ÖLÇÜLER VE AYAR HİZMETLERİ FONU YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 28/11/1990

    Resmi Gazete Sayısı: 20709

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç :

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 18 inci maddesi gereğince kurulan Ölçüler ve Ayar Hizmetleri fonu ile ilgili esasları düzenlemektir.

    Kapsam :

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Ölçüler ve Ayar Hizmetleri fonunun çalışma usul ve esasları ile diğer hususları kapsar.

    Dayanak :

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 18 inci maddesi gereğince düzenlenmiştir.

    Tanımlar :

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

    a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı,

    b) Bakan : Sanayi ve Ticaret Bakanı'nı,

    c) Genel Müdürlük : Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü'nü,

    d) Genel Müdür : Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürü'nü,

    e) Kanun : 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nu,

    f) Fon : Ölçüler ve Ayar Hizmetleri Fonunu,

    g) Yönetmelik : Ölçüler ve Ayar Hizmetleri Fonu Yönetmeliği'ni,

    h) Banka : T.C. Merkez Bankası'nı, bu Bankanın Şubesi'nin bulunmadığı yerlerde ise, T.C. Ziraat Bankası'nı,

    ifade eder.

    Fonun Gelirleri :

    Madde 5 - Fonun gelirleri şunlardır;

    a) Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 17 nci maddesi gereğince, ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalanmasından dolayı alınacak ücretler,

    b) Aynı Kanunun 15 ve 16 ncı maddeleri gereğince elde edilecek idarei ve adli para cezaları ile müsadere edilen ölçü ve ölçü aletlerinden elde edilen gelirler,

    c) Bütçeden ayrılacak ödenek,

    d) Bağış ve yardımlar,

    Fonun Kullanım Yerleri :

    Madde 6 - Fon gelirleri, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile verilen görevlerin yürütülebilmesi için;

    a) Eğitim tesisi ve hizmet binası yapımı için; arsa satın alma, bina yaptırma, bina satın alma (tamamlanmış veya inşaat halinde), kiralama, tamir, tadilat ve bu işlerle ilgili etüt ve proje giderleri ile eğitim tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak harcamalar,

    b) Motorlu taşıt alımı, bakımı, onarımı ve işletilmesine müteallik her türlü giderler,

    c) Laboratuvarların kurulması veya kurdurulması için yapılacak, harcamalar,

    d) Ölçü etalonları, bilgisayar sistemleri satın alınması, bakım ve onarımı ile bu sistemlerin kurulması sırasında yapılması gereken her türlü harcamalar,

    e) Döşeme, demirbaş alımı ve taşıma giderleri,

    f) Uluslararası kuruluşlara, ulusal metroloji ve kalibrasyon merkez ve laboratuvarlarına yapılacak ödemeler,

    g) Mesleki kurslar düzenlenmesi için yapılacak harcamalar,

    h) Yurt içinde ve yurt dışında eleman yetiştirilmesi amacıyla yapılacak harcamalar,

    ı) Teknik inceleme, tanıtma, araştırma, etüt proje, basılı kağıt, yayımlar ve Basın yayın organlarına yaptırılacak eğitim ve tanıtım filimleri için her türlü ödemeler ile uygulamaya ilişkin her türlü harcamalar ve kırtasiye giderleri,

    j) Ölçüler ve Ayar Hizmetlerinin aksamadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için fonun haberleşmesini sağlamak amacıyla posta, telefon, teleks, faks ve benzeri masrafların karşılanması,

    k) Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerinde kullanılan ayar damgalarının, Darphane ve Damga Matbasında bastırılması,

    amaçlarıyla kullanılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Fonun Yönetimi

    İta Amiri :

    Madde 7 - Fonun ita amiri Bakandır.

    Bakan fon kapsamına giren işlerle ilgili ita amirliği yetkisini Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılarından birine devredebilir.

    Birleşemeyecek Görevler :

    Madde 8 - İta amirliği, Saymanlık ve Tahakkuk memurluğu görevlerinden ikisi aynı kişide birleşemez.

    Fonun Yönetimi :

    Madde 9 - Fon Yönetim Kurulu, Genel Müdür'ün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur.

    a) Genel Müdür Yardımcısı,

    b) Ölçüler ve Ayar Daire Başkanı,

    c) Fon Saymanı,

    Genel Müdür; Fonun mevzuat dahilinde ve amacına uygun olarak kullanılmasını ve fon menfaatlerinin korunmasını sağlar.

    Genel Müdür; Fon kapsamına giren işlerle ilgili görev ve yetkilerinin bir kısmını fonda görevli Genel Müdür Yardımcısına devredebilir.

    Genel Müdür'ün bulunmadığı hallerde Genel Müdür Yardımcısı kurula başkanlık eder.

    Kurul, gerektiği zaman toplanır. Toplantılar üye tam sayısı ile yapılır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerlidir.

    Kurul üyelerinin izinli ve görevli olmaları halinde yerlerine vekalet edenler toplantıya katılır.

    Fon işlemleri, Fon Saymanı, Tahakkuk memuru ile Sayman mutemetleri ve görevlendirilen diğer personel tarafından yürütülür.

    Fon Yönetiminin Görevleri :

    Madde 10 - Fonun bütçesini hazırlayarak, fon kapsamına giren bütün konularda, mevzuata göre kalkınma planı ve programlarını da gözönünde bulundurmak suretiyle plan ve program yapar, ilkeler belirler harcamaya ilişkin kararlar alır ve uygular, ayrıca bu kararların Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar.

    Fon Saymanı Atanması :

    Madde 11 - Fon Saymanı Bakanlığın teklifi üzerine, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca atanır.

    Saymanın, geçici olarak ayrılması ve kadro boşalması hallerinde, yerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86'ncı maddesi hükümlerine göre vekaleten atama yapılabilir.

    Fon Saymanının Görev Yetki ve Sorumlulukları :

    Madde 12 - Fon Saymanı;

    a) Fonun hesaplarını tutmak, genel mizanı muhasebe planına göre düzenlemek,

    b) Muhasebe işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

    c) Tahakkuk belgelerine Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği gözönünde tutularak hazırlanacak belgelerin eklenmesini sağlamak.

    d) Ödeme yapmadan önce Bankada yeterli nakit bulunup, bulunmadığını kontrol etmek.

    e) Mali konularda kendisine terettüp eden işlerin fon mevzuatına göre yürütülmesini sağlamak.

    f) Fon muhasebesine ilişkin, defter ve belgeleri korumak, bu defter ve belgelerin 10 yıl süre ile saklanmasını sağlamak.

    g) Fonun bilançosunu gelir ve gider belgeleri ile birlikte hazırlayarak 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 39 uncu maddesinde belirtilen süre içerisinde Sayıştaya göndermek.

    h) Fon yönetiminde görevli mutemet ve memurların, fonla ilgili hesap ve işlemlerinin düzgün yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.

    ı) 1050 sayılı Muhasebe - i Umumiye Kanunu ile verilen görevleri yapmak.

    i) Sayıştaya hesap vermek,

    ile görevli ve sorumludur.

    Ödemelere İlişkin Sorumluluk :

    Madde 13 - Ödemelerden ve bu ödemelerin fon mevzuatına göre yapılmasından ita amiri, Tahakkkuk memuru ve Sayman Sayıştaya karşı müştereken sorumludur.

    İta amirinin sorumluluğu 1050 sayılı Muhasebe - i Umumiye Kanunu'nun çerçevesinde tesbit edilir.

    Saymanın İtirazı :

    Madde 14 - Saymanın, hizmetin aksamasına meydan vermemek üzere ödemelerin zamanında ve geciktirilmeden yapılmasını sağlaması asıldır.

    Ödenek yetersizliği, atama ve çalıştırmaların kadro üstü olması, yüklenme ve gerçekleştirme belgelerinin noksanı, maddi hata ve hak sahibinin kimliği dolayısiyle kabul edilmeyen harcamaların ödenmesine saymanlar zorlanamaz.

    Saymanların kanun, tüzük ve tertibe uygunluk hakkında ileri sürecekleri itirazlar üzerine ikinci derece ita amirleri tarafından yazılı olarak sorumluluk üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapmaya zorunludur. Bu durumda sorumluluk üstlenme yazıları verile emrine bağlanır.

    Tahakkuk Memuru :

    Madde 15 - Fon harcamaları ile ilgili olarak bir tahakkuk memuru görevlendirilir.

    Tahakkuk memuru fondan yapılacak harcamaların; fon yönetiminin kararları ile mevzuata uygunluğunu araştırarak tahakkukunu yapar. Tahakkuk belgesine Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği gözönünde bulundurularak hazırlanacak belgeler eklenir.

    Mutemetler :

    Madde 16 - Mutemetler kendilerine 1050 sayılı Muhasebe - i Umumiye Kanunu ile Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin verdiği yetki çerçevesinde tahsilatı alındı karşılığında gerçekleştirip fon adına Bankada açılan hesaba veya Saymanlığa yatırılması gereken Sayman Mutemetleri ile kendisine saymanlıkça ödenen paraların mal veya hizmet karşılığı olarak hak sahiplerine ödemek durumunda bulunan ita amiri mutemetleridir.

    Mutemetler aldıkları avans veya adlarına açılan kredinin mahsubunu, 1050 sayılı Muhasebe - i Umumiye Kanununun 86 ncı maddesine göre harcama belgelerini ibraz ederek yapmak zorundadırlar. Aksi takdirde 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda ve oranda gecikme cezası ödemeye tabi tutulurlar.

    İta amiri mutemetleri avans almadan ve kredi açılmadan hiçbir şekilde harcama yapamazlar.

    Diğer Personel :

    Madde 17 - Fon işlemleri Genel Müdür tarafından görevlendirilecek personel eliyle yürütülür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Fonun İşleyişi

    Harcama Esasları :

    Madde 18 - Fondan yapılacak harcamalar, mevzuat, fon yönetiminin kararı ve ita amirinin onayı ile bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yerine getirilir.

    Mutemete Verilecek Avans ve Adına Açılacak Kredi :

    Madde 19 - Taşınmaz mal satın alma ve kiralama işleri dışında kalan çeşitli giderler için ita amirince belirlenecek mutemede Bütçe Kanununa ekli (i) işaretli cetvelde iller için belirtilen miktar kadar avans verilebilir.

    Mutemet, her avans talebinde üzerindeki avansı iade etmek veya mahsubunu yapmak zorundadır. Ancak mahsup veya iade hiçbir zaman bir ayı geçemez. Hesap döneminin son ayında alınan avanslar, bir aylık süreye bakılmaksızın en geç dönemin son günü tümüyle kapatılır.

    Verilen avansların süresi içinde mahsup edilmemesi halinde mutemetlerden 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi esaslarına göre gecikme zammı alınır.

    Belirlenen avans tavan tutarını aşan giderler için avans verilmeyip, fon yönetiminin gerekçe göstermesi ve ita amirinin onayı ile mutemet adına bankada kredi açılabilir.

    Banka, mutemedin düzenleyeceği ödeme mektubuna dayanarak hak sahibine doğrudan doğruya ödeme yapar.

    Kredinin vadesi, mahsubu, yeniden açılması bu maddedeki avans hükümlerine tabidir.

    Fon Bütçesi :

    Madde 20 - Fon yönetimince, en geç Aralık ayı sonuna kadar hazırlanan bütçe Genel Müdür'ün teklifi ve Bakan'ın onayı ile kesinleşerek yürürlüğe girer.

    Fon yönetiminin 1 yıl içinde gerçekleştirmeye çalışacağı işler; fon gelirleride gözönünde bulundurularak ana gruplar halinde belirlenir.

    Bütçe yılı içinde ana gruplar arasında aktarma Bakan onayı ile yapılır.

    Fon Paraları :

    Madde 21 - Fon paraları Bankaya yatırılır.

    Fondaki paralar Genel Müdür veya görevli Genel Müdür Yardımcısı ve Fon Saymanı'nın müştereken imzaladıkları çek veya havale emirlerine dayanılarak sarfedilir. İmza sirküleri, ilgili banka şubesine bildirilir.

    Fonun Ayniyat İşlemleri :

    Madde 22 - Fondan harcama yapılmak suretiyle tedarik olunan ayniyatın, bunları kullanacak olan birimlere intikali ve kayıtlara geçirilmesi Ayniyat Talimatnamesine göre ayniyat memurları tarafından sağlanır.

    İhale İşlemleri :

    Madde 23 - İhale işlemlerinde 03/08/1984 tarih ve 18478 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fonlar İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Fon Gelirlerinin Tahsili İle İlgili Esaslar

    Basılı Evrak ve Makbuzların Basım ve Dağıtımı :

    Madde 24 - Fonda kullanılacak defter, makbuz ve benzeri basılı evrak ile diğer belgeler 1050 sayılı Muhasebe - i Umumiye Kanunu'na göre çıkartılan Devlet Muhasebesi Yönetmeliği ve Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak fon yönetimince bastırılır ve bunlar fon bürosunca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerine alındı belgesi doldurularak iade edilmek üzere dağıtılır.

    Merkezde ve Taşrada Açılacak Banka Hesapları :

    Madde 25 - Fon gelirleri için merkez ile ölçüler ve ayar teşkilatının bulunduğu illerdeki banka şubesinde ayrı ayrı hesap açtırılır.

    Fon Gelirlerinin Hesaba İntikali :

    Madde 26 - Fon gelirleri, banka şubelerinde açılmış bulunan fon hesabına intikal ettirilir.

    Ölçü ve ölçü aletleri ilk, periyodik ve stok muayenesine tabi tutulanlar ile su, elektrik, havagazı ve doğalgaz sayaçları tamir ve ayar istasyonları sahip veya ilgilileri muayene işleminden önce muayene ücretlerini, banka nezdinde açılmış olan hesaba veya makbuz karşılığı saymanlığa ödemek zorundadırlar.

    Makbuzla tahsil edilen fon gelirleri, tahsili izleyen günün çalışma saati sonuna kadar, banka şubesinde açılan ilgili hesaba yatırılır.

    Ayrıca ölçüler ve ayar teşkilatının bulunduğu illerdeki banka hesaplarında, bir aylık sürede biriken paralar ayın bitimini takip eden on gün içerisinde ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından merkez fon hesabına intikal ettirilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Muhasebe Yönetimi :

    Madde 27 - Fon muhasebe yönetimi, genel bilançoyu muzaaf usule ve muhasebe planına göre düzenleyecek ve fonun bütün mali işlemlerini ve hesaplarını yapacak şekilde belirlenir.

    Fon Muhasebesi

    a) Fon gelirleri hesabı,

    b) Fon giderleri hesabı,

    c) Banka hesabı,

    d) Avans ve Kredi hesabı,

    e) Fon yönetimince lüzumlu görülecek Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinde yer alan diğer hesaplar,

    ile yürütülür ve buna göre 15/02/1968 tarih ve 12877 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliğine ait defterler tutulur.

    Muhasebe kayıtlarında; Devlet Muhasebesi Yönetmeliği, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile Ayniyat Talimatnamesi hükümleri esas alınarak hazırlanacak belgeler kullanılır.

    Hesap Yılı :

    Madde 28 - Fonun hesap yılı mali yıldır.

    Fonun genel bilançosunun kesin hesap ile birlikte ve ayrıca fona ait tüm gelir ve gider belgelerinin hesap yılı bitiminden itibaren 2 ay içerisinde Sayıştaya, genel bilanço ve kesin hesap cetvellerinin birer örnekleride Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na gönderilir.

    Belgelerin Korunması :

    Madde 29 - Fonla ilgili görevliler kendilerine tevdi edilen belgelerin saklanmasından ve bunların kaybından sorumludurlar.

    Yürürlük :

    Madde 30 - Sayıştay ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 31 - Bu Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar