MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

    Milli Prodüktivite Merkezi Personel Yönetmeliğinde

    Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24980

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Prodüktivite Merkezi'nde idari sözleşme ile çalıştırılan görevlilerin hak ve yükümlülükleri, görevlendirme, nakil, işe son verme, disiplin hükümleri ile çalışma kural ve koşullarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, tam gün esasına göre çalıştırılan görevliler ile part-time/kısmi gün esasına göre çalıştırılan görevlileri kapsar. Geçici görevliler ile proje danışmanları ancak sözleşmelerinde açık hüküm bulunmayan konularda bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 580 sayılı Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununun "Yönetmelikler" başlıklı 16 ncı maddesine göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    a) Merkez : Milli Prodüktivite Merkezi'ni,

    b) Sözleşme : Merkez ve bağlı teşkilatlarında belirli bir süre ile ücret karşılığında çalıştırılacak kişilerle yapılan ve hukuken idari sözleşme niteliğinde olan sözleşmeyi,

    c) Görevli : Sözleşme ile çalıştırılan ve bu Yönetmelik kapsamında olan Merkez personelini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : İnsan Kaynakları Politikası, İstihdam Şekilleri, Kadrolar ve Görevli Alınması

    İstihdam Şekilleri

    İnsan Kaynakları Politikası ve İstihdam Şekilleri

       Madde 5 - (Değişik madde: 19/12/2007- 26735 S.R.G Yön/2.md.)

    (1) İnsan kaynakları politikasının amacı, Merkezin görevlerini etken ve verimli bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak, kalite, verimlilik ve insan odaklılık ilkeleri çerçevesinde, iş-yaşam dengesini gözeterek çalışanların fiziksel ve düşünsel gücünden en yüksek düzeyde yararlanacak insan kaynaklarını planlamak, seçmek, yerleştirmek, nitelik ve nicelik olarak geliştirmek, ücret, performans, kariyer ve hizmet içi eğitim sistemlerini uygulamak, Merkez performansının yükselmesine katkıda bulunacak insan kaynakları politikaları üretmek ve finansal performansa katma değer yaratmaktır.

       (2) Merkez görevlileri aşağıdaki şekillerde istihdam edilir.

    a) Tam gün esasına göre çalıştırılanlar:

       Sözleşmelerinde Merkezdeki görevlerini tam gün esasına göre çalışarak yerine getirecek olanlardır.

       b) Part-time / kısmi gün esasına göre çalıştırılanlar:

       Sözleşmelerinde, haftanın belli gün veya saatlerinde çalıştırılacağı belirtilmiş olanlardır.

       c) Geçici olarak çalıştırılanlar:   

       1) Merkez uzmanlarıyla birlikte proje bazında çalışmak veya ancak Merkezde ilgili uzmanı bulunmayan yahut ilgili uzmanının iş yoğunluğunun imkan vermemesi durumlarında resmi ya da özel kurum ya da kuruluşun ücretli istemi üzerine iş programına alınan projeleri bizzat yapmak için dış uzmanlar ile projelerin işletme, işyeri, arazi ve benzeri yerlerdeki ölçme, veri toplama, anket çalışmaları ile çizim, hesaplama gibi işlerde çalıştırılacak olanlardır.

       2) Merkez iş programlarında yer alan araştırma ve eğitim projeleri ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin uygulama planlarının hazırlanması, uygulamaya konulması, izlenmesi ile sonuçlarının değerlendirilmesinde Merkez uzmanlarına bilimsel düzeyde katkıda bulunmak üzere seçilerek proje danışmanlığında çalıştırılacak olanlardır.

    Kadrolar

    Madde 6 - Merkezde tam gün veya kısmi gün çalıştırılacak görevliler için, iş programlarına uygun olarak kadro düzenlenir. Kadrolar, görev unvanları ile ihtiyaç adedini gösterir.

    Genel Kurula sunulacak kadroların hazırlanmasına ilişkin Merkez bölümlerinden gelecek tekliflerin nasıl ve ne şekilde hazırlanacağının esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

    Kadrolarda görevlendirme ancak görevin gerektirdiği kadronun boş olmasına ve bütçede yeterli ödenek bulunmasına bağlıdır.

    Geçici görevliler kapsamına giren personel kadro cetvelinde gösterilmez. Ancak personelin sayısı, nitelikleri, görev tanımı ve kapsamı ile çalışma süresi gibi hususlar, Bölüm Başkanlıklarınca yapılacak öneriler üzerine Genel Sekreterliğin uygun görüşüne bağlı olarak Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

    Geçici görevli olarak çalıştırılacak uzmanlara verilecek ücret, yapacakları işin niteliği, kapsamı ve süresi dikkate alınarak saat, gün, ay veya proje başına olmak üzere bütçe imkanları da göz önünde tutularak, ilgili Bölüm Başkanının önerisi ve Genel Sekreterliğin olumlu görüşüyle Yönetim Kurulunca tespit edilerek taraflar arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinde belirtilir.

    Bizzat proje yapmak üzere istihdam edilen geçici personelin çalışmalarına ilişkin gelişmeler, periyodik raporlar halinde Genel Sekreterliğin, gerekli durumlarda da Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.

    Aranan Nitelikler

    Madde 7 - Merkezde görevlendirilecek personelde aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

    a) Genel Şartlar:

    1) Türk vatandaşı olmak,

    2) 18 yaşını bitirmiş olmak,

    3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    4) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    5) (Değişik alt bent: 31/05/2009 - 27244 S.R.G Yön/1.mad.) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

    7) Daha önce cezalı olarak Merkezden çıkarılmış veya müstafi sayılmış olmamak.

    b) Özel Şartlar:

    1) Hizmet göreceği sınıf ve atanacağı görev için MPM Norm Kadrolama kitabındaki görev tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak ve bunları belirtir belgeleri ibraz etmek,

    2) MPM yönetmelik ve yönergelerinde belirtilen diğer şartları taşımak,

    Geçici olarak çalıştırılan görevlilerde (a/1) bendindeki şart aranmaz.

    Görevli Almada İzlenecek Yol

    Madde 8 - Merkezde görevlendirilecek personel için uygulanacak değerlendirme kurullarının teşkili Merkez Sınav Yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre yapılır.

    Görevli Almada İstenecek Belgeler

    Madde 9 - (Değişik madde: 19/12/2007- 26735 S.R.G Yön/3.md.)

    (1) Merkezde görevlendirilecek personelden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.

       a) İş başvuru formu,

       b) Özgeçmiş,

       c) (Değişik bent: 31/05/2009 - 27244 S.R.G Yön/2.mad.) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

       ç) Öğrenim belgesinin aslı veya Merkezce onaylı örneği,

       d) Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunduğuna dair yazılı beyan,

       e) Askerlikle ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyan,

        f) (Mülga bent: 31/05/2009 - 27244 S.R.G Yön/2.mad.)

       g) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

       ğ) Daha önce görev yaptığı kurum ve kuruluşlardan alınmış hizmet belgesinin aslı,

       h) Mal bildirimi belgesi,

       ı) 6 adet yeni çekilmiş fotoğraf.

       (2) Merkezde görevlendirilecek personelin (d), (e) ve (f) bendinde bulunmuş oldukları beyanların doğruluğu, görevlendirmeden önce Merkezce tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

       (3) Görevli yukarıda belirtilen belgelerin kapsamına giren hususlardaki değişiklikleri mevzuata uygun süreler içinde Merkeze bildirmek zorundadır.

    Görevli Alma Yetkisi

    Madde 10 - (Değişik madde: 24/08/2006 - 26269 S.R.G. Yön./1. md.)

    Merkezde görevlendirilecek personelden C sınıfı ile D sınıfının bütün derecelerindeki görevlere alınacaklar Genel Sekreterin önerisi ve Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile; diğer görevlere alınacaklar ise Genel Sekreterin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı ile alınırlar.

    İşe Başlama

    Madde 11 - Merkezde görevlendirilenlerin, kabul edilebilir mazereti olmadıkça, görevlendirildiğinin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde görevine başlaması zorunludur. Bu süre içinde görevine başlamayanların işlemi iptal edilir.

    Önceden bildirdiği mazereti Genel Sekreterce kabul edilenlerin işe başlama süresi uzatılabilir.

    Sözleşme Süreleri

    Madde 12 - Tam gün esasına göre veya yarı - gün esasına göre çalıştırılan görevlilerin sözleşmeleri üç yılı, geçici görevlilerin sözleşmeleri ise bir yılı geçemez.

    Yönetim Kurulu, sözleşmeleri bir yıldan daha kısa bir süre ile uzatabilir.

    Sözleşmelerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin aynı döneme getirilmesi için Yönetim Kurulu gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

    Adaylık Süresi

    Madde 13 - Merkezde ilk defa görevlendirilen personel üç ay adaylık süresi geçirir. Adaylık süresi içerisinde görevle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları, bilgi ve iş yapma yeteneği bakımından yeterli olmadıkları saptananların ilişkileri görevlendirilmelerindeki usule göre kesilir. Bu gibilere yalnız çalıştıkları günlerin ücreti ödenir.

    Görevden Ayrılma

    Madde 14 - Merkez görevlileri aşağıdaki koşullar altında görevden ayrılabilirler:

    a) Sözleşmelerinde yazılı sürenin dolmasıyla. Bu durumda görevli sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen süre içinde bildirimde bulunmak zorundadır.

    b) Görevlinin ayrılma isteğinin Merkezce kabulüyle. Bu durumda herhangi bir bildirim şartı aranmaz.

    Sözleşmenin Uzatılmaması veya Görevden Çıkarılma

    Madde 15 - Merkez görevlilerinin sözleşmelerinin uzatılmaması veya görevden çıkarılması aşağıdaki koşullarda mümkündür:

    a) (Değişik bent: 24/08/2006 - 26269 S.R.G. Yön./2. md.) Sözleşmelerinde yazılı sürenin sonunda yenilenmeyeceğinin veya uzatılmayacağının bildirilmesiyle. Bu durumda Merkez Genel Sekreterliği sözleşmelerin ilgili Maddesinde belirtilen süre içinde bildirimde bulunmak zorundadır. Bu şekilde işten ayrılan görevliye işbu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tazminatı ödenir.

    b) 30 uncu maddede sayılan hallerin vukuunda Disiplin Kurulunca verilecek karara dayanılarak,

    c) Görevlinin sicil veya başarı değerlendirmesi sonunda 2 yıl üst üste yetersiz olduğunun tespiti halinde,

    d) Merkez personelinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi (65) yaşını doldurdukları tarihtir.

    65 yaşını dolduran personelin; herhangi bir uyarıya gerek kalmadan sözleşmelerinin bitim tarihinde MPM ile ilişkileri kesilir.

    e) Görev ve yer değiştirme durumunda belirtilen süre içinde atandıkları yeni görevlerinde işe başlamayanların kurumla ilişkileri kesilir.

    f) Milli Prodüktivite Merkezi Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliğinin 27 nci ve 29 uncu maddeleri uyarınca.

    Hizmet ve Emeklilik Tazminatı

    Madde 16 - Hizmet ve emeklilik tazminatı aşağıdaki şekilde ödenir.

    a) Hizmet Tazminatı:

    Merkezdeki görevi en az bir yıl sürmüş olmak kaydıyla, muvazzaf askerlik nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalarak sözleşmesini feshedenlere, ya da evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde ayrılan kadın görevliye veya sözleşmesi Merkez tarafından uzatılmayan, yenilenmeyen görevlilere veya ölüm nedeniyle sözleşmesi kendiliğinden sona erenlerin kanuni mirasçılarına, Merkezde geçen her tam hizmet yılı için son görev ve unvanı karşılığı olan aylık ücreti tutarında hizmet tazminatı ödenir.

    Bir yıldan artan hizmet süreleri için orantılı olarak ödeme yapılır. Hizmet tazminatının hesabında, kadro ücreti dışında bu Yönetmelikle veya sözleşmesi ile sağlanmış diğer ayni ve nakdi menfaatlerin bir aya düşen miktarı dahil edilir. Ancak yıllık hizmet tazminatı, 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükmü kapsamı içinde Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet Memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami Emeklilik İkramiyesini geçemez.

    Bunların dışında herhangi bir nedenle Merkezden ayrılan veya çıkarılan görevliye hizmet tazminatı ödenmez.

    b) Emeklilik Tazminatı:

    Merkezde çalışırken ihtiyarlık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazandığı için Merkezdeki görevinden ayrılan görevliye, SSK'ya bu konuda yaptığı müracaatını belgelemesi şartıyla, Merkezde geçen her tam yıl için, son görev unvanı karşılığı ödenen ücret tutarında emeklilik tazminatı ödenir.

    Emeklilik tazminatının hesabında, hizmet süresi, tazminata esas ücret ve tazminatın tavanı hususunda hizmet tazminatındaki esaslar uygulanır.

    Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla emeklilik veya hizmet tazminatı ödenmez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görev ve Sorumluluklar

    Görevde Özen

    Madde 17 - Görevliler, kendilerine verilen görevleri bağlılık, dikkat ve özenle, iyi ve doğru olarak yerine getirmekle, Merkez yararına uygun davranmakla, Merkeze maddeten ve manen zarar getirebilecek her türlü davranışlardan sakınmakla, MPM'nin onur ve saygınlığını korumakla yükümlüdürler.

    Bütün görevlilerin, iyi bir memurdan, uzmandan ve bilim adamından beklenilen basiretli, tedbirli, tutumlu ve tarafsız, olumlu, yapıcı ve işbirliğini sağlayacak davranışları göstermesi esastır.

    Devam Zorunluluğu

    Madde 18 - Görevliler, aylık ücrete hak kazanabilmek için Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen çalışma saatlerinde görevlerinin başında ve görevle ilgili uğraşlarda bulunmakla yükümlüdür.

    Görev Vasıtalarının Korunması ve Devri

    Madde 19 - Görevliler, görevlerinin yapılması için kendilerine verilen araç, gereç ve eşyayı iyi şekilde kullanmakla yükümlü ve bunlar üzerinde yaptıkları zararlardan sorumludurlar.

    Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılanlar bu gibi araç, gereç ve eşyayı, verilmişse parayı, evrak ve dosyaları vaktinde teslim ve devretmekle yükümlüdürler.

    Kendilerine verilen araç, gereç ve eşyaya kasten zarar veren, bunları yitiren yahut teslim etmeyenler hakkında 580 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre işlem yapılır.

    Merkezin malları, parası ve para hükmündeki evrak ve senetleri ile ilgili cürüm ve kabahat işleyen personele, bu cürüm ve kabahatinden ötürü Devlet Memurları gibi işlem yapılır.

    Görev veya Yer Değiştirme

    Madde 20 - Görevlendirme yetkisi olan merci tarafından lüzum görüldüğü takdirde görevliler, çalıştırıldıkları görevden ona denk başka bir görevde veya çalıştırıldıkları yerden başka bir yerde geçici veya sürekli olarak görevlendirilebilirler.

    Görevliler, hizmetin gereği olarak, görevlendiren merci kararıyla herhangi bir ilde bulunan Merkezin Bölge Müdürlüklerinde veya Temsilciliklerinde geçici yahut sürekli olarak görevlendirilebilirler. Yer değişikliklerinde görevli, onbeş gün içinde yeni görev yerinde işe başlamak zorundadır.

    Gizliliğe Uyma

    Madde 21 - Merkez görevlileri hizmetleri dolayısıyla öğrendikleri sırları görevden ayrılsalar dahi saklamakla yükümlüdürler.

    Görevliler, Genel Sekreterin yazılı izni olmadan Merkezle ilgili konularda herhangi bir basın ve yayın organına veya şahıslara beyanda bulunamazlar, Merkez adına görüş beyan edemezler.

    Çıkar Sağlama Yasağı

    Madde 22 - Merkez görevlileri görevlerini yapma veya yapmama karşılığında hiçbir kimseden gerek doğrudan doğruya, gerek aracı eliyle çıkar sağlayamaz veya buna teşebbüs edemezler.

    Merkez Dışında Görev

    Madde 23 - Merkez görevlileri Türk Ticaret Kanununa göre tacir ve esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz; ticari mümessil veya ticari vekil, kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. Yönetim Kurulunun yazılı izni olmaksızın Merkez görevlileri Merkez dışında görev kabul edemez ve dışarıdan ücret alamazlar.

    Ancak yarı - gün esasına göre çalışan müşavir, doktor ve avukatlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.

    Sorumluluk

    Madde 24 - Görevliler görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeleri bilmek, görevlerini bunların hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar.

    Görevliler, görev sırasında yaptıkları kusur ve ihmallerle yol açtıkları zararlardan dolayı sorumludurlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Disiplin

    Disiplin Cezası

    Madde 25 - Merkez hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat ve emirlerin öngördüğü ödevleri yurt içinde veya yurt dışında yerine getirmeyen, mevzuatın gerekli kıldığı hususlara uymayan veya yasakladığı işleri yapan görevliler hakkında bu Yönetmelikteki usul ve esaslar içinde, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları uygulanır.

    Disiplin Cezalarının Çeşitleri

    Madde 26 - Disiplin cezaları şunlardır :

    a) Uyarma : Görevliye, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Genel Sekreterliğin uygun görmesi durumunda Disiplin Kurulu kararı olmaksızın da personele uyarı cezası verilebilir. Bu ceza da Disiplin cezası niteliği taşır.

    b) Kınama : Görevliye, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

    c) Ücretten Kesme : Görevlinin brüt aylık ücretinden 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

    d) İşten Çıkarma : Görevlinin Merkezde herhangi bir statüde bir daha çalıştırılmamak üzere ilişiğinin kesilmesidir.

    Uyarma Cezası Verilecek Haller

    Madde 27 - Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır :

    a) Verilen emir ve görevlerin tam zamanında yapılmasında, görev yerinde Merkezce belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, belirli bir süre ve hizmet için verilmiş olan demirbaş eşya, malzeme ve yayın dokümanlarını zamanında ve geçerli bir sebep olmaksızın iade etmemek,

    b) Özürsüz ve izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev yerini terk etmek,

    c) Merkezce belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

    d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

    e) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

    f) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

    g) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,

    h) Mevzuatta açıkça belirtilmiş hususları kasıtsız da olsa savsaklamak, gereksiz yere işi geciktirici yazışmalara yol açmak,

    ı) Resmi veya şahsi işler için merci tecavüzünde bulunmak.

    Kınama Cezası Verilecek Haller

    Madde 28 - Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır :

    a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev yerinde Kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

    b) Görev sırasında amirine, iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine davranışları ile saygısızlık etmek, söz ve hareketle sataşmak,

    c) Hizmetle ilgili araç, gereç vb. eşyayı özel işlerinde kullanmak,

    d) İş arkadaşlarına, mahiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

    e) Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak, bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

    f) Verilen emirlere itiraz etmek,

    g) Borçlarını ödememeyi itiyat haline getirmek ve hakkında kanuni yollara başvurulmasına sebep olmak,

    h) Merkezin huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak,

    ı) Herhangi bir makamdan zaman belirtilerek sorulan hususlara bir özürü olmaksızın süresi içinde cevap vermemek veya istenilen bilgi ve dokümanı zamanında göndermemek, resmi yazışmada saygısız ibareler kullanmak,

    i) Görevini amirlerinin izni olmadan başkasına devretmek,

    j) Görevliler ve nöbetçi memurlardan başkasının girmesi yasak olan yerlere girmek veya girilmesine göz yummak,

    k) Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle Merkezin zararına yol açabilecek hareketlerde bulunmak,

    l) Kullanılan veya saklanma sorumluluğu kendisine ait olan demirbaş eşya, malzeme ve dokümanların bakım ve korunması için gerekli itinayı göstermeyerek bozulmasına, kırılmasına veya yok olmasına sebebiyet vermek.

    Ücretten Kesme Cezası Verilecek Haller

    Madde 29 - Aylık ücretten kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

    a) Özürsüz ve izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev yerini terk etmek nedeniyle uyarı cezası almış olmasına rağmen aynı davranışı sürdürmek, özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek yahut geç gelmek,

    b) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

    c) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

    d) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz, emir ve talimatlara aykırı olarak kullanmak, kullanılmasına yardımcı olmak veya kullandırmak,

    e) Toplu müracaat ve şikayette bulunmak,

    f) Hizmet içinde görevin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

    g) Yasaklanmış her türlü yayını görev yerinde bulundurmak,

    h) (Değişik bend: 31/07/2003 - 25185 S. R.G. Yön./1. md.) Mevzuatta öngörülen görevleri veya amirlerinin mevzuata uygun emirlerini haklı bir sebebe dayanmaksızın yapmamak, noksan yapmak veya bu görev ve emirlerin yerine getirilmesini geciktirmek,

    ı) Yetkili olmadığı halde, basına ve haber ajanslarına bilgi ve demeç vermek, icraatta bulunmak, açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

    i) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

    j) Kanunen belirlenen hallerde ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

    k) Disiplin suçu veya cezai bir suç isnadı niteliğinde olmak üzere Merkez görevlileri hakkında uydurma şikayetlerde ve ihbarlarda bulunmak,

    l) Güvenliği ile görevli olduğu yerde ve hizmette bulunmamak; sorumluluğuna verilmiş olan bina, tesis ve hizmetin güvenliğinin aksamasına ve zarara uğramasına tedbirsizlik sebebiyle yol açmak; kendi imkanları içindeki güvenlik tedbirlerini almamak,

    m) Merkezin itibarını sarsacak veya menfaatlerini bozacak derecede beyan, isnat ve tahriklerde bulunmak,

    n) İzin almadan ve devir teslim yapmadan görev yerini terketmek sureti ile hizmetin durmasına ve aksamasına sebebiyet vermek,

    o) (Ek bend: 31/07/2003 - 25185 S. R.G. Yön./1. md.) Kabul edilebilir belgeye bağlanmamış bir özüre dayanmaksızın bir günden fazla göreve gelmemek.

    Bu hükümlere göre cezalandırılanlara, sebep oldukları zararlar ayrıca tazmin ettirilir.

    İşten Çıkarma Cezası Verilecek Haller

    Madde 30 - İşten çıkarmayı gerektiren fiil ve haller şunlardır :

    a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla Merkezin huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, tahrike teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

    b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçla bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları Merkezin herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

    c) Siyasi partilerin Yönetim organlarında görev almak,

    d) Amirini, iş arkadaşlarını veya Merkez personelini silahla tehdit etmek veya bunlara silahsız da olsa fiili tecavüzde bulunmak,

    e) Hırsızlık, görevi kötüye kullanma, sahtekarlık, dolandırıcılık, yalan yere tanıklık veya yemin, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet gibi sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici suçlardan birisini işlediği idari soruşturma sonunda sabit olanlar.

    f) Görevine ilişkin gizli, açıklanması Merkez ve memleket için zararlı bilgi ve belgeleri veya gizlilik derecesi önceden belirtilmiş evrakı, yetkisi ve ilgisi olmayanlara göstermek, açıklamak, vermek, tahrifat yapmak veya yok etmek,

    g) Siyasi veya ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

    h) Yurt dışında devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

    ı) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek,

    i) Merkez adına yapılacak her türlü harcamalarla çeşitli avanslar ve istihkaklar için düzenlenecek belge ve beyannameleri çıkar kastı ile gerçeğe aykırı olduğunu bilerek kabul ve onaylamak veya kullanarak haksız ödemeye sebebiyet vermek,

    j) Kaçakçılık yapmak, kaçak veya yasak eşyayı Merkez araçları ile bilerek taşımak veya taşıtmak,

    k) Göreve alınmasına mani bir hali bulunduğu sonradan sabit olmak,

    l) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Merkezce belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

    m) Merkeze ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

    n) Merkezin zararına yol açacak bir yolsuzluğu bildiği halde amirlerine haber vermemek, yetkili olduğu halde önleyici tedbir almamak,

    o) Kasıtlı olarak Merkeze ait her türlü evrak ile malzeme, araç ve gerecin kaybına yol açmak,

    p) Yetkililere resmi evrak ve işlemler hakkında kasıtlı olarak yanlış ve noksan bilgi vermek,

    r) Görevle ilgili bir işi yapmak veya yapmamak karşılığında Merkezle iş ilişkisi bulunan kişi veya kuruluşlardan doğrudan veya aracı eli ile hediye istemek veya almak, görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

    s) Göreve sarhoş gelmek, göreve sarhoş gelmeyi itiyat haline getirmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

    ş) Merkez görevlilerine veya iş sahiplerine karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, hakaret etmek, haklarında şeref ve haysiyet kırıcı eleştirilerde bulunmak, tehdit etmek,

    t) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek veya bu tür belgeleri yarar sağlamak amacıyla kullanmak,

    u) Merkez binalarında ve müştemilatında Ceza Kanunu anlamında kumar ve bahis oynamak veya oynatmak,

    ü) Kendisine ve başkalarına yarar sağlamak amacıyla yetki ve nüfuzunu kötüye kullanmak veya alım, satım ve ihale işlerine hile ve fesat karıştırmak,

    v) Merkezin mallarını veya görevi dolayısıyla kendisine verilen eşya, alet, araç, gereç ve cihazları satmak, işletmek, kiraya vermek.

    y) ( Ek bend: 31/07/2003 - 25185 S. R.G. Yön./2. md.) 29 uncu maddede belirtilen fiillerden her hangi birini işlemesi nedeniyle ücretten kesme cezası almasına rağmen aynı fiili işlemek yönündeki davranışlarını ısrarla sürdürmeye devam etmek,

    z) (Ek bend: 31/07/2003 - 25185 S. R.G. Yön./2. md.) İzinsiz veya kabul edilebilir belgeye bağlanmamış bir özüre dayanmaksızın üç gün peş peşe göreve gelmemek.

    Zararın Tazmini ve Ödeme Yükümlülüğü

    Madde 31 - Disiplin cezasını gerektiren kusurlu hareketiyle bir zarara yol açan görevliye disiplin cezası yanında sebep olduğu zarar da rayiç bedeli üzerinden tazmin ettirilir.

    Savunma Hakkı

    Madde 32 - Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez.

    Soruşturmayı yapanın veya disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte savunmasını yapmayanlar, savunma hakkından feragat etmiş sayılır.

    Cezai ve Disiplin Kovuşturmasının Birlikte Yürütülmesi

    Madde 33 - Aynı olaydan dolayı ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Görevlinin Türk Ceza Kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri ayrıca disiplin cezası uygulanmasını engellemez.

    Adli Kovuşturma ve Ceza

    Madde 34 - Görevlinin disiplin cezasını gerektiren fiilinde, adli kovuşturmayı gerekli kılan bir suç unsuru bulunduğu takdirde, disiplin cezası uygulanmakla beraber, genel hükümlere göre işlem yapılır.

    Cezanın Birden Fazla Olması Hali

    Madde 35 - Sözleşmeli personele, vuku bulan olaydaki birden fazla fiil için çeşitli disiplin cezalarının uygulanması gerektiği hallerde, hareketlerine uyan cezalardan en ağırı verilir.

    Ceza Verdirileceği Sırada Ayrılma

    Madde 36 - Cezayı gerektiren bir fiilden sonra herhangi bir sebeple Merkezden ayrılmak, disiplin kovuşturmasına veya cezanın verilmesine engel olmaz.

    Ceza Uygulaması

    Madde 37 - Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanarak ilgililere tebliğ edilir ve sicillerine işlenir.

    Aylık ücretten kesme cezası, cezanın kesinleşme tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

    Tekerrür Hali

    Madde 38 - (Değişik madde: 31/07/2003 - 25185 S. R.G. Yön./3. md.)

    Disiplin cezasını düzenleyen 27, 28 ve 29 uncu maddelerde belirtilen cezalardan birini, daha önce almış olan görevlinin bu maddelerde belirtilen fiillerden her hangi birini tekrarlaması halinde bir üst ceza verilir.

    Disiplin Kurulu

    Madde 39 - (Değişik fıkra: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\1.mad) Disiplin Kurulu, Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardımcısının başkanlığında Hukuk Müşaviri veya Avukat, İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı ile görevlilerin kendi aralarından gizli oyla seçtikleri iki temsilciden oluşur.

    Temsilci üyenin seçim yöntemi özel yönergeyle belirtilir.

    Disiplin Kurulu gerektiğinde Başkanın yapacağı, yazılı çağrı üzerine başkan ve üyelerin ekseriyeti ile toplanır.

    Başkan ve tabii üyelerin yokluğu halinde toplantıya bunların vekilleri, temsilci üye yokluğu halinde yedek üyeler katılırlar.

    Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyuna itibar olunur.

    Kurul üyeleri, soruşturma yapılan konu şahıslarıyla ilgili ise toplantılara katılamazlar.

    Kurulun Görev Kapsamı

    Madde 40 - (Değişik madde: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\2.mad)

    Disiplin Kurulu, Bölge Müdürlükleri bünyesindekiler dahil tüm görevliler hakkındaki disiplin soruşturmasını yapar. Ancak Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Bölüm Başkanları, Teknik Müşavirler, Müşavirler, Bölge Müdürleri, Hukuk Müşaviri, Avukat, Doktor ve Muhasebe Müdürünün disiplin ile ilgili soruşturmaları Yönetim Kurulunca yapılır.

    Kurulun Çalışma Şekli

    Madde 41 - Disiplin Kurulu olayın oluşunun öğrenildiği günden itibaren en geç bir ay içinde Genel Sekreterliğin yazılı isteği üzerine soruşturma yapar.

    Yönetim Kurulunca yapılacak soruşturmalar, Yönetim Kurulu Başkanının yazılı isteği ile yapılır.

    Hakkında soruşturma açılan görevlinin yazılı savunması için en az bir hafta süre verilir. Gerekli görülen durumlarda veya hakkında soruşturma açılan görevlinin isteği üzerine sözlü savunma da alınır.

    Görevlinin, süresi içinde savunma yapmaması halinde soruşturma dosyası ile yetinilir.

    Kararların Tebliği

    Madde 42 - Disiplin Kurulu kararları, kararın alındığı günü izleyen bir hafta içinde Genel Sekreterlikçe ilgili görevliye tebliğ edilir.

    Kararlara İtiraz

    Madde 43 - (Değişik madde: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\3.mad)

    Genel Sekreter tarafından verilen uyarma cezalarına karşı Disiplin Kuruluna, Disiplin Kurulunca verilen cezalara karşı ise Yönetim Kuruluna kararın tebliğinden itibaren altı iş günü içinde itiraz edilebilir. Yönetim Kurulunca verilen cezaların aynı Kurul tarafından bir daha incelenmesi talebiyle itiraz yoluna başvurulabilir.

    İtirazı inceleyen kurul cezanın aynen kabul edilmesine, kaldırılmasına veya hafifletilmesine kesin olarak karar verir.

    Kararların Onayı

    Madde 44 - (Mülga madde: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\4.mad)

    Görevden Uzaklaştırma

    Madde 45 - Görev başında kalmasında sakınca görülen görevli ihtiyati tedbir olarak görevden uzaklaştırılabilir.

    Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir.

    Görevden Uzaklaştırmaya Yetkili Olanlar

    Madde 46 - Görevden uzaklaştırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

    Görevden Uzaklaştırmayı Gerektiren Haller

    Madde 47 - Aşağıda yazılı fiilleri işleyen görevli hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınabilir :

    a) Kasasını kontrol ettirmekten, para veya kıymetli evrakı ve bunların hesaplarını göstermekten ve sorulara, kanuni bir sebep olmaksızın zamanında cevap vermekten kaçınanlar,

    b) Müsbit evrak, senetler, bilanço, tutanak, rapor ve benzeri belge ve defterler üzerinde suç işlediklerine ilişkin ciddi delil bulunanlar,

    c) Zimmet, ihtilas, rüşvet, irtikap ve hırsızlık gibi bir suçtan veya işlemlerinde suistimali görülmesinden ötürü, haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılması gerekli görülenler,

    d) Soruşturmayı zorlaştıranlar,

    e) Bu Yönetmelikte öngörülen disiplin suçlarından herhangi birini işlemek suretiyle Merkez faaliyetlerinin aksamasına yahut durmasına sebebiyet verenler.

    Görevden Uzaklaştırmada Usul ve Süre

    Madde 48 - Görevden uzaklaştırma, bir disiplin kovuşturması gereği olduğu takdirde en çok üç ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde, görevli görevine başlatılır.

    Görevden Uzaklaştırılan Personelin Hak ve Yükümlülükleri

    Madde 49 - Görevinden uzaklaştırılan görevliye bu halin devamı süresince ücretinin üçte ikisi ödenir. Ancak, bu gibilerin kanun ve yönetmeliklerde öngörülen sosyal hak ve yükümlülükleri devam eder.

    Ancak, haklarında Disiplin Kurulu gereğince "İşten çıkarmadan başka bir ceza verilenler"e ücretinden kesilen (1/3) iade edilir.

    Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılması

    Madde 50 - Soruşturma sonunda, disiplin yönünden Merkez ile ilişkisinin kesilmesi veya hakkında cezai bir işlem uygulanması gerekli görülmeyen görevli için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, Yönetim Kurulu tarafından kaldırılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Mali ve Sosyal Hükümler

    Aylıkların Tanımı ve Ödeme Zamanı

    Madde 51 - (Değişik madde: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\5.mad)

    Aylık ücret görevlilere İş Değerlendirme ve Ücret Sisteminde öngörülen tutarlar ile devlet memurlarına ödenen taban aylığı toplamından oluşan ve bir aylık çalışmaları karşılığında ödenen paradır. Ancak, kısmi zamanlı olarak istihdam olunanlara ödenecek ücretin hesaplanmasında taban aylığı unsuru dikkate alınmaz. Aylık ücretler her ayın 14 üncü günü ödenir. Ayın 14 üncü günü tatile rastlıyorsa tatilden önceki gün ödeme yapılır.

    Aylık Ücrete Hak Kazanma

    Madde 52 - Göreve başlanılan gün ücrete hak kazanılır. Göreve son verildiği veya herhangi bir nedenle görevin son bulduğu günün ertesi gününden itibaren ücret hakkı ortadan kalkar.

    Sınıf ve Dereceler

    Madde 53 - Merkezde görevlendirileceklerin sınıf ve dereceleri ile her derecenin taban ve tavan ücretleri, MPM İş Değerlendirme ve Ücret Sistemi ve usulleri uyarınca yapılır.

    Başka Bir Göreve Vekalet

    Madde 54 - Merkez personeline aşağıdaki hallerde vekalet görevi verilebilir.

    a) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ile mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan Mali İşler Bölüm Başkanı, Mali İşler Bölüm Şefi ve Bölge Müdürleri ile diğer Bölüm Başkanlarının çekilmesi, görevden uzaklaştırılması, geçici görev ve hastalık gibi 45 günü aşan bir süre içinde görevden ayrılması halinde yerlerine aynı veya alt derecedeki bir personele vekalet ücreti verilmek sureti ile altı aylık süre için Yönetim Kurulu Kararı ile atama yapılabilir. Ancak; bir kanun hükmü veya hükümet tasarrufu yahut Yönetim Kurulu'nca kabul edilecek başka bir mazeret sebebi ile yukarıda sayılan Makamların altı aydan fazla süre ile boş kalması halinde Yönetim Kurulu bu vekaleti gerektiği kadar uzatabilir.

    b) Bu gibi kadrolara vekalet edenlere, vekalet edilen görevin kadro ücretini geçmemek üzere Yönetim Kurulu'nca takdir edilecek vekalet ücreti ödenir. Bu bent gereğince yapılacak ödeme, vekalet görevinin fiilen başladığı tarihe itibar edilerek yapılır.

    c) Bir kimse birden fazla göreve vekalet edemez.

    d) (a) bendinde belirtilenler dışındaki görevlere vekalet edenlere herhangi bir ücret ödenmez.

    Çalışma Saatleri ve Fazla Mesai

    Madde 55 - Merkez görevlileri haftada 40 saat çalışır. Merkez görevlilerinin haftalık çalışma saatleri yasal çalışma sürelerini aşmamak koşulu ile Yönetim Kurulunca tespit edilir. Yönetim Kurulu görevlilerin işe başlama, dinlenme, işi bitirme saatlerini iş gereklerine göre belirler.

    Normal çalışma saatlerinin dışında istisnaen fazla çalışma yapılmasını gerektiren durumlar ve ödenecek fazla çalışma ücretleri Yönetim Kurulunca bir yönergeyle düzenlenir.

    Yurt İçi Yolluk

    Madde 56 - MPM Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme ve Danışma Kurulu üyeleri ile personeline geçici olarak ikamet ettikleri mahallerin belediye hudutları dışındaki yerlerde görev yapmaları halinde MPM Harcırah Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yurt Dışı Yolluklar

    Madde 57 - Yurt dışı görev ve seyahatlerde ödenecek yolluk miktarlarının tespitinde "MPM Harcırah Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

    İkramiye

    Madde 58 - Tam gün esasına göre çalışan görevlilere yılda dört aylıkları tutarında ikramiye ödenir.

    Hizmeti bir yıldan aşağı olanlara ikramiye yıl içinde çalıştığı süre oranında ödenir. Ay içinde kesirler tam'a iblağ olunur.

    Adaylık süresi içinde bulunan personelin ikramiye hakları tecrübe süresinin başarı ile sona ermesinden ve başarının belgelenmesinden sonra ödenir.

    İkramiye süresinin hesabında hastalık izinleri ile senelik ücretli izin süreleri çalışılmış gibi hesaba katılır.

    İkramiyeler, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında Yönetim Kurulu'nca saptanacak bir günde ödenir.

    Yemek Yardımı

    Madde 59 - Tam - gün esasına göre sürekli çalışan görevlilere, tam çalıştıkları günler için yapılacak yemek yardımı miktarı her yıl bütçe imkanlarına göre Yönetim Kurulu'nca tespit edilir. Geçici olarak Ankara dışında görevlendirilenlere yolluk ödendiğinden ayrıca yemek yardımı yapılmaz.

    Ulaşım Yardımı

    Madde 60 - "D" Yardımcı Hizmet Sınıfı Görevlilere, her ay aylık abonman otobüs kartı verilir.

    Aile Yardımı

    Madde 61 - Tam - gün esasına göre sürekli çalışan görevliler Devlet Memurları için ödenen aile ve çocuk yardımından aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır.

    Doğum Yardımı

    Madde 62 - Tam - gün esasına göre sürekli çalışan görevlilerden çocuğu dünyaya gelenlere doktor raporu ile belgelendirmek koşuluyla benzer kamu kuruluşlarındaki ödemeler düzeyinde olmak üzere Yönetim Kurulunca her yıl saptanacak miktarda doğum yardımı yapılır.

    Eşlerin ikisinin de çalışması halinde bu yardım eşlerden birine yapılır.

    Çocuğun ölü dünyaya gelmesi halinde de bu yardım yapılır.

    Sosyal Yardım

    Madde 63 - (Mülga madde: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\6.mad)

    Kasa Tazminatı

    Madde 64 - MPM de nakit ve kıymet sorumlularına ödenecek kasa tazminatının kimlere ve ne miktarda ödeneceği o konudaki sorumlulukları esas alınarak Yönetim Kurulu'nca tespit edilir.

    Konut Tahsisi

    Madde 65 - MPM personeline "MPM Konut Yönetmeliği" esasları dahilinde konut tahsis edilir.

    Ölüm Yardımı

    Madde 66 - Tam - gün esasına göre sürekli çalışan görevlilerden birinin ölümü halinde eş ve çocuklarına, bunlar yok ise ana ve babasına, görevlinin eş ve çocuklarının bakmakla mükellef olduğu ana - babasının her birinin ölümü halinde ise görevliye, belgelendirilmek koşulu ile benzer kamu kuruluşlarındaki ödemeler düzeyinde olmak üzere Yönetim Kurulu'nca her yıl saptanacak miktarda ölüm yardımı yapılır.

    Giyim Yardımı

    Madde 67 - "D" sınıfı görevlilerine aşağıda sayılan giyim yardımları yapılır:

    - Yazlık ve kışlık olmak üzere iki takım elbise,

    (Kışlık elbisenin yelekli bulunmaması halinde uygun renk ve desende bir süveter verilebilir.)

    - İki gömlek, iki kravat, iki çift çorap,

    - Yazlık ve kışlık olmak üzere iki çift ayakkabı,

    - 4 yılda bir palto,

    Belirtilen giyim eşyaları, şartnamesine istinaden, teklif alınmak suretiyle sağlanır.

    ALTINCI BÖLÜM : İzin ve Sigorta Hükümleri

    İzinler

    Madde 68 - MPM görevlilerine verilecek izin 4 türlüdür.

    a) Yıllık izin,

    b) Mazeret izni,

    c) Hastalık izni,

    d) Ücretsiz izin.

    Yıllık İzin

    Madde 69 - (Değişik madde: 24/08/2006 - 26269 S.R.G. Yön./3. md.)

    Görevlilere, MPM de geçen her hizmet yılının tamamlanmasından sonra bir ay ücretli izin verilir. Ancak, diğer hizmet yıllarında görevlilerin çalıştığı süre dikkate alınarak kıyasen ücretli izin verilebilir.

    Yıllık ücretli izinler yıl içinde iş programları dikkate alınarak toplu veya kısmen kullandırılır.

    Yıllık izine hak kazanmış olan ve iznini tam olarak (30) gün kullanan görevlilere izin ücreti peşin olarak ödenir.

    Yıllık izinler ancak bir yıl devredebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmayan izinler düşer. Ancak Genel Sekreterlikçe kullandırılmayan izinler bunun dışındadır.

    Mazeret İzni

    Madde 70 - (Değişik madde: 24/08/2006 - 26269 S.R.G. Yön./4. md.)

    Kadın görevlilere doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu taktirde, tabibin onayı ile kadın görevli isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, görevlinin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler görevlinin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Kadın görevlilere, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

    Erkek görevliye, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir.

    Görevlilerin isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.

    Hizmet süreleri ne olursa olsun, bütün görevlilere meşru mazeretlerine karşılık, yol müddeti dahil olmak üzere yılda beş güne kadar ücretli mazeret izni verilebilir.

    Bunun dışında saat üzerinden mazeret izinleri yılda 40 saati geçemez.

    Muvazzaf askerlik hizmeti dışında seferberlik, talim, manevra ve başka nedenlerle silah altına alınan görevliler bu sürece izinli sayılırlar. Bu durumda devletin verdiği ücret ile MPM'nin verdiği ücret arasındaki fark kendisine ödenir.

    MPM Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde veya yurtdışında staj gören, eğitim veya ihtisas yapan MPM görevlilerine staj veya eğitim süresince ücretleri ödenir. Bu gibi görevliler, talimatında belirtildiği şekilde mecburi hizmetle yükümlü kılınır.

    Genel Sekreterin mazeret izni, yukarıdaki esaslara göre Yönetim Kurulu Başkanlığınca verilir.

    Hastalık İzni

    Madde 71 - Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri raporu ile hastalıklardan dolayı verilecek izne hastalık izni denir.

    Hastalık izni personelin iyileşmesine kadar sürer ancak bu izin personelin tedavi altına alındığı tarihten başlayarak altı ayı geçemez.

    Şu kadar ki, tedaviye devam edilirse malullük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği, Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporları ile anlaşılırsa, bu süre uzatılır.

    Personelin hastalıkları sebebi ile yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri, hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.

    Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan personel ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya meslek hastalığına tutulan personel, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

    Personel 1 yıl içerisinde SSK'ya bağlı tek hekim raporuna istinaden, 40 günden fazla sıhhi izin kullanamaz. 40 gün üzerindeki sıhhi izinler için SSK Hastaneleri Sağlık Kurulu Raporu aranır.

    Personelin yurt dışında bulunduğu sırada hastalanması halinde, bulunan ülkenin mevzuatına uygun olarak alındığı ilgili misyon şefi tarafından onaylanmış hastalık raporuna istinaden personele hastalık izni verilir.

    Kadın personel doğumdan önce 6 ve doğumdan sonra 6 hafta olmak üzere 12 haftalık sürede izinli sayılır.

    Ücretsiz İzin

    Madde 72 - Görevlilere Yönetim Kururu Kararı ile aşağıdaki hallerde;

    a) Yakınlarından birinin ağır yaralanması veya önemli bir hastalığa yakalanması durumunda işbu kişi, kendisinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında bulunuyorsa veya kendisinin birinci derecede usul ve füruğu olan işbu kişiye, kendisinin eşlik etmediği takdirde işbu kişinin hayatının tehlikeye girmesi mevzubahis ise en çok 6 aya kadar,

    b) Yetiştirilmek üzere, yurt dışına gönderilen memurların eşlerine en çok 3 yıla kadar,

    c) Yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine 3 yıla kadar,

    d) (Değişik bend : 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\7.mad) Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer hallerde, 6 aya kadar ve yenilenebilmek kaydıyla,

    e) (Ek bent: 24/08/2006 - 26269 S.R.G. Yön./5. md.) Doğum yapan kadın görevlilere istekleri halinde 70 inci Maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar,

    f) (Ek bend: 19/12/2007- 26735 S.R.G Yön/4.md.) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınan Merkez personeline, silah altında bulundukları sürece kadro unvanları saklı kalmak suretiyle,

       ücretsiz izin verilir.

       Terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve dönmek için Merkeze yazılı olarak başvurmayanlar görevden çekilmiş sayılır.

    Göreve Devamsızlık

    Madde 73 - (Değişik madde: 31/07/2003 - 25185 S. R.G. Yön./4. md.)

    Herhangi bir şekilde izin alıp da izin süresi bittikten sonra bir gün zarfında görevi başına dönmeyenler hakkında Genel Sekreterlikçe uyarma cezası uygulanır ve o güne ait ücreti de ödenmez. Şu kadar ki, önceden bildirilmek kaydıyla kabul edilebilir bir özürü bulunanlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.

    Kabul edilebilir, belgeye bağlanmış bir özüre dayanmaksızın bir günden fazla devamsızlığı görülenler hakkında Disiplin Kurulunca varılacak karara göre işlem yapılır. Ayrıca devam edilmeyen günlere ait ücreti de ödenmez.

    Sosyal Sigorta

    Madde 74 - MPM görevlileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir. Yaşlılık, malullük, ölüm ve iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık hallerinde gerekli tazminat, mevzuat hükümleri uyarınca tamamen SSK'ca sağlanır.

    SSK primlerinin işverene ilişkin kısmı MPM'ce, sigortalıya ait kısmı da görevli istihkaklarından kesilerek ödenir.

    Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı alarak çalışan MPM görevlileri 11/7/1978 tarihli ve 16343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2167 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yaşlılık, maluliyet, ölüm ve hastalık sigortalarından yararlanamaz. Bunların sağlık hizmetleri ilgili oldukları Emekli Sandığı mevzuatına göre Devlet Hastanelerince görülür (Bu Yönetmeliğin ölüm yardımına ilişkin 66 ncı maddesi hükmü saklıdır).

    Hastalık Yardımı

    Madde 75 - Hastalık izni, SSK sağlık hizmetlerinden yararlanan görevlilere, bu kuruma bağlı yetkili doktor veya hastanelerinden, Emekli Sandığı sağlık hizmetlerinden yararlanan görevlilere devlete bağlı sağlık kurumlarından alınır. Hastalık iznini SSK mevzuatına göre alan görevlilere SSK'ca, kendisine ödenecek olan iş göremezlik ödeneğinin aylığının altında kalması halinde eksik olan kısım aylığa iblağ edilecek şekilde Merkezce ödenir.

    Tüm görevlilerden, hastalık izni süresi içinde sözleşme süreleri sona erenlerin sözleşmeleri yenilenmeyebilir. Bu durumda Yönetmeliğin 16 ncı maddesi ile belirlenen hizmet tazminatından başka bir ödemede bulunulmaz.

    Daire doktorluğunca tüm personele verilecek iki güne kadar süreli izinler için iş göremezlik ödeneği söz konusu olmadığından, bu izinler için tüm görevlilerin istihkaklarından bir kesinti yapılamaz.

    T.C. Emekli Sandığı'ndan ve Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan emekli oldukları halde, 506 sayılı Kanunun değişik 3/c maddesine göre çalışanların hastalıkları halinde iki günü geçen istirahat sürelerinin ücretleri ödenmez. Ancak merkez doktoru tarafından lüzum görülen hallerde Devlet ve Üniversite hastanelerinde muayene ve tedavilerine lüzum görülerek sevk edilen personele, bu kurumlarca hastanelerde yatma ve istirahat sürelerini belirleyen en az üç uzman doktor tarafından verilmiş ve hastane başhekimliğince tasdik edilmiş raporlar için bu hüküm uygulanmaz.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Siciller - Terfiler

    Sicil Dosyası

    Madde 76 - Her görevli için bir sicil dosyası tutulur. Bu dosyaya o kişiyle ilgili olarak gelen yazıların aslı, giden yazıların ve hakkında alınan kararların birer sureti, girişte alınan belgeler, fotoğraflar ve sicil özetleri konur. Sicil dosyaları gizli olup, personel servisinde saklanır.

    Sicil Numarası

    Madde 77 - Her görevliye bir sicil numarası verilir. Ayrılanların numarası başkasına verilmez. Bu numaralar personel ile ilgili her türlü yazışmada kullanılır.

    Sicil Özetleri

    Madde 78 - Görevlilerin MPM den ayrılması halinde sicil dosyaları ilgili kuruluşun isteği üzerine bir sicil özetine bağlanarak gönderilir.

    Sicillerin Belgelere Dayanması

    Madde 79 - Sicillere geçilecek kayıtların bir belgeye dayanması zorunludur. Sicil özet ve belgelerinde silinti yapılmaz. Yanlış cümle veya kelime çizilerek doğrusu üstüne yazılıp, yazan tarafından imzalanır.

    Sicil Raporları

    Madde 80 - MPM'nde görevli kişilerin yeterlik, çalışkanlık, göreve bağlılık, ahlaki durum ve başka hususları saptamak üzere yılda bir defa (Ocak ayı içinde) sicil raporları doldurulur.

    Sicil Amirleri

    Madde 81 - (Değişik madde: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\8.mad)

    Görevlilerden, Bölüm Başkanlığı emrinde görev yapanların birinci sicil amiri bağlı bulundukları Bölüm Başkanları, Bölge Müdürlüklerinde görev yapanların birinci sicil amiri Bölge Müdürleri, ikinci sicil amirleri ise ilgili Genel Sekreter Yardımcısıdır.

    Genel Sekreterlik bürosunda çalışan personelin birinci sicil amiri bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısıdır.

    Genel Sekreter Yardımcısı, Müşavirler, Bölge Müdürleri, Hukuk Müşaviri, Avukat, Doktor ve Bölüm Başkanlarının birinci sicil amiri Genel Sekreter, ikinci sicil amiri Yönetim Kurulu Başkanıdır.

    Birinci fıkrada yazılı personelin birinci ve ikinci sicil amirleri arasında görüş ayrılığı olursa Genel Sekreter ayrılığı giderir.

    Sicil Raporlarının İlgiliye Duyurulması

    Madde 82 - 80 inci madde uyarınca düzenlenecek sicil raporlarının düzenlenme biçimi, değerlendirilmesi ve ilgiliye duyurulması hususları Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği doğrultusunda olmak üzere Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönerge ile yürütülür. Personelin performans değerlendirmesi "MPM Görevlilerinin Derece Yükselmeleri ile Kıdem ve Başarı Değerlendirmeleri Hakkında Yönerge" uyarınca yapılır.

    Çalışma Belgeleri

    Madde 83 - İşinden ayrılan görevlilere istek halinde bir hizmet belgesi verilir.

    Sınıf ve Derece Tespiti

    Madde 84 - (Değişik madde: 19/12/2007- 26735 S.R.G Yön/5.md.)

    (1) Personel atamalarında görevlilerin girecekleri sınıf ve dereceler ile hangi ücretle işe başlayacağı Milli Prodüktivite Merkezi Personel Yönetmeliğinin eki olan Norm Kadro Cetveli, Organizasyon Kitabı ve İş Değerlendirme ve Ücret Sisteminde belirtilen usul ve esaslara göre saptanır.

    Derece Yükselmeleri ile Kıdem ve Başarı Değerlendirmeleri

    Madde 85 - Derece yükselmesi, görevlinin bulunduğu sınıf içinde bir üst dereceye yükseltilmesi,

    Kıdem değerlendirmesi, görevlilerin bulunduğu kadrolarda geçen her hizmet yılı için MPM İş Değerlendirme ve Ücret Sistemi'nde belirtilen usul ve esaslara göre yapılan bir değerlendirme,

    Başarı değerlendirmesi, görevlilerin değerlendirme dönemindeki tutum ve davranışları ile çalışmalarında elde ettiği başarı düzeyi de dikkate alınarak, MPM İş Değerlendirme ve Ücret Sisteminde belirtilen usul ve esaslara göre yapılan bir değerlendirme işlemidir.

    Yükselme

    Madde 86 - Bir üst dereceye yükselmek:

    a) B sınıfı görevlilerin bir üst dereceye yükselmeleri, Milli Prodüktivite Merkezi İş Değerlendirme ve Ücret Sisteminde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürürlüğe konulan MPM Görevlilerinin Derece Yükselmeleri ile Kıdem ve Başarı Değerlendirmeleri Hakkında Yönerge ve MPM Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Yönetmeliği uyarınca yapılır.

    b) C Sınıfı görevlilerin bir üst dereceye yükselmeleri, MPM Görevlilerinin Derece Yükselmeleri ile Kıdem ve Başarı Değerlendirmeleri Hakkında Yönerge hükümleri uyarınca yapılır.

    c) Görevi sırasında MPM çalışmaları ile ilgili olduğu, Yönetim Kurulunca kabul edilecek konularda master, doktora veya en az o düzeyde uzmanlık çalışması yaparak en az iki yıllık yüksek öğretim üstü bir öğrenim görmüş ve belgelemiş olanlar, bekledikleri süreler de göz önünde tutularak bir üst dereceye yükseltilebilir.

    Derece Yükselmesinde İntibak

    Madde 87 - Derece yükselmesine hak kazanan görevlilerin intibakı MPM Görevlilerinin Derece Yükselmeleri ile Kıdem ve Başarı Değerlendirmeleri Hakkında Yönergede belirtilen esas ve usullere uygun olarak saptanır.

    Takdirname

    Madde 88 - Görevlerinde olağanüstü başarı gösterenlere takdirname verilir. Veriliş nedenleri takdirnamede gösterilir.

    Takdirname, atamaya yetkili olanlar tarafından verilir. Üst dereceye atamalarda takdirname tercih sebebidir.

    Ödül

    Madde 89 - Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda benzerlerinden üstün iş yapan, üstün teknik bilgi ve araştırması ile verilen ve kişisel çaba ve girişimi ile belli konularda verimliliğin önemli derecede artmasını sağlayan MPM görevlilerine Genel Sekreterin öneri ve Yönetim Kurulunun onayı ile iki aylığa kadar ödül verilebilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Hizmet İçi Eğitim

    Personelin Yetiştirilmesi

    Madde 90 - MPM de görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimli çalışmalara yöneltmek ve daha üst görevlere hazırlanmalarına imkan vermek amacıyla, MPM personeline de hizmet içi eğitim yaptırılır. Hizmet içi eğitime ilişkin esaslar ve uygulama MPM Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Son Hükümler

    Yönetmelikte Değişiklik

    Madde 91 - Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca değiştirilir.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 92 - 14/8/1975 tarihli ve 15326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MPM Personel Yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 93 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 94 - Bu Yönetmelik hükümlerini Merkez Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar