üye başkanlık eder.

    Toplantıya katılamayacak üyeler, geçerli mazeretlerini toplantıdan önce Başkana yazılı olarak bildirirler. Geçerli bir mazereti olmaksızın arka arkaya iki toplantıya veya bir yıl içerisinde toplam dört toplantıya katılmayanların üyelikleri düşer.

    Kurulun toplantı yeri Ankara'dır.

    Toplantılara Katılamayacaklar

    Madde 11 - Kurul Başkan ve üyeleri; kendisinin, usul ve füruundan biri ile eşi ve üçüncü dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve sıhri hısımlarının çıkarlarını ilgilendiren hususların görüşülmesine ve bu konuda yapılacak oylamalara katılamazlar.

    Toplantı Gündemi ve Görüşmenin Yenilenmesi

       Madde 12 - (Değişik madde: 19/07/2005-25880 S.R.G. Yön/2.mad)

    Kurulun toplantı gündemi Başkan tarafından belirlenir.

       Aynı toplantıda karara bağlanmış bir konuya ilişkin görüşme yeniden yapılabilir. Görüşmenin yenilenmesi önerisi, toplantıda hazır bulunan en az beş üyenin isteği üzerine Kurul kararı ile yapılır.

       Önerinin kabul edilmesi durumunda, konu yeniden görüşmeye açılır ve karara bağlanır.

    Temsil

    Madde 13 - Kurulu Başkan temsil eder.

    Kurul kararları, tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Başkan tarafından açıklanır.

    İnceleme

    Madde 14 - Kanunun 16 ncı maddesi ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca çalışma ve incelemeler sırasında, gerekli görülen hallerde, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan yazılı olarak bilgi veya görüş istenir.

    Yazılı görüşün bildirilmesi için en fazla on beş günlük süre tanınır.

    Kararların Bildirilmesi ve Uygulanması

    Madde 15 - Kurul, aldığı karara gerekçesini ekleyerek inceleme dosyasını Genel Müdürlüğe intikal ettirir.

    Kurul tarafından Kanunun 16 ve 17 nci maddelerine göre alınan kararlar, Bakanlıkça uygulanır.

    Başkanın Görevleri

    Madde 16 - Başkanın görevleri şunlardır;

    a) Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri ile Kurula verilen görevlerin yürütülmesini sağlamak,

    b) Bakanlık Makamı tarafından Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri uyarınca verilecek görevleri Kurul gündemine öncelikle almak,

    c) Kurul toplantılarına başkanlık yapmak ve toplantıların gündeme göre yürütülmesini sağlamak,

    d) Toplantı gündemini tespit etmek,

    e) Kurulu idare ve temsil etmek, Kurul kararlarını tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla açıklamak,

    f) Kurul kararlarının Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,

    g) Sekreterya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

    h) Kurul ile ilgili diğer işleri yapmak.

    Sekreterya Hizmetleri

    Madde 17 - Kurulun ve ihtisas komisyonlarının sekreterya hizmetleri, Genel Müdürün görevlendireceği Kurul üyesi ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve yeterli sayıda personel tarafından yürütülür.

    Sekreteryanın görevleri;

    a) Toplantı öncesi gerekli hazırlıkları yapmak,

    b) Toplantı gündemini, yerini ve saatini toplantıdan en az bir hafta önce üyelere bildirmek,

    c) Kurulun ve komisyonların raportörlük, dosyalama, evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

    d) Kurul ve komisyonların toplantı tutanaklarını düzenlemek, başkan ve üyeler tarafından imzalanmasını sağlamak,

    e) İlgili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmaları yürütmek,

    f) Başkanın vereceği diğer işleri yapmaktır.

    Tutanak

    Madde 18 - Kurul ve komisyon toplantılarında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

    Komisyonlar

    Madde 19 - Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli veya geçici olarak görev yapmak üzere, komisyon başkanı dahil üç kişiyi geçmeyen özel ihtisas komisyonları kurabilir. Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasını uygun göreceği kamu personeli ilgili kamu kuruluşlarınca görevlendirilir.

    Komisyonların Çalışması

    Madde 20 - Kurul tarafından oluşturulmasına karar verilen komisyonlarca; her çalışmanın yapılışı ve sonuçları ile konu hakkındaki görüşleri içeren raporlar düzenlenerek Kurula verilir.

    Geçici komisyonların çalışma konuları ve çalışmaların sonuçlandırılması ile ilgili süre Kurulca belirlenir ve bu sürenin sonunda geçici komisyonun görevi sona erer.

    Mali Hükümler

    Madde 21 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanacak bütün giderler, Kanunun 29 uncu maddesi hükümlerine göre karşılanır.

    Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek huzur hakkı ile kamu görevlisi olmayan Kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

    Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerine, toplantı sayısına bakılmaksızın ayda bir huzur hakkı veya huzur ücreti ödenir. Toplantıya katılmayanlara huzur hakkı veya huzur ücreti ödenmez.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 22 - 16/08/1995 tarihli ve 22376 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Reklam Kurulu Yönetmeliği, 05/02/2000 tarihli ve 23955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Reklam Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 06/05/2000 tarihli ve 24041 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Reklam Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 23 - Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 14/06/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar