ORMAN SAYILMAYAN YERLERDEKİ AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLARDAN SAHİPLERİNİN FAYDALANMA ŞEKİL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaçcıklardan Sahiplerinin Faydalanma Şekil ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Resmi Gazete Tarihi: 18/03/1993

    Resmi Gazete Sayısı: 21528

    Orman Bakanlığından

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 6831 sayılı Orman Kanununun 3373 sayılı Kanunda değişik 1 ve 116 ncı maddelerine göre orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan sahiplerinin faydalanma şekil ve esaslarını tayin ve tespit etmektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan sahiplerinin faydalanabilmeleri için yapacakları müracaatlara, arazide yapılacak inceleme sonunda tutulacak tutanak, tanzim edilecek inceleme raporu ve eklerinin düzenlenmesine, damga, kesim, taşıma, kontrol, bildirim, itiraz ve diğer iş ve işlemlere dair esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 6831 sayılı Orman Kanunun 3373 sayılı Kanunla değişik 1 inci ve 116 ncı maddelerine istinaden Ek Madde 5 hükmüne göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesi uyarınca Orman tanımı kapsamına giren ve istisna bendleri uyarınca orman tanımı dışında kalan yerler için yapılacak vasıf tayinlerine ve aynı Kanunun 116 ncı maddesine göre yapılacak uygulamalara esas olan unsurların teknik ve hukuki anlamları genel olarak aşağıda açıklanmıştır.

    a) Tabii Olarak Yetişen; İnsan emeği olmadan, tabii olarak meydana gelen ağaç ve ağaççıklardır.

    b) Emekle Yetişen; Ekim ve dikim suretiyle yetiştirilen ağaç ve ağaççıklardır.

    c) Ağaç; Genellikle tabii olarak en az 8 metre ve daha yukarı boy yapabilene ve kökü, gövdesi, tepesi olan odunsu bitkilere yaşı ve çapı ne olursa olsun ağaç denir.

    d) Ağaççık; Tabii olarak boylanmayan, yan dallarının çoğalması ve fazlaca gelişmesi neticesinde tepesi yayvanlaşan, genel olarak genişliğine bir büyüme şekli gösteren, boyu 8 metreyi bulmayan, uzun ömürlü odunsu bitkilere, çapı ne olursa olsun ağaççık denir.

    e) Meyvalı Ağaç ve Ağaççık; Kültür formunda bulunan, meyva özelliklerine göre yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli, üzümsü narenciye, sert kabuklu meyvalar olarak değişik gruplara ayrılan ağaç ve ağaççıklardır.

    f) Kapalılık; Ağaç ve ağaççık tepe çatılarının bulundukları sahaya göre toprağı siperleme oranıdır.

    g) Topluluk; Ağaç ve ağaççıkların veya her ikisinin beraberce bulundukları saha üzerinde tabii olarak, 0,10 ve daha fazla kapalılık teşkil etmesi halidir.

    h) Yerleri Kavramı; Ağaç ve ağaççıkların veya her ikisinin kapladığı yerler ile ağaç ve ağaççıkları tabii ve sun'i etkilerle kaldırılmış sahalardır.

    Ağaç ve ağaççık topluluğu taşımayan ihtilaf konusu mahallerin "Yerleri Kavramı" kapsamına girip girmediği yani hukuken orman sayılıp sayılmadığının tayininde gözönünde tutulacak bilgi ve belgeler şunlardır.

    1)Teknik Bilgiler; Ağaç ve ağaççık dip kütüklerinin, orman refakat florası müşir bitkilerinin, toprak kesitindeki ağaç ve ağaççık çürüntülerinin ve humus bakiyelerinin mevcudiyetidir.

    2) Hukuki Belgeler; Ceza ve hukuk mahkemelerince verilmiş ve tetkik konusu mahalle uygulanabilen ilamlardır.

    3) İdari Belgeler; Yangın, haşere ve hastalık gibi nedenlerle meydana geldiğini gösterir tutanak, rapor ve krokiler, işletmece o yerde yapılan kesimlere ait belgeler, eski tarihli hava fotoğrafları ve bunlara dayanılarak yapılan 1/25.000 veya daha büyük ölçekli haritalar gibi belgelerdir.

    i) Sazlıklar; Bataklıklarda yetişen bir senelik veya bir kaç senelik otsu veya yarı odunsu bitkilerdir.

    j) Step Nebatları ile Örtülü Yerler; Step formasyonu, ağaçsız ve yazın kuruyan toprağı muntazam bir tarzda ve seyrekçe örten bir bitki örtüsüne malik formasyondur.

    k) Dikenlikler, Stepten sonra devam eden cılız ve monoton görünüşlü odunsu bitkilerdir.

    l) Parklar; Kasaba ve şehirlerde beldeye güzellik vermek ve halkın dinlenmesini sağlamak maksadıyla kamu idarelerince tefrik ve tesis edilmiş ağaç ve ağaççık ihtiva eden mahallerdir.

    m) Mezarlıklar; Tescil ediliş şehir mezarlıkları ile köy ve kasaba halkının başlangıcı bilinmeyen zamandan (Kadimden) beri ölülerini defnettiği yerlerdir.

    n) Küme; Kapalılık derecesi 0.10 dan fazla olan ve ayı zamanda en çok 3000 m

    vüsatinde bulunan ağaç ve ağaççık topluluklarıdır.

    o) Sıra; Küme vasfını taşımayan ağaç ve ağaççıkların bir veya birkaç sıra halinde birbiri ardına yer almasıdır.

    p) Dağınık Olma Hali; Ağaç ve ağaççıkların işgal ettikleri kısımlarda kapalılığın tabii olarak 0.10'dan az olmasıdır.

    r) Ormana Bitişik Olmama; Devlet ormanlarından; tarla, bağ, bahçe gibi kültür arazileri, özel orman, tahsisli mera ve toplu yerleşim alanları, 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre orman sayılmayan arazi çeşitleri, ayrıca nehir, ırmak, yaz/kış devamlı akan ve yatağı değişmeyen dere, 5658 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel mevcut olan Devlet Karayolu ve Demiryolu ile kilometrelerce uzanan yarıntı ve kayalıklarla ayrılma halidir.

    Yaz Kış Akan ve Yatağı Değişmeyen Dere; Yaz kış devamlı akan ve yatağı değişmeyen 1/25.000 ölçekli haritasında kesiksiz düz mavi çizgi ile gösterilen derelerdir.

    Devlet Karayolu ve Demiryolu; Bu Yönetmelik uygulamasında ayırıcı unsur olarak esas alınacak Devlet Karayolları, 5658 sayılı Kanunun yürürlülük tarihi olan 31.3.1950 tarihinden önce mevcut olup 1/25.000 ölçekli haritasında Devlet Karayolu olarak görülen yollardır.

    Bir yolun Devlet Karayolu olup olmadığı hususunda tereddüde düşülmesi halinde Karayolları Genel Müdürlüğünden görüş alınır.

    Bu yönetmelik uygulamasında ayırıcı unsur olarak esas alınacak demiryolları ise yine aynı tarihten önce inşa edilen ve haritasında çift çizgi halinde gösterilen demiryollarıdır.

    Yarıntı ve Kayalıklarla Ayrılma Hali; Hem arazide hem de haritasında belirli olan ve kilometrelerce uzanan yarıntı ve kayalıklardır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Orman Sayılmayan Yerler

    Orman Sayılmayan Yerler

    Madde 5 - 6831 Sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesi 2 nci fıkrasına göre;

    A) Sazlıklar,

    B) Step nebatlarıyla örtülü yerler;

    C) Her çeşit dikenlikler,

    Ç) Parklar,

    D) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (Kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler.

    E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmeyen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler;

    F) Orman sınırları içinde ve bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan dağınık veya yer yer küme ve sıra halinde her nev'i ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler,

    G) Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her nevi'i ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler,

    H) Sahipli arazide muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar,

    I) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanun gereğince Devlet ormanlarında tefrik edilmiş imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 9.7.1956 tarih ve 6777 sayılı Kanunda tasrih edilen yabani ve aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar,

    J) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakterleri taşımayan yerler,

    orman sayılmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müracaat ve İnceleme

    Müracaat

    Madde 6 - Orman Kanununun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre orman sayılmayan yerlerde kesim yapmak isteyenler; pazar satışı ve zati ihtiyaçları maksadıyla yapacakları kesim için ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederler.

    Bu dilekçede kesim yapılacak arazinin çeşidi, yüzölçümü, yeri, mevkii ve hudut komşuları ile arazi içerisinde bulunan ağaç ve ağaççıklardın cinsi, adedi, yüzölçümü, kesimin maksadı, daha önce bu taşınmazın kesim iznine konu olup olmadığı belirtilir.

    Dilekçeye Eklenecek Belgeler

    Madde 7 - (Değişik fıkra: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Müracaat edenler doğrudan malik iseler dilekçelerine tapu dairesinden alınmış tapu kayıt örneklerini veya varsa başkaca tasarruf belgelerini ekleyeceklerdir.

    Muvafakat - Mutemet Belgesinin Düzenlenmesi

    Madde 8 - (Değişik madde: 13/01/2000 - 23963 S. R.G. Yön./1. md.)

    Malik tek ise malikin düzenleyeceği muvafakat-mutemet belgesinin noterden düzenlenmesi şart olmayıp, yapılacak işin mahiyetini belirtir şekilde Orman İşletme Şefliğine hitaben yazılmış bir dilekçe olması yeterlidir. Ancak bu dilekçenin altının, "İşbu muvafakat-mutemet dilekçesi huzurumuzda düzenlenmiş olup imzanın bu belgeyi düzenleyen..........'a ait olduğunu tasdik ederiz." ibaresi ile köy muhtarı ve ihtiyar kurulunun en az iki üyesi tarafından mühürle tasdik olunması şarttır.

    Maliki birden fazla olan hisseli taşınmazlarda;

    a) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde olan küme halindeki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerde muvafakat-mutemet belgesi noterce düzenlenir.

    b) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde olan dağınık ve sıra halindeki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler ile orman sınırları dışında olup yüzölçümü 3 hektarı aşmayan yerlerde ise muvafakat-mutemet belgesinin noterce düzenlenmesi şart olmayıp bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen usule göre muhtarlıkça düzenlenir.

    Müracaatların İncelenmesi

    Madde 9 - Müracaat dilekçelerine etki belgeler aşağıdaki şekilde incelemeye tabi tutulur.

    a) Müracaat sahibinin dayandığı belgeye göre hak sahibi olup, olmadığı tespit edilir.

    b) Belgelerin incelenmesinde tereddüte düşülmesi halinde, tapu idaresinden ve üst mercilerden tereddütün giderilmesi istenir.

    c) Eski Türkçe olarak ibraz edilen belgelerin noterden tasdikli tercümesi getirilmedikçe işlem yapılmaz.

    Müracaatların incelenmesi sonucu dilekçe ve ekli belgelerin tamam ve usulüne uygun olduğunun anlaşılması üzerine ilgiliye araziye çıkma günü bildirilir. Tamam olan müracaatlar köy köy ayrılır ve araziye çıkma günü verilirken bir köydeki işlerin sonuçlandırılması gözönünde bulundurulur.

    Arazi İncelemesi

    Madde 10 - Arazi incelemesi; İşletme Müdür Yardımcısı başkanlığında, ilgili İşletme Şefi, varsa kadastro Mülkiyet Şefi, mıntıkayı bilen bir Orman Muhafaza Memur, muhtar veya vekili ile mahalli iyi bilen bilirkişi tarafından yapılır. İnceleme sırasında malik veya vekili hazır bulunur.

    Bilirkişi, mahallin özelliklerini, taşınmaz malların eski ve yeni sahiplerini zilyetlerini, taşınmaz malların bulunduğu yerlerin mahalli adlarını bilen 40 yaşını bitirmiş kişiler arasından resen seçilir.

    Bilirkişinin seçiminde 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 275-286 maddelerinden ilgili olabilecek hükümler uygulanır. Arazi incelemesi müracaat tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır.

    Müracaatçının Hazır Bulunmaması Durumu

    Madde 11 - Dilekçe sahibinin tayin olunan günde taşınmasızın başında hazır bulunmaması halinde; kesilecek ağaçları kendi ihtiyaçlarından kullanmak isteyenler için, malikin eş veya çocuklarından birinin iştiraki ile, pazar satışı için yapılan müracaatlarda ise aynı köye diğer müracaatlar için ikinci defa gidildiğinde yapılır. Bu defa da bulunmaması halinde müracaat yapılmamış sayılır ve sonuç müracaat sahibine bir yazı ile bildirilir.

    Müracaatların Çokluğu Halinde Görevlendirme

    Madde 12 - Bölge Müdürleri ile İşletme Müdürleri müracaatların çokluğu halinde, işlerin hacmine göre yeteri kadar teknik elemanı inceleme işlerinde görevlendirirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sahiplik Belgeleri

    Sahiplik

    Madde 13 - Sahiplilik, kişilerin taşınmazlar üzerindeki mülkiyet iddialarını her türlü geçerli resmi belge ve kayıtlarla ispatlamaları halidir.

    Ağaç ve ağaççık topluluklarının Devlet ormanlarının içinde ve bitişiğinde olması halinde sahiplilik bu yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen muteber tapu kayıtları ile mümkündür.

    (F) Bendinde bahsedilen tarım arazisi olarak kullanılan yerlerdeki dağınık veya yer yer küme ve sıra halindeki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerle ile, (G) Bendi kapsamına giren Devlet ormanlarına bitişik olmayan ve yüzölçümü üç hektardan (30.000) M2 yukarı bulunmayan her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerde sahiplilik tapu kaydı veya bu yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen diğer tasarruf belgeleriyle ispatlanır. Sahipli arazi üzerinde olup ta birbirine bitişik olmayan ve yüzölçümü üç hektardan küçük olan ağaç ve ağaççık toplulukları orman sayılmaz. Bu durumda her ağaç ve ağaççık topluluğu ayrı ayrı değerlendirilir.

    Sahipli araziler üzerinde bulunan, birbirinin devamı niteliğinde ve gerçek bir bütünlük teşkil eden, yüzölçümü bir bütün olarak üç hektarı geçen ağaç ve ağaççık topluluklarının bulunduğu yerler özel orman sayılır. Bu durumda sahiplilik ancak tapu ile mümkündür.

    (Ek fıkra : 15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./1.mad) Tapu ile sahipli ve emekle yetiştirilen ormanlarda ise devamlılık ve bütünlük unsuru tapunun kapsadığı sınırlar ile değerlendirilir. Tapunun kapsadığı alan üç hektarı geçiyor ise bu yerler özel orman sayılır.

    Mülkiyetin Tayininde Muteber Tapu Kayıtları

    Madde 14 - Muteber tapu kayıtlarının neler olabileceği aşağıda açıklanmıştır:

    a) Geçerli yoklama kayıtları, 1884 tarihinden 1891 yılına kadar yazımı yapılan taşınmazlara ait defterlerden tahsisin gerektirdiği harç ve rüsumu verilerek Kaza ve Liva'nın İdare Meclisince tasarrufları tasdik edilerek geçerli kılınan tapular.

    b) Hakkı karar ve senetsiz tasarrufa ve kayıt tashihi muamelelerinin sureti ihdasına dair 19.4.1926 tarih ve 810 Sayılı Kanunla tesis edilen tapular,

    c) Özel kanunların uygulanması sonucu idari yoldan tesis edilen tapular, (3573, 6777, 4753 ve 2510 sayılı kanunlarda olduğu gibi)

    d) Tapulama ve Kadastro Kanunlarına göre tesis edilmiş tapular.

    Mülkiyetin Tayininde Diğer Sahiplilik Belgeleri

    Madde 15 - Zilyetlik, şey üzerinde fiilen tasarruftur. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında zilyetlik, tapuya kayıtlı olmayan taşınmaz mallarda tasarrufu belirtmektir.

    Taşınmaz mal üzerinde bu Yönetmelik hükümlerine göre zilyedi adına işlem yapılabilmesi için, zilyetliğin aşağıda açıklanan belgelerden birine dayandırılması gerekir.

    a) 31.12.1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları,

    b) Tasdikli irade suretleri ile fermanlar,

    c) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim, temessüp veya senetleri,

    d) Kayıtları bulunmayan tapu ve mülga Hazineyi Hassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmühaberleri,

    e) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları,

    f) Mülkname, muhasebatı atika kalemi kayıtları,

    g) Mubayaa, istihkam ve ihbar hüccetleri,

    h) Evrak idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları,

    Türk Medeni Kanununa göre veraset ilamı, istimlak kararı, cebri icralarda ihale kararı, tasarrufun tayininde esas alınması gereken unsurlardan olup inceleme sırasında bu unsurlar da gözönünde bulundurulur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Belgelerin Araziye Uygulanması, Arazide Yapılan Diğer İşlemler ve İtirazların İncelenmesi,

    Belgelerin Araziye Uygulanması

    Madde 16 - İbraz edilen tapu ve tapu yerine kaim tasarruf belgeleri aşağıdaki hususlar dikkate alınarak araziye uygulanır.

    a) İlk tesis tarihindeki iktisabın haklı olması,

    b) El değiştirmelerde ilk tesis kaydının sebepsiz yere değiştirilmemiş bulunması,

    c) İlk tesis kaydındaki hudutların sabit ve muayyen olması; patika, kurudere, yol, cebel, dağ, çayır, pınar ve benzeri gibi gayrimuayyen isimler taşıyan unsurlardan olmaması,

    d) Arazi nev'i ve miktarı itibariyle iddia edilen araziye uygun bulunması,

    Gerçek genişlikleri tapuda yazılı miktardan fazla olan, hudutları sabit ve muayyen olmayan ve bu suretle hududa hangi sınırdan itibar edileceği bilinmeyen yerlerde tapulu kesim izni verilmez.

    Tapu sınırlarının sabit ve muayyen (değişmez) olması ve tapu vasfının uygun bulunması halinde, tapuda yazılı miktarın değil de değişmez sınırların esas alınabilmesi, Orman İdaresi ve Hazinenin taraf oldukları bir tezyid'i dönüm davası sonucu alınmış mahkeme kararı ile belgelenmesi şartına bağlıdır.

    Hudutları sabit ve muayyen olmayan, yüzölçümü tapuda yazılı miktarı geçen fakat tatbik kabiliyeti bulunan tapularda, sabit sınırlar varsa bu sınırlar esas alınarak tapuda yazılı yüzölçümü kadar yerde tapulu kesim izni verilir.

    Mülkiyet belgesinin mahallinde uygulanmasında; arazi incelemesi yapan yetkili teknik elemanlara, bilirkişi mütalaası da alınmak suretiyle ibraz edilen mülkiyet belgesi araziye edilerek uygunluğu sağlanır.

    Bu yönetmeliğin 14 üncü maddesinde sayılan zilyetlik belgelerinin araziye uygulanmasında da yukarıdaki esaslara göre hareket edilir.

    İbraz edilen zilyetlik belgesinin mevkii, yüzölçümü ve sınırları itibarı ile araziye uyup uymadığı hususunda tereddüt edilmesi halinde talep sahibinden, bu zilyetlik belgesinin talep konusu araziye ait olup olmadığının Orman İdaresinin de taraf olduğu bir mahkeme kararı ile tesbitinin yaptırılması istenir.

    Arazi Keşif Tutanağı

    Madde 17 - Belgelerin araziye uygulanmasından sonra incelemeyi yapan heyet tarafından mahallinde Arazi Keşif Tutanağı düzenlenir ve imza edilir.

    Arazi keşif tutanağında, başvuru sahibinin adı soyadı, kesim istenen yerin ili, ilçesi, köyü, mülkiyet belgesinin sahibi, iktisab şekli mevkii, vasfı, yüzölçümü hudutları, tarih, yevmiye ve cilt numarası, parsel numarası, incelenen taşınmazın fiili hudutları, arazinin yüzölçümü, arazi üzerindeki ağaçların cinsi, yüzölçümü ve mülkiyetle ilgili diğer bilgiler, bulunur.

    İnceleme Raporu

    Madde 18 - İncelemeye tabi tutulan taşınmaz;

    a) 6831 sayılı Orman Kanununun 116 ncı maddesinin (A) fıkrasında sayılan yerlerden ve üzerindeki ağaçlar Devlet Ormanlarında yetişmeyen ağaç türlerinden ise sahipleri bu ağaçları hiç bir kayıt ve şarta tabi olmadan kesip taşıyabilirler. Kesilecek ağaçların Devlet Ormanlarında bulunan ağaç türlerinden olması halinde bu ağaçların kesimi için Orman İdaresince tutanak düzenlenir. Ayrıca damga ve nakliye tezkeresi aranmaz.

    b) (Değişik bend: 30/11/2000 - 24246 S. R.G. Yön./1. md.) Aynı Kanunun 116 ncı maddesinin (B) fıkrası kapsamına giren yerlerden ise sahiplerinin her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçları mahalli Orman İdaresine haber vermek ve Orman İdaresince tutanak düzenlemek suretiyle karşılanır. Bu durumda da damga ve nakliye tezkeresi aranmaz.

    Bu yerlerden sahiplerinin pazar satışı maksadıyla yapacakları kesim talepleri ise bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre kurulacak heyetçe incelenerek arazide alınan notlar ve tanzim olunan arazi keşif tutanağına istinaden kesim izni verilsin veya verilmesin büroda inceleme raporu, harita ve kroki tanzim edilir.

    Kesim izni verilecekse; yapacakta dikili kabuklu gövde hacim miktarı 15 m3'e kadar, yakacakta ise 30 stere kadar olan taleplerde inceleme raporu ve ekleri İşletme Müdürlüğünce onaylanır. Yapacakta dikili kabuklu gövde hacim miktarı 15 m3'ü, yakacakta ise 30 steri aşan taleplerde ise inceleme raporu ve ekleri İşletme Müdürlüğünce incelenip "Uygundur" denildikten sonra onaylanmak üzere Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

    İnceleme sonucunda kesim izni verilmeyeceği anlaşıldığı takdirde, İşletme Müdürlüğünce durum gerekçeleri açıklanmak suretiyle bir yazı ile talep sahibine bildirilir. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğüne bilgi verilir.

    İtirazların İncelenmesi

    Madde 19 - İlk inceleme sonuçlarına itirazlar Orman Bölge Müdürlüğünce yapılır. İtirazlar Kadastro Mülkiyet Şube Müdürü veya mülkiyet konularında yetişmiş bir teknik eleman başkanlığında 3 teknik elemandan oluşan bir heyet marifetiyle incelenerek karara bağlanır. İnceleme sonuçları ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Bu incelemeye razı olunması halinde itiraz mercii Orman Gelen Müdürlüğüdür. İtiraz üzerine yapılacak incelemelerde kurulan heyetlerin inceleme giderleri bu yönetmeliğin 27 inci madde hükümlerine tabidir.

    Dikili Ağaç Damgası

    Madde 20 - Kesim izni verilecek yerler için, dikili ağaç damgası yapılmak üzere taşınmazın bulunduğu yere gidileceği ve ilgilinin hangi gün ve saatte yerinde bulunması gerektiği İşletme Şefliğince bir yazı ile müracaat sahibine bildirilir.

    Dikili ağaç tesbit tutanağı tanzimi sırasında ağaçlar tek tek sayılarak hacimleri hesaplanır ve böylece gerçek bir tesbit yapılır. Dikili tesbitle bilahare yapılacak mamül damga sırasındaki tesbit arasında fark olmamasına özen gösterilir. Dikili ağaç damgası, tasdik edilmiş inceleme raporunun İşletme Şefliğine geliş tarihinden daha önce, kesim muamelesi görmüş yerlerde ise müracaat tarihinden itibaren engeç bir ay içerisinde yapılır.

    Kesim, Mamül Damga ve Nakliye

    Madde 21 - İşletme Şefliğince bu yönetmeliğin 20 nci maddesine göre dikili ağaç damgası yapılan ağaçlar, ilgilisi tarafından kesildikten ve kütüğü dibine boylarına göre ayrıldıktan sonra İşletme Şefi ve mahallin Muhafaza Memuru mahalline gider ve dikili ağaç zabıtnamesine uygunluğu görüldüğü yapacak emvali mamül damga ile damgalayarak tomruk zabıtnamesini tanzim ederler. Ayrıca yakacak odun varsa miktar olarak zabıtnameye yazılır. Zabıtnamede yazılı emval mevcut nakliyeye bağlanır ve Orman İdaresinin tayin edeceği müddet içinde nakledilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Sahipli Araziler Üzerindeki Meyvalı Ağaçların Kesim ve Nakil İşlemleri

    Ceviz ve Aşılı Kestane Ağaçlarının Kesim ve Nakil İşlemleri

    Madde 22 - Meyvalı ağaç olması yanında kerestelik özellikleri de bulunan ve yetiştirilmesi uzun zaman alan ceviz ve aşılı kestane ağaçlarının kesim zamanı 15 Kasım-15 Mart tarihleri arası olarak belirlenmiştir. Bu tarihler dışında kesim yapılmasına izin verilmez.

    Ancak, ayakta kurumuş, fırtına ve sel gibi sebeplerle yıkılmış, sınır ihtilafları nedeniyle mahkemece kesimine karar verilmiş ayrıca baraj, gölet ve sulama kanalı yapımı için kesiminde zaruret görülen ceviz ve aşılı kestane ağaçlarının kesiminde yukarıdaki tarihler dışında da kesim yapılabilir.

    Orman tahdit ve kadastrosu yapılan yerlerde orman sınırları dışında kalan arazilerde, henüz orman kadastrosu yapılmamış yerlerde ise Orman İdaresince Devlet Ormanı olmadığı kesinlikle belirlenen yerlerdeki ceviz ve aşılı kestane ağaçları ile diğer meyvalı ağaçlar için kesim talepleri olduğunda; tapu varsa tapuya göre, tapu yoksa o yerin talepte bulunan şahsın zilyetliğinde bulunduğuna dair bu yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen belgelerden birisinin ibrazı halinde kesim izni verilir.

    Ceviz ve aşılı kestane ağaçlarının kesiminde aşağıdaki usul ve esaslara göre hareket edilir:

    a) Sahipli araziler üzerindeki ceviz ve aşılı kestane ağaçlarının kesmek isteyenler bulundukları yerdeki Orman İdaresine bir dilekçe ile müracaat ederler.

    b) Orman İdaresince görevlendirilecek elemanlara müracaatın yapıldığı mahaldeki Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlüklerinden bir ziraatçi teknik elemanının iştiraki ile oluşturulacak heyet marifetiyle konu mahallinde incelenir.

    c) Tetkik sonucu kesim uygun görüldüğü takdirde, tetkiki yapan heyetçe kesim raporu yapılır ve ilgili Orman İdaresine verilir.

    d) Bundan sonraki işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre Orman İdaresince yürütülür.

    e) Ceviz ve aşılı kestane ağaçlarının kesimine aşağıdaki hallerde müsaade edilir:

    1- Ağaçların hastalık ve yaşlılık nedeni ile meyva verme özelliğini tamamen kaybetmiş veya meyvasının ekonomik bir değer taşımayacak şekilde az olması,

    2 - Ağaçların tabii afetler (sel, rüzgar, yıldırım, erozyon ve benzeri) yüzünden zarar görmüş olması,

    3 - Ağaçların kurumuş, tepesi kırılmış, kökleri dışarı çıkmış ve devrilmiş olması,

    4 - Ağaçların baraj, gölet, yol, sulama kanalı, bina yapımı ve benzeri gibi inşaat alanlarına rastlaması,

    5 - Ağaçların kök ve dalları yüzünden komşu arazilere zarar vermesi ve bu yüzden anlaşmazlık yaratması,

    6 - Meyilli arazilerde teraslama ve diğer toprak muhafaza tedbirlerinin alınmasından dolayı kesiminin zaruri görülmesi,

    7 - Küçük arazi üzerinde olup arazinin verim gücünü azalttığının anlaşılması,

    Kızılağaç ve Kestane Ağaçlarının Kesim ve Nakil İşlemleri

    Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde sayılan sahiplilik belgelerinin ibrası ve sahipliliğin ispatı halinde; orman sınırları dışındaki fındıklık, çay bahçesi ve çeşitli ziraat arazisi içinde bulunan, muhitin hususiyetlerine göre kendiliğinden yetişen veya emekle yetiştirilen dağınık, yer yer küme ve sıra halinde kızılağaç ve kestane ağaçlarından sahipleri, her türlü zati ihtiyaçları için Orman İdaresine haber vererek, Orman İşletme Şefliğince yapılacak keşif sonucu düzenlenecek tutanak ile faydalanır. Pazar satışı talepleri halinde bu tutanak yapılacak damga ve kesilecek nakliye tezkeresine müstenit yapılır.

    Diğer Meyvalı Ağaçların Kesim ve Nakil İşlemleri

    Madde 24 - Ceviz, kestane ve kızılağaç ağaçları dışında kalan diğer meyvalı ağaçların kesim ve nakil işlemleri 6831 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi hükümlerine göre yürütülür.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Mezarlıklarda Kesim İşlemleri

    Mezarlıklar

    Madde 25 - Mezarlıklar, köy, kasaba ve şehir halkının ölülerini defnettikleri kadim mahallerdir.

    Bu mahaller hizmet malları niteliğinde bulunduğundan belediye ve köy tüzel kişiliği adına tescile tabidirler. Henüz tescil görmemiş fakat kadim mezarlık olarak kullanılan mahaller de mezarlık sayılır.

    6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesi (D) bendi hükmüne göre, şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içinden bulunan kadim mezarlıklardaki ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler, orman sayılmamaktadır.

    Kanunun (D) bendinde bahsedilen şehir mezarlıklarından sahipleri hiç bir kayıt ve şarta tabi olmadan kesim ve taşıma yapabilirler.

    Kanunun (D) bendinde bahsedilen kasaba ve köy hudutları içinde kadim mezarlıklarından sahipleri her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçlarını Orman İdaresine haber vermek ve tutanakla tevsik edilmek suretiyle kesim yaparak karşılayabilirler. Bu yerlerden sahiplerinin pazar satışı için yapacakları keşif, damga ve nakliye işlemlerine tabidir.

    Mülga 766 Sayılı Tapulama Kanununun 24 üncü maddesi ile köylerdeki terkedilmiş ve kimsesiz mezarlıklarla vakfa ait mezarlıkların köy tüzel kişiliği adına tescili kabul edildiğinden bu mezarlıklar için mülkiyet belgesi aranmaz.

    Tescil olunmamış ve tescile tabi olmayan mezarlıklar Devlet Ormanlarına bitişik iseler sadece mezarlıkların işgal ettiği saha dahilinde köy tüzel kişiliklerine kesim izni verilir.

    Mezarlık Kesimlerinde Aranacak Belgeler

    Madde 26 - Mezarlık kesim taleplerinde; mülki idare amirlerince verilecek, mezarlık üzerindeki ağaçların kesiminde sıhhi ve idari yönden bir sakınca görülmediği belirtir bir belge ile ayrıca Kültür Bakanlığının mahalli biriminden alınacak "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca" koruma altına alınıp alınmadığını belirtir bir belgenin de eklenmesi gereklidir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Hizmet Giderleri

    İnceleme Giderleri

    Madde 27 - Orman İşletme Müdürlüğünce teşkil edilen ilk heyetin ve bu heyet tarafından olumsuz rapor verilmiş ise itiraz üzerine Orman Bölge Müdürlüğünce teşkil edilen ikinci heyetinde her türlü giderleri ve yollukları müracaat sahibi tarafından karşılanır.

    İşletme Müdürlüğünce teşkil edilen heyet tarafından olumlu rapor verilmiş ancak, İşletme Müdürlüğünce rapor uygun görülmemiş ve Bölge Müdürlüğünce de onaylanmamış ise, müracaat sabince yapılan itiraz üzerine Orman Bölge Müdürlüğünce teşkil edilen heyetin giderleri Orman İdaresince karşılanır.

    Müracaat sahiplerine Orman Bölge Müdürlüğünce teşkil edilen heyet tarafından yapılan incelemeye razı olunmayarak Orman Genel Müdürlüğüne müracaat edilmesi halinde Orman Genel Müdürlüğünce teşkil edilen heyetin her türlü yol giderleri ve yollukları da müracaat sahibi tarafından karşılanır.

    Giderlerin Karşılanması

    Madde 28 - Müracaat sahiplerince karşılanacak giderler;

    a) Arazi incelemelerine katılacak teknik elemanların her yıl Orman Mühendisleri Odasınca günün rayiçlerine göre belirlenen her türlü yol giderleri ve gündelikleri,

    b) Zaruri olarak kullanılması gerekiyor ise devlete ait hizmet vasıtalarının akaryakıt giderleri,

    c) Arazi çalışmalarına katılacak muhtar, ihtiyar heyeti üyesi, bilirkişi ve gerektiğinde çalıştırılacak işçi ücretleri,

    Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak arazi incelemelerinde görevlendirilen teknik elemanlar ile diğer elemanların harcırahları Harcırah Kanununa tabi değildir. Bu elemanlara harcırah olarak her yıl günün rayiçlerine göre Orman Mühendisleri Odasınca belirlenen miktarlara göre ödeme yapılır.

    Orman Mühendisleri Odasından alınan rayiçlere göre ödenmesi gereken miktarlar, Orman Genel Müdürlüğünce bir yazı ile teşkilata bildirilir. Müracaat sahiplerince bu miktar avans olarak İşletme Muhasebesine yatırılmadığı takdirde arazi incelemesine çıkılmaz. Bu husus en az yedi gün önce müracaat sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

    Alınan avanstan geri kalan miktar iade edilir.

    Hizmet Giderlerinin Her Parsel İçin Ayrı Hesaplanması

    Madde 29 - Müracaatlarda her parsel için ayrı müracaat istenir, ayrı dosya düzenlenir. Hizmet giderleri de her parsel için ayrı hesaplanır ve ayrı ayrı tahsil edilir.

    Ödeme ve Mahsup

    Madde 30 - Her türlü giderlerin ödenmesi ve mahsup işlemleri sarf evrakına müsteniden usulüne göre İşletme Müdürlüğünce yapılır.

    Hesapların ve Ödemelerin Kontrolü

    Madde 31 - Avansların tahsili ile hesaplardan yapılacak her türlü ödeme ve iade işlemleri Orman Genel Müdürlüğünce genel hükümlere göre kontrol edilir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Kesim İzni Verilmeyecek Yerler

    Madde 32 - Aşağıdaki haller kesim verilme;

    a) 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesi (1) inci fıkrasındaki orman tanımı kapsamına giren bütün ormanlık alanlarda,

    b) Orman tahdit ve kadastrosu yapılarak sınırlaması kesinleşmiş Devlet Ormanı, Amme Müesseselerine ait ormanlar ile Özel Orman alanlarında,

    c) Kesinleşmiş mahkeme kararı ile orman sayılan yerlerde,

    d) Mülkiyet anlaşmazlığı mahkemeye intikal etmiş henüz çözüme kavuşmamış yerlerde

    e) 4785 sayılı Kanunla devletleştirilen, 5658 sayılı Kanun gereğince de iadeye tabi olmayan ormanlık alanlarda,

    f) Orman idaresinin taraf olmadığı bir mahkeme kararı sonucu alınan ancak 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesi (1) inci fıkrası kapsamına giren ormanlık alanlarda,

    g) Orman Genel Müdürlüğünce izin irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlarda,

    h) Amme müesseseleri ile gerçek ve tüzel kişilere ait ormanların tapularının parçalanarak küçültülmesi suretiyle meydana getirilmiş kısımlarında,

    Mütemmim Cüz ve Kişiler

    Madde 33 - Kesim talebine konu olan arazi üzerindeki ağaçlar onun mütemmin cüz'ü (tamamlayıcı parçası) dür. Asıl şey üzerinde meydana gelen mülkiyet hakkı mütemmin cüz olan ağaçları da kapsamına aldığından, ağaçlar taşınır hale geldikten sonra satılabilir.

    Kesim talebine konu olan yerlerde ağaçları satın alanlar ancak malikinin veya vekilinin ağaçları kesmesinden sonra Orman Genel Müdürlüğüne karşı muhatap olabilirler. Aksi halde, ağaçlar satın alınmış olsa bile kesim talebi ve sonuçları ile ilgili olarak çıkacak ihtilaflarda idarenin muhatabı arazi sahibidir.

    Müracaatlar İçin Defter Tutulması

    Madde 34 - Aynı yer için daha önce kesim müracaatı yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve hatalı uygulamayı önlemek maksadıyla kesim talepleri reddedilen yerler hakkında ilgili İşletme Şefliğince bir defter tutulur.

    Bu defterlerde: müracaatçının adı, köyün adı, mevkii, parsel no.su ve kesim izni verilmeme nedenleri belirtilir.

    ONUNCU BÖLÜM : Yürürlülük ve Yürütme

    Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

    Madde 35 - 11 Aralık 1987 gün ve 19881 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "6831 Sayılı Orman Kanununun 1 inci Maddesine Göre Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaççıklardan Sahiplerinin Faydalanma Şekil ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 36 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 37 - Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürlü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar