TURİSTİK YÖRELER BELEDİYELERİNE VİDANJÖR, ARAZÖZ VE ÇÖP KAMYONU SAĞLANMASI KONUSUNDA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 26/10/1982

    Resmi Gazete Sayısı: 17850

    Kültür ve Turizm Bakanlığı

    Kapsam

    Madde 1 - Turistik yöreler Belediyelerine Vidanjör, Arazöz ve Çöp Kamyonu sağlanması konusunda, Bakanlıkça yapılacak yardımlardan yararlanacak olan yerleşme merkezleri ile yardımın şekli, bütçede yer alan ödeneğin dağıtım şartları ve diğer hususlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yardımlardan Yararlanacak Yerleşme Merkezleri

    Madde 2 - Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak yardımlardan aşağıda belirtilen yerlerdeki Belediyeler yararlanabilirler:

    a) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nda tanımı yapılan, sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit ve ilan edilen, "Turizm Bölgelerinde" bulunan belediyeler,

    b) Turizm Bölgeleri içinde öncelikle geliştirilmesi öngörülen, mevki ve sınırları Bakanlığın önerisi, Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit ve ilan edilen, "Turizm Merkezlerinde" bulunan belediyeler,

    c) Aynı yasanın geçici 3 üncü maddesi ile verilen yetkiye dayanarak Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon Kurulunca yayınlanan tebliğlerde belirlenen "Turizm Merkezleri"nde bulunan belediyeler,

    d) Bakanlıkça belirlenmiş dış ve iç turizm bakımından önem ve öncelik kazanan yerleşme merkezlerindeki belediyeler.

    Öncelik Kriterleri

    Madde 3 - İkinci maddede sayılan Belediyelerden;

    a) Sınırları içinde Turizm İşletmesi Belgesi olmak üzere en az 100 yatak kapasitesi olanlar,

    b) Sınırları içinde Turizm Yatırımı veya İşletmesi Belgesi, Belediyeden belgeli ve pansiyon olmak üzere toplam 250 yatak kapasitesi olanlar,

    c) T.C. Turizm Bankası A.Ş.'nin bu amaçla vereceği krediden yararlanmak istemeyenler,

    öncelikle faydalanırlar.

    Yardımın Miktarı

    Madde 4 - Bakanlıkça verilecek yardımın tutarı, yapılacak piyasa araştırmaları sonucu sözkonusu araçlar için mali yıl başında belirlenecek olan tahmini maliyetin % 50'si oranındadır. Mali yıl içinde araç maliyetlerinde meydana gelecek değişiklikler için Bakanlıkça yeniden miktarlar tesbit edilebilir.

    Aracın Toplam Maliyet Bedelinin Karşılanma Şekli

    Madde 5 - Araçların toplam maliyet bedelleri içerisinde yeralan araç şasileri ilgili Belediyece sağlanır. Bu şekilde mali yıl başında belirlenecek tahmini toplam maliyetin;

    a) % 50'si Bakanlıkça Yardım;

    b) % 25'i İlgili Belediyece peşin;

    c) % 25'i T.C. Turizm Bankası tarafından kredi olarak karşılanır.

    Kredi talebinde bulunmayan veya kredi tahsis edilmeyen durumlarda Belediyeler maliyetin % 50'sini karşılamak zorundadırlar.

    Araç Şasilerinin Araç Parklarından veya Hibe Yoluyla Temini

    Madde 6 - Araç şasilerini kendi araç parklarından veya hibe yoluyla sağlayan Belediyeler için yapılacak montaj işleminde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

    a) Bakanlıkça, mali yıl başında tesbit edilecek araç maliyet bedelleri esas alınarak aracın gereken kısımlarının yapılıp monte edilmesine ilişkin giderler tahmini toplam maliyetin % 50'sini geçmemek üzere Bakanlıkça ilgili Belediye'ye yardım şeklinde verilir.

    b) Belediyece bu şekilde sağlanan araç şasilerinde,

    - 5 yaştan büyük olmama,

    - Çöp kamyonu 3,5 tandan aşağı, diğerleri için 7,5 tondan aşağı ve 9 tondan yukarı olmama,

    - Monte edilecek kısımlara uygun olma, şartı aranır.

    Aracın Satınalınması veya Yapımı İçin Süre

    Madde 7 - Bakanlıkça kendisine araç alımı için yardım tahsis edilen Belediye, araç için verilen yardım miktarının hesabına gönderildiği tarihi takip eden 180 gün içinde, aracını satınalmaya veya yaptırmaya mecburdur.

    Süre takvim günü olarak hesap edilir, zorunlu haller dışında süre uzatımı isteminde bulunulamaz.

    Aracın Teslim Alınması

    Madde 8 - Bakanlık tarafından kendisine yardım yapılan Belediye, satınalacağı veya yaptıracağı aracın cinsine göre teknik şartları haiz olmasından bizzat sorumludur.

    Mevcut yasalar çerçevesinde satınalınan veya yaptırılan aracın tam ve kusursuz olarak teslim alındığı, Bakanlık ve Belediye temsilcisinin de bulunduğu bir heyet tarafından yapılacak teknik inceleme ile tesbit edilir.

    Amaç dışı araç satın alınamaz veya yaptırılamaz.

    Aracın Trafik Siciline Kaydı

    Madde 9 - Yardım alan Belediyeler, alacakları araçları 10 yıl süreyle devretmeyeceklerini, satmayacaklarını ve amaç dışı kullanmayacaklarını ve bu hususları trafik siciline yazdırmayı Bakanlığa karşı taahhüt ederler.

    Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

    Madde 10 - 20 Kasım 1981 tarih ve 17520 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Turistik Yöreler Belediyelerine Vidanjör, Arazöz, Çöp Kamyonu, Çöp Yakma Fırını ve Asfalt Makinalarının Sağlanması Konusunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 11 - Sayıştay Başkanlığı'nın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - Bu Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar