İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPILACAK TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi:

    Resmi Gazete Sayısı:

    İçişleri Bakanlığından:

    Bu Yönetmelik Sayıştay Başkanlığının 05/01/1988 tarih ve 233933/2 sayılı görüşüne uygun olarak İçişleri Bakanı'nın 04/02/1988 tarihli Onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç ve Kapsam :

    Madde 1 - Bu yönetmelik; il özel idare bütçesindeki temsil, ağırlama ve tören giderlerinin sarfına dair esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Kanuni Dayanak :

    Madde 2 - Bu yönetmelik İl Özel İdaresi Kanununun 3360 Sayılı Kanunla değişik 82 nci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Gider Çeşitleri

    Genel Kural :

    Madde 3 - Temsil, ağırlama ve törenlere ait giderlerin konu, kapsam ve miktarı ile davet edileceklerin tespit ve tayini valinin takdirine tabidir.

    Bu giderlerin yapılmasını gerektiren tören veya toplantıya Vali'nin katılması, şartı aranmaz. Bu tören veya toplantılar Vali'nin tensibi ile eşi veya Vali'nin vereceği yetki içerisinde vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları, tarafından da düzenlenebilir.

    Temsil Giderleri :

    Madde 4 - Temsil giderleri:

    a) İl'de ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve sanat alanlarında başarılı çalışmaları tespit edilen veya bu konularda ulusal veya uluslararası alanlarda başarılı çalışmalarıyla ödüllendirilen kişi veya kişiler için toplantılar düzenlenmesi, bu kişilere şilt, plaket, ödül ve hediye verilmesi ile çiçek veya çelenk gönderilmesi,

    b) Spor faaliyetleri, kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon yapılması,

    c) Gerçek veya tüzelkişilere plaket, ödül, hediye verilmesi, çiçek gönderilmesi,

    d) İl'de göreve başlayan veya ayrılan protokole dahil kişiler için toplantılar düzenlenmesi, ziyafet verilmesi, plaket ve hediye verilmesi, çiçek gönderilmesi,

    e) Cenaze törenleri için alınacak çiçek bedelleri ile vakıflardan kiralanan madeni çelenklerin kira bedellerinin ödenmesi,

    f) Mahalli örf adetin gerektirdiği faaliyetler ile diğer sosyal faaliyetlere iştirak edilmesi,

    g) Dış ülkelere hediye gönderilmesi veya götürülmesi,

    ile ilgili giderlerdir.

    Ağırlama Giderleri :

    Madde 5 - Ağırlama giderleri;

    a) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri,

    b) Hükümet merkezi ve diğer illerin protokole dahil kişileri,

    c) Yabancı ülke temsilcileri veya konukları,

    d) Sanat, bilim, kültür ve spor alanlarında temayüz etmiş kişileri,

    e) İl'in kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar,

    f) Basın mensupları,

    g) Bu maddede sayılan kişilerin eşleri ile yakınları ve refakatındaki görevlileri,

    için geleneklere ve davetin şümulüne göre ağırlama, konutlama ve konutlanmalarının ve bu işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle verilecek ziyafet, resepsiyon, açık büfe, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş, taşıma ve kumanya giderleri ile ziyafetlerin gerektirdiği giderlerdir.

    Tören Giderleri :

    Madde 6 - Tören Giderleri;

    a) Ulusal, resmi ve dini bayramlar ile anma günleri,

    b) Kurtuluş günleri,

    c) Festival ve fuarlar,

    d) Temel atma ve açılış günleri,

    e) Milli mücadeleye ait önemli günler,

    için yapılacak giderdir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Müşterek Giderlere Katılma :

    Madde 7 - Devleti ve il özel idaresi ile diğer mahalli idareleri birlikte ilgilendiren konularda yapılacak temsil, ağırlama ve tören giderlerine bu idarelerin hangi ölçüde katılacakları il valisi tarafından tespit edilir.

    Harcama Yetkisi :

    Madde 8 - Harcamalar Vali'nin emir veya onayı ile yapılır. Acele hallerde yapılan harcamalara ait işlemler sonradan ikmal edilir.

    Yürürlük :

    Madde 9 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik, İçişleri Bakanı'nın onayı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 10 - Bu yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar