SİVİL SAVUNMA İDARESİ FON HESAPLARININ TOPLANMA İDARE, SARF VE KAYIT USULLERİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 14/12/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24963

    İçişleri Bakanlığından :

    Madde 1 - 23/05/1979 tarihli ve 16645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sivil Savunma İdaresi Fon Hesaplarının Toplanma İdare, Sarf ve Kayıt Usullerini Gösterir Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 2 - Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 01/01/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar