MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLARDAKİ DÖNER SERMAYENİN İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Millî Savunma Bakanlığı İle Kara, Deniz Ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelik

    Resmi Gazete Tarihi: 29/10/1986

    Resmi Gazete Sayısı: 19262

    Milli Savunma Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Kapsam, Tanım, Dayanak, Faaliyet Alanı

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı kurumlarda atıl kapasitenin ülke ekonomisinin yararına değerlendirilmesi amacıyla kurulan döner sermaye işletmelerinin mali ve idari faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 10/6/1985 Tarihli ve 3225 Sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3- (Değişik:RG-11/01/1998-23227)

    Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    a) Kurum; Harita Genel Komutanlığı, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ile hastahane, fabrika, tersane, atölye, dikimevi, ikmal ve bakım merkezi, matbaa, laboratuar ve okul gibi askeri kuruluşları,

    b) İşletme; Harita Genel Komutanlığı, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ile hastahane, fabrika, tersane, atölye, dikimevi, ikmal ve bakım merkezi, matbaa, laboratuar ve okul gibi askeri kuruluşların bünyesinde kurulan döner sermayeli işletmeleri,

    c) (Değişik:RG-1/6/2010-27598) Atıl Kapasite: Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesindeki kurum ve işletmelerin imkân ve kabiliyetleri kapsamındaki iş gücünün ve/veya tezgâh/teçhizat/tesiste hafta sonu ve tatil günleri dâhil 24 saat süresince oluşabilecek kullanılmayan kapasiteleri,

    İfade eder.

    Faaliyet Alanları

    Madde 4 - (Değişik:RG-11/01/1998-23227)

    Kurumların komutan veya müdürleri, Milli Savunma, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmetlerine öncelik vermek ve aksatmamak şartıyla döner sermaye işletmelerinin imkan, kabiliyet ve ihtisası dahilinde muayene ve tedavi, imal, yenileştirme, onarım, kurtarma, eğitim ve benzeri konularda faaliyette bulunurlar.

    İKİNCİ BÖLÜM:Sermaye, Gelir ve Giderler

    Sermaye

    Madde 5 - (Değişik birinci fıkra:RG-11/01/1998-23227) 3225 sayılı Kanunun 4273 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesi hükmü uyarınca döner sermaye kuruluşlarına toplam (Değişik ibare:RG-1/6/2010-27598) 5 milyon lira sermaye tahsis edilmiştir.

    Bu miktar, Bakanlar Kurulu kararıyla 5 katına kadar arttırılabilir. Döner sermayenin kurumlara tahsisi, tahsis edilen miktarların azaltılıp, çoğaltılması Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı kurumlar için ilgili Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü üzerine Milli Savunma Bakanlığınca yapılır.

    Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurumlar için bu işlem doğrudan anılan Bakanlıkça yapılır.

    Tahsis edilen bu sermaye;

    a) İlgili Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerden,

    b) Döner Sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlardan

    oluşur.

    Kar ve Zararların Tabi Olacağı Esaslar

    Madde 6 - (Değişik:RG-1/6/2010-27598) İşletmelerin ödenmiş sermaye tutarları kendilerine tahsis edilmiş bulunan sermaye miktarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu kârları ödenmiş sermayelerine eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye miktarına ulaştıktan sonra elde edilen kârlar hesap dönemini izleyen 4 üncü ayın sonuna kadar Genel Bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazineye yatırılır. Geçerli bir mazerete dayanmaksızın süresinde muhasebe birimine yatırılmayan kârlar işletme bütçesinden; hesaplanan gecikme zammı ise, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanundaki usullere göre, aylık %1 zamlı olarak tahsil edilir. Hesaplanan zam, döner sermayelerin harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisinden yarı yarıya alınır. Ancak, Maliye Bakanlığınca verilmiş ek süreler için zam uygulanmaz.

    Döner sermaye işletmesinin zararları ayrı bir hesapta bekletilir ve izleyen yılların karları ile kapatılır.

    Gelirler

    MADDE 7 - (Değişik:RG-1/6/2010-27598)

    İşletmelerin gelirleri 4 üncü maddede yazılı iş ve hizmetler karşılığında alınan ücretler ile faiz ve diğer gelirlerden oluşur.

    Giderler

    Madde 8 - Kurum ve İşletmelerin giderleri şunlardır :

    1) (Değişik:R.G.-9/5/2008-26871) Yapılacak iş ve hizmetler için yurt içi ve yurt dışından satın alınacak bilumum hammadde, yarı mamul, mamul, yardımcı maddeler, hizmet alımı ile takım ve avadanlıkların bedelleri,

    2) Döner sermaye kadrolarında çalışan personelin özlük hakları ile yurt içi ve dışı yollukları ve eğitim giderleri,

    3) Döner sermaye işlerinde çalışan işçilerin ücret, ikramiye ve her türlü primleri, tazminatları, yiyecek, giyecek bedelleri ile sigorta ücretleri, yurtiçi ve yurtdışı eğitim masrafları,

    4) Kurumların esas kadrosunda olup, geçici olarak döner sermaye işlerinde çalışan işçilerin, bu işte çalıştıkları sürelere ait ücret, prim, yurtiçi ve yurtdışı yollukları ile her türlü eğitim giderleri,

    5) Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları kadrolarındaki subay, astsubay ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup, ek görevle döner sermaye işlerinde çalışan personele, Kanunun 14 üncü maddesi gereğince verilecek ek görev ücretleriyle, bu personelin yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yollukları ve eğitim masrafları,

    6) Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde öngörülen araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçların karşılanması için yapılan masraflar,

    7) Döner sermaye işletmelerince satın alınan bilumum maddelerin gerekli olduğu ahvalde ambalaj, ambarlama, nakliye, yükleme ve boşaltma, sigorta, gümrük vergisi vs. bilumum masrafları,

    8) Döner sermaye işlerinde devamlı olarak kullanılacak tezgah makina ve avadanlıkların bakım ve onarımları ile yedek parçaları için yapılan giderler,

    9) Döner sermaye işi için satın alınacak malzemeyi muhafaza etmek için kullanılan ambar, bina ve tesisleri korumak ve idame etmek için yapılan giderler,

    10) Döner sermaye işlerinde kullanılacak askeri araçların döner sermaye işlerinde kullanıldıkları sürece yakıt ve bakım-onarım giderleri,

    11) (Değişik:RG-1/6/2010-27598) Döner sermaye kadrolarında olmadıkları halde, sipariş gereği iş üzerinde çalıştırılan subay, astsubay, memur ve sözleşmeli personele 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenecek yollukları,

    12) Kullanılması uygun olmadığından dolayı temizlenmesi veya yok edilmesi zorunlu olan mamul veya hammaddelerin nakliye ve sair giderleri,

    13) Döner sermaye işletmesince yapılan satın almalarla ilgili her türlü ikraz işlemlerinin, faiz, komisyon ve akreditif açılmasının gerektirdiği masraflarla kur farkları mevzuatı uyarınca ödenmesi gerekli vergi resim ve benzerleri,

    14) Sergilere katılmak ve tanıtma masrafları, iç ve dış sergilere katılacak memur ve ilgililere 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre ödenecek yollukları,

    15) Döner sermaye işlerinde kullanılacak her türlü kırtasiye, demirbaş, mefruşat, yazı ve teksir makineleri ile resim, tersim, fotoğraf malzemesi, fotokopi makineleri ve sair masrafları,

    16) Döner sermaye işlerinin yürütülmesi için yapılan her türlü haberleşme ücretleri,

    17) Araştırma, danışma ve bilirkişi ücretleri,

    18) Kurum amirinin uygun göreceği miktarda yapılan işe mütenasip ağırlama giderleri,

    19) Büro ve atölyelerin temizliği için gerekli temizlik malzemeleriyle ilgili giderleri,

    20) Üretimi teşvik maksadıyla döner sermaye görevlerinde çalışan personele mevzuatı gereği verilecek ödül giderleri.

    21) (Ek:RG-27/9/2008-27010) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığına bağlı asker hastanelerinin, sivil hasta kontenjanından tedavilerini sağlamakla yükümlü olduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi kişiler için, asker hastanelerince temini gereken ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilerek karşılığı olan bedelin mahsubu yapılabilecek; her türlü ilaç, ortez, protez, kan ve kan ürünleri ile tıbbi sarf malzemelerinin temini ve tetkik tahlil hizmet alımları.

    22) (Ek:RG-1/6/2010-27598) Yapılan sözleşmelerde garanti kapsamında geri dönen siparişlerden kaynaklanan her türlü giderler.

    İhtiyaçların Karşılanması

    Madde 9 - (Değişik:RG-18/11/1998-23527)

    Kurumların döner sermaye işleri haricinde kalan ihtiyaçlarının bir kısmı için yapılacak giderler (araç, gereç, araştırma ve diğer her türlü ihtiyaçları), kurumların döner sermaye işlerinden elde ettikleri gelirden karşılanır. Bu maksatla kurumların döner sermaye gelirinden karşılanacak ihtiyaçlarına ilişkin Kuvvet Komutanlıkları tarafından yapılacak teklifler, Genelkurmay Başkanlığının; Milli Savunma Bakanlığı bağlısı döner sermaye kuruluşlarının teklifleri ise, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanının onayını gerektirir. Onayı müteakip yapılacak harcama, kurumların kendi döner sermayelerinden elde ettikleri bir önceki yılın safi gelirinin % 80'ini geçemez. Yıl içinde sarf edilmeyen % 80 tutar, gelecek yıllarda sarf edilmek üzere o yıl sonu bilançolarının emanet hesabına kayıt edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Döner Sermaye Organları Yetki ve Görevleri

    Organlar

    Madde 10 - (Değişik:RG-11/1/1998-23227)

    Döner sermaye işletmesinin organları şunlardır:

    1) Döner Sermaye Yönetim Kurulu,

    2) Döner Sermaye Genel Sekreterliği,

    3) Kurumların bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı Komutanlık, Başkanlık veya Daire Başkanlıkları,

    4) İşletme Yönetim Kurulu.

    Döner Sermaye Yönetim Kurulu

    MADDE 11 - (Değişik:RG-1/6/2010-27598)

    Döner Sermaye Yönetim Kurulu, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında, döner sermaye ile ilgili; Genelkurmay Lojistik Daire Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Lojistik Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Teknik Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Hava Lojistik Komutanı ile Millî Savunma Bakanlığından; Harita Genel Komutanı, Maliye Dairesi Başkanı, Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı ve Personel Dairesi Başkanından teşekkül eder.

    Toplantıya katılamayan üyelerin yerine makamlarına yazılı olarak vekâlet bırakılan personel katılabilir.

    (Mülga ikinci fıkra :RG-04/12/1999-23896)

    Döner Sermaye Yönetim Kurulunun Görevleri

    Madde 12 - Döner Sermaye Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

    1) Döner Sermaye işlerinde kurumlara ait müşterek ve genel kararları almak,

    2) (Değişik:RG-06/07/1989-20217) Lüzumu halinde mevcut döner sermayeli işletmeler arasındaki sermaye tahsisi ile tahsis edilen sermayeye ulaşan işletmelerin dönem sonu artan karlarının tahsis edilen sermayeye ulaşamayan işletmelere aktarılması hususunu inceleyerek Bakan onayına arzetmek,

    3) Lüzumu halinde büyük bir siparişe ait işleri işletmeler arasında taksim etmek,

    4) Döner sermaye işletmeleriyle ilgili kadro tekliflerini inceleyerek Bakan onayına arzetmek,

    5) Kanunun 14 ncü maddesi gereğince ödenecek ek görev ücreti miktarını tespit etmek,

    6) Döner sermaye işletmelerinin uygulayacakları kar hadlerini tespit etmek,

    7) Kurumların merkez masrafları karşılığı olan ve işin ilk maliyetine eklenmesi gereken hisse nisbetini tespit etmek,

    8) Kurumların 9 uncu maddede sayılan ve döner sermaye gelirinden karşılanacak ihtiyaçlarına ilişkin tekliflerin tespitini Bakan onayına sunmak.

    9) (Ek:RG-18/11/1998-23527) Hastahanelerin yıllık safi gelirinden alınacak merkez masrafları karşılık oranını tespit etmek.

    Toplantı ve Karar Nisabı

    Madde 13 - Döner Sermaye Yönetim Kurulu mevcut üye adedinin en az 2/3 nin iştiraki ile toplanır. Müsteşarın bulunmadığı toplantıya en kıdemli üye başkanlık eder.

    Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyu çift oy sayılır.

    Oturumların intizamını, görüşme ve kararların tutanağa geçirilmesini başkan sağlar.

    Toplantı Usulü

    MADDE 14 - (Değişik:RG-1/6/2010-27598)

    Döner Sermaye Yönetim Kurulu, üç ayda bir toplanır. Ayrıca, gerekli görülen durumlarda Başkanın isteği üzerine Genel Sekreterin daveti ile de toplanabilir.

    Genel Sekreter

    Madde 15 - Döner Sermaye Yönetim Kurulunun idari ve sekreterya hizmetleri hukuk, ticaret, maliye, teknik ve benzeri alanlarda uzmanlığı olan elemanlardan oluşan Genel Sekreterlik eliyle yürütülür.

    Genel Sekreter döner sermaye işlerinde gerekli bilgi ve tecrübeye sahip personel arasından Döner Sermaye Yönetim Kurulunun teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile atanır.

    Genel Sekreter Milli Savunma Bakanının teknik müşaviri ve aynı zamanda Genel Sekreterliğin (Değişik ibare:RG-1/6/2010-27598) harcama yetkilisidir.

    Genel Sekreterin Görevleri

    Madde 16 - Genel Sekreterin Görevleri şunlardır;

    1 - Döner Sermaye Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, toplantıların tutanaklarını ve karar dosyalarını tutmak ve bütün muhaberatı idare etmek,

    2 - Bilançoları birleştirmek ve genel faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak,

    3 - Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak veya yaptırmak.

    Daire Başkanlıkları

    Madde 17 - (Değişik:RG-11/01/1998-23227)

    Kurumların döner sermaye ile yapılan işlerini tedvir ve koordine etmekle görevli, Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlıkları şunlardır:

    1 - MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDA :

    A - Harita Genel Komutanlığı,

    2 - KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA :

    A - K.K.Lojistik Komutanlığı,

    B - Bağlı Bulundukları Ordu ve Kolordu Komutanlıkları,

    C - K.K.Eğitim ve Doktrin Komutanlığı,

    D - K.K.Lojistik Başkanlığı,

    3 - DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA :

    A - Teknik Başkanlığı,

    B - Harekat Başkanlığı,

    C - Lojistik Başkanlığı,

    4 - HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA :

    A - Hava Lojistik Komutanlığı,

    B - Hv.K.Lojistik Başkanlığı.

    5 - Yukarıda sayılanlar dışında, bünyesinde döner sermaye kurulacak Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlıkları.

    Kurumların Bağlı Bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının Bağlısı Komutanlık, Başkanlık veya Daire Başkanlıklarının Görevleri:

    Madde 18 -(Başlığı ile birlikte değişik: RG-11/01/1998-23227) Kurumların bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlıklarının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    1) Kendisine bağlı bulunan işletmelerdeki döner sermaye işlerini murakabe ve koordine etmek, bu işleri idari, mali ve teknik bakımından denetleyerek, mevcut mevzuat çerçevesinde yürütülmesini temin etmek,

    2) İşletmelerin yıllık bilançolarına göre genel bir bilanço hazırlayarak, Döner Sermaye Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe göndermek,

    3) Döner sermayenin tahsisi, azaltılıp çoğaltılması, birinden diğerine aktarılma işlerini tespit ederek, Genelkurmay Başkanlığının tensibinden sonra Yönetim Kuruluna sunmak,

    4) Gelecek siparişleri kapasite, iş hacmi ve iş nev'ine göre işletmeler arasında taksim etmek,

    5) Döner sermaye işlerini yürütmek için gerekli kadro tekliflerini yapmak,

    6) İşletmelerin komutanlık veya müdürlükleri yetkisi dışında kalan siparişleri etüt ederek, yetkisi dahilinde ve uygun olanları onaylamak, yetkisi dışındaki siparişler için gerekli Bakanlık Onayını almak,

    7) Seri halinde toptan imalatı, özel ve tüzel şahıslara yapılacak işleri inceleyerek gerekli Bakanlık Onayını almak,

    8) Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre alınan araç, gereç ve diğer malzemelerin devrini onaylamak,

    Yukarıda yazılı görev ve yetkileri bakımından, Kurumların bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlar, başkanlar ve daire başkanları, Milli Savunma Bakanına karşı sorumludurlar.

    Danışma

    Madde 19 - (Değişik:RG-11/01/1988-23227)

    Kurumların bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıkları bağlısı komutan, başkan veya daire başkanları, Yönetmeliğin 18 nci maddesinde belirtilen hizmetlerin ifasında, ihtiyaca göre hukuki, ticari, mali, teknik, sağlık ve diğer uzman personelden yararlanır.

    İşletme Yönetim Kurulu

    Madde 20 - İşletme Yönetim Kurulu esas kadrolarındaki komutan veya müdür başkanlığında teknik müdür ve döner sermaye kadrolarındaki mali işlerle ilgili şube müdürü veya şeflerden teşekkül eder. Üçten fazla şube olduğu takdirde, her işletmenin bünyesine göre bu

    ı

    kurulun kimlerden teşekkül edeceği daire başkanlığınca tespit edilir.

    (Değişik:RG-1/6/2010-27598) İşletme Yönetim Kurulu, komutan veya müdürün istemi üzerine üye tam sayısıyla toplanır. Asil üyenin bulunmaması halinde vekili katılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (Ek:RG-1/6/2010-27598) İşletme Yönetim Kurulu; her ay ve gerekli görülen durumlarda yönetim kurulu başkanının isteği ve daveti üzerine ayrıca toplanır. Alınan kararlar, kayıt altına alınarak yönetim kurulu tarafından imzalanır.

    Yönetim Kurulunun Görevleri

    Madde 21 - Yönetim Kurulunun Görevleri şunlardır;

    1) Sermaye değişiklik teklifini yapmak,

    2) Asli ve ek görev kadrolarının düzenlenmesi, değişikliği, atama tekliflerini yapmak, siparişler için gerektiğinde maliyet kriterlerini saptamak,

    3) 9 ncu maddede öngörülen araç, gereç ve araştırma ile diğer ihtiyaçları saptamak,

    4) 69 ncu madde gereğince Milli Savunma Bakanlığının döner sermayeye, döner sermayeden Milli Savunma Bakanlığına devredilecek araç, gereç ve malzemeleri saptamak, karar ve onay almak.

    İşletme Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

    Madde 22 - Yönetim Kurulu Başkanı işletmeleri temsil eder. Döner sermaye ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesinden Yönetim Kurulunun muayyen zamanlarda muntazaman toplanmasından, yapılacak işleri ve alınacak kararların tatbikatından yükümlüdür.

    Yönetim Kurulu Başkanı her makam ve müessese ile doğrudan doğruya muhabere yapabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

    Personel İşlemleri

    Ek Görev Ücreti

    Madde 23 - Döner sermaye işlerini yürütmek için tertiplenecek kadrolara ait hizmetler kurum görevlileri, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarındaki su-bay ve astsubaylar ile, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel tarafından yürütüldüğü takdirde bunlara 3225 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre, Döner Sermaye Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ek görev ücreti ödenebilir.

    Ek Görevlendirme

    Madde 24 - (Değişik birinci fıkra:RG-11/01/1988-23227) İşletmeler ile bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlıklarındaki döner sermaye işleri için tertiplenen kadrolara ait hizmetlerin, Kuvvet Komutanlıkları ve Harita Genel Komutanlığı emrindeki personele ek görev olarak verilmesi; Kurumların bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlıklarının teklifi üzerine Kuvvet Komutanlıkları ile Harita Genel Komutanının Onayı ile yapılır.

    Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlik kadrolarına ek görevle görevlendirilme Genel Sekreterin teklifi üzerine Bakan onayı ile yapılır.

    Ek görev ücretleri, döner sermayeden yapılan işlerin maliyetine eklenerek elde edilen gelirden ödenir. Sermaye ve kardan ek görev ücreti ödenmez.

    (Ek fıkra:RG-18/11/1998-23527) Askeri hastahanelerde ek görevle görevlen-dirilecek personele, hastahane döner sermaye gelirlerinden ek görev ücreti ödenir.

    Ek Görevin Kaldırılması

    Madde 25 - İhtiyacın sona ermesiyle ek görevlere yapılan tayinler bu kişilerin tayinlerinde izlenen usule göre kaldırılır.

    Memur Atamaları ve Sözleşmeli Personel

    Madde 26 - (Değişik birinci fıkra:RG-11/01/1998-23227) İşletmeler ile bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlıklarının, döner sermaye kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alınacak memurların atanması; işletmelerin bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlığının teklifi üzerine, Döner Sermaye Genel Sekreterliğince alınacak Bakan Onayı ile yapılır.

    Genel Sekreterlik kadrosuna alınacak memurların atanması ise Genel Sekreterin teklifi ve Bakan onayıyla yapılır.

    Bu memurların ve sözleşmeli personelin alınması ve özlük işlemleri Genel Sekreterlikçe yürütülür. Sözleşmeli personelin atanması ve istihdamında genel hükümler uygulanır.

    Yıllık sicil raporlarının gönderilmesi

    MADDE 27 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-1/6/2010-27598)

    Memurlar için doldurulacak yıllık sicil raporları, her yılın Ocak ayının ilk haftasında Genel Sekreterliğe gönderilir.

    Aylık ve Yan Ödemeler

    MADDE 28 - (Değişik:RG-1/6/2010-27598)

    İşletmelerin kadrolarına atanan memurların aylık ücret ve diğer ödemeleri ait oldukları işletme muhasebe birimlerince ödenir.

    Kuvvet komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlıkları ile Genel Sekreterlik döner sermaye kadrolarına atanan memurların aylık ücret ve diğer ödemeleri, Genel Sekreterlik muhasebe birimince ödenir.

    İşçilerin Statüsü

    Madde 29 - Döner sermaye işleri için Milli Savunma Bakanlığı kadrosu dışında işletmelerce ilave olarak alınan geçici işçiler, Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalışan işçiler için geçerli esas ve hükümlere tabidir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM

    Sipariş Alma ve Yetkiler

    Maliyet Unsurları

    Madde 30 - İşletmelerce döner sermayeden yapılan işlerin maliyeti:

    1) Hammadde ve malzeme,

    2) İşçilik,

    3) Yolluk,

    4) Çeşitli idare işletme masrafları,

    5) Amortisman payları ve kardan,

    Oluşur.

    Sipariş Alma

    Madde 31 - İşletmelerin komutan veya müdürleri, Kanunun 4 üncü maddesi gereğince;

    1) (Değişik:RG-1/6/2010-27598) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden,

    2) (Değişik:RG-1/6/2010-27598) Özel bütçeli idarelerden,

    3) (Değişik:RG-1/6/2010-27598) Mahalli idarelerden,

    4) Kamu kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına devletin iştirak ettiği kuruluşlardan sipariş almaya ve bu siparişler sebebiyle her türlü ticari işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müşterek imalatta bulunmaya yetkilidirler.

    Yerli Gerçek ve Tüzel Kişilerde Yetki Sınırı

    MADDE 32 - (Değişik:RG-1/6/2010-27598)

    Yönetmeliğin 31 inci maddesi haricinde kalan, yerli gerçek ve tüzel kişilerden alınacak siparişler için, 3225 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, iş kapasiteleri esas alınarak, kurumların komutan veya müdürleri ile bağlı bulundukları komutan, başkan veya daire başkanları; verilen ihale ve sözleşme yetki sınırları dâhilinde her türlü işlemlere girmeye ve gerektiğinde müşterek imalatta bulunmaya yetkilidirler.

    Kurumların bağlı bulundukları komutanlık, başkanlık ve daire başkanlıklarına tanınan yetki sınırını geçen siparişlerin kabulü, Millî Savunma Bakanının onayına tabidir.

    Yabancıların Siparişlerinde İzin

    Madde 33 - Döner sermaye kuruluşlarının yabancı gerçek ve tüzel kişilerden sipariş alması, sipariş nedeniyle bunlarla işbirliği yapması her türlü ticari işlemlere girmesi ve gerektiğinde müşterek imalatta bulunulması Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşleri üzerine Milli Savunma Bakanının iznine bağlıdır.

    Seri İmalat

    Madde 34 - Döner sermaye hesabından seri halinde imalat, Milli Savunma Bakanlığının özel izninin alınması şartıyla sipariş alınmaksızın yapılabilir.

    Döner Sermaye Dışı Hizmetler

    Madde 35 - Kuvvet Komutanlıklarıyla, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yapılacak her türlü hizmetler, Kuvvet ve kurum farkı gözetilmeksizin döner sermaye dışında yürütülür.

    Siparişlerin Gecikmesi

    Madde 36 - Ani çıkacak Milli Savunma Hizmetleri sebebiyle siparişlerin gecikmesi halinde sipariş verenler bir hak iddia edemez ve bu husus tüm sözleşmelerde belirtilir.

    İş Teklifleri

    Madde 37- (Değişik:RG-11//1998-23227)

    İş teklifleri, yazılı olarak işletmelerin komutanlık, müdürlük veya işletmelerin bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlıklarına yapılır.

    İşletmelerin komutan veya müdürleri, sipariş bedeli yetkisini aşan teklifleri inceleyerek, imkanları da belirterek, bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlıklarına gönderirler.

    Siparişler, Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen yetkiler dahilinde alınır. Yetki sınırını aşan siparişler, bir üst makama bildirilir.

    Siparişin Bedeli, Malzeme ve Tahsis

    Madde 38 - Sipariş bedeli ne olursa olsun iş mukavelesi, işletmelerin komutan veya müdürü ile sipariş veren arasında yapılır. Siparişlerin kabul veya reddi işletmelerin komutan veya müdürleri tarafından sipariş verene yazılı olarak bildirilir. Sipariş veren, yaptıracağı işin bedelini sözleşmedeki şartlar dahilinde işletme namına bankaya yatırmaya mecburdur.

    İşletmelerin komutan veya müdürleri, siparişin yapılması için lüzumlu malzemelerin tamamının veya bir kısmının sipariş sahibi tarafından verilmesini isteyebilir.

    İşin yapılması için gerekli malzeme arasında tahsisli malzeme mevcut ise, tahsisin sipariş veren tarafından yaptırılması lazımdır.

    Tarifeler

    Madde 39 - (Değişik:RG-11//1998-23227)

    İşletmelerin bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlıkları ellerindeki hususi imkanlar için ayrı talimatlar ve tarifeler hazırlayarak, talep vukuunda, bu talimat ve tarifeler dahilinde sipariş kabul ederler. Bu tarifeler; yüzer havuzlar, tarak gemiler, kreynler, kurtarıcılar, dışarıda yapılmış olan bir işin kalite muayenesi, dışarıda yapılmış olan işlerin fiyat takdiri, ham ve yarı mamul madde veya yedek parça için şartname tanzimi ve malzeme muayenesi, iş yerlerinin organizasyonu ve verimi hakkında rapor tanzimi ve benzeri hallerde kullanılır.

    Siparişlerden Alınacak Avans

    MADDE 40 - (Değişik:RG-1/6/2010-27598)

    Kamu kurum ve kuruluşları da dâhil olmak üzere alınacak siparişler için başlangıçta ilk maliyet keşfi yapılır. Protokol ve sözleşmeye göre sipariş bedelinin en az %10'undan az olmamak üzere alınacak avansın miktarı İşletme Yönetim Kurulunca belirlenir.

    Gerçek Bedelin Tahsili

    MADDE 41 - (Değişik:RG-1/6/2010-27598)

    Yapılan işler için kesin hesap sonucuna göre tespit edilen iş bedellerini sipariş veren ödemek zorundadır. Mahsuplaşma işlemleri gerçek bedelin hesaplanmasından sonra yapılır.

    İmalat

    Madde 42 - İşletmelerin komutan veya müdürleri ile siparişi veren arasında yapılacak idari şartnamede, vadeli işin mahiyetine göre imalatta tespit edilen bedelin tediye şekli gösterilir.

    ALTINCI BÖLÜM

    Hesap İşleri ve İşletmeleri

    Muhasebe Kayıtları

    MADDE 43 - (Değişik:RG-1/6/2010-27598)

    Döner sermaye muhasebe birimi tarafından tutulacak defterler, muhasebe kayıtları ve kullanılacak belgeler için, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Harcama yetkilisinin görev ve sorumlulukları

    MADDE 44 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-1/6/2010-27598)

    İşletmenin harcama yetkilisi, komutan veya müdürüdür. Harcama yetkilileri, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirirler.

    İmza Yetkisi

    Madde 45 - (Mülga:RG-1/6/2010-27598)

    Aylık Mizan ve Ek Cetvellerin Tanzimi

    Madde 46 - (Değişik:RG-11/01/1998-23227)

    Döner sermaye işi yapan işletmelerin komutan veya müdürleriyle, (Değişik ibare:RG-1/6/2010-27598) muhasebe yetkilileri tarafından her ay sonunda imzalanmış olarak, üç nüsha aylık mizan ve ek cetveller, diğer masraf evrakları tanzim edilir.

    Mizan ve ek cetvellerin bir nüshası işletmede bırakılır. İkinci nüshası incelenmek üzere müteakip ay başında bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlıklarına; üçüncü nüshası da doğrudan Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Genel Sekreterliğine gönderilir.

    Muhasebe yetkilisi

    MADDE 47 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-1/6/2010-27598)

    Döner sermayenin mali işleriyle muhasebe işlemleri, Millî Savunma Bakanlığınca atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkilisi tarafından yürütülür.

    Muhasebe yetkilisinin yıllık izin ve uzun süreli hastalık izni gibi nedenlerle görev başında bulunmadığı zamanlarda bu görev kurumda, muhasebe işlemlerini bilen memurlar eliyle vekâleten yürütülür.

    Saymanın Görevleri

    Madde 48 - (Mülga:RG-1/6/2010-27598)

    Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İşler

    Madde 49 - (Mülga:RG-1/6/2010-27598)

    Saymanın Sorumlulukları

    Madde 50 - (Mülga:RG-1/6/2010-27598)

    Tahakkuk Memuru

    Madde 51 - (Mülga:RG-1/6/2010-27598)

    Tahakkuk Memurunun Görevleri

    Madde 52 - (Mülga:RG-1/6/2010-27598)

    Devir Teslim İşleri

    Madde 53 - (Mülga:RG-1/6/2010-27598)

    Birleşmeyecek Görevler

    MADDE 54 - (Değişik:RG-1/6/2010-27598) Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi görevlerinden ikisi aynı kişide birleşemez.

    Veznedar

    MADDE 55 - (Değişik:RG-1/6/2010-27598)

    Döner sermaye işletmesinde para alma ve ödemeye ilişkin işler, veznedar tarafından yürütülür.

    Veznedarın izinli veya görevli olması gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde, bu görev muhasebe memurlarından veya diğer memurlardan birine verilir.

    Ancak, 45 günü aşan ayrılık hallerinde veznedara vekâlet edecek memur, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilir.

    Veznedarın Görevleri

    Madde 56 - (Mülga:RG-1/6/2010-27598)

    Veznedarın Sorumluluğu

    Madde 57 - (Mülga:RG-1/6/2010-27598)

    Nakdin Muhafazası

    MADDE 58 - (Değişik:RG-1/6/2010-27598)

    İşletmelerin paraları, Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde belirlenen bankalarda açılacak hesaplarda değerlendirilir.

    Ayniyat Memuru

    Madde 59 - (Mülga:RG-1/6/2010-27598)

    Ayniyat Memurunun Görevleri

    Madde 60 - (Mülga:RG-1/6/2010-27598)

    Ambar Memuru

    Madde 61 - (Mülga:RG-1/6/2010-27598)

    Ambar Memurunun Görevleri

    Madde 62 - (Mülga:RG-1/6/2010-27598)

    Ambar Sayımı

    Madde 63 - (Mülga:RG-1/6/2010-27598)

    Kredi Alınması

    Madde 64 - Döner sermaye verilen kurumların müdürlükleri, döner sermaye işlerinin yürütülmesi için döner sermaye işletmeleri, miktarı Bakanlar Kurulunca saptanacak sınırlar içinde Milli banka veya kuruluşlardan kredi almaya ve bu bankalar nezdinde borçlu hesap açtırmaya yetkilidirler.

    Avans İşlemleri

    Madde 65 - (Mülga:RG-1/6/2010-27598)

    Özel Görev Talimatı

    Madde 66 - Kurumlar ile daire başkanlıkları döner sermaye kadrosunda görevlendirilen ve alınan memurlar için özel görev talimatı hazırlarlar.

    YEDİNCİ BÖLÜM

    Genel Hükümler

    Muafiyet

    Madde 67 - (Mülga:RG-1/6/2010-27598)

    İhale İşlemleri

    MADDE 68 - Döner sermayeden yapılacak her türlü alım ve tedarik hizmetleri; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, satış işleri ise 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

    Harcama yetkililerine tanınan ihale ve sözleşme yetki sınırları ve ihale komisyonu görevlendirmesine ilişkin esas ve usuller Millî Savunma Bakanı'nca belirlenir.

    Araç, Gereç, Malzeme Devri ve Satışı

    Madde 69 - Kurumlarda tahsis edildikleri hizmette ve yerde kullanıldıktan sonra kullanma yeri kalmayan araç, gereç ve malzemelerden kurum ambarında mevcut olanlar, döner sermayeye bedeli mukabilinde devredilebilir. Döner sermayeye ait araç, gereç ve malzemelerde Milli Savunma hizmetlerinde kullanılmak üzere aynı esaslar dahilinde devredilebilir.

    Mahallin en büyük mal memuru veya tevkil edeceği kimseyle, biri işletmeden olmak üzere, işletmenin bağlı bulunduğu daire başkanlığının tayin edeceği bir uzmandan oluşan üç kişilik bir heyet tarafından devredilenlerin bedeli günün piyasa rayicine göre tespit edilir. Tutarı Hazineye aktarılır ve bir raporla Genel Sekreterliğe bildirilir.

    Kuruma Devir

    Madde 70 - Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre alınan araç, gereç ve diğer malzemeler, kurumların bağlı bulunduğu daire başkanlıklarından alınacak onayla, işlem gördüğü yıl sonunda masraf kaydı suretiyle belge karşılığında kurum (Değişik ibare:RG-1/6/2010-27598) taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine devredilir.

    Toplu Malzeme Alımı

    Madde 71 - (Değişik:RG-04/12/1999-23896)

    Münhasıran döner sermaye işlerinde kullanılmak üzere piyasa şartlarının bozulması, fiyatların anormal bir şekilde yükselmesi, ortadan kalkması ihtimalinin baş göstermesi veya dışarıdan getirilemeyeceğinin anlaşılması gibi olağanüstü hallerde, işletme yönetim kurulunun kararı ile sermayesinin % 30'una kadar; Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Yönetim Kurulu kararı ile sermayesinin % 50'sine kadar, toptan malzeme alımı yapılabilir.

    Amortisman Bedeli

    Madde 72 - Bağlı olduğu kuruma ait olup, münhasıran döner sermaye işletmesinde kullanılan 1 yıldan fazla ömürlü tesisat, teçhizat, makine, taşıt, alet, edevat, mefruşat ve benzeri demirbaş eşya için amortisman ayrılması zorunludur.

    Anılan iktisadi değerler için ayrılan amortisman tutarı, hesap dönemini takip eden 4 üncü ay içinde gelir kaydolunmak üzere ilgili (Değişik ibare:RG-1/6/2010-27598) muhasebe birimine yatırılır.

    Aksi taktirde, Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında öngörülen usul ve esaslar içinde tahsil edilir.

    Birlikte Kullanılan Demirbaş Amortismanı

    Madde 73 - 72 nci madde kapsamına giren demirbaşların bağlı olduğu kurum ile birlikte kullanılması sebebiyle ayrılacak amortisman, işletmece yüklenilecek kısmının tespit edilmemesi durumunda, yıllık gayrisafi satış veya iş hasılatının % 2'si 72 nci maddede belirtilen usul ve esaslar dairesinde ilgili (Değişik ibare:RG-1/6/2010-27598) muhasebe birimine yatırılır.

    İşletme Masrafları

    Madde 74 - Bağlı oldukları kuruma ait veya tahsisli olup, münhasıran döner sermaye işletmesinin kullanımına bırakılmış olan binaların bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma ve benzeri giderleri döner sermaye işletmelerince karşılanır.

    Müşterek İşletme Masrafları

    Madde 75 - Faaliyetlerini, bağlı bulundukları kuruma ait veya tahsisli binalarda, bu idarelerle birlikte sürdüren döner sermaye işletmelerince, bu binaların bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma ve benzeri giderlerine iştirak edilmez. Ancak, bina giderlerine katılma payı olarak, aylık gayrisafi satış veya iş hasılatlarının % 5'i gelir kaydedilmek üzere takip eden ay içinde ilgili (Değişik ibare:RG-1/6/2010-27598) muhasebe birimine yatırılır.

    Bütçe ve Uygulama

    Madde 76 - (Değişik:RG-11/01/1998-23227)

    (Değişik ibare:RG-1/6/2010-27598) Muhasebe yetkilisi tarafından hazırlanan bütçe tasarısı (Değişik ibare:RG-1/6/2010-27598) harcama yetkilisince incelenip, onaylanmak üzere en geç Kasım ayı sonuna kadar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlığına gönderilir. Komutanlık, başkanlık veya daire başkanlığı bütçe tasarısını bir ay içinde inceler ve uygulanmak üzere ilgili kuruluşa gönderir.

    Mali Denetim

    Madde 77 - İşletmenin her türlü mali işlemleri, gelirleri ve giderleri Milli Savunma Bakanlığı ile (Değişik ibare:RG-1/6/2010-27598) Maliye Bakanlığınca her zaman denetlenebilir.

    Sayıştay Denetimi

    Madde 78 - Hesap dönemini izleyen 2 ay içinde 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince teşkil edilen cetvel belge ve defterlerin asılları denetim için Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylanmış birer örneği de aynı süre içinde (Değişik ibare:RG-1/6/2010-27598) Maliye Bakanlığınca gönderilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM

    Çeşitli Hükümler

    Geçici Madde 1 - Halen işletmelerin ödenmiş sermayesi Kanunun 1 inci maddesi gereğince işletmelere aynen devredilir.

    Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılan sözleşmeler hakkında "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı Fabrikalara 7356 Sayılı Kanunla ve Harita Genel Müdürlüğüne 203 Sayılı Kanunla Seyir, Hidrografi Daire Başkanlığına 1738 Sayılı Kanunla verilen Döner Sermayenin, Hesap Usullerine ve Alım Satım Muamelelerine Ait Yönetmelik"in hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 79 - 12 Haziran 1959 tarihli 7356 sayılı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine Bağlı Fabrikalara Mütedavil Sermaye Tahsisine Dair Kanun ile 22 Nisan 1341 tarihli ve 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 4 ve 6 ncı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 2 Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 2 Ocak 1961 Tarihli ve 203 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesi ve 30 Mayıs 1973 tarihli 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 7 nci maddesi ile bu Kanunlara dayanılarak hazırlanmış olan 7 Eylül 1962 tarihli ve 11200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 80 - Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri de alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 81 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar