KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLARI İLE KAMU İHALE UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARININ ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma Ve Yeterlik Sınavları İle Kamu İhale Uzman Ve Yardımcılarının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

    Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24968

    Kamu İhale Kurumundan :

    BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Kamu İhale Uzman Yardımcılarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile Kamu İhale Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev, yetki, sorumluluk, çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri Kamu İhale Kurumunda istihdam edilecek Kamu İhale Uzmanları ile Uzman Yardımcıları hakkında uygulanır.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurul : Kamu İhale Kurulunu,

    Kurum : Kamu İhale Kurumunu,

    Başkan : Kamu İhale Kurulu ve Kamu İhale Kurumu Başkanını,

    ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

    Meslek Personeli : Kamu İhale Uzman ve Kamu İhale Uzman Yardımcısını,

    Uzman : Kamu İhale Uzmanını,

    Uzman Yardımcısı : Kamu İhale Uzman Yardımcısını,

    Yarışma Sınavı : Kamu İhale Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanacakları belirlemek üzere yapılacak, KPSS ve giriş sınavını,

    KPSS : "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak sınavı,

    Giriş Sınavı : (Değişik tanım : 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/ 1.mad) Kamu İhale Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanacakları belirlemek amacıyla yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşan sınavı,

    Yazılı Sınav : (Değişik tanım : 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/ 1.mad) Kurumca belirlenen KPSS taban puanı ve üzeri puan alanlar arasında Kurum tarafından yapılan veya ÖSYM ve/veya yüksek öğretim kurumlarına yaptırılan yazılı sınavı,

    Sözlü Sınav : Kurum tarafından yapılan Kamu İhale Uzman Yardımcılığı sözlü sınavını,

    Yeterlik Sınavı : Kamu İhale Uzman Yardımcılarının üç yıllık yardımcılık dönemlerinden sonra Kamu İhale Uzmanlığına atanabilmeleri için Kurum tarafından yapılan sınavı,

    Tez : Kamu İhale Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : Uzman Yardımcılığına Giriş

    BİRİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına İlişkin Esaslar

    Temel esaslar

    Madde 5 - Kurum meslek personeli, uzman ve uzman yardımcılarından oluşur. Kuruma, uzman yardımcısı olarak atanacakların açılacak özel yarışma sınavını kazanmış olmaları şarttır.

    Kurul her yıl, Kurumun uzman personel ihtiyacını dikkate alarak, 4734 sayılı Kanunda belirlenen fakültelerin bölümleri itibarıyla her eğitim grubundan kaç uzman yardımcısı alınacağını ve uzman yardımcılığı yarışma sınavı tarihlerini belirler.

    Sınavlara ilişkin hizmetler, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav duyurusu

    Madde 6 - Kurum, Kurul tarafından alınan karar doğrultusunda; atama yapılması planlanan kadro sayısını, öğrenim koşullarını, test ağırlıklarını, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden alınacak asgari yetmiş puanı ve diğer koşulları ÖSYM Başkanlığına KPSS kılavuzunda yer almak üzere bildirir. Kurulca belirlenecek, KPSS puan tür ve/veya türlerinden, taban puan ve üzeri puan alanlar için yazılı ve sözlü sınavlar duyurulur.

    Giriş sınavına başvuracak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar, sınav konuları, sınav konularına uygulanacak ve sınav puanının tespitinde değerlendirilecek ağırlık oranları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, atama yapılacak kadro sayısı, bölümler itibarıyla kaç kişinin alınacağı, sınava girebilmek için gereken KPSS puan türü ve taban puanı, başvuru esnasında istenecek belgeler ve gerekli görülen diğer bilgileri içeren ilan metni, üniversitelerin mezuniyet dönemleri de dikkate alınarak, başvurunun sona erdiği tarihten en az onbeş gün önce, Resmi Gazetede, Türkiye genelinde günlük dağıtımı yapılan en yüksek tiraja sahip ilk beş gazetenin en az ikisinde, Kurumun internet adresinde ve gerekli görülen diğer yerlerde ilan edilir.

    Başvuru şartları

    Madde 7 - Giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir.

    a) Genel şartlar:

    1) Türk vatandaşı olmak,

    2) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

    3) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında kalan tecil edilmiş mahkumiyet hükümleri hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

    4) Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış sağlık nedenleri dışında muaf tutulmuş yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine iki ay veya daha az kalmış olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla başvurabilirler.)

    5) 18 yaşını tamamlamış olmak,

    6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

    b) Özel şartlar:

    1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

    2) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak,

    3) Kurumun belirlediği KPSS puan türünden başvuru ilanında belirtilen taban puan ve üzeri puanı almış olmak,

    4) Uzman yardımcılığı giriş sınavında iki defadan fazla başarısız olmamak.

    Başvuruda istenen belgeler

    Madde 8 - Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan; Kurumca düzenlenecek ve aday tarafından doldurulacak Başvuru Formu, Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınan sabıkasızlık kaydı ve KPSS sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenir.

    Başvuru şekli ve yeri ile yapılacak işlemler

    Madde 9 - (Değişik madde: 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/3.mad)

    Adaylar tarafından, Kurumun http://kik.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun çıktısı imzalanarak, KPSS sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile birlikte, iadeli taahhütlü olarak, ilanda belirtilen adrese gönderilir veya Kuruma elden teslim edilir.

    Sınav ilanında belirtilen gün mesai bitimine kadar ilanda belirtilen adrese ulaşmayan ve/veya eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmaz.

    Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incelenerek, giriş sınavı koşullarını taşıyan adaylarla ilgili olarak, ilanda belirtilen son müracaat günü mesai bitiminde, toplam müracaat sayısını ve son aday numarasını da belirleyen bir tutanak düzenlenir.

    Yazılı sınavın ÖSYM Başkanlığına yaptırılması halinde, giriş sınavına kabul edilen adayların adı, soyadı, KPSS numarası ve KPSS puanını belirten listeler hazırlanarak ÖSYM Başkanlığına teslim edilir. Adayların KPSS bilgileri ve diğer belgeler ÖSYM Başkanlığınca kontrol edilerek sınava katılmaya hak kazananlar isim, soy isim ve KPSS puanına göre üç ayrı liste halinde düzenlenerek Kuruma bildirilir.

    Yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Yukarıdaki şekilde, Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum, ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

    Sınav giriş belgesi ve sınavın yapılacağı yer

    Madde 10 - Sınav yeri ve zamanı, adayların iş talep formunda yazılı adreslerine, ÖSYM Başkanlığınca gönderilecek sınav giriş belgesinde belirtilir. Sınava, giriş belgesi olmayan adaylar katılamaz.

    Giriş sınavı Ankara'da yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Giriş Sınavı

    Giriş sınavı

    Madde 11 - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur.

    Yazılı sınav

    Madde 12 - (Değişik madde: 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/4.mad)

    Giriş sınavı yazılı aşamasına; KPSS'de, Kurumca belirlenen asgari puanı alanlardan, ilan edilmiş boş kadro sayısı esas alınarak Kurul tarafından belirlenecek sayıda aday girebilir. Yazılı sınav klasik ve/veya test şeklinde yapılabilir.

    Yazılı sınavda, adayların alan bilgisinde en başarılılarının belirlenmesi temel esastır. Yazılı sınav, adayların mezuniyet durumları göz önünde bulundurularak, mühendislik-mimarlık, hukuk ve sosyal bilimler (En az dört yıllık öğrenim veren İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler) dallarında olmak üzere üç ayrı uzmanlık alanında, ağırlıklı olarak adayların alan bilgisi konuları dikkate alınarak yapılır.

    Bütün konulara uygulanacak ve ortalama puanın tespitinde değerlendirilecek ağırlık oranları ile sınav konularının soru yüzdeleri ve mezun olunan bölümler itibarıyla kaç kişinin alınacağı Kurul tarafından belirlenir ve giriş sınav duyurusunda ilan edilir.

    Yazılı sınav, Kurum tarafından yapılabilir ya da ÖSYM veya Yüksek Öğretim Kurumlarına yaptırılabilir. Yazılı sınavın ÖSYM veya Yüksek Öğretim Kurumlarına yaptırılması halinde, sınav konuları ve sınava ilişkin hususlar yapılacak protokol ile belirlenir. Bu durumda, soruların hazırlanması, notlandırılması ve cevapların değerlendirilmesi, yazılı sınavı kazananların belirlenmesi ve sonuçların adaylara duyurulması işlemleri, yapılacak protokol esasları dahilinde yapılır.

    Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması halinde, sınava katılacaklar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından sınav duyurusunda belirtilen konulardan sınava tabi tutulur. Giriş sınavında, sınav sorularının hazırlanması ve mesleki bilgilerin değerlendirilmesi için, gerektiğinde öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

    Yazılı sınav soru kağıtları, puanları ve sınav süresi belirlendikten sonra Giriş Sınav Komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenir.

    Yazılı sınav, Giriş Sınav Komisyonu üyelerinin gözetim ve denetiminde, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen gözetmen personelce yapılır. Görevli personel, yazılı sınava girenlerin sınava katılım belgeleri ile kimlik belgelerini inceler.

    Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava girmiş olanların önünde açılarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra, sorular dağıtılarak sınava başlanır.

    Sınav sonunda adayların sınav kağıtları, adayların isimleri kapatıldıktan sonra teslim sırasına göre numaralandırılıp, soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra bir tutanakla Giriş Sınavı Komisyonuna teslim edilir.

    Yazılı sınav notu, 100 tam puan üzerinden verilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi sınav konularının her birinden en az 70 puan almak gerekir.

    Alan bilgisi sınav konuları

    Madde 13 - a) Kamu Hukuku Grubu

    1) Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası,

    2) İdare Hukuku,

    3) İdari Yargı,

    4) Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),

    5) Ceza Usul Hukuku.

    b) Özel Hukuk Grubu

    1) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç),

    2) Borçlar Hukuku,

    3) Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku),

    4) İcra ve İflas Hukuku,

    5) Medeni Usul Hukuku.

    c) İktisat Grubu

    1) Mikro İktisat,

    2) Makro İktisat,

    3) Uluslararası İktisat,

    4) Türkiye Ekonomisi.

    d) Maliye Grubu

    1) Kamu Maliyesi,

    2) Maliye Politikası,

    3) Bütçe,

    4) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.

    e) İşletme ve Muhasebe Grubu

    1) Genel Muhasebe,

    2) Mali Tablolar Analizi,

    3) İşletme İktisadı.

    Hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler mezunları, yukarıda belirtilen beş gruptan kendilerinin belirleyeceği, en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere, toplam üç grubun sorularını cevaplar.

    Mimarlık ve mühendislik fakülteleri mezunları için; Kurulca alınması planlanan bölüm itibarıyla, alan bilgisi sınav konuları, fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak belirlenir.

    Sözlü sınava çağrı

    Madde 14 - Yazılı sınavdan en az yetmiş puan almış olmak koşuluyla en yüksek puanı alan adaydan itibaren, eğitim durumları itibarıyla ilan edilen boş kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

    (Değişik fıkra: 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/7.mad) Yazılı sınavın ÖSYM veya Yüksek Öğretim Kurumlarınca yapılması halinde, sınavı yapan kuruluş tarafından, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isim ve puan sıralamasına göre hazırlanan listeler ve sınav sonuçları Kuruma bildirilir.

    Sözlü sınava çağrılacak adaylara, sözlü sınavın yeri ve zamanı yazılı olarak ve/veya gerektiğinde diğer iletişim vasıtaları da kullanılarak, sınav sonuçlarının ilanından itibaren onbeş gün içerisinde duyurulur.

    Giriş sınav komisyonu

    Madde 15 - (Değişik madde: 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/8.mad)

    Giriş sınav komisyonu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, Baş Hukuk Danışmanı, Daire Başkanları ile gerekli görülmesi halinde öğretim üyeleri arasından Kurul kararı ile belirlenecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Giriş sınav komisyonuna Başkanın başkanlık etmesi halinde, bir başkan yardımcısı komisyon üyesi olarak görevlendirilir. Ayrıca, sayılanlar arasından en az iki yedek üye belirlenir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılır.

    Sözlü sınav

    Madde 16 - Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konuları ile birlikte Kurum hizmetlerinin ve uzmanlığın gerektirdiği kişisel niteliklere ve yeteneklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, önceden İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca hazırlanan değerlendirme formu, her bir komisyon üyesi tarafından, her aday için yüz puan üzerinden ayrı ayrı not verilmek suretiyle doldurulur ve notlar toplanır.

    Komisyon üyelerinin verdiği notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu oluşturur ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için ortalamanın yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan olması gerekir.

    Giriş sınavını kazananların belirlenmesi

    Madde 17 - (Değişik madde: 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/9.mad)

    Giriş sınav komisyonu adayların;

    Yazılı sınav sonucunu      %50

    Sözlü sınav sonucunu       %20

    KPSS puanını         %20

    KPSS yabancı dil puanını      %10

    Oranında ağırlıklandırarak, öğrenim dalları itibarıyla giriş sınav notunu tespit eder. Komisyon, giriş sınav notunu esas alarak en yüksek puandan itibaren atama yapılacak kadro sayısı kadar kazanan adayları başarı sırasına göre belirler ve giriş sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren 3 ay için geçerli olmak üzere yedek liste düzenler.

    Giriş sınav sonuçları, komisyon tarafından tutanakla tespit edildikten sonra liste, sözlü sınavın bitimini takip eden yedi gün içinde sınav duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla ilan edilir. Sonuçlar kazanan adayların adreslerine ayrıca tebliğ edilir.

    Atamadan önce istenecek belgeler

    Madde 18 - Uzman yardımcılığı giriş sınavını kazananlardan aşağıdaki belgeler istenir.

    a) Erkek adaylardan askerlik durum belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

    b) Nüfus cüzdanının onaylı sureti,

    c) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

    d) Altı adet 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf,

    e) Aday tarafından doldurulacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form,

    f) (Ek bent : 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/10.mad) Adli sicil kayıt belgesi,

    g) Kurum tarafından istenecek diğer belgeler.

    (Mülga fıkra : 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/10.mad)

    Ayrıca, giriş sınavında başarılı olan adaylardan, atama yapılmadan önce, ibraz edildiği tarihten en fazla üç ay önce tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış ve ülkenin her yerinde, her iklim koşulunda görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir hali olmadığını gösteren, sağlık kurulu raporu istenir.

    Uzman yardımcılığına atanma

    Madde 19 - Giriş sınavını kazanan adayların, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir ay içerisinde uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılarak göreve başlamaları sağlanır. Her ne sebeple olursa olsun, atama tarihini izleyen iki ay içinde göreve başlamayan adayların atamaları iptal edilir.

    Kurum, giriş sınavı sonucu atanarak göreve başlatılanları, onbeş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına ve sınavın ÖSYM tarafından yapılması halinde ÖSYM' ye bildirmek zorundadır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Yetiştirilme ve Uzmanlık Tezi

    BİRİNCİ BÖLÜM : Yetiştirilme

    Uzman yardımcılarının yetiştirilme ilkeleri

    Madde 20 - (Değişik madde: 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/12.mad)

    Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece kamu ihale uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla, kurumca verilecek görevlerin yanı sıra;

    a) Kurumun teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeninin tanıtılmasını,

    b) Kamu ihale mevzuatı ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

    c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasını,

    d) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,

    e) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

    f) Kurumun çalışma alanıyla ilgili olarak, uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini,

    g) Kurumun göreviyle benzer faaliyette bulunan kuruluşlarda, staj, eğitim, inceleme ve araştırma yapılmasını,

    sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunurlar.

    Uzman yardımcılarının üç yıllık çalışma programları, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca hazırlanır. Hazırlanan bu program, Başkanlık teklifi üzerine, Kurul onayına sunulur.

    Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri, Kurulca kabul edilecek bu çalışma programı çerçevesinde sağlanır.

    Uzman yardımcılarının, yetiştirme programı kapsamında görev yapacakları birimler ile görev süreleri, Başkanlık Onayı ile belirlenir.

    Yetiştirme şekli ve esasları

    Madde 21 - (Değişik madde: 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/13.mad)

    Uzman yardımcıları yetiştirme programlarının ilk 6 ayında, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulur.

    Uzman yardımcılarının ilk yılın son 6 ayında, görevlendirildikleri birim amiri tarafından belirlenecek, grup başkanı, hukuk danışmanı veya kamu ihale uzmanı refakatinde araştırma ve incelemeler ile diğer çalışmalara iştirak ederek, mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra, yurt içinde düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmaları sağlanır. Ayrıca bu süreçte, Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin yazışma ve raporlama teknikleri konusunda bilgi ve becerilerini artıracak çalışmalara ağırlık verilir.

    Çalışma süresi sonunda, grup başkanı, hukuk danışmanı veya kamu ihale uzmanı tarafından, refakatinde bulunan uzman yardımcısının başarı durumunu ölçecek değerlendirme formu doldurularak, ilgili birim amirinin görüşü alınmak suretiyle, Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    Birinci yılın sonunda uzman yardımcılarına, refakat çalışmalarında başarılı bulundukları ve olumlu sicil aldıkları takdirde, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Başkanlık Onayı ile tek başına inceleme yetkisi verilebilir.

    Ayrıca, uzman yardımcılarına yetiştirme programı çerçevesinde mesleki konularda bilimsel çalışma alışkanlığı ve temsil yeteneğinin kazandırılması ile yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi için gerekli koşullar da sağlanır.

    Uzman yardımcılarının 3 yıllık yetiştirme programına ilişkin diğer yetiştirilme usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.

    İkinci dönem çalışmaları

    Madde 22 - (Mülga madde: 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/ 20. mad)

    Üçüncü dönem çalışmaları

    Madde 23 - (Mülga madde: 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/ 20. mad)

    İKİNCİ BÖLÜM : Uzmanlık Tezi

    Tez konusunun belirlenmesi

    Madde 24 - (Değişik fıkra: 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/14.mad) Uzman yardımcıları Kurumun görev sahası ile ilgili konularda, yetiştirme programının 3 üncü yılının, başından itibaren 30 gün içerisinde Başkanın onayı ile tez konusunu seçer.

    (Değişik fıkra: 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/14.mad) Tez konusunun belirlenmesinden itibaren uzman yardımcısına en çok bir yıla kadar süre verilir. Tez konusu belirlenen her uzman yardımcısına, Kurum içinden ve/veya dışından tez danışmanı görevlendirilir.

    Belirtilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadan tez konusunu seçmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

    Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve/veya kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman yardımcısının Türkçe hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

    Uzman yardımcıları tezlerini tez danışmanları rehberliğinde hazırlarlar.

    Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi

    Madde 25 - Uzman yardımcısı, hazırladığı tezini ilgili daire başkanının aracılığıyla, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Zorunlu haller sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyen uzman yardımcısına, talebi üzerine, zorunlu halin devam ettiği süre kadar ek süre verilir.

    Süresi içerisinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

    Tez değerlendirme

    Madde 26 - İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, verilen tezleri, en geç beş gün içerisinde, yeterlik sınav komisyonu üyelerine gönderir. Yeterlik sınav komisyon üyeleri, otuz gün içinde tezin incelenmesini tamamlar.

    Yeterlik sınav komisyonu, tezlerle ilgili, yeterli bulunmuş ise yeterliğinin, yetersiz bulunmuş ise yetersizlik nedenlerinin yer aldığı bir rapor düzenler. Tezler, komisyonda oy çokluğuyla kabul ya da ret edilir.

    Sonuçlar en geç iki gün içerisinde açıklanır.

    Başarısız tez ve tez düzeltme

    Madde 27 - Başarısız tez veren veya tezi yeterli bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır.

    Uzman yardımcısı ikinci hakkını, yetersiz olma gerekçesinin yer aldığı raporu dikkate alarak, sonucun kendisine tebliğinden itibaren üç ay içerisinde kullanır ve hazırlamış olduğu tezi düzeltir.

    Uzman yardımcısı kendisine yeni bir tez konusu verilmesini isteyerek de, ikinci hakkını değerlendirebilir. Bu durumda, uzman yardımcısına ikinci hakkını kullanabilmesi için en az altı aylık bir süre tanınır.

    Düzeltilen veya yenilenen tezlerin değerlendirilmesi, Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre yapılır.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

    BİRİNCİ BÖLÜM : Yeterlik Sınavına Girebilme Şartları ile Yeterlik Sınav Komisyonu

    Yeterlik sınavı

    Madde 28 - (Değişik madde: 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/15.mad)

    Yeterlik sınavı, tezin sözlü savunulması, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamadan ibarettir.

    Yeterlik sınavına girebilme şartları

    Madde 29 - Uzman yardımcıları;

    a) Hazırlanan uzmanlık tezinin yeterli bulunması,

    b) Uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dahil en az üç yıl çalışmış olması, (Bu süreye ücretsiz izinler, altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler dahil değildir),

    c) Her yıl olumlu sicil almış olması,

    d) Katıldığı staj ve eğitim faaliyetlerinde başarılı olması,

    e) Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında (KPDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden en az yetmiş puan alması veya Test Of English as a Foreing Language (TOEFL) ve International English Language Testing System (IELTS) sınavlarının birinden sınav tam puanının yüzde yetmişi oranında puan alması şartıyla,

    yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

    Uzman yardımcılığı döneminde yeterli yabancı dil puanı alamayan uzman yardımcılarına en az altı ay süre verilir. Bu sürede de yabancı dil bilgisi için belirtilen barajı aşamayan uzman yardımcıları yeterlilik sınavına girme haklarını kaybeder.

    Yeterlik sınav komisyonu

    Madde 30 - (Değişik fıkra: 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/16.mad) Yeterlik sınav komisyonu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı başkanlığında, Baş Hukuk Danışmanı, Daire Başkanları ve gerekli görülmesi halinde öğretim üyeleri arasından Kurul kararı ile belirlenecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yeterlik sınav komisyonuna Başkanın başkanlık etmesi halinde, bir başkan yardımcısı komisyon üyesi olarak görevlendirilir. Ayrıca, yukarıda sayılanlar arasından en az iki yedek üye belirlenir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılır.

    Yeterlik sınav komisyonunun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı Aşamaları ile Uzmanlığa Atanma

    Yeterlik sınavı duyurusu

    Madde 31 - Uzman yardımcılarına, yeterlik sınavının zamanı ve yeri sınavdan en az on gün önce yazılı olarak bildirilir.

    Tezin sözlü savunulması

    Madde 32 - Tezi yeterli görülen uzman yardımcısı, yeterlik sınav komisyonu üyelerinin huzurunda hazırladığı tezin sözlü savunmasını yapar ve komisyon üyeleri tarafından tez konusuyla ilgili olarak sorulan soruları cevaplar. Sözlü savunmaya ilişkin değerlendirme, yeterlik sınav komisyonu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır ve bir tutanakla tespit edilir.

    Yazılı ve sözlü sınav

       Madde 33 - (Değişik madde: 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/17.mad)

    Tezin sözlü savunulmasından bir gün sonra uzman yardımcısı Kurumun görev alanıyla ilgili konularda yazılı sınava tabi tutulur.

       Sözlü sınavda genel konular ile birlikte uzman yardımcılarının uzmanlık yeterliğini taşıyıp taşımadıkları, yardımcılık döneminde haklarında düzenlenen raporlar da incelenerek tepki, muhakeme, kavrayış, ikna, bildiğini ifade ve temsil kabiliyetleri de ölçülür.

       Yazılı ve sözlü sınava ilişkin değerlendirme yeterlik sınav komisyonu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır ve bir tutanakla tespit edilir.

       Geçerli bir mazereti olmaksızın tezin sözlü savunmasına veya yazılı ve sözlü sınava girmeyen uzman yardımcısı yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır. Mazereti olan adaylar, mazeret bitiminden itibaren en az bir ay sonra tekrar sınava çağrılır.

    Yeterlik sınav notu ve sonucu

    Madde 34 - Yeterlik sınav komisyonunca tezin sözlü savunması yazılI ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak yeterlik sınav notu tespit edilir. Yeterlik sınav notu yetmiş puan ve üzerinde olan uzman yardımcıları başarılı, yetmiş puanın altında olanlar ise başarısız sayılırlar. Sonuçlar üç gün içerisinde ilan edilir.

    Uzmanlığa atanma

    Madde 35 - Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları, Kurul kararı ile durumlarına uygun uzman kadrolarına atanır.

    Uzman yardımcılığından çıkarılma

    Madde 36 - Uzman yardımcılarından;

    a) Yardımcılık döneminde, meslek personeli karakter ve nitelikleriyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları belgeyle saptananlar ile olumsuz sicil alanlar,

    b) (Değişik madde: 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/ 19.mad) Uzman Yardımcılığı yetiştirme programında başarısız olanlar ile tezi yetersiz bulunanlar,"

    c) Yeterlik sınavına katılma hakkını elde edemeyen, başarısız olan ya da özürsüz olarak bu sınava girmeyenler ile iki defa üst üste mazeretli de olsa yeterlik sınavına girmeyenler,

    d) Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen yabancı dil puanını alamayanlar,

    uzman yardımcılığı kadrolarından, Kurul kararı ile Kurumda durumlarına uygun, meslek personeli dışındaki idari kadrolara atanır.

    BEŞİNCİ KISIM : Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

    BİRİNCİ BÖLÜM : Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görevleri

    Görevleri

    Madde 37 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatla Kuruma verilen aşağıdaki görevler uzman ve uzman yardımcıları tarafından yerine getirilir.

    a) Kamu ihalelerinin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelere ilişkin işlemlerin Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına dair Kuruma intikal eden her türlü şikayet, ihbar ve iddiaları usul ve esastan incelemek, bu konularda her türlü bilgi ve belgeyi içeren rapor düzenlemek ve konuyu sonuçlandırmak,

    b) Kamu ihaleleri konusundaki uygulamayı yönlendirmek ve geliştirmek amacıyla standart ihale dokümanlarının, tip sözleşmelerin, yönetmeliklerin, tebliğlerin, fiyat farkları ile ilanlara ilişkin esas ve usullerin ve her türlü düzenleyici işlemlerin hazırlık çalışmasını yapmak,

    c) Kamu ihalelerine ilişkin Kuruma intikal eden şikayetin açıkça 4734 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata aykırı olması veya ihale sürecinin devam etmesi ile yapım müteahhidi, tedarikçi, hizmet sunucusu, kamu, idare veya diğer isteklilerin telafisi güç ya da imkansız zararlarının doğma olasılığının bulunması durumlarında, kesin karar verilinceye kadar ihale sürecinin durdurulması ile ilgili hususlar konusunda inceleme ve araştırma yapmak,

    d) Kuruma intikal eden kamu ihaleleri ile ilgili şikayet, ihbar ve iddialar hakkında Kurul tarafından verilen kararların taslağını hukuki gerekçeleri ile birlikte hazırlamak,

    e) Kurul incelemesine giren, kamu ihalelerinde suç unsuru bulunması halinde yasal işlem yapılabilmesi için durumu yetkili makamlara iletilmek üzere amirlerine bildirmek,

    f) 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna dair Kurumca gerekli görülen iddiaları incelemek ve bu konuda rapor düzenlemek,

    g) Kamu ihale mevzuatının uygulanmasına yönelik gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililere verilecek eğitim çalışmalarında görev almak,

    h) Kurumun görev alanına ilişkin olarak, ulusal ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlarla uyum çalışmalarını ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmasına ilişkin işlemleri yürütmek, düzenlemelerde, istişarelerde bulunmak, ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek,

    i) Kurumun görev alanına giren ve kamu ihalelerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek konuları izlemek, araştırmak ve analiz etmek, kurumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

    j) Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili konular itibarıyla istatistikler oluşturmak ve yayımlamak ile haklarında ihaleye katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak,

    k) Yerli isteklilerin yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılımlarında karşılaştıkları engellemeleri izlemek, araştırmak ve gerekli önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak,

    l) Kurum tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uzman ve Uzman Yardımcılarının Yetkileri

    Yetkileri

    Madde 38 - Uzman ve uzman yardımcıları, kendilerine Kurum tarafından verilen görevler çerçevesinde;

    a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın Kuruma görev veren hükümlerinin uygulanmasını sağlamaya,

    b) Görevlerini yerine getirmeleri sırasında resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş istemeye,

    c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamına dahil kurum ve kuruluşlarda Kurumun görev alanına giren konularda araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine,

    yetkilidir.

    Uzman ve uzman yardımcılarının görevlerini yerine getirmeleri sırasında talep ettikleri belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içerisinde verilmesi zorunludur.

    ALTINCI KISIM : Kamu İhale Uzman ve Uzman Yardımcılarının Çalışma Esas ve Usulleri

    BİRİNCİ BÖLÜM : Çalışmada Uygulanacak Temel Esas ve Usuller

    Temel esas ve usuller

    Madde 39 - Uzman ve uzman yardımcıları; görevlerini, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, bilimsel esas ve yöntemleri kullanarak, Kurum ilke ve stratejileri doğrultusunda yerine getirir.

    Uzman ve uzman yardımcılarının, görevlerini yerine getirirken, ilgili kişi ve kuruluş çalışanlarına karşı, görevin gerektirdiği vakar ve ciddiyet içinde davranmaları esastır. Ayrıca, incelemelerde ve denetlemelerde tespit edilen hususlar hakkında ilgililerle görüşmelerde veya bilgi isteme taleplerinde, Kurum ciddiyetine yakışır bir şekilde davranılması, uyarıcı, yol gösterici, öğretici ve yapıcı olunması gerekmektedir.

    Yurt dışı görevlendirme

    Madde 40 - Kamu ihale uzmanlarının verimlilik ve etkinliğini artırmak amacıyla, yurtdışında Kurumun görev alanına giren konularda eğitim veren yabancı eğitim kurumlarında, Kurumca belirlenecek dallarda, lisansüstü eğitim programları düzenlenir. Eğitim programları iki yıldan fazla olamaz.

    Kamu ihale uzmanları, ayrıca yurt içi ve dışında yapılacak, lisansüstü eğitim, yabancı dilini geliştirme, seminer, kurs, staj, araştırma ve konferans gibi programlara gönderilebilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevlerin Yürütülmesi

    Görevlerde süre ve sorumluluk

    Madde 41 - Uzman ve uzman yardımcılarının, verilen görevleri söz konusu görevin gerektirdiği sürede bitirmeleri esastır. Süresinde tamamlanamayacağı öngörülen görevler hakkında gerekçeli bilgi verilir.

    Verilen işlerden, uzman ve uzman yardımcısı ilgili amirle ve/veya amirlerle birlikte sorumludur.

    Görevin yürütülmesinde yöntem

    Madde 42 - Uzman ve uzman yardımcıları, kendilerine intikal eden yazılardan cevaplandırılması gerekenlerin cevaplarını hazırlamak ve amirine sunmak suretiyle işlemin tekemmül ettirilmesini sağlamak zorundadır.

    Uzman ve uzman yardımcıları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi uyarınca yapılan şikayetlerin ilk incelemesini öncelikle usul yönünden yapar. Usul yönünden yapılacak bu inceleme sonrasında, mevzuata uygunluğun yanı sıra, Kamu İhale Kanununun amaçları ve özellikle kamunun, idarelerin ve ilgililerin hak ve menfaatlerini korumak, ihale sürecinde açıklık, rekabet, kaliteli hizmet, güven ve istikrar ile şeffaflığın gereklerini de dikkate alarak ihale sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak açısından da gerekli değerlendirmeleri yapar ve oluşturduğu görüş çerçevesinde hazırladığı yazı veya rapor ile konuyu sonuçlandırır. Uzman ve uzman yardımcıları, yazı ve başvurular dışındaki görevleriyle ilgili olarak yapacakları inceleme, araştırma, değerlendirme ve diğer çalışma sonuçlarını, düzenleyecekleri raporlarda gösterir.

    Görevin yürütülmesinde yazı dili

    Madde 43 - Yazıların ve raporların, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun şekilde, anlaşılır ifadeler kullanılarak, sade ve düzgün bir üslupla, hiçbir kişi veya kuruluşu rencide edebilecek sıfat ve ifadeler kullanılmadan, resmi yazışma usullerine uyularak ve konuyla ilgili olmayan ayrıntıdan kaçınılarak yazılması esastır.

    Çalışma grupları oluşturulması

    Madde 44 - Yapılacak işin niteliği, hacmi ve süresinin birden fazla uzman ve uzman yardımcısının birlikte çalışmasını gerektirdiği hallerde ilgili başkan yardımcısının teklifi ve Başkanın onayıyla süreli çalışma grupları oluşturulabilir.

    Çalışma grubunun yaptığı çalışma sonucu, ortak bir raporda toplanır ve çalışmaya katılanlar tarafından imzalanır. Çalışmaya katılanlardan karşı görüşü bulunanlar, raporun ekine görüşlerin dayanağını belirtmek suretiyle kayıt koyabilirler.

    YEDİNCİ KISIM : Geçici ve Çeşitli Hükümler

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 45 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 12/06/2002 tarih ve 2002/4425 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı İle Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve 18/03/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - KPSS yabancı dil sınavına katılmayanlar, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen yabancı dil seviyesine sahip olduklarını belgelemek zorundadır.

    Geçici Madde 2 - (Ek geçici madde: 27/09/2006 - 26302 S.R.G Yön/ 21. mad:Yeniden düzenleme : 05/10/2006 - 26311 S.R.G Yön/1.mad) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda uzman yardımcısı olarak görev yapan personele tek başına inceleme yetkisi verilmesinde 21 inci maddede düzenlenen refakat çalışmalarında başarılı bulunma şartı ile uzmanlık yeterlik sınavında 28 inci maddede belirtilen yazılı sınava girme koşulu aranmaz.

    Yürürlük

    Madde 46 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 47 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar