SAVAŞTA BIRAKILACAK AYLIK YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 03/10/1995

    Resmi Gazete Sayısı: 22423

    Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarından:

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç :

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ailelerine veya diledikleri kimselere bırakacakları aylık miktarı ve ödeme şekli ile ilgili esasları düzenlemektir.

    Kapsam :

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, savaşta veya savaş bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personelini kapsar.

    Hukuki Dayanak :

    Madde 3 - Bu yönetmelik; 10 Ağustos 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 145 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar :

    Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

    a. Bırakılacak aylık : Türk Silahlı Kuvvetler personelinin ailelerine veya diledikleri kimselere ödenmek üzere aylıklarından bırakacakları net para miktarını,

    b. Mutemet : Aylık ve diğer özlük haklarını saymanlık ve/veya banka gibi yerlerden topluca alarak hak sahibi kimselere tevzii eden personeli,

    c. Savaş Bölgesi : Bir savaş halinde Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek sınırlar içinde kalan bölgeleri,

    d. Tahakkuk Memurluğu : Personelin aylıklarını tahakkuka bağlayan ve tahakkuk memurluğu sıfat ve sorumluluğunu taşıyan kimseleri,

    İfade eder.

    İKİNCİ KISIM : Aylık Bırakma İşlemleri

    Aylık Bırakma :

    Madde 5 - Savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, ailelerine veya diledikleri kimselere aylık bırakabilirler. Aylık bırakılacak kimselerin sayısı bir veya birden fazla olabilir.

    Bırakılacak aylık toplamı; her tür kesintilerden sonra ele geçecek miktarı aşmamak üzere aylık sahibi tarafından tayin ve tesbit edilir.

    Hesap Açtırılması :

    Madde 6 - Aylık Bırakmak isteyen Türk Silahlı Kuvvetler personeli, aylığını bırakmak istediği kişi veya kişiler adına, tercihen otomatik para ödeme makinalarından faydalanılacak şekilde, bulunulan yerdeki veya herhangi bir banka şubesinde hesap açtırırlar yahut herhangi bir banka hesabından da yararlanabilirler.

    Aylığın Hak Sahiplerine Ulaştırılması :

    Madde 7 - Bankacılık faaliyetlerinin yürütülemediği olağanüstü durumlarda bırakılan aylığın hak sahiplerine ulaştırılması, birlik komutanlığınca (kurum amirlerince) alınacak tedbirler çerçevesinde sağlanır.

    Formun Verilmesi ve Muhafazası :

    Madde 8 - Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden aylık bırakmak isteyenler, iki nüsha "Bırakılacak Aylık Formu (EK-A)"ndan düzenleyerek asgari tabur komutanı veya eşidi birlik komutanı/kurum amiri seviyesindeki ilk amirlerine verirler. Bu formlardan bir adedi tahakkuk memuru tarafından numaralanarak muhafaza edilir.

    Formdaki Değişikliklerin Bildirilmesi :

    Madde 9 - Türk Silahlı Kuvvetler personeli, her mali yılın ilk ayında, ayrıca dilediği zaman "Bırakılacak Aylık Form"nda istediği değişiklikleri yaparak tanzim edilebilirler.

    Atanan Personele Ait Formun Gönderilmesi :

    Madde 10 - Başka bir görev yerine atanan personele ait formlar, Alışveriş ve Katılış Formlarına eklenerek yeni atandıkları birliklere gönderilir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Aylığın Ödenmesi

    Aylığın Ödenmesi :

    Madde 11 - Savaş haline geçen veya savaş bölgesinde bulunan birlik ve kurumlardaki mutemetler, "Bırakılacak Aylık Form"nda gösterilen banka hesap numarasına her ay başının ilk günü belirtilen tutarı yatırılır. Aylıktan geriye kalan meblağ, aylık bırakan personelin belirleyeceği banka hesabına gönderilir. Makbuzlar ait olduğu ayın maaş bordrosuna eklenir ve liste halinde birliklere yayımlanır. Mutemet tarafından görevin yapıldığına dair kontrol işlemi, ita amiri veya görevlendireceği personel tarafından takip eden aybaşına kadar yapılır.

    Bankacılık faaliyetlerinin yürütülemediği olağanüstü durumlarda bırakılan aylığın hak sahiplerine ulaştırılması, birlik komutanlıklarınca veya kurum amirliklerince alınacak tedbirler çerçevesinde sağlanır.

    Bırakılacak Aylığın Miktarı :

    Madde 12 - Bırakılacak aylıklarından hiç bir kesinti yapılmaz. Kanuni kesintiler, aylık bırakan personelin istihkaklarından kesilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Aylığın Kaldırılması ve Kesilmesi

    Aylığın Kaldırılması :

    Madde 13 - Aylık bırakan personel, gerekli gördüğü takdirde bıraktığı aylığı kaldırabilir. Bu konuda personel tarafından "Aylık Kaldırma Dilekçesi (EK-B) düzenlenerek mutemede iletilmek üzere ilk amire verilir. Dilekçe tarihini takip eden aybaşından itibaren, aylığı kaldırılan kişinin banka hesabına mutemet tarafından para yatırma işlemi sona erer.

    Aylığın Kesilmesi :

    Madde 14 - Aylık bırakan personelin vefat etmesi veya herhangi bir sebeple aylık hakkından mahrum kalması halinde, durum amirlerince mutemetliğe bildirilerek aylık kesilir.

    BEŞİNCİ KISIM : Çeşitli Hükümler

    Aylığın Kaldırılması :

    Madde 15 - İlgili personelin mensubu olduğu birliğin veya kurumun tahakkuk memuru, hizmetin gerektirdiği yardımcı defterleri tutabilir ve kayıtları düzenleyebilir.

    Yürürlükten Kaldırma :

    Madde 16 - 3 Ağustos 1968 tarihli ve 12967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Savaşta Bırakılacak Aylık Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    ALTINCI KISIM : Son Hükümler

    Yürürlük :

    Madde 17 - Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar