MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK PROJE YARIŞMALARINA AİT YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 19/08/1970

    Resmi Gazete Sayısı: 13584

    Devlet Bakanlığından:

    24/12/2002 tarih ve 24973 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği"nin 48 inci maddesi , "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerce yapılacak olan tasarım yarışmalarında 19/08/1970 tarihli ve 13584 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan "Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışmalarına ait Yönetmelik" hükümleri uygulanmaz." hükmünü getirmiştir.

    Tanım :

    Madde 1 - Bu yönetmelikte belirtilen usullere uyularak ve bu yönetmelik çerçevesi içinde yapılan Mimarlık ve Mühendislik alanındaki yarışmalara "Proje Yarışması" denir.

    Amaç ve Kapsam :

    Madde 2 - (Değişik madde: 11/09/1970 - 13606 s. R.G./Yön.)

    Bu Yönetmelik, Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışmalarında izlenecek yol, görev, yetki ve sorumlulukları tayin ve tesbit eder. Kamu Kuruluşları ve bunlara bağlı müesseseler bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

    Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmayan yarışmalar geçerli değildir.

    Yarışmalar, yapımı düşünülen konularda günün mimarlık, mühendislik ve sanat anlayışına uygun, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden en ekonomik çözümleri bulmak ve güzel sanatları teşvik etmek amacıyla açılır.

    Yarışma Şekilleri :

    Madde 3 - Yarışmalar, Uluslararası ve Ulusal olmak üzere iki şekilde yapılır.

    Madde 4 - Uluslararası yarışmalar, Uluslararası Yarışma Yönetmeliği şartlarına tabidir.

    Madde 5 - Ulusal yarışmalar; Türk Mühendis ve Mimar Odalarına kayıtlı mühendis ve mimarların girebileceği şekilde, serbest veya sınırlı olarak yapılır.

    Bu yarışmalar, konunun önemine göre tek kademeli veya iki kademeli olarak düzenlenir.

    Serbest Ulusal Yarışmaların Düzenlenmesindeki Esaslar :

    Madde 6 - Mimarlık ve Mühendislik konularında açılacak yarışmalarda;

    a. Konu ve yerinin belirli olması,

    b. Jürinin tespit edilmiş olması,

    c. Yarışma dönelerinin (şartname ve programla ilgili ayrıntılı bilgilerin) hazırlanmış olması,

    d. Sürenin belirtilmiş olması,

    e. Ödüllerin tesbit edilmiş bulunması,

    f. Günlük gazeteler ile ilan edilmesi,

    şarttır.

    Yarışmalara Katılma Esasları :

    Madde 7 - Yarışmacıların;

    a. Jüri (Danışman, Asli ve Yedek) üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı olmaması,

    b. Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,

    c. Yarışmayı çıkaran kuruluşta, yarışma şartlarını hazırlayanlar arasında bulunmaması,

    (Yarışma şartlarını hazırlayanlar kuruluştaki yetkili tarafından tesbit olunur.)

    d. Yarışma Şartlaşmasında belirtilen nitelikleri haiz olması,

    e. Ekip olarak yarışmaya katılacakların her birinin ayrı ayrı bu şartlara uyması,

    f. Şartlaşma almış, adresini idareye kaydettirmiş bulunması şarttır.

    Bu şartlara uymayan yarışmacıların projeleri yarışmaya katılmamış sayılırlar.

    Yarışma Konusu Tesisin Yapılacağı Yerin İncelenmesi :

    Madde 8 - Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, yarışma konusu tesisin yapılacağı yeri görmeleri istenebilir.

    Bu inceleme için önceden belli edilen bir ücretin idarece yarışmacılara ödenmesi gereklidir.

    Yarışmacıların bu ücreti alabilmeleri için iş yerine gittiklerini belgelemeleri ve yarışmaya katılmış olmaları gerekir.

    Yarışmaların İlanı :

    Madde 9 - Serbest ulusal yarışmalar günlük en az iki gazetede, gerektiğinde ilgili meslek Oda ve kuruluşlarının dergileri ve radyo ile olmak üzere ilan edilir.

    Bu ilanlarda aşağıdaki hususlar yer alacaktır;

    a. Yarışmanın yeri ve konusu,

    b. Yarışmanın şekli (Mimarlık, Mühendislik, tek kademeli veya iki kademeli v.b.)

    c. Süresi (Açılış ve bitiş tarihleri)

    d. Danışman, asli ve yedek jüri üyeleri ile raportörün isimleri,

    e. Ödüllerin sayısı ve tutarları,

    f. Şartlaşmaların nereden elde edileceği,

    g. Yarışmanın bu yönetmeliğe göre yapılacağı.

    Ulusal Yarışmalarda Program ve Şartlaşma Esasları :

    Madde 10 - Şartlaşmada;

    a. Yarışmanın konusu ve yeri,

    b. Yarışmaya kimlerin katılabileceği,

    c. Yarışmanın şekli,

    d. Jüri üyeleri ve raportörlerin isimleri ve kimlikleri,

    e. Yarışmacılardan istenen belgelerin neler olduğu, mikyasları, özellikleri, proje düzenleme ve sunma şekli,

    f. Ödüllerin (derece ve mansiyonların) sayısı, tutarı, ne zaman ve nasıl ödeneceği,

    g. Yarışmacılara verilen belgelerin miktarı, neler olduğunu,

    h. Yarışmanın süresi,

    ı. Maliyet tavanı, mühendislik yarışmalarında değerlendirme esasları,

    j. Projelerin verileceği gün ve yer,

    k. Yarışmacıların sorularının sorulma ve cevaplandırma süreleri,

    l. Jürinin toplantı günü,

    m. Projelerin yollanma ve geri gönderme şekli,

    n. Rumuzlar ve ambalaj esasları,

    o. Proje sergisinin açılma günü, süresi ve serginin yapılacağı şehirler,

    p. Yarışma sonuçlarını ilan şekli,

    r. (Değişik bend: 11/02/1970 - 13606 s. R.G./Yön.) Yarışmaların sonucundan sözleşmenin imzasına kadar geçecek sürede, yarışmayı çıkaran kuruluş ile yarışmacı arasında doğacak anlaşmazlıkların hal şekli,

    s. Birinci ödülü kazanana, işin nasıl verileceği,

    t. Şartlaşma eklerinin nelerden ibaret olduğu,

    ayrı ayrı açık olarak belirtilir.

    Madde 11 - Programlarda;

    a. Çözümlenmesi istenen sorunlar, (değişik yoruma yer vermeyecek şekilde açık ve seçik olarak),

    b. Yarışmanın amacı (kullanış ve işletme özelliklerinin neler olduğu),

    c. İhtiyaç programının çeşitli unsurlarının yekdiğeri ile olan ilişkilerini gösterecek açık ve ayrıntılı bir şema,

    d. Yapının üzerinde inşa edileceği alan veya çevresi hakkında teknik bilgiler,

    e. Yarışmacıların, uymaya zorunlu olduğu esaslar (kabulde serbest bırakıldıkları hususlar ve bunların ölçüleri),

    açık olarak belirtilir.

    Yarışma Süresi ve Soruların Sorulması :

    Madde 12 - a. Yarışmanın ortaya koyduğu sorunların çözümlenebilmesi için gerekli yarışma süresi idarece teklif, jüri tarafından tesbit edilir.

    b. Konu hakkında yarışmacıların soruları, yarışma süresinin ilk 1/3'ü içinde sorulur; cevaplar 15 gün içerisinde bütün yarışmacılara posta ile gönderilir.

    İdarece Verilecek Teknik Bilgiler :

    Madde 13 - Proje yarışmalarında;

    a. Yapının harita veya şehir planındaki yeri, gerektiği kadar çevresini içine alan, hakim rüzgar ve kuzey işareti bulunan kod ve tesviye eğrilerini ve yapı alanını içine alan şehircilik bakımından çevresiyle olan ilgilerini gösterir bir genel vaziyet planı,

    b. (Değişik bend: 11/09/1970 - 13606 s. R.G./Yön.) Yarışmacıdan istenecek ölçekte ve gerekli boyutları kapsayan bir vaziyet planı,

    c. Yapı alanı veya arsanın, zemin cinsi (temel sistemi seçimine tesir edecek özellikleri), çevresindeki yapıların şekli ve durumu,

    d. Yeraltı su seviyesi, şehir tesisatı hakkında yeterli bilgi (Su, elektrik, havagazı, kanalizasyon, telefon v.b.),

    e. Arsa veya yapı alanı çevresinin trafik yönünden durumu,

    f. Arsa veya yapı alanında inşaat yapılmasına izin verilen saha, gerektiğinde komşu alanlardaki ve çevredeki yapım şekilleri ve şehir imar planına göre imar çapı,

    g. Yarışma konusu yapının inşa edileceği sahada birlikte kullanılması istenen yapılar varsa o yapıların röleveleri (Plan, kesit, görünüş),

    h. Varsa o kent belediyesinin özel yapı şartlaşmasının önemli maddelerinin birer örneği,

    ı. İstenilen ünitelerin sayısı, büyüklükleri, konmaları istenilen yerleri, diğer kısımlarla olan bağlantıları ve kullanılma şekilleri hakkındaki dilekler (uyulması zorunlu olanlarla, isteğe bağlı olanlar belirtilmelidir.)

    j. Mevcut olan veya kullanılması özellikle istenen belli başlı yapı malzemesi; mahalli yapı malzemesinin cins ve nitelikleri ve arzu edilen yapı tarzı şekilleri,

    k. Yarışma konusu binanın maliyet tavanı, (Maliyet tavanının bulunmasında uygulanan usuller yarışma projesi maliyetinin bulunmasında uygulanmak üzere yarışmacılara verilir),

    l. Mühendislik yapıları için değerlendirme esasları, (Bu esaslar idarece teklif, jüri tarafından kabul edilecektir.),

    m. Arsa veya yapı alanını ve çevresini gösterir bir veya birkaç fotoğraf,

    n. Meteorolojik bilgiler,

    o. Konu ile ilgili genel bilgiler;

    yarışmanın konusuna göre yarışmacıya verilecektir.

    Yarışmacılardan İstenenler :

    Madde 14 - Şartlaşmada:

    a. Mimarlık ve Mühendislik proje yarışmalarında istenilen projelerin niteliği;

    b. İstenilen resimlerin sayısı, ölçek ve çiziliş şekilleri,

    c. Jüri, yarışmacılardan istemiş ise uygulama yeteneği belgeleri,

    d. Projelere eklenecek olan:

    I. İnşaat mühendisliği raporunda; binanın taşıyıcısı sistemi ile kullanılacak malzemenin ekonomi, mimarlık ve mühendislik kuralları gözönünde bulundurularak tesbit edileceği,

    Tespit edilen taşıyıcı sistemin (düşey ve yatay elemanlar açık olarak belirtilmek şartıyla) gösterileceği ve ayrıca mezkur sistemin şemalarının verileceği, lüzumlu yerlere konulacak dilatasyonlar ve sebeplerin belirtileceği,

    Temele gelen yüklerin yaklaşık olarak hesaplanacağı ve verilen zemin raporuna göre binanın temel sisteminin (Radye, kazık, münferit, v.b.) hesapla gösterileceği,

    Saha tanzimi ile Yol-Su-Kanalizasyon ve drenaj projeleri söz konusu ise, bu hususta yarışmacıya idarece verilecek bilgilere göre rapor tanzim edileceği,bu raporda su ihtiyacının ne şekilde sağlanacağı, kanalizasyon tipi, deşarj imkanları, drenajın gerekli olup olmadığı ve ne şekilde yapılacağı yol tipi hakkında bilgiler verileceği (gerektiği hallerde rapora krokiler eklenecektir).

    II - Makine tesisat raporunda; ısıtma, havalandırma, soğutma sistemleri, sistem teçhizatının kaplayacağı hacimlerin (yaklaşık olarak ölçüleri verilecek) belirtileceği,

    III - Elektrik tesisat raporunda; asansör hacimleri, sürati, kapasitesi, telefon sistemi, diğer muhabere sistemleri, aydınlatma sistemi, yedek jeneratörlerin kaplayacağı hacimlerin (Yaklaşık olarak ölçüleri verilecek) gösterileceği,

    İnşaat mühendisliği, makine ve elektrik tesisat raporlarını düzenleyen uzmanların isimleri, kimlik zarflarında müellif mimar isimleri ile birlikte bildirilecek, bu raporlar mutlaka bu mevzu ile ilgili mühendisler tarafından hazırlanmış olacaktır.

    e. Kimlik zarfı,

    f. Mühendislik yarışma projelerinde karşılaştırmaya imkan verecek ayrıntılı hesap ve projelerin isteneceği,

    g. İzah notlarının istendiği,

    h. Maliyet tavanının tespitinde uygulanan usuller ile bulunacak yarışma projesi maliyet hesabının istendiği,

    i. Maket isteniyorsa buna ait şartlar,

    belirtilecektir.

    Şartlaşmada istenen resim ve belgelerden fazlası jüri tarafından incelenmeyecektir.

    Jürinin (Bilirkişi) Heyetinin Kuruluş Şekli :

    Madde 15 - (Değişik madde: 24/07/1980 - 17057 s. R.G./Yön.)

    Jüri, (bilirkişi) heyeti, danışman, asli ve yedek üyeler ile raportörlerden kurulur. Danışman, asli ve yedek üyelerin ihtisas alanlarında yarışma konusu işlerle ilgili bulunması ve bu kimselerin mesleklerinde seçkin kişiler olması şarttır.

    Asli ve yedek jüri üyelerini, mesleklerinde en az 5 yıl fiilen çalışmış olması şartı ile, daha önce benzeri proje yarışmalarında ödül kazanmış veya projeleri satın alınmış bulunmaları veya benzeri yarışma jürilerinde görev almış olmaları veya benzeri konularda uygulanabilecek nitelikte proje yapmış olmaları gibi,

    a. (Değişik bend: 18/02/1981 - 17255 s. R.G./Yön.) Mimarlık proje yarışmalarında;

    Jüri asli üyelerinin sayısı, konunun önem ve özelliğine göre 5, 7 veya 9 kişi olarak idarece tesbit edilir.

    Jüri asli ve yedek üyeleri idarece seçilir.

    Jüri asli ve yedek üyeleri arasında birer inşaat mühendisi (statiker) bulundurulur.

    b. (Değişik bend: 18/02/1981 - 17255 s. R.G./Yön.) Mühendislik proje yarışmalarında:

    Jüri asli üyelerinin sayısı, konunun önem ve özelliğine göre 7 veya 9 kişi olarak idarece tesbit edilir.

    Jüri asli ve yedek üyeleri idarece seçilir.

    Özelliği olan konularda, konu ile ikinci derecede ilgili meslek mensupları arasından bir kişi jüri asli üyesi olarak idarece seçilir.

    Jüri asli ve yedek üyeleri arasında birer mimar bulundurulur.

    c. Yedek üyeler, 5 kişilik jüride 3 den, 7 kişilik jüride 4 den, 9 kişilik jüride 5 den fazla olamaz.

    d. Jüri danışman üyelerinin yarısı konu ile ikinci derecede ilgili meslek odaları üyeleri arasından olmak üzere idarece seçilir.

    Danışman üyeler sayısı asli üyeler sayısını geçemez, 5 kişilik jürilerde, zaruret halinde yediye kadar arttırılabilir.

    e. Jüri raportörlerini (gerekiyorsa raportör yardımcılarını) yarışmayı açan idare seçer.

    Asli Jüri (Bilirkişi) Üyelerinin Görev ve Yetkileri :

    Madde 16 - a. İdarece kendilerine verilen yarışma şartlaşması ve ihtiyaç programını (gerekli hallerde yapının inşa edileceği yeri) ve maliyet tavanını inceleyerek mutabakatını bildirmek,

    b. İdarece tespit edilen danışmanların dışında gerekli gördüğü uzmanlık dallarından danışman üyeleri, yarışmayı çıkaran kuruluştan talep etmek,

    c. Yarışmacıların sorularını tereddüde mahal bırakmıyacak şekilde açık ve seçik olarak cevaplamak,

    d. Raportör raporunda, program ve şartnameye aykırılığı belirtilen hususlara göre projelerin yarışma dışı bırakılıp bırakılmayacağı hususunda karar vermek,

    e. Yarışma konusunun önemi ölçüsünde gerekirse yarışmacılardan "Uygulama Yeteneği Belgeleri" istemek, yarışma sonuçlarının ilanından önce birinci seçilen proje ile ilgili belgeleri tetkik etmek, belgeler yetersiz bulunursa, birinci seçilen proje müellif ya da müelliflerinin danışman ya da danışmanlarla çalışmasını istemek, müellifçe teklif edilecek danışmanları onaylamak,

    f. Yarışma şartlaşmasında uyulması zorunluğu olduğu tespit edilmiş hususlara ve bilhassa verilen maliyet tavanına uymayan projeleri yarışma dışı bırakmak,

    g. Yarışmaya girmiş eserler arasında programın şartlarına, sanat, ekonomi, teknik, emniyet ve işletme bakımından en iyi uymuş olanları seçmek ve bu eserler arasında ödülleri (derece ve mansiyonları) tespit etmek,

    h. Yarışmayı açan idare uygun görürse, değerli projelerin satın alınmasını tavsiye etmek,

    i. Danışman üye raporları karşısında, bu raporlara uyma ve uymama nedenlerini jüri raporunda belirtmek,

    j. Ön ve değerlendirme çalışmalarını tutanaklarla tespit etmektir.

    Jüri asli üyeleri yarışma süresinde yarışmacılarla konu üzerinde görüşme yapamazlar.

    Madde 17 - a. Jürinin program ve şartlaşma için yapacağı ön çalışmalar ve soruların cevaplandırılması için yapılacak toplantılara yedek jüri (bilir kişi) üyeleri mutlaka katılacaklardır. Yedek jüri üyeleri, jürinin değerlendirme çalışmalarına katılamazlar.

    b. (Değişik bend: 11/09/1970 - 13606 s. R.G./Yön.) Herhangi bir sebeple jüri üyeleri çalışmalara katılmaz ve yedektekiler de jürinin kuruluşunda belirtilen sayıyı karşılamazsa, jüri mevcut sayı ile çalışmaya devam eder. Bu sayı yarıdan aşağı olamaz.

    Jüri (Bilirkişi) Danışman Üyelerinin Görev ve Yetkileri :

    Madde 18 - Danışman üyeler kendi ihtisas alanlarında yarışma konusu ile ilgili sorunlarda jüriyi aydınlatmakla görevlidir.

    Danışman üyeler bu görevlerini şu yolda yaparlar:

    a. Programın incelenmesinde kendi ihtisas alanları ile ilgili aydınlatmaları, jüri ön çalışmalarına katılmak suretiyle ve bu çalışmalarda hazırlayacakları yazılı veya sözlü tekliflerle yaparlar,

    b. Yarışmanın devamınca jüri çalışmaları sırasında jüri asli üyelerince kendilerine yöneltilecek soruları açıklayarak gerekli aydınlatmaları yaparlar. Bu açıklamaları, jüri çalışmaları sonunda verecekleri bir raporda belirtirler.

    c. Danışmanlar, jüri asli üyelerince sorulmamış olsa da kendilerince önemli gördükleri hususları jüri kararlarının alınmasına başlamadan evvel kişisel bir raporla jüri başkanlığına bildirirler ve bu raporun kapsamı üzerinde jüriyi aydınlatmak amacı ile gerekli açıklamaları ve hatırlatmaları yaparlar.

    d. Danışman üyeler yaptıkları yazılı ve sözlü açıklamaların jüri çalışma tutanağı içinde yer almasını isteyebilirler. Bu istek yerine getirilir.

    e. Danışman üyeler yaptıkları açıklamalar karşısında jürinin düşüncesinin tespitini ve tutanağa geçirilmesini isteyebilirler. Bu istek yerine getirilir.

    f. Yarışma süresinde yarışmacılarla konu üzerinde görüşme yapamazlar,

    g. Danışman üyeler karar alınmasında oy kullanamazlar.

    Raportörün Görevleri :

    Madde 19 - İhtiyaç programı ve şartlaşmanın hazırlanmasında idare elemanı olarak görev alır. Müracaat edenlere şartlaşma gönderir; Yarışmacıların sorularını, bu sorulara jürice verilen cevaplar, ayrıca ilgililere duyurulması gereken hususları, şartlaşma alarak adres bırakan yarışmacılara iletir.

    Projelerin tesliminde :

    a. Raportör önce, bir A listesi yapar, bu listeye gelen eserlerin rumuzlarıyla açılış sıra numaralarını yazar. Her levha, izah raporları ve maketteki rumuz rakamı üzerine, zamklı etiketlerle yazılmış açılış sıra numaralarını, alttaki rumuz hiç görülmeyecek şekilde yapıştırır ve kimlik zarfları ile beraber bu A listesini yarışma seçimi sona erinceye kadar kimseye göstermeden saklar.

    b. Projeleri asarak, yarışma şartlarına, ihtiyaç programına program metrajlarına, maliyet tavanına, arsa sınırlarına ve topografyaya uygunluğunu kontrol eder. Proje ve maketlerin ölçülerini ve kimlik zarflarının bulunup bulunmadığını tahkik eder.

    Her proje için yaptığı bu çalışmaları bir rapor halinde jüriye sunar.

    Jürinin ayrıca isteyebileceği bütün kontrolları yapar.

    c. Raportör, A listesinden başka jürinin değerlendirme kriterlerine uygun bir B listesi yaparak bütün projeleri yalnız açılış sıra numaraları ile bu listeye yazar.

    d. Raportör jüri çalışmalarını izler.

    Jüri Değerlendirme Çalışmaları :

    Madde 20 - Jüri değerlendirme çalışmaları için projelerin verildiği günden itibaren (verildiği gün hariç) en geç onbeşinci günü izleyen günde tam sayı ile toplanır.

    Bütün jüri üyeleri, değerlendirme çalışmalarının başlangıcında jüri Başkanına, yarışmaya katılan projeleri daha önce görmedikleri ve tanımadıkları hususunda sözlü teminat verirler. Bu husus toplantı tutanağına kaydedilir.

    Jüri değerlendirme çalışmaları esnasında şartlaşma ve programda değişiklik yapmağa ve seçim sırasında şartlaşma ve programdan ayrılmağa yetkili değildir.

    Yarışmadan Çıkarma :

    Madde 21 - Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartiyle yarışmadan çıkarılır.

    a. Herhangi bir yerinde eserin sahibini tanıtan ve işaret bulunan eserler (el yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır. Açıklama raporları daktilo ile yazılır. Proje nüshaları üzerinde müellifin kimliğini belli edecek tarzda el yazası bulunamaz.)

    b. Şartlaşmada uyulması zorunlu olduğu belirtilen hususlara uymayan projeler,

    c. Kimlik zarfı bulunmayan projeler.

    Seçme Usulü :

    Madde 22 - Yarışma içi kalan bütün projeler değerlendirme kriterlerine göre incelenir.

    En iyi eserlerin değerlendirmesi birkaç eleme ile yapılır. Her elemenin sonucu tutanağa geçirilir.

    Seçim aşağıdaki şekilde yapılır:

    a. Birinci Eleme

    Projeler üzerinde görüşme açılmaz. Jüri asli üyeleri eserleri inceleyerek ellerinde (B) listesine, her eser için (+) veya (-) işareti koyar. Bütün üyelerden (-) almış eserler elenir. Bir tek (+) eserin ikinci elemeye kalmasına sebep olur.

    b. İkinci Eleme

    Birinci eleme gibi yapılır. Ancak projeler üzerinde toplu görüşme açılır. Sıralama sonucu üyelerin yarısından fazlasından (-) alan eserler elenirler.

    c. Üçüncü Eleme

    Üçüncü elemeye kalan eserlerin sayısı ödül sayısının iki katından fazla olursa ikinci eleme gibi bir seçim daha yapılır. Bu elemelerde, başta tespit edilen kriterlere uygun bir eleme usulü jürice tespit edilir. Sona kalan projeler üzerinde jüri üyelerinden (danışman ve asli üyeler) her biri, olumlu ve olumsuz görüşlerini söyledikten sonra jüri asli üyeleri oy verirler.

    d. Seçim

    Seçimde derece ve mansiyon almaya layık eserler aldıkları oylara göre sıraya dizilir ve muhakkak birinci proje seçilir. Bunlara ait eleştirmeler ile, birinci seçilen projenin tatbik kabiliyetinin bulunup bulunmadığı ve bu proje için jürice uygun görülen tavsiyeler jüri raporuna yazılır.

    Mühendislik proje yarışmalarında kıymetlendirme, eleme ve seçim şekli konunun özelliğine göre jüri tarafından yarışmadan önce tespit ve ilan edilir.

    Kimlik Zarfı :

    Madde 23 - Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde; yazı makinesi ile yazılmış adı, yanına, (...................... yarışması kimlik zarfı) ibaresi yazılı bir zarfın içine yarışmacıların:

    1 - a. Yarışma şartların aynen kabul ettiklerini,

    b. Adını ve Soyadını,

    c. Mezun oldukları okulu ve diploma numarasını,

    d. Üyesi oldukları Oda Sicil numaralarını,

    e. Adreslerini,

    bildirir imzalı bir belge,

    2 - İnşaat Mühendisliği, Makine ve Elektrik Tesisat raporlarını hazırlayan inşaat Makine ve Elektrik Mühendislerinin isimlerini ihtiva eden bir belge,

    3 - İstenmiş ise, niteliği şartnamede belirtilen uygulama yeteneği belgesi,

    (Toplu iştiraklerde, yarışmacılardan herhangi birinin belgesi yeterli olacaktır.)

    konacaktır.

    Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararı ile yarışmaya dahil edilmez. Bu husus tutanağa kaydedilir. Yarışmaya katılan proje sahiplerinden, yarışmada ödül ve mansiyon kazanamadıkları halde dahi kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca ( Açılabilir) kelimesini yazabilirler. Üzerinde (Açılabilir) kaydı bulunan kimlik zarfları, ödül ve mansiyon kazanamamışlarsa jüri tarafından açılır ve bu husus tutanakta belirtilir.

    Eser Sahiplerinin Tesbiti :

    Madde 24 - Ödül alacak eserlerle, jüri satın alınması tavsiye edilenler tespit edilip sıra numaralarına göre tutanağa geçtikten ve jüri raporu tanzim edilerek imza edildikten sonra seçilen bu eserlerin kimlik zarfları açılır ve eser sahiplerinin adları tutanağa geçirilir.

    Zarfların açılmasında ödül alan yarışmacılardan herhangi birinin yarışmaya girmeğe hakkı olmadığı anlaşılırsa kazandığı derece sayılmaz ve o ödül sıraya göre ondan sonra gelene verilir.

    Yarışmalarda bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir teklifi daha ödül almışsa hükümsüz sayılır. Bu ödül, ondan sonra gelene verilir. Jüri, yarışmacılardan "Uygulama Yeteneği Belgesi" istemiş ise; birinci seçilen proje ile ilgili Uygulama Yeteneği Belgeleri, yarışma sonuçlarının ilanından önce jürice tetkik edilir. Bu belgeler yetersiz bulunursa, birinci seçilen proje müellifinin danışman ya da danışmanlarla çalışması istenir.

    Jüri rapor ve tutanaklarının orjinal nüshaları üyeler tarafından imzalanır; ve yarışmayı açan idareye jüri başkanı tarafından verilir.

    Jüri tarafından verilen kararlar kesindir.

    Birinci seçilen müellifçe teklif edilen danışman ya da danışmanlar jürice onaylanır.

    Bu konudaki danışman ile müellif arasındaki ilişkiler ilgili ihtisas odalarınca düzenlenir.

    Sınırlı Yarışmaların Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslar :

    Madde 25 - Sınırlı yarışmalar; ihtisas ve tecrübeleri gözönünde bulundurularak yarışmayı açan idarece tesbit edilecek en az 3 ekip arasında açılan yarışmalardır.

    Sınırlı Yarışmalara Katılma Şartları :

    Madde 26 - Sınırlı yarışmaya katılacakların :

    a. Yarışma konusu işin benzeri bir inşaatın uygulama ve detay projelerini yapmış ve uygulamış; mimar, inşaat, makine ve elektrik mühendislerinden müteşekkil bir ekip bulunması,

    b. Serbest yarışmaya katılma şartları hakkında madde 7 de belirtilen niteliklere sahip bulunması,

    gereklidir.

    Madde 27 - Sınırlı yarışmalarda 25 ve 26. maddeler kapsamı dışında kalan hususlarda serbest yarışmaların bağlı olduğu hükümler uygulanır.

    İki Kademeli Yarışmalar :

    Madde 28 - Değişik sorunları bulunan ve çözümlenmesi zor olan konularda yarışmalar iki kademeli olarak düzenlenebilir.

    I - Mimarlık Proje Yarışmalarında

    a. Birinci kademede küçük ölçekli eksiz halinde teklif istenir.

    b. Yarışmanın birinci kademesinin sonunda şartlaşmada gösterilen ödüllerin sayısı kadar proje seçilir. Bunlar kendi aralarında sıralanmaz.

    c. Yarışmanın ikinci kademesine, yalnız birinci kademede seçilmiş olan projelerin sahipleri katılabilirler.

    d. İlk kademede seçilen proje sahiplerine, jüri raporunda yalnız kendi projelerine ait olan eleştirmeler ve programlarda meydana gelebilecek değişiklikler, ilk kademenin sona ermesinden en geç 15 gün sonra bildirilir.

    e. İki kademeli yarışmaların birinci kademesinde seçilmiş projeler ikinci kademenin sonuna kadar gizli tutulur.

    f. Her iki kademedeki yarışmayı aynı jüri değerlendirir.

    İkinci kademede, birinci kademedeki teklif aynen verilemez. Ödül alabilmek için, yarışmacının yarışma şartları dışına çıkmamış ve teklifini geliştirmiş olması şarttır.

    g. Yarışmanın her iki kademesi için, diğer hususlarda serbest yarışmaların bağlı olduğu hükümler uygulanır.

    II - Mühendislik Proje Yarışmalarında

    İki kademeli yarışma yapılmasını gerektiren hallerde izlenecek yol idarenin teklifi, jürinin kabulü ile tespit edilir.

    Ödüllerin ve Jüri Ücretlerinin Tesbiti :

    Madde 29 - Ödüllerin tutarı, jüri, danışman, asli ve yedek üyeleri ile raportör ücretleri:

    a. (Değişik bend: 22/02/1980 - 16908 s. R.G./Yön.) Mimarlık Proje Yarışmalarında:

    Yapının 13 k maddesinde bulunan maliyet bedeline göre ve cetvelde gösterilen miktarlar üzerinden tayin edilir.

    Yapının Yaklaşık   Ödüller (Derece   Jüri üyeleri ve

    Maliyet bedeli    ve mansiyonlar)   raportörlerin herbi-

       Lira    toplamı      rine verilen ücret

    ___________   ____________   _______________

    50.000.000.-   Binde 27.00   Binde 1.200

    60.000.000.-   Binde 22.95   Binde 1.003

    75.000.000.-   Binde 19.13   Binde 0.806

    100.000.000.-   Binde 15.08   Binde 0.608

    125.000.000.-   Binde 12.60   Binde 0.489

    150.000.000.-   Binde 11.03   Binde 0.410

    175.000.000.-   Binde 9.90   Binde 0.354

    200.000.000.-   Binde 9.00   Binde 0.312

    225.000.000.-   Binde 8.19   Binde 0.279

    250.000.000.-   Binde 7.65   Binde 0.252

    300.000.000.-   Binde 6.75   Binde 0.213

    350.000.000.-   Binde 6.08   Binde 0.184

    400.000.000.-   Binde 5.58   Binde 0.163

    450.000.000.-   Binde 5.18   Binde 0.147

    500.000.000.-   Binde 4.86   Binde 0.133

    600.000.000.-   Binde 4.34   Binde 0.114

    700.000.000.-   Binde 3.96   Binde 0.100

    800.000.000.-   Binde 3.67   Binde 0.089

    900.000.000.-   Binde 3.42   Binde 0.080

    1.000.000.000.-   Binde 3.22   Binde 0.074

    2.000.000.000.-   Binde 2.197   Binde 0.043

    3.000.000.000.-   Binde 1.773   Binde 0.032

    4.000.000.000.-   Binde 1.526   Binde 0.026

    5.000.000.000.-   Binde 1.360   Binde 0.023

    6.000.000.000.-   Binde 1.2386   Binde 0.020

    7.000.000.000.-   Binde 1.1447   Binde 0.019

    8.000.000.000.-   Binde 1.0693   Binde 0.017

    9.000.000.000.-   Binde 1.0071   Binde 0.016

    10.000.000.000.-   Binde 0.9546   Binde 0.015

    10 Milyar lirayı aşan yapı bedelleri için verilecek ödüller (derece ve mansiyonlar) toplamına ve jüri üyeleri ve raportörlerin herbirine verilecek ücretlere 10 Milyar lira için saptanan değerler uygulanır.

    Ara kıymetler enterpolasyonla bulunur.

    b. Mühendislik Proje Yarışmalarında

    Tesisin 13 L maddesinde bulunan yaklaşık maliyet bedeline göre Bayındırlık Bakanlığı "Mimarlık Mühendislik ve Hizmetleri Şartnamesi"ndeki esaslar üzerinden idarece teklif ve jürice kabul edilerek tespit edilir.

    c. (Değişik bend: 22/02/1980 - 16908 s. R.G./Yön.) Şa rtlaşmada yazılı ödüller, jüri ve raportör ücretleri ile yolluklar yarışmanın sonuçlanmasından en geç bir ay sonra ilgililere ödenir.

    d. Yedek jüri üyelerine, danışman ve asli üyelere ödenen miktarın 1/3'ü verilir.

    Yarışmayı Açan İdarenin Hakları ve Sorumlulukları :

    Madde 30 - a. Ödül kazanan projeler yarışmayı açan idarenin malı olur. Birinciliği kazanan projenin müellifi projelerini hazırlarken ödül almış projelerden yararlandırılabilir.

    b. (Değişik bend: 27/04/1977 - 15921 s. R.G./Yön.) İdare, uygulama, projelerinin yapılmasını ve lüzum gördüğü takdirde mesleki kontrollük hizmetlerini birinciliği kazanan veya seçilen proje sahibine yaptırır.

    Ancak, jürice "Uygulama Yeteneği Belgeleri" ve birinci seçilen proje sahibinin belgeleri yetersiz bulunmuşsa, müellif, kendi tarafından teklif edilen ve jürice onaylanan danışman ya da danışmanlarla çalışmak zorundadır.

    Uygulanması kararlaştırılan projenin sahibi, uygulama ve detay projeleri ile mesleki kontrollük hizmetlerini yapmak istemezse hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu hizmetlerin gördürülmesinde idare dilediği gibi harekette serbest kalır.

    c. Uygulanması kararlaştırılan projenin sahibi ile sözleşme bağıtlanmasından sonra proje sahibinin ölümü, iflası veya bu gibi beklenmedik sebeplerle projenin uygulama imkanları kalmadığı hallerde iş tasfiye edilir ve idare dilediği şekilde harekette serbest kalır.

    d. Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısiyle yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

    e. İdare uygulayacağı projenin sahibine Mimarlık ve Mühendislik bütün proje işlerinin, ihale dosyası hazırlama işinin ve mimarlık ve Mühendislik mesleki kontrollük hizmetlerinin bedelini, Bayındırlık Bakanlığı "Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi"nde de tayin edilen esaslara göre öder.

    f. (Değişik bend: 27/04/1977 - 15921 s. R.G./Yön.) Uygulama projesinin mühendislik hizmetleri ile ilgili projelerinin düzenlenmesinde ve İdarece lüzumlu gördüğü takdirde kontrollük hizmetlerinde öncelik hakkı yarışmayı kazanan veya seçilen projenin kimlik zarflarında isimleri bildirilen mühendislik raporlarının uzmanlarına tanınır. Ancak, proje mukavelesinin hazırlanması safhasında, mühendislik hizmetleri sebebiyle süre konusunda idare ile anlaşmaya varılmadığı takdirde proje sahibi başka uzmanları teklif eder. Bu mühendislerden herhangi biri eserin önemi ile ilgili mesleki referanslar göstermediği takdirde idare uygulama projelerini bu mühendisle birlikte yapacak bir başka mühendisle işbirliği yapılmasını isteyebilir. Bu kimsenin de gerekli referansları göstermesi ve idarece kabulü şarttır.

    Projelerin Geri Yollanması :

    Madde 31 - Sergiden sonra, derece alamayan projeler ambalajı içinde, adres vermiş bulunuyorsa, bu adrese yarışmayı açan tarafından yollanır.

    Adresi olmayıp sergiden bir ay sonraya kadar gelip alınmayan veya adres vererek geri istenmeyen projelerden yarışmayı açan idare sorumlu tutulmaz.

    Madde 32 - 02/12/1969 gün ve 13366 sayılı ve baskı düzeltilmesi için 27/12/1969 gün ve 13385 sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanan "Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışma Yönetmeliği" hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 33 - Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu yönetmelik 1609 sayılı Kanunun 1. maddesinin G fıkrası gereğince hazırlanmıştır.

    Mevzuat Kanunlar