TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

    Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 07/08/1981

    Resmi Gazete Sayısı: 17421

    İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

    Amaç :

    Madde 1 - 27 Temmuz 1967 gün ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun, 3 Temmuz 1975 gün ve 1923 sayılı Kanun ile değişik 204 üncü maddesi gereğince hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, aynı Kanunun 202 ve 203 üncü maddeleri gereğince verilecek ayni veya nakdi ödüllerin türlerini, derecelerini, hangi hallerde kimlere ve ne miktarda verileceğini, ödüller için konulacak ödenekleri ve ödüllerle ilgili diğer hususları düzenlemektir.

    Kapsam :

    Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli, subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erlere, askeri öğrencilere uygulanır.

    Tanımlar :

    Madde 3 - Aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelikte geçen,

    "Yönetmelik" kelimesi : Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğini,

    "Personel" kelimesi : Yönetmelik kapsamında gösterilen Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup kişileri,

    "Kanun" kelimesi : 27 Temmuz 1967 gün ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bu Kanunda yapılan ek ve değişiklikleri,

    "Ödül" kelimesi : Personeli iyi hizmete teşvik etmek için, kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde başarılarına karşılık verilen nakdi veya aynı armağanı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Ödül Verilecek Durumlar :

    Madde 4 - Ödül aşağıdaki durumlarda verilir :

    a) Eğitimde, atışta, uçuculukta, denizaltıcılıkta, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde, bakımda, haritacılıkta ve tabii afetlerde üsten hizmet ve başarı göstermek.

    b) Yeni buluşlar yapmak veya mevcut usullerde yararlı yenilikler meydana getirmek,

    c) Silahlı Kuvvetlerde yabancı dil bilen personelin sayısını çoğaltmak subay ve astsubayların boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla, Kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca gerekli görülecek yerlerde açılacak yabancı dil kurslarında öğretmenlik yapmak.

    d) Mesleğine ait eser yazmak veya tercümeler yapmak,

    e) (Değişik bent: 29/05/2010 - 27595 s. R.G./Yön.1.mad) Türk Silahlı Kuvvetlerinde; ön lisans, lisans ve akademi eğitimi veren okullar, sınıf okulları ve üç aydan daha uzun süreli ihtisası belirleyen kurslardan, ayrıca orta dereceli askeri okullardan bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen şartlarda mezun olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ödül Nevileri-Dereceleri-Göstergeler :

    Madde 5 - (Değişik madde: 08/10/1994 - 22075 s. R.G./Yön.)

    4 üncü maddede sayılan hallerde verilecek ödüller aşağıda gösterilmiştir.

    1 - Cesaret ve feragat ödülü,

    2 - Üstün hizmet ödülü,

    3 - Fikri gayret ödülü,

    4 - Askeri okulu bitirme (mezuniyet)başarı ödülü.

    Ödüller; kıdemli albay aylığına ait gösterge ve ek gösterge rakamlarının Devlet memurları için aylık göstergelere uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu elde edilen miktarın müteakip maddelerde belirtilen katları üzerinden ödenir.

    Cesaret ve Feragat Ödülü :

    Madde 6 - (Değişik madde: 14/09/1997 - 23110 s. R.G./Yön.)

    İç güvenlik ve terörle mücadele hizmetlerinde, tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda,

    a) Yüksek hizmeti görülenlere; Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Genelkurmay Başkanlığına doğrudan bağlı personel için Genelkurmay II nci Başkanının onayı ile kıdemli albay aylığı tutarının (1) katından (4) katına kadar,

    (b) Yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösterenlere; Genelkurmay Başkanının onayı ile kıdemli albay aylığı tutarının (5) katından (12) katına kadar,

    cesaret ve feragat ödülü verilir.

    Üstün Hizmet Ödülü :

    Madde 7 - (Değişik madde: 08/10/1994 - 22075 s. R.G./Yön.;Değişik madde: 15/10/2008- 27025 S.R.G Yön/1.mad.)    

    Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu eğitim, atış, spor, bakım ve benzeri idarî ve lojistik hizmetlerde; ayrıca üstün cesaret ve feragat nakdi ödülü kapsamına girmeyen iç güvenlik ve terörle mücadele hizmetleri ile adlî ve mülkî görevlerde; bulundukları kıt'a, karargâh ve askerî kurumlarda emsallerine nispetle üstün başarı sağlayanlara;

    a) Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı onayı ile kıdemli albay aylığının beş katı tutarında,

    b) Kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı ve Genelkurmay Başkanlığına doğrudan bağlı personel için Genelkurmay II nci Başkanı'nın onayı ile kıdemli albay aylığının bir katından, üç katına kadar,

    c) Orgeneral/oramiralden, tuğgeneral ve tuğamiral seviyesine kadar olan kıt'a komutanları ile kurum ve karargâh amirlerinin onayı ile kıdemli albay aylığının;

    (1) Orgeneral/oramiraller tarafından bir katından, iki buçuk katına kadar,

       (2) Korgeneral/koramiraller tarafından bir katından, iki katına kadar,

       (3) Tümgeneral/tümamiraller tarafından bir katından, bir buçuk katına kadar,

       (4) Tuğgeneral/tuğamiraller tarafından bir katı tutarında

       üstün hizmet ödülü verilir.

        (Değişik cümle: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./1.md.) Üstün hizmet ödülünün verilmesinde, genel mevcutlar esas alınır. Bu miktar, subayların % 5 ini; astsubayların % 3 ünü; uzman jandarma ve uzman erbaşların % 1,5 unu; erbaş ve erlerin % 1 ini geçemez.

       Değerlendirme kurulunca yapılan işin mahiyeti ve katkı derecesi tespit edildikten sonra teklifler, Ek'deki örneğe uygun olarak hazırlanacak listeye göre onaya sunulur. Kesinleşen ödüllere tekabül eden ödenekler, ilgili komutanlıklar emrine gönderilir.

    Fikri Gayret Ödülü :

    Madde 8 - (Değişik madde: 08/10/1994 - 22075 s. R.G./Yön.;Değişik madde: 15/10/2008- 27025 S.R.G Yön/2.mad.)

    Yeni buluşlar yapan veya mevcut usullerde yenilikler meydana getirenler ile mesleğine ait eser yazan veya tercüme yapanlara;

       a) Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı onayı ile kıdemli albay aylığının beş katı tutarında,

       b) (Değişik bent: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./2.md.) Kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı ve Genelkurmay Başkanlığına doğrudan bağlı personel için Genelkurmay II nci Başkanı'nın, Millî Savunma Bakanlığında görevli personel için Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı'nın onayı ile kıdemli albay aylığının bir katından, dört katı tutarına kadar

       fikri gayret ödülü verilir.

       Değerlendirme kurulunca olumlu görülen teklifler için Ek'deki örneğe uygun olarak hazırlanacak listeye göre onaya sunulur. Kesinleşen ödüllere tekabül eden ödenekler, ilgili komutanlıklar emrine gönderilir.

    Askeri Okulu Bitirme (Mezuniyet) Başarı Ödülü :

    Madde 9 - (Değişik madde: 08/10/1994 - 22075 s. R.G./Yön.)

    4 üncü maddenin (e) bendindeki okulları, öğrenci sayısına bağlı olarak; birinci, ikinci ve üçüncü derece ile bitiren askeri öğrencilere, askeri okulu bitirme (mezuniyet) başarı ödülü verilir.

    Bu ödüller, öğrenci sayısı; 15'den az ise (15 Dahil) birinciye, 16-50 arasında ise birinci ve ikinciye, 51 ve daha fazla ise birinci, ikinci ve üçüncüye kıdemli albay aylığının,

    a) (Değişik bent: 29/05/2010 - 27595 s. R.G./Yön.1.mad) Ön lisans, lisans ve akademi eğitimi veren okullar, sınıf okulları ve üç aydan daha uzun süreli ihtisası belirleyen kurs mezunlarından;

    (1) Birinci olanlara iki katı,

    (2) İkinci olanlara bir katı,

    (3) Üçüncü olanlara 3/4'ü,

    b) Askeri Orta Öğretim Kurumları, Astsubay Hazırlama Okulları mezunları ile Askeri Hemşire Meslek Lisesi Mezunlarından;

    1 - Birincilere 3/4'ü,

    2 - İkincilere 1/2'si,

    3 - Üçüncülere 1/4'ü,

    oranında verilir.

    Ödüller, kendilerine bağlı öğretim kurumu mezunlarına, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanının takdirine göre, para veya armağan olarak verilebilir.

    Fakülte, Akademi ve Yüksek Okullarda sivil öğrencilerle bir arada okuyan Askeri Öğrenciler bu öğretim kurumlarından mezuniyetlerinde, bunlarla birlikte derecelendirmeye tabi tutulurlar ve Asker-Sivil bütün mezunlar arasında yapılan derecelendirmede; Birinci, İkinci, Üçüncü derece ile mezun Askeri öğrencilere de ödül verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İdari ve Mali Açıklamalar

    Madde 10 - Ödül ödenekleri, planlı olarak, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığınca idare edilir.

    Ödül teklifleri sıralı sicil üst ve amirleri tarafından bağlı bulundukları Komutanlıklara yapılır.

    Tabii afetlerde, afetin vuku bulduğu mahallin en büyük mülki amiri de teklifte bulunabilir.

    Bu teklifler, Kolordu ve eşidi Birlik, Karargah ve Askeri Kurumlarla daha üst makamlarda (Deniz ve Havada eşidi), (Jandarma Tugay ve Bölge Komutanlıklarında) kurulacak bir başkan ve iki üyeden müteşekkil DEĞERLENDİRME KURULLARINDA incelenir.

    (Değişik fıkra: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./3.md.) Bünyesinde değerlendirme kurulu kurulan makamın komutanı başkanlığında ve bu makama doğrudan bağlı en az iki ve çift sayıda subay üyeden oluşan değerlendirme kurullarında incelenen teklifler, başkanın onayı ile kesinleşir. Kesinleşen ödüllere tekabül eden ödenekler, ilgili komutanlıklar emrine gönderilir.

    Değerlendirme Kurullarınca kararlar çoğunlukla verilir. Kuruldaki üyelere ödül verilmesi gerektiği hallerde de bu şahıslar üye olarak görev yapamazlar. O toplantıya münhasır olmak üzere aynı nitelikte bir başka şahıs Kurula katılır.

    Madde 11 - Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı (Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı için), Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanı ile Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı, gezi ve denetlemelerinde, kendi Birlik, Karargah ve Kurumlarındaki personele ödül verilmesini gerektiren hususlar için tesbit edilmiş ödül nev'i ve derecelerine tekabül eden ödülleri Değerlendirme Kurullarından geçirmeden vermeye yetkilidirler.

    Madde 12 - Milli Savunma Bakanlığında ödül için o yıl bütçesine konan ödeneğin % 15'i Genelkurmay Başkanlığına, % 5'i Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığına, geriye kalan kısmı da Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, personel mevcutları esas alınarak tahsis edilir.

    Jandarma Genel Komutanlığı bütçesindeki ödeneğin % 15'i bu Komutanlığa ait Birlik, Karargah ve Kurumları denetleyen Genelkurmay Başkanı % 5'i ise İçişleri Bakanı için ayrılır.

    Madde 13 - Ödüller verileceği tarihte Silahlı Kuvvetlerde Görevli bulunan kişilere verilir. Ancak, görevli bulunduğu sırada hakkında yapılan teklif, değerlendirme kurullarınca olumlu karşılandıktan sonra istifa, emeklilik, terhis, tayin ve nakil gibi sebeplerle ayrılmış bulunanlara veya ölmüş olmaları halinde kanuni mirasçılarına bu ödüller, ödenek idare eden makamların onayından sonra verilir.

    Ödenek idare eden makamlar tarafından 11 inci maddeye göre verilecek ödüller hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

    Madde 14 - Subay ve Astsubayların aldıkları ödüller sicillerine işlenir ve bu hususta verilen emirlerden bir sureti şahsi dosyalarına konur.

    Erbaş ve erlerin aldıkları ödüller şahsi dosyalarına konur ve ayrıca kütük kayıtlarına işlenmek üzere mensup oldukları Askerlik Şubelerine de bilgi verilir.

    Madde 15 - Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarınca, her mali yıl sonunda, kullanılmış olan ödeneklere ait bir çizelge, Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.

    Madde 16 - Diğer Yönetmeliklerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı maddeleri yürürlükten kaldırılmış olup, ödenek idare eden makamlar, ödül nev'i derecelerinin hangi hizmet karşılığı olduğu hususunu da belirterek, bu Yönetmelik esasları dahilinde ayrıntıları gösteren müşterek bir Yönerge hazırlarlar.

    Madde 17 - Harp Akademileri, Subay Sınıf Okulları Harp Okulları, Fakülte, Akademi ve Yüksek Okullar, Yedek Subay Okul ve Eğitim Merkezleri, Askeri Liseler, Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulları ile Askeri Hemşire Meslek Lisesini 1 inci ve 2 nci ve 3 üncü derece ile bitirenler, bu Yönetmelikte belirtilen nakit mükafatları yerine saat, radyo, kılıç, meç, tabanca ve benzeri gibi hediyelerle taltif etmeye, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanı, Harp Akademileri Komutanı ile yukarıda açıklanan Okul Komutanları yetkilidirler.

    Yukarıda açıklanan ödülleri kazanan personele özel ve tüzel kişilerce ayrıca armağan verilmesi Genelkurmay Başkanının iznine bağlıdır.

    Bu tür ödül ve armağanların veriliş törenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Takdirnamesi, Nişan ve Madalya Yönetmeliğinde gösterildiği şekilde yapılır.

    Madde 18 - 31 Mayıs 1968 tarih ve 12912 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Ödül Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğin bazı maddelerini değiştiren ve 3 Mayıs 1979 tarih ve 16626 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yönetmelik, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar.

    Madde 19 - 832 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulunun 27/05/1981 tarih ve 12091/686 sayılı istişari mütalaasına uygun olarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ve Milli Savunma Bakanları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar