İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VEYA BUNLARA BAĞLI KURUMLAR TARAFINDAN İŞLETİLEN ELEKTRİK, HAVAGAZI, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİNİN ALIM VE SATIM ESASLARINA DAİR 4768 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA TERTİPLENEN YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 20/09/1947

    Resmi Gazete Sayısı: 6712

    İçişleri Bakanlığından

    Madde 1 - İl özel idareleri, belediyeler veya bunlara bağlı kurumlar tarafından işletilen elektrik, havagazı, tramvay ve tünel işletmelerince yapılacak alım, satım, yaptırma, keşif, kiraya verme, kiralama, ulaştırma ve bunlara benzer sair işler bu yönetmelikte yazılı usul ve esaslar dairesinde çevrilir.

    Madde 2 - Birinci maddede yazılı işler aşağıdaki usullere göre yapılır:

    a) Çeşitli firmalardan fiyat ve teklif istemek,

    b) Kapalı zarf usulüyle artırma ve eksiltme,

    c) Açık eksiltme ve artırma,

    d) Pazarlık,

    e) Emanet.

    Tahmin olunan bedeli 30 milyon lira ve daha yukarı olan işler, kesin olarak bu maddenin a,b,c fıkralarında yazılı usullerden birisi ile yapılır. (Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana İşletmeleri için bu miktar 90 milyon liradır.)

    Bu usullerden hangisinin tatbik olunacağını, bu usulün tatbikındaki işletme menfaati veya zaruretler nazara alınarak, hususi kanunları mucibince idare encümeni bulunan işletmelerde bu encümen ve idare encümeni bulunmıyan işletmelerde de işletmelerin bağlı bulundukları belediye reisleri tayin eder.

    (4768 sayılı kanun işletmelere alım ve satım işlerinde, işletmelerin mahiyet ve hususiyetlerini gözönünde tutarak 2490 sayılı kanun hükümlerinden mutlak surette istisna etmiş olduğundan bu maddenin b ve c fıkralarında gösterilen usullere, ancak bu usullerin tatbikında işletmenin açık menfaatleri halinde başvurulmalıdır. Aksi takdirde kanunun kabul ettiği istisna işletmeler aleyhine ortadan kaldırılmış olur. Bu usuller ancak faydalı görüldükleri hallerde tatbik olunmak maksadiyle bu yönetmelikte yer almış bulunmaktadır. İşletmelerin bütün sorumluluğunu üzerine almış bulunan umum müdür veya müdürler, bu yönetmelikle yetkili kılındıkları hallerde de belediye reisleri 4768 sayılı kanunun tedvinindeki asıl maksat ve gayeyi ve bu açıklamayı daima gözönünde bulundurmalı ve kararlarını ona göre serbestçe vermelidirler.)

    Madde 3 - İkinci maddedeki usullerden birisi ile yapılacak işlerin yapılmasına, 40 milyon liraya kadar olanları-40 milyon lira dahil - (Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana işletmeleri için bu miktar 120 milyon liradır.) İşletmelerin umum müdür veya müdürlerinin; daha yukarı olanları da belediye reisinin onayına iktiran ettikten sonra girişilir. Hususi kanunları mucibince idare encümeni bulunan işletmelerde ise 600 milyon liradan 1 milyar liraya kadar olan işlere 1 milyar dahil - idare encümeninin kararı ile girişilir. Ve ancak 1 milyar liradan yukarı olan işler belediye reisinin onayına sunulur.

    Bu madde gereğince yapılacak ihalelere müteallik kararlar, miktarlarına göre, umum müdür veya müdür, idare encümeni veya belediye reisleri tarafından tasdik olunur.

    Bu günkü olağanüstü hallerin devamı sırasında bu yönetmelikte yazılı satınalma usul ve hükümlerinin bazı satınalmalara tatbikı halinde temin olunacak eşya ve malzemenin işletmenin aleyhine olarak çok pahalıya mal olması ihtimali veya ihtiyacın temininin imkansızlaşması karşısında işletmeler muhtaç olduğu eşya ve malzemeyi günün icaplarına göre sürat ve kolaylıkla temin veya daha ucuza mal edebilmek için 120 milyon liraya kadar satınalmalarda doğrudan doğruya ve daha yukarısı için belediye reislerinin muvafakatını almak kaydiyle bu yönetmelik dışında ve ticari usul ve teamüllere göre ithalatçılardan veya toptancılardan mubayaaya Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana işletmeleri yetkilidir. Olağanüstü haller devam etse de bu fıkra hükmü bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 seneden fazlası için hükümsüzdür.

    A - ÇEŞİTLİ FİRMALARDAN FİYAT VE TEKLİF İSTEMEK

    Madde 4 - a) (Değişik bent: 15/06/2000 - 24080 s. R.G. Yön/1. md.) İdarenin hizmeti için gerekli elektronik cihaz ve bunlara ait her türlü yedek parça alımı, Raylı Ulaşım Sistemleri yapımı ve işletilmesi, şehir içi ulaşım hizmetlerinde kullanılacak her türlü ulaşım vasıtaları alımı ve işletilmesi, doğalgaz iletim ve dağıtım şebekeleri yapımı, özelliği bulunan yapım işleri, kentin ulaşım sistemlerine ilişkin planlar, kentin idarenin görevleri arasına giren altyapı hizmetlerine ait harita ve imar planlarıyla bunlara ait etüt, proje, müşavirlik ve yapım işlerinin ihalesi diğer ihale usulleri yerine teknik yeterlilikleri ve güçleri, idarece kabul edilmiş en az üç istekli arasında kapalı teklif usulü ile yaptırılabilir.

    İhalenin bu madde hükümlerine göre yapılması için İdare Encümen Kararı alınması şarttır.

    Bu madde hükümlerine göre yapılacak ihalelerde ihaleye katılacak isteklilerin isimleri belirtilmek sureti ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı'nın OLUR'unun alınması şarttır.

    Bu ihalelerde ilan yapılması zorunluluğu yoktur.

    b) Veyahut olağanüstü veya acele haller dolayısiyle zaruret veya işletme menfaatleri noktasından fayda görülen hallerde, alınacak şeyi verebilecek firmalara doğrudan doğruya yazı ile başvurmak veya gazetelere ilan verilmek suretiyle fiyat ve teklif istenilir.

    Bu husustaki lüzum, zaruret, mahzur veya faydalar kararda açık surette belirtilir. Bu suretle fiyat ve teklif istemelerde şartlaşma tanzim, ilan tevdi edilmiyebilir. Şu kadar ki alınacak şeyin genel vasıfları, hangi ihtiyacı karşılıyacağı ve ihtiyaç miktarının bildirilmesi gibi fiyat ve teklife esas olacak elemanların yazı veya ilanda yazılması zaruridir.

    Bu kabil fiyat istemelerde azami bir süre tayin edilir. Bu sürenin tayininde fiyat istenen firmanın cevap verebileceği en aşağı zaman nazara alınır.

    İşletme bu sürenin bitmesine kadar her firmanın cevabını beklemeğe mecburdur. Sürenin bitiminde o zamana kadar yapılmış olan tekliflerin ilgili ve mütehassıs servis veya memurlara, mukayeseleri yaptırılır. Bu mukayeselerde vasıf, zaman ve fiyat itibariyle işletme menfaatine en uygun teklif belirtilir.

    Bedeline göre yetkili umum müdür veya müdür veya idare encümeni teklif ve mukayese sonuçlarını gözönünde tutarak vasıf, zaman ve fiyat bakımından işletme menfaatine en uygun teklifi tayin ve kabul ile ihaleyi yapar. Red halinde sebebiyle ikinci defa başvurulacak şekil belirtilir.

    B - KAPALI ZARF USULÜ

    Madde 5 - Kapalı zarf usuliyle yapılacak artırma ve eksiltmelerde teklif mektubu mühürlü bir zarf içine konur. Zarfın üzerine isteklinin isim, adresi yazılır. Bu mühürlü zarf geçici teminata ait makbuz veya banka garanti mektubu ve diğer istenilecek vesikalarla birlikte başka bir zarfa konularak bu zarf ta mühürlenir, bu dış zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun hangi işe ait olduğu yazılır

    Teklif mektubunda, şartlaşmanın tamamen okunup kabul edildiğinin kaydedilmesi, teklif olunan fiyatların hem yazı ve hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti olmaması lazımdır.

    Madde 6 - Teklif mektupları artırma ve eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar sıra numaralı makbuzlar karşılığında artırma ve eksiltmeyi yapacak komisyonun başkanına verilir. Verilen alıt sayıları zarfın üzerine işaret olunur. Bu süre bitince, başkan ve üyelerle yazıcı hazır olmak şartiyle bir tutanak kağıdı (zabıt varakası) yapılır ve hepsi tarafından imzalanır.

    Madde 7 - Teklif mektupları, beşinci maddede gösterilen saate kadar yetişmek üzere iadeli taahhütlü mektup şeklinde de gönderilebilir.

    Bu takdirde teklif zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması, isteklinin ismi ile açık adresinin ve teklif mektubunun hangi işe ait olduğunun yazılması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez ve geç gelen mektubun alınma zamanı bir tutanakla tesbit olunur.

    Madde 8 - Artırma ve eksiltme gün ve saatinin geldiğinde zarflar açılmadan evvel 5 inci maddeye göre yapılan tutanaklar okunarak komisyon üyelerine imza ettirilir. Bundan sonra zarflar numara sırasiyle birer birer açılarak artırma ve eksiltmeye girmek için aranılan genel ve özel şartlar yapılmış ve geçici teminatın verilmiş olup olmadığı aranılır ve sonunda kimlerin artırma ve eksiltmeye kabul edildiği orada bulunanlara söylenir.

    Kabul edilmiyen isteklilerin iç zarfları açılmıyarak kendilerine veya vekillerine geri verilir.

    Madde 9 - İç zarflar açılmadan önce isteklilerden başkası artırma ve eksiltme odasından çıkarılır. Bundan sonra teklif mektupları yine numara sırasiyle birer birer açılarak başkan tarafından yüksek sesle okunur.

    Şartlaşmaya uygun olmıyan ve içinde şartlaşma dışında şartları bulunan tekliflere itibar edilmez.

    Tekliflerin incelenmesi sonunda en uygun bedel teklif eden anlaşıldıktan sonra bu bedelin layık hadde olup olmadığına bakılarak ihalenin yapıldığı veya şartlaşmaya aykırı olmıyan bazı teknik meselelerin incelenmesi için kararın başka güne bırakılması gerektiği takdirde bu husus artırma ve eksiltmeye girenlere bildirilir. Ve aynı oturumda komisyon kararı yazılarak üyelere imza ettirilir. Komisyon kararlarına, kabul edilen teklifin özeti ve ihale yapılmadığı ve kabul edilmiyen teklifler bulunduğu takdirde kabul edilmediklerinin sebepleri mutlaka yazılır.

    Madde 10 - Bir kaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bu fiyat layık hadde görüldüğü takdirde aynı oturumda yalnız bu isteklilerin komisyon odasında ve önünde yazacakları ikinci teklif kağıtları alınarak bunlardan en elverişli fiyat teklif edene ihale yapılır.

    Şayet aynı fiyat teklif eden isteklilerden teklifleri posta ile gönderilmiş olanlar bulunursa bildirme tarihinden itibaren 24 saat içinde yeni bir fiyat teklif etmeleri komisyonca bu isteklilere bildirilir.

    Bu ikinci defa yapılan teklifler de birbirinin aynı olursa kur'a ile ihale yapılır. Ve keyfiyet tutanakla tesbit olunur.

    Madde 11 - Artırma veya eksiltme esnasında hazır bulunmıyan ve noterlikten tasdikli vekalet kağıdı taşıyan vekil göndermiyen teklif sahipleri, ihalenin yapılma şeklinden şikayet edemezler.

    Madde 12 - Kesin ihaleye yetkili makamın ihale üzerindeki tasdik veya reddi hakkındaki son emrinin zarfların açıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde isteklilere bildirilmesi mecburidir. Bu sürenin sonunda bildirilme yapılmazsa istekli, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu husus şartlaşmalara da yazılır. Bildirmelerin 15 gün içinde yapılmamasından işletmelerin uğrayacağı zararlardan dolayı sebep olanlar hakkında işletmelerce takibat yapılır ve zarar ödettirilir.

    Madde 13 - Kapalı zarf usuliyle yapılan artırma ve eksiltmelerde istekli çıkmadığı ve teklif olunan bedel layık hadde görülmediği takdirde işletmeler, ihtiyacını, işletme menfaatine uygun olmak şartiyle ikinci maddedeki usullerden herhangi biri ile karşılamakta muhtardır.

    Kararda işletme menfaatine uygunluğun sebepleri ve kabul edilen usulün zaruret ve faydaları belirtilir.

    C - AÇIK ARTIRMA VE EKSİLTME

    Madde 14 - Açık artırma ve eksiltmelerde istekliler, ilan olunan saatte o işe ait peyler sürülmeğe başladığı ana kadar teminatlarını vermek şartiyle ihale yapılıncıya kadar artırma ve eksiltmelere iştirak ederler.

    Komisyon reisi peyler sürülmeden önce isteklilerin şartlaşma veya ilanlarda gösterilen kağıtları inceliyerek kimlerin artırma ve eksiltmeye girebileceklerini söyler ve giremiyecek isteklilerin kağıt ve teminatlarını geri vererek kabul edilmemelerinin bildirilen şartlar ve ilanlara göre sebeplerini anlatır ve bu husus istekliler önünde bir tutanakla tesbit edilir.

    Tutanağın yapılmasından sonra evvelce teminatını vermemiş olan istekliler artırma ve eksiltmeye sokulmazlar.

    Tutanak yapıldıktan sonra başkan isteklileri şartlaşmayı imzaya ve pey sürmeğe çağırır. Sürülen peyler tutulacak artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve peyden el çekenler durumu artırma ve eksiltme kağıdına yazmağa ve imzaya mecburdur. İmza etmezlerse komisyon, kararın altına şerh verir.

    Artırma ve eksiltme sonunda pey sürmek isteği kesildikten sonra son pey layık hadde görüldüğü takdirde 11 inci madde hükmü gözönünde bulundurulmak şartiyle istekliye ihale yapılarak bunu gösteren bir karar kağıdı yapılır. Son pey layık hadde görülmediği takdirde komisyon başkanı işi geri bırakır ve 15 inci madde gereğince iş yürütülür.

    Madde 15 - Açık artırma ve eksiltmelerde sürülen pey, layık hadde görülmediği veya istekli çıkmadığı takdirde artırma ve eksiltmeye konulan şeyin bedeline göre yetkili müdür veya idare encümeni artırma ve eksiltmenin belli müddetle uzatılmasına veya diğer satınalma şekillerinden birisi ile (emanet hariç) işin bitirilmesine karar verir.

    D - PAZARLIK

    Madde 16 - Birinci maddede yazılı işlerden 30 milyon liraya kadar (30 milyon dahil) olanların pazarlıkla yapılmasına işletmeler yetkilidir. Bu işlerin 3 milyon liradan yukarı olanları artırma ve eksiltme komisyonu önünde yapılır.

    Bu fıkradaki 30 milyon ve 3 milyon lira; Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana işletmeleri, için 90 milyon ve 9 milyon lira olarak uygulanacaktır.

    (3 milyon liradan yukarı pazarlık ihalelerinin belediye reisinin tasvibinden geçirilmesi lazımdır. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana işletmelerinde 9 milyon liradan yukarı olsa dahi buna lüzum yoktur. İşletme umum müdürlerinin tasvibi kafidir.)

    Miktarı ne olursa olsun:

    a) Yalnız bir kimse elinde bulunan işler,

    b) İşletme hizmetleri için satın alınacak veya kiralanacak binalar vesair gayrimenkuller,

    c) Belli tarifeli taşıt vasıtaları ile yapılacak taşıt işleri,

    d) Evvelce düşünülmeyen ani ve olağanüstü bir durumun çıkması üzerine acele olarak yapılmasına zaruret görülen alım, yapı ve taşıt işleri,

    e) İmali münhasıran muhterilerine ait beratlı eşya ve tekele tabi maddeler,

    f) Zararı yükleniciye ait olmak üzere yüklenicinin adına ve hesabına yapılacak alım, taşıt, yapı ve tamir işleri,

    g) Kapalı zarf veya açık eksiltme sonunda istekli çıkmaması veya istekliler tarafından kabul-edilemiyecek tekliflerin ileri sürülmesi halinde pazarlıkla yapılması zarureti hasıl olan işler dahi pazarlık suretiyle yapılır.

    E - EMANET USULÜ

    Madde 17 - Aşağıdaki işler, araya bir yüklenici girmeksizin doğrudan doğruya işletmeler tarafından veya kurulacak sorumlu komisyonlarla emaneten yaptırılabilir.

    a) Keşif tutarı 30 milyon lirayı geçmeyen menkullerle menkul olmayan yapı işleri ve tamirleri, (Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana İşletmeleri için bu miktar 90 milyon liradır)

    b) Eksiltme ve pazarlık suretiyle ihalesi kabil olmayan yapı, tamir ve imal işleri,

    c) İşletmelerce yapılması kabil fabrika, atelye, laboratuvar, şebeke ve sair tesisatın genişletilmesi, yenilenmesi, ıslahı ve onarılması,

    d) İşletmenin emniyetle ve muntazam surette yürümesini sağlamak bakımından işletmelerin kendi vasıtalariyle yapılması zaruri ve kabil günlük onarma ve bakım işleri (bu kabil işler servis şeflerinin emriyle de yapılabilir. Bu takdirde işletme umum müdür veya müdürleri bu işlerin yapılması şeklini ve miktarlarını tanzim ve tayin ederler) müstesna ve acil hallerde A, B fıkralarında yazılı işlerin, iş tutarı üzerinden tayin edilecek bir emanet ücreti mukabilinde yüklenici vasıtasiyle yapılmasına işletmeler yetkilidir.

    ŞARTLAŞMALAR

    Madde 18 - Şartlaşmalarda taahhüdün taalluk ettiği maddelerin mahiyetine göre konulacak özel ve fenni şartlardan başka genel surette aşağıdaki hususlar gösterilir.

    a) Taahhüdün taalluk ettiği maddelerin mahiyeti, miktar ve vasıfları, ve gayrimenkullerin satış ve kiralarında bunların yeri, hududu,

    b) Satın alınacak eşyanın yerli malı olup olmıyacağı ve yaptırılacak hizmetler için yalnız yerli vasıta ve maddelerden faydalanıp faydalanılmıyacağı,

    c) Taahhüdün süresi, ne zamandan başlıyacağı taahhüdün vaktinde yapılamadığı veya tamamlanmadığı takdirde verilecek cezalar,

    d) Taahhüdün yapılacağı yer, teslim ve tesellüm süreleri, taahhüt tutarının ödeme tarzları ve yerleri,

    e) Sözleşme tatbik edilirken bazı resim ve giderlerin sözleşmeyi yapan daire tarafından ayrıca verilmesi şart konulmuşsa bunların nelerden ibaret olduğu,

    f) Geçici ve kesin teminat miktarları,

    g) Taahhüdün bir kısmını veya tamamını yapmıyanların teminatı üzerinde işletmenin taşıdığı haklar,

    h) İhaleyi kesin olarak kabule yetkili makamın ihaleyi kabul ettiği tarihi takip eden günden başlayarak en geç 15 gün içinde keyfiyetin yükleniciye bildirileceği, aksi halde yüklenicinin taahhüdünü yapmakta muhtar olacağı.

    Madde 19 - Şartlaşmalarda fenni olmayan veyahut husulü halen imkansız kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde komisyon, ilgili daireye şartlaşmayı değiştirmek üzere, ihaleyi geri bırakır ve yeniden yapılacak şartlaşmayı ilan eder.

    İLAN

    Madde 20 - Kapalı zarf, açık artırma ve eksiltme ve 10 milyon liradan yukarı pazarlıklar, (Ankara İstanbul, İzmir ve Adana işletmeleri için bu miktar 30 milyon liradır.) Yapılacakları günden evvel en aşağı beş gün içinde iki defa işletmece tayin olunacak iki gazete ile ilan olunur.

    16 ncı maddelerin a, b, c, d, e, g fıkralarında yazılı pazarlıklarda ilan mecburi değildir. Yabancı memleketlerden alınması zaruri olan eşya için bu memleketlerdeki isteklilerin girmesi faydalı olacağı görülen eksiltmelerde en az iki yabancı gazete ile ilan yapılır. Yabancı memleketlerde yapılacak ilan memleketin uzaklığına ve ilandan beklenen fayda ve neticelere göre ihaleden kaç gün evvel yapılması gerektiği işletmece takdir ve tayin olunur.

    Memleket içinde ve dışında yapılacak iki ve daha fazla ilanlar arasındaki fasılalarla bu ilanların adedi yetki derecelerine göre umum müdürlük, müdürlük veya idare encümenlerince tayin olunur. Bu fasıla iki günden az olamaz, her halde işletme evvelden takdir ve tasavvur edilmiş ve edilecek işler için uzun süreli ilanlarla istifadesini temin etmekle mükelleftir. Yabancı memleketlerde ilan yapılması mümkün olmadığı zaman ve hallerde ilandan vazgeçilebilir.

    Madde 21 - İlanlarda aşağıdaki hususların yazılması lazımdır.

    a) Taahhüt edilecek şeyin cinsi, mahiyet ve miktarı, tahmin veya keşif bedelleri,

    b) Şartlaşma plan, model haritalar ve diğer kağıtların bedelli veya bedelsiz nereden alınacağı,

    c) Artırma ve pazarlığın hangi tarih, gün ve saatte, hangi yer ve dairede olacağı,

    d) Artırma ve eksiltmenin kapalı zarf usuliyle veya aşık surette mi yapılacağı,

    e) Geçici teminat miktarı,

    f) İsteklilerden bazı vesikalar istenildiği hallerde bu vesikaların nelerden ibaret olduğu,

    g) Kapalı zarf usuliyle yapılacak artırma ve eksiltmelerde teklif mektuplarının hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

    Madde 22 - İlanlar yapıldıktan sonra şartlaşmalarda fiyata tesir edecek şeylerden model, plan ve diğer bağlı kağıtlar üzerinde değişiklik yapılamaz. Değişikliğin yapılmasına sebep ve zaruret görülürse bu sebep ve zaruretler bir tutanak kağıdı ile belirtilir ve önce yapılan ilanlar yok sayılarak yeniden ilan yapılır.

    Madde 23 - Artırma ve eksiltme için bildirilen ihale günü bayram veya tatil günlerine rastlarsa tekrar ilana lüzum olmaksızın tatilden sonra gelen ilk iş gününde aynı saatte yapılır.

    TEMİNAT

    Madde 24 - Yapı, tamir, imal, taşıma ve kira işleriyle alım ve satımlara gireceklerden tahmin ve keşif bedeli üzerinden aşağıdaki nispetlere göre geçici ve kesin teminat alınır.

    Tahmin veya keşif bedeli:

    a) Yüz elli milyon liraya kadar olan işler için % 7,5

    b) Yüz elli milyon liradan yediyüz elli milyon liraya kadar olan işlerin yüzelli milyon lirası için % 7,5 ve üst tarafı için % 5,

    c) Yediyüz elli milyon liradan üç milyar liraya kadar olan işlerin yediyüz elli milyon lirası için (b) fıkrasına göre ve üst tarafı için % 4,

    d) 3 milyar liradan fazla işlerin 3 milyar liraya kadar olan parası için (c) fıkrasına göre ve üstü tarafı için % 3,

    Kesin teminat, ihale bedeli üzerinden yukarıdaki nispetlere göre hesap edilecek miktarın iki mislidir. 150 milyon lirayı geçen yapı, tesis ve tamir işleri için alınmış olan geçici teminatın, yüklenicinin istihkakına karşı verilecek paralardan % 10 alıkonulmak suretiyle kesin teminat miktarına çıkarılması uygundur.

    Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış olan ve fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işler için kesin teminat, iş nispetinde artırılır.

    Genel, katma veya özel bütçe ile idare olunan dairelerle sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası Devlete ait bulunan idare veya kurumların işletmeye karşı yapacakları taahhütlerden dolayı işletmeler teminat istemeyebilirler.

    İhale günü teslim edilecek maddelerle 16 ncı maddenin C fıkrasında yazılı işler için kesin teminat alınmaz.

    Umumiyetle 9 milyon liradan aşağı işlerde teminat alınıp alınmamasında işletmeler muhtardır.

    Teminat, sözleşme süresinin sonuna ve şayet ilişiği varsa kesilinceye kadar alıkonulur.

    Türkiye'de tenfiz olunabilecek teminat göstermeyen ecnebi memleketlerdeki kurum ve fabrikalardan eşya ve levazım satın alınması halinde kurum ve fabrikanın mesleki ehliyet ve ihtisası ve ciddiyet sahibi olduğu işletmece belli ise veya inceleme ile anlaşılırsa bunlardan teminatsız satın almada bulunulabilir.

    Bu takdirde ödemelerin behemehal konişmento ve teslim vesikalarının işletmeye veya tanınmış itibarlı bir bankaya verilmesinden sonra veya banka akreditifi göstermek suretiyle yapılması mecburidir. İktidar ve ciddiyeti kurumca bilinen ve tanınmış olan yerli firmalardan da icap ve zarure hasıl olduğu zamanlarda teslimden evvel ödeme yapılmamak şartiyle teminatsız anlaşma yapılmasına işletmeler yetkilidir.

    Madde 25 - Geçici ve kesin teminat olarak şunlar alınır:

    a) Tedavülde olan Türk parası,

    b) İşletmelerce tayin edilecek milli bankaların şartlaşmalar ve sözleşmelerde geri verilmesi şart koşulan süre ve işe göre tayin olunacak bir süre ile verecekleri teminat mektupları,

    c) Alelümum Devlet tahvilleri, Devlet bütçesinden ödenmeleri şart koşulan faizli kısa vadeli (15 seneye kadar) Hazine tahvilleri veya bonoları (Resülmalden kalan kısmının itibari kıymeti üzerinden),

    d) İşletmelerce tayin edilecek sair milli esham ve tahvilat (Muameleye en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksan hesabiyle) bunların verecekleri geçici teminat mektuplarından başka teminat akçaları ile para mahiyetindeki kağıtların alım ve satımına girecekler tarafından doğrudan doğruya işletme kasasına veya işletmenin göstereceği bir bankaya yatırılması mecburidir. Bunları satın alma komisyonu alamaz.

    Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra işletme kasasına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmıyan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

    (Ek fıkra: 10/02/1986 - 19015 s. R.G. Yön.) Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

    Madde 26 - Sözleşmenin yapılmasından evvel alınan teminatlar sözleşmenin yapılmasından sonra bu yönetmeliğin kabul ettiği diğer nevi teminatlarla değiştirilebilir.

    25 inci maddenin d fıkrasında yazılı esham ve tahvilat kısmında % 15 ten fazla düşüklük olursa yüklenici doğrudan doğruya yapılacak tebliğin ertesi gününden itibaren işletmece tayin olunacak süre içinde teminatı bu yönetmelikte istenilen miktara çıkaracaktır. İşletmenin tayin edeceği süre bir aydan fazla olamaz. Yüklenici bu süre içinde isteği yerine getirmezse işletme, sözleşmeyi bozmağa veya yüklenicinin alacağından bu miktarı protesto çekilmesine ve hüküm almağa hacet kalmaksızın tevkife yetkilidir.

    Madde 27 - Geçici teminatın, ihalenin yüklenicinin kendisine veya kanuni konutuna bildirmesi tarihinden başlıyarak 25 gün içinde - tatil günleri hariç - ve her halde sözleşmenin imzası tarihinde kesin teminat miktarına çıkarılacağı, sözleşmenin bu süre içinde yapılması zarureti ve yüklenici bu vecibelerini yerine getirmediği takdirde ihalenin bozulup geçici teminatın;

    a) Para ise doğrudan doğruya,

    b) Banka kefalet mektubu ise bankadan tahsil edilerek,

    c) Esham ve tahvilat ise borsada satılarak işletmeye gelir kaydedileceği şartlaşmalara yazılır.

    Madde 28 - Taahhüt tamamen ve sözleşme ile şartlaşmaya uygun olarak yapıldığı usulüne göre sabit olduktan ve inşa, tesis ve onarma işlerinde yüklenicinin ilişiği kesilerek kesin kabul muamelesi yapıldıktan sonra kesin teminat hemen geri verilir.

    ALIM SATIM KOMİSYONU

    Madde 29 - Artırma, eksiltme ve 3 milyon liradan fazla (3 milyon lira dahil) pazarlıklar, (Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana işletmeleri için bu miktar 9 milyon liradır) alım satım komisyonu marifetiyle yapılır. Alım satım komisyonu umum müdür veya müdür veyahut tayin edecekleri kimsenin başkanlığında ilgili daire, muhasebe ve levazım dairesi, müdür veya servis şeflerinden veya bunların tevkil edecekleri kimselerden kurulur. Fen ve ihtisasa taalluk eden işlerde lüzum görülürse ayrıca o işin mütehassısı bir kimse de komisyona alınır.

    Komisyon, layık haddi tayine ve bütün ihaleleri yapmağa yetkilidir. Ancak ihaleler üçüncü maddedeki yetkili makamların tasvibi ile kat'iyet ve hüküm iade eder.

    Madde 30 - Eksik üye ile komisyon toplanamaz. Yazıcılık ödevini işin taalluk ettiği daire veya servisin üye olmıyan memurlarından biri yapar.

    Kararlar çoğunlukla verilir. Oylar eşit olduğunda başkanın tarafı tercih olunur.

    29 uncu maddede yazılı komisyon üyeleri kendi adlarına komisyona gönderdikleri kimselerin oy ve kararlarından bizzat sorumlu olup bu sorumluluğa adlarına gönderilen kimseler de iştirak eder.

    Madde 31 - Artırma ve eksiltmeler umum müdürlük veya müdürlükçe tayin olunacak yerde yapılır. Artırma ve eksiltmenin açılması zamanı P.T.T. saati ayarı ile ve genel çalışma saati bitmezden en az bir saat önce olmak şartiyle tesbit olunur.

    GENEL HÜKÜMLER

    Madde 32 - (Değişik madde: 10/02/1986 - 19015 s. R.G. Yön.)

    a) Yüklenici, tayin olunan süre içinde sözleşme tanzim etmediği veya sözleşme tanzim etse dahi taahhüdünden vazgeçtiği ve her ne surette olursa olsun taahhüdünü yerine getirmediği takdirde teminatlarının (hüküm almaya veya protesto çekmeye gerek kalmaksızın) işletme lehine irad kaydedileceği;

    b) Teminatların irad kaydından sonra taahhüt ve teminatlar konusunda yüklenicinin hiçbir talepte bulunamıyacağı;

    Konularında şartname ve sözleşmeye hüküm konulur.

    Madde 33 - Keşif ve sözleşme dışında kalmış ve fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işler, ihale bedelinin % 30 unu geçmemek şartiyle aynı yükleniciye yaptırılabilir. % 30 u aşan ilavelerin yeniden eksiltmeye konulması zaruridir.

    Madde 34 - Eksiltmelere girebilmek için, oturduğu yer belli olmakla beraber istenilen, teminatı ve iş için işletmece istenilecek vesikaları göstermek şarttır.

    Bu husus işletmece sözleşme ve şartlaşmanın yapılmasında gözönünde tutulur.

    Madde 35 - Aşağıda yazılı kimseler gerek doğrudan doğruya ve gerek bir vasıta ile eksiltmelere giremezler.

    a) Umum müdür ve müdürler, idare encümeni ve satınalma komisyonu üyeleri ile belediye murakıbı olan işletmelerde bu murakıplar.

    b) Diğer idare memurları,

    c) Alım satım komisyonunun çalışmasına esas teşkil edecek ilk ve son işleri ve kağıtları hazırlayan, tamamlayan ve ihale sonuçlarını tatbik ve takip edecek memurlar.

    d) a, c fıkralarındaki memurların ana, baba, çocuk, karı, koca, damat, kayınpeder ve kardeşleri ve bunların ortakları.

    Madde 36 - Fenni liyakat ve iktidara lüzum görülen hususlarda isteklilerden benzer işleri muvaffakiyetle başardıklarına dair ehliyet kağıdı istenebilir.

    Madde 37 - Satın alınacak veya satılacak veyahut kiraya verilecek eşya, levazım ve gayrimenkullerle inşa ve onarma işlerinin keşif bedelleri, artırma ve eksiltme ilanından evvel işin eksiltmeye konulmasında gecikmeye sebebiyet ve bu yüzden işletme aleyhine sonuçlar vermemek şartiyle, borsa, ticaret odası, belediye veya fen adamlarından veyahut bilirkişilerden incelenmek suretiyle, aksi halde ilgili daire veya servis tarafından doğrudan doğruya tesbit ve keyfiyet bir tutanakla vesikalandırılır. Bu tutanak o işe ait dosyada saklanır.

    Madde 38 - (Mülga madde: 10/02/1986 - 19015 s. R.G. Yön .)

    Madde 39 - a) 16 ncı madde gereğince 30 milyon veya 90 milyon liraya kadar pazarlıkla yapılacak işlerden 3 milyon veya 9 milyon liraya kadar olanlar (3 milyon ve 9 milyon dahil)

    b) 16 ncı maddenin (c) fıkrasında yazılı işler,

    c) İhale günü veya sözleşmenin yapılmasından evvel teslim edilecek işlerden başka hallerde sözleşme yapılması mecburidir.

    Sözleşme, ihalenin yetkili katınca kabul edildiğinin yükleniciye bildirme tarihini kovalayan günden başlayarak en fazla 15 gün içinde aktolunur.

    Madde 40 - İsteklilerin bu yönetmelik gereğince riayet etmeleri lazım gelen hususları ıttılaı, şartlaşma ve sözleşmelere hüküm konmak suretiyle sağlanır.

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 22/08/1996 - 22735 s. R.G. Yön.)

    20/09/1947 tarih ve 6712 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri, Belediyeler veya Bunlara Bağlı Kurumlar Tarafından İşletilen Elektrik, Havagazı, Tramvay ve Tünel İşletmelerinin Alım ve Satım Esaslarına Dair 4768 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesi gereğince tertiplenen Yönetmeliğin 2, 3, 16, 17, 20, 24, 29 ve 39 uncu maddelerinde yer alan parasal limitler her yıl Genel Bütçe Kanunu'nun (i) cetvelinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51 inci maddesinin (a) bendi uyarınca "diğer ilçeler" için belirlenen parasal limit esas alınarak bulunur.

    Bu limitler, Yönetmeliğin;

    a) 2, 16, 17 maddeleri için 1 katı,

    b) 3 üncü maddedeki Genel Müdürlük yetkisi için 4 katı, İdare Encümeni yetkisi için 8 katı,

    c) 16 ncı maddede yer alan, pazarlıkla yapılacak işlerde 1 katı, aynı maddeye göre, komisyon önünde yapılacak işler için 1/10 katı,

    d) 20 nci madde için 1/5 katı,

    e) 24 üncü madde için 2 katı,

    f) 29 ve 39 uncu maddeler için 1/10 katı olarak uygulanır.

    Madde 41 - (Mülga madde: 10/02/1986 - 19015 s. R.G. Yön.)

    Madde 42 - Bu yönetmelik 1 Temmuz 1947 tarihinden başlar ve yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar