SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (93/15/AT)

   

    Resmi Gazete Tarihi: 15/10/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24907

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin belgelendirilmesi, işaretlenmesi ve gerekli emniyet şartlarının belirlenmesi, piyasaya arz edilmesi, piyasa gözetimi ve denetlenmesine

    ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik kapsamına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    A) Aşağıda yer alan patlayıcı maddeler, bu Yönetmelik kapsamındadır.

    (1) Karabarutlar (komprime veya komprime olmayan),

    (2) Tek bazlı veya çift bazlı barutlar (yakıtlar),

    (3) Kompozit barutlar (yakıtlar),

    (4) Dinamitler,

    (5) Patlayıcı nitratlar,

    (6) Amonyum nitrat - Fuel oil karışımı (ANFO) ve Güçlendirilmiş ANFO (Gübre amacıyla kullanılan amonyum nitrat hariç)

    (7) Emülsion, jel, bulamaç (slurry) tip patlayıcılar,

    (8) Kloratlı patlayıcılar,

    (9) Sıvı patlayıcılar,

    (10) Yemleme (booster) patlayıcılar,

    (11) Patlatma röleleri,

    (12) Tahrip kalıpları,

    (13) Çukur imla şarjları,

    (14) Emniyetli (asfalt veya PVC kaplı) fitiller,

    (15) İnfilaklı fitiller,

    (16) Elektrikli (gecikmeli - gecikmesiz) kapsüller,

    (17) Adi (düz - plain) kapsüller,

    (18) Diğer kapsüller (şok tüpler- nonelectric),

    (19) Herhangi bir ad altında sunulan diğer patlayıcılar.

    B) Aşağıdaki patlayıcı maddeler, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

    (1) 3763 sayılı Türkiye'de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında bulunan askeri amaçlı barut ve patlayıcı maddeler,

    (2) Kolluk kuvvetlerinin kullanımına tahsis edilmiş patlayıcı maddeler,

    (3) Piroteknik maddeler.

    Dayanak

    Madde 3 - ( Değişik madde : 20/07/2007 - 26588 S.R.G Yön\1.mad)

    Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

    c) AT : Avrupa Topluluğunu,

    d) Komisyon: Avrupa Topluluğu Komisyonunu,

    e) Onaylanmış Kuruluş : 4703 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde

    uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

    f) Üretici: Bu Yönetmelik kapsamındaki patlayıcı maddeleri üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya

    tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini

    etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

    g) Patlayıcı Madde: Tehlikeli malların taşınması ile ilgili Birleşmiş Milletler tavsiyelerinde patlayıcı olarak tabir edilen ve bu tavsiyelerin Sınıf 1'i kapsamına giren ve bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan; imal, ıslah,

    ithal veya başka yollarla elde edilen ve piyasaya arz edilmesi hedeflenen ve bu Yönetmelikte ürün olarak da anılan malzeme ve maddeleri,

    h) Birleşmiş Milletler Tavsiyeleri: Birleşmiş Milletler (BM) Tehlikeli Malların Taşınması ile İlgili Uzmanlar Komitesince hazırlanan, BM Turuncu Kitapta yayımlanan tavsiyeleri,

    i) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için

    bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizatın, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya

    birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

    j) Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı: Avrupa Topluluğu Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanan

    standardı,

    k) Uyumlaştırılmış Ulusal Standart: Bir uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştıran ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,

    l) Ulusal Standart: Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan standartları,

    m) Güvenlik: Kanunlara ve düzene aykırı kullanımın önlenmesini,

    n) Emniyet: Kazaların önüne geçilmesini ve bunda başarılı olunmadığı taktirde kazanın etkilerinin kontrolünü,

    o) CE Uygunluk İşareti : Üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,

    p) Uygunluk Değerlendirmesi : Patlayıcı maddelerin, bu Yönetmeliğe uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

    r) Piyasaya Arz: Patlayıcı maddenin, tedariki ve/veya kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

    s) Modül: Bu Yönetmelik gereğince, ürünün taşıdıkları risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesine tabi tutulacağını gösteren yollardan her birini,

    t) AT Uygunluk Belgesi : Üreticinin uygunluk değerlendirmesi işleminden sonra düzenlediği ve piyasaya arz ettiği patlayıcı maddelerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi,

    u) AT Tip İncelemesi Belgesi: Üreticiye onaylanmış kuruluşça verilen, üretim numunesinin uygunluğunu gösteren belgeyi,

    v) Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Bakanlık tarafından patlayıcı maddelerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya bunlar piyasada veya kullanımda iken, bu Yönetmeliğe uygun olarak üretilip üretilmediğinin

    ve emniyetli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Temel Emniyet Şartları, Standartlar

    Temel Emniyet Şartları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamındaki patlayıcı maddelerin Ek I'de belirtilmiş olan temel emniyet şartlarına uygun olması zorunludur.

    Referans olarak Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanmış bulunan uyumlaştırılmış Avrupa standardının yerini alan uyumlaştırılmış ulusal bir standarda uygun olarak üretilen bu Yönetmelik

    kapsamındaki patlayıcıların, Ek I'de belirtilen temel emniyet şartlarını karşıladığı kabul edilir.

    Standartlar

    Madde 6 - Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünler ile ilgili uyumlaştırılmış ulusal standartların isimleri, referans numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikleri, standartların bu Yönetmelik ile ilgili olduğu belirtilmek

    suretiyle, Bakanlıkça Resmi Gazetede yayımlanır. Bakanlık bu bilgileri Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

    Uyumlaştırılmış ulusal standartların mevcut olmadığı durumlarda, Bakanlık bu Yönetmeliğe ek olarak çıkartılacak tebliğle Türk Standardları Enstitüsünce hazırlanan ulusal standartların isimleri ve numaralarını

    Resmi Gazetede yayımlar ve bu standartların isimleri, numaraları ve metinlerini Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

    Bakanlık uyumlaştırılmış Avrupa standartların 5 inci maddede belirtilen temel emniyet şartlarını tamamen sağlamadığını tespit etmesi durumunda, konuyu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir. Konu üzerinde

    yapacağı değerlendirmeyi müteakiben, Komisyonun söz konusu uyumlaştırılmış Avrupa standardını ve bunu uyumlaştıran uyumlaştırılmış ulusal standardın yayından çekilmesi gerektiğini bildirmesi halinde, söz

    konusu uyumlaştırılmış ulusal standardı Resmi Gazetedeki listeden çıkarır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri, CE Uygunluk İşaretinin İliştirilmesi ve Kullanılması CE Uygunluk İşaretinin Usulsüz Kullanımı

    Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

    Madde 7 - Uygunluk değerlendirme prosedürleri olarak aşağıdaki (a) ve (b) bentlerinden birisi olmalıdır. Üretici, uygunluk değerlendirme işlemlerinden sonra uygun patlayıcı maddeler için AT uygunluk beyanı

    düzenler ve bunlar üzerine 8 inci maddede belirtilen CE uygunluk işaretini iliştirir.

    a) Ek II-(I)'de belirtilen AT Tip İncelemesi (B Modülü) ile birlikte üreticinin tercihine göre aşağıdakilerden birisi olmalıdır.

    (1) Ek II-(II)'de belirtilen Tipe Uygunluk (C Modülü), veya

    (2) Ek II-(III)'de belirtilen Üretim Kalite Güvencesi (D Modülü), veya

    (3) Ek II-(IV)'de belirtilen Ürün Kalite Güvencesi (E Modülü), veya

    (4) Ek II-(V)'de belirtilen Ürün Doğrulaması (F Modülü), veya

    b) Ek II-(VI)'da belirtilen Birim Doğrulaması (G Modülü).

    CE Uygunluk İşaretinin İliştirilmesi ve Kullanılması

    Madde 8 - CE uygunluk işareti "CE" harflerinden ibarettir. Kullanılacak işaretin şekli Ek IV'de verilmiştir. CE uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 17/01/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazetede

    yayımlanan 2001/3530 sayılı "CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesi ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin hükümleri geçerlidir.

    CE Uygunluk İşaretinin Usulsüz Kullanımı

    Madde 9 - 13 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

    a) Bakanlık, CE işaretinin usulsüz olarak iliştirildiğini belirlediği taktirde, üretici veya patlayıcı maddeleri piyasaya arz eden, patlayıcı maddelerin CE uygunluk işareti iliştirilmesine ilişkin hükümlere uygunluğunu

    sağlamakla yükümlü olup, söz konusu usulsüzlüğe son vermek zorundadır.

    b) Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık bu Yönetmelik ve 17/01/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/3529 sayılı Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

    hükümleri çerçevesinde sorunlu patlayıcı maddelerin piyasaya arzının yasaklanmasını veya kısıtlanmasını veya 13 üncü maddede belirtilen işlemlere uygun şekilde piyasadan geri çekilmesini sağlayacak tedbirleri

    alır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Onaylanmış Kuruluş

    Onaylanmış Kuruluş

    Madde 10 - Bakanlık, bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını

    17/01/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/3531 sayılı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler ve bu Yönetmeliğin Ek

    III'ünde yer alan asgari kriterler çerçevesinde gerçekleştirir. Onaylanmış Kuruluşlar uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunurken 2001/3531 sayılı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış

    Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen ilgili hükümlere riayet ederler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Piyasaya Arz, Piyasa Gözetim ve Denetimi ve Genel Şartlara Uygunsuzluk

    Piyasaya Arz

    Madde 11 - Bu Yönetmelik kapsamına giren ve bu Yönetmelik şartlarına uygun olan patlayıcı maddelerin piyasaya arzı yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.

    CE uygunluk işareti iliştirilmiş, belgeleri Ek II'de belirtilen işlemler doğrultusunda hazırlanmış ve bu Yönetmelik hükümlerinin tamamını yerine getiren, bu Yönetmelik kapsamındaki patlayıcıların pazarlanabilmesi için

    Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı koordineli olarak gerekli tüm tedbirleri alır.

    ( Değişik fıkra: 20/07/2007 - 26588 S.R.G Yön\3.mad) 7 nci maddede belirtilen uygunluk beyanını ve 8 inci maddede belirtilen CE işaretini taşımayan bu Yönetmelik kapsamındaki patlayıcı maddeler piyasaya arz edilemez.

    Piyasa Gözetimi ve Denetimi

    Madde 12 - Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki patlayıcı maddelerin piyasa gözetimi ve denetimini 2001/3529 sayılı Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde

    gerçekleştirir. Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.

    Genel Şartlara Uygunsuzluk

    Madde 13 - Bakanlık, üzerinde CE uygunluk işaretini taşıyan ve amacına uygun olarak kullanılan patlayıcı maddelerin emniyeti tehlikeye düşürdüğünü tespit ettiği takdirde, söz konusu patlayıcıların piyasadan

    geri çekilmesini, piyasaya arzını ya da serbest dolaşımını yasaklamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

    Bakanlık, alınan bu tür bir tedbiri, kararının gerekçelerini ve özellikle de uygunsuzluğun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığını belirterek, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.

    a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen gerekli emniyet şartlarının sağlanmaması,

    b) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartların yanlış uygulanması,

    c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartlardaki eksiklikler.

    Koşullara uygun olmayan bir patlayıcının CE uygunluk işareti taşıması halinde, işareti iliştirenler hakkında 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulamasına Dair Kanun hükümleri

    uyarınca işlem yapılır ve bu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve diğer üye ülkelere bildirilir.

    Nakil, Muhafaza ve Depolama

    Madde 14 - (Mülga madde: 20/07/2007 - 26588 S.R.G Yön\4.mad)   

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı

    Madde 15 - Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 93/15/EEC sayılı Sivil Patlayıcı Maddeler ile ilgili direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

    Bildirim

    Madde 16 - Bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu Müsteşarlık aracılığı ile Avrupa Birliği Komisyonuna bildirilir.

    Ulusal Daimi Komite

    Madde 17 - Bu Yönetmeliğin uygulanması ve işlerliğinin sağlanması amacıyla, gerektiğinde, Bakanlık koordinasyonunda ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan daimi komite kurulabilir. Bu

    komiteye iştirak edecek kurum ve kuruluşlar ve komitenin çalışma usul ve esasları yayımlanacak bir tebliğ ile belirlenir.

    Aykırı Davranışlarda Uygulanacak Hükümler

    Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik, 01/07/2003 tarihinde zorunlu olarak yürürlüğe girer. Bu Yönetmeliğin kapsamına giren patlayıcı maddeler, bu tarihe kadar geçiş dönemi içinde ülkede yürürlükte bulunan

    mevzuata uygun ise, imal edilebilir, satılabilir, ithal edilebilir, ihraç edilebilir, nakledilebilir, kartuşlanabilir, muhafaza edilebilir, elde bulundurulabilir veya kullanılabilir.

    Yürürlük

    Madde 19 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    EKLER

    Ek - I

    TEMEL EMNİYET ŞARTLARI

    I- Genel Kurallar

       1- Her patlayıcı madde, kullanıldığı ana kadar olmak üzere özellikle emniyet kuralları ve standart uygulamaları açısından normal, önceden tahmin edilebilir koşullarda, insan hayatı ve sağlığına yönelik

    tehlikeleri en az düzeye indirecek, mülke ve çevreye zarar verilmesini önleyecek şekilde tasarımlanmalı, imal edilmeli ve temin edilmelidir.

       2- Her bir patlayıcı madde, en üst düzeyde emniyet ve güvenirlilik sağlaması için imalatçı tarafından belirlenen özelliklere sahip olmalıdır.

       3- Her bir patlayıcı madde, çevreye verilecek zarar en az düzeyde olmak üzere, uygun teknikler kullanılarak, etkisiz hale getirilebilecek şekilde tasarımlanmalı ve üretilmelidir.

    II- Özel Kurallar

       1- En azından, aşağıdaki bilgiler ve özellikler uygun durumlarda dikkate alınmalıdır. Her patlayıcı madde gerçekçi şartlarda test edilmelidir. Bunun bir laboratuvarda yapılması mümkün değilse, testler,

    patlayıcının kullanılacağı şartlarda yapılır.

       (a) Kimyasal bileşim, karışım oranı ve gerektiğinde ebat ve tane büyüklüğü dağılımı dahil olmak üzere yapısal ve kendine özgü (karakteristik) özellikleri,

       (b) Patlayıcı maddenin, maruz kalabileceği tüm çevre koşullarında, fiziksel ve kimyasal kararlılığı,

       (c) Darbe ve sürtmeye karşı duyarlılığı,

       (d) Bütün bileşenlerinin, fiziksel ve kimyasal kararlılıkları bakımından uygunlukları,

       (e) Patlayıcı maddenin kimyasal saflığı,

       (f) Patlayıcı maddenin, nemli veya ıslak ortamlarda kullanılması durumunda, emniyet veya güvenirliliğinin sudan olumsuz etkileneceği durumlarda, suyun etkilerine karşı direnci,

       (g) Patlayıcı maddenin, düşük veya yüksek sıcaklıklarda muhafaza veya kullanılması durumunda, emniyet veya güvenirliliğinin, patlayıcı maddenin bir parçasının veya tamamının soğutulması ya da

    ısıtılmasından olumsuz yönde etkilenebileceği durumlarda düşük ve yüksek sıcaklıklara karşı direnci,

       (h) Tehlikeli ortamlarda (örneğin: grizu (metan-hava karışımı), sıcak cisimler tarafından tehdit edilen bir çevre) kullanılmak üzere imal edilmiş patlayıcı maddenin bu ortamlarda kullanıma uygunluğu,

       (i) Zamansız veya dikkatsiz başlatma ya da ateşlemeyi önlemeye yönelik emniyet önlemleri,

       (j) Amacına uygun olarak kullanıldığında patlayıcı maddenin doğru yüklenmesi ve işlem görmesi,

       (k) Alıcı ülkenin resmi dili veya dillerinde hazırlanmış, emniyetli taşıma, depolama, kullanma ve elden çıkarma (imha) için gerekli talimatlar ve işaretleri,

       (l) Üretici tarafından belirlenen son kullanım tarihine kadar, depolama esnasında patlayıcı maddenin, ambalajının veya diğer bileşenlerinin bozulmaya karşı dayanaklılığı,

       (m) Patlayıcı maddenin, güvenilir ve emniyetli kullanımı için gerekli bütün cihaz ve aksesuarların özellikleri.

       2- Çeşitli patlayıcı gruplarının en azından aşağıda belirtilen şartlara da uygun olması gerekir:

       A) İnfilak eden patlayıcılar

       (a) Önerilen başlatma yöntemi, infilak eden patlayıcı maddenin, emniyetli, güvenilir ve duruma göre tam patlamasını veya tutuşmasını sağlamalıdır. Özel durumda kara barut için, tutuşturma

    konusundaki kapasitenin kontrol edilmesi gerekir.

       (b) Kartuş şeklindeki patlayıcı maddenin patlamayı, kartuş dizisinin bir ucundan diğerine güvenilir ve emniyetli bir şekilde iletmelidir.

       (c) Yeraltında kullanılması öngörülen infilak edici patlayıcı maddelerin patlatılmaları sonucunda açığa çıkan gazlar, sadece normal çalışma şartlarında, sağlık açısından zarar vermeyecek miktarlar da

    karbon monoksit, azot gazları, öteki gazlar, buhar ve havada asılı katı parçacıklar içerebilirler.

       B) İnfilaklı Fitiller, Emniyetli (Saniyeli) Fitiller, Ateşleme Fitilleri ve Şok Tüpler

       (a) İnfilaklı fitilleri, emniyetli fitilleri ve ateşleme fitillerinin kaplaması yeterli dayanıklılığa sahip olmalı ve normal gerilmelere (basınca) maruz kaldığında içerisinde bulunan patlayıcı dolgu maddesini

    yeterince koruyabilmelidir.

       (b) Emniyetli fitillerin yanma süreleri ile ilgili özellikleri belirtilmeli ve bunlar güvenilir bir şekilde karşılanmalıdır.

       (c) İnfilaklı fitillerinin, yeterli ateşleme gücünde olması ve özel hava koşullarında bile depolama bakımından gerekli şartları haiz olarak ateşlenebilir güçte olması gerekir.

       C) Kapsüller (Gecikmeli kapsüller dahil) ve Röleler

       (a) Kapsüller, öngörülen tüm kullanım koşullarında, irtibatlandırıldıkları patlayıcı maddelerin patlatılmasını güvenilir şekilde başlatmalıdır.

       (b) İnfilaklı fitiller için kullanılan röleler (gecikme bağlantısı) güvenilir ateşlemeye sahip olmalıdır.

       (c) Ateşleme kapasitesi nemden olumsuz etkilenmemelidir.

       (d) Gecikmeli kapsüllerin gecikme süreleri, öngörülen süreyi aşma olasılığının önemsiz derecede olmasını temin edecek şekilde olmalıdır.

       (e) Elektrikli kapsüllerin elektriksel özellikleri ambalaj üzerinde verilmelidir. (örneğin: akım, direnç gibi)

       (f) Elektrikli kapsüllerin telleri, kullanım amaçları doğrultusunda, kapsüle olan bağlantılarının sağlamlığı da dahil olmak üzere, yeterli yalıtım ve dayanıklılığa sahip olmalıdır.

       D) Sevk Yakıtları ve Roket Sevk Yakıtları

       (a) Bu malzemeler planlanan amaç için kullanıldığında patlamamalıdır.

       (b) Sevk barutları, gerektiğinde (örneğin: nitroselüloz bazlı olanlar) bozulmaya karşı stabilize edilmelidir.

       (c) Roket katı sevk yakıtları, sıkıştırılmış (preslenmiş) veya döküm halinde iken işlevlerini tehlikeli şekilde etkileyen herhangi bir çatlak veya gaz kabarcıkları içermemelidir.

    Ek - II

    UYGUNLUK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

    I- B MODÜLÜ : AT Tip İncelemesi

       1- Bu Modül, öngörülen üretimi temsil eden bir örneğin Onaylanmış Kuruluş tarafından doğrulanan ve tevsik edilen prosedürlerin bir kısmını, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşılayıp karşılamadığını

    belirtir.

       2- AT tip inceleme başvurusu, üreticinin seçeceği bir onaylanmış kuruluşa yapılır.

       Başvuruda bulunması gereken bilgiler;

       - Üreticinin ad ve adresi ile başvuru yetkili temsilci tarafından yapılmışsa, bu temsilcinin de ad ve adresi eklenecek.

       - Aynı başvurunun başka bir Onaylanmış Kuruluşa yapılmamış olduğunu gösteren yazılı bir beyanname.

       - Bu Modülün 3 üncü Bölümünde belirtilen teknik belgeler.

       Başvuran, Onaylanmış Kuruluşun tasarrufunda, bundan böyle "tip" olarak adlandırılacak olan öngörülen ürünün bir örneğini arz edecektir. Onaylanmış Kuruluş, inceleme programının yürütülmesi için

    gerek olduğu takdirde, daha fazla örnek talep edebilecektir.

       3- Teknik belgeler, ürünün bu Yönetmeliğin değerlendirilecek şartlarına uygunluğunu mümkün kılması gerekir. Söz konusu belgeler, böyle bir değerlendirmenin gerektirebildiği ölçüde, tasarımı, üretimi

    ve işlenmesini kapsamalı ve değerlendirme için gerekebilecek hususları içermelidir.

       - Bir genel tip tanımlaması,

       - Kavramsal tasarımı ile üretim çizimleri ve bileşenlerin diyagramları, alt bileşenler, devreler vb.,

       - Çizimlerin, şemaların ve ürünün işleme mekanizmasının anlaşılması için gereken tanımlama ile açıklamalar,

       - Tamamen ya da kısmen uygulanmış olarak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde atıfta bulunulan standartların bir listesi ile eğer bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartlar uygulanmamışsa,

    Yönetmelikteki gerekli koşulları karşılamak üzere kabul edilen çözümlerin tanımlamaları,

       - Yapılan tasarım hesaplamalarının ve gerçekleştirilen incelemelerin sonuçları,

       - Test raporları.

       4- Onaylanmış Kuruluşun yapması gerekenler;

       4.1- Teknik belgeleri incelemek, tipin bu belgelere uygun olarak üretildiğini onamak ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ilgili standart hükümlerine uygun olarak tasarlanan elemanlar ile söz

    konusu standartları uygulamaksızın tasarlanan bileşenleri belirlemek,

       4.2- Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde atıfta bulunulan standartların uygulanmadığı durumlarda, üretici tarafından kabul edilen çözümlerin Yönetmeliğin gerekli koşullarını karşılayıp karşılamadığını

    kontrol etmek için uygun incelemeler ile gerekli testleri yapmak ya da yaptırmak,

       4.3- Üreticinin ilgili standartları uygulamayı tercih ettiği durumda, bunların gerçekten uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için uygun incelemeler ile gerekli testleri yapmak ya da yaptırmak,

       4.4- Başvuru sahibi ile birlikte incelemelerin ve gerekli testlerin yapılacağı yeri kararlaştırmak.

       5- Tip bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşıladığı takdirde, Onaylanmış Kuruluş başvuru sahibine bir AT tip inceleme belgesi verir. Bu belgede; üreticinin ad ve adresi, inceleme sonucu ile onaylanan

    tipin tanınmasını sağlayacak gerekli kimlik bilgileri bulunmalıdır.

       Teknik belgelerin ilgili kısımlarının bir listesi verilen belgeye eklenir ve bir kopyası Onaylanmış Kuruluş tarafından saklanır.

       Üreticinin tip belgesi reddedilirse, Onaylanmış Kuruluşun bu reddin nedenlerini ayrıntıları ile belirtmesi gerekir. Bu da başvuru prosedürüne uygun yapılmalıdır.

       6- Başvuru sahibi, onaylanmış teçhizat üzerinde yapılan bütün değişiklikleri Onaylanmış Kuruluşa bildirir. Söz konusu değişikliklerin ürününün gerekli şartlara uygunluğunu ve kullanım şartlarını

    etkilemesi durumunda ilave onay alınması gereklidir. Bu ilave onay, orijinal AT tip inceleme belgesine ek şeklinde verilir.

       7- Her Onaylanmış Kuruluşun verilen ve iptal edilen AT tip inceleme belgeleri ile eklerine yönelik bilgiyi diğer Onaylanmış Kuruluşlara iletmesi gerekir.

       8- Diğer Onaylanmış Kuruluşlar bu belge ve/veya eklerinin kopyalarını alabilir. Belge eklerinin diğer Onaylanmış Kuruluşların tasarrufunda saklanması gerekir.

       9- Üretici, AT tip inceleme belgeleri ile eklerinin teknik belge kopyalarını, ilgili ürünün son üretim tarihinden sonra en az 10 yıllık bir süre için saklaması gerekir.

       Üreticinin bulunmadığı durumunda, teknik belgelerin korunması zorunluluğu, ürünü piyasaya arz eden kişinin olacaktır.

    II- C MODÜLÜ : Tipe Uygunluk

       1- Bu modül, üretici veya onun yetkili temsilcisinin söz konusu olan patlayıcıların AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygun olduğunu ve bu Yönetmelik koşullarını yerine getirdiğini temin ve

    beyan ettiği prosedür kısmını tanımlamaktadır. Üreticinin CE işaretini her patlayıcıya eklemesi ve yazılı bir uygunluk beyanı hazırlaması gerekir.

       2- Üretici; üretim sürecinin, üretilen ürünün bu Yönetmelikteki temel emniyet şartları ile AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe uygunluğunu sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

       3- Üretici, uygunluk beyanının bir kopyasını son üretim tarihinden en az on yıl süreyle saklaması gerekir.

       Üreticinin bulunmadığı durumunda, teknik belgelerin korunması zorunluluğu, ürünü piyasaya arz eden kişinin olacaktır.

       4- Üretici tarafından seçilen bir Onaylanmış Kuruluş, ürünün incelemelerini rastgele aralıklarla yapmalı veya yaptırmalıdır. Onaylanmış Kuruluş tarafından, yerinde alınan tamamlanmış mamul ürünlerden

    uygun bir örnek incelenir ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde anılan standartta veya ilgili diğer standartlarda tanımlanan ya da bunlara eşdeğer testlerle ürünün bu Yönetmelik koşullarına uyup uymadığı

    incelenir. İncelenen bir veya daha fazla ürün örneğinin uygun olmaması halinde, Onaylanmış Kuruluş gerekli tedbirleri almalıdır.

       Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda olmak üzere, üretici Onaylanmış Kuruluşun tanıtım sembolünü üretim süreci boyunca ürüne iliştirir.

       III- D MODÜLÜ : Üretim Kalite Güvencesi

       1- Bu Modül, bu Modülün 2 nci Bölüm zorunluluklarını yerine getiren üreticinin, söz konusu patlayıcıların AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygun olduğunu temin veya beyan ettiği ve bu

    Yönetmelik koşullarını yerine getirdiği prosedürü tanımlar. Üretici CE uygunluk işaretini her bir patlayıcıya iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı hazırlar. CE uygunluk işareti ile birlikte bu Modülün 4 üncü Bölümünde

    belirtilen kontrollerden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun tanıtma sembolü de bulunur.

       2- İmalatçı, bu Modülün 3 üncü Bölümde belirtilen üretim, son ürün incelemesi ve test için onaylanmış bir kalite sistemi uygulamalıdır. İmalatçı, bu Modülün 4 üncü Bölümde belirtilen kontrollere tabidir.

       3- Kalite sistemi

       3.1- Söz konusu patlayıcılar için üreticinin kendi seçeceği Onaylanmış Kuruluşa kendi kalite sisteminin değerlendirilmesi için başvuruda bulunur.

       Başvuru aşağıdakileri içermelidir;

       - Öngörülen patlayıcı kategorisi ile ilgili tüm bilgiler,

       - Kalite sistemi ile ilgili tüm belgeler,

       - Onaylanan tiple ilgili teknik dokümanlar ile AT tip inceleme belgesinin bir kopyası.

       3.2- Kalite sistemi, patlayıcıların AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe ve bu Yönetmeliğin şartlarına uygunluğu sağlamalıdır.

       Üretici tarafından kabul edilen tüm elemanlar, koşullar ile hükümlerin, yazılı politikalar (izlenen yol, yöntem), prosedürler ile talimatlar halinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmesi gerekir. Kalite

    sistemi belgelerinin kalite programları, planları, talimatnameler ve kalite kayıtlarının yorumları birbiri ile tutarlı olmalıdır.

       Belgeler aşağıdaki hususların yeterli tanımlarını içermelidir;

       - Patlayıcıları kalitesi ile ilgili olarak, kalite hedefleri, örgütsel yapı, yönetim sorumlulukları ve yetkileri,

       - Üretim, kalite kontrolü ve kalite temini teknikleri, uygulanacak yöntem ve sistematik faaliyetler,

       - Üretim öncesi, üretim esnasında ve sonrasında yapılacak inceleme ve testler ile bunların her sıklıkta yapılacağı,

       - İnceleme raporları ve test verileri, ayarlama verileri, personel vasıflarına ilişkin rapor gibi kaliteye yönelik kayıtları,

       - Patlayıcının öngörülen kalitesinin elde edilişini gözlemleme yolları ve kalite sisteminin başarılı işleyişini izleme yolları.

       3.3- Onaylanmış Kuruluşun, kalite sisteminin bu Modülün madde 3.2 de yer alan koşulları yerine getirip getirmediğini belirlemek üzere değerlendirmesi gerekir. İlgili uyumlaştırılmış standardı uygulayan

    kalite sistemlerinin koşullarına uygunluğu sağladığı kabul edilir. Denetleme ekibinin, ilgili ürün teknolojisini deneylendirme tecrübesi olan en az bir üyesi olmalıdır. Değerlendirme işlemine, üreticinin tesislerine

    inceleme gezisi yapılması da dahildir.

       Karar üreticiye bildirilir. Bildirim kapsamına inceleme sonuçları ile gerçekleşen değerlendirme kararı da dahildir. İmalatçıya kararı konusunda bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirim, incelemenin sonuçlarını ve

    kanıtlanmış değerlendirme kararını içermelidir.

       3.4- Üretici onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülükleri yerine getirmeli ve sistemi yeterli ve etkin bir düzeyde tutmalıdır.

       Üreticinin sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluş, sistemde yapılması öngörülen her türlü değişiklikle ilgili olarak üretici tarafından bilgilendirilmelidir.

       Onaylanmış Kuruluşun önerilen değişiklikleri değerlendirerek değişiklik yapılan kalite sisteminin bu Modülün madde 3.2'de belirtilen koşullara uyup uymadığına ya da yeni bir değerlendirmenin gerekli

    olup olmadığına karar vermesi gerekir.

       Karar üreticiye bildirilmelidir. Bildirim, inceleme sonuçları ile değerlendirme kararını da içermelidir.

       4- Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda izleme,

       4.1- İzlemenin amacı, üreticinin onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülükleri usulüne uygun olarak yerine getirmesini temin etmektir.

       4.2- Üretici, Onaylanmış Kuruluşun inceleme amacı ile üretim, inceleme, test etme ve depolama yerlerine girmesine izin vermeli ve Onaylanmış Kuruluşa gerekli tüm bilgilerle birlikte özellikle aşağıdaki

    bilgileri vermelidir;

       - Kalite sistem belgeleri,

       - İnceleme raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin vasıflarına ilişkin raporları gibi kalite kayıtları.

       4.3- Onaylanmış Kuruluşun, üreticinin kalite sistemini belirleyip uygulamasından emin olmak üzere periyodik denetlemelerde bulunması ve üreticiye bir denetleme raporu vermesi gerekir.

       4.4- Buna ek olarak Onaylanmış Kuruluş üreticiye habersiz ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretler esnasında Onaylanmış Kuruluş kalite sisteminin doğru işlediğini tasdik etmek için testler yapabilir veya

    üreticiye bu testleri yaptırabilir; gerekirse Onaylanmış Kuruluşun üreticiye bir ziyaret raporu, bir test yapıldı ise test raporu vermesi gerekir.

       5- Üreticinin, üretimin son gününden en az on yıl sonrasına kadar ulusal yetkililerin incelemesine açık tutması gereken belgeler:

       - Bu Modülün madde 3.1'in 2 nci şıkkında atıfta bulunulan belge,

       - Bu Modülün madde 3.4.'ün 2. paragrafında atıfta bulunulan belge,

       - Bu Modülün madde 3.4'ün son paragrafında ve bu Modülün madde 4.3 ile 4.4'de atıfta bulunulan Onaylanmış Kuruluşun karar ve raporları.

       6- Her Onaylanmış Kuruluşun verilen ve iptal edilen kalite sistem onaylarından diğer Onaylanmış Kuruluşları bilgilendirmesi gerekir.

    lV- E MODÜLÜ: Ürün Kalite Güvencesi

       1- Bu Modül, bu Modülün 2 nci Bölümünün zorunluluklarını yerine getiren üreticinin, AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipte patlayıcıların uygun olduğunu temin ve beyan etmesi prosedürünü

    tanımlamaktadır. Üreticinin CE uygunluk işaretini her patlayıcının üzerine iliştirilmesi ve bir yazılı uygunluk beyanı hazırlaması gerekir. CE uygunluk işareti ile birlikte bu Modülün 4 üncü Bölümünde değinilen

    kontrollerden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun bir tanıtma sembolü bulunmalıdır.

       2- Üreticinin, bu Modülün 3 üncü Bölümde belirtildiği şekilde nihai patlayıcı inceleme ve test edilmesi için onaylanan bir kalite sistemini uygulaması gerekir. Bu Modülün 4 üncü Bölümünde anılan

    kontrollere tabi olmalıdır.

       3- Kalite sistemi,

       3.l- Üretici, patlayıcıları için uygulanacak kalite sisteminin değerlendirilmesi için bir Onaylanmış Kuruluşa başvuruda bulunacaktır.

       Başvuruda bulunması gerekenler;

       - Öngörülen patlayıcı sınıfı ile ilgili tüm bilgiler,

       - Kalite sisteminin belgeleri,

       - Onaylanan tipin teknik belgeleri ile AT tip inceleme belgesinin bir kopyası.

       3.2- Kalite sistemi kapsamına her patlayıcı, bu Yönetmeliğin gerekli şartlarına uygunluğunun tasdik edilebilmesi için bu Modülün 4 üncü Bölümündeki standartlarda açıklanan uygun testler veya eşdeğer

    testler doğrultusunda incelenir. Üretici tarafından kabul edilen tüm eleman, koşul ve hükümler yazılı politikalar, prosedür ve talimatlar şeklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenecektir.

       Kalite sistemi belgelerinin kalite programları, plan, talimatname ve kayıtların bir bütünlük içinde olması gerekir.

       Özellikle aşağıdaki hususların tam bir tanımlamasını içermelidir:

       - Ürün kalitesi ile ilgili yönetimin kalite hedefleri ile örgütsel yapısı, sorumluluk ve yetkileri,

       - Kalite sistemin etkili işlemesinin izlenmesi yolları,

       - Üretimden sonra uygulanacak inceleme ve testler,

       - İnceleme raporları ile test verileri, ölçüm verileri, ilgili personelin kalifikasyon raporları gibi kalite kayıtları vb.

       3.3- Kalite sisteminin bu Modülün madde 3.2'sinde atıfta bulunulan şartları yerine getirip getirmediğini belirlemek üzere Onaylanmış Kuruluşça değerlendirilmesi gerekir. İlgili uyumlaştırılmış standardı

    uygulayan kalite sistemlerinin bu Yönetmeliğin şartlarına uygunluğu sağlanmalıdır.

       Denetleme ekibinin, ilgili ürün teknolojisini değerlendirme tecrübesine sahip en az bir üyesi olmalıdır. Değerlendirme işlemi üreticinin bulunduğu yere bir teftiş ziyaretini de içermelidir.

       Üreticinin karardan haberdar edilmesi gerekir. Bu bildirim, incelemenin sonuçlarını ve usule uygun olarak kanıtlanmış değerlendirme kararını içermelidir.

       3.4- Üreticinin, onaylandığı şekilde kalite sisteminden doğan yükümlülükleri üstlenmesi ve bunları yeterli ve etkili bir düzeyde koruması gerekir.

       Üretici veya yetkili temsilcinin, kalite sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşu sistemde önerilen her değişiklikten haberdar etmesi gerekir.

       Onaylanmış Kuruluşun önerilen değişiklikleri değerlendirmesi ve değişiklik yapılan kalite sisteminin bu Modülün madde 3.2'de sunulan koşulları yerine getirip getirmediğinin ya da yeni bir

    değerlendirmenin gerekli olup olmadığının kararlaştırılması gerekir.

       Onaylanmış Kuruluşun kararını üreticiye bildirmesi gerekir. Bildirimde inceleme sonuçları ile değerlendirme kararı da bulunmalıdır.

       4.1- İzlemenin amacı üreticinin onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülükleri tam olarak yerine getirmesini temin etmektir.

       4.2- Üreticinin, Onaylanmış Kuruluşun inceleme, test etme ve depolama alanlarına inceleme yapmak amacı ile girmesine izin vermesi Onaylanmış Kuruluşa, başta aşağıdaki hususlar olmak üzere,

    gerekli tüm bilgiyi temin etmesi gerekir;

       - Kalite sistem belgeleri,

       - Teknik belgeler,

       - İnceleme raporları ile test verileri, ölçme verileri, ilgili personel vasıflarına ilişkin raporları gibi kaliteye yönelik kayıtlar, vb.

       4.3- Onaylanmış Kuruluşun, üreticinin kalite sistemin sürdürüp uyguladığını temin etmek üzere periyodik olarak denetlemelerde bulunması ve üreticiye bu denetleme raporunu vermesi gerekir.

       4.4- Buna ek olarak, Onaylanmış Kuruluş üreticiye habersiz ziyaretlerde de bulunabilir. Bu ziyaretler esnasında Onaylanmış Kuruluş kalite sisteminin doğru işlediğini tasdik etmek için testler yapabilir

    veya üreticiye bu testleri yaptırabilir; gerekirse Onaylanmış Kuruluşun üreticiye bir ziyaret raporu, bir test yapılmış ise bir test raporu vermesi gerekir.

       5- Üreticinin, üretimin son gününden en az on yıl sonrasına kadar ulusal yetkililerin incelenmesine açık tutması gereken belgeler;

       - Bu Modülün madde 3.1'in 2 nci şıkkında atıfta bulunulan belge,

       - Bu Modülün madde 3.4'ün 2 nci paragrafında atıfta bulunulan yenilemeler,

       - Bu Modülün madde 3.4'ün son paragrafında ve bu Modülün madde 4.3 ile 4.4.'de atıfta bulunulan Onaylanmış Kuruluşun karar ve raporları.

       6- Her Onaylanmış Kuruluşun, verilmiş ve iptal edilmiş kalite sistem onaylarından diğer Onaylanmış Kuruluşları bilgilendirmesi gerekir.

    V- F MODÜLÜ: Ürün Doğrulaması

       1- Bu Modül, üretici ya da yetkili temsilcinin 3 üncü Bölüm hükümleri kapsamına giren patlayıcının AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygunluğunu ve Yönetmeliğin ilgili koşullarını haiz olup

    olmadığını kontrol ve tasdik ettiği prosedürü tanımlar.

       2- Üretici, üretim sürecinin AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe ve bu Yönetmelik şartlarına uygunluğunu temin etmek için gereken tüm tedbirleri alacaktır. CE işaretini her bir patlayıcıya

    ekleyecek ve bir uygunluk beyanı hazırlayacaktır.

       3- Onaylanmış Kuruluş patlayıcının, bu Modülün 4 üncü Bölümünde belirtildiği gibi her birini inceleme ve test etme yolu ile Yönetmelik koşullarına uygunluğunu kontrol etmek üzere uygun inceleme ve

    testler gerçekleştirecektir.

       Üretici veya yetkili temsilcisi uygunluk belgesinin bir kopyasını en son patlayıcının üretildiği tarihten itibaren en az on yıl boyunca saklayacaklardır.

       4- Her patlayıcının inceleme ve test edilme yolu ile tasdik edilmesi.

       4.1- Bütün patlayıcılar tek tek sınanacak ve ilgili patlayıcı tipi ile Yönetmelik koşullarına uygunluklarını tasdik etmek üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartlarda belirtilen gerekli

    testler veya eşdeğer testler yapılacaktır.

       4.2- Onaylanmış Kuruluş onay alan her patlayıcıya kendi kimlik (ayırt edici) sembolünü iliştirecek veya iliştirilmesini sağlayacak ve yapılan testlere yönelik yazılı bir uygunluk belgesi hazırlayacaktır.

       4.3- Üretici veya yetkili temsilcisi, talep halinde, Onaylanmış Kuruluşa uygunluk belgelerini temin edeceğini taahhüt eder.

    VI- G MODÜLÜ: AT Birim Doğrulaması

       1- Bu modül, üreticinin bu Modülün 2 nci Bölümünde atıfta bulunulan belgenin verildiği patlayıcının bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu taahhüt ve beyan ettiği prosedürü tanımlamaktadır.

    Üreticinin CE işaretini patlayıcıya eklemesi ve bir uygunluk beyannamesi hazırlaması gerekir.

       2- Onaylanmış Kuruluşun patlayıcının bu Yönetmeliğin şartlarına uygunluğunu temin amacı ile bu Modülün 4 üncü Bölümünde atıfta bulunulan standartlarda belirtildiği gibi veya eşdeğer testler

    uygulamak suretiyle patlayıcıyı incelemek zorundadır.

       Onaylanmış Kuruluş onaylanan patlayıcı üzerine kendi kimlik sembolünü iliştirecek veya iliştirilmesini sağlayacak ve yapılan, testler ile ilgili bir uygunluk belgesi hazırlayacaktır.

       3- Teknik belgelerin amacı, Yönetmelik koşullarına uygunluğun değerlendirilmesi ile patlayıcının dizayn, üretim ve işlemesinin anlaşılmasını mümkün kılmaktır.

       Belgelerde, evvelce de belirtmiş olduğu gibi, değerlendirme için bulunması gereken hususlar;

       - Tipin genel bir tanımlanması,

       - Tasarım dizaynı ile üretim çizimleri ve bileşenlerin şemaları, alt-bileşenler, devreler (akım) vb.

       - Adı geçen çizim ile şemaların anlaşılması için gerekli olan tanımlama ve açıklamalar ile patlayıcının çalışması veya koruma sisteminin çalışmasına yönelik açıklamalar,

       - Bu Modülün 4 üncü Bölümünde atıfta bulunulan, tamamen ya da kısmen uygulanmış standartların bir listesi ve belirtilen standartlara uyulmadığı taktirde Yönetmeliğin gerekli şartlarını karşılamak

    üzere kabul edilen çözümlerin tanımlamaları,

       - Yapılan dizayn hesaplamalarının sonuçları, gerçekleştirilen incelemeler vb.,

       - Test raporları.

    Ek - III

    ONAYLANMIŞ KURULUŞ YETKİLENDİRMESİNDE BAKANLIK TARAFINDAN DİKKATE ALINMASI GEREKEN MİNİMUM KRİTERLER

       1- Onaylanmış Kuruluş yöneticileri ile onaylama testlerini yapmakla sorumlu çalışanlar, incelenen patlayıcının tasarımcısı, üreticisi, tedarikçisi ve tesisatçısı, yetkili temsilcisi olamaz. Bu kişiler, söz konusu

    patlayıcının tasarımı, yapımı, pazarlanması veya elde edilmesine, ne doğrudan karışabilecek ne de yetkili temsilcisi olabileceklerdir.

       Bu durum, üretici ile Onaylanmış Kuruluş arasındaki teknik bilgi alışverişine engel oluşturmaz.

       2- Onaylanmış Kuruluş ve çalışanları, onaylama testlerini üst düzey mesleki bütünlük ve teknik yeterlilik ile gerçekleştirecek ve özellikle onaylama işleminin sonucu ile ilgilenen kişi veya kişilerden

    gelebilecek maddi unsurlar olmak üzere inceleme sonuçları ya da yargılarını etkileyebilecek nitelikteki her türlü baskı ve teşviklerden muaf olacaklardır.

       3- Onaylanmış Kuruluş hizmetinde gerekli personel bulunacak ve kontrolle ilgili mali ve teknik görevleri doğru bir şekilde yapmasına imkan verecek yeterli kolaylıklara sahip olacaktır; özel kontrol için

    gerekli teçhizattan yararlanacaktır.

       4- İncelemeden sorumlu çalışanların;

       - Kusursuz teknik ve mesleki bilgisi,

       - Yapacakları testlerin koşulları ile ilgili tatmin edici bilgi ve bu konuda yeterli deneyimi,

       - Test uygulamasının doğruluğunu kanıtlamak için gereken belge, kayıt ve raporları hazırlama yeterliliği olacaktır.

       5- İnceleme elemanlarının tarafsızlığı temin edilecektir. Ücretleri yaptıkları test sayısına veya o testlerin sonuçlarına bağlı olmayacaktır.

       6- Ulusal mevzuat gereği, Devlet sorumluluğu olmadıkça veya Bakanlık kendisi testlerden doğrudan sorumlu olmadıkça, Onaylanmış Kuruluş mesleki sorumluluk sigortasını üstlenir.

       7- Onaylanmış Kuruluş elemanları, bu Yönetmelik hükmünde veya yürürlükteki ulusal hukuk hükümleri uyarınca görevlerini icra ederken elde edecekleri tüm bilgiler (faaliyetlerini yürüttükleri Devletin

    yetkili idari otoriteleri ile karşılıklı yapılan görüşmeler hariç) ile ilgili olarak mesleki gizlilik prensibine riayet etmeye mecburdurlar.

    Ek - IV

    CE

    işareti vardır

    Mevzuat Kanunlar