VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ VAZİFE VE TEŞKİLATI HAKKINDAKİ KANUNA 1262 SAYILI KANUNLA EKLENEN EK 2 NCİ MADDENİN UYGULANMASINI GÖSTERİR YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 23/02/1971

    Resmi Gazete Sayısı: 13759

    Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

    GENEL HÜKÜMLER

    Konu ve Kapsam :

    Madde 1 - Bu Yönetmelik 21/05/1970 tarih ve 1262 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

    Madde 2 - A) Genel Müdürlüğün;

    a) Gerektiğinde merkez ve illerdeki yapı, onarım ve tesisatın mimarlık, mühendislik ve şehircilik hizmetlerini kısmen veya tamamen ücret karşılığında kendi kuruluşundan başkasına yaptırması ve bu hizmetleri yarışma konusu yapması,

    b) Gerektiğinde yapı, onarım ve tesisat işleri için Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel çalıştırması,

    Yukarıdaki (a) (b) fıkralarında yazılı işler için yapılacak harcamaların ve verilecek ücretlerin, ait oldukları ödenekten veya hizmet fona ait ise fondan ödenmesi,

    B) Genel Müdürlükçe;

    a) 2762 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre vakıf akar ve toprakların (Mahlul ve metruk yerler dahil) satışından elde edilecek paraların, aynı kanunun 3668 sayılı Kanunla değişik 32 nci maddesinde bahsolunan taviz bedellerinin ve Genel Müdürlüğün en son yıla ait kesin hesabı sonucu hasıl olan gelir fazlasından İdare Meclisince kararlaştırılan miktardaki parasının hasıl özel bir fon hesabında toplanması,

    Mülhak vakıfların akar ve toprak (Mahlul ve metruk yerler dahil) satış bedellerinin mütevellisinin muvakatıyla bu fona katılması,

    b) Bu fondan işletmeler ile şirketler kurulması ve iştiraklere katılınması,

    c) Bu fonla ilgili harcamaların ve işlemlerin yapılması,

    C) Genel Müdürlükçe:

    a) Tarihi veya mimari kıymeti haiz bulunduğu tespit edilen muhafazası gerekli abide ve eski eserlerin onarım ve restorasyonu ile diğer vakıf taşınmaz malların inşaat ve onarımları ve bu işler için lüzumlu malzemenin satın alınması,

    b) Vakıf taşınmaz malların kiraya verilmesi,

    c) Vakıf taşınmaz malların mahsullerinin satılması,

    ç) Taşınmaz mal satın alınması,

    Bu Yönetmelikteki usul ve esaslara göre yürütülür.

    BİRİNCİ BÖLÜM

    Mimarlık - Mühendislik ve Şehircilik Hizmetleri :

    Madde 3 - Genel Müdürlüğün Merkez ve İllerdeki yapı, onarım ve tesisatın mimarlık, mühendislik ve şehircilik hizmetlerini gerektirdiğinde, kısmen veya tamamen, ücret karşılığında kendi kuruluşundan başkasına yaptırabilir.

    Bu hizmetlerin yarışma konusu yapılması halinde, Bayındırlık Bakanlığının "Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışmalarına ait yönetmelik" hükümleri uygulanır.

    Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen hizmetlerin bedellerinin tespitinde, Bayındırlık Bakanlığı "Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik hizmetlerine ait tahmini bedellerin tespit şekli hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

    Sözleşmeli Personel Çalıştırılması :

    Madde 4 - Genel Müdürlük, yapı, onarım ve tesisat işleri için gerektiğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel çalıştırabilir.

    Ödenek Veya Fondan Masraf Yapılması :

    Madde 5 - 3 ve 4 üncü maddelerdeki işleri için yapılacak harcamalar ve verilecek ücretler, ona ait ödenek veya hizmet fona ait ise fondan ödenir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Özel fon teşkili ile bu fondan işletme, şirket kurma ve iştiraklere katılma ve bu fonla ilgili harcama ve işlemler.

    I - Özel Fon Teşkili :

    Madde 6 - Özel fon hesabında gelir kaynağı olarak;

    a) 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesine göre vakıf akar ve toprakların (Mahlul ve metruk yerler dahil) satışından,

    b) 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 3668 sayılı Kanunla değişik 32 nci maddesi gereğince mazbut vakıflara ait elde edilen taviz bedellerinden,

    c) Vakıflar Genel Müdürlüğünün en son yıla ait düzenlenerek Sayıştay Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına sunulan Kesin Hesap Kanunu tasarısında yer alan gelir fazlasından (Cari yıl bütçesinin uygulanmasında geçmiş yıllar bütçelerinde alınan ek ve olağanüstü ödenek ihtiyacı hariç) İdare Meclisi kararı ile tespit edilecek gelir fazlasından,

    Elde edilecek paralar toplanır.

    Mülhak Vakıfların akar ve toprak (Mahlul ve metruk yerler dahil) satış bedellerinin bu fona katılmasında mütevellisinin muvafakatı aranır.

    II - İşletme, Şirket Kurma ve İştiraklere Katılma :

    Madde 7 - Bu fondan Genel Müdürlük, Devlet Planlama Teşkilatının müspet görüşünü aldıktan sonra İdare Meclisinin kararı ve Başbakanın onayı ile ticari, esnaf, zirai ve eğitim sahalarında işletmeler ve sermayesinin en az %51 i vakıflara ait olmak üzere şirketler kurmağa veya sermayesi vakıfların hissesi ile Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin hissesi toplamı %51 den az olmamak üzere kurulmuş ve kurulacak iştiraklere katılmağa yetkilidir.

    A) İşletmeler :

    Madde 8 - İşletmeler, vakıflara gelir sağlamak amaciyle iktisadi ve ticari gereklere uygun karlılık ve verimlilik esasları içinde çalışmak ve sermayesinin tamamı vakıflara ait olmak üzere kurulacak mal ve hizmet üretim birimleridir.

    Çalışma Esaslarının Tespiti :

    Madde 29 - İşletmelerin sermaye miktarı, İdare Meclisince kararlaştırılır.

    İşletmelerin personel ile yönetim komisyonunun görev ve yetkileri ihale işleri ve bu Yönetmelikte yer almayan sair çalışma esasları ek yönetmeliklerde belirtilir.

    Teftiş :

    Madde 28 - İşletmelerin muamele ve hesapları Genel Müdürlüğün devamlı teftiş ve denetimine tabidir. Teftişler en az yılda bir kere yapılır. Zirai ve fenni işlerin teftişinde müfettişler, gerektiğinde Genel Müdürlükçe görevlendirilecek teknik personelin bilgisinden yararlanırlar.

    Mutemetlere Avans Verilmesi :

    Madde 27 - Tahakkuk ve verile işlemlerinin tamamlanmasına tahammülü olmayan çeşitli ve ivedili giderler için ita amirlerince belirtilecek mutemetlere 1.000 liraya, bakım, toplama ve işçi yevmiyeleri için 20.000 liraya kadar avans verilebilir.

    Bu miktarlar İdare Meclisi kararı ile bir katına kadar artırabilir.

    Ödeme ve Mahsup Evrakları İle Ayniyat Fişlerinde İmza :

    Madde 26 - Her çeşit tahsilat, ödeme, mahsup ve işletmeyi mali yüküme sokan işlemlere ait evrak ile ayniyat fişleri müdür ve muhasebeci tarafından imza olunur.

    İşletmeler Müdür tarafından temsil edilir.

    Ödeneksiz Sarf Yapılamayacağı ve Sabit Kıymet Meydana Getirilmeyeceği :

    Madde 25 - İşletmelerde ödeneksiz gider yapılamaz. İşletme giderlerinden ve işletme sermayesinden karşılanmak suretiyle sabit kıymet meydana getirilemez ve mevcutlara eklenemez.

    İdare Meclisi İşletme bütçelerinde yer alan bölüm ve maddeler arasında her çeşit aktarma yapmaya, olağan ve olağanüstü ek ödenek kaydetmeye yetkilidir.

    Hesap Evrakı :

    Madde 24 - İşletmelerin aylık tahsilat ve ödeme işlemlerine ait evrak ve aylık mizanlar izleyen ayın onbeşinci gününe kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Bilanço ve Sonuç Hesapları :

    Madde 23 - İşletmelerin bilanço ve sonuç hesapları vergi kanunlarının tanıdığı süre içinde faaliyet raporları ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük, bilanço ve eklerini İşletmeler ve İştirakler Müdürlüğüne inceleterek, Genel Müdürlük görüşü halinde bir raporla birlikte (20) gün içinde idare meclisine tevdi eder. İdare Meclisince, bilanço ve ekleri, (10) gün içinde incelenerek tasvip, red ve tavsiyeleri kapsayan bir karara bağlanır.

    Bilanço ve sonuç hesapları Genel Müdürlükçe incelendikten sonra mali yıl sonundan itibaren 5 ay içinde Sayıştay'a tevdi edilir.

    Bütçenin Muhtevası :

    Madde 22 - İşletme bütçeleri ticari, sınai, zirai ve eğitim genel gelir ve gider tahminleriyle mal ve hizmet üretim miktarını, tahmini maliyetleri, tedarik ve satış programlarını ve tabi oldukları mevzuatın müsait bulunması halinde personel kadrolarını ihtiva eder.

    Ayrıca ulaşılması istenen hedeflere varılması için alınacak tedbirlere, geçmiş dönemdeki faaliyetlerine, işletmenin mali, iktisadi ve idari durumunu gösterir tahlillere de yer verilir.

    Bütçe :

    Madde 21 - Bütçeler İşletme Müdürlüklerince hazırlanarak teklif halinde Aralık ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe incelenen bütçe tasarısı kendi görüşleriyle birlikte bir ay içinde İdare Meclisine teklif olunur. İdare Meclisi bütçe tasarılarını onbeş gün içinde aynen veya tadilen tasdik ederek Genel Müdürlüğe iade eder.

    Hesap ve Muhasebe Usulü ile Ayniyat İşleri :

    Madde 20 - İşletmelerin hesap dönemi mali yıldır. Hesap ve muhasebe işlerinde "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği" ve ayniyat işlerinde de (Ayniyat Yönetmeliği) hükümleri uygulanır.

    Basiretli Bir Tüccar Gibi Hareket Edilmesi :

    Madde 19 - İşletme idareleri, her çeşit faaliyetlerinde işletme menfaatini gözeterek tedbirli ve basiretli bir tüccar hareket etmeye mecburdurlar.

    Yönetim Komisyonu Kararlarının Yürütülmesi :

    Madde 18 - Yönetim Komisyonu kararları Müdür tarafından yürütülür.

    Şu kadar ki Müdürün muhalif kalarak ekseriyetle verilen kararlardan tatbikini mahzurlu gördüklerini gerekçesiyle derhal Genel Müdürlüğe bildirerek Genel Müdürlükten verilecek emre göre hareket olunur.

    Yönetim Komisyonu Kararları :

    Madde 17 - Yönetim komisyonlarının kararları oy çoğunluğu ile verilir.

    Yönetim Komisyonunda Nisap :

    Madde 16 - Yönetim komisyonları üye tam sayısı ile toplanır. Herhangi bir sebeple toplantıda bulunamayan başkan ve üye yerine, her yıla ait olmak üzere, Genel Müdürlükçe ayrılacak memurlar komisyona katılır.

    Yönetim Komisyonu :

    Madde 15 - İşletmelerde, müdürlerin Başkanlığında muhasebeci ile Genel Müdürlükçe uygun görülecek bir memurdan meydana gelen üç kişilik bir Yönetim Komisyonu kurulur.

    Mallara Karşı İşlenen Suçlar :

    Madde 14 - İşletmelerin idaresinde bulunan mallara karşı suç işlemeyen işletme personeli hakkında, devlet malı aleyhine suç işleyen memurlar gibi kovuşturma yapılır.

    Memurların Suç İşleme Durumu :

    Madde 13 - İşletme memurlarının görev sırasında ve görevleri ile ilgili işledikleri suçlarından dolayı haklarında Memurun Muhakematı Kanunu hükümleri uygulanır.

    Personel Atanması :

    Madde 12 - İşletmeler, her yıl bütçelere bağlı kadro cetvelleriyle adet ve ücret miktarı tespit edilecek memurlar tarafından yönetilir. Memurlar Genel Müdürlükçe, işçiler İşletme Müdürlüklerince atanır.

    Kar Zarar ve Yedek Akçe :

    Madde 11 - İşletme idareleri, yıllık bilanço ile ticari ve mali esaslara göre tespit edecekleri gayrisafi karlarından bütün giderler ve işletmeye ait demirbaş eşya amortismanları çıkarılmak suretiyle bulunacak safi karın yüzde yirmisini geçmemek üzere yedek akçesi ayırırlar ve kalanını katma bütçeye gelir kaydedilmek üzere genel müdürlüğe gönderirler.

    Bilanço gereğince tahakkuk eden zararlar yedek akçeden karşılanır.

    Harcama Yetkisi :

    Madde 10 - İşletme idareleri, tahsis edilen sermayeden mal ve hizmet üretimini sağlamak için gerekli her türlü taşınır mal, makina araç ve gereçlerin bedellerini, kira, personel ve işçi ücretlerini ödemeye, her çeşit imar, bakım, onarım ile sınai, ticari, zirai ve eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği giderler yapmağa yetkilidir.

    Vakıf Taşınmaz Malları İşletmelere Kiraya Verilmesi :

    Madde 9 - İşletmelere kiralanacak vakıf zeytinlik, narenciye ve incir bahçesi, memba suları, kaplıca, fındıklık, fabrika, depo, bina, arazi, sosyal tesis ve benzerlerinin gerçek kira bedelleri üzerinden Genel Müdürlükçe tayin edilecek esaslara göre kiraya verilmesi, ilgili Vakıflar Müdürlükleri ile İşletme Müdürlükleri arasında protokolla tespit edilir. Bedel üzerinden taraflar anlaşamazsa Genel Müdürlükten alınacak talimata göre hareket olunur.

    B) Şirketler :

    Yetki :

    Madde 30 - Yaptırılacak veya yapılacak inceleme ve etütler sonunda milli ekonomiye uygun ve vakıflara gelir sağlayacak konularda, özellikle kalkınma planında öngörülen ve teşvik edilen sahalarda, mal ve hizmet üretimi amaciyle Genel Müdürlük, Devlet Planlama Teşkilatının müspet görüşünü aldıktan sonra İdare Meclisinin kararı ve Başbakanın onayı ile Ticaret Kanunu hükümlerine göre yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle anonim ve limited şirketler kurmaya yetkilidir.

    Şirket Kurma Şartı :

    Madde 31 - Kurulacak şirkete ait ana sözleşmede belirtilen sermayenin en az % 51 hissesinin vakıflarca taahhüt ve satınalınacağı şartı, kurucular arasında bir ön protokolle tespit edilir.

    Şirketin Konusu :

    Madde 32 - 1262 sayılı Teşkilat Kanununun ek 2 nci maddesinde belirtilen konular dışında ortaklık kurulamaz.

    Karın Dağıtımı :

    Madde 33 - Şirketlerin, bir hesap dönemi sonunda elde edilen karından vakıflar hissesine isabet eden miktar şirket statüsü uyarınca tahsil olunarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine gelir kaydedilir.

    Şirketlerin Sicil Dosyası Tutulması :

    Madde 34 - Şirketlerin genel kurul ve yönetim kurulu toplantı tutanakları, bilanço ve kar zarar hesapları Genel Müdürlükte tutulacak bir dosyada saklanır.

    Vakıfları Temsil :

    Madde 35 - Genel Müdürlük, kendi memurları arasından hissesi oranında şirketlerin yönetim kurumlarına üye ve denetçiler katılmasını sağlar.

    C) İştirakler :

    İştiraklere Katılma :

    Madde 36 - Genel Müdürlük, Devlet Planlama Teşkilatının müspet görüşünü aldıktan sonra İdare Meclisinin kararı ve Başbakanın onayı ile sermayesi vakıfların hissesi ile Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri hissesi toplamı % 51 den az olmamak şartıyle özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş veya kurulacak şirketlere, sermaye tahsisi suretiyle iştirak edebilir.

    Vakıfları Temsil :

    Madde 37 - Vakıflar, payının % 15 den fazla olduğu şirketlerin yönetim kurullarında Genel Müdürlüğü temsilen bir üye bulundurur.

    İştiraklere Katılma Sebeplerinin Araştırılması :

    Madde 38 - Kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılabilmek için şirkete iştiraki gerektiren mali ve iktisadi tahlilleri, iştirakten ne gibi verimli sonuçlar beklendiği ve çeşitli hususlar muhtevi bir rapor hazırlanması ve bundan sonra teklifte bulunulması şarttır.

    İştiraklere Katılınamayacak Haller :

    Madde 39 - Genel Müdürlük, 1262 sayılı Teşkilat Kanununun ek 2 nci maddesinde belirtilen konu ve amaçlarla ilgisi olmayan şirketlere katılamaz.

    III - Harcama ve İşlemler :

    Özel Fondan Yapılacak Harcamalar :

    Madde 40 - Fon hesabında toplanan paradan;

    a) İşletmelere verilecek sermaye ve şirketler veya iştiraklere katılmadan doğacak sermaye hissesi ile sair genel giderler ve işletmeler, şirketler ve iştiraklerin kurulması ile ilgili her türlü giderler,

    b) 2762 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince taşınmaz mal satın alınması, yaptırılması, değiştirilmesi ve mevcut mazbut akarların onarımlarından doğan her türlü giderler ile ayrıca bu işlerde çalıştırılacak olan personel giderleri ve buna ilişkin sair giderler.

    Karşılanır.

    Bazı Kanunlara Tabi Olmama :

    Madde 41 - Özel fonla ilgili harcamalar ve yapılan işlemler, 1050 sayılı Muhasebe - i Umumiye, 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale, 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı ve Vazife ve Teşkilatı Hakkındaki Kanunlar ile ek ve değişiklikleri hükümlerine tabi değildir.

    Madde 42 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 43 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 44 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 45 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 46 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 47 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 48 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 49 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 50 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 51 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 52 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 53 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 54 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 55 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 56 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 57 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 58 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 59 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 60 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 61 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 62 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 63 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 64 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 65 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 66 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 67 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 68 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 69 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 70 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 71 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 72 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 73 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 74 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 75 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 76 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 77 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 78 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 79 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 80 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 81 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 82 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 83 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    I) Avans ve Kredi

    Avans ve Kredi Verilmesi :

    Madde 84 - Aşağıda belirtilen hallerde henüz tahakkuk ve verile emrine bağlanmamış olan giderler için ita amirinin göstereceği lüzum üzerine muhasipler tarafından avans ve kredi şeklinde ödeme yapılabilir.

    a) Tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanmasına tahammülü olmayan çeşitli veya acele yapılması gereken giderler için merkez ve illerde ita amiri tarafından tayin olunacak mutemetlere 10.000 liraya kadar avans verilebilir.

    b) (a) fıkrasında yazılı haddin üstünde kalan giderler için ita amirinin uygun göreceği banka ve mal sandıkları nezdinde kredi açılabilir. Bankaca veya malsandığınca, mutemedin çekte göstereceği istihkak sahiplerine doğrudan ödeme yapılır.

    c) Yabancı memleketlerde yapılacak satın almalar için gönderilecek mutemet memurlara 10.000 liraya kadar avans verilebilir. Bu miktarın üstündeki giderler için ita amirinin tensibi ile mahalli bankalardan birisinde mutemet namına kredi açılır. Bankaca, mutemedin çekte göstereceği istihkak sahiplerine doğrudan ödeme yapılır.

    ç) Şartname ve sözleşmelerinde açıklanmak şartiyle müteahhitlere, Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların vereceği teminat mektubu karşılığında toplamı ihale bedelinin % 30 unu geçmemek üzere nakit ve malzeme olarak avans verilebilir.

    d) 107 ve 119 uncu maddelerde yazılı daire ve müesseselerle yapılan artırma veya eksiltme işlerinde taahhüt bedelinin yine % 30 una kadar teminat aranmaksızın, avans verilebilir.

    Müteahhitlere Verilen Avansların Devri ve Mahsubu :

    Madde 85 - Hükmü gelecek yıllara sari sözleşmelere istinaden verilen avanslar, mahsuplar tespit olunan şartlara göre yapılmak üzere hizmetin ifa olunduğu yıla kadar devredilebilir. Bu suretle devrolunan avanslar hizmetin ifa olunduğu yıl bütçesinde "Geçen ve eski yıllar mahsubatı" adı ile açılacak bir fasıldan mahsup ve bu miktar ödenek olarak bütçeye ilave olunur.

    Akreditifle Ödeme :

    Madde 86 - Bir taahhüt mevzuu olarak dış memleketlerde yapılacak ödemeler, tespit olunacak şartlarına göre açılacak akreditifle yapılabilir.

    Yılı içinde sarfedilmeyen veya mahsubu yapılamayan akreditif ertesi yıla devredilebilir. Bu taktirde "Eski yıllar mahsubatı" adı altında bir taraftan bütçe giderleri hesabına zimmet ve akreditif hesabına da matlup kaydı suretiyle mahsubu yapılır.

    Madde 87 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 88 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 89 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 90 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 91 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 92 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 93 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 94 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 95 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 96 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 97 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 98 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 99 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 100 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 101 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 102 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 103 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 104 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 105 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 106 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    Madde 107 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md.)

    B) Kiraya Verme İşleri

    İhale Usulü ve Yetki :

    Madde 108 - Kiraya verme işlerine ait ihalelerin; teklif isteme, kapalı zarf ve açık artırma usullerinden hangisi ile nerede ve hangi komisyonca yapılacağına başmüdür, bölge müdürü ve müdürlerin yetkileri dışında kalanlarla merkezde yapılan ihalelere ait kararların tasdik veya reddine ve 109 uncu maddede sayılan kuruluşlara anlaşma usulü ile kiraya vermeye GENEL MÜDÜR yetkilidir. Genel Müdür, anlaşma yetkisini gerektiğinde başmüdürlük ile bölge müdürlüğü ve müdürlüklere devredebilir.

    Ancak,

    Yıllık muhammen kira bedeli 100.000 liraya kadar olan (Yüzbin lira dahil) yerlerin teklif isteme, kapalı zarf ve açık artırma usullerinden birisi ile kiraya verilmesine, yıllık ihale bedeli 30.000 liraya kadar olan (Otuzbin lira dahil) kiraya verme işlerine ait ihale kararlarının tasdik veya reddine BAŞMÜDÜR,

    Yıllık muhammen kira bedeli 50.000 liraya kadar olan (Ellibin lira dahil) yerlerin teklif isteme, kapalı zarf ve açık artırma usullerinden birisi ile kiraya verilmesine, yıllık ihale bedeli 20.000 liraya kadar olan (Yirmibin lira dahil) kiraya verme işlerine ait ihale kararlarının tasdik veya reddine BÖLGE MÜDÜRLERİ ve MÜDÜRLER,

    Yetkilidirler.

    Bu maddedeki miktarlar Genel Müdürlükçe iki katına çıkarılabilir.

    İhale Tasdik Süreleri :

    Madde 109 - Kiraya verme işlerine ait ihale kararları komisyonlarca tasdik veya redde yetkili mercilere arzedelir. Bunlardan tasdik veya reddi başmüdür, bölge müdürü ve müdürlerin yetkileri dışında kalan işlere ait ihale kararları da adı geçen müdürlüklerce ihaleyi takip eden iki tam iş gününü geçmemek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Merkez komisyonunca yapılan ihalelere ait kararlar beş gün içinde tasdik veya red edilir. İhaleyi takip eden beş gün içinde tasdik veya reddedilmeyen kararlar kesinleşmiş sayılır. Tasdik veya reddi başmüdür, bölge müdürü ve müdürlerin yetkileri dahilindeki ihale kararları üç gün içinde tasdik veya red olunur. İhaleyi takip eden üç gün içinde tasdik veya red edilmeyen kararlar kesinleşmiş sayılır. Tasdik veya reddi Genel Müdürlüğe ait başmüdürlük, bölge müdürlükleri ve müdürlüklerin ihale kararları ihaleyi müteakip on gün içinde Genel Müdürlükçe tasdik veya reddedilir.

    On gün içinde tasdik merciinden cevap verilmediği takdirde ihale kesinleşmiş sayılır.

    Anlaşma :

    Madde 110 - Kamu tüzel kişileri (Devlet, il, belediye ve köyler), kamu kurumları (Kamu tüzel kişilerine bağlı kamu hizmeti gören kurumlar ve 440 sayılı Kanuna tabi İktisadi Devlet Teşekkülleri) ve bunların şirket ve iştirakleri, özel bankalar, kanunla kurulmuş odalar ve birlikleri (Ticaret, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları ve Birlikleri gibi) ile yapılacak kiraya verme işlerinde anlaşma usulü uygulanır.

    Kira Süresi ve Kiranın Yenilenmesi :

    Madde 111 - Genel olarak kira müddeti bir yıldır. Ancak, vakıf taşınmaz mal ve hakları bir yıldan fazla süreyle kiraya verilebilir. Başmüdür, bölge müdürü ve müdürler üç yıla kadar (Üç yıl dahil) kiraya vermeye yetkilidir. Üç yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) kiraya verme yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.

    İçinde kiracısı bulunan binasız taşınmaz mallar, kiradan borcu olmayan eski kiracılarına, takdir edilecek bedelle yeniden kiraya verilebilir. Ancak, bu bedelin eski bedelden aşağı olmaması şarttır. Sözleşme süresinin bitiminden bir ay önce kiranın yeniden tespiti ile eski kiracıya yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

    Arsalar Üzerine Yapılacak Tesisler ve Tesislerin Kiraya Verilmesi :

    Madde 112 - Beş yıllık plana ve icra programlarına alınmamış olan ve yakın istikbalde inşaat yapılacak kıymetlendirilmesi mümkün görülemeyen arsalar üzerinde (İdare tarafından yapılacak proje veya isteklilerin) yapacakları ve Genel Müdürlükçe tasdik edilen projelerle yapılacak tesisler peşinen vakfa teberru edilmek kaydı ile rantabilite hesabı uygun bulunduğu takdirde en çok on yıl süre ile arsa ve bu tesis en uygun teklifi yapana kiralanabilir.

    Kira süresi ve miktarı rantabilite hesabına göre ve komisyonca takdir olunur. Komisyon kararları Genel Müdürlüğün tasdikine tabidir.

    Kira İhalesine Katılamayacaklar ve Kendileriyle Sözleşme Yapılamayacaklar :

    Madde 113 - İdareye kiradan borçlu olanlar kira ihalelerine katılamazlar. Herhangi bir sebeple bunlara ihale yapılmış ise, borçlarını ödemedikçe sözleşme yapılamaz.

    Haklarında tahliyelerine karar alınan ve tahliye kararı kesinleşenler ile tahsisten kira sözleşmesi akdedilemez.

    C) Mahsul Satış İşleri

    İhale Usulü :

    Madde 114 - Mahsuller, kapalı zarf, açık artırma ve anlaşma usulü ile satılır. İstekli çıkmazsa parçalara bölünerek teklif isteme veya pazarlık usulleri ile de satılabilir. Ancak mahsulün bozulması gibi acil durumlarda teklif isteme veya pazarlık usulleriyle de satışa çıkarılabilir.

    Yetki :

    Madde 115 - Mahsul satışlarının;

    114 üncü maddede yazılı usullerden (Anlaşma usulü hariç) birisi ile yapılmasına, ihale bedeli 50.000 liraya kadar olan (Ellibin lira dahil) satışlara ait komisyon kararlarının tasdik veya reddine, BAŞMÜDÜR, BÖLGE MÜDÜRÜ ve MÜDÜRLER yetkilidir.

    Bu miktarın üstündeki satışlara ait kararların tasdik veya reddine ve 116 ncı maddede yazılı kuruluşlara anlaşma usulü ile mahsul satışı yapmağa GENEL MÜDÜR yetkilidir. Genel Müdür, anlaşma yetkisini, gerektiğinde Başmüdürlük ile Bölge Müdürlüğü ve Müdürlüklere devredebilir.

    İhale Tasdik Süreleri :

    Madde 116 - Mahsul satışı işlerine ait ihale kararları komisyonlarca tasdik veya redde yetkili mercilere arzedelir. Bunlardan tasdik veya reddi başmüdür, bölge müdürü ve müdürlerin yetkileri dışında kalan işlere ait ihale kararları da adı geçen müdürlüklerce ihaleyi takip eden iki tam iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Merkez komisyonunca yapılan ihalelere ait kararlar beş gün içinde tasdik veya red edilir. İhaleyi takip eden beş gün içinde tasdik veya red edilmeyen kararlar kesinleşmiş sayılır. Tasdik veya reddi başmüdür, bölge müdürü ve müdürlerin yetkileri dahilindeki ihale kararları üç gün içinde tasdik veya red olunur. İhaleyi takip eden üç gün içinde tasdik veya red edilmeyen kararlar kesinleşmiş sayılır. Tasdik veya reddi Genel Müdürlüğe ait başmüdürlük, bölge müdürlükleri ve müdürlüklerin ihale kararları ihaleyi takip eden on gün içinde Genel Müdürlükçe tasdik veya red edilir. On gün içinde tasdik merciinden cevap verilmediği takdirde ihale kesinleşmiş sayılır.

    Anlaşma :

    Madde 117 - Resmi daire ve müesseselere ve sermayesinin en az yarısı kamu tüzel kişilerine ait bulanan kurum ve teşekküllere yapılacak mahsul satışlarında anlaşma usulü uygulanır.

    Ç) Taşınmaz Mal Satın Alınması İşleri

    Usul ve Yetki :

    Madde 118 - Taşınmaz mal satın alınması işleri aşağıdaki usul ve esaslar dairesinde yapılır.

    Genel Müdürlükçe satın alınması düşünülen taşınmaz malların tamamının veya hissesinin veyahut buna bağlı aynı hakların satın alınmasına, ilgili komisyonlarca yapılacak bedel takdiri sonuçlarına göre (Bina ise rantabilite hesabı yapılması gerekir), İdare meclisi karar verir.

    Anlaşma :

    Madde 119 - Resmi daire ve müesseseler ve sermayesinin en az yarısı kamu tüzel kişilerine ait bulunan kurum ve teşekküllerden taşınmaz mal satın alınması, anlaşma usulü ile yapılır.

    Yürürlük Hükümleri

    Yürürlük Tarihi :

    Madde 120 - Bu yönetmelik Hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürüten Merci :

    Madde 121 - Bu yönetmeliği Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar