VERGİ DAİRELERİ, BELEDİYELER, ÖZEL İDARELER VE DİĞER KAMU KURULUŞLARINA MÜRACAATLA İŞYERİ AÇTIKLARINI BİLDİREN VEYA RUHSAT ALANLARIN BAĞ-KUR'A (ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU) BİLDİRMELERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 04/11/1980

    Resmi Gazete Sayısı: 17150

    Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

    Konunun Dayanağı:

    Madde 1 - Vergi Daireleri, Belediyeler, Özel İdareler ve Diğer Kamu Kuruluşlarına müracaatla işyeri açtıklarını bildiren veya ruhsat alanların Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmeleri ile ilgili Yönetmelik 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesi gereğince yürürlüğe konulmuştur.

    Kapsam:

    Madde 2 - Vergi Daireleri, Belediyeler, Özel İdareler ve Diğer Kamu Kuruluşlarına müracaatla işleri açtıklarını bildiren veya ruhsat alanların Bağ-Kur' a bildirilmeleri ile ilgili işlemler bu yönetmeliğe göre yürütülür.

    Yönetmeliğin yayın tarihinden sonra mükellef olanlar hakkında yapılacak işlemler:

    Madde 3 - Vergi Daireleri, Belediyeler, Özel İdareler ve diğer kamu kuruluşları kendilerine müracaatla iş yeri açtıklarını bildiren veya ruhsat talep edenler ile işi bıraktığını bildirenleri, işlemin yapıldığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde örneği ekli cetvelle Bağ-Kur Şube Müdürlüklerine bildireceklerdir.

    Yönetmeliğin yayın tarihinden önce mükellef olanlar hakkında yapılacak işlemler:

    Madde 4 - Yönetmeliğin yayın tarihine kadar, Vergi Daireleri, Belediyeler, Özel İdareler ve diğer kamu kuruluşlarına kaydolarak çalışmaya başlayanların Bağ-Kur'a bildirim işlemleri, Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında tanzim edilecek bir protokolla düzenlenir.

    Madde 5 - Bu yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu yönetmelik hükümleri Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanları tarafından yürütülür.

    BİLGİ FİŞİ

    Adı soyadı   : ...............................................

    Baba adı      : ...............................................

    Mesleği      : ...............................................

    Vergi hesap No.   : ...............................................

    Veya ruhsat No.   : ...............................................

    Adresi      : ...............................................

    Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisi nedeniyle mükellef bulunuyorsunuz?

    (İşaretleyiniz)

    Ticari kazanç serbest meslek kazancı Zirai kazanç Ücret geliri Gayri menkul sermaye iradi Mankul sermaye iradi.

    Bağ-No.       : ...............................................

    S.S.K. sicil No.   : ...............................................

    Emekli S. Sicil No   : ...............................................

    Yukarıda kimliğimle ilgili bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde doğacak sorumluğu kabul ettiğimi beyan ederim.

    Tarih

    İmza

    BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN BAĞ-KUR'a GİRECEK ÜYELER CETVELİ

    Sayfa No.   : ...............................................

    Tanzim tarihi   : .../.../19...

    İlçesi      : ...............................................

    İli       : ...............................................

    Vergi Dairesi   : Belediye - Özel İdarenin Ünvanı: ...............................................

    AÇIKLAMA

    Bu cetvelde yazılacak olan kendi nam ve hesabına çalışanlar.

    1-Ticari kazanç mükellefleri

       a) Gerçek usulde ticari kazanç mükellefleri

       b) Götürü usulde ticari kazanç mükellefleri

    2-Serbest meslek kazanç mükellefi olanlar.

    Bu cetvelde yazılmayacak olanlar.

       1) Zirai kazanç mükellefleri

       2) Ücretli çalışanlar

       3) Gayri menkul sermaye irat mükellefleri

       4) Menkul sermaye irat mükellefleri (1479 sayılı kanunun değişik 24 üncü maddesi kapsamı dışında kalan)

       5) Sair kazanç ve irat mükellefleri

    Cetvelin Doldurulması

    Sıra No. : Mükelleflere sıra ile verilecek numara yazılacaktır.

    Vergi Hesap No. veya Ruhsat No.: Vergi Dairelerine verilecek vergi hesap numarası veya Belediyelerce verilecek ruhsatname numarası yazılacaktır.

    İşe Başlama: Mükelleflerin işe başlama tarihi yazılacaktır.

    Adı, soyadı ve doğum tarihi: Sigortalının adı ve soyadı yazılacaktır. Doğum tarihi gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.

    Baba adı: Sigortalının babasının adı yazılacaktır.

    Adresi: Sigortalının iş adresi yazılacaktır.

    Mesleği: Sigortalının yaptığı iş yazılacaktır.

    Bağ-No.: Bağ-Kur Şube Müdürlüklerince doldurulacaktır.

    Mevzuat Kanunlar