İSTANBUL ALTIN BORSASI TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

    İstanbul Altın Borsası, Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

    Sermaye Piyasası Kurulundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 30/04/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25094

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı;

    a) İstanbul Altın Borsasının kanun, kararname, tebliğ ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri daha kısa zamanda ve kolaylıkla yerine getirmesini,

    b) İstanbul Altın Borsasının birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasını, işbirliği olanaklarının artmasını,

    c) İstanbul Altın Borsasına verilmiş bulunan görevlerin çeşitli yönetim kademeleri arasında bölünüşünün ve bu görevlerin yerine getirilmesinde ilgililerin yetki ve sorumluluklarının belirgin hale gelmesini, verilmiş olan yetkilerin kullanılmasını ve yetkilerin kullanılmasında karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesini,

    d) İstanbul Altın Borsasının organizasyonunu, çeşitli hizmet birimlerinin görev ve yetki alanlarını, Borsa personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını,

    düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik ile İstanbul Altın Borsasının görev, yetki ve sorumlulukları, iç teşkilatı, yönetim ve çalışma kural ve yöntemleri düzenlenmiştir.

    Borsanın teşkilat şeması bu Yönetmeliğe eklidir.

    Dayanak

       Madde 3 - (Değişik madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/1.mad.)

    Bu Yönetmelik, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 29/4/1992 tarihli ve 3794 sayılı Kanun ile değişik 40/A maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Borsa : İstanbul Altın Borsasını,

    Başkan : İstanbul Altın Borsası Başkanını,

    Yönetim Kurulu : İstanbul Altın Borsası Yönetim Kurulunu,

    Genel Kurul : İstanbul Altın Borsası Genel Kurulunu,

    SPK : Sermaye Piyasası Kurulunu,

    (Değişik tanım: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/2.mad.) Genel Yönetmelik: 3/4/1993 tarihli ve 21541 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğini,

    (Değişik tanım: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/2.mad.) İAB Yönetmeliği: 30/6/1999 tarihli ve 23741 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : İstanbul Altın Borsasına İlişkin Genel Hükümler

    Borsanın Kuruluş Amacı

    Madde 5 - (Değişik madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/3.mad.)

    Borsa, kıymetli madenlerin ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının; açık, düzenli, serbest rekabet şartları ile güven ve istikrar içinde alınıp satılmasını sağlamak, fiyatları tespit ve ilan etmek, yönetmeliklerle verilen diğer işleri yapmak amacıyla kurulmuştur.

    Borsanın Hukuki Yapısı

    Madde 6 - (Değişik madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/4.mad.)

    Borsa, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 29/4/1992 tarihli ve 3794 sayılı Kanun ile değişik 40/A maddesi çerçevesinde, Genel Yönetmelik ve İAB Yönetmeliği ile öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim ve denetimine tabi olan kamu tüzel kişiliğini haiz bir kurumdur.

    Borsanın Görev ve Yetkileri

    Madde 7 - Borsanın görev ve yetkileri; İAB Yönetmeliğinin 3'üncü maddesinde belirtildiği üzere;

    a) Borsada Hazine Müsteşarlığı tarafından tanımlanan ve standartları belirlenen kıymetli madenlerin işlem göreceği kıymetli maden piyasalarını oluşturmak,

    b) Teşekkül ettirilecek piyasalarla ilgili hukuki düzenlemeleri ve organizasyonu yapmak,

    c) Borsada yapılan alım, satım işlemlerinin güven ve istikrar içinde serbest rekabet şartları altında kolayca ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu kuralların dışına çıkan Borsa üyelerine İAB Yönetmeliğinde belirtilen müeyyideleri uygulamak,

    d) Borsada, olağan dışı menfi gelişmelerin meydana gelmesi halinde, mevzuatın verdiği yetkiler içinde gerekli önlemleri almak,

    e) Kıymetli madenlere dayalı ve bunların ödünç verilmesini konu alan sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği piyasaları oluşturmak,

    f) Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı tarafından tevdi edilen görevleri yapmaktır.

    Diğer Kuruluşlarla İşbirliği

    Madde 8 - Borsa, görevlerinin yerine getirilmesinde Bakanlıklardan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Hazine Müşteşarlığı'ndan, T.C. Merkez Bankasından, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden görüş, bilgi ve yardım isteyebilir. Borsa, kanunen başka merciler tarafından takibi ve sonuçlandırılması gereken hususları ilgili mercilere intikal ettirir.

    Borsanın Organları ve Teşkilatı

    Madde 9 - Borsanın organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Borsa Başkanından oluşur.

    Borsa Genel Kurulu, Borsa üyelerinden meydana gelir ve Borsanın üst karar organıdır.

    (Değişik fıkra: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/5.mad.) Yönetim Kurulu, Genel Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre atanan Borsa Başkanı ile aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki esaslara göre seçilen 4 üyeden oluşan karar organıdır. Borsa Başkanı, Yönetim Kurulunun ve yürütme teşkilatının başıdır.

    Borsanın idari yapısı Başkan ve Başkanlık Teşkilatından oluşur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Genel Kurulun Görev, Yetki ve Çalışma Esasları

    Genel Kurul

       Madde 10 - (Değişik madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/6.mad.)

    Genel Kurulun görev ve yetkileri, daveti ve gündemi, toplantı usulü, nisapları ve kararları hususlarında Genel Yönetmelik uygulanır.

    Davet ve Gündem

    Madde 11 - (Mülga madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/26.mad.)

    Toplantı Usulü

    Madde 12 - (Mülga madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/26.mad.)

    Nisaplar

    Madde 13 - (Mülga madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/26.mad.)

    Kararlar

    Madde 14 - (Mülga madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/26.mad.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Çalışma Esasları

    Yönetim Kurulu

       Madde 15 - (Değişik madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/7.mad.)

    Yönetim Kurulunun yapısı ve üyelerinin seçimi, görev ve yetkileri hususlarında Genel Yönetmelik uygulanır.

    Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 16 - (Mülga madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/26.mad.)

    Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

    Madde 17 -Yönetim Kurulu üyelerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler:

    1) Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, gündem konuları hakkında görüş bildirmek ve karar oluşturmak,

    2) Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek,

    3) Yönetim Kurulu çalışmalarının uyumlu, verimli ve düzenli yürütülmesini sağlamak konusunda Yönetim Kurulu Başkanına yardımcı olmak.

    b) Yönetim Kurulu üyeleri;

    1) Borsa işleri hakkındaki görüş, düşünce ve önerilerini Borsa Başkanlığına bildirirler.

    2) Yönetim Kurulu kararı alınmasına gerekli görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanması veya Yönetim Kurulunca verilen kararların uygulanması ile ilgili olarak Başkanlığa öneri getirirler.

    Yönetim Kurulu Üyelerinin Hizmet Birimleri ile İlişkileri

    Madde 18 - Yönetim Kurulu üyelerinin Borsa Teşkilatının ana ve yardımcı hizmet birimleri ile ilişkileri yalnızca Başkanlık aracılığı ile sağlanır.

    Gündem ve Toplantılar

    Madde 19 - Borsa Başkanı tarafından belirlenen gündem ve toplantı günü ile saati Özel Kalem ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından üyelere bir davet yazısı ile bildirilir .. Başkanın teklifi ve üyelerin kararı ile toplantı gündeminde değişiklik veya ilaveler yapılabilir. Gündem dışı olarak üyeler tarafından yapılacak önerilerin aynı toplantıda görüşülmesi toplantıya katılanların oy birliği ile olur.

    Toplantı ve Karar Nisabı

    Madde 20 - Borsa Yönetim Kurulu, Borsa başkanının daveti üzerine ayda en az bir defa başkan dahil en az dört üyenin hazır bulunması ile toplanır. Denetçiler, oy sahibi olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

    Kararlar, katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.

    Yönetim Kurulu üyeleri kendileri veya temsilcisi oldukları şirketler hakkında alınacak kararlara iştirak edemezler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, alınacak kararlarda taraf olan kimselerle son iki yılda istihdam, sermaye veya ticari anlamda bir ilişki kurmuş olmaları ya da aralarında eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlık bulunması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işlenmesini sağlamakla yükümlüdürler.

    Kararlar

    Madde 21 - Toplantıda alınan kararlar, ilgili önergelerin toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanması ile uygulamaya konulur ve en geç bir ay içinde karar defterine yazılıp Başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

    Karara aykırı görüşte olan üye, farklı görüşlerinin gerekçelerini kararda belirtmek zorundadır.

    Yönetim Kurulunun kararları, aralarında açık bırakılmamak ve satır aralıklarında çıkıntı olmamak kaydıyla, noterden onaylanmış birbirini izleyen sayfa numaralı ciltli bir deftere, metnin sağlığından hiçbir şekilde şüpheyi gerektirmeyecek bir biçimde tarih ve numara sırasıyla yazılır.

    Karar defterine her toplantıya ait kararların yazılmasında aşağıdaki hususlar gözetilir:

    a) Toplantıya katılanların adları,

    b) Gündem sırasına göre konu ile ilgili öneri yazısı veya önerge,

    c) Karar metni,

    d) Var ise ayrı görüş açıklaması.

    Kararın her sayfası Başkan ve üyeler tarafından paraf edilir. Kararın son sayfası Başkan ve üyelerin adları yazılarak toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

    Kararların Uygulanması

    Madde 22 - Yönetim Kurulu kararları ilgili hizmet birimlerine duyurulur ve Başkan tarafından gerekli talimatların verilmesi ile ilgili hizmet birimleri tarafından uygulanır. Gerekli görülen hallerde Başkan, Başkan Yardımcılarını da kararların uygulanması için görevlendirebilir.

    Karar Defteri, karar örnekleri ve Yönetim Kurulu kararının alınmasına dayanak teşkil eden belgeler Borsa Başkanlığı nezdinde saklanır. Karar örneklerinin aslına uygunluğu Borsa Başkanı tarafından onaylanır.

    Görüşmelerin Gizliliği ve Toplantıya Katılabilecek Olanlar

    Madde 23 - Yönetim Kurulunun toplantıları gizlidir. Yönetim Kurulunca belirli bir konuda görüşlerini bildirmeleri yada belli dosyaların raportörlüğünü yapmaları istenen Borsa Teşkilatı mensupları kişi veya kişiler de ilgili oldukları konuların görüşüldüğü Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilebilirler.

    Ancak Yönetim Kurulu kararları toplantıya dışarıdan katılanların yanında alınmaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Denetim Kurulunun Seçimi, Görev ve Yetkileri

    Denetim Kurulu

       Madde 24 - (Değişik madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/9.mad.)

    Denetim Kurulunun yapısı ve üyelerinin seçimi, görev ve yetkileri hususlarında Genel Yönetmelik uygulanır.

    Görev ve Yetkileri

    Madde 25 - (Mülga madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/26.mad.)

    ALTINCI BÖLÜM : Komiteler Teşekkülü ve Görevleri

    Uyuşmazlık Komitesi ve Görevleri

    Madde 26 - Borsada bir başkan ve iki üyeden oluşacak bir Uyuşmazlık Komitesi kurulur.

    Uyuşmazlık Komitesi, Borsa üyeleri adına olağan Genel Kurulda gösterilecek Hukuk veya İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında yüksek öğrenim görmüş, Borsa işlemleri konusunda uzman niteliğini taşıyan adaylar arasından ikişer yıl için Yönetim Kurulunca seçilecek bir başkan ve iki üyeden meydana gelir. Yönetim Kurulunca sıra belirtilerek ayrıca en çok üç yedek üye tayin edilir.

    Uyuşmazlık Komitesi Borsa işlemlerine ilişkin olarak, üyeler ve üyelerle müşterileri arasında çıkan uyuşmazlıkların idari yoldan çözümü için Borsa Yönetim Kuruluna yardımcı olur.

    Komite Yönetim Kurulu adına her türlü incelemeyi yapmaya, tarafları ve tanıkları dinlemeye, Borsa Başkanlığından bilirkişi tayini istemeye yetkili olup, gerekli incelemeyi tamamladıktan sonra, uyuşmazlık konusundaki görüşünü, dayanağını teşkil eden belgelerle birlikte yazılı olarak Borsa Başkanlığına sunar.

    Komite görevlerini kurul halinde yerine getirir. Komitenin yönetiminde ve üyeler arasındaki iş bölümünde Komite Başkanı yetkili ve sorumludur.

    Borsanın Hukuk İşleri Müdürlüğü Komitenin raportörlüğünü yapar.

    Komite en az iki üyenin hazır bulunması ile toplanır ve Komite görüşü için en az iki üyenin olumlu oyu gerekir. Çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan üye, görüşünün gerekçesini kararda belirtmek zorundadır.

    Üyeliği düşen veya sona eren üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere ilk yedek üye asil üyeliğe atanır.

    Komitenin çalışma usul ve esasları İAB Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

    Disiplin Komitesi ve Görevleri

    Madde 27 - Borsada bir başkan ve iki üyeden oluşacak bir Disiplin Komitesi kurulur.

    Disiplin Komitesi olağan Genel Kurulda gösterilecek yüksek öğrenim görmüş adaylar arasından ikişer yıl için Yönetim Kurulunca seçilecek bir başkan ve iki üyeden meydana gelir. Komiteye seçilecek kişilerin Borsanın diğer organlarında görev almamış olmaları şarttır. Yönetim Kurulunca sıra belirtilerek en çok üç yedek üye tayin edilir.

    Komite en az iki üyenin hazır bulunması ile toplanır. Disiplin Komitesi Borsada düzeni ve dürüstlüğü bozan ve Borsa işlerine hile karıştıran, Borsa işlerinin açık, düzenli ve dürüst yürütülmesi için alınan kararlara uymayanlarla ilgili disiplin kararlarının verilmesinde Yönetim Kuruluna yardımcı olur.

    Disiplin Komitesinin görevi bu Yönetmelikte öngörülen disiplin suçlarıyla ilgili incelemeleri yapmak, bu Yönetmelikte yer alan disiplin kurallarına göre karara bağlamak ve bu kararları Yönetim Kurulunun onayına sunmaktır.

    Komite kararları için en az iki olumlu oy gerekir. Çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan üye, görüşünün gerekçesini kararda belirtmek zorundadır.

    Asil üyenin görevden ayrılması veya üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde ilk yedek üye kalan süreyi tamamlamak üzere üyeliğe atanır.

    Borsa Hukuk İşleri Müdürlüğü, Komitenin raportörlüğünü yapar.

    Komitenin çalışma usul ve esasları İAB Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Başkanlık Teşkilatı ve Genel Yönetim İlkeleri

    Başkanlık Teşkilatı

    Madde 28 - Borsanın İdari Teşkilatı aşağıda gösterilmiştir:

    1) Borsa Başkanlığı,

    2) Başkan Yardımcılıkları,

    3) Hizmet Birimleri.

    Borsa Başkanı

    Madde 29 - (Değişik fıkra: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/10.mad.) Borsa Başkanı Genel Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre atanır. Borsa Başkanının görev süresi 4 yıldır.

    Borsa Başkanı Borsanın en üst amiri olup aynı zamanda Borsa Yönetim Kurulu Başkanıdır. Borsa Başkanı, Borsanın Genel yönetimi ve temsilinden sorumludur.

    Bu sorumluluk, Borsanın çalışmalarının Genel çerçevede düzenlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya yansıtılması görev ve yetkilerini kapsar.

    Başkan, görevlerinin yerine getirilmesinde yeteri kadar danışman hizmetinden yararlanabilir.

    Başkan Yardımcıları

    Madde 30 - Başkan Yardımcıları, Genel Kurul tarafından onaylanan kadro cetvelinde belirtilen sayıda, Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından atanır.

    Başkan Yardımcıları, kendi sorumluluğundaki hizmet birimlerinin Borsa Başkanı adına Genel yönetimi ve temsilinden sorumludur. Başkan Yardımcılarının, Borsa Personel Yönergesinde belirtilen nitelikleri taşımaları zorunludur.

    Başkan Yardımcıları; kendi sorumluluğu altındaki hizmet birimlerinin;

    a) Kanun, kararname, tebliğ ve yönetmelikler ile Yönetim Kurulu kararları ve Başkan talimatları çerçevesinde yönetmek,

    b) Kendisine bağlı birimlere gereken talimatları vermek ve bunların uygulanmasını talep ve temin etmek,

    c) Kademeler arasında uyum ve işbirliğini, çalışmanın organizasyon ve koordinasyonunu sağlamak,

    d) Borsanın yıllık bütçe önerisi içinde kendi sorumluluğuna giren kısımları hazırlayarak Borsa Başkanına sunmak,

    e) Araştırma ve izleme faaliyetlerinden elde edilen sonuçları, yapılan başvurulara ilişkin olarak hizmet birimlerinden gelen dosyaları hazırlanan görüş ve önerilerle gerekirse kendi görüşünü de ekleyerek Borsa Başkanına sunmak,

    f) Kendi sorumluluk alanına giren Borsa gelirlerinin toplanmasını ve giderlerinin yapılmasını sağlamak, çalışanların özlük haklarına ve personel hukukuna ilişkin olarak kendi yetkisine bırakılan işlemleri yürütmek,

    g) Başkanın verdiği yetki çerçevesinde Borsayı ilgili resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek, bu kuruluşlarla ilgili ilişkileri yürütmek,

    ile görevli ve yetkilidirler.

    Başkan Yardımcılarının görev alanları ve bağlı olan hizmet birimlerini belirlemeye ve değiştirmeye Borsa Başkanı yetkilidir.

    Borsa Başkanı tarafından bu konuda, aynı kişide birleşemeyecek görevler ilkesi gözetilmek suretiyle yapılan belirlemeler ve bu belirlemelerdeki değişiklikler bir Genelge ile düzenlenir. Bu Genelgelerden ve Genelgelerde yapılan değişikliklerden SPK'ya ivedilikle birer örnek gönderilir.

    Borsanın Hizmet Birimleri

    Madde 31 - (Değişik madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/11.mad.)

    Doğrudan Başkana veya Başkan Yardımcılarına bağlı olarak görev yapan Borsanın hizmet birimleri, müdürlükler ile bunlara bağlı olarak çalışan uzman personel, servis personeli, güvenlik personeli ve diğer çalışanlardan oluşur.

       Borsanın hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir:

       a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

       b) Baş Hukuk Müşaviri,

       c) Özel Kalem ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,

       ç) Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü,

       d) Hukuk İşleri Müdürlüğü,

       e) Mali ve İdari İşler Müdürlüğü,

       f) Piyasalar ve Takas Müdürlüğü,

       g) Bilgi İşlem ve Enformasyon Müdürlüğü,

       h) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü.

       Teftiş Kurulu Başkanlığı, Baş Hukuk Müşaviri, Özel Kalem ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Başkanlık Danışmanları doğrudan Borsa Başkanına bağlıdır. Borsa Başkanı diğer hizmet birimlerinden kendisine doğrudan bağlı olarak çalışacakları belirleme ve değiştirme hususunda yetkilidir.

    Borsa Personeli

    Madde 32 - (Değişik fıkra: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/12.mad.) Borsa Başkanı dışındaki Borsa personelinde aranacak şartlar, personelin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, nitelikleri, sayıları, işe alınmaları, özlük hakları ve disiplin konularına ilişkin esaslar Genel Yönetmelik uyarınca düzenlenir.

    Borsa personeli, borsa üyeleriyle doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir menfaat ilişkisi kuramaz.

    (Mülga fıkra: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/26.mad.)

    (Mülga fıkra: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/26.mad.)

    (Mülga fıkra: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/26.mad.)

    Borsa personelinin kanun ve diğer mevzuat gereğince resmi bir göreve ilişkin olarak verilen işleri yürütmesi, Borsanın iştigal konusu ile ilgili olmak kaydı ile bilirkişilik veya hakemlik yapması her defasında Borsa Başkanının yazılı onayını almak ve bu görevler için alacağı ücreti Borsanın Mali ve İdari İşler Müdürlüğüne bildirerek, tahsil edeceği ücretin yarısını Borsaya devretmek suretiyle mümkündür.

    Müdür

    Madde 33 - Başkan veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak kendi biriminin Borsa Başkanı adına Genel yönetimi ve temsilinden sorumludur. Müdür, kendi biriminin yıllık çalışma programını hazırlar ve onaylandıktan sonra bu programın uygulanmasını ister ve denetler. Müdürlüğün bütçe önerisini, yıllık çalışma raporunu bağlı olduğu mercie sunar. Müdür, görevli olduğu birime, kanun, kararname, tebliğ, yönetmelik ve Borsa kararları ile verilmiş görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini, biriminin alt kademeleri arasında uyum ve işbirliğini, çalışmanın organizasyon koordinasyonunu sağlamakla görevlidir.

    Müdür, uzman personelin sıfat ve yetkilerini taşır.

    Her Müdür; planlama, uygulama ilkelerinin belirlenmesi, işin organizasyonu, Borsada eğitim ve geliştirme konularında görev ve sorumluluk taşır.

    Müdürler, bu yükümlülüklerini yerine getirmek için;

    a) Yönetimleri altındaki faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini planlar ve düzenler,

    b) Mevcut uygulamanın doğruluk ve yeterliliğini diğer görevlilerle işbirliği anlayışı içinde sürekli olarak izler,

    c) Çeşitli önerileri değerlendirip ilgili makama sunar,

    d) Yönettikleri faaliyetleri organize eder ve amiri bulundukları birim görevlilerine işleri dağıtarak yetki ve sorumlulukların sınırlarını belirler,

    e) Kendi birimi için hizmete uygun personelin seçiminde, işe alınmasında, terfisinde ve görevine son verilmesinde idareye görüş bildirir,

    f) Kendi biriminin Görev ve Çalışma Esasları önerisini düzenler,

    g) Verimliliği sağlamak amacıyla, yerleşme ortamının uygunluğunu ve gerekli araç ve gereçlerin sağlanması girişimlerinde bulunur,

    h) İşlerin süresinde, doğru ve tam olarak yürütülmesini sağlamak üzere tüm faaliyetleri kontrolü altında tutar,

    i) Diğer birimlerle ilgili işlem ve kararlarda koordinasyonu sağlar ve iş akışını hızlandırıcı önlemleri alır,

    j) Personelin birim içindeki tüm faaliyetler ve işlemler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar,

    k) İş yeteneklerini dikkate alarak, uyumlu iş dağıtımı yaparken, personele daha iyi yetişme olanağı yaratmaya çaba gösterir,

    l) Kanun, kararname, yönetmelik ve tebliğlerle Borsaya verilmiş bulunan görevlerden, kendi birimlerini ilgilendirenlerin zamanında ve en iyi bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli çabayı gösterir ve önlemleri alır.

    Müdür Yardımcısı

    Madde 34 - Bir birimdeki iş hacminin gerektirmesi halinde, birim müdürünün talimatı çerçevesinde çalışmak ve görevlerinde ona yardımcı olmak amacıyla müdür yardımcısı atanabilir.

    Borsa Uzmanı

    Madde 35 - Borsanın hizmet birimlerinde görev almak üzere Borsa Personel Yönergesinde uzman personel için aranan şartları taşıyan personeldir.

    Kendi birim müdür ve müdür yardımcılarının talimatları çerçevesinde kendilerine verilen işleri yaparlar.

    Borsanın asli görevlerinde çalıştırılmak üzere, giriş sınavı ile hizmete alınan, yeterlik sınavına tabi tutulan ihtisas sahibi personeldir.

    (Değişik fıkra: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/13.mad.) Uzman personeli borsa eksperleri, uzmanlar, denetim elemanı ve bunların yardımcıları oluştururlar.

    Programcılar, sistem analistleri mühendisler, mimarlar ve avukatlar da özlük hakkı bakımından uzman personel statüsüne tabi tutulurlar.

    Uzman personelin yönetme ve yürütme, çalışma ve yetiştirme gibi faaliyetlerinin organizasyonu ile protokol ve temsil konularında "meslek kıdemi" ilkesi uygulanır.

    Meslek kıdemi, personelin yeterlik sınavı tarihleri ve bu sınavdaki derecelerine göre belli edilir.

    Uzman personel Genel olarak;

    a) Borsa Başkanlığının talimatları doğrultusunda üyelerinin her türlü hesap, kayıt ve defterlerini denetlemek,

    b) Borsaya yapılan başvurulara, alınan, derlenen ve tevdi edilen bilgi ve belgelere, denetim ve izleme sonuçlarına ilişkin dosyaları inceleyip Borsaca alınacak idari kararların dayanak ve gerekçesini oluşturmak, raportörlüğünü yapmak,

    c) Mevzuat ve uygulama ile ilgili olarak karşılaşılan ya da Başkanlıkça gerekli görülen değişik konular hakkında etüt, araştırma ve incelemeler yapmak, görüş bildirmek, öneride bulunmak,

    d) Gerekli görülen hallerde, mevzuata ilişkin tasarıların hazırlanmasına, görüşülmesine, Borsa içi ya da kuruluşlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak, konferans vermek, kurs ve seminerler yapmak,

    e) Borsa mevzuatı, kıymetli madenler, para, altın ve döviz işlemleri, aracılık faaliyetleri, işletmecilik, muhasebe ve mali analiz gibi mesleki konulurda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dökümanı toplamak ve Başkanlıkça bu konularda öngörülen çalışma ve incelemeleri yapmak,

    f) Uzman personel yardımcılarının yeterli biçimde yetiştirilmesine, bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, Borsanın sınav komisyonlarına, diğer çalışma komisyon, komite ve toplantılarına katılmak,

    ile görevlidirler.

    Uzman personel, görev konularına giren işler yanında mesleki ve bilimsel çalışmalara da önem verir. Başkanlık, bu tür çalışmaları, Kıymetli Madenler Borsası yönünden yararlı görülen konulara ağırlık vermek suretiyle ve gerektiğinde programa bağlayarak düzenler ve özendirir. Personel akademik kariyer çalışmalarına başlamadan önce yazılı olarak Başkanlıktan onay alır.

    Başarılı inceleme ve araştırma sonuçlarının Borsa tarafından yayınlanması sağlanır.

    Yapılacak işin niteliği, hacmi ve süresinin birden fazla uzman elemanın birlikte çalışmasını gerektirdiği hallerde Başkanlık tarafından yazılı olarak çalışma ekip ve komisyonları oluşturulur. Ekip başkanı da ayrıca belirtilir.

    Ekip veya komisyonların çalışma sonuçları ortak bir raporda toplanır. Hazırlanacak ortak raporda çalışmaya katılanların adı, rapor sayısı ve imzası yer alır. Ekip çalışmalarında, personelin bilgi, görgü ve tecrübelerinin geliştirilmesine özen gösterilir.

    Ekiplerin görevi rapor düzenleninceye kadar devam eder.

    Ekip veya komisyon çalışmalarının biçimi ve özü, iş bölümü, bilgi alma, yazışma ve raporun hazırlanmasına ilişkin hususlar, ekip veya komisyona katılanların görüşleri de alınarak ekip veya komisyon başkanı tarafından belirlenir.

    Ekip başkanı, çalışmaların gidişi hakkında, talep edildiğinde Başkanlığa özet bilgi verir.

    Uzman Yardımcısı

    Madde 36 - Hizmet birimlerinde göreve almak ve uzman personel olarak yetiştirilmek üzere Borsa Personel Yönergesinde düzenlenmiş bulunan şartları taşıyan personeldir.

    (Değişik fıkra: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/14.mad.) Uzman yardımcıları iki yılı uzman refakatinde olmak üzere görevli oldukları hizmet birimlerinde bağlı oldukları uzmanların vereceği meslek ve görevleri ile ilgili her türlü işi yaparlar.

    Uzman yardımcıları en az iki yıl uzman refakatinde çalıştıktan sonra Borsa Personel Yönergesinin 35 inci maddesine göre yapılacak yeterlilik sınavına alınır. Sözlü ve yazılı sınav notu ve yeterlilik etüdü değerlendirmesi ortalaması 100 üzerinden en az 70 olan uzman yardımcıları, uzman kadrosuna alınır.

    Şef, Şef Yardımcısı, Memur, Servis ve Güvenlik Personeli

    Madde 37 - Yönetim mensubu personel ve uzman personel dışında Borsa Personel Yönergesinde belirtilen şartları taşıyan ve kadro cetvelinde yer alan servis personeli ve güvenlik personeli, kendi hizmet birimlerinde kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.

    Servis ve güvenlik personelinin görevde yükselmeleri Borsa Personel Yönergesinde düzenlenen esaslara tabidir.

    Görev ve Yetki İlişkisi

    Madde 38 - (Mülga madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/26.mad.)

    Görev ve Yetkilerin Kullanılışı

    Madde 39 - (Mülga madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/26.mad.)

    Yetki Devri

    Madde 40 - Yönetici personel yetkilerinden uygun gördüklerini astlarına devredebilir. Devredilen yetkilerin kapsam ve sınırları, işin gereğine göre, yetkiyi devreden amir tarafından yazılı olarak belirlenir.

    Amirler tarafından devredilmiş olan yetkiler, amirin değişmesi halinde, yeni amirce aksine bir talimat verilmediği sürece aynen devam eder.

    Bir göreve vekaleten atananlar, o görev için verilmiş olan yetkiyi tam olarak kullanırlar ve buna göre de o görevden sorumlu tutulurlar.

    (Değişik fıkra: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/15.mad.) Başkan devredeceği yetkileri ve bunların kullanışını ilgili mevzuat uyarınca kendi takdirine göre yazılı olarak düzenler.

    Vekalet

    Madde 41 - (Mülga madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/26.mad.)

    Sorumluluk

    Madde 42 - (Değişik fıkra: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/16.mad.) Tüm personelin sorumluluğu görevlerinden doğan yetkileri ile orantılıdır. Görevlerin yerine getirilmesinde iş gereklerine, çalışma esaslarına, gizlilik ilkelerine, mevzuata ve verimlilik ölçülerine aykırı hareket ve kararları ile kasıt, hata ve ihmallerinden meydana gelen olumsuz sonuçlardan görevli amir ve ilgili personel sorumludur.

    Personel, Borsaya verdikleri zararları Genel Yönetmelik ve diğer mevzuat uyarınca tazminle yükümlüdür.

    Müdür ve Personeli

    Madde 43 - Müdürler, kendilerine doğrudan doğruya bağlı bulunan personele mevzuat hükümleri içinde emir verme yetkisine sahiptirler. Müdüre başvurmaya olanak bulunmayan acele hallerde personel, kendi sorumluluğu altında inisiyatif kullanarak gereken önlemi alır ve durumu derhal Müdürüne bildirir.

    İşlerin Sürekliliği

    Madde 44 - Borsadaki görevler yerine getirilirken, görülen hizmetin bir bütünün parçası, tamamlayıcısı, başlangıcı veya devamı olduğu gözden uzak tutulamaz.

    Bu nedenle görülen her hizmet, görev ve iş, zaman, nitelik ve nicelik bakımlarından öteki hizmet, görev ve işlere aykırı düşecek ya da onları aksatacak özellik taşıyamaz.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çalışma Birimlerinin Teşkilatı ve Görev Tanımları

    Teftiş Kurulu Başkanlığı

    Madde 45 - Borsa Başkanlığınca, tespit olunacak esaslar çerçevesinde borsa üyelerinin işlemlerinin teftiş ve denetimi ile Borsa içi işlemlerin denetlenmesi, Başkanlık tarafından gerekli görülen hallerde Borsa çalışanları hakkında soruşturma yapmakla yükümlüdür. Teftiş Kurulu Başkanlığı, doğrudan doğruya Başkana karşı sorumludur.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı, yönetim ve hizmet bakımından Kurul Başkanı, Kurul Başkan Yardımcısı, yeterli sayıda başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı ve servis personelinden oluşur.

    Bu Kurulun görev ve çalışma esasları özel bir Yönetmelik ile düzenlenir.

    Başkanlık Danışmanları

    Madde 46 - Gerekli görülen hallerde öngörülecek hizmetlerin yürütülmesini teminen yeterli sayıda başkanlık danışmanı görevlendirilmesine Borsa Başkanı yetkilidir.

    Baş Hukuk Müşaviri

    Madde 47 - Baş Hukuk Müşaviri hukuki konularda Başkana görüş sunmak, gerektiğinde Başkan adına ve Başkanın talimatları doğrultusunda Borsayı adli, idari ve diğer kurumlar nezdinde temsil etmek, Borsa ve ilgili mevzuatlarda günün ihtiyaçlarına göre yapılması gerekli yeni düzenleme çalışmalarına destek vermek, yardımcı olmak ve Başkana seçenekli görüş bildirmekle yükümlüdür.

    Baş Hukuk Müşaviri ayrıca;

    a) Hukuk İşleri Müdürlüğünün koordinasyonunu ve bu Müdürlükçe yapılan çalışmaları takip ve yönlendirmek,

    b) Yönetim Kurulu toplantılarının yapılmasını ve kararların yazılmasına yardımcı olmak,

    c) Genel Kurul Toplantılarının usulüne uygun olarak, zamanında yapılması için tüm çalışmalara nezaret edip sonuçlandırmak,

    d) Disiplin Komitesinin çalışmalarının hazırlık safhasını koordine etmek,

    e) Uyuşmazlık Komitesi çalışmalarının ön hazırlıklarını koordine etmek ve bunlarla ilgili kararların yazılıp uygulanmasına yardımcı olmak,

    f) Borsanın hizmet birimlerine gerekli hallerde müşavirlik hizmeti sunmak,

    g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

    ile görevli ve yetkilidir.

    Hukuk İşleri Müdürlüğü

    Madde 48 - (Değişik fıkra: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/17.mad.) Hukuk İşleri Müdürlüğü, Borsa tarafından tespit olunacak esaslar çerçevesinde çalışmaları yürütmek, Başkanlığa ve diğer hizmet birimlerine hukuki danışma yardımı yapmak, görüş bildirmek, Borsaya ilişkin her türlü uyuşmazlığın mercilerinde takibi ve çözümlenmesi amacıyla Borsayı adli, idari ve ilgili diğer kurumlar nezdinde temsil etmek, Başkanlık tarafından hukuki konularda verilen diğer çalışmaları yapmak ve gerektiğinde Baş Hukuk Müşavirinden görüş alıp, bu görüş doğrultusunda hareket etmek; Uyuşmazlık ve Disiplin Komitelerinin Raportörlüğünü yapmak, üyelik başvuruları sırasında gerekli belgelerin tamamlanması ve Başkanlık onayına sunulmasını sağlamak, üyelik teminatlarının tesis ve takibini sağlamak, temerrütlerin takibini, üyelerle ve temsilcileri ile ilgili uyuşmazlık kararlarının takibini, üyeler ve temsilcilerle ilgili disiplin kararlarının, geçici veya süresiz çıkarma işlemlerinin takibini sağlamak, Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri mümkün olan titizlik ve özenle yapmakla görevli ve yükümlüdür.

    Hukuk İşleri Müdürlüğü, gerektiğinde dışarıdan danışmanlık hizmeti alabilir.

    Baş Hukuk Müşavirinin atanmadığı veya görevi başında bulunamadığı zamanlarda görevlerini Hukuk İşleri Müdürü yürütmekle yükümlüdür.

    Hukuk İşleri Müdürlüğü; Müdür, Müdür Yardımcısı ile yeter sayıda özel ihtisas personeli ile servis personelinden oluşur.

    Özel Kalem ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

    Madde 49 - Özel Kalem ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Borsa Başkanına doğrudan bağlı olarak özel kalem, basın ve halkla ilişkiler görevlerini ve Başkanlığın sekreterya işlemlerini yürütür.

    Özel Kalem ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Borsanın basın ve yayın kuruluşları ile ilişkilerini planlamak ve yürütmek, basında borsa ve ekonomik gelişmeler ile ilgili çıkan haberlerin derlenmesini ve ilgililere sunulmasını sağlamak, borsanın basın yayın organlarına açıklamalarının yapılmasını sağlamak, borsanın kamuoyuna tanıtılması ile ilgili çalışmaları yapmak; Borsanın Basın Kuruluşları ile koordinasyonunu, Başkanlık tarafından gerekli görülen konularda basın duyuruları ve basın toplantılarının düzenlenmesini ve Borsanın tanıtımını ve diğer kuruluşlarla işbirliğini sağlamak, Başkanın yurtiçi ve yurtdışına yapacağı seyahat, görüşme ve konuşmaları organize etmek, Yönetim Kurulu toplantılarını organize etmek, kararların saklanmasını sağlamak, görevi ile ilgili diğer yazışma, dosyalama ve diğer işleri yapmakla görevlidir.

    Özel Kalem ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; müdür, uzman, uzman yardımcısı, başkanlık sekreteri, başkanlık şoförü, hizmetli ve servis personelinden oluşur.

    Piyasalar ve Takas Müdürlüğü

       Madde 50 - (Değişik madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/18.mad.)

    Piyasalar ve Takas Müdürlüğü, kıymetli madenlerin ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği piyasalar, Borsa ile ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikler çerçevesinde açılacak yeni pazar ve piyasalar ile ilgili çalışmaları yapmak, işlem esaslarını düzenleyerek ilgili makama sunmak, alım satım işlemleri ile kıymetli maden ödünç işlemlerini yürütmek; üyelerden biri tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ilgili yönetmelikler uyarınca gerekli bildirimleri ve işlemleri yapmak, üye temsilci başvurularının ön incelenmesinin yapılarak Başkanlık onayına sunulmasını, yetki verilen ve yetkisi kaldırılan temsilcilerin ilgili birimlere bildirilmesini, üyelerin Borsa salonlarında kontenjan dahilinde temsilci bulundurmasını, üyelerin Borsa içinde verimli çalışması için gereken ortamı sağlamak, üye ve temsilcilerine ilişkin veri tabanı oluşturma işlerini yürütmek, mevzuat hükümleri gereği istenen üye ve temsilcilere ait bilgi ve belgelerin saklanmasını sağlamak ile yükümlüdür.

       Piyasalar ve Takas Müdürlüğü bünyesinde bulunan Takas Merkezi, Borsa üyelerinin Borsa işlemlerinden doğan borç ve alacak yükümlülüklerini yerine getirebilmelerinin sağlanması amacıyla, üyeler arasındaki kıymetli maden ve nakit takasını kendi takas merkezi veya Borsanın takas işlemlerini sürdüren takas bankası aracılığı ile sağlar.

       Piyasalar ve Takas Müdürlüğü, üyeler ve üyeler dışında kalan kişi ve kuruluşlar adına Saklama Merkezinde kıymetli madenleri saklamak, kıymetli madenlerin hak sahibi üyelerin hesaplarına aktarma ve teslimat işlerini yapmakla yükümlüdür.

       Piyasalar ve Takas Müdürlüğü; müdür, müdür yardımcısı ve hizmet bakımından kendisine bağlı, yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı ile başveznedar, veznedar ve diğer servis personelinden oluşur.

    Bilgi İşlem ve Enformasyon Müdürlüğü

       Madde 51 - (Değişik madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/19.mad.)

    Bilgi İşlem ve Enformasyon Müdürlüğü, Borsa hizmet birimlerinin gerekli bilgi sistemleri altyapı ve teknolojilerini araştırmak, kurmak, geliştirmek ve işletmek, teknolojik altyapı ve içeriğindeki bilgilerin güvenliğini sağlamak, denetimini yapmak, tüm bilgi teknolojileri yapısının işlerliğini ve devamlılığını sağlamak, Borsa piyasalarında gerçekleşen işlemlere ait verileri derlemek, düzenlemek ve bu bilgileri periyodik dönemlerde yayıma hazır hale getirmek, kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları ile ilgili teknik gelişmeleri izlemek ve gerekli önerilerde bulunmak görevlerini yürütmekle yükümlüdür.

       Bilgi İşlem ve Enformasyon Müdürlüğü; müdür, müdür yardımcısı, sistem analisti, programcı, programcı yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı, şef, şef yardımcısı ve hizmet bakımından kendisine bağlı yeter sayıda servis personelinden oluşur.

    Mali ve İdari İşler Müdürlüğü

    Madde 52 - (Değişik madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/20.mad.)

    Mali ve İdari İşler Müdürlüğü, Borsanın gelirlerinin tahsili ve giderlerinin yapılması, muhasebe kayıtlarının tutulması, bütçe ve mali tabloların hazırlanması, personele ilişkin özlük hakları, sağlık, emeklilik, sosyal yardım, yurt içi ve dışı geçici görevlendirmelere ilişkin işlemlerin yürütülmesi ile sosyal hizmet işleri, haberleşme, evrak, arşiv, yapım, alım, donatım, onarım, bakım, temizlik ve diğer yardımcı hizmetleri yerine getirmekle yükümlüdür.

       Muhasebe Birimi; muhasebe planının uygulanması, Borsa mali tablolarının hazırlanması, yıllık Borsa bütçesi tasarısının hazırlanması, Başkanlığa sunulması, varsa değişikliklerin yapılması, Bütçe ödeneklerinin usulüne uygun kullanılmasının izlenmesi, haftalık, aylık ve yıllık vaziyetlerin çıkarılması, bilançonun hazırlanması, muhasebe belge düzeninin sağlanarak, muhasebeleştirme belgelerinin saklanması, hesapların incelenmesi ve analizi ile yükümlüdür.

       Fon Birimi; Borsa fonlarının değerlendirilmesi, gelir ve giderlerin takip edilerek zamanında gerçekleştirilmelerinin sağlanması ve bunlarla ilgili raporların hazırlanması görevleri ile yükümlüdür.

       İdari İşler Birimi; Borsanın günlük çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemenin temini ve dağıtımının sağlanması, Borsa binası ve hizmet araçlarının bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesiyle yükümlüdür.

       Personel Birimi; Borsa ile ilgili mevzuat çerçevesinde personelin işe giriş ve işten ayrılış işlemlerinin yürütülmesi, Borsanın yıllık kadro ve personele ilişkin personel bütçesinin hazırlanması, personelin derece ve kademe ilerlemelerinin izlenmesi ve onaya bağlanması, yurt içi veya yurt dışında geçici olarak görevlendirilecek personele ilişkin onayların hazırlanması, personelin göreve devamının, izin ve hastalık gibi nedenlerle görevden ayrılışlarının izlenmesi, özlük ve sicil dosyalarının tutulması ve saklanması, mal bildirimlerinin muhafaza edilmesi, personele ilişkin yazı, onay ve kararların tebliğ edilmesi, sağlık işlerinin düzenli olarak yürütülmesi, sosyal güvenlik ile ilgili mevzuat uyarınca yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin yapılması ve Başkanlık tarafından verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi ile yükümlüdür. Personel Birimi, görevin ifası sırasında oluşan bilgi ve belgelerin muhafazasından ve gizliliğinden sorumludur.

       Haberleşme, Evrak ve Arşiv Birimi: Borsanın gelen ve giden evrak kayıtlarının tutulması, haberleşme ve evrak işlemlerinin yürütülmesi ile yükümlüdür.

       Mali ve İdari İşler Müdürlüğü; müdür, müdür yardımcısı ve yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı ile servis personelinden oluşur.

    Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

       Madde 53 - (Değişik madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/21.mad.)

    Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, Borsa Başkanlığınca istenen veya Borsanın yetki alanına giren sermaye piyasası, kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları, borsa, takas ve saklama ile ilgili konularda araştırma yapmak ve yaptırmak, bu amaçla diğer kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak ve gerektiğinde Başkan onayı ile danışmanlık hizmetleri almak ve vermek, yaptığı çalışmaları etüd, tebliğ, rapor halinde düzenlemek ve dergi, kitap ve benzeri ortamlarda Başkan onayıyla yayınlatmak üzere hazırlamak, Borsa Kütüphanesini geliştirmek ve yönetmekle yükümlüdür.

       Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, Müdür, Müdür Yardımcısı ve yeter sayıda uzman, uzman yardımcısı ile servis personelinden oluşur.

    Haberleşme - Evrak ve Arşiv Müdürlüğü

    Madde 54 - (Mülga madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/26.mad.)

    Güvenlik ve Koruma Amirliği

    Madde 55 - Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü , Borsanın, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca güvenliğinin sağlanması ve korunması ile yükümlüdür.

    Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü ;

    a) Borsa hizmet binası ve kıymetli madenlerin bulunduğu kasayı sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma ve benzeri tehlikelere karşı korumak,

    b) Borsa ve personelini zorla işten alıkoyma gibi tehdit ve tehlikelere karşı korumak,

    c) Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal Genel kolluk kuvvetlerine bildirmek ve Genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak,

    d) Delilleri muhafaza etmek,

    e) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak,

    f) Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak,

    ile görevli ve yükümlüdür.

    (Mülga fıkra: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/26.mad.)

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Borsada Haberleşme İşlemleri, İş Akımı ve Çalışmaların Sonuçlandırılması

    Haberleşme ve Evrak İşlemleri

    Madde 56 - Borsaya gelen ve Borsadan giden her türlü haberleşme evrakı için ayrı ayrı müteselsil sıra numaralı kayıt defteri tutulur ve bu kayıtlar Başkanlık tarafından hazırlanan "Evrak Kayıt Duyurusu"na göre defterlere işlenir.

    Gelen Evrak

    Madde 57 - (Değişik madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/23.mad.)

    Borsaya gelen yazı ve her türlü haberleşme evrakı, ilgili birim tarafından "Gelen Evrak Defteri" ne, sıra numarası, tarih, konu ve gönderen kişi veya kuruluş bilgileri kaydedilmek suretiyle işlenir. Gelen yazılar, Başkanlık tarafından belirlenecek esaslara göre, ilgili birimlere gönderilir.

    Giden Evrak

    Madde 58 - (Değişik madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/24.mad.)

    Borsa tarafından gönderilecek yazılar, ilgili birim tarafından "Giden Evrak Defteri" ne sıra numarası, tarih ve konu yazılmak suretiyle işlenir. Tarih ve numara kaşesi basılmak suretiyle posta veya diğer yollarla ilgililerine ulaştırılır.

    Demirbaş Kullanımı

    Madde 59 - Borsanın demirbaş defterine kaydedilmiş olan makam aracı, bilgisayar, cep ve araç telefonu, yazı ve hesap makinası gibi demirbaşların tahsis ve kullanım esasları objektif kriterlere göre Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak belirlenir.

    Kayıtların Kapatılması ve İzlenmesi

    Madde 60 - Gelen ve giden yazılar, müdürlüklerde niteliklerine göre verilen veya alınan cevaplara ait kayıtlarla, cevapsız olan işlemlere ait yazılar da doğrudan doğruya dosyalarıyla irtibatlandırılarak kayıtlara kapatılır.

    Giden yazılardan cevabı beklenenler tekit defterine, gelen yazılardan servise havale edilenler ise gelen kayıtlarla irtibatlandırılarak kaydedilir ve izlenir. Borsaya gelen tekitler kayda alınıp, dosyası ile ilgilendirilir.

    Çalışma Sonuçları

    Madde 61 - Borsa personeli, yaptıkları, inceleme, araştırma, denetleme, teftiş ve diğer çalışma sonuçlarını düzenleyecekleri raporlarda gösterirler. Borsa personeli tarafından düzenlenecek raporlar konularına göre Etüd - Araştırma Raporları, Denetim Raporları ve Soruşturma Raporları olarak üçe ayrılırlar.

    Etüd - Araştırma Raporları

    Madde 62 - Etüd-Araştırma Raporları, yürürlükteki mevzuat ve uygulanmasında görülen aksaklık ve noksanlıklar ile bunların düzeltilmesi yollarına, bu alanda yeniden konulması gereken hüküm ve yöntemlere ilişkin görüş ve önerilerin; Borsa mensuplarının mesleki ve bilimsel alandaki çalışmalarının; Başkanlıkça incelenmesi istenen çeşitli konulara ilişkin maddi veriler, bunların analiz sonuçları, görüş, düşünce ve önerilerin belirtildiği raporlardır.

    Denetim Raporları

    Madde 63 - Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında yapılan inceleme ve denetimler sonucu düzenlenen raporlardır. İncelemeden elde edilen sonuçlara göre mevzuat veya bilgi raporu niteliğinde düzenlenebilirler.

    Soruşturma Raporları

    Madde 64 - Borsanın hizmet birimleri, personeli ve üyeler hakkında Yönetim Kurulunun uygun görmesi üzerine yapılan inceleme soruşturma sonuçlarını içeren raporlardır. Bu raporlar, soruşturmadan elde edilen sonuçlara göre mevzuat veya bilgi raporu niteliğinde düzenlenebilirler.

    Rapor Dili

    Madde 65 - Raporların düzenli cümleler kullanılarak sade ve memuriyet vakarına uygun bir üslupla ve adları raporda geçen kişi ve kuruluşları rencide edebilecek sıfat ve sözler kullanılmaksızın yazılmasına, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde açık ve anlaşılır olmasına, konuyla ilgili olmayan ayrıntıdan kaçınılarak düzenlenmesine özen gösterilir.

    Raporlarla İlgili Diğer Hususlar

    Madde 66 - Raporlar, Borsa Başkanlığına hitaben inceleme işinin bitimini izleyen en kısa sürede ve en az 4 nüsha olarak yazdırılarak 3 nüshası birim müdürlüğüne verilir, bir nüshası düzenleyenin dosyasında saklanır.

    Raporun dayanağını oluşturan belgeler bir dizi pusulasına bağlanarak raporun birinci nüshasına eklenmelidir.

    Raporun birinci nüshası Başkanlık arşivinde üçüncü nüshası birim müdürlüğünde saklanır.

    Raporlar, Borsa Başkanlığınca, Yönetim Kurulu üyeleri ve görüşlerine başvurulacak yerler dikkate alınarak yeter sayıda çoğaltılabilir.

    Yönetmeliklerin Hazırlanması

    Madde 67 - Yönetmelik ve Genel hukuki karar önerilerinin doğrudan doğruya ilgili olduğu çalışma birimleri tarafından hazırlanması esastır.

    Ancak, Başkanlıkça uygun görülenler ile Borsanın çeşitli birimlerini ilgilendiren konularda hazırlanacak olanlar, ilgili birimlerinde görüşü alınarak, değişik birim ve servislere veya gerektiğinde Borsa dışındaki uzmanlara hazırlatılabilir.

    Hazırlanan öneriler, ilgili birimlere gönderilip görüşleri alındıktan sonra Başkanlıkça gerektiğinde kurulacak komite veya komisyonlara da inceletilebilir.

    Başkanlığın Yapacağı İşler

    Madde 68 - Başkan, çalışma birimlerinden tevdi edilen dosyaları inceler. Başkanın yetkisi kapsamına giren konulara ilişkin dosyalardaki öneriler, olumlu ya da olumsuz Başkanlık onayına bağlanarak sonuçlandırılır. Borsa Başkanının yetkisini aşan konuları içeren dosyalar, Yönetim Kurulunun gündemine alınır.

    Yönetim Kurulu kararına ya da Başkanlık onayına bağlanan öneriler, buna ilişkin dosya ile birlikte ilgili çalışma birimine gönderilerek karar ya da onayın gereğinin yerine getirilmesine ilişkin işlemler yürütülür.

    Kararların Yürürlüğe Konulması

    Madde 69 - Borsaca alınan ve derhal icra edilebilir nitelik taşıyan kararlar aşağıdaki usule göre yürürlüğe konulur:

    a) Borsanın bir konuyu ya da gerçek ve tüzel kişiyi ilgilendiren özel nitelikli kararları;

    1) İlgililere yazılı olarak tebliğ edilir.

    2) Görüş ya da cevap alınmasına ilişkin kararlarda, ilgilinin cevabı üzerine oluşturulan nihai karar,

    gerekli görülüyorsa ilgiliye yeniden tebliğ edilir.

    Yargı merciinde takibi gerekiyorsa Baş Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

    İdari makamlarda sonuçlandırılması gerekiyorsa, gerekçeleri ile birlikte bu kuruluşlara gönderilir.

    b) Borsanın Genel hukuki nitelikli kararlarının basın ve yayın organları aracılığıyla ilgililere ve kamuya duyurulması sağlanır. Bu nitelikteki kararlar hakkında SPK'ya ivedilikle bilgi verilir.

    ONUNCU BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Borsa Teşkilatının Yükümlülükleri

    Madde 70 - Borsa teşkilatının yükümlülükleri;

    a) Sır Saklama Yükümlülüğü:

    Borsanın Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, Komite üyeleri, Başkan Yardımcıları ve tüm Borsa çalışanları, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri, Borsaya ve Borsa ile ilişkisi olan ortaklık, kurum ve diğer her türlü gerçek ve tüzel kişilere ait sırların gizliliğine uymak ve bu sırları kanunen yetkili kılınmış kişi mercilerden başkasına herhangi bir surette açıklamamak, görevlilerin veya üçüncü kişilerin yarar veya zararına kullanmamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, ilgililerin Borsadaki görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

    b) Borsa Mal Varlığından Sorumluluk:

    Borsanın para, evrak ve her çeşit malları, devlet malı hükmündedir. Bunlara karşı suç işleyen, görevini kötüye kullanan veya ihmal eden Borsa Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ile personeli, devlet memurları gibi cezalandırılırlar. Bu kişilerin Borsada yürüttükleri görevlerde yetki aşımı, ihmal ve ağır hata gibi kusurlu davranışlarında doğacak zararlar, kimler tarafından yapılmış ise sorumluluk yalnız onlar üzerinde kalır. Bu sorumluluk, ortaya çıkan maddi ve gerçek zararı aşamaz.

    Borsa Teşkilatının Mesleki Yükümlülükleri ve Meslek İlkeleri

    Madde 71 - Borsa Personeli;

    a) Görevlerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına ve evrensel hukuk kurallarına bağlı; dürüstlük, adalet, hakkaniyet, objektiflik, güvenilirlik, tarafsızlık, saydamlık, ketumiyet ve sırların saklanmasına ilişkin temel ilkeler çerçevesinde yürütmekle yükümlüdürler,

    b) Görevlerini yerine getirirken dil, din, ırk, cinsiyet ve uyruk ayrımı yapamazlar,

    c) Siyasi partilere üye olamazlar, görevlerini yerine getirirken herhangi bir siyasi partinin veya siyasi görüşün, kişinin, derneğin veya vakfın yararını veya zararını hedef alan davranışlarda bulunamazlar,

    d) Görevlerini yerine getirirken düşünce ve kanaatlerinin oluşmasında ve uygulanmasında toplumun yararları ile ekonominin gereklerini bağdaştırmayı esas tutarlar, kararlarını başkalarına bağlı kalmadan, başkalarının yönlendirmesinden etkilenmeden hukuka ve vicdani kanaatlerine göre alır ve uygularlar,

    e) Mesleki haysiyetinin ve görevlerinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içi ve dışındaki davranışlarıyla gösterirler,

    f) Mesleki ilkelerinin önemini, zaman ve mekandan bağımsızlığını ve evrensel değerini ve bunların Borsada yerleştirilmesi ve yaşatılmasının önde gelen sorumlulukları olduğunu kabul ederler,

    g) Borsa üyeleri nezdinde tavassutta bulunamazlar,

    h) Görevleriyle ilgili olarak yapılacak düzenleme ve denetlemeler konusunda başkalarına herhangi bir vaat veya taahhütte bulunamazlar,

    i) Üye kuruluşlar nezdinde kendileri, eşleri ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri adına Borsada işlem gören kıymetli maden ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının alımı, satımı, ödünç alınması veya verilmesi ve ileride açılabilecek yeni piyasalarda işlem görebilecek yeni finansal emtia ve araçların alım satımı amacıyla hesap açtıramazlar,

    j) Borsa personeli üye kuruluşlarda görevli bulunanlar ile Borsanın güven ve itibar duygusunu sarsacak nitelikte özel münasebet tesis edemezler,

    k) Borsa personeli, kendileriyle ilgili Borsa içi görevlendirme, atama ve terfi işlemleri için hiç bir kişi, kurum veya kuruluş nezdinde girişim ve telkinde bulunamazlar,

    l) Borsa personeli görevleri dolayısıyla elde ettikleri ve üye kuruluşların durumunu etkileyebilecek tüm bilgi, bulgu ve belgeleri Borsaya iletmek zorundadırlar,

    m) Borsa personelinin, Borsa ile ilgili her türlü resmi evrak, kayıt ve belgeyi veya örneklerini Borsa Hizmet binası dışına çıkarmaları Başkanın yazılı iznine tabidir,

    n) Yetkilendirilmeksizin, Borsa çalışmaları ve görevleri ile ilgili olarak 5680 sayılı Basın Kanununda belirtilen basın araçları ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın ve elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarına açıklamalarda bulunamazlar,

    o) Eğitmen olarak görevlendirilmeleri, akademik çalışmalara katılmaları,basında yazı yazmaları,Borsa ile ilgili toplantılarda konuşma yapma, tebliğ verme ve benzeri eğitici faaliyetlerde bulunmaları ve 32'nci maddede belirlenmiş bulunan diğer görevleri yapmaları ve gelir elde etmeleri aynı maddede belirtilen şartlara uymak kaydı ile Başkanın yazılı iznine tabidir,

    p) Borsadan ayrılmak isteyenler iş ararken herhangi bir avantaj sağlamak için Borsadan elde ettikleri bilgileri kullanamazlar. Borsa'da çalışırken Borsa'nın bilgisi dışında iş bulmak amacıyla Borsa üyesi kuruluşlarla görüşemezler. Borsa üyesi kuruluşlardan iş teklifi aldığı takdirde, teklif ret edilmiş olsa dahi bu teklif hakkında Borsaya bilgi vermek zorundadırlar,

    r) Mesleki ilkelerle ilgili olarak Borsaya verilmesi gereken bütün belgelerde gerçeğe uygun beyanda bulunmak zorundadırlar. İşe başlarken meslek ilkelerine uygun davranışta bulunacaklarını taahhüt eder ve üç ay içinde durumlarını ilkelere uygun hale getirirler.

    Borsa personelinin yukarıda sıralanan mesleki yükümlülüklere ve meslek ilkelerine aykırı davranmaları halinde ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.

    Mesleki yükümlülük ve meslek ilkelerinin uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri yorumlamaya ve gidermeye Borsa Yönetim Kurulu yetkilidir.

    Temsil Esasları

    Madde 72 - Temsil esaslarının kapsamı bütçe rakamı ve objektif kriterler dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak belirlenir.

    Kimlik Kartı ve Resmi Mühür

    Madde 73 - Personele, Başkanlıkça fotoğraflı ve onaylı birer kimlik kartı verilir. Unvan değişikliğinde yeni kimlik kartı düzenlenir. Kimlik kartında silinti ve kazıntı yapılamaz. Kartını kaybeden kimse, dilekçe ile yenisini isteyebilir. Borsadan ayrılanların kimlik kartları geri alınarak iptal edilir.

    Borsanın yazışma ve raporlarda Borsa Başkanının talimatı ile kullanılabilecek resmi mühürü Borsa Başkanlığı nezdinde bulunur ve kullanılış şekli Borsa Başkanı tarafından belirlenir.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 74 - Bu Yönetmelikte yer almayan yada açıklık bulunmayan konularda Borsa Personel Yönergesi , Genel Yönetmelik, İAB Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelikler uyarınca karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye, yönlendirmeye Borsa Başkanı yetkilidir.

    Yürürlük

    Madde 75 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 76 - Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Altın Borsası Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar