TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Resmi Gazete Tarihi: 28/03/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25062

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisinde çalışan sözleşmeli personelin mesleki ehliyetlerini, genel durum ve davranışlarını tespit yetkisi tanınan sicil amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile İşletmelerinde çalışan sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi gereğince hazırlanarak, Bakanlar Kurulunun 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı kararı ile kabul edilip, 15/11/1990 tarihli ve 20696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil Amirleri

    Madde 4 - (Değişik Madde: 16/04/2009-27202 S.R.G. Yön/1.md)

    Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Yürürlük

    Madde 5 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar