SANIK ASKER KİŞİLER İÇİN AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 01/07/1992

    Resmi Gazete Sayısı: 21271

    Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanlığından:

    "Hakkında Dava Açılan Kişiler İçin Avukat Tutma ve Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" şeklindeki yönetmelik adı, 07/08/2001 tarih ve 24486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle "Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" olarak değiştirilmiştir.

    Amaç :

    Madde 1 - (Değişik madde: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./1. md.) Bu Yönetmeliğin amacı; 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer kanunlarla verilen karakol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya asayişi temin ve kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirildiklerinde ya da önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu ve adli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya bu görevlerinden dolayı sanık durumuna düşen asker kişilerin, vekâlet verdikleri avukatın ücretinin ödenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam:

    Madde 2 - (Değişik madde: 07/08/2001 - 24486 s. R.G./Yön.)

    Bu Yönetmelik, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup sanık asker kişiler ile görevinden ayrılmış olup da hakkındaki dava henüz sonuçlanmamış veya görevde iken işlemiş olduğu suçtan dolayı görevinden ayrıldıktan sonra hakkında soruşturma açılan, ihzar veya tutuklama müzekkeresi çıkarılan, gözaltına alınan veya kamu davası açılmış olan asker kişiler için avukat tutulması ve vekalet ücretlerinin ödenmesiyle ilgili esas ve usuller ile gerekli işlemlere ait hükümleri kapsar.

    Dayanak (Değişik başlık: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./2. md.)

    Madde 3 - (Değişik madde: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./2. md.)

    Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (VII) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre avukatlık ücretinin ödenebilmesi için;

    a) (Değişik bent: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./3. md.) Asker kişilerin karakol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya asayişi temin ve kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirildiklerinde ya da önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu ve adli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya bu görevlerinden dolayı sanık durumuna düşmeleri,

    b) (Değişik bend: 07/08/2001 - 24486 s. R.G./Yön.) Sanık asker kişi hakkında soruşturma açılmış, ihzar müzekkeresi veya tutuklama müzekkeresi çıkarılmış, gözaltına alınmış ya da kamu davası açılmış olması,

    c) Sanık asker kişinin, isnat edilen suçla ilgili olarak bir avukata usulüne uygun vekaletname vermiş bulunması,

    d) Olayın niteliği ve kusur derecesine göre sanık asker kişinin durumunun uygun görülmesi,

    şarttır.

    (Ek fıkra: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./3. md.) Millete ve devlete karşı suçlar, kaçakçılık, rüşvet, ihtilas, irtikap, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, ihalelere fesat karıştırmak gibi yüz kızartıcı suçlar ve takibi şikayete bağlı suçlardan sanık olan asker kişilerin avukatlık ücreti ödenmez.

    Müracaat Usulü ve Yapılacak İşlemler :

    Madde 5 - Sanık asker kişiye, vekalet verdiği avukatın ücretinin ödenebilmesi için;

    a) Sanık asker kişinin olayın meydana geldiği tarihte görevli bulunduğu Komutanlığa müracaat etmesi,

    b) Komutanlıkça olayla ilgili bilgi ve belgelerin temin edilerek, Komutanlık görüşü ile birlikte bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilmesi,

    c) Kuvvet komutanlıklarına intikal eden bilgi ve belgeler ile sanık asker kişinin özlük ve sicil dosyalarının Milli Savunma Bakanlığına gönderilmesi,

    gereklidir.

    Avukatlık ücretinin ödenmesi talebine ilişkin işlemler en kısa sürede yerine getirilir.

    Komisyon Teşkili ve Onay Makamı :

    Madde 6 - Bu Yönetmeliği uygulamak üzere;

    a) Milli Savunma Bakanlığında; Personel Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında, Maliye Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı ile avukatlık ücreti ödenmesi talebinde bulunan sanık asker kişilerin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Başkanı ve Personel Daire Başkanlarından,

    b) Jandarma Genel Komutanlığında; Kurmay Başkanı Başkanlığında, Harekat Başkanı, Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı, Komptrolörlük Başkanı ve Hukuk İşleri Müdürü ile, ilgili görülen diğer birim yetkililerinden,

    c) Sahil Güvenlik Komutanlığında; Kurmay Başkanı Başkanlığında, Harekat Grup Başkanı, Personel Grup Başkanı, Komptrolörlük Şubesi Müdürü, İstihbarat Şube Müdürü, Hukuk Müşavirliği ile, ilgili görülen diğer yetkililerden,

    oluşan bir Komisyon kurulur. Komisyonun sekreterya hizmetleri Personel Başkanlıklarınca yürütülür.

    Komisyonun değerlendirmesi neticesinde avukatlık ücretinin ödenip ödenmeyeceği ile ücret miktarına dair verilen karar, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanının tasvibini müteakip ilgisine göre Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının onayı ile kesinleşir.

    Komisyon Tarafından İncelenecek Belgeler :

    Madde 7 - Komisyon tarafından, sanık asker kişi hakkında karar verilebilmesi için;

    a) Olayın nev'i ve cereyan tarzını açıklayan ayrıntılı olay tutanağı ile olayla ilgili diğer bilgi ve belgeler,

    b) Görev emri, (şifahi verilmiş ise durum belirtilecek yazılı ise sureti eklenecektir.)

    c) (Değişik bend: 07/08/2001 - 24486 s. R.G./Yön.) Sanık asker kişi hakkındaki soruşturma belgeleri, ihzar veya tutuklama müzekkeresi, gözaltına alındığını gösterir belgeler ile iddianame veya lüzumu muhakeme kararı örneği,

    d) Olayın meydana geldiği tarihte sanık asker kişinin bağlı bulunduğu Kıt'a Kurum ve Karargah Komutanının kanaatini belirleyen rapor,

    e) Sanık asker kişi ile avukat arasında yapılan ücret sözleşmesi ve usulüne uygun olarak verilen vekaletname,

    f) Sanık asker kişinin özlük ve sicil dosyası ile Komisyonca lüzum görülen diğer belgeler,

    gereklidir.

    Avukatlık Ücretinin Miktarı :

    Madde 8 - Avukatlık ücretinin tesbiti, avukatlık sözleşmesinin yapıldığı tarihteki avukatlık asgari ücret tarifesi esas alınarak yapılır. Ancak ödenecek miktar tarifede belirtilen ücretlerin 20 katını geçemez.

    Geçici Maddeler :

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 22/11/1990 tarih ve 3683 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra durumları Yönetmeliğe uygun olup da hakkındaki dava henüz sonuçlanmamış bulunan asker kişinin müracaatı halinde, vekalet verdiği avukatın ücreti bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre ödenebilir.

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 07/08/2001 - 24486 s. R.G./Yön.)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, durumları Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve haklarında açılan soruşturma veya kamu davası henüz sonuçlanmamış olan yahut haklarında ihzar, tutuklama müzekkeresi çıkarılan, gözaltına alınan asker kişilerin müracaatı halinde, vekalet verdikleri avukatın ücreti bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre karşılanır.

    Yürürlük :

    Madde 9 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar