TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ

   

    Yürürlük Tarihi : 22/06/2001

    Sicil No : 000301000060

    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :

    GİRİŞ

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - Bu izahname; İç Ticaret Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği ile tespit edilen görevler çerçevesinde, Ofisin çalışma alanına giren ürünlerin (Afyon ve Haşhaş kapsülü hariç) stok planlaması, iç piyasa fiyatlarının izlenmesi, fiyatların ve yurtiçi piyasalarının tanzimi ile bu ürünlerin ve mamullerinin iç satış, iç taşıma ve yükleme - boşaltma işlemlerinin yürütülme esaslarım düzenlemek ve açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

    İzahname, talepten mal teslimine kadar olan iç satış, iç taşıma ve yükleme - boşaltma işlemlerinin tamamını kapsar.

    Tanımlar

    Madde 2 - Bu izahnamede yer alan ve aşağıda belirtilen deyim ve kavramlar karşılarında açıklanan anlamlan taşırlar.

    Ofis : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

    Başkanlık : İç Ticaret Dairesi Başkanlığı

    Şube Müdürlükleri : Başkanlığın Teşkilat yapısında yer alan Hububat İç

    Satışlar, Bakliyat İç Satışlar ve İç Taşımalar Şube

    Müdürlükleri

    Teşkilat : TMO'nin Merkez ve Taşra birimleri

    İşyeri Veya Satış Merkezi : Sürekli veya geçici satış yerleri.

    Emtia : Ofisin faaliyet konusuna giren

    (Afyon ve Haşhaş Kapsülü hariç) ürünlerin tamamı,

    I. BÖLÜM İÇ SATIŞLAR

    İç Satış İşlemleri

    Madde 3 - Kampanya dönemi başlangıcında veya gerektiğinde hazırlanan;

    a) Devreden Stok Miktarı,

    b) Kampanya içinde alımı tahmin edilen miktar,

    c) Varsa ithalat - ihracat bakiyeleri,

    d) Talep durumu,

    e) Satış programlan,

    ile ilgili veriler ışığında, piyasa raporlan da dikkate alınmak suretiyle Hububat İç Satışlar ve Bakliyat İç Satışlar Şube Müdürlüğünce satış fiyatları, şart ve esaslarıyla ilgili hususlar tespit edilerek ilgili Makam' ın onayını müteakip Teşkilata duyurularak sonuçlan izlenir. Gerektiğinde günün gelişen koşullarına uygun olarak geliştirilmesi sağlanır.

    Uygulamada işyeri bazında stok yetersizliğinin doğması halinde, iç Taşımalar Şube Müdürlüğünce girişimde bulunularak o işyerine gerekli emtianın sevkıyatı sağlanır.

    Mevcut iş yerlerimizin rantabilitesi ve yeni bir işyeri açılması konularında hazırlanacak raporlar dikkate alınarak, raporlarda tespit ve teklif edilen işyerlerinin açılması ya da kapatılması işlemleri Alım ve Muhafaza İşleri İzahnamesinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    İç Satış Çeşitleri

    Madde 4 - Nitelikleri itibariyle ayrı özellikler taşıyan iç satış çeşitleri aşağıda belirtilmiştir.

    - Askeri Satışlar

    - Resmi Daire, Teşekkül ve Müesseselere satışlar

    - Serbest Satışlar Peşin satışlar Vadeli Satışlar İhale yolu ile satışlar Konsinye Satışlar

    - Yardım Satışlar.

    - Ofis tarafından un imal ettirilmek üzere değirmenlere yapılan satışlar

    - Mecburi Satışlar

    Askeri Satışlar

    Madde 5 - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Askeri Birliklere yapılan satışlardır.

    Askeri Birliklere satışlar peşin yada bedelleri Merkezde tahsil edilmek üzere kuruşlu belge ve muayene raporu karşılığında yapılır, bu husus tahsis emirlerinde belirtilir.

    Peşin bedelle yapılan satışlarda (Jandarma Genel Komutanlığı) işyerlerince protokole mevzuu mal tahsis yapılan Birlikler tarafından teslim alındıktan sonra bedeli ilgili Ofis işyerlerinden alınacak faturaya istinaden ödenir.

    Askeri Birlikler ihtiyaçlarını M.S.B. ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan 6 aylık protokoller çerçevesinde talep ederler. Genel Müdürlükten yetki ve satış emri (Tahsis emri) alınmadan Askeri birliklere teslimatta bulunulamaz. Ancak, Askeri birliklerin acil durumlarında Belgelerce teslimat yaptırılır ve Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

    Askeri Satışlara ilişkin İşlemler

    Madde 6 - Tahsis emrini alan işyerlerince ilgili Askeri Birlik ile temasa geçilerek malı alacak askeri memurun adı, soyadı, rütbesi ve sicil numarası ile imza örneği yazılı olarak istenir ve bu hususları teyit eden belgeler talep edilir.

    Teslim edilecek maldan Askeri Muayene Heyeti ile ilgili personelimizden oluşan komisyonca yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde malın tamamını temsil edecek şekilde, birlikte numune alınarak analizi yapılır.

    Analiz neticesi taraflarca itirazsız kabul edildiği taktirde durum muayene raporu ile tespit edilerek taraflarca imzalanır. Analizde muayene heyeti ile anlaşmazlığa düşülmesi halinde teslimata başlanılmaz. Teslim edilecek malın tamamını temsil edecek şekilde tekrar birlikte numune alınır ve anlaşmazlık konusunu kapsayan bir not konulmak suretiyle alınan bu numune usulüne uygun olarak ambalajlanır.

    Her iki tarafça mühürlenen numune Genel Müdürlüğe (Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı Hububat Teknolojisi ve Laboratuar Şube Müdürlüğüne) veya taraflarca mutabakata varılacak resmi bir laboratuara gönderilir. Durum ayrıca yazı ile İç Ticaret Dairesi Başkanlığına bildirilir.

    Merkeze gelen veya resmi bir laboratuara sevk edilen numune tarafların önünde açılarak analizi yapılır. Elde edilecek sonuç ilgililere bildirilir. Analizde kesin anlaşmaya varıldıktan sonra muayene raporu düzenlenir.

    Mal bedeli Merkezde tahsil edilmek üzere kuruşlu belge ve muayene raporu mukabilinde yapılan satışlarda; iki nüsha muayene raporu ve bu rapora uygun tanzim edilecek üç nüsha kuruşlu belge ilgili birlikten alındıktan sonra teslimata başlanır.

    Genel Müdürlükçe verilen tahsis emirlerinde belirlenen miktarlardan teslimatı yapılacak miktar için; teslimatı yapacak işyerlerince (un dışında) kuruşlu belge alınır. Kuruşlu belge dışında geçici makbuz, birlik senedi ve elle çizilmiş, tahrifata uğramış kuruşlu belge kabul edilmez. Teslim edilecek emtia miktarı Genel Müdürlük izni olmadan aylık tahsis miktarlarını geçemez.

    Kuruşlu Belgenin Tarifi ve Düzenlenme Esasları

    Madde 7 - Kuruşlu belge; Askeri birliklerce alınan emtia karşılığında düzenlenen ve emtia bedelinin Merkezde tahsiline yarayan bir belgedir.

    (4) nüsha olarak askeri mal saymanı tarafından düzenlenen kuruşlu belgenin 1, 2. ve 3. nüshaları emtia bedelinin tahsili için Askeri birlik tarafından Ofise verilir. 4. nüshası askeri mal saymanının dosyasında kalır.

    Kuruşlu belgenin sol üst köşesinde cilt ve sıra numaralan; sağ üst köşesinde belge kayıt numarası ile sağ alt köşesinde düzenleme tarihi bulunur. Yazışmalarda bu numaralar kullanılır.

    Kuruşlu belgeler; mal saymanının, mal sorumlusunun, hesap sorumlusunun açık olarak rütbe, sicil numarası, ad ve soyadları yazılmak suretiyle kendileri tarafından imza edilir ve mal saymanı tarafından mühürlenir.

    Kuruşlu belgeler cari sabit satış fiyatı üzerinden bedellendirilir.

    Muayene Raporları

    Madde 8 - Teslim edilecek malın birlikte yapılan analizini ve hakiki niteliğini gösteren; ve Askeri Muayene Heyeti tarafından hazırlanıp imzalanan bir belgedir.

    Bir asıl, bir suret olmak üzere iki nüsha olarak alınan muayene raporlarında; muayene heyeti üyelerinin, numune alma işinde ve analiz sırasında hazır bulunan ilgili personelimizin ad ve soyadları ile sicil numaralan ve imzalan bulunur ve muayene heyetinin resmi mührü ile mühürlenir.

    Muayene raporlarında satılan emtianın analiz neticeleri gösterilebileceği gibi ilgili laboratuarca tanzim edilen analiz raporunun tarih ve numarası belirtilmek suretiyle de düzenlenebilir. Her iki durumda da karar bölümüne "EVSAFINA UYGUNDUR" ibaresi yazılır.

    Muayene veya analiz raporlarında bulunması gereken bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

    A - Hububata ait muayene veya analiz raporlarında:

    1 - Malın cinsi ve çeşidi,

    2 - Malın Miktarı,

    3 - Malın teslim edilmesi gereken tarih,

    4 - Malın teslim edildiği tarih,

    5 - Malın muayene edileceği tarih.

    B - Una ait muayene veya analiz raporlarında:

    1 - Malın cinsi, çeşidi ve miktarı,

    2 - Randımanı,

    3 - Rutubet oranı,

    4 - 6 No.lu elek üzerinde kalan miktarlar,

    5 - Kül miktarı,

    6 - Külün % 10' luk HCL' da (Hidroklorik asit) eriyen kısmı,

    7 - Unda asidite,

    8 - Kuru glüten miktarı,

    9 - Yaş glütenin elastikiyet durumu (normal veya normal değildir şeklinde).

    Kuruşlu belgelerde olduğu gibi, muayene ve analiz raporları üzerinde de yapılacak silinti ve düzeltmelerin muayene heyeti başkanının imza ve mührü ile tasdik edilmesi gerekir.

    Askeri satışlarda herhangi bir hataya meydan vermemek, tahsilatta gecikmeye yol açmamak için 7. ve 8. maddelerde belirtilen konularla birlikte aşağıda belirtilen hususlara da dikkat edilmelidir.

    a) Her bir kuruşlu belgede belirtilen malın cinsi, çeşidi ve miktarı muayene raporunda belirtilen niteliğe uygun olmalıdır.

    b) Kuruşlu belgenin 1. 2. ve 3. nüshaları, muayene raporları, ayrıca analiz raporu düzenlenmesi halinde bu rapor ile satış faturalarının ilgili nüshaları da eklenerek alındığı gün veya en geç ertesi gün tahsilatı teminen Bölge Müdürlüklerince düzenlenecek dekontlarla birlikte bir yazı ekinde Acele Posta Servisi (APS) veya taahhütlü olarak Genel Müdürlüğe (İç Ticaret Dairesi Başkanlığına) gönderilir.

    c) Kıymetli evrak niteliği taşıyan kuruşlu belgeler ile muayene raporları ve ekleri kilitli tir yerde muhafaza edilir.

    d) Malın teslimi sırasında düzenlenen kantar çeki pusulalarına; tartıda hazır bulunan ve emtiayı tesellüm eden askeri memurun birliği, rütbesi, adı ve soyadı, sicil numarası açık olarak yazılıp altı kendisine imza ettirilir.

    e) Askeri birliklere teslim edilecek her cins mal için ayrı bir muayene raporu ile ayrı bir kuruşlu belge ilgili birlikten talep edilir.

    f) Kuruşlu belgeler ile muayene raporlarının birer sureti (fotokopisi) satış faturalarına eklenmek suretiyle satış yapan işyerince muhafaza edilir.

    Tahsilat

    Madde 9 - İşyerince 6, 7, ve 8. maddelerde belirtilen esaslara uygun hazırlanan kuruşlu belge takınılan Genel Müdürlük İç Ticaret Dairesi Başkanlığına gönderilir. İç Ticaret Daire Başkanlığınca kontrol edildikten sonra tahakkuka bağlanır ve tahakkuka bağlanan

    evraklar; tahsil edilmek üzere M.S.B.'lığına ve Genel Müdürlük Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilir ve tahsilatı sağlanır.

    Resmi Daire - Teşekkül ve Müesseselere Satışlar

    Madde 10 - Genel, Katma ve Özel Bütçeli Daireler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunlara bağlı ortaklık ve müesseselere peşin bedel karşılığı yapılan satışlardır. Bu çeşit satışlara Bölge Müdürlükleri yetkili olduğu gibi Genel Müdürlükçe verilecek satış talimatları doğrultusunda da satış yapılır.

    Genel Müdürlükçe bölgeye intikal ettirilen veya doğrudan Bölge Müdürlüklerine müracaatla talep edilen resmi daire, teşekkül ve müesseselerin ihtiyaçları cari satış esasları dahilinde bölgesince tespit olunacak stoku uygun bir işyerinden bedeli yerinde peşin olarak tahsil edilmek suretiyle karşılanır.

    Serbest Satışlar

    Madde 11 - Serbest Satışlar

    1 - Peşin Satışlar

    a) Peşin bedel mukabili

    b) Sabit fiyat garantili sözleşmeli peşin satış

    2 - Vadeli Satışlar

    3 - İhale yolu ile satışlar

    4 - Konsinye satışlar olmak üzere 4 gruba ayrılır.

    l - Peşin Satışlar:

    Stok durumuna göre Ofisin çalışma konusuna giren emtialar (haşhaş hariç) için Genel Müdürlükçe bölgelere verilecek özel talimatlara göre yürütülen peşin satışlara ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir.

    Serbest olarak satışa arz edilen emtianın fiyatı piyasa genel şart ve eğilimleri göz önüne alınarak tespit edilir.

    Talep sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçları stoklar elverdiği ölçüde karşılanır.

    Serbest satışlarda borsa tescil ve katma değer vergisi işlemleri yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

    Bölge Müdürlükleri; bölgeleri dahilindeki borsa ve piyasa şart ve eğilimlerini yakınen takip ederek gerek yetkili bulundukları ve gerekse özel talimatlar doğrultusunda yürütecekleri serbest satışların, tespit edecekleri işyerinden bir düzen içerisinde yapılmasını sağlayacaklardır.

    Peşin satışlar

    a) Peşin bedel mukabili satış,

    b) Sabit fiyat garantili sözleşmeli peşin satış, olmak üzere iki gruba ayrılır.

    a) Peşin bedel mukabili satış: Talep sahiplerince yatırılan emtia bedelleri Ofis hesaplarına alınır. Teslim süresinde Ofis fiyat ve ücretlerinde değişme olursa değişiklik teslimatı yapılmamış mala aynen yansıtılır. Alıcı mal almaktan vazgeçerse, bakiye mal bedeli alıcıya iade edilir. Ayrıca; teslim anında satışların herhangi bir sebeple Ofis tarafından durdurulması halinde teslimatı yapılmamış malın bedeli alıcıya iade edilir veya satışların yeniden açılmasını müteakip cari esaslarla teslimata devam edilir.

    b) Sabit fiyat garantili sözleşmeli peşin satış: Talep sahibi dilekçe vererek Ofisten mal alma talebinde bulunur. Talebin kabulünü takiben mal bedelleri Ofis hesaplarına ödenir ve taraflar arasında bir sözleşme imzalanır.

    Mal bedelinin Ofis hesaplarına yatırıldığı tarihteki fiyat ve ücretler sözleşmede uygun görülen miktarlar için teslimat süresince sabit kalır. Ofisin ücret ve fiyatlarında bir değişiklik olması halinde değişiklik teslimatı yapılmamış bakiye mala yansıtılmaz.

    2 - Vadeli Satışlar:

    Genel Müdürlükçe gerek görülen hallerde Yönetim Kurulu karan alınarak hububat, bakliyat ve bunlardan imal edilen mamul maddelerin ve yan ürünlerin belirlenecek esaslar dahilinde vadeli satışları yapılır. Vadeli satışlar iç tüketime veya ihracata yönelik olarak Genel Müdürlükçe hazırlanarak teşkilata gönderilen şartname ve sözleşme esasları veya Genel Müdürlükçe verilen talimatlar çerçevesinde Bölgelerce hazırlanacak şartname ve sözleşme esasları doğrultusunda yapılır.

    a) Vadeli satış sözleşmelerinde;

    - Satış yapılan firmanın adı, unvanı ve adresinin,

    - Vade başlangıç tarihi ve süresinin,

    - Satılan malın cinsi ve miktarının,

    - Satış fiyatının,

    - Teslimat programının,

    ve Bölge Merkezlerinden yapılacak vadeli satışlarda; borsa tescil ücretinin alıcıya ait olduğunun kesinlikle belirtilmiş olması gerekir. Sözleşmeyi imzalayacak olan alıcı firma temsilcisinden öncelikle noter tasdikli cari yıla ait yetki belgesi istenir ve yapılan tetkik sonucunda sözleşme imzalamaya yetkili olduğunun tespit edilmesi halinde sözleşmenin imza aşamasına geçilir.

    b) Bu tür satışlarda firmalardan veya üçüncü şahıslardan alınacak teminat mektuplarının süresiz olması hususu aranır ve Mali işler Dairesi Başkanlığınca yayınlanan 'Teminat Mektubu Düzenlemeye yetkili Banka ve özel Finans Kuruluşları Listesinde" yer alan banka ve özel finans kuruluşlarına ait teminat mektupları kabul edilir.

    c) Teminat mektuplarının teyit mektuptan ve mektubu imzalayan banka yetkililerinin imza sirkülerleri Ofisimizce ilgili bankadan bizzat alınır. Bu işlem Merkezde yapılacak satışlarda Mali işler Dairesi Başkanlığı Muhasebe Müdürlüğünce; Bölgelerde ise Bölge Mali İşler Servis Şefliklerince yerine getirilir.

    d) Vadeli satışlarda sözleşmenin imzalanması ve teminatların alınmasını takiben yapılacak teslimatlarda mutlak surette alıcı temsilcisinin hazır bulunması ve düzenlenen evrakları Ofis yetkilileri ile birlikte imzalanması; malı teslim almaya ve sevk etmeye yetkili olduğuna dair cari yıla ait noter tasdikli yetki belgelerini teslimatı yapan işyerine vermesi gerekir. Aksi taktirde teslimat yapılmaz.

    e) Sözleşmelerde kalite ve kantitenin Ofis depolarında nihai olduğu açıkça belirtilir, daha sonra alıcı tarafından bu konuda yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

    f) Vadeli satış sözleşmesinin takibinden doğacak tüm masrafların alıcıya ait olduğu ve her türlü ihtilafın çözümüne sözleşmenin yapıldığı yerdeki Mahkemelerin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili bulunduğu hükümleri sözleşmelerde açıkça belirtilir.

    g) Vade bitim tarihinin tespitinde gün sayımı sözleşmenin imza edildiği günü takip eden ilk iş gününden itibaren yapılır. Vade bitim tarihinde, hesap tasfiyesinin yapılması esastır. Ancak, gerekli hallerde opsiyon kullanılabilir. Opsiyonun resmi tatil gününe rastlaması halinde bu süreler opsiyona ilave edilir. Firma veya üçüncü şahıslarca akdedilen sözleşme esasları dahilinde tahakkuk edecek Ofis alacaklarının ödenmemesi halinde teminat mektupları derhal nakde çevrilerek hesap tasfiyesine gidilir ve ilgiliye bir yıl süre ile vadeli satış yapılmaz. Ancak, haklı gerekçelere dayalı olarak yapılacak müracaatlara istinaden Yönetim Kurulu karan ile ilgiliye verilendir yıl süre ile vadeli satış yapılmama cezası kaldırılabilir.

    3 - İhale Yolu ile Satışlar :

    Genel Müdürlükçe gerek duyulan hallerde belirlenen emtiaların ihale yolu ile satışa arz edilmesidir. Bu satışlar Genel Müdürlükçe alınan karar ve TMO İhale Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    İhale yolu ile emtia almaya hak kazanan alıcı, ihale hükümlerini yerine getirmediği takdirde 1 yıl süre ile ihaleli satışlara iştirak ettirilmez. Ancak, haklı gerekçelere dayalı olarak yapılacak müracaatlara istinaden Yönetim Kurulu karan ile ilgiliye verilen bir yıl süre ile ihaleli satışlara iştirak ettirilmeme cezası kaldırılabilir.

    4 - Konsinye Satışlar:

    Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar doğrultusunda resmi ve özel kuruluşlara; bu kuruluşlarca pazarlamak üzere yapılan ürün satışlarıdır.

    Bu satışlarda mal bedelinin tahsili, ürünün ilgili kuruluşça satışına bağlı olup, yapılan anlaşma çerçevesinde, belli periyotlarda satılan miktarın bedeli tahsil edilir.

    Ofis ile alıcılar arasında imzalanan sözleşme ile yapılan emtia satışlarında imza aşamasında alıcılardan istenmesi zorunlu belgeler şunlardır;

    a - )Gerçek kişilerle sözleşme imza aşamasında;

    - İmza atacak gerçek kişinin noter tasdikli imza sirkülerinin,

    - Gerçek kişinin başka bir kişiye vekalet verilmesi halinde ise vekaletname yanında vekalet verilen kişinin de noter tasdikli imza sirkülerinin alınması gerekmektedir. Ayrıca bu belgelerin yanı sıra,

    - Gerçek kişinin nüfus hüviyet cüzdanı örneği,

    - SSK veya Bağ - Kur sicil numarasını,

    - Gelir vergisi mükellef sicil numarasını veya vergi kimlik kartı örneğini,

    - Emlak Vergisi sicil numarasını (varsa),

    gösteren belgelerden birkaçı Ofis alacaklarının tahsili yönünden alıcıdan talep edilecektir. b - )Tüzel kişilerle sözleşme imza aşamasında;

    - Ticaret veya Sanayi Odası kaydına ait belge,

    - Tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kişilerin, bu yetkisini kanıtlayan belge ve imza sirküleri ile bu yetkilerin başka şahıslara devredilmesi halinde de yine devre ilişkin belgeyle birlikte, yetkinin devredildiği şahsın imza sirkülerinin alınması gerekmektedir. (Tüm bu belgeler cari yıla ait asıl veya noter tasdikli olacaktır.)

    Dönem Faizi - Temerrüt Faizi - Ardiye Cezası

    Madde 12 - Peşin ve vadeli satışlarda söz konusu olan dönem ve temerrüt faizi ile ardiye cezası aşağıda açıklanmıştır.

    Dönem faizi: Vade süresi içerisinde satışı yapılan mal bedeline sözleşmede belirtilen oranlarda tahakkuk ettirilen ikizdir.

    Temerrüt faizi: Ofisimiz lehine tahakkuk eden alacakların firmaca vadesinde ödenmemesi halinde vade bitim tarihinden ödeme anına kadar geçen süre için sözleşmede belirtilen faiz oranlarına göre tahakkuk ettirilecek faizdir.

    Ardiye cezası: Genel Müdürlükçe uygulanmakta olan peşin ve vadeli satışlarda, teslimatın alıcı kusurundan dolayı program dışına sarkması halinde uygulanan cezadır.

    Teslimat programının dışına sarkan miktar tespit edilerek, bu miktara ilk teslimat tarihine kadar geçecek gün sayısı da dikkate alınarak ardiye cezası tahakkuk ettirilir.

    Yardım Satışları

    Madde 13 - Çeşitli sebeplerle ve Hükümet kararlarına uygun olarak hibe, kredili satış şeklinde yapılan bu satışlar Genel Müdürlükçe verilecek talimatlar doğrultusunda Bölge Müdürlüklerince yürütülür. Genel Müdürlük talimatı alınmadan Bölgelerce herhangi bir satış yapılamaz.

    Genel Müdürlükçe çeşitli kuruluşlardan doğrudan veya Bölgelerimiz kanalıyla intikal eden yardım talepleri ve Hükümetçe bu konuda verilen kararlar tetkik edilerek Makam' a görüş sunulur. Uygun görülenler hakkında gerekli Yönetim Kurulu Kararının alınması sağlanır ve gereği konusunda ilgili Bölge Müdürlüğüne talimat verilir.

    Ofis Tarafından Un İmal Edilmek Üzere Anlaşmalı Değirmenlere Yapılan Buğday Satışları

    Madde 14 - Askeri Birlik ve Kurumların ihtiyacı için un imal ettirilmek üzere sözleşme akdedilen değirmenlere yapılan buğday satışlarıdır.

    Ofis Bağlı Ortaklık ve İştiraklerine Yapılan Satışlar

    Madde 15 - Ofis iştirak ve Bağlı Ortaklıklarına yapılan satışlar olup, Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar dahilinde yapılır.

    Mecburi Satışlar

    Madde 16 - Bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş olup, bekletilmeleri her bakımdan uygun olmayan; nakli çok masraflı görülen ve paçala verilmesi sakıncalı bulunan hububat satıştandır.

    Tamamen bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş ve bekletilmeleri her bakımdan sakıncalı bulunan avaryalı her çeşit hububat ile temizleme ve yükleme - boşaltma. sırasında süprüntü olarak toplanılan her çeşit kıymetli çıkıntı ve silolarda aspiratör ağızlarındaki torbalarda biriken tozların satışı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

    a) Abonman mukavelelerine göre izahnamenin 132. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Sigorta Şirketlerine bedeli tahsil edilmek üzere terki mümkün olan avaryalı emtia, üzerinde başka herhangi bir muamele yapılmadan İstanbul Bölge Müdürlüğü Mali İşler Servis Şefliği ile temas kurularak doğrudan bu şirketlere,

    b) Taşıyıcı kusurundan ileri gelen arızalı emtia ise yine izahnamenin 88. maddesi hükümleri çerçevesinde bedeli tahsil edilmek üzere ilgili nakliyecilere, bırakılır.

    Bunların dışında kalan arızalı hububat mahallen, mahallen olmadığı taktirde Bölgeler dahilinde veya diğer Bölgelerle işbirliği sağlanarak, değer fiyatları üzerinden açık arttırma, fiyat alma veya pazarlık suretiyle satılır. Borsa olan yerlerde gerektiğinde numune teşhir usulünden faydalanmak suretiyle bu tür satışlar yapmaya Bölge Müdürlükleri her yıl Yetki Devri Talimatında belirtilen limitler çerçevesinde yetkilidir.

    Paçallı Satışlar

    Madde 17 - Genel Müdürlükçe gerek görülen hallerde, taşıma yetersizliği, vasfın yükseltilmesi veya mevcut stokların dengeli bir şekilde sarf edilmesi amacıyla paçal esasına göre satışlar yapılır. Paçal işlemleri Alım ve Muhafaza İşleri İzahnamesinin ilgili maddesine göre gerçekleştirilir.

    Genel Müdürlükçe stoklarda mevcut hububatın cins ve nev'iler itibariyle dağılımları dikkate alınarak uygulanacak ideal paçal oranlan tespit edilerek teşkilata duyurulur ve uygulanması sağlanır. Bunun yapılmadığı hallerde Bölge Müdürlükleri yetkili kılınarak her Bölge stoklarına göre tespit edeceği paçal uygulanmasında serbest bırakılır.

    Paçallı satışlar fiili veya itibari olmak üzere iki şekilde yapılır:

    - Fiili paçal, ekipman ve tesis yönünden elverişli imkanlara sahip olan işyerlerinde belirlenen paçal oranlarına göre verilecek hububatın fiilen karıştırılarak satışının yapılmasıdır.

    - İtibari paçal, paçal ayaklarının aynı işyerinde bulunmaması ve tesis yönünden imkanların elverişsiz olduğu durumlarda her paçal ayağının belirlenen oranlar dahilinde ayrı depolardan alıcıya satılmasıdır. Bu tür paçallı satışlarda fiili karışım değirmende veya alıcının diğer tesislerinde yapılır.

    Paçallı satışlarla ilgili esaslar ve tatbik edilecek fiyatlar Genel Müdürlükçe tesbit edilerek teşkilata duyurulur ve sonuçları izlenir.

    Un Satıştan

    Madde 18 - M.S.B.Jandarma Birlikleri ile Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gelecek un talepleri Horozlu Un Fabrikası İşletme Müdürlüğünce imal edilen unlardan karşılanır. Ancak, gerek görülen hallerde M.S.B. ve Jandarma Birliklerinin un ihtiyaçları mahalli değirmenlerle yapılacak fason imalat sözleşmeleri çerçevesinde veya direkt olarak un satın alınarak karşılanır.

    Hububat Satış Esasları ve Satış Masrafları

    Madde 19 - Alıcı ve mutemetlere emtia satışları (kuruşlu belge ve muayene raporu üe analiz raporu mukabilinde askeri ve özel talimatla yapılan vadeli satışlar hariç) peşin bedelle yapılır.

    Bölge Müdürlükleri; ürünleri tanıtmak bakımından tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Askeri Birlik yetkililerinin her türlü emtia talebiyle ilgili olarak yerinde görüp tetkik ettikleri stoklardan ikişer kiloya kadar numune vermeye yetkilidirler.

    Uygulama İle İlgili Esaslar

    Madde 20 - iç satışlar konusunda Genel Müdürlükte ve Teşkilatta yapılacak uygulama ile ilgili işlemler aşağıda açıklanmıştır.

    A - Genel Müdürlükte (İç Ticaret Daire Başkanlığı)

    a) Genel Müdürlükçe her kampanya yılı uygulanacak fiyat ve satış esasları tespit edilir ve Bölgelere talimatlanarak uygulanması sağlanır ve sonuçlan izlenir, ihtiyaç duyulması halinde yıl içerisinde değişiklikler yapılarak teşkilata duyurulur.

    b) Genel Müdürlüğe intikal eden talepler içeriği itibariyle tetkik edilerek stok durumu gözönünde bulundurulmak suretiyle ilgili Bölge Müdürlüklerine gerekli talimat verilir.

    c) Satış programı ve işyerleri stoklan takip edilerek işyerleri bazında stok yetersizliği meydana gelmesi halinde ve Bölgelerden gelecek sevkıyat talepleri incelenerek uygun görülenlerin İç Taşımalar Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilmesi sağlanır.

    B - Teşkilatta

    a) Bölge Müdürlüklerince Genel Müdürlükten alınacak talimata göre işyeri itibariyle hububat cins nev'i ve satış esasları dikkate alınarak satış programlan hazırlanır ve Genel Müdürlüğe (İç Ticaret Dairesi Başkanlığına) gönderilir.

    Hazırlanan programlarda yıl içerisinde değişen piyasa şart ve eğilimlerine göre değişiklik yapılması halinde durum, geçerli sebepleri ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirilir.

    b) Satış fiyat ve şartlan konusunda, ortaya çıkacak anlaşmazlıklar Bölge Müdürlüklerince çözümlenir. Buna imkan olmayan hallerde durum ayrıntılı olarak Genel Müdürlüğe (İç Ticaret Dairesi Başkanlığına) bildirilir ve alınacak talimata göre işlem yapdır.

    c) Satış talimatı alan işyerince, hububatı almak üzere müracaat edecek alıcılardan kimliğini ispata yarayacak belge, firma temsilcisinden usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli cari yıla ait vekelatname istenir.

    d) Teslimat; satış talimatında belirtilen emtianın cins ve miktarı üzerinden yapılır. Satış talimatında belirtilen emtia yerine başka emtia verilmeyeceği gibi bildirilen miktardan fazla teslimatta da bulunulamaz.

    e) Hububat ve bakliyat satışları genel olarak çuvalsız dökme esasına göre yapılır. Genel Müdürlükçe çuvallı satış talimatı verilmesi halinde talimatta belirtilen esaslara göre hareket edilir. Un, pirinç satışları çuvallı veya paketli olarak yapılır.

    f) Peşin satışlarda satış emrinde belirtilen satış fiyatına göre hesap edilecek emtia bedeli tutan, peşin satış fişi düzenlemek suretiyle ilgiden tahsil olunur.

    g) Peşin satış fişinin fatura nüshası emtia çıkış emri niteliğindeki nüsha ile birlikte alıcı veya mutemedine verilir.

    Satışta Tartı ve Teslimat

    Madde 21 - Satışta tartı ve teslimat aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır.

    a) Satışlar depoda dökme teslim esasına göre olup, emtianın alıcı vasıtasına yüklenmesi Ofisçe yapılmakla birlikte, alıcıdan Genel Müdürlükçe verilen talimatlarla belirtilen miktarlardan yükleme boşaltma ücreti ayrıca tahsil edilir. Askeri satışlarda yükleme boşaltma işlemlerinin birliklerce yapılması halinde yükleme ücreti alınmaz.

    b) Kara, deniz veya demiryolu ile getirilen emtia alıcılara bu taşıt araçlarında teslim edilebilir. Bu şekilde yapılacak teslimat Genel Müdürlükten verilecek özel talimatlar çerçevesinde yürütülmekle beraber, bu işlemi ifa eden işyerince alıcılardan teslimatın sevk işyerince düzenlenen sevk irsaliyesindeki kayıtlı miktarlar üzerinden yapılacağını kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.

    c) Satışlarda Ofisimiz tartı aletleriyle yapılan tartı esastır, iş yerlerimizde tartı aletlerinin bulunmaması hallerinde tartı işlemi diğer resmi kuruluş veya özel firma ve şahıslara ait tartı aletlerinden yararlanılarak yapılır. Bu durumda tartı masrafı Ofisimizce karşılanır.

    Numune Alma ve Analiz

    Madde 22 - Numune alma ve analiz işleri, Alım ve Muhafaza İşleri İzahnamesinde belirtilen esaslara göre yapılır. Yapılacak analizlerde kullanılacak alet ve takip edilecek metotlar Alım ve Muhafaza İşleri İzahnamesinde veya her yıl kampanya başında yayınlanan alım genelgesinde belirtilen esaslara göre yapılır .

    Tartı, Numune Alma ve Analizde Alıcı veya Firma Temsilcisinin Bulunması

    Madde 23 - Alıcı veya firma temsilcisi; tartıda, numune almada ve borsa dışında yapılacak analizlerde bulunur veya firma temsilcisini bulundurur. Firma, temsilci bulunduracağı hallerde bu temsilcinin adını Ofise yazılı olarak bildirmek zorundadır.

    Alıcı veya temsilcisi Ofisin önceden bildireceği gün ve saatlerde belirtilen işyerlerinde hazır bulunur.

    İşyerleri Açılıp Kapanması İşlemleri

    Madde 24 - Satışlar yönünden; daimi ve geçici işyerleri açılıp kapanması, ihtiyaçların sağlanması, muhafaza yerleri ve büroları konusunda Alım ve Muhafaza İşleri İzahnamesinin ilgili maddelerinde açıklanan esaslar uyarınca işlem yapılır.

    Yeniden Verilecek Görevler

    Madde 25 - Hükümetçe verilecek ve yukarıdaki maddelere girmeyen yeni görevler Genel Müdürlükçe Bölge Müdürlüklerine verilecek talimatlarla yürütülür ve sonuçlan izlenir.

    II. BÖLÜM İÇ TAŞIMALAR

    Taşıma Programları

    Madde 26 - Taşıma programlan alım kampanyası sonunda hazırlanır. Taşımalar, en ekonomik şekilde taşıma yaptırılması dikkate alınarak hazırlanan programlar gereğince yaptırılır. Gerektiğinde ve zorunlu hallerde program dışı yollamalar da yaptırılabilir.

    Taşıma programlan hazırlanırken satış yönünden işyerlerinin ihtiyacı için yapılacak sevkıyatlar İç Ticaret Dairesi Başkanlığınca tespit edilir. Ayrıca depolama ve muhafaza yönünden ise Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyon sağlanır.

    Genel Müdürlükte yapılan taşıma programlan "Genel Müdürlük Taşıma Programlan" bölge müdürlüklerinde yapılan taşıma programlan ise; "Bölge Taşıma Programlan" olarak adlandırılır.

    A - Genel Müdürlük Taşıma Programlan

    iç Ticaret ve Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlıkları yetkililerince satış, stok, depolama ve ekonomik sevk durumları göz önünde tutularak hazırlanan taşıma programlan İç Ticaret Dairesi Başkanlığınca ilgili Bölgelere gönderilir.

    Genel Müdürlük taşıma programlan esas itibariyle belli Bölgelerden belli Bölgelere yaptırılacak taşımaları gösterecek şekilde hazırlanır. Bölgelerce; Genel Müdürlük taşıma programlan konusunda alınan talimatlar doğrultusunda emtianın cins ve nev'i taşıma tonajları ve hangi işyerlerinden yollanacağı programlaştırılır.

    Bölgelerce, bu programın hazırlanmasında, Bölge işyerleri stoklan, stoklarda ne kadar miktarın serbest bulunduğu ve işyerlerinin yükleme ve boşaltma kapasiteleri göz önünde tutularak hareket edilir.

    Taşımalarda tesellüm işyerlerinin boşaltma kapasiteleri Genel Müdürlük talimatında belirtilmiş ise, talimat doğrultusunda; belirtilmemiş ise, gerek sevk ve gerekse tesellüm Bölgesince temas sağlanarak sevkıyatlar Bölgeler arası varılacak mutabakat gereği yaptırılır. Durum Genel Müdürlüğe bildirilerek onay alınır.

    Genel Müdürlükçe taşıma programlan gerekli görülen hallerde işyerlerinden işyerlerine yapılacak taşımaları gösterir şekilde düzenlenebilir. Bu durumda Bölge Müdürlüklerince ayrıca "Bölge Taşıma Programı" yapılmasına gerek kalmaz.

    Genel Müdürlükçe Bölgelere gönderilen taşıma programlarında Genel Müdürlük izni alınmadan hiç bir şekilde değişiklik yapılamaz.

    B - Bölge Taşıma Programlan

    Bölge Müdürlüklerince; Genel Müdürlük programı veya talimatı doğrultusunda hangi işyerlerine hangi cins, nev'i ve miktarda emtia tertibi yapılacağı; belli bir sürede ne miktar taşıma yapılacağı ve ekonomik taşıma yaptırma gereği gibi faktörler göz önünde tutularak, duruma ve Ofis çıkarlarına en uygun olan bir "Bölge Taşıma Programı" hazırlanması sağlanır.

    Bölge taşıma programlarının hazırlanması; izahnamede belirtilen esaslara göre doğrudan Bölge Müdürlükleri inisiyatifinde olup, Genel Müdürlükçe onaylanması gerekmez. Genel Müdürlükçe; gerek görüldüğü taktirde "Bölge Taşıma Programlarında" değişiklikler yapılabilir.

    Taşıma Programlarının Süreleri

    Madde 27 - Genel kural, taşıma programlarının aylık olarak hazırlanmasıdır. Ancak, duruma göre, daha uzun veya daha kısa süreli taşıma programlan da düzenlenebilir. Genel Müdürlük Taşıma Programlarının tamamlayıcısı niteliğinde bulunan Bölge Taşıma Programlarının süreleri, ilgili bulundukları Genel Müdürlük Taşıma Programlarının sürelerine bağlı ve eşit olur.

    Taşıma Programlarında Belirtilecek Hususlar

    Madde 28 - Taşıma Programlarında:

    a) Gönderen ve gönderilen işyerleri (Genel Müdürlük Taşıma Programlarında gönderen Bölge ve gönderilen işyerleri; gerekirse, gönderen ve gönderilen işyerleri)

    b) Taşıttırılacak emtianın cins, nev'i ve miktarı,

    c) Günde, haftada veya ayda taşıttırılacak emtia miktarları,

    d) Varsa taşımanın özel koşullan,

    f) Gerekli görülecek başka hususlar,

    belirtilir.

    Taşıma Programlarının Gönderilmesi ve Uygulamaya Konulması

    Madde 29 - Genel Müdürlük Taşıma Programlan, Genel Müdürlükçe Bölge Müdürlüklerine; buna ait uygulama talimatı ile birlikte gönderilir.

    Taşıma talimatını alan Bölge Müdürlüklerince, Genel Müdürlük Taşıma Programlanılın niteliğine göre, bunlar ya da bunlara bağlı olarak hemen düzenlenecek Bölge Taşıma Programlan ilgili işyerlerine derhal iletilerek Genel Müdürlük taşıma talimatında veya programında belirtilen uygulama tarihinden itibaren işleme konularak uygulanması sağlanır.

    Taşıma Programlarında Değişiklik Yapılması

    Madde 30 - Uygulamaya konulmuş taşıma programlarında duruma ve değişen koşullara göre değişiklikler yapılabilir. Ancak 26. maddede de belirtildiği gibi Genel Müdürlük Taşıma Programlarında Genel Müdürlükten emir ve izin alınmadan hiç bir değişiklik yapılamaz. Bölge Müdürlükleri Bölge Taşıma Programlarında değişiklik yapılması gerektiği hallerde gerekli değişiklikleri zamanında yaparak derhal işyerlerine bildirmek zorundadırlar. Bölge Müdürlüklerince gerektiğinde Bölge Taşıma Programlarının tamamı üzerinde değişiklik yapılabilir.

    Genel Müdürlüğe gönderilen Bölge Taşıma Programlarından Genel Müdürlük gerek gördüğü taktirde değişiklik yapabilir.

    İşyerlerince, taşıma programlarında; Genel Müdürlük veya bağlı bulundukları Bölge Müdürlüklerinin emir ve izni olmadan hiç bir şekilde değişiklik yapılamaz.

    Taşıma Programlarında Değişiklik Teklifleri

    Madde 31 - Uygulanmakta olan taşıma programlarında değişiklik yapılmasını gerekli gören işyerleri, bu maksatla bağlı bulundukları Bölge Müdürlüklerine, Bölge Müdürlükleri de kendi yetkileri dışında değişiklik teklifleri için Genel Müdürlüğe başvururlar. Bu gibi başvurmalarda; istenen değişiklik, değişikliği gerektiren nedenler, yapılacak değişiklikle sağlanacak Ofis çıkan veya önlenecek Ofis zararı belirtilir.

    Bu teklifler Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüklerinde incelenerek varılacak sonuç, teklifi yapan Bölge ve işyerlerine bildirilir.

    Taşıma Şekilleri ve Taşımaların Adlandırılması

    Madde 32 - Ofis emtia taşımaları; Demiryolu, Karayolu ve Denizyolu taşımaları olarak 3 grupta toplanmıştır.

    Demiryolu Taşımaları

    Madde 33 - Demiryolu ile yapılan Ofis emtia taşımaları, toplu taşıma niteliğinde olup, tam vagon işlemli olarak kapalı vagonlarla yaptırılır.

    1 - Sivas tipi kapalı vagonlarla; çuvallı emtia(pirinç,çeltik,bakliyat),

    2 - Ofis tipi, fes ve tahıl tipi vagonlarla; dökme hububat ve mısır taşımaları yapılır.

    Bölge İçi Taşımalar ve Bölge Yetkileri

    Madde 34 - Bölge Müdürlükleri; Genel Müdürlük görüşüne uygun olacak şekilde taşıyacakları emtiadan Bölge sınırlan içindeki işyerleri arasında demiryolu ile taşıma yaptırmaya, her yıl Yetki Devri Talimatı ile tespit edilen limitler çerçevesinde, Genel Müdürlüğe bilgi vermek kaydıyla yetkilidir.

    Bölge Müdürlükleri; Genel Müdürlükten verilecek taşıma talimatları gereğince veya Bölge yetkileri çerçevesinde yaptırılacak demiryolu taşımaları için hazırlanan program çerçevesinde işyerlerine zamanında gerekli talimatı vererek, uygulamaları izlemek; taşımaların program ve talimatlara uygun ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.

    İşyerlerinde Taşıma Hazırlıktan

    Madde 35 - Taşıma yapacak işyerlerince, Genel Müdürlükten veya bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünden alınacak taşıma talimat ve programlarının gereklerine göre aşağıdaki hazırlıklar yapılır.

    1) İşyerince taşımanın, işyerindeki silo, depo, hangar ve açık yığın gibi muhafaza yerlerinin hangisinden veya hangilerinden yapılacağı belirlenir. İlgili depo memuruna, taşınacak emtianın miktar, cins ve nev'i ile günde ne miktar üzerinden nereye taşıma yapılacağı hususunda talimat ve uygulanacak vagon talepleri hakkında bilgi verilir.

    2) Taşıma için gerekli baskül, malzeme, araç ve gereçler hazırlanıp kontrol edilir. Basküllerin kalibrasyon ayan tekrar gözden geçirilir. Taşımada muayene ve tartıyı yapacak elemanlar belirlenerek kendilerine gerekli bilgi ve direktifler verilir. Ayrıca, Sivas tipi kapak vagonlarla yapılan çuvallı taşımalarda hava şartlarına göre vagonun kapı ve pencereleri ile alt ve üst bölümlerine polietilen serilir.

    3) Yükleme - boşaltma müteahhidine yazılı olarak, yüklemenin yeri, zamanı, miktarı ve gerekli diğer hususlar tebliğ edilerek, her türlü hazırlıkların zamanında yaptırılması sağlanır.

    4) Yükleme - boşaltma işleri Ofisçe yaptırılıyorsa, işçi temini dahil tüm hazırlıklar en kısa zamanda tamamlanır.

    Vagon Siparişi - Yeterli Vagon Alınması İçin Yapılacak İşlemler

    Madde 36 - İşyerlerince, demiryolundan yapılacak emtia taşımaları için gerekli vagonlar, TCDD eşya tarifesinin 3.4 maddesini oluşturan "Sipariş ve Depozitolar Tarifesi" hükümlerine göre Genel Müdürlükçe vagon talepleri yapılır (çuvallı emtia taşıması hariç).

    Tam vagon işlendi taşımalarda vagon başına ek ücretler kapsamında vagon sipariş ücreti ödenmiş sayıldığından; ayrıca sipariş ücreti ve TCDD eşya tarifesinin 3.4 maddesine dayanılarak da depozito ödenmez.

    Taşıma için yeterli vagon alamayan işyerlerince, durum; zaman geçirilmeden bağlı bulundukları Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Bölge Müdürlüklerince bu konuda TCDD kademelerinde ve özellikle ilgili işletme müdürlükleri nezdinde girişimde bulunularak yeterli vagon alınmasına çalışılır. Bu gibi hallerde durum ve yapılan girişimler Bölge Müdürlüklerince Genel Müdürlüğe bildirilir. Gerektiğinde Genel Müdürlükçe de sevkıyatların düzenli ve aksaksız sürdürülmesi için yeterli vagon tahsisi konusunda TCDD Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimler ve yazışmalar yapılır ve durum ilgili Bölgeye talimatlanarak konunun takibi istenir.

    Vagon Siparişlerinin İptali

    Madde 37 - Gerektiğinde vagon siparişleri TCDD eşya tarifesinin 3.4.7 maddesi hükümlerine göre yapılır.

    Bölge Müdürlüklerince; iş gerekleri ve TCDD mevzuatı göz önünde bulundurularak hangi hallerde vagon siparişlerinin iptal edileceği hususu; her bir taşıma işi belirlenmek suretiyle işyerlerine bildirilir.

    Vagonların Yükleme - Boşaltma Müteahhidi Enirine Verilmesi

    Madde 38 - TCDD İşletmesi tarafından TMO işyerlerine tahsis edilecek vagonlar belirlenir. Bu vagonlar işyerleri görevlileri tarafından yükleme - boşaltma müteahhidine teslim edilir. Vagonlar müteahhide teslim edildikten sonra her türlü sorumluluk müteahhide aittir.

    Taşıma Yaptırılacak Vagonların Nitelikleri ve Vagon Muayeneleri

    Madde 39 - TCDD işletmesi tarafından Ofis emtia taşımaları için tahsis edilen vagonların, çuvallı emtia için Sivas tipi, dökme emtia için Ofis veya Tahıl tipi elverişli vagonlardan verilmesi gerekir. Çuvallı emtia taşımalarında kayba yol açacak şekilde delik, çatlak vagon verilmesi veya Ofis ve Tahıl tipi vagonlarda üst kapaklar, alt klepeler ve klepe pimlerinin sağlam olmaması halinde durum iş yerlerimizce TCDD'nin ilgili işletmelerine bildirilir. Bu işlemden sonra yine elverişli vagon verilmemesi halinde konu bu kez ilgili Bölge Müdürlüklerine bildirilir. Bölge Müdürlüklerince bu konuda TCDD İşletmesi ilgilileri ile temas sağlanarak, TMO yüklemelerine elverişli vagon tahsisi konusunda yapılan girişimler ve sonuçları hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Gerektiğinde Genel Müdürlükçe TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulur. Durum takibi için Bölgelere talimatlanır.

    39. maddedeki söz konusu vagon arızalarının TCDD tarafından mahallinde giderilmesi için müracaatta bulunularak arızaların giderilmesi talep edilecek, ancak; arızası giderilmeyen vagonlara yük verilmeyecektir.

    Yüklemeye elverişli olmadıkları ve mahallinde giderilemeyen arızalı vagonların kabul edilmeme nedenleri, TCDD ilgilileri ile birlikte tutulacak 5 nüsha bir tutanakla belgelenir. TCDD İşletmesince vagonların geri alınmaması halinde bu durum tutanağa geçirilir. Tutulan tutanakları TCDD İşletmesi ilgililerinin imza etmek istememeleri halinde tutanak üzerinde bu konuda gerekli açıklama yapılarak, tutanaktan 2 nüshası işyerinin bağlı bulunulduğu Bölge Müdürlüğüne, iki nüshası resmi bir yazı ekinde TCDD ambar veya istasyonuna gönderilir. Bir nüshası da işyerinde bırakılır. Bu suretle düzenlenmiş tutanakları alan Bölge Müdürlüklerince, gerekirse TCDD'nin daha üst kademeleri ile temas kurulmak ve yazışmalar yapılmak suretiyle, Ofis hak ve çıkarlarının korunmasına çalışılır.

    Vagonların Yükletilmesi - Yükletilecek Emtianın Tartılması

    Madde 40 - Vagonlara yükletilecek emtianın Ofis tartı aletleri ile tartılması şarttır. Bu iş için tartı aletlerinin gerekli ayar ve kontrollerinin yapılmış olması gereklidir. Tartıdan geçmeyen emtia vagona yükletilmez. Tartı aletlerinin imkanlar ölçüsünde dış etkilerden korunabilecek yerlere yerleştirilmesi zorunludur. Basküllerde çuvallı emtia tartısı, her defasında belli ve eşit sayıda dolu çuvalın basküle verilmesi suretiyle yapılır ve çuval sayısı ile tartı sonucu çeki pusulasına yazılır. Dökme emtia dışında, araba basküllerinde yapılan tartılarda da işin belli sayıda çuval kullanılarak yapılması yoluna gidilir.

    Vagonlara Yükletilecek Miktar ve Toplu Taşıma

    Madde 41 - Tam vagon işlemli taşımalarda vagonlara, demiryolu hattının dingil basıncına göre yükletilebilecek en çok miktarı geçmemek kaydıyla, vagonların taban kirişlerinde (Lonjeronlarında) yazılı ağırlıkta emtia yükletilir.

    Toplu taşımalarda, göndericiler TCDD sipariş usullerine göre vagon sayısı ve vagon tonajı belirtilmeksizin taşıttıracakları emtianın cins ve miktarını bildirmek suretiyle Genel Müdürlükçe yapılan vagon tahsislerine paralel olarak vagon siparişinde bulundukları gibi TCDD istasyon ve ambarları da bildirilen miktarlardaki emtianın hangi tonajlardaki kaç vagonla taşınabileceğini tahmin ederek, tahsis edilecek vagon tonaj ve sayısını sipariş defterine işler. Fuzuli taşıma ücreti ödenmemesi için işyerlerince dingil basıncı sınırlamalarına uymak kaydıyla, vagonlara taban kirişlerinde yazdı tonajlarda emtia yüklenmesine özen gösterilir. Toplu taşıma niteliğindeki taşımaların ücretleri TCDD eşya tarifesinin belirlediği ücret tablosuna göre ödenir.

    Dingil Basıncı Sınırlaması

    Madde 42 - TCDD İşletmesince Demiryolu şebekesinin bazı bölgelerinde, hattın çekme gücüne göre, vagon dingillerinin hat üzerine yapacağı basınç sınırlandırılmıştır. Buralarda vagon darası ile vagona yükletilen ağırlığın toplamından, her bir dingile düşecek miktar belirlenir. Bu durumda dingil basıncını ayarlamak için vagon ağırlığının (darasının) azaltılması mümkün olmadığına göre, dingil basıncı ayarlaması sadece, vagonlara yükletilecek yükün, gerektiğinde vagon tonajına nazaran azaltılması suretiyle yapılır.

    Dingil basıncının sınırlandırıldığı Bölgelerle, bu Bölgelerden geçecek vagonların her bir dingiline düşecek ağırlık, TCDD Genel Müdürlüğünce telgraf, faks veya günün şartlarına göre teknolojinin gerektirdiği cihazlarla TCDD örgütüne tebliğ edilir. Böylece, beher dingile düşecek ağırlığın, bu belirtilen sınırlan geçmesine izin verilmez. Bu nedenle tam vagon işlemli yollama yapan işyerlerince, vagonların yükletilmesinden önce TCDD ambar veya istasyonları ile temas kurularak, vagonlara dingil basıncına göre yükletilebilecek en çok. ağırlığın öğrenilmesi ve yüklemelerin ona göre yapılması şarttır. Dingil basıncı nedeniyle vagona tonajından daha az yükleme yapılması halinde durum Küçük Hız Taşıma Belgesine mutlaka açıkça yazılır.

    Dingil basıncının sınırlandırıldığı hatlardan geçecek vagonlara dingil basıncı nedeniyle taban kirişlerinde (Lonjeronlarında) yazılı tonajlar kadar yük yükletilmesine TCDD işletmesince izin verilmeyen hallerde, taşıma ücreti, izin verilen ağırlık üzerinden hesaplanır.

    Yükletilecek Emtianın Aynı Cins Ve Nev'iden Olması

    Madde 43 - Genel kural olarak, tam vagon işlemli taşımalarda bir vagona aynı cins ve nev'i emtia yükletilir. Şayet aynı vagonla, çeşitli cins ve nev'ide emtia taşınması zorunluluk haline gelirse, bu taktirde her iki çeşit ve nev'i malın çuvallı olarak yükletilmesi şarttır. (Ofis ve tahıl tipi vagonlar hariç)

    Yükletilecek Emtianın Muayenesi ve Numune Alınması

    Madde 44 - Vagonlara yükletilen emtianın muayenesine ve numune alınmasına ilişkin iş ve işlemler; Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı İzahnamesinin ilgili hükümleri ve esaslarına göre yapılır.

    Vagon Tartısı

    Madde 45 - TCDD Eşya tarifesi hükümlerine göre; Resmi Daire ve Kurumlar, İktisadi Devlet Kuruluşları ve fabrikalar tarafından vagona yükletilen emtianın ağırlığını belgeleyen sevk irsaliyesi ve değer beyanının TCDD İşletmesine verilmesi halinde, vagonlar tartılmadan taşınıp vagon başına alınacak ek ücretlerden tartı ücretine tekabül eden tutar indirildiğinden, tam vagon işlemli yollama yapan işyerlerince vagonlar için zorunlu haller dışında tartı isteğinde bulunulmaz. Zorunlu hallerde silo kantarının arızalı olması ile sevkıyatın aciliyetine binaen Bölge Müdürlüğü vasıtasıyla Genel Müdürlükten yetki alınmak kaydıyla demiryolunda tartı işlemi yaptırılır. Yükletilen emtianın tartılış şekline göre, ağırlık belgesi olarak yukarıda sayılan belgelerden biri verilir. Taşıma kağıtlarına "Tartı İstemem, Ağırlık Belgesi Eklidir." ibaresi yazdır. Bununla birlikte herhangi bir nedenle Ofis çıkarlarının vagon tartısı istenmesini zorunlu kılması halinde tartı istekleri TCDD eşya tarifesinin 3.8 maddesini oluşturan "tartı tarifesi" hükümlerine göre yapılır.

    Vagon Kapaklarının Mühürlenmesi

    Madde 46 - Yüklemenin bitimini müteakip, Sivas tipi vagonlarda kapı ve pencereler, Ofis tipi ile Tahıl tipi vagonlarda üst kapak, alt klepe ve klepe pimleri yükletilen emtianın zarar görmesine meydan verilmeyecek şekilde ayrı ayrı kapatılarak mühürlenir.

    Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi

    Madde 47 - Sevk irsaliyesi, taşımanın tesellüm işyerine haber verilmesi ve emtia çıkışının hesaplara intikal ettirilmesi amacıyla gönderen işyerince düzenlenir.

    Vagonla yapılan sevkıyatta, bir vagona aynı cins ve aynı evsaflarda değişik depolardan yükleme yapılması halinde her depo için ayrı bir sevk irsaliyesi tanzim edilir.

    Sevk irsaliyesine vagona yükletilen emtianın depo nosu, emtia kodu, cinsi, miktarı ile fiyatı, tutan ve vagon numarası yazılır. Ayrıca, sevk irsaliyesine eklenmek üzere her vagon için ayn ayn kurşun mühür tutanağı tanzim edilir.

    Küçük Hız Taşıma Belgesi - Emtia Miktar ve Değerinin Beyanı ve Yanlış Beyanın Sonucu

    Madde 48 - Küçük Hız Taşıma Belgesi; TCDD işletmesine teslim edilen malın, ücreti ve değeri karşılığında çıkış istasyonundan, varış istasyonuna kadar taşınmasını taahhüt eden ve taşımanın konusunu, şartlarını, değer ve ücretlerini gösteren bir sözleşme niteliğindedir. Küçük Hız Taşıma Belgesine; taşınacak emtianın cinsi, miktarı, TCDD taşıma tarifesinin 3.5.2 maddesinde yer alan taşıma düzensizlikleri için eşya sahiplerine verilecek tazminata esas olacak mal değeri, gönderileceği yer ve alacak işyeri adı, gönderenin beyanı üzerine aynen kaydedilir.

    Küçük Hız Taşıma Belgesinin sevk işyerince düzenlenmesinde tespit edilecek değer beyanında, satış fiyatı ile emtia ithal edilmiş ise ithal fiyatları karşılaştırılarak en yüksek olanı esas alınacak ve bu değer üzerine maniplasyon, Bölgeler arası taşıma ücreti, KDV ve Borsa tescil ücreti ilave edilecektir.

    Küçük Hız Taşıma Belgesinin düzenlenmesi sırasında TCDD İşletmesine, gönderen işyerince, Sevk irsaliyesi ve ekinde ağırlık bildirgesi ile değeri beyan edilir. Gerek taşınan emtia değerinin, gerekse gönderilen işyeri adının yanlış beyan edilmesi halinde doğacak Ofis zararından, beyanı yapan işyeri ilgilileri sorumlu olur. Sevk irsaliyesinin 2 nüshası, mühür tutanağı ile TCDD tarafından düzenlenen Küçük Hız Taşıma Belgesinin 1 nüshası vagonla birlikte TCDD tarafından gönderilen işyerine teslim edilir.

    Küçük Hız Taşıma Belgesinin Kontrolü ve Vagonların TCDD'ye Teslimi

    Madde 49 - TCDD İşletmesince küçük hız taşıma belgesinin hesap beyan sütununda belirtilen taşıma ücreti ve diğer ücretlerin tarifelere uygun olup olmadığı sevk işyerince kontrol edilir. Tesellüm işyerince de sevk irsaliyesi ile küçük hız taşıma belgesi ve cari olan yurt içi yük taşıma ücret tablosu dikkate alınarak yapılan kontrolü müteakip ödeme tesellüm işyerince yapılır. Vagon kurşun mühür numarasının küçük hız taşıma belgesinde mutlaka belirtilmesi gerekir.

    48. maddede belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve kontrolü yapılan Küçük Hız Taşıma Belgesinin işyeri görevlileri ile istasyon şefliği tarafından imzalanıp istasyon mührü ile mühürlenmesi işlemleri tamamlandıktan sonra vagon TCDD İşletmesine teslim edilmiş sayılır. Gönderen işyerince Küçük Hız Taşıma Belgesinin ilgili nüshası makbuz mahiyetinde olmak üzere istasyon şefliğinden alınarak ilgili evrakla birlikte dosyasına konur.

    Demiryolundan taşıma yapan işyerlerince vagon talepleri, talep nispetinde vagon alınıp alınmadığı, tam vagon işlendi olarak nerelere ne miktar, cins ve nev'i emtia gönderildiği Bölge Müdürlüklerine bildirilir. Bölge Müdürlüklerince taşımaların program gereği yapıldığı ve taşımaların seyri hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

    İşyerlerinde Teslim Alma Hazırlıktan

    Madde 50 - Teslim alma emrini veya yollama ihbarını alan işyerlerinde aşağıda belirtilen hazırlıklar yapılır:

    a) İşyerlerince, gelecek emtianın konulacağı yer belirlenerek malı teslim alacak depo memuruna bilgi ve talimat verilir.

    b) Boşaltma Ofise ait mekanik cihazlarla yapılacaksa bu cihazlar kontrol edilerek tüm noksanlıklar giderilir.

    c) Boşaltma, yükleme - boşaltma müteahhidi tarafından yapılacaksa, sözleşmeye göre kendisine yazı ile bilgi verilerek, işçi ve araçlarının işe hazır bulundurulması sağlanır.

    d) Vagonların gelişinin izlenmesini teminen TCDD İşletmesi (İstasyon) ile temas sağlanır.

    Vagonların Gelişinin İzlenmesi

    Madde 51 - Ofis adına yapılan demiryolu taşımalarında, vagon şevkleri ihbarsız yapılmakta olduğundan gelen vagonlar için istasyon şefliği tesellüm işyerine ihbarda bulunmak zorunda değildir. Teslim alma işiyle görevlendirilen işyeri elemanı tarafından vagonların gelişi izlenerek durumdan işyeri amiri haberdar edilir. Aynı zamanda vagonların boşaltmaya elverişli hatlara çekilmesi için TCDD İstasyon Şefliği ile temas kurulur.

    Vagonun Durumunun İncelenmesi ve Yapılacak İşlem

    Madde 52 - Teslim alma işi ile görevlendirilen işyeri elemanı tarafından Sivas tipi vagonların kapı ve pencere mühürleri ile Ofis tipi ve Tahıl tipi vagonların üst kapak, alt klepe ve klepe pimlerine vurulan mühürler Küçük Hız Taşıma Belgesinde ve Sevk İrsaliyesinde yazılı bulunan numara ve vagon numarası ile kontrol edilir. Sivas tipi vagonlarda çatlak, delik ve yolda geçirdiği herhangi bir arıza nedeni ile delinen, kınlan yerleri ile Ofis ve Tahıl tipi vagonların dış görünüşlerinde anormal bir durumun bulunup bulunmadığı, varsa bu gibi arıza yerlerinin sonradan onarılmış olup olmadığı incelenir. Böyle bir arıza var ise;

    a) Durumdan, vagon açılmadan TCDD İşletmesine (İstasyon Şefliğine) ve işyeri amirine bilgi verilir. Saptanan zayiat bedelleri için anlaşma sağlanarak kayba uğrayan mal bedeli TCDD İşletmesinden istenir. Durum derhal Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

    b) Küçük Hız Taşıma Belgesinde arıza ve hasar hakkında açıklama yapılır. Ayrıca durum TCDD yetkilileri ile birlikte tespiti yapılarak bir tutanak tanzim edilir ve vagonlar ancak bu şekilde teslim alınır.

    c) Vagonda anormal bir durum var ise (Sivas tipinde kapak ve pencere mühürleri, Ofis ve Tahıl tipi vagonlarda üst kapak alt klepe ve klepe pimlerine vurulan mühürlerin noksan olması ve her vagonun boşaltmadan önce dolum seviyesi kontrolünde) istasyon kantarı ile mutlaka dolu ve boş tartısı talep ve temin edilir. Vagon kanlan bulunmayan istasyonlarda gerekirse istasyon baskülü ile tartısı yaptırılarak her iki şekilde de tartı sonucu Küçük Hız Taşıma Belgesine yazdırılır.

    Taşıma Ücretinin Ödenmesi - Fazla Ödemelerin Geri İstenmesi

    Madde 53 - Vagonların teslim alınmasından sonra, taşıma ücretleri ile malın tesellümü anına kadar meydana gelen diğer ücretlerin TCDD İşletmesine (İstasyon Şefliğine) ödenmesi gerekir.

    Vagonların teslim alınması, Küçük Hız Taşıma Belgesinin belirli yerinin işyeri yetkililerince imza edilmesi suretiyle tamamlanmış olur. Vagon kayıtsız şartsız teslim alınmış olsa dahi fazla verilmiş taşıma ve tartı ücretleri ile benzeri ücretlerin geri istenmesi mümkündür. Teslim almada görülen kayıp ve hasarın, taşıma esnasında meydana geldiğinin belirlenmesi halinde, bedelleri, boşaltmayı takiben işyerince, Küçük Hız Taşıma Belgesi ile noksanlık belgesi TCDD yetkilileri ile birlikte tanzim edilerek imzalanır ve bir yazı ekinde gönderilmek suretiyle derhal TCDD İşletmesinden yazık olarak talep edilir ve durum Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

    Gelen Emtiadan Numune Alınması - Kalite Farkları

    Madde 54 - Demiryolu ile gelen emtianın muayenesi, numune alınarak vasıflarının belirlenmesi ve kalite farklarına ait işlemler Alım ve Muhafaza İşleri İzahnamesi hükümleri gereğince yapılır.

    Gelen Emtianın Tartılması - Tesellüm Fişi Düzenlenmesi

    Madde 55 - Gelen dolu vagondaki çuvallı emtia, işçi marifetiyle (tek işlemde yapılan taşımalar) uygun bir yerde, olanaklar ölçüsünde dış etkilerden korunacak şekilde yerleştirilerek ve sık sık ayar kontrolünden geçirilen basküllerle tartılır ve boşaltılır.

    Yapılan tartıların her defasında belli sayıda çuval kullanılarak ve her bir tartının ayrı bir kalem halinde çeki pusulasına yazılarak tespiti gereklidir.

    Gelen dolu vagondaki; çuvallı emtialar araçla taşınması halinde, araba baskülünde tartılarak; dökme emtialar ise, silo kantarları vasıtasıyla tartılarak tesellüm edilir.

    Karayolu tesellümlerinde ürün tartılan araba baskülü ile yapılır. Siloya alınan ürün tekrar silo baskülü ile tartılarak tartı sonuçlan makinist el defteri ile silo iş defterine kaydedilir. Araba baskülü ile silo baskülü arasında fark olup olmadığı her gün kontrol edilerek kayıt hatası gibi herhangi bir uyuşmazlık olup olmadığı incelenir. İki tartı arasında duyarlık farkından fazla oranda fark bulunmamalıdır.

    Silo kantarı olan yerlerde emtia siloya alınıyorsa, tartılar silo kantarı ile yapılır ve bu tartı tesellüme esas olur. Silo baskülü bulunmayan silolarda araba baskülünde yapılan tartım esas alınacaktır. Silo baskülü bulunan silolarda demiryolu,( denizyolu, karayolu ) işlemlerinin bir arada yapılması gibi iş yoğunluğunu arttıran hallerde ve silo baskülü ve basküllerin yetersizliği gibi zorunlu durumlarda karayolu tesellümlerinde silo basküllerinin devre dışı bırakılması hususunda Bölge Müdürlükleri yetkilidir.

    Boşaltma alanından uzak yerlerdeki ambar ve depolara taşıttırılan emtianın, ilgili memurlar gözetiminde şevkleri yapılmakla birlikte, gerektiğinde depolara alınırken emtia yine tartıdan geçirilebilir.

    Öte yandan, gerekirse işyerlerince, TCDD tartı tarifesi hükümlerine göre vagon tartılan da yaptırılabilir. Ancak, gereksiz tartı talebinde bulunulmamasına özen gösterilir. (Bu işlem yapılırken 48.maddede belirtilen işlem yerine getirilmek kaydıyla)

    Tesellümlerde her Sevk İrsaliyesine karşılık bir tesellüm fişi düzenlenmesi gerekir.

    Ancak, silolarda yapılan tesellümlerde, her vagonun ayrı tartılması ve el tumbası yaptırılmasındaki güçlükler ve iş kaybı nedeniyle bir işyerinden sevk edilen ve aynı kodlu hububatı taşıyan birden fazla vagonun tamamı birlikte silo baskülü ile tartılarak neticesi alındıktan sonra tesellüm fişleri buna göre düzenlenebilir.

    Demiryolu Yollama Farkları - Normal Fire Sının Üstündeki Noksanlıklar İçin Yapılacak İşlem

    Madde 56 - Demiryolu taşımalarında gerçeklesen sevkıyat miktarında meydana gelen ve kimsenin ihmal, kusur ve kasti bulunmayan yollama noksanlıklarında her vagon hamulesi için binde beşe (%05'e) kadar olan kısmı normal fire sayılır.

    Normal fire sının olarak kabul edilen binde beş'in (%05'in) üstünde oluşan noksanlık ve fazlalıklar için, farkların mal yükletildikten sonra meydana gelmesi olasılığının bulunup bulunmadığı araştırılarak fark meydana gelmiş ise durum her vagon için ayrı bir tutanakla tespit ettirilir.

    Yollama Farkları İçin Düzenlenecek Mutabakatsızlık Cetveli

    Madde 57 - Yollama farkları için gönderen işyerince, tesellüm tutanağının gelmesinden sonra yollama ile tesellüm miktarları arasında normal fire sının üzerindeki noksanlık ve fazlalıklar için her sevkıyat bitiminde, örneğine uygun şekilde 6 nüsha mutabakatsızlık cetveli düzenlenerek bir nüshası dosyada saklanır, 5 nüshası bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

    Yollama Farkları İçin Yapılacak İşlem

    Madde 58 - Mutabakatsızhk cetvelleri üzerinde aynı Bölge Müdürlüğüne bağlı işyerleri arasındaki miktar farkları, o Bölge Müdürlüğünce incelenerek karara bağlanır.

    Değişik Bölge Müdürlüklerine bağlı işyerlerindeki yollamalara ait miktar farkları konusunda, gönderen ve gönderilen işyerlerinin bağlı bulundukları Bölge Müdürlüklerince, kendi yönlerinden ve duruma göre birbirleri ile haberleşerek anlaşmazlığın çözümüne çalışılır. Bu mümkün olmadığı taktirde, yetki limitleri dahilinde olanlar gönderen işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünce çözümlenir, yetkisini aşan durumlarda Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.

    Genel Müdürlüğe anlaşmazlıkla ilgili her iki Bölge görüşüyle birlikte, 2 nüsha mutabakatsızlık cetveli ve yaptırılmışsa kontrolör incelemelerine ait raporların gönderilmesi zorunludur.

    İhmal, kasıt ve kusurdan ileri gelen mutabakatsızlık konuları her sevkıyatın bitimini müteakip Genel Müdürlüğe gönderilir. Her sevkıyatın bitiminde Bölgelerce yapılan incelemeleri veya Bölgeler arasındaki görüşme ve yazışmaların sonuçlanarak Genel Müdürlüğe intikal ettirilecek duruma getirilmesi mümkün olmayan mutabakatsızlıklar Merkeze ayrı gönderilmeyip, bu konudaki başka aylık bildirimlerle birlikte gönderilir. Bölge Müdürlüklerince mutabakatsızlık konularının 3 ay içerisinde Genel Müdürlüğe intikal ettirilmesi gerekir.

    TCDD Mevzuat ve Tarifelerinin İzlenmesi ve Tarife Abonmanları

    Madde 59 - TCDD İşletmesinin Demiryolu taşımalarına ilişkin mevzuatında ve özellikle taşıma ve hizmet tarifelerinde sık sık değişiklikler yapıldığı göz önünde tutularak, Merkezde ve Bölgelerde, bu işletmelerin tarifelerine abone olmak; abonman dışında kalan tarife, kilometre cetveli ve gerekli diğer mevzuat ayrıca temin edilmek ve TCDD kademeleri ile temas sağlanmak suretiyle mevzuat ve tarife değişiklikleri izlenir.

    Bölge Müdürlükleri, TCDD mevzuat ve tarifelerinin yalnız Bölge Merkezince değil, işyerlerince de bilinmesi ve izlenmesi için mevzuat ve hizmet tarifeleri ile abonman dışında kalan tarife, kilometre cetvellerini de fotokopi ile çoğaltarak tüm işyerlerine ulaştırmak zorundadır. Ayrıca, Bölge Müdürlükleri gerekli görecekleri işyerleri için tarife abonmanı yaptırmaya yetkilidirler.

    Bölge Müdürlüklerince, Bölge Merkezleri veya gerekli görecekleri işyerleri adına yaptırılacak TCDD tarife abonmanları ve satın alacakları TCDD mevzuat ve tarifeleri için ayrıca Genel Müdürlükten izin istenmeyecektir.

    Demiryolu Taşımalarında Meydana Gelen Anlaşmazlıklar için İşyerleri ve Bölge Müdürlüklerince Yapılacak işlemler

    Madde 60 - Demiryolu taşımalarına ilişkin olarak TCDD İşletmesi ile Ofis işyerleri arasında taşıma, yükleme, boşaltma, somaj, ardiye ve başka hususlarda anlaşmazlık meydana gelmesi ve meydana gelen anlaşmazlığın işyerince mahallinde çözümlenmesinin mümkün olmaması hallerinde işyerleri, bu konuda usul ve yöntemine uygun olarak, derhal TCDD nin ilgili istasyon ve ambarlarına başvurmakla birlikte, durumu hiç vakit geçirmeden bağlı bulundukları Bölge Müdürlüklerine bildirirler.

    Bölge Müdürlükleri kendilerine bağlı işyerlerinde, demiryolu taşımalarına ilişkin olarak ortaya çıkacak anlaşmazlık konularını, TCDD ilgili işletme Müdürlüklerine veya TCDD Genel Müdürlüğüne başvurarak, zamanında işleme koymak, izlemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdürler.

    Bölge Müdürlüklerince, bu gibi konularda idari girişimlerde bulunmadan önce konunun zaman aşımı veya itiraz süresi içerisinde çözümlenip çözümlenemeyeceğinin belirlenmesi gerekir. Konunun idari girişimlerle zaman harcanmasına ve dava veya icra takibi açılması bakımından Genel Müdürlükten izin alınmasına, süre yönünden elverişli olmaması hallerinde; Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak, zaman aşımına uğramasına meydan vermeyecek şekilde gerekli hukuki önlemlerin alınması sağlanır. Ancak, bu gibi durumlarda, bir olayın hukuki önlemlerinin alınması görevi Hukuk Müşavirliğine veya Bölge Müşavir Avukatlarına ait olduğundan işlem buna göre yürütülür.

    Anlaşmazlık Konularının Genel Müdürlüğe İntikal Ettirileceği Haller

    Madde 61 - Bölge Müdürlüklerince, Demiryolu taşımalarına ilişkin anlaşmazlık konularında TCDD ilgili işletme Müdürlüğü veya TCDD Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan girişimler sonunda anlaşmazlığın çözümü ve Ofis alacağının tahsilinin sağlanamaması ve bu konuda yasal yollara başvurmaktan başka yapılacak işlem kalmadığı, ya da idari girişimlerle daha fazla vakit kaybetmenin konunun zaman aşımına uğramasına neden olacağı sonucuna varıldığı takdirde, anlaşmazlığın çözümü için yasal yollara başvurulmasını teminen konu gerekçeleri ve Bölge teklifleri ile birlikte Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.

    Bölge tekliflerinin, konunun incelenmesi ve yasal yollara başvurulması için Genel Müdürlüğe yeterli süre bırakılacak şekilde yapılması, anlaşmazlık konusunun tam ve doğru olarak bildirilmesi, anlaşmazlığa ilişkin belgelerin noksansız gönderilmesi zorunludur.

    Zaman Aşımı

    Madde 62 - Taşıma anlaşmazlıklarında uygulanacak zaman aşımına ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanununda yer almış olmakla birlikte, istisnai olarak, demiryolu taşımalarıyla ilgili bir kısım anlaşmazlıklara ilişkin zaman aşımı hükümleri, TCDD İşletme Tüzüğünde yer almıştır. Bölge Müdürlükleri ve işyerlerince; demiryolu taşımalarında meydana gelen anlaşmazlıklarda, bu hususun göz önünde bulundurulması gerekir.

    TCDD işletme Tüzüğü gereğince, TCDD işletmesi, emtiayı aldığı tarihten, gönderilen işyerine teslim edeceği tarihe kadar, emtiada meydana gelecek tüm kayıp, hasar ve Ofis zarar ve ziyanından sorumlu olup, yine işletme Tüzüğünün ilgili hükümlerine göre;

    a) Emtiada hasar meydana geldiği taktirde zaman aşımı, emtianın teslim tarihinden itibaren 4 haftadır.

    b) Emtianın kaybı halinde zaman aşımı, gönderilene teslim edilmesi gereken tarihten itibaren 6 aydır.

    Demiryolu taşımalarında taşıma ücretlerinin fazla ödenmiş olması veya tarife uygulamalarından doğan anlaşmazlıklarda zaman aşımı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 1 yıldır.

    KARAYOLU TAŞIMALARI

    Madde 63 - Bir işyerinden başka bir işyerine Karayolundan emtia taşıttırılması esas itibariyle müteahhitler eliyle yaptırılır.

    Karayolu ile yapılacak taşıma işleri Müteahhitlere; T.M.O ihale Yönetmeliğinde belirtilen ihale yöntemlerinden biriyle verilmekle birlikte, genellikle bu ihaleler Kapalı Zarfla Teklif Alma veya Pazarlık Yöntemi ile yapılır

    A - Kapalı Zarfla Teklif Alma Yöntemi:

    Usulüne göre ilanı yapılan taşıma işinin izahnamenin ilgili diğer maddelerine, özellikle 75. maddesi esaslarına göre ve ilan edilen koşullara uygun olarak ihalesinin yapılmasıdır. İhaleye konulan taşıma miktarı ne olursa olsun ihale süresi 10 iş gününden az olamaz. İhale süresi, ihaleye ait ilanın yapıldığı günü izleyen günden itibaren ihalenin yapılacağı güne kadar geçecek süredir. İlan bir defadan fazla yapılmış ise; ihale süresi son ilan gününü izleyen günden itibaren hesaplanır.

    İvedi ve zorunlu hallerde Kapalı Zarfla Teklif Alma yöntemine ilişkin işlemler İhale Yönetmeliğinde belirlenen sürelerde ve şekillerde yapılır.

    B - Pazarlık Yöntemi:

    Pazarlık yönteminin Kapalı Zarfla Teklif Almadan başlıca farkı; ilan süresi bakımından herhangi bir kayda bağlı olmaması ve teklif alma yoluna gidilebilmesidir. Ancak bu hususlar gerekli görüldüğü taktirde pazarlık ilanlarının gazetelerde yapılmasına ve isteklerin belli gün ve saatte komisyon önüne çağrılması suretiyle, pey sürmeye davet edilmeleri şeklinin uygulanmasına engel değildir.

    Pazarlığın yapılacağı yer, iş gereklerine göre Bölge Müdürlüklerince belirlenir.

    Kapalı zarfla teklif alma ve pazarlık yönteminin yanı sıra, gerek görüldüğünde ihaleler kapalı zarfla teklif alınmak ve pazarlık yapılmak suretiyle ihale yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda da yapılabilir.

    Taşıma ihaleleri için esas olan kapalı zarfla teklif alma yöntemi olmakla birlikte, taşıma ihalelerinde normal durumlarda da, Genel Müdürlükten yetki alınmak suretiyle pazarlıkla ihale yöntemi uygulanabilir.

    Ayrıca, derhal yaptırılmasında zorunluluk bulunan taşımalar için de, Genel Müdürlük emir ve izniyle pazarlık yöntemi uygulanabilir.

    Kapalı Zarfla Teklif Alma ve Pazarlığa Çıkma İzni

    Madde 64 - Miktarı ne olursa olsun karayolu taşımalarında işin müteahhitlere verilmesi için ihale veya pazarlığa çıkılması Genel Müdürlüğün emir ve iznine bağlıdır. Bir işyerinden başka işyerine taşıttırılacak emtia miktarı kesin veya tahmini şekilde belli olduktan sonra ve daha önce Genel Müdürlükten ihale ya da pazarlık talimatı alınmamış ise, Bölge Müdürlüklerince izahname hükümleri doğrultusunda, taşıma işinin kapalı zarfla teklif alma, yada kısa süreli kapalı zarfla teklif alma veya pazarlığa konulması hususları belirlenir. Bu tespitten sonra taşıma işinde hangi ihale yönteminin uygulanacağı hakkındaki Bölge görüşü, gerekçeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe iletilmek suretiyle ihalenin kapalı zarfla teklif alma, kısa süreli kapalı zarfla teklif alma veya pazarlık izni istenerek, alınacak talimata göre işlem yapılır.

    Bölgelere Önceden Yetki Verilmesi

    Madde 65 - Karayolu taşımalarında komisyonların yetki limitleri ve kararlan onay merci TMO ihale Yönetmeliğinin ilgili maddesinde de belirtildiği üzere her yıl yayınlanan Yetki Devri Talimatı tabloları ile belirlenir.

    İlanlar ve İlanlarda Belirlenecek Hususlar

    Madde 66 - Kapalı zarfla teklif alma ve pazarlık suretiyle yapılacak taşımaların ilan edilmesi ve ilanlarda bulunması gerekli hususlar TMO İhale Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

    Tahmini Fiyatların Belirlenmesi

    Madde 67 - Her iki ihale yönteminde(kapalı zarfla teklif alma ve pazarlık yönteminde), ihale öncesinde konu taşıma işleri için tahmini fiyatlar belirlenir. Kapalı zarfla teklif alma veya pazarlık sonunda tahmini fiyatlardan daha yüksek fiyatlarla ihaleler yapılmaz.

    Tahmini fiyatlar Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Ticaret ve Mali İşler Servisi Şeflerinden oluşacak bir komisyon tarafından bir önceki sözleşme fiyatları, piyasa durumu göz önüne alınarak belirlenir. Tahmini fiyatın tespitinde, ihale konusu işin daha önce gerçekleştirildiği tutar, varsa o işle ilgili resmi birim fiyatları, gerekli hallerde resmi döviz kurları hareket noktası olarak alınır. Bu verilerin yeterli görülmediği durumlarda Ticaret ve Sanayii Odaları, Borsalar, Belediyeler, Bankalar ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından veya bilirkişilerden sağlanacak bilgilerin karşılaştırmalı bir değerlendirilmesi yapılır. Bu yolla elde edilecek sonuç yaklaşık bedel tutanağında tespit edilerek ihale dosyasında saklanır.

    Teminat

    Madde 68 - İsteklilerden alınacak geçici teminat miktarı, sevk edilecek emtia miktarının, isteklilerin teklif edecekleri fiyatla çarpılması sonucunda bulunacak bedeli üzerinden TMO İhale Yönetmeliğinde belirtilen %3 oranından az olmamak kaydıyla alınır. İhalenin kesinleşmesinden sonra müteahhitten alınacak kesin teminat miktarı ise sözleşmede kayıtlı sevk tonajının, taşıma fiyatı ile çarpılması sonucu bulunacak ihale bedeli üzerinden TMO İhale Yönetmeliğinde belirtilen en az % 6 oranında olacaktır.

    Teminat olarak kabul edilecek değerler; Nakit Türk Lirası, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Köprü ve Baraj Ortaklığı Senetleri ( Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Köprü ve Baraj Kar Ortaklığı Senetleri peşin değerleri ile değerlendirilir. ) ile süresiz banka ve özel finans kuruluşlarına ait teminat mektubu olabilir.

    Şartname ve Sözleşme Tasarısı

    Madde 69 - Kapalı zarfla teklif alma ve pazarlık koşullarını gösteren Şartname örneği ile, Sözleşme Tasarısı örneği Genel Müdürlükçe düzenlenir, ihalelerde, Genel Müdürlükçe düzenlenen şartname ve sözleşmelerin aynısı kullanılır.

    Bir veya Daha Çok Cinsten Emtia Taşıttırılması İçin Sözleşme Düzenlemesi

    Madde 70 - Bölge Müdürlükleri, mevcut durumu ve Ofis çıkarlarını da göz önünde bulundurmak kaydıyla, takdir ve sorumlulukları altında, izahname kapsamına giren tarım ürünleri ile mamulleri ve tali maddelerinden yalnız bir cins veya daha fazlasının ya da hepsinin, bir sözleşme ile taşıttırılmasına ve sözleşmenin akdi yönünden seçme yapmaya yetkilidirler.

    Bu yetki çerçevesinde, sözleşme tasarısının başlangıç bölümü ile 1. maddesinde taşıtılacak emtianın yazılması amacıyla boş bırakılan yerler, yapılacak bu seçmeye göre doldurulur.

    a) Bir sözleşme ile yalnız bir cins emtia, örneğin sadece buğday taşıtılması öngörülmüş ise, sözleşme tasarısının buna özgü boş yerleri şu şekilde doldurulur:

    "... ......................işyerinden ...................işyerine'e aşağıda gösterilen miktardaki

    buğdayın, aşağıdaki fiyat ve koşullarla taşınması hususunda anlaşmaya varılarak, iş bu taşıma sözleşmesi akdedilmiştir.

    Madde 1 - Bu sözleşmede; Toprak Mahsulleri Ofisi sadece "Ofis"; taşıyan sıfatıyla işi üzerine alan sadece "Müteahhit", taşımaya konu buğday "Emtia" Toprak Mahsulleri Ofisinin bu taşıma için müteahhide emtia teslim edecek olan işyeri "Gönderen İşyeri" Müteahhidin emtiayı taşıyarak teslim etmesi gereken işyeri de "Gönderilen işyeri"; adlarıyla anılmışlardır.

    b) Bu sözleşme ile birden çok emtianın örneğin buğday, çavdar ve pirinç taşıtılması öngörülmüş ise, sözleşme tasarısının buna özgü boş yerleri aşağıdaki şekilde doldurulur:

    ".....................işyerinden......... işyerine'e aşağıda gösterilen miktardaki buğday -

    çavdar ve pirincin aşağıdaki fiyat ve koşullarla taşınması hususunda anlaşmaya varılarak işbu taşıma sözleşmesi akdedilmiştir.

    Madde 1 - Bu sözleşmede Toprak Mahsulleri Ofisi, sadece "Ofis"; taşıyan sıfatıyla işi üzerine alan sadece "Müteahhit"; taşımaya konu buğday - çavdar ve pirinç "Emtia"; Toprak Mahsulleri Ofisinin taşıma için Müteahhide emtia teslim edecek işyeri "Gönderen işyeri"; Müteahhidin, emtiayı taşıyarak teslim etmesi gereken işyeri "Gönderilen İşyeri"; adları ile anılmışlardır.

    c) Bir sözleşme ile bu izahname kapsamına giren tüm tarım ürünleri ile mamullerinin ve tali maddelerinin taşıtılması öngörülmüş ise sözleşme tasarısının buna özgü boş yerleri aşağıdaki şekilde doldurulur.

    ".....................işyerinden............... işyerine'e aşağıda gösterilen miktardaki emtia

    (buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, un, pirinç vb.) aşağıdaki fiyat ve koşullarla taşınması hususunda anlaşmaya varılarak işbu taşıma sözleşmesi akdedilmiştir.

    Madde 1 - Bu sözleşmede Toprak Mahsulleri Ofisi, sadece "Ofis"; taşıyan sıfatıyla işi üzerine alan sadece "Müteahhit"; taşımaya konu buğday,arpa, çavdar, yulaf, çeltik, un, pirinç vb. "Emtia "; Toprak Mahsulleri Ofisinin taşıma için müteahhide emtia teslim edecek işyeri "Gönderen İşyeri"; Müteahhidin, emtiayı taşıyarak teslim etmesi gereken işyeri "Gönderilen işyeri"; adları ile anılmışlardır.

    Sadece bir cins ürünün taşıtılması öngörülen hallerde dahi, sözleşme tasarısının 1. maddesinin yukarıda belirtilen şekilde doldurulması suretiyle tek cins ürünün

    ie, kendi adı ile değil "Emtia" olarak anılması sağlanarak sözleşmede yeknesaklık sağlanır .

    İzahname metinlerinde geçen emtia deyimi ile örnek sözleşme tasarılarında geçecek "emtia" deyiminin aynı olmadığına dikkat edilmelidir. İzahname metninde geçen "emtia" deyimi, izahnamenin 3. maddesindeki tanımlamaya göre, Ofis uğraşı kapsamına giren tüm tarım ürünleri ile mamullerini ve tali maddelerini kapsar. Oysa, sözleşme tasarılarındaki emtia deyiminin tanımlaması yine bu sözleşme taşanlarında ve bunun sonucu olarak da sözleşmelerde ayrıca yapılmaktadır. Bu nedenle bir sözleşmedeki "emtia" deyimi ile neyin kastedildiği, sadece sözleşmedeki tanımlamadan anlaşılabilir.

    Yukarıdaki açıklamalara göre; emtia bazı sözleşmelerde bir cins ürünü, örneğin sadece buğdayı, bazı sözleşmelerde birden çok ürünü örneğin buğday, çavdar ve pirinci, bazı sözleşmelerde ise; Ofis uğraşı kapsamına giren tüm tarım ürünleri ile mamullerini ve tali maddelerini ifade eder.

    Orijinal Ambalajlı Standart Emtia Taşımaları

    Madde 71 - Her parçası birbirine eşit ağırlıkta olan, standart fabrika ambalajlı emtianın taşıtmasında; emtianın, taşıma işini yüklenen müteahhitlere, bozulmamış orijinal ambalajlan ile teslim edilip, onlardan aynen teslim alınması esastır.

    Orijinal ambalajları hiçbir şekilde bozulmamış, sonda yarası almamış olarak yapılan taşımalarda ambalaj içindeki emtianın tartıları ile tespit edilecek miktar noksanlıklarından müteahhitlerin sorumlu tutulmayacağı hususu yapılan taşıma sözleşmesinde yer alır.

    Ancak, Ofis, müteahhitlere, sonda yaralı veya başka şekilde bozuk ya da onarılmış ambalajlı emtia teslim etmiş ise, miktar noksanlığına ait müteahhit sorumluluğu ortadan kalkmış olmaz. Bu durumda müteahhidin gönderilen işyerine teslim ettiği orijinal ambalajlı emtiadan ambalajlan bozuk olanların her parçasına ait miktar noksanlıklarından, ambalajların kasti veya kasti olmayarak müteahhit elinde bozulmuş veya Ofisçe kendisine bozuk teslim edilmiş bulunmasına bakılmaksızın müteahhit sorumlu olur. Ayrıca standart fabrika ambalajlı emtia paketlerinin gönderilen işyerine tesliminde tespit edilecek adet noksanlığından müteahhit aynı şekilde sorumlu olup, çuvallı emtia taşımalarında meydana gelecek yollama farkları mevcut nakliye sözleşmesinin ilgili maddesinde belirtilen esaslar dahilinde müteahhitten tahsili cihetine gidilir.

    Emtia Taşımalarının Dökme Yaptırılması Esası

    Madde 72 - özellikleri nedeniyle çuvallı taşınması zorunlu bulunan un, kepek, pirinç, çeltik ve benzeri ürünlerin dışında Ofis emtia taşımaları esas itibariyle dökme olarak yapılır, özellikle buğday, arpa ve çavdar gibi diğer ürünlerin çuvallı taşıtılması, Ofis çıkarlarının ve içinde bulunan koşulların gerektirdiği durumlarda söz konusudur. Bu nedenle yukarıda belirtilen istisna dışında emtia taşımalarına yönelik kapalı zarfla teklif alma ve pazarlıklara sadece dökme emtia taşıma esası üzerinden çıkılır.

    Dökme taşımalarda, taşıma ile ilgili yükleme, boşaltma, tartma ve başka fiillerle, bunları tamamlayan tüm fiiller, ya müteahhide ya da Ofis'e ait olacağına göre iki şekilden birinin seçilmesi suretiyle yaptırılır.

    Herhangi bir dökme taşıma işinde bu iki şekilden hangisinin tercih edileceği hususu, mevcut olanak ve koşullar, iş gerekleri ve Ofis yararlan göz önünde tutularak, Bölge Müdürlüklerince belirlenir. Şartname ve Sözleşmelere tercih edilen şekil kaydedilir. Birden fazlasına aynı zamanda yer verilemez.

    Mahkeme Merci

    Madde 73 - Gönderen işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü Merkezinin mahkemeleri, mahkeme mercii olarak kabul edilir ve sözleşme tasarısının bu hususa ilişkin bölümüne, o mahallin adı yazılır.

    Kapalı Zarfla Teklif Alma veya Pazarlık İçin Hazırlık

    Madde 74 - Kapalı zarfla teklif alma veya pazarlıktan önce, Bölgelerce aşağıdaki hazırlıklar yapılır.

    a) 67. madde esasları çerçevesinde tahmini fiyatlar belirlenir. Fiyatların belirlenmesi için Belediyeden veya ilgili başka kuruluşlardan rayiç alınması öngörülmüş ise, rayiçlerin zamanında istenip alınması sağlanır.

    b) 68. madde esaslarına göre, isteklilerden alınacak geçici teminat, ihtiyaca göre de haftalık ve günlük taşıma tonajı belirlenir.

    c) Yapılacak ilan hazırlanarak gerekli yerlere gönderilir.

    d) Taşıtılacak emtia miktarı, haftalık taşıma tonajı, 73. maddeye göre mahkeme mercii, 72. maddeye göre sözleşme tasarısının ilgili maddesi ve diğer gerekli hususlar, sözleşme tasarısına yazılır.

    İhale ve Satın Alma Komisyonu - Komisyonun Görev ve Yetkileri - Kapalı Zarfla Teklif Alma ve Pazarlıkla Yapılacak İhalenin Yapılışı

    Madde 75 - Kapalı zarfla teklif alma ve pazarlıklar, ihale Yönetmeliğinde belirtilen İhale Komisyonları tarafından yapılır. Kapalı zarfla teklif alma ve Pazarlıkların işyerlerinde yapılması halinde, Bölgeden gönderilecek yetkili bir kişinin (Bölge Müdürünün görevlendirileceği Müdür Yardımcısı) başkanlığında Avukat veya Servis Şefi, işyeri Amiri, Kontrolör veya Muhasebeciden oluşacak bir komisyon o işe özgü olmak kaydıyla, "İhale ve Satın Alma Komisyonu" sıfatı ile görev ve yetkilerini almış olur.

    İhale ve satınalma komisyonlarının görev ve yetkileri ile yürütülme şekli aşağıda gösterilmiştir.

    a) Komisyonlarca ihale açılmadan önce, ihaleye katılacakların ad ve soyadları ile unvanlarını ve fiyat tekliflerini yazmak üzere bir tutanak hazırlanır.

    b) İhaleye katılacak isteklilerin açık adresleri, ad ve soyadları ile unvanları bunlardan alınan belgeler, birer tutanakla belirlenir.

    c) isteklilerin ellerinde bulunan geçici teminat makbuzlarının en küçük numara taşıyanının ait bulunduğu istekliden başlanmak ve makbuz numaralarının küçüğünden büyüğüne doğru sıra izlenmek suretiyle isteklilerin ad ve soyadları sırasıyla listeye yazılır. Listede adlan olmayan kişiler ihaleye katılamayacakları gibi ihalenin yapıldığı yere de giremezler.

    d) Listede yazılı isteklilerden, şartnamenin 4. maddesinde gösterilen belgeler alınır. Bu belgeler ihale sonuna kadar komisyonda kalır.

    e) İhale sonucunda muhammen bedelin altında olan ve en uygun teklifi yapmış bulunan istekli üzerine iş geçici olarak ihale edilir.

    Böylece oluşan "İhale Komisyon Tutanağı ve Komisyon Karan" Komisyon Başkanı ve Üyeleri tarafından imza edilir.

    Geçici İhalenin Genel Müdürlüğe Bildirilmesi ve Gönderilecek İhale Evrakı

    Madde 76 - Geçici ihale sonunda, tüm ihale evrakının Genel Müdürlüğe gönderilmesine gerek olmayıp, İhaleye ait Genel Müdürlüğe gönderilecek evraklar içinde;

    a) Muhammen bedel tespit tutanağı,

    b) İhale komisyon kararı,

    bulunacak olup, ayrıca ihalenin hangi fiyatta kimde kaldığı üst yazıya dere edilecek ve Bölge görüşü kesinlikle belirtilecektir. Gönderilen tutanaklarda ihaleye çıkılan ürünlerin cinsi, miktan, sevk ve tesellüm iş yerleri arasındaki mesafe gibi hususların eksiksiz olmasına özen gösterilecektir.

    Geçici İhale Sahibinin Bağlı Olduğu Süre - İhalenin Kesinleşmesi ve Müteahhide Tebliği

    Madde 77 - İhaleler kesinleşir kesinleşmez opsiyon süresinde veya en geç 10 gün içinde müteahhide bildirilir. Bu günün tatile gelmesi halinde bildirme onu izleyen ilk işgünü yapılır. Bu bildirme ile müteahhit şartnamede yazılı süre içinde geçici teminatını kesin teminata çevirmeye ve sözleşme yapmaya çağrılır.

    Yüklenici şartnamedeki süre içinde Ofise başvurarak kesin teminatı yatırmaz ve sözleşmeyi imzalamazsa geçici teminat Ofise gelir kaydedilir.

    Sözleşmenin imzalanmasından önce ihale karar pulu bedeli Müteahhit tarafından Ofise ödenir.

    İhale Kararlarına Ait Damga Resmi

    Madde 78 - İhalenin kesinleşmesinden sonra, ihale kararına ilişkin damga resminin şartname gereğince müteahhide ait olduğu göz önünde tutularak, gerekli işlem buna göre yapılır.

    Sözleşmenin Akdi - Noter Tasdiki ve Sözleşme Suretlerinin Gönderileceği Yerler

    Madde 79 - Geçici ihalenin kesinleşmesinin müteahhide tebliğinden sonra, konu Bölge Müdürlüklerince yakından izlenerek sözleşmenin zamanında akdi sağlanır.

    Yapılacak sözleşmeler Ofis adına, biri, birinci derece olmak üzere en az iki yetkili tarafından imzalanır.

    Sözleşmelerin noter marifetiyle resen yaptırılması veya noterde yazdırılması ve tarafların imzalarının noter tasdikinden geçirilmesi zorunlu olmayıp, taraflar ve muteber iki şahidin imzalan yeterlidir. Sözleşmelerden gerektiği kadar suret çıkartılarak sözleşmeyi akdeden Bölgede saklanacak suret dışında, birer suretinin Genel Müdürlüğe, (Sadece ihale tasdiki Genel Müdürlük Makamı tarafından yapılanlar) gönderen ve gönderilen işyerlerine ve karşı işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi sağlanır. Müteahhitler arzu ettikleri ve mümkün bulunduğu hallerde akdedilecek sözleşmelerin tam metinlerinden bir nüsha müteahhitlere verilebilir.

    Müteahhidin işe Başlaması

    Madde 80 - Müteahhit sözleşmenin akdinden sonra işe başlaması hususunda Ofisçe kendisine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren (3) iş günü içinde işe başlamak zorunda olup, Bölge Müdürlüklerince sözleşmenin akdiyle beraber, müteahhidin en kısa zamanda işe başlaması sağlanır.

    Esas Taşıma Aracı ve Başka Araçlarla Taşımaya İzin Verilmesi

    Madde 81 - Taşımaların, kamyon ve benzeri motorlu taşıt araçları ile yapılması esastır. Ancak yol ve mevsim durumu bakımından sözleşmedeki koşullar çerçevesinde müteahhide başka araçlarla da taşıma yapma izni verilmesi Bölge Müdürlüklerince uygun görüldüğü takdirde durum gerekçeli olarak Genel Müdürlüğe teklif edilmek suretiyle izin istenir.

    Emtianın Yükletilmesi, Tartılması ve Tartıların Yapılacağı Tartı Aletleri

    Madde 82 - Karayolu taşımalarına İlişkin yükleme, boşaltma, çuvallama tartma ve benzeri hizmetler müteahhide ait olduğu takdirde bu işler, Ofisin görevli memurları gözetiminde yaptırılır.

    Taşıtılacak emtia açık yığınlar halinde ise; bu yığınların üzerindeki topraklar ile yığınların alt ve üstlerindeki polietilenlerin kaldırılması, toplanması, yığın diplerinin temizlenip elenmesi, işyeri içinde taşınması ve yığınların ah ve üstlerinden çıkacak samanların toplanıp yığın haline getirilmesi gibi işlerinde de sözleşme gereğince müteahhide ait olduğu hallerde; bu durum göz önüne tutularak, bütün bu işlerin taşıma müteahhidine yaptırılması sağlanır.

    Tartılar, Ofis tartı aletlerinde yapılar. Ofise ait olmayan tartı aletlerinde tartı yapılması, bunların Ofisçe kabulüne bağlıdır. Her ne kadar sözleşme hükümlerine göre müteahhit gönderen ve gönderilen işyerlerinde tartıların mutlaka araba baskülünde veya belli bir tartı aletinde yapılması gibi isteklerde bulunmak hakkına sahip değil ise de; kullanılmaya elverişli durumda araba baskülü ve benzeri çabuk ve kolay tartı yapılabilen tartı aletleri mevcut olduğu takdirde, tartılar bunlarla, aksi halde diğer tartı aletleri ile yapılır.

    Tartı aletlerinin sağlanması Ofise ait olduğundan, işyerinde tartı aleti mevcut olmaması hallerinde; başka yerlerden Ofisçe tedarik edilecek tartı aletleri kiralarının veya başka yerlerde Ofisin kabulü ile yaptırılacak tartılara ait ücretlerin Ofisçe karşılanması gerekir. Bununla birlikte herhangi bir işyerinde Ofisçe tartılara tahsis edilecek tartı aletleri ile yapılacak tartıların geç ve güç olması gibi nedenlerle başka kuruluşlara ait tartı aletlerinde tartı yapılması müteahhitçe teklif edildiği takdirde teklif edilen tartı aletlerinin Bölgece kabulü ve tartı ücretinin Müteahhitçe karşılanması kaydıyla yapılacak anlaşma çerçevesinde başka kuruluşlara ait tartı aletlerinde tartılar yapılması da mümkündür.

    Başka kuruluşlara ait tartı aletlerinin Ofisçe kabul edilip edilememesi hususunda Bölge Müdürlükleri yetkilidir. Ancak; Bölge Müdürlüklerince başka kuruluşlara ait tartı aletlerinin kabulü, işyerlerinde tartı aleti bulunmaması halleri ile müteahhitçe teklif edilecek tartı aletlerinin işyerince tahsis edilebilecek tartı aletlerine göre çabuk ve kolay tartı yapma yönünden açık şekilde üstünlük göstermesi ve sağlıklı tartı yaptıklarının belirlenmesine bağlıdır.

    Taşıtılacak Emtianın Tartılması ve Sayılmasında Müteahhidin Hazır Bulunması

    Madde 83 - Taşıtılacak emtianın tartılması, sayılması ve 84. maddedeki esaslar dairesinde numune alınması sırasında müteahhidin kendisi veya yasal temsilcisi yada vekili hazır bulunur. Aksi halde tartıyı ve sayıyı aynen kabul etmek zorunda olduğu gibi alınan numuneler bakımından da herhangi bir itirazda bulunamaz. Taşınacak emtianın mutlaka tartılması, bunlardan sayılması gerekenlerin de sayılması zorunludur. Tartıların yapıldığı tartı aletlerinin veya ayarlarının bozukluğu hakkında tartıdan sonra müteahhit tarafından ileri sürülecek iddialar geçerli olmaz.

    Emtiadan Numune Alınması

    Madde 84 - Yollama yapan işyeri, emtia yükletilirken taşımanın dökme veya çuvallı olmasına göre Alım ve Muhafaza İşleri İzahnamesi esasları çerçevesinde numune alır. Numune ve vasıflara ilişkin hususlarda gönderen ve gönderilen işyerleri, sözü edilen Alım ve Muhafaza işleri izahnamesi hükümlerince işlem yaparlar.

    Taşımaların Bildirilmesi ve İzlenmesi

    Madde 85 - Gönderen işyerince, taşımanın başlangıç, bitiş veya durdurulduğu tarih, gönderilen işyerine, bildirileceği gibi, her araca yükletilen emtia için Sevk İrsaliyesi düzenlenir.

    Sevk İrsaliyesi

    Madde 86 - Sevk İrsaliyesi 4 nüsha düzenlenerek 4. nüshası gönderen işyerinde bırakılıp, diğer üç nüshası gönderilen işyerine yollanır. Bunlardan birinci nüsha, gönderilen işyerinde kalır. İkinci nüsha, gönderilen işyeri ilgililerince imzalandıktan sonra gönderen işyerine iade edilir. Üçüncü nüsha taşıma müteahhidine verilir. Her kamyona yüklemelerin yapıldığı depoya göre bir sevk irsaliyesi düzenlenir. Ancak, kamyona birden fazla depodan emtia yükletilmesi halinde, kaç depodan emtia yüklemesi yapılmış ise, her depo için de bir sevk irsaliyesi düzenlenir.

    Taşıma İçin Gerekli Başka Fiillerin Müteahhide Ait Olması Hali

    Madde 87 - Karayolu taşımalarında, gönderilen işyerine getirilen emtianın taşıt araçlarından boşaltılması, tartılması, depo ve başka muhafaza yerlerine kadar taşınıp dökülmesi veya istif edilmesi gibi fiiller, sözleşmesi gereğince müteahhide ait olduğu takdirde sözleşmede yazılı bu ve benzeri bütün işler, yükleme ve tartma ile ilgili izahnamenin 81. ve 83. maddeleri esasları dairesinde ve işyeri görevlilerinin gözetiminde taşıma müteahhidine yaptırılır.

    Bu işlerin yapılması sırasında, gönderilen işyeri sorumlu personelince Sevk irsaliyesinde yazılı miktar ve vasıflara göre teslim alma sırasında meydana gelecek miktar ve kalite arklarının saptanması zorunludur.

    Yollama Farklarına ilişkin Olarak Müteahhit Sorumluluğu - Ademi Teslim

    Madde 88 - Müteahhit taşımak üzere teslim aldığı emtiayı gönderilen işyerine aynı sayı, kalite ve ağırlıkta teslim etmekle yükümlüdür. Noksan teslim ettiği emtia, müteahhide sözleşme hükümleri dairesinde ödetilir. Sözleşme süresi içinde, aynı cins ve neviden emtianın teknik nedenlerden ileri gelen teslim fazla ve noksanlıkları birbirlerinden mahsup edilir. (Örneğin: teknik nedenlerden meydana gelmiş fazlalık ve noksanlıklarda beyaz arpa, beyaz arpa ile; yemlik arpa, yemlik arpa ile; Anadolu beyaz buğday, Anadolu beyaz buğday ile mahsup edilir.)

    Bu mahsup sonunda da teslimat noksanlığı tespit edildiğinde, noksanlık miktarının bedeli, sözleşme esaslarına göre müteahhide tazmin ettirilir. Mahsup sonunda meydana gelecek fazlalıklardan dolayı müteahhit hiçbir istekte ve hak iddiasında bulunamaz.

    Müteahhidin taşımak üzere teslim aldığı emtiayı yükleyen araçlardan ( Gerek müteahhit araçları, gerekse müteahhidin piyasadan temin ettiği araçlar) 1 (Bir) veya daha fazlasının ademi teslim durumuna göre gönderilen işyerine götürülmemesinden, kaybolmasından, çalınmasından, veya herhangi bir kısmının alıkonmasından, satılmasından, saklanmasından, ya da ademi teslim durumuna göre noksan teslim edilmesinden müteahhit sorumludur.

    Ademi teslim durumuna göre böyle bir olayın meydana gelmesi halinde, kaybolan veya noksan tesellüm edilen emtia bedelinin tahsili konusunda, sözleşmede belirtilen ilgili hükümler doğrultusunda gerekli işlem yapılarak müteahhitten tahsil edilir.

    Gönderen ve gönderilen işyerlerinde yapılacak muayene ve analizlerde emtianın vasıflarında Ofis aleyhine farklar bulunduğu belirlenirse, farkların meydana gelişinde müteahhidin kusur ve kabahatinin bulunup bulunmadığı, sevk ve tesellüm yönünden beher kamyon için alınan ağızları mühürlü numunelerin analizleri esnasında bir fark olup olmadığı, tesellüm işyerince araştırılır.

    Tesellüm işyerince yapılan araştırma sonucunda; emtiaya müteahhit elinde gaz, benzin, mazot, katran, ilaç ve benzeri maddelerin bulaşmış veya bu maddelerin kokularının sinmiş olduğunun tespiti halinde, bu bulaşma ve sinmenin, emtiayı insan ve hayvan sağlığına zararlı kılmış olup olmadığına bakılmaksızın müteahhit emtia bedelini kayıtsız şartsız Ofise derhal ödemekle yükümlüdür. Bu gibi durumlarda bulaşan ve koku alan emtiadan insan ve hayvan sağlığına zararlı oldukları resmi kuruluşlar raporları ile saptananlar müteahhide verilmez. Bunlar Ofisçe görevlendirilecek bir komisyon eliyle imha edilerek, imha keyfiyeti bir tutanakla saptanır. Müteahhit dilediği takdirde, imha yer ve zamanını Ofisten öğrenmek suretiyle imha esnasında gözlemci olarak hazır bulunabileceği gibi yasal temsilcisini veya vekilini hazır bulundurabilir. Bu taktirde imha tutanağı müteahhit veya onun adına gözlemcilik yapanlar tarafından da imza edilir. Şayet bu şekilde bulaşan veya koku almış bulunan emtianın insan ve hayvan sağlığına zararlı olmadığı resmi kuruluşlar raporu ile saptanırsa, emtia müteahhide verilir. Ofis dilediği taktirde müteahhide bu emtiayı, taahhüdün sonunda ve hesap kesimi sırasında teslim etmek hakkına ve yetkisini haizdir.

    Ofis tarafından bu yetkinin kullanılmasına karşı olabilecek müteahhit itirazları geçerli olmaz.

    Bölge Müdürlüğünce kalite ve arklardan dolayı müteahhide atfı mümkün bir kusur ve kabahatin bulunmadığının belirlenmesi halinde, Bölge Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onaylaması ile bu kalite arklarından müteahhit sorumlu tutulamaz.

    Ayrıca, sevk ve tesellüm işyerlerinin yaptığı analizlerde meydana gelen farklılıklar, Alım ve Muhafaza işleri İzahnamesinin ilgili maddesinde belirtilen hata payı sınırlan dahilinde ise; tesellüm işyerince, sevk işyerinin yaptığı analiz esas alınır. Ancak, hata payı sınırlarını aşan analiz ihtilafları için sevk ve tesellüm işyerince her vasıta bir ünite kabul edilmek suretiyle ayrı ayrı alınan ve ağızlan mühürlenen numuneler derhal Genel Müdürlüğe (Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığına) gönderilir. Bunun yanı sıra ihtilafın meydana geldiği işyerlerinin (sevk ve tesellüm) bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüklerince konu tetkik ettirilir ve yine Bölge görüşü ile birlikte Genel Müdürlüğe (Alım ve Muhafaza ile İç Ticaret Dairesi Başkanlığına) gönderilir. Alım ve Muhafaza ile İç Ticaret Dairesi Başkanlıkları yetkililerinden oluşturulacak komisyonda yapılacak değerlendirmeler de Genel Müdürlükte karara bağlanır.

    Yukarıdaki durumlar dışında, emtianın Müteahhide tesliminden sonra tesellüm işyerine ulaşmadan, yolda meydana gelebilecek herhangi bir olayda vasıtanın devrilerek emtia'ya gaz, benzin, mazot, katran, ilaç ve benzeri maddelerin karışması halinde, olayın meydana geldiği mahalle en yakın işyerinin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü tarafından konu incelenerek gerekli işlem yapılır.

    Haberleşme ve Tesellüm Fişi Gönderilmesi

    Madde 89 - Tesellüm işyeri her günün sonunda, her araçla gönderilen sevk irsaliyeleri ile tesellüm kayıtlarını karşılaştırmak suretiyle bire bir mutabakat sağlar. Mutabakat sağlanamaz veya t) güne ait Sevk İrsaliyesi gelmemiş olursa, bunların nedenlerini araştırmakla birlikte, durumu derhal faks veya telefon ile gönderen işyerine ve kendisinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Emtiayı teslim alan işyeri kendisine gönderilmiş olan Sevk İrsaliyelerine tesellümle ilgili bilgileri yazar ve bir tesellüm fişi keserek, Sevk İrsaliyelerinin numaralarını, tesellüm fişine kaydeder ve Sevk İrsaliyesinin bir nüshası ile Tesellüm Fişinin bir nüshasını gönderen işyerine yollar.

    Sevk ve Tesellüm Fişlerinin Düzenlenmesi

    Madde 90 - Sevk ve tesellüm fişleri, bunlara ait form izahnamelerine göre düzenlenir.

    İstihkak Ödemeleri/Munzam ve Kafi Teminatların Geri Verilme Koşulları/Fiyat Artışlarının Yansıtılma Esasları

    Madde 91 - Müteahhitlerin istihkakları, gönderen işyerince; sözleşmede belirtilen sürelerde ve teslim alınan emtia miktarı üzerinden ödenir. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde istihkak ödemeleri tesellüm işyerince de yapılabilir. Gönderen ve gönderilen işyerleri ayn Bölgelere bağlı bulundukları takdirde, bu hususta ve alınacak tedbirlere ilişkin olarak Bölge Müdürlükleri aralarında mutabakat sağlayacaklardır.

    İstihkak ödemelerinde %10 oranında munzam teminat kesilir.

    Sözleşmelerin sona ermesi veya feshi üzerine yapılacak hesap kesimlerinden önce, kesin teminatlar ya da kesin teminatlardan bir kısmı müteahhitlere geri verilemez.

    Ancak, Bölge Müdürlükleri, sözleşmenin uygulanmasından meydana gelen müteahhit borçlarını, taahhüt bakiyesi ile, yaptırılacak işlerin boyutlarını, müteahhidin bu işlerden doğabilecek borçlarını ve bunlara benzer başka tüm faktörleri hesap, tahmin ve tespit ederek göz önünde bulundurmak suretiyle, munzam teminatlardan Bölgece uygun görülecek bir kısmını kendi takdir ve sorumlulukları altında, hesap kesiminden önce müteahhide iade edebilirler. Bu yola gidilmesi halinde durum derhal Genel Müdürlüğe bildirilir.

    Taşıma ve yükleme - boşaltma fiyatlarına etkili olacak unsurlardan akaryakıt gibi fiyatı hükümetçe tespit edilen maddelerdeki fiyat yükselmelerine ait farkın Ofisçe tespit edilecek esaslara göre ödenmesi hariç olmak kaydıyla diğer unsurlardan birinin veya daha fazlasının ya da hepsinin piyasadaki fiyatların hangi nedenle olursa olsun yükselmesi halinde Müteahhit piyasadaki bu yükselmeleri ileri sürmek suretiyle sözleşmede yazdı fiyatların da yükseltilmesi veya sözleşmenin feshi talebinde bulunamaz.

    Akaryakıta Hükümetçe zam yapıldığı takdirde, zammın mukavele fiyatlarına aşağıdaki esaslarla yansıtılmasına Bölge Müdürlükleri yetkili kılınmıştır. Verilecek olan akaryakıt fiyat farkı, bir vasıtanın 1 km gidişte 0,330 litre motorin yaktığı esasına dayalı olarak aşağıdaki formüle göre zamdan sonra taşınan miktara uygulanır.

    Akaryakıt Zammı TL/Ton = 0,330xKm (Sadece GidisU Man. Mot. Zammı

    20 (Ton)

    Bu formüldeki mahalli motorin zammına esas olarak sadece Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce tespit edilecek fiyatlar esas alınır.

    Bunu teminen, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce o mahalde tespit edilen yeni motorin satış fiyatları ve bir önceki satış fiyatlarına nazaran meydana gelen mahalli motorin zammı, müteahhitlerce mülki idarelerden veya mahallin bağlı bulunduğu Petrol Ofisi Bölge Müdürlüğünden öğrenilecek ve belgelerle Ofise ispat edilecek fiyatlar baz alınır. Akaryakıt zammına veya indirimine ait belgenin müteahhit tarafından getirilmemesi halinde, söz konusu belge iş yerlerimizce mahallin bağlı bulunduğu Petrol Ofisinden temin edilerek gerekli işlem yapılır.

    Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce Motorin fiyatlarında yapılacak indirimler de aynı formül ve esaslar çerçevesinde hesap edilmek suretiyle, taşıma fiyatlarından indirim cihetine gidilir.

    Karayolları Trafik Kanunu, karayolu taşımacılığındaki teknolojik gelişmeler ve benzeri nedenlerle kamyon tonajlarında bir sınırlama ya da değişiklik olduğu takdirde, yukarıdaki formülde yer alan kamyon tonajı ile bu tonaja bağlı olarak 1 km'de yakılan motorin miktarı Genel Müdürlükçe belirlenerek, teşkilata duyurulacaktır.

    Diğer taraftan, akaryakıt zammından önce ihalesi yapılan taşımalar için alınan teklifler, ihalenin yapıldığı günkü piyasa fiyatlarına ve şartlarına göre belirlenmiş olduğundan, akaryakıt zammından önce ihalesi yapılan, ancak; mukavelesi zamdan sonra akdedilen sözleşmeler için ihalenin yapıldığı tarihten sonra gelecek zam oranlan yukarıda belirtilen esaslar dahilinde taşıma fiyatlarına yansıtılır.

    Taahhüdün Başkasına Devri

    Madde 92 - Herhangi bir müteahhidin taahhüdünü başka bir şahsa devretmek istemesi halinde, durum, Bölge Müdürlüğünce, Bölge görüşü de belirtilerek Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlüğün izni alınmadan işin başkasına devir ve temliki yoluna gidilemez.

    Taşımalarda Yön Değişikliği

    Madde 93 - Bir akde konu taşımalar, Genel Müdürlükçe gerekli görülürse, başka bir taşıma yönüne çevrilebilir. Ancak, bu şekilde yön çevrilmesi, müteahhidin yazdı muvafakati alınmak ve sözleşmedeki yön için mevcut olan ton/km maliyetini geçmeyecek bir fiyat tespit edilmek kaydıyla yapılır. Ayrıca Genel Müdürlükçe uygun görülmesi durumunda, sevkıyatın km. olarak daha uzak bir işyerine çevrilmesi halinde, müteahhidin de yazdı muvafakati alınmak kaydıyla, mevcut fiyat ve şartlarla taşıma yapabilir.

    Hesap Kesiminin Yapılacağı Yer

    Madde 94 - Sözleşmesi gereğince taahhüdünü tamamlamış bulunan bir Müteahhidin hesabı, Bölge Müdürlüğünün emir ve izni ile "gönderen işyeri" tarafından kesilir. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde hesap kesim işlemi tesellüm işyerince de yapabilir.

    Hesap Kesimi ve İbra Belgesi Alınması

    Madde 95 - Normal sürelerinin dolmasından önce tarafların rızası ile veya başka nedenlerle sözleşmenin ve pazarlık zaptının feshi Genel Müdürlüğün iznine bağlı olup, sözleşmelerin ve pazarlık zabıtlarının normal olarak sona ermesi halinde, yöntemine ve koşullarına uygun olmak kaydıyla hesap kesimi yaptırmaya doğrudan doğruya Bölge Müdürlükleri yetkilidir.

    Sözleşmede yazdı süre içinde müteahhitlerin hesap kesimi için Ofise müracaat etmemeleri halinde Bölge Müdürlükleri sözleşmedeki "resen Hesap Tasfiyesi" hakkını da kullanmaya yetkilidirler.

    Taahhütlerin bitiminde, müteahhitlerin hesaplarının tasfiyesi ve ilişiklerinin kesilmesi için Bölge Müdürlüğünden talimat alan işyerince ilgili diğer işyeri ile temasa geçilir, ilgili müteahhidin taşımak için teslim aldığı ve teslim ettiği emtiaya ait miktar ve kalite farkları, çuval ve taahhütle ilgili olarak meydana gelmiş bulunan her türlü borçları belirlenerek, bunlar sözleşme ve pazarlık zaptı hükümleri uyarınca müteahhitten tahsil edilir. Ayrıca, müteahhit herhangi bir şekilde Ofise zarar ve ziyan vermiş ise verdiği zarar ve ziyanlar da tazmin ettirilir.

    Şayet, müteahhitçe ihale konusu iş için işçi çalıştırılması hususunda S.S.K.'na bildirimde bulunulmuş ise; hesap kesimi için müteahhidin, S.S.K.L.'dan alınmış ilişiksizlik belgesini Ofise ibraz etmesi zorunludur. Aksi takdirde müteahhit ihale konusu iş için hizmet akdi ile ilgili olarak işçi çalıştırmaz ve bu nedenle S.S.K.'na bildirimde bulunulmaz ise, müteahhitten sözleşme tasarısı ekinde yer alan taahhütnamenin alınması suretiyle, müteahhidin kesin ve munzam teminatları geri verilerek ilişiği kesilir. Bu şekilde ilişiği kesilen müteahhitten bir ibra belgesi alınmak suretiyle hesap kesimi işleri tamamlanmış olur.

    Sürelerinin Bitiminden Önce Sözleşmenin Feshi

    Madde 96 - Sözleşme süresi içinde, işyerindeki emtianın tükenmesi veya herhangi bir ihtiyaca ayrılması ya da sözleşmede yazılı taşıma miktarını karşılayacak kadar alım yapılmaması gibi nedenlerle taşıma yaptırma ve sözleşmenin uzatılabileceği süre içinde de taşıma yaptırılması olanağı bulunmaz ise, Bölge Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün izni ile sözleşme ve sözleşmedeki esaslar dairesinde, sürenin bitiminden önce sözleşme fesh edilebilir. Bu taktirde hesap tasfiyesi, 94. maddedeki esaslar dairesinde yapılarak, müteahhitten gerekli ibra belgesi alınır.

    Sözleşme Müeyyidelerinin Uygulanması ve Müeyyidelere İlişkin Bölge Yetkisi

    Madde 97 - Sözleşmenin uygulama süresi içinde gerçeklesen Müteahhit hakedişleri idari şartnamelerinde açıklandığı şekilde ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde gönderen işyerince veya Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde tesellüm işyerince ödenir. Müteahhit taahhüt ettiği işi tam olarak yapmaması halinde meydana gelecek kısmi aksamalar nedeniyle, TMO sözleşmeyi fesh etmeden nam ve hesaba iş yaptırabilir. Ancak; nam ve hesaba uzun süre ve teminatların % 50 sinden fazla iş yaptırılmaz. Ayrıca müteahhidin üstlendiği işi yürütemeyeceği kanısına varılınca sözleşme fesh edilir.

    Sözleşmenin imzalanmasından sonra Müteahhit sözleşme hükümlerine kısmen veya tamamen uymaz ya da yükümlülüğünü yerine getirmezse, protesto çekilmesine gerek kalmadan Ofis sözleşmeyi fesh edebilir.

    Müteahhidin işi sık sık geciktirmesi, tanınan süreler içinde istenilen iş miktarını yerine getirmemesi ya da açıkça görülen savsaklama ve aksamalar, sözleşme hükümlerine uyulmaması anlamını taşır. Böyle durumlarda, Ofis, sözleşmeyi hemen fesh edebilir. Sözleşmenin bozulması halinde kesin teminat irat kaydedilir.

    Müteahhidin yurt için adresine T.T.K.nun 20. maddesine göre belirlenen şekilde (Noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü bir mektupla telgrafla ya da faksla yapılacak bildirim ile sözleşme fesh edilmiş sayılır.) Tebligat yapılırsa 7201 sayılı Tebliğ Yasası'nın 25. maddesinde açıklanan usule uyulur.

    Sözleşme fesh edildiğinde iş devam ediyorsa, kalan kısım için sözleşmede yer almak kaydıyla en seri şekilde uygun görülecek bir ihale yöntemi ile yeniden ihaleye çıkılır.

    Müteahhidin ölümü halinde Ofis teminat ve parasını mirasçılarına geri verir. Bu taktirde Ofis mukaveleyi yok saymaya veya tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde o işe lazım olan teminatı vererek taahhüdün yapılmasına talip olan müteahhidin varislerine veya ortaklarına aynı şartlarla devretmeye yetkilidir. Müteahhidin tutuklanması veya 3 aydan fazla hapis cezası alması halinde ise, Ofisin kabul edeceği bir vekil gösterilmek koşuluyla iş devam eder. Aksi halde sözleşme bozulur ve teminatlar gelir kaydedilir.

    Hesap Kesiminin Sonunda Tutulacak Kayıtlar

    Madde 98 - Hesabı kesilen her müteahhidin, sözleşme süresince taşıma işlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığı, taahhüdünü yerine getirip getirmediği, yerine getirmemişse, bunun zorunlu ve geçerli nedenlere dayanıp dayanmadığı hususları ile gerekli bulunacak başka hususlar Bölge Müdürlüklerince saptanarak, Bölgelerde bu iş için tutulacak bir deftere yazılır.

    Aynı müteahhitlerin Bölgede başka ihalelere girmeleri ve üzerlerine geçici ihaleler yapılması hallerinde, bunlarla ilgili olarak Genel Müdürlüğe bildirilecek Bölge görüşü belirlenirken bu kayıtlardan da yararlanılır.

    Ofis Taşıt Araçlarıyla Emtia Taşıtılması Esasları

    Madde 99 - Kararlaştırılmış bir emtia taşıması için müteahhit bulunamaması, elde edilen fiyatların Ofis taşıt araçlarıyla yaptırılacak taşıma maliyeti göz önünde tutulduğunda yüksek bulunması veya acil taşıma zorunluluğu gibi hallerde, taşıtılacak emtianın taşıma akdi yapılmasına değmeyecek kadar az olması veya başka bir iş için hizmete sevk edilmiş bulunan taşıt araçlarının boş dönmemeleri için esasen gerekli bulunan taşımalardan bir kısmını yapmalarının yararlı görüldüğü hallerde, Ofis taşıt araçları ile de emtia taşımaları yaptırılabilir.

    Bu gibi hallerde Bölge içi taşımalarda Genel Müdürlükten ayrıca izin alınması gerekmez. Ancak, yapılan emtia taşımaları, her ayın sonunda Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu hususta bilgi verilirken hangi ay içinde nereden nereye ne cins ve miktar emtia taşıtıldığı belirtilir. Ayrıca Bölgeler arası herhangi bir taşıma yaptırılacak ise; taşımanın gerekçeleri ile birlikte, taşımada kullanılacak Bölge kamyonu Genel Müdürlüğe bildirilir. Taşıma için diğer Bölgelerden kamyon temin edilmesi talep ediliyor ise, kamyon taleplerinin karşılanıp karşılanmayacağı ve sevkıyatın yapılıp yapılmayacağına Genel Müdürlükçe karar verilir.

    Ofis malı taşıt araçları ile yapılacak emtia taşımalarında; Bölge Müdürlüklerince emtianın istenilen yere en kısa sürede ulaştırılması, yolda çalınma, bozulma gibi veya başka nedenlerle kayıp ve hasara meydan verilmemesi, araçlara mevzuat gereğince alınabilecekler dışında yolcu ve yük alınmaması, akaryakıt ve malzemenin yerinde harcanıp kullanılması, arızaların vaktinde ve mümkün olan en kısa sürede onarımı sağlanır ve kontrol edilir.

    Ofis Taşıt Araçları İle Emtia Taşımalarında Numune Alınması - Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi

    Madde 100 - Ofis taşıt araçları ile emtia taşıtılması hallerinde de numune alınması, Sevk irsaliyesi, sevk ve tesellüm fişleri düzenlenmesi ve sevk - tesellüme ilişkin hususlar, karayolundan müteahhitler eliyle yaptırılan taşımalardaki esaslara göre yürütülür.

    Yollama Farkları İçin Yapılacak İşlemler

    Madde 101 - Ofis malı taşıma araçlarıyla taşıtılan emtiada, miktar noksanlığı veya kalite düşüklüğü şeklinde, meydana gelecek yollama farklarına ait incelemeler, demiryolu nakliyatına ait yollama farklarındaki incelemeler gibi yapılır. Bölge görüşleri de belirtilmek suretiyle Genel Müdürlüğe intikal ettirilecek bu incelemeler sonucunda Genel Müdürlükçe, meydana gelen farklarda ilgililerin ihmal, kasıt ve kusurları olmadığı sonucuna varılırsa, bu farklardan ötürü ilgili personel sorumlu tutulmaz. Farklar, yöntemine uygun olarak ilgili hesaplara intikal ettirilir.

    Ayrıca 40,50,60 tonluk elektronik vasıta basküllerinde taksimat aralığının 20 kg' a çıkartılması nedeniyle elektronik vasıta baskülleri ile tartılarak yapılan emtia sevk ve tesellümlerinde meydana gelecek 20 kg' bk yollama farklarının partisine oranı %05 (bindebeş)'i geçse dahi incelemeye verilmeyecek ve normal fire olarak kabul edilerek işleme tabi tutulacaktır.

    DENİZYOLU TAŞIMALARI

    Madde 102 - Denizyolu ile mal taşıtılması, bir navlun sözleşmesine dayanılarak yapılır.

    Bir Donatanın gemisinin tamamını veya bir kısmını ya da belli bir yerini tahsis ederek veya yer ayrılması söz konusu olmaksızın bir bedel karşılığında, denizde mal taşıma konusunda, başka bir kişi ile akdettiği sözleşmeye "Navlun Sözleşmesi" denir.

    Bir navlun sözleşmesinde, gemi ile yük taşımayı taahhüt eden ve sözleşmenin taraflarından biri olan kişiye 'Taşıyan" denir. Bu, donatan olabileceği gibi, başkası da olabilir, Gemi kiralayanların mutlaka o geminin sahibi olması gerekmez. Sözleşmelerle veya başka surette bir gemiyi bir süre için deniz ticaretinde kullanma hakkını elde etmiş bulunan bir kimse de üçüncü kişilerle navlun sözleşmeleri akdedebilir. Esasen Türk Ticaret Kanunu'na göre, gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibine "Donatan" dendiği gibi, kendisine ait olmayan bir gemiyi, kendi adına, bizzat veya kaptan eliyle deniz ticaretinde kullanan kişi de üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde "Donatan" saydır. Bu bakımdan, navlun sözleşmelerinde 'Taşıyan" deyimi yerine "Donatan" deyimi kullanılması yanlış olmaz.

    Denizde yük taşıttırmak maksadıyla navlun sözleşmesinde taraf olan kişiye "Taşıtan", taşıyanın taşıtandan aldığı taşıma bedeline "Navlun" denir.

    Carter Sözleşmesi

    Madde 103 - Navlun sözleşmesi ile "Taşıyan", geminin tamamını veya bir kısmını ya da belli bir yerini 'Taşıtan"a tahsis ederek, denizde mal taşımayı taahhüt etmiş ise, bu çeşit navlun sözleşmelerine "Carter Sözleşmesi" (Carter Parti - Charter Party) denir.

    Her navlun sözleşmesi "Carter Parti" seklinde olmaz. Örneğin: taşıyan, yer tahsisi söz konusu olmaksızın, parça mal olan belli emtiayı denizde taşımayı taahhüt eder ki, buna "Kırkambar Sözleşmesi" denir. Kırkambar taşımalarda genellikle navlun sözleşmesinin yerini konşimento alır. Özellikle bu gibi taşımalara ait konşimentolar navlun ve taşıma koşullarını özetleyen kısımları ile, asıl fonksiyonları yanında, navlun sözleşmesi fonksiyonunu da taşımaktadırlar.

    Gemilerle Yurt İçi Taşımalar

    Madde 104 - Denizyolundan gemilerle yapılacak Ofis yurt içi emtia taşımaları; ya gerekli gemilerin tam yük (fiili cargo) esasına göre kiralanması veya gemilerde yer ve ambar tutulması, ya da belli tarifeli gemilere ilişkin kabotaj hatlarına özgü genel yük navlun tarifeleri ve konşimento genel taşıma koşullan çerçevesinde, duruma göre "tam yük" veya "parça" taşıma seklinde yaptırılır.

    Gemilerle tam yük veya parça taşımalar yaptırılması, Genel Müdürlüğün emir ve iznine bağlıdır.

    Gemi Kiralama İşlemlerini Yürütecek Ofis Birimleri

    Madde 105 - Yurt içi emtia taşımaları için gerekli gemi ve gemide yer kiralama iş ve işlemleri, genel kural olarak, İstanbul Bölge Müdürlüğü eli ile yaptırılır. Ancak, duruma ve Genel Müdürlüğün takdirine göre bu iş ve işlemlerin Merkezde, ya da Genel Müdürlükçe görevlendirilecek diğer Bölge Müdürlükleri eliyle de yaptırılması mümkündür.

    Gemi Kiralama Koşullan

    Madde 106 - Gemiler, Tip Navlun Sözleşmesi örneğindeki genel esas ve koşullan ile her işe göre değişebilecek; yükleme - boşaltma limanları, günlük yükleme ve boşaltma miktarları, kançello ve benzeri diğer özel koşullara göre kiralanır. Bu bakımdan Genel Müdürlükçe görevli Bölge Müdürlüğüne verilecek talimatlarda gerekli özel koşullar ayrıca belirtilir.

    Görevli Bölgenin Gemi Kiralama Girişimleri

    Madde 107 - Tam yük taşımaları için gemi kiralanması konusunda Genel Müdürlükten talimat alan Bölge Müdürlüğünce 106. madde esaslarına göre belirlenmiş koşullar göz önünde tutulmak suretiyle, mevcut navlun sözleşmesi tasarısı esasları dahilinde derhal gemi kiralama girişimlerine başlanır. Bu amaçla ilgili donatan ve kurumlara yazı ile bilgi verme, istek ve çağrıda bulunma, onlarla temasa geçme, olanakların yettiği ölçüde çok firmadan teklif alma yönünde çaba sarf edilir. Bu suretle alınacak teklifler Bölgece derhal değerlendirilip, Bölge görüşü ile birlikte en kısa sürede Genel Müdürlüğe iletilir.

    Gemi kiralamaları için işin durumuna göre, Genel Müdürlüğün emri veya doğrudan doğruya Bölgenin takdiri ile, işin kapalı zarfla teklif alma ya da pazarlık yapılma yoluna da gidilebilir. Bu gibi hallerde gerekli koşullar ve özellikle ihtiyaca göre belirlenmiş bulunan hususlar göz önünde tutulmak kaydıyla ilan şekli ve süresi, görevli Bölge Müdürlüğünce kararlaştırılıp, uygulanır, ihalenin Genel Müdürlük Merkezinde yapılması halinde ilan şekil ve süresi Genel Müdürlükçe kararlaştırılır.

    Geminin Bir Kısmının veya Gemide Belli Bir Yerin Kiralanması

    Madde 108 - Denizde emtia taşıtılması maksadıyla geminin bir kısmının veya gemide belli bir yerin tahsisini gerektirecek şekilde navlun sözleşmeleri yapılması öngörülen hallerde, gemi kiralama işlemleri, işin özelliğine göre zorunlu değişikliklerin yapılması kaydıyla 107. madde esasları dairesinde yürütülür.

    İhale Komisyonları

    Madde 109 - Gemi kiralama konusunda ihale için teklif almalar, değerlendirmeler ve geçici ihaleler, izahnamenin öteki bölümlerinde mevcut taşıma ihale yönetmeliğinin emrettiği şekillerde, ihale esasları doğrultusunda olmak ve gemi kiralamalarının özellikleri göz önünde tutulmak kaydıyla, Merkezde iç Ticaret Dairesi Başkanlığının teklifi, Genel Müdürlük makamının onayı ile oluşturulacak bir komisyon eliyle; görevli Bölgede ise İzahnamenin 75. maddesinde belirtilen İhale ve Satın Alma Komisyonu marifetiyle yapılır.

    Geçici İhalelerin Genel Müdürlükte İncelenmesi

    Madde 110 - Gemi kiralama işlemine ilişkin değerlendirme veya geçici ihale sonuçlan Bölge Müdürlüklerince Genel Müdürlüğe iletilir. Genel Müdürlükte İç Ticaret Dairesi Başkanlığınca; teklif ve değerlendirmelerin veya geçici ihale sonucunun uygun olup olmadığı hususu incelenerek, teklifler arasında uygun olanlar varsa, bunlardan duruma ve taşımanın özelliklerine en uygun olanı tespit edilerek, oluşturulan teklif, Makam'ın onayına sunulur. Genel Müdürlük onayını müteakip gereği yapılmak üzere ilgili Bölge Müdürlüğüne talimat verilir.

    Sözleşme Akdi ve Gerekli Yerlere Gönderilmesi

    Madde 111 - Gemi kiralanması konusunda Genel Müdürlüğe sunulan geçici ihale sonuçlan veya teklif ve değerlendirmeler üzerine Genel Müdürlükten sözleşme akdi hususunda talimat alan görevli Bölge Müdürlüğünce taşıma ihalesi üzerinde kalan firma ile şartname ve sözleşme tasarısına uygun navlun sözleşmesi akdedilip, birer sureti Genel Müdürlüğe, gönderen ve gönderilen işyerlerine ve onların bağlı bulundukları Bölge Müdürlüklerine yollanır.

    Taşıma Emri ve Yükleme için İşyerinde Yapılacak ön Hazırlıklar

    Madde 112 - Genel Müdürlükten, gemi ile taşıma emri ve geminin tutulduğu konusunda talimat alan Bölge Müdürlüğünce, bu hususta, yükleme yapılacak olan gönderen işyerine gerekli bilgi ve talimatın zamanında verilerek yükleme ön hazırlıklarının yapılması sağlanır. Geminin yükleme limanına varışı hakkında zaman zaman Genel Müdürlükten, acenteden veya donatandan alınacak bilgiler sözleşmeyi yapan Bölgece, gönderen ve gönderilen işyerlerine aynı şekilde zamanında iletilir.

    Bu konuda Bölge Müdürlüğünden (veya Genel Müdürlükten) talimat alan işyerince; geminin varışında yapılacak hazırlık ihbarı, sözleşmede yazılı hükümlere göre kabul edilir.

    Yükleme Hazırlıktan ve Gemilerin Muayenesi

    Madde 113 - Yükleme başlamadan önce, işyeri tarafından. Uman işletmesine yapılacak yükleme ile ilgili hizmetlere ait depozito yatırdır. Ayrıca; gümrük yönetiminden de iç ticarete özgü gümrük beyannamesi alınır.

    İşyeri ilgililerince gemiye gidilerek, gemi ambarlan muayene edilmek suretiyle, bunların emtianın yükletilmesine elverişli durumda olup olmadıkları belirlenir. Bu muayeneler sırasında, gemi sintinelerine emtianın akmasına meydan verecek bir durum olup olmadığına da dikkat edilerek, böyle bir durum varsa giderilmesi tedbirleri aldırılır. Gaz, benzin ve benzeri, emtiaya sinecek ve emtianın vasıflarını bozacak nitelikteki kokular ve emtiaya zararlı olabilecek her türlü yabancı maddelerle, ambar zararlıları bulunan ambarlara yükleme yapılmaz. Bu gibi ambarlar, ancak ilgililerince gerektiği şekilde temizlettirilip, emtia konulmasına elverişli hale getirdikten sonra yüklemeye kabul edilir.

    Yüklemede Başlama Tutanağının Düzenlenmesi

    Madde 114 - Yükleme işine başlandığında, başlama, gemi kaptanı veya temsilcisinin de imzasını taşıyacak bir "Başlama Tutanağı" düzenlenmesi suretiyle belirlenir. Başlama tutanağına geminin adı, navlun sözleşmesinin tarih ve numarası, geminin emre girdiği ve yüklemeye başlandığı tarih ve saatle, ambarların muayenesi sonucunda yapılan tespitler ve başlama ile ilgili diğer hususlar yazdır.

    İşçi Postası ve Araç Sağlanması

    Madde 115 - Gemiye, sözleşme de kararlaştırılan günlük yükleme miktarının altına düşülmeyecek şekilde yükleme yapılmasını sağlamak bakımından, yeterince işçi postası ve araç tahsis edilmesi hususunda liman işletmesine yazdı olarak başvurulur. Geminin sözleşme de belirlenmiş bulunan belli süre içinde yükletilebilmesi için gerekirse işçi postalan çoğaltılır ve yükleme geceleri de sürdürülür.

    Yüklemede Olabilecek Duraklamalar

    Madde 116 - Yükleme sırasında hava ve deniz muhalefeti yüzünden olabilecek zorunlu her duraklamanın başlangıç ve bitiminin ilgili Liman Başkanlığına resmen belgelettirilmesi veya Ofis yetkilisi, kaptan ve acente tarafından bir tutanağa bağlanarak imzalanması gereklidir.

    Hangi nedenle olursa olsun, yüklemede olabilecek her duraklama, acente temsilcisi veya gemi kaptanı ile Ofis ilgililerinin imzalarını taşıyan duraklama tutanağı düzenlenerek belirlenir. Bu tutanaklar Statement Of Facts ve Time Sheet düzenlenmesi sırasında göz önünde tutulur. Ancak, mukaveleye göre gemilerin yüklenmesinde ve boşaltılmasında sürstarya/dispeç müeyyidesi yok ise, gerek duraklama tutanaklarının, gerekse Statement Of Facts veya Time Sheet düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

    Hap ve İstif Hizmetleri

    Madde 117 - Gemi ambarlarına mümkün olduğu kadar iazla mal konulabilmesi için, çuvallı emtianın düzenli şekilde istif edilmesi ve dökme emtianın da hap ameliyesi ile düzeltilmesi gereklidir. Ambar hizmeti ve hap ücreti navlun sözleşmesi hükümlerine göre ilgililerce ödenir.

    Gemi Ambar Kapakları ile Gerekli Görülen Diğer Yerlerin Mühürlenmesi

    Madde 118 - Yüklemelerin sona ermesi üzerine, gemi ambar kapakları ile emtianın ambardan çıkarılmasına elverişli olabilecek başka çıkış yerleri kapatılarak, gemi kaptanı veya acente temsilcisi ile Ofis ilgililerinin önünde işyeri mühür pensi ile mühürlenir. Bu mühürlemenin yapıldığı, aynı zamanda Sevk irsaliyesinin ilgili bölümüne ve konşimentoya yazdır.

    Çuvallı taşımalarda, emtianın ağırlığı ile birlikte parça sayısı da belirlenerek konşimentoya yazdırılır.

    Yüklemede Bitirme Tutanağının Düzenlenmesi

    Madde 119 - Yükleme sona erince, durum bir "Bitirme Tutanağı" ile belirlenir. Bu tutanağa, geminin adı, navlun sözleşmesinin tarih ve numarası, yüklemenin sona erdiği tarih ve saat, gemiye ne miktar, cins ve vasıfta emtia ve çuval yükletildiği ve gemi ambar kapaklarına kaç tane mühür vurulduğu ve yükleme ile ilgili diğer hususlar yazılır.

    Bitirme tutanağı, gemi kaptanı veya acente temsilcisi ile Ofis ilgilileri tarafından imza edilir. FOB satışlarda alıcı temsilcisine de bu tutanağın imza ettirilmesi gereklidir.

    Statement Of Facts Düzenlenmesi

    Madde 120 - Gemiye emtia yükletilmesinde, yüklemeye başlama anından, yüklemenin bitirilmesi anma kadar çalışılan sürelerin, yükleme sırasında meydana gelen çalışmaya engel hallerin gösterileceği bir "Statement Of Facts" düzenlenir. Bu belge, başlama ve bitirme tutanakları ile yükleme sırasında meydana gelen duraklamaları gösteren tutanaklar göz önünde tutularak Ofis yetkilileri, acente ve kaptan tarafından müştereken düzenlenip imza edilir.

    Genel Müdürlük emir ve izni ile, Statement Of Tacts yerine, time sheet düzenlenmesi de mümkündür. Ancak; şartname ve sözleşmeye göre, gemilerin yüklenmesinde ve boşaltılmasında sürstarya/dispeç müeyyidesi yok ise, Statement of facts veya time sheet düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

    Sevk İrsaliyesinin Düzenlenmesi - Yüklemenin Bildirilmesi

    Madde 121 - Konşimento alındıktan sonra, 0003 0200 0363 (950798) sayılı form izahnamesine göre Sevk irsaliyesi düzenlenir.

    Sevk irsaliyesi 3e konşimentonun yükletilen gerçek miktar üzerinden düzenlenmesi gereklidir. Orijinal konşimento sevk irsaliyesine eklenerek, sevk Bölgesine ve sevk işyerine gönderilir.

    Yüklemenin tamamlanması üzerine, yükleme başlangıç ve bitiş tarihleri ile yüklenen miktar, kazanılan veya kaybedilen zaman ve geminin hareketi Genel Müdürlüğe (İç Ticaret Dairesi Başkanlığına) ve teslim alma hazırlıklarının tamamlanması bakımından da tesellüm işyerine faksla bildirilir.

    Ayrıca, yüklemenin bitiminde, Sigorta Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sigorta yönünden sözleşmeyi imzalayan İstanbul Bölge Müdürlüğüne de faksla gerekli bilgiler verilir.

    Geminin Boşaltılması Hazırlıkları

    Madde 122 - Tesellüm işyerince geminin limana varış gün ve saati, gemi acentesi ile sürekli temas sağlamak suretiyle izlenir. Geminin limana varışından sonra, Liman İşletmesine gerekli depozito yatırılarak ihtiyaca göre işçi postası ve araç istenir.

    Ayrıca, yükleme - boşaltma müteahhidine, sözleşme hükümleri uyarınca tebligat yapılarak, işçi ve araçlarının tamamlatılması sağlanır.

    Boşaltma İşinin Programlanması

    Madde 123 - Geminin iskeleye yanaşması ve silo cihazları ya da seyyar mekanik cihazlarla boşaltılması mümkün bulunan işyerlerinde, işyeri tarafından boşaltma işleri duruma göre, bir programa bağlanarak, programın uygulanması ve boşaltmanın istenen şekilde sağlanması için gerekli her türlü tedbir alınır.

    Gemi Ambar Kapaklarının ve Mühürlerinin Kontrolü

    Madde 124 - Boşaltma için gemi kaptanı veya acentesinin, ihbar mektubunu işyerine vermesinden sonra, işyeri ilgililerince vakit geçirmeden, gemiye gidilerek kaptan veya acente temsilcisiyle birlikte gemi ambar kapaklan ve mühürleri kontrol edilir.

    Mühürlerin bozulduğunun veya ambar kapaklarının açıldığının tespit edilmesi halinde, durum kaptan veya acente temsilcisine de imza ettirilecek bir tutanakla belirlenir.

    Boşaltmada Başlama Tutanağının Düzenlenmesi

    Madde 125 - Geminin boşaltmasına başlandığı, gemi kaptanı veya temsilcisi ile işyeri yetkililerinin imzalarını taşıyacak bir Başlama Tutanağı düzenlenerek belirlenir.

    Başlama tutanağına geminin adı, navlun sözleşmesinin tarih ve numarası, geminin emre girdiği ve boşaltmaya başlandığı tarih ve saatle, ambar kapak mühürlerinin kontrolü sonucunda tespit edilen hususlar ve boşaltma ile ilgili olarak gerekli görülecek diğer bilgiler yazılır.

    Gerekli Miktarda Boşaltma Yapılmasının Tedbirleri

    Madde 126 - Gemiden, sözleşmede yazılı miktardan aşağı miktara düşülmeyecek şekilde boşaltma yapılmasını sağlamak maksadıyla ilgili işyerlerince gerekli her türlü tedbirler alınır. Bu amaçla yeterli olacak ölçüde işçi ve araç sağlanarak; boşaltma, gerektiğinde geceleri de sürdürülür.

    Boşaltmada Olabilecek Duraklamalar

    Madde 127 - Boşaltma sırasında hava ve deniz muhalefeti yüzünden olabilecek her duraklamanın başlangıç ve bitiminin Liman Başkanlığına resmen belgelettirilmesi veya Ofis yetkilisi, Kaptan ve Acente tarafından bir tutanakla belgelenmesi gereklidir.

    Hangi nedenle olursa olsun, boşaltmada olabilecek her duraklama acente temsilcisi veya gemi kaptanı ile Ofis ilgililerinin imzalarını taşıyacak tutanaklar düzenlenerek belirlenir. Bu tutanaklar, Statement Of Facts ve Time - Sheet düzenlenmesi sırasında göz önünde tutulur. Ancak, mukaveleye göre gemilerin yüklenmesinde ve boşaltılmasında sürstarya/dispeç müeyyidesi yok ise, gerek duraklama tutanaklarının gerekse Statement Of Facts veya Time Sheet düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

    Gemide Emtia Bırakılmaması

    Madde 128 - Gemi ambarlarında özellikle tahta bölgeler arasında emtia bırakılmaması ve gemi sintinelerine emtia akıp akmadığının belirlenmesi için boşaltma ile ilgili personelin çok dikkatli hareket etmeleri sağlanır.

    Boşaltmada Bitirme Tutanağı

    Madde 129 - Boşaltmanın sona erdiği "Bitirme Tutanağı" ile belirlenir. Bu tutanağa, geminin adı, navlun sözleşmesinin tarih ve numarası, boşaltmanın bitirildiği tarih ve saat, gemiden boşaltılan emtia ve çuvalın miktar, sayı ve vasıflarıyla, boşaltmaya ilişkin diğer gerekli hususlar yazılır. Bitirme tutanağı, gemi kaptanı veya acente temsilcisi ile işyeri ilgilileri tarafından imza edilir.

    Boşaltmada Statement Of Facts Düzenlenmesi

    Madde 130 - Boşaltmanın başlaması anından, bitirilmesi anına kadar çalışılan sürenin, boşaltma sırasında meydana gelen çalışmaya engel hallerin gösterileceği bir Statement Of Facts düzenlenir.

    Bu belge, başlama ve bitirme tutanaktan ile boşaltma sırasında meydana gelen duraklamaları gösteren tutanaklar göz önünde tutularak Ofis yetkilileri, acente ve kaptan tarafından birlikte düzenlenir, imza edilir.

    Genel Müdürlük emri ve izni ile, Statement Of Facts yerine, boşaltma Time - Sheet'i düzenlenmesi de mümkündür. Ancak, şartname ve sözleşmeye göre, gemilerin yüklenmesinde ve boşaltılmasında sürstarya/dispeç müeyyidesi yok ise, Statement Of Facts veya Time Sheet düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

    Boşaltma Sonucunun Bildirilmesi

    Madde 131 - Gemide yükleme veya boşaltmanın başladığı tarih ve saat ilgili işyerince Genel Müdürlüğe bildirilir. Yüklemede yüklenen, boşaltmada teslim alınan mal miktarı, bitiş tarih ve saati belirtilmek suretiyle Genel Müdürlüğe, İstanbul Bölge Müdürlüğüne, sevk ve tesellüm iş yerlerine karşılıklı olarak derhal bildirilir.

    Yükleme veya boşaltmalarda sürstarya meydana gelmişse, konu bir talimat beklenmeksizin Bölge Müdürlüklerince bir Kontrolöre derhal incelettirilir. İncelemeye ilişkin rapor ile Bölge Müdürlüğünün nihai görüşü ayrıntılı bir şekilde Genel Müdürlük iç Ticaret Dairesi Başkanlığına iletilir.

    iç Ticaret Dairesi Başkanlığınca yapılacak incelemede; açıklamalar yeterli görülmüş, herhangi bir kasıt, kusur ya da ihmal tespit edilmemişse her yıl yayınlanan Yetki Devri Talimatındaki limitler dahilinde konunun netice hesaplarına intikali sağlanır, inceleme sonucunda soruşturma yapılmasını gerektiren bir husus tespit edildiğinde konu Makam Olur'u ile Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilir.

    Müfettişlikçe hazırlanan soruşturma raporunda personele bir ceza önerilmemesi ve raporun doğrudan İç Ticaret Dairesi Başkanlığına havale edilmesi halinde konu yukarıda açıklandığı şekilde karara bağlanır. Soruşturma raporlarında personel için Genel Müdürlük Makamınca doğrudan verilecek cezalar önerilmişse ve Makamca uygun görülmüşse disiplin yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere konu Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Raporların disiplin kurullarında görüşülmesi gereken hallerde, bu görüşmelerin sonucuna göre gerekli işlemler yapılır.

    Genel Müdürlükçe yukarıda açıklanan inceleme ve işlemlerin sonuçlandırılmasından sonra verilecek talimata göre, İstanbul Bölge Müdürlüğünce konunun gereği yerine getirilir.

    Avaryalı (Hasarlı) ve Noksan Emtia ile ilgili işlemler

    Madde 132 - Gemi ile yapılan dahili taşımalarda, meydana gelmesinde kimsenin ihmal ve kusuru bulunmayan noksanlıklardan gemi başına, konşimento miktarına göre % 2'ye (yüzde iki) kadar (% 2 dahil) olan kısmı normal fire sayılır.

    Gemi başına konşimentoya göre meydana gelen noksanlık ve avaryalı olarak tesellüm edilen emtia konusu normal fire haddine bakılmaksızın Genel Müdürlük İç Ticaret Dairesi Başkanlığına ve İstanbul Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Gönderen ve gönderilen işyerlerinin bağlı bulundukları Bölge Müdürlüklerince bir talimat beklenmeksizin derhal kontrolör marifetiyle noksanlığın, avaryanın meydana geliş sebebi incelettirilir. İncelemeye ilişkin rapor ile Bölge Müdürlüğünün nihai görüşü ayrıntılı bir şekilde, Genel Müdürlük İç Ticaret Dairesi Başkanlığına bildirilir. Bu Başkanlıkça 131. maddede açıklandığı şekilde, yapılacak inceleme ve işlemlerin sonuçlandırılmasından sonra verilecek talimata göre İstanbul Bölge Müdürlüğünce konunun gereği yerine getirilir.

    Avaryalı olarak tesellüm edilen emtia bedelinin sigortadan veya Donatandan tazmin edilebilmesini teminen, aşağıdaki hususlar yerine getirilerek buna ait belgeler usulüne uygun olarak düzenlenir, imzalanır ve en kısa zamanda, Genel Müdürlük İç Ticaret, Mali İşler Dairesi Başkanlıkları ile İstanbul Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilir.

    a) Hasar, gemi veya gemi adamlarının kusurundan ileri gelmişse, hasar tespiti yapılarak, hasarlı emtia bedeli ile birlikte, hasarlı malın navlun, sigorta, tahmil - tahliye, muhafaza ve imhası gibi Ofisçe yapılacak her türlü masrafların kabul edildiğine dair ilgili evraka "kabul" şerhi konarak acente ve kaptana imzalattırılır. Acente veya kaptan ilgili evrakı imzalamak istemezse; bu husus tutanakla tespit edilir.

    b) Bu tip hasarlar, tahliye raporunda mutlaka belirtilir ve imzalanır.

    c) Hasarlarla ilgili olarak Liman işletmesince yapılan işlem olursa buna ait evrak temin edilir.

    d) Gerektiğinde, tespit için mahalli mahkeme marifeti ile ekspertiz yaptırılıp raporları temin edilir.

    Parça Taşıma Yaptırılması Koşulları - Parça Yollamalarda Uygulanacak Yöntemler

    Madde 133 - Taşıtılacak emtia miktarı tam yük gemi tutulmasına yeterli olduğu halde gemi temin edilemeyen veya tam yük gemi kiralanmasını yetecek kadar taşınacak emtia bulunmayan haller ile acele taşıma yapılmasını gerektiren hallerde parça olarak çuvallı emtia taşımaları yapılır.

    Parça taşımalar esas itibari ile belli tarifeli gemilere ilişkin kabotaj hatlarına

    5zgü genel yük navlun tarifeleri ve konşimento genel koşulları çerçevesinde yaptırılır. Bu durumda ayrıca navlun sözleşmeleri düzenlenmez.

    Gerekli görülmesi halinde, Genel Müdürlüğün emir veya izni ile parça yollamalar için 108. madde hükümlerine göre navlun sözleşmeleri aktedilerek gemide belli yer veya geminin bir kısmı kiralanabilir.

    Parça Taşımalarda Yükleme ve Sonucunun Bildirilmesi

    Madde 134 - Parça taşımalar için yapılacak yüklemelerde emtianın başkalarına ait mallarla karışmaması ve özellikle vasıflarını bozacak mallarla bir araya konulmaması için gerekli tedbirler alınır.

    Yükleme bitirildikten sonra düzenlenecek Sevk İrsaliyesi, alınacak konşimentoya eklenerek gönderilen işyerine taahhütlü olarak postalanmakla birlikte miktar, parça sayısı ve geminin adı ile hareket tarihi gönderilen işyerine, İstanbul Bölge Müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe ayrıca faksla bildirilir.

    Parça Taşımalarda Boşaltma

    Madde 135 - Gönderilen işyerince, gemi acentesi ile temas sağlanarak, geminin limana varış gün ve saati öğrenilir ve buna göre boşaltma için gerekli hazırlıklar tamamlanır.

    Parça taşımalar boşaltma işleri Uman mevzuatıyla liman işletmesi tarifelerine ve limanda uygulanan gelenekler ve genel eğilimlere göre yapılır.

    Denizyolundan Tam Yük İç Taşımalarda İstanbul Bölge Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler

    Madde 136 - Denizyolundan tam yük şeklinde yapılan iç taşımalarda navlun sözleşmesi gereğince navlun ödemeleri, Statement Of Facts'e dayanılarak Time - Sheet düzenleyip, dispeç ve sürstarya tahakkukları ve hesap kesimi gibi her türlü işlemler İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılır.

    Bunun sağlanması için:

    a) Diğer bölgeler adına yapılan navlun sözleşmelerine istinaden, yüklenmek üzere donatandan talep edilecek gemiler, sevk Bölgesince mutlaka İstanbul Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

    b) Yükleme bitirildiğinde, yüklemenin bittiği tarih, yüklenen miktar, kurşun mühür sayısı, geminin hareket tarihi derhal İstanbul Bölge ve tesellüm Bölge Müdürlüklerine faksla bildirilir. Bilahare yüklemeye ait başlama ve bitirme tutanakları ile varsa, yüklemedeki duraklamaları belirten tutanaklardan birer nüshası ve Statement Of Facts'ın aslı İstanbul Bölge Müdürlüğüne, tutanaklardan birer nüshası orijinal konşimento ve Statement Of Facts sureti, gönderilen işyerine gönderilir.

    c) Aynı şekilde, boşaltmanın sonunda da, boşaltmanın bitiş tarihi, boşaltılan miktar, konşimentoya göre meydana gelen noksanlık - fazlalık miktarı, varsa avaryalı emtia miktarı, İstanbul Bölge Müdürlüğüne ve sevk Bölgesine aksla bildirilir. Bilahare, boşaltmaya ait başlama ve bitirme tutanakları ile, varsa boşaltmadaki duraklamaları belirten tutanaklardan birer nüshası ve Statement Of Facts'ın aslı İstanbul Bölge Müdürlüğüne; tutanaklardan birer nüshası ile Statement Of Facts sureti, gönderen işyerine gönderilir.

    d) Gönderen ve gönderilen işyerlerince, yükleme ve boşaltmanın bitimini müteakip sonuçlar ayrıca Genel Müdürlüğe faksla bildirilir.

    Hesap Kesimi

    Madde 137 - Denizyolundan yapılan tam yük taşımada İstanbul Bölge Müdürlüğünce, gönderen ve gönderilen işyerlerinden yollanan yükleme - boşaltma evrakı ve navlun sözleşmesi hükümlerine göre donatanın hesabı kesilerek ibra belgesi alınır.

    Denizyolu İle Yapılan Taşımalarda Sigorta İşlemleri

    Madde 138 - Denizyolundan gemi ile yapılacak taşımalara ilişkin sigorta işlemleri Sigorta İşleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülür.

    Emtianın Muayenesi ve Numune Alınması

    Madde 139 - Denizyolundan gönderilen ve teslim alınan emtiadan numune alınması ve evsafın tespiti, Alım ve Muhafaza İşleri İzahnamesi hükümleri doğrultusunda yapılır.

    Geminin her ambarı için ayrı numune alınması ve evsafın belirlenmesi gereklidir.

    Denizyolu Taşımalarının Dökme Esasına Göre Yapılması - Çuvallı Taşınması Zorunlu Olan Emtia

    Madde 140 - Tam yük (Full Cargo) kiralanan gemilere, aksine talimat alınmadıkça emtia, dökme esasına göre yükletilir. Ancak gemi dengesi bakımından kaptan tarafından istenilmesi halinde, yükün en çok % 10'u oranında çuvallı emtia verilir.

    Denizyolundan yapılacak çuvallı taşımada yeni veya sağlam çuval kullanılır.

    Denizyolundan taşınacak pirinç, mısır, bakliyat, susam ve benzeri emtia mutlaka çuvallanarak yükletilir. Duruma göre bu tür emtia çift çuvala konulur.

    Bir Gemiye Çeşitli Cins ve Nev'ide Emtia Yükletilmesi

    Madde 141 - Bir gemiye çeşitli cins ve neviden emtia yükletilmesi gerektiği hallerde, her ambara ayrı cins ve nevide mal yükletilir. Ancak ambar tonajları yükletilecek ayrı cins ve neviden emtia için elverişli bulunmadığı veya aynı ambara iki ayrı cins ve nevi emtia yükletilmesi gerektiği takdirde miktarı çok olan mal dökme, az olan mal çuvallı olarak yükletilir.

    Taşıtılacak Emtianın Tartısı

    Madde 142 - Gemiye yükletilecek veya gemiden boşaltılacak her türlü emtia, olanaklar ölçüsünde dış etkenlerden korunacak şekilde uygun bir yere yerleştirilen ve sık sık ayar kontrolünden geçirilen basküllerle ve her defasında belli sayıda çuval kullanılmak suretiyle tartılır. Yükleme ve boşaltma sırasında, istenmeyen nedenlerle meydana gelecek döküntü ve saçıntılar toplattırılıp temizlettirilerek, tartıya katılır. Tartı sonuçları her defasında ayrı bir kalem halinde çeki pusulasına yazılır. Kaptan, acente temsilcisi, müteahhit veya yasal temsilcisi ya da vekilinin tartı sırasında hazır bulunmaları gerekmektedir. Bulunmadıkları taktirde izahnamenin 83. maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

    Silo Kantarı ve Kombine Çalışan Basküllerle Tartı

    Madde 143 - Silo bulunan yerlerde tartı, silo kantarından geçirilmek suretiyle yapılır. Mekanik seyyar cihazlarla yükleme yapılması halinde emtia bu cihazlarla kombine çalışan seyyar veya sabit basküllerle tartılır.

    Yükleme ve Boşaltmada Meydana Gelecek Hasar ve Kayıplar

    Madde 144 - Yükleme ve boşaltma sırasında meydana gelen hasar ve kayıplar, olayın meydana geliş şekli, niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle, gemi kaptanı veya acente temsilcisi, Uman ve Ofis ilgililerinin imzalarını taşıyacak 5 nüshalı bir tutanakla belirlenir.

    Hasar ve kayıpların, varsa, sorumlu olanlardan tahsili bakımından bu tutanaktan birer nüshası boşaltma evrakı ile birlikte İstanbul Bölge Müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe, bir nüshası ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilir. Tutanağın kalan 2 nüshasından biri, hasar ve kayıpların meydana gelmesinde kusuru varsa gemi kaptanı veya acentesine veya Liman İdaresine verilir. Bir nüshası da işyeri dosyasında saklanır.

    III. BÖLÜM : YÜKLEME - BOŞALTMA İŞLERİ

    Yükleme ve Boşaltma İşlerinin Kapsamı

    Madde 145 - Yükleme ve boşaltma işleri; Ofis işyerlerindeki hububat, bakliyat, un, yağlı tohumlar ve benzeri maddelerle, her türlü eşya ve malzemenin taşıt araçlarına yükletilmesi, taşıt araçlarından boşaltılması, işyeri içinde taşınması, aktarılması, istif edilmesi ve benzeri hizmetlerle, bunların gereği ve tamamlayıcısı niteliğindeki çuvallama, çuval ağızlarının dikilmesi, dökme, tartma ve benzeri işlerin tamamını kapsar.

    Limanlarda yükleme ve boşaltma işleri, kanunlarla Liman işletmeleri tekeline verilmiş bulunduğundan, liman tekel alanı içindeki her türlü yükleme ve boşaltma hizmetleri Uman tarifelerine uygun olarak yürütülür.

    Yükleme - Boşaltma Hizmetinin Uygulanma Şekilleri

    Madde 146 - İşyerlerinde yükleme - boşaltma hizmetleri ya doğrudan Ofisçe, ya da İzahnamedeki yöntemlerle yükleme - boşaltma sözleşmeleri akdedilerek, müteahhitler eliyle yaptırılır. Bu şekillerden her ikisinin de uygulanması mümkün olmayan hallerde hizmet, yine izahname hükümlerine göre, Emanet Yöntemi ile yürütülür.

    Uygulama Şeklinin Seçilmesinde Gözönünde Tutulacak Hususlar

    Madde 147 - Yükleme - boşaltma hizmetlerinin doğrudan doğruya Ofisçe yaptırılması, ilgili işyeri olanak ve araçlarının yeterliliğine ve bu şekildeki uygulamanın Ofis yararına olmasına bağlıdır. Olanak ve araçların yetersizliğinden ötürü, ya da zorunlu başka nedenlerle hizmetin Ofisçe yürütülmesinin mümkün bulunmaması veya mümkün bulunsa dahi, sözleşmelere bağlanmasının daha yararlı olacağı sonucuna varılması halinde; iş, belirli yöntemlerle müteahhitlere verilir.

    Yükleme ve boşaltma hizmetlerinin Ofis olanak ve araçlarıyla Ofisçe veya müteahhitler eliyle yaptırılması, yukarıda belirtilen hususlar göz önünde tutularak, Bölge Müdürlüklerince kararlaştırılır.

    işin emanet yöntemi ile yaptırılması gereken hallerde 170. madde hükümlerine göre işlem yapılır. Durum Bölge Müdürlüklerince Genel Müdürlüğe bildirilir.

    İşin Müteahhitlere Veriliş Şekli

    Madde 148 - Ofis olanak ve araçlarıyla Ofise yaptırılması mümkün ve ekonomik olmayıp, müteahhit eliyle yaptırılması, 149. ve 150. madde hükümlerine göre kararlaştırılan yükleme - boşaltma işlemi, Bölge Müdürlüklerince eksiltme veya izahname hükümleri ve duruma göre, pazarlığa konularak; eksiltme veya pazarlığa çıkıldığı Genel Müdürlüğe bildirilir.

    Yükleme - Boşaltma ihalelerinde Eksiltme Yönteminin Esas Olduğu

    Madde 149 - Yükleme ve boşaltma işlerinin müteahhitlere eksiltme yöntemi ile verilmesi esastır. Ancak, iş gereklerinin zorunlu kılması hallerinde pazarlık yöntemine de başvurulabilir. Zorunlu hallerde dahi Bölge Müdürlüklerine bağlı Şube Müdürlükleri ve Şubelere bağlı işyerlerine ait yükleme - boşaltma işleri için pazarlık yönteminin uygulanması, Genel Müdürlüğün emir ve iznine bağlıdır.

    İhalenin Şekli ve Yeri

    Madde 150 - Yükleme - boşaltma ihaleleri açık eksiltme veya zorunlu hallerde pazarlık yöntemiyle yapıhr.

    İhalenin yapılacağı yer, iş gereklerine göre Bölge Müdürlüklerince kararlaştırılır.

    İlan Şekil ve Süresi

    Madde 151 - Ofis 2886 sayılı İhale Kanununa bağlı bulunmadığından, ilan şekli ile, ilanla eksiltme arasındaki süre TMO İhale Yönetmeliğinde belirlenen süredir. Eksiltmenin yapılacağı ilan merkezi ile yükleme - boşaltmanın yaptırılacağı işyerinde gazete veya uygun araçlarla ilan yapılması zorunludur.

    Yükleme - boşaltma işinin genişliğine ve hacmine göre, ilanların ayrıca yakın iki il veya bunlarla beraber Ankara ve İstanbul gazeteleri ile de yapılıp yapılmaması hususu Bölge Müdürlüklerince kararlaştırılır.

    İlanda Belirtilecek Hususlar

    Madde 152 - İlanlarda; yükleme - boşaltma işlerinin hangi işyerinde ve ne kadar süre yaptırılacağı, eksiltme veya pazarlığın nerede, hangi tarih, gün ve saatte yapılacağı, isteklilerin ne kadar geçici teminatı nereye, ne vakte kadar yatıracakları, bu işe ait şartname ile sözleşme tasarısının nerede, ne şekilde sağlanabileceği ve gerekli diğer hususlar belirtilir.

    Teminat

    Madde 153 - Yükleme - boşaltma işleri eksiltme ve pazarlıklarında isteklilerden alınacak geçici teminat, işin genişliğine, hacmine ve mahalli gereklere göre, TMO İhale Yönetmeliğinde belirtilen orandan az olmamak üzere Bölge Müdürlüklerince belirlenir. İhalenin kesinleşmesinden sonra alınacak kesin teminat, İhale Yönetmeliğinde belirtilen orandan az olamaz. Teminat olarak kabul edilecek değerler; nakit Türk Lirası, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Köprü ve Baraj Ortaklığı Senetleri (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Köprü ve Baraj Kar Ortaklığı Senetleri peşin değerleri ile değerlendirilir) ile süresiz banka ve özel finans kuruluşlarına ait teminat mektubudur.

    Eksiltme veya Pazarlık İçin Hazırlık

    Madde 154 - Eksiltme veya pazarlıktan önce, Bölgece aşağıdaki hazırlıklar yapılır:

    a) İlgili işyerindeki depo, hangar, açık yığın ve diğer muhafaza yerlerinin durumları, nitelikleri ve sayısı ile, bunlardan her birinin yükleme boşaltma yapılacak yerlere uzaklıkları, işyerinin özellikleri ve benzeri faktörler göz önünde tutularak, yükleme ve boşaltma sözleşmesine konulması gereken bütün iş pozisyonları ayrı ayrı tespit edilir. Bu çalışma yapılırken belirlenecek iş pozisyonlarının ihtiyacı karşılayacak, birbiri ile çelişkili olmayacak ve çeşitli yorumlamalara meydan vermeyecek sayı, nitelik ve açıklıkta hazırlanmasına özellikle özen gösterilir.

    b) 67. maddedeki esaslar çerçevesinde, tahmini fiyatlar tespit edilir.

    c) 153. madde hükümleri çerçevesinde, isteklilerden alınması gerekli geçici teminat belirlenir.

    d) Yapılacak ilan hazırlanıp, gerekli yerlere gönderilir.

    e) Şartname ve sözleşme tasarısı örneklerine uygun olarak hazırlanıp, Sözleşme Tasarısına, yükleme - boşaltma hizmetlerine ilişkin olarak yaptırılacak her iş pozisyonu ayrı ayrı yazılacağı gibi, günlük yaptırılacak iş hacminin yazılması da sağlanır.

    Sözleşme Tasarısına yazılacak günlük iş hacmi, Bölge Müdürlüklerince, ilgili işyerinin alımları, işyerinden yapılacak yollamalar, teslim almalar ve başka tüm hususlar göz önünde tutularak belirlenir.

    Mahkeme Mercii

    Madde 155 - işin yaptırıldığı işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü merkezinin mahkemeleri, mahkeme mercii olarak kabul edilir ve sözleşme tasarısında ayrılan yere o mahallin adı yazdır.

    Şartname ve Sözleşme, Sözleşmenin Değişik Şekilde Yapılması

    Madde 156 - Yükleme - boşaltma işlerine ait eksiltme veya pazarlık şartlarını gösteren şartname örneği ile sözleşme tasarısı örneği Genel Müdürlükçe düzenlenir, ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacak sözleşme, eksiltme veya pazarlık sırasında esas tutulmuş olan "Sözleşme Tasarısına" tamamen uygun olarak hazırlanır.

    Yükleme - boşaltma işlerinin özellik gösterdiği Umanlar ve başka büyük merkezlerde, bu işlerin müteahhitlere verilmesi için gerektiğinde, tip şartname ve sözleşme tasarısında değişiklikler ve ilaveler yapılabilir. Ancak böyle bir ihtiyaçla karşılaşılması halinde yapılacak değişiklik ve ilavelerin ilgili Bölge Müdürlüklerince tespit edilmesi ile eksiltme ve pazarlıktan önce Genel Müdürlüğe teklif edilerek izin alınması zorunludur.

    Müteahhidin İşe Başlaması

    Madde 157 - Müteahhit, sözleşmenin akdinden sonra işe başlaması hususunda Ofisçe kendisine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içinde işe başlamak zorunda olup, Bölge Müdürlüğünce müteahhidin zamanında işe başlaması sağlanır.

    Müteahhit imzalamış olduğu sözleşmesinde, günlük olarak belirtilen miktar üzerinden yükleme, boşaltma ve taşıma işlerini yapmaya zorunludur.

    Malda Meydana Gelecek Kalite ve Kıymet Değişikliği

    Madde 158 - Müteahhit teslim aldığı malın miktar ve vasıflarına zarar gelmeksizin yükleme - boşaltma ve taşıma işlerini yapmakla yükümlüdür. Bu hizmetlerin yapılması sırasında meydana gelecek miktar azalmasından sorumlu olup, bunlara ilişkin Ofis zarar ve ziyanı sözleşme esaslarına göre müteahhide ödetilir. Ancak, kalite değişikliğinde İzahnamenin 88. maddesi gereğince işlem yapılır.

    Vagonların Müteahhit Enirine Verilişi

    Madde 159 - Yükletilmek veya boşaltılmak üzere TCDD İşletmesince Ofis emrine verilen vagonlar, Ofis emrine verildiği andan itibaren müteahhit emrine verilmiş saydır, ilgili işyerince 38. madde hükümleri göz önünde tutularak müteahhide tebligat yapılır. Müteahhidin bulunamamasından veya başka herhangi bir nedenle vagonların somaja kalmasından müteahhit sorumludur. Müteahhit, işyeri ilgililerine haber vermeden, gelen vagonların kapaklarındaki kurşun mühürleri açamayacağı gibi gidecek vagonları da mühürletemez.

    Gelen Malların Teslim Alınmasında Tartı

    Madde 160 - Başka yerlerden gelen mal, onları getiren taşıt araçlarının boşaltılacağı mahallerin civarında bulunan depo ve başka muhafaza yerlerine taşınacak olursa, tartı ve sayım, malın konulacağı depo veya diğer muhafaza yerlerinde yapılır. Bu takdirde tartı ve sayım sonunda gönderen işyerinde taşıt araçlarına yükletilen miktarlara bakarak meydana gelecek miktar farklarından ötürü müteahhit sorumlu olmaz. Başka yerlerden gelen mal; daha uzak mahallerdeki depo veya başka muhafaza yerlerine taşınacak olursa, mal araçtan indirilir indirilmez tartılır, sayılır ve vasıfları saptanır. Ayrıca götürülen depo veya başka muhafaza yerinde tartılır, sayılır ve vasıflan belirlenir. Bu iki tartı sayım ve belirlenen vasıflar arasında aleyhte bir fark olursa bununla ilgili olarak İzahnamenin 88. maddesi gereğince işlem yapılır.

    Müteahhit Emrine Çuval ve Polietilen Verilmesi

    Madde 161 - Yükleme - boşaltma ve taşıma işleri için gerekli çuval ve polietilen; sayı ve vasıfları tutanakla tespit edilmek ve tutanakta müteahhidin veya yasal temsilcisinin yada vekilinin imzası da bulunmak kaydıyla, işyerince müteahhit emrine verilir. Verilecek polietilen ve çuvalların Ofis monogramını taşıması ve bu hususun tutanakta belirtilmesi gereklidir.

    Teslim Aldığı Malzeme Bakımından Müteahhidin Sorumluluğu

    Madde 162 - Müteahhit, taahhüt ettiği hizmetin görülmesi için işyerince emrine verilen sevk ve muhafaza malzemesini iyi korumak, özenle kullanmak, bozulanları yamatmak ve onartmak zorunda olup, kayıp ve hasarlar, sözleşme gereğince müteahhide tazmin ettirilir. Bu gibi malzemenin onartılması ve işyeri ile muhafaza mahalleri arasında götürülüp getirilmesi karşılığı olarak müteahhide hiçbir ücret ödenmez.

    İşyerinde Çalıştırılacak Müteahhit İşçileri

    Madde 163 - Müteahhit, işyerinde çalıştıracağı işçi ve diğer personelin kimlik ve adreslerini önceden Ofise bildirmek zorunda olup, müteahhidin imzası altında kimlik ve adresleri bildirilmeyen ve kimlikleri tespit edilmeyen kişiler, ilgili işyerlerince depolara ve iş alanı içine sokulmaz.

    Müteahhit İstihkaklarının Ödenmesi ve % 10 Munzam Teminat

    Madde 164 - Müteahhitlerin istihkakları, sözleşmede gösterilen süreye göre işin yapıldığı işyerinde ödenir.

    İstihkak ödemelerinde % 10 oranında munzam teminat kesilir.

    Munzam ve Kat'i Teminatların Geri Verilme Koşullan

    Madde 165 - Sözleşmelerin sona ermesi veya feshi üzerine yapılacak hesap kesimlerinden önce, kesin teminatlar veya kesin teminatlardan bir kısmı müteahhitlere geri verilemez.

    Ancak, Bölge Müdürlükleri, sözleşmenin uygulanmasından meydana gelen müteahhit borçlarını, taahhüt bakiyesi ile, yaptırılacak işlerin boyutlarını, müteahhidin bu işlerden doğabilecek borçlarını ve bunlara benzer başka tüm faktörleri hesap, tahmin ve tespit ederek göz önünde bulundurmak suretiyle, munzam teminatlardan bölgece uygun görülecek bir kısmını kendi taktir ve sorumlulukları altında, hesap kesiminden önce müteahhide geri verebilirler. Bu yola gidilmesi halinde durum derhal Genel Müdürlüğe bildirilir.

    Taahhüdün Başkasına Devri - Sözleşme Müeyyidelerinin Uygulanması

    Madde 166 - Bir yükleme - boşaltma müteahhidinin taahhüdünü başkasına devretmek istemesi halinde, bu İzahnamenin 92. maddesine göre işlem yapılır.

    Diğer yandan, Müteahhidin sözleşme hükümleri doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmenin feshi ve teminatların irat kaydedilmesi durumunda, izahnamenin 97. madde hükümleri uygulanır.

    Sözleşmenin Yenilenmesi

    Madde 167 - Sözleşmenin sona ermesinde; iş yeniden sözleşmeye bağlanıncaya kadar müteahhit ancak ve en çok bir ay süreyle işe devam zorunda olduğundan, işlerin aksamaması için, sözleşmenin biran önce akdini sağlamak üzere Bölge Müdürlüklerince yeniden düzenlenmesi gereken işlemlerin zamanında tamamlanması sağlanır.

    Hesap Kesiminin Yapılacağı Yer

    Madde 168 - Sözleşmesi gereğince taahhüdünü tamamlamış bulunan yükleme - boşaltma müteahhidinin hesabı, Bölge Müdürlüğünün emir ve izni ile, işin yaptırıldığı işyeri tararından kesilir. Taahhüdün bitiminde hesabın kesilebilmesi için müteahhidin mal, malzeme vs. ve sözleşmenin uygulanmasından doğan tüm borçlan tespit edilir. Bu borçlan sözleşme hükümleri doğrultusunda ödetilir. Bunlardan başka müteahhit Ofise herhangi bir şekilde zarar ve ziyan vermiş ise, verdiği zarar ve ziyan da tazmin ettirilir ve sözleşme hükümlerine göre teminatları geri verilerek ilişiği kesilir.

    Bu suretle ilişiği kesilen müteahhitten, bu işten ötürü Ofisimizi ibra ettiğine dair bir ibra belgesi alınarak Bölgesince ilgili dosyasında muhafaza edilir.

    Hesap Kesiminin Sonunda Tutulacak Kayıtlar

    Madde 169 - Hesabı kesilen her müteahhidin, sözleşme süresince yükleme ve boşaltma işlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığı, taahhüdünü yerine getirip getirmediği, yerine getirmemiş ise, bunun geçerli ve zorunlu nedenlere dayanıp dayanmadığı hususları ile, gerekli bulunacak diğer hususlar Bölge Müdürlüklerince tespit edilerek Bölgelerde bu iş için tutulacak bir deftere yazılır. Yükümlülüklerini yerine getirmediği için veya yetersizlikleri nedeniyle nam ve hesabına iş yaptırılan ya da Bölge Müdürlüğünce, daha önce aldığı işlerin yerine getirilmesinde ihmal, kasıt ve kusurları tespit edildiği için ihalelere katılması uygun görülmeyen müteahhitler diğer Bölge Müdürlüklerine bildirilerek ihale Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca bundan sonra yapılacak Ofis ihalelerine alınmamaları sağlanır.

    Aynı müteahhitlerin bölgede başka eksiltme ve pazarlıklara girmeleri ve üzerlerine geçici ihaleler yapılması hallerinde, bunlarla ilgili olarak Genel Müdürlüğe bildirilecek Bölge görüşü belirlenirken, bu kayıtlardan da yararlanılır.

    Emanet Yöntemi İle Hangi Hallerde İş Yaptırılacağı ve Şekli

    Madde 170 - Yükleme - boşaltma hizmetlerinin doğrudan doğruya Ofisçe yaptırılmasına olanak bulunmadığı ve sözleşmeye bağlanması mümkün olmadığı ya da iş hacmi, hizmettir, müteahhide verilmesini gerektirmeyecek kadar küçük olduğu taktirde, Bölge Müdürünün onayı ile bu hizmetler, işyerince sağlanacak güvenilir birinin (örneğin bir hamal başının) sorumluluğu ve yönetimi altında, Belediye Rayiç Fiyatlarını aşmamak ve Ofise zarar ve ziyan verilmemesi hususu güvence altına alınmak kaydıyla, bulunacak uygun fiyatlarla yeteri kadar işçi çalıştırmak suretiyle yaptırılır. Bu taktirde yaptırılan işlerin fiyatları, rayiç fiyatları ile birlikte Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

    Yükleme ve Boşaltma Sözleşmelerinin Noter Tasdikine Bağlı Tutu (mamasına İlişkin Yetkiler

    Madde 171 - İçerdikleri çeşitli iş pozisyonlarından hangilerinin ve ne oranlarda uygulanabileceğinin önceden bilinmemesinin yükleme ve boşaltma işlerine ait sözleşmelerde belli meblağ belirtilmesine olanak vermemesi nedeniyle, bunlarla ilgili noter tasdikleri konusunda, noterlerle anlaşmazlığa düşülmesi hallerinde Bölge Müdürlükleri yükleme ve boşaltma sözleşmelerini, tarafların ve muteber iki şahidin imzaları altında, noter tasdiki yaptırmadan, akdetmeye yetkilidirler. Noter tasdiki yaptırmadan sözleşme yapılması halinde:

    a) Sözleşmenin her sayfasının taraflara ve tarafların kabul edeceği muteber şahitlere imza ettirilmesi,

    b) Sözleşmenin son sayfasının, tarafların ve şahitlerin kimlikleri ve açık adreslerinin yazılması kaydıyla imzalanması,

    c) Sözleşmeye, mevzuata uygun olarak damga pulu yapıştırılması,

    zorunludur. Damga pulu, ilgili Kanuna ekli (bir) saydı tabloda belirtilen maktu ve nispi vergi oranlan (Maliye Bakanlığınca yayımlanan Damga Vergisi Tebliğleri) doğrultusunda işlem yapılacaktır.

    IV. BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 172 - Bu izahnamenin yürürlüğe girmesiyle 05/01/1988 tarih, 962082 sicil, 224 yayın nolu İç Ticaret İşleri İzahnamesi tamamen yürürlükten kalkar

    Yürürlük

    Madde 173 - Bu İzahname onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar