TURİZM MÜESSESELERİNİN DENETİMİNDE BELEDİYE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 02/07/1969

    Resmi Gazete Sayısı: 13238

    Turizm ve Tanıtma ve İçişleri Bakanlığından:

    Yönetmeliğin Kapsamı:

    Madde 1 - 1580 sayılı Belediye Kanununda belediye yetkilerinden, müesseselerin açılmasına ve işletme izni verilmesine, işten men edilmesine, temizlik ve servislerinin denetimine, tariflerinin tasdikine, bu yerlerde işveren ve işçilerin vasıflarının tayinine, işveren ve işçilerin çalışmalarına izin verilmesine veya bunların çalışmadan men edilmesine ait yetkiler 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu gereğince turizm müessesesi belgesi almış bulunan müesseseler için bu Yönetmeliğe göre kullanılır.

    Binanın İnşa Şartı:

    Madde 2 - İnşa planları öncelikle belediyelerce tetkik ve tasdik edilip Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca da Turizm Müesseselerine ait Vasıflar Yönetmeliğine göre tetkikinden sonra belge verilen müesseselerin bu planlarda gösterilen tertibat ve teşkilatla inşası mecburidir.

    Küşat Ruhsatı:

    Madde 3 - Turizm müesseseleri belediyelerden küşat ruhsatı alırlar. Küşat ruhsatı verilirken yapılacak tetkiklerde tesisin müştemilatı ve yardımcı tesisleri gözönüne alınır.

    Turizm ve Tanıtma Bakanlığından tecrübe veya esas işletme belgesi almayan turizm müessesesi kuruluş belgesini haiz tesisler işletmeye açılamazlar.

    İçki Müsaadesi ve Çalışma Saatlerinin Tayini:

    Madde 4 - Turizm müessesesi belgesi almış olan tesislere içki müsaadesi öncelikle verilir ve çalışmalarının niteliğinin gerektirdiği süre açık bulundurulur.

    Turizm müesseselerinde müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tesis edilmiş belge kapsamındaki berber, ütücü, lekeci, çiçekçi, kitapçı, parfümeri, kolacı ve hatıra eşyası satan dükkanlar her zaman açık bulundurulur.

    İdare, İşletme, Servis, Temizlik ve Vasıf Denetimi:

    Madde 5 - Turizm müesseselerinde temizlik, intizam, servis, idare ve işletme ve belge almaya esas olan vasıflarla işçi ve işveren vasıflarının tespit ve denetimi yetkisi Turizm ve Tanıtma Bakanlığına aittir.

    Sağlık Denetimi:

    Madde 6 - Turizm müesseselerinde sağlıkla ilgili her türlü denetim belediye veya Hükümet tabiplerince yapılır. Denetim raporlarından bir nüshasının Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmesi mecburidir.

    Madde 7 - Turizm müesseselerinde çalışan bilcümle personelin sağlık muayenelerini yaptırıp, belediye veya Hükümet tabibinden sağlık cüzdanı almadan hizmete kabul edilmeleri yasaktır. Müessesenin sahip veya müsteciri müessesede hizmet gördükleri takdirde aynı şekilde sağlık muayenelerini yaptırmaya mecburdur. Sağlık muayeneleri her üç ayda bir tekrar edilir; muayene sonuçları her defasında sağlık cüzdanlarına kaydedilir. Müessese idarecileri bu maddede yazılı muayeneleri takip ve personelin sağlık durumunu kontrol ettirmekle mükelleftir. Yiyecek ve içecek işlerinde çalıştırılan işçilerin her üç ayda bir portörlük kontrollerinin yaptırılması mecburidir.

    Tarifeler ve tarife tasdiki:

    Madde 8 - Turizm müesseselerinin oda, banyo, tedavi, yemek içki, eğlence, duhuliye, hizmet ve nakliye vasıtası fiyat ve ücretleri Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tanzim, tasdik ve murakabe olunur. Belediyeler müessesenin Bakanlıkça tasdik edilen tarifeye uymadığını vaki şikayetler üzerine öğrendikleri takdirde durumu derhal Bakanlığa bildirirler.

    Son Hükümler:

    Madde 9 - Turizm, Müesseselerinin Murakabesi hakkında Talimatname yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 10 - Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

    Madde 11 - İşbu Yönetmelik Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar