TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

   

    Yürürlük Tarihi: 06/09/2001

    Sicil No : 0003 0102 0079

    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :

    I. BÖLÜM

    GENEL HÜKÜMLER Amaç

    Madde 1 - TMO'nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği ve görevde yükselme konularında bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek üzere uygulanacak hizmet içi eğitimin esaslarını tespit etmektir.

    Kapsam

    Madde 2 - TMO personeline uygulanacak hizmet içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, eğitim programlarını, planlama esaslarını, başvuru, katılma, sınav ve sonuçların değerlendirilmesi ile hizmet içi eğitime ilişkin diğer konuları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;

    a) TMO/Teşebbüs :Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü,

    b) Genel Müdür :TMO Genel Müdürünü,

    c) Merkez :TMO Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatını,

    d) Taşra :TMO Genel Müdürlüğü bölge ve bağlı işyerleri ile işletme müdürlüklerini

    ifade eder.

    Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri

    Madde 5 - TMO'da hizmet içi eğitim, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında ve Kalkınma Planlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yöneliktir:

    a) Personelin, bilgilerini, verimliliğini artırmak ve yetişmelerini sağlamak suretiyle hizmete ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak, daha üst görevlere hazırlamak,

    b) Personele Devlet Memurlarının görev ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek,

    c) Personelin, TMO yararına bilimsel inceleme ve araştırma yapma istek ve yeteneklerini geliştirmek,

    d) Yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılmasını sağlamak.

    Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri

    Madde 6 - Hizmet içi eğitimlerin hedeflerine ulaşabilmesi için uygulanacak ilkeler şunlardır:

    a) Eğitimin sürekli olması,

    b) Eğitimin TMO'nun amaçlarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

    c) Her kademedeki yöneticiye, enirinde çalışan personelin eğitiminden ve yetiştirilmesinden sorumlu olması bilincinin kazandırılması,

    d) Bu yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğiticiler ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmalarının sağlanması,

    e) Hizmet içi eğitimden yararlanmada, öncelikler esas alınarak tüm personele fırsat eşitliği sağlanması,

    f) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp - ulaşılmadığının belirlenmesi için, eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde anket, gözlem, mülakat ve benzeri değerlendirmelerin uygulanması,

    g) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge ve eğitici değişiminin sağlanması,

    h) Eğitim faaliyetlerinin uygulanacağı yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,

    ı) Hizmet içi eğitimlerin personelin göreve devamını özendirecek, yaratıcılığı, girişimciliği, başarı ve çabasını değerlendirecek hususları içermesinin sağlanması.

    II.BÖLÜM : HİZMET İÇİ EĞİTİM BİRİMLERİ VE EĞİTİMDE GÖREVLENDİRME

    Hizmet İçi Eğitim Birimleri

    Madde 7 - Hizmet içi eğitim faaliyetleri;

    a) Eğitim Kurulu,

    b) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Eğitim Şube Müdürlüğü, tarafından yürütülür.

    Eğitim Kurulu

    Madde 8 - Eğitim Kurulu, Genel Müdürün Başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Savunma Sekreteri, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları ve Eğitim Şube Müdürü ile Genel Müdürün uygun göreceği diğer görevlilerden oluşur.

    Eğitim Kurulunun Görevleri:

    a) Hizmet içi eğitime ilişkin genel esas ve ilkeleri belirler,

    b) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan hizmet içi eğitim plan program ve bütçesini inceler, değerlendirir, son şeklini verir,

    c) Bir önceki yılın plan ve programlarının sonuçlarını değerlendirir,

    d) Eğitim merkezlerine ilişkin önerileri inceler.

    Eğitim Kurulu, yılda en az bir defe Aralık ayında veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Genel Müdürün uygun göreceği tarihlerde toplanır. Kurulun Sekretarya işleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

    Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevleri

    Madde 9 - Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının hizmet içi eğitime ilişkin görevleri; bünyesindeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu Müdürlük aşağıda sıralanan görevleri yapar ve hizmet içi eğitim çalışmalarını koordine eder:

    a) TMO'nun görev konuları ve insan gücü ihtiyacı ile uyumlu olarak, eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, yıllık eğitim planlarını hazırlamak, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,

    b) Yurt içi kuruluşlarda ve yurt dışında eğitim imkanlarını araştırarak ilgi ve şartlarına göre eleman katılmasını sağlamak, personelin yüksek lisans, doktora ve benzeri eğitim programlarından yararlandırılmalarına yardımcı olmak,

    c) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, uygun görülen yeni sistem ve eğitim yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak,

    d) Yurt içinden ve dışından eğitim amacı ile TMO'ya gelecek personel için eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve sonucu hakkında ilgili yerlere bilgi vermek,

    e) Tüm TMO personeli için, katıldıkları eğitimler, başarı durumları ve benzeri verilerin yer aldığı kayıtları tutmak, eğitimlerle ve eğitilenlerle ilgili istatistiksi bilgileri oluşturmak, yapılacak çalışmaları değerlendirmek,

    f) Yıllık eğitim faaliyetlerinin maliyetini çıkararak iş programı yapmak ve bütçeye gerekli ödeneğin konulmasını sağlamak,

    g) Eğitimle ilgili yayınları izlemek, doküman toplamak, yararlı görülenlerin ilgililere ulaşmasını sağlamak,

    h) Eğitim faaliyetlerinde ilgililerle işbirliği yaparak sınavları hazırlamak, uygulamak, alınan sonuçları değerlendirmek ve eğitileceklerin önceliğini tespit etmek,

    ı) ilgili birimlerle işbirliği yaparak eğitimin içeriği, süresi ile katılımcılar ve eğitim görevlilerinin belirlenmesini sağlamak,

    j) Eğitim araç gereçlerini temin etmek, kullanıma hazır bulundurmak, eğitime katılanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tedbirleri almak,

    k) Eğitim Kütüphanesini katılımcıların ve personelin yararlanabileceği bilimsel, sosyal, kültürel ve mesleki konularda yerli ve yabancı kitap ve süreli yayınlarla donatmak ve hizmete hazır bulundurmak,

    1) Eğitim faaliyetlerinin yer aldığı "Eğitim Bültenini" çıkarmak, ilgili birim, kişi ve kuruluşlara iletilmesini sağlamak,

    m) Staj yapacak yüksek okul öğrencilerinin sayısını ve staj yapılacak branşları belirlemek, staj yapmalarını sağlamak,

    n) Uygulanacak eğitim programlarının içeriklerine göre kurulacak komisyonlar vasıtasıyla müfredata uygun ders notlarının hazırlanması, kitaplaştırılması, görsel ve işitsel eğitim tekniklerinin uygulanmasını sağlamak,

    o) Eğitim konularına ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, gelişen ve değişen yeni eğitim metot ve teknolojilerin uygulanmasını sağlamak.

    Hizmet İçi Eğitimde Görevlendirme

    Madde 10 - Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında eğitim uzmanları ile kurum içinden veya diğer kurum ve kuruluşlarla özel sektör veya üniversitelerden eğitim görevlileri görev alırlar.

    Eğitim Görevlilerinin Seçimi

    Madde 1 - 1 - Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında eğitim görevlisi olarak TMO personeli görevlendirilir. İlgili program konusunda teşebbüs bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun TMO dışında yetkili kimseler tararından işlenmesinde fayda görülmesi halinde kurum dışından eğitim görevlisi sağlanabilir.

    Eğitim görevlilerinin seçiminde:

    a) Eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi ve öğretme yeteneğine sahip olmak,

    b) Fakülte veya yüksek okul, bulunmadığı takdirde lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) Konusunda en az beş yıl tecrübeli olmak,

    d) Eğiticilerin eğitimi seminerini görmüş olmak, (TMO dışından gelen eğitim görevlilerinde bu koşul aranmaz)

    Eğitim görevlileri, ilgili birimin talebi ve/veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Genel Müdürün onayı ile görevlendirilirler.

    Eğitim görevlisi olarak görevlendirilen TMO personeli bu görevi kabul etmek zorundadır.

    Eğitim Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları

    Madde 12 - TMO bünyesi içinden ve dışından eğitici olarak görevlendirilecek eğitim görevlileri;

    a) Konulan ile ilgili ders planı yapmak,

    b) Yaptıkları planla ilgili ders notlarını hazırlayarak bir nüshasını programın başlamasından en az yedi gün önce program yöneticisine vermek,

    c) Programda belirtilen konuları işlemek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak önlemleri almak,

    d) Eğitim konularını işlerken modern öğretim yöntemlerini uygulamak,

    e) Eğitim sürecinde ölçme değerlendirme (yazılı - sözlü - ön test - son test v.b.) araçlarını uygulamak, ön test sonucunu hemen, diğerlerini ise en geç 7 gün içinde program yöneticisine vermek,

    f) Eğitimde araç ve gereç olarak kullanılacak yardımcı malzemeleri program yöneticisi ile işbirliği yaparak önceden sağlamak,

    g) Programda yapılmasını gerekli gördüğü değişiklikleri bir rapor halinde program yöneticisine vermek,

    h) Eğitime katılanların devam durumlarını izleme ve yoklama fişlerini işlemek, ı) Program yöneticisi ile gerekli her türlü işbirliğini yapmak,

    j) Zorunlu sebeple görevlerine devam edememeleri halinde durumunu gerekçesi ile birlikte program yöneticisine bildirmek,

    k) Alanlarıyla ilgili öğretim yöntemi, araç gereç ile teknoloji değişimini incelemek, araştırmalar yaparak sürekli kendini yenilemek yetiştirmek ve gelişmelerin gerektirdiği materyallerin sağlanması hususunda Eğitim Şube Müdürlüğüne önerilerde bulunmak,

    1) Konulan ile ilgili olarak yaptığı inceleme ve araştırma sonuçlarını rapor halinde Eğitim Şube Müdürlüğüne vermek,

    m) Eğitim bülteni hazırlanmasında, baskı ve dağıtımında Eğitim Şube Müdürlüğü yetkilileri ile işbirliği yapmak, ile yükümlüdürler.

    Eğitim görevlileri dersleri olduğu süre içinde, idari ve disiplin yönünden Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı olup, hastalık ve mazeret izinleri dışında izin kullanamazlar. Hastalık ve mazeretleri nedeniyle derslere katılamayan eğitim görevlilerinin yerine, ilgili birimlerce aynı nitelikleri taşıyan başka bir personel Genel Müdür Onayı ile görevlendirilir. Eğitim görevlileri eğitim yapılan yerin iç düzeni ile disiplin hükümlerine uymak zorundadırlar. Aksi davranışlarda bulunanlar hakkında Eğitim Şube Müdürlüğünce ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Eğitim Uzmanlarının Görev ve Sorumlulukları

    Madde 13 - Eğitim Uzmanları:

    a) Eğitim ihtiyaçlarının bilimsel yöntemlerle tespiti; yıllık eğitim planı ve programlarının hazırlanması, uygulanması, sonuçlarının değerlendirilmesi, eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, yeni uygulamaların tespiti ile ilgili inceleme, araştırma ve diğer çalışmaları konuyla ilgili teknikler ve talimatlar doğrultusunda yapmak, yürütmek,

    b) Eğitim faaliyetleriyle ilgili maliyet tespit çalışmaları yapmak, programların uygulanmasında her türlü eğitim araç - gereç, ders notu, eğitici ve eğitilenlere ait ihtiyaçları tespit ederek karşılanmasını sağlamak, ihtiyaç sahiplerine dağıtmak,

    c) Eğitimlerle ilgili, gerekli her türlü bilgiyi içeren kart, cetvel, form ve benzeri kayıtların tutulması ve izlenmesi işlerini yürütmek, bu bilgilerden gerekenlerin ilgili yerlere vaktinde gönderilmesini sağlamak,

    d) Yurt içi kuruluşlarda ve yurt dışında eğitim olanaklarını araştırıp izleyerek, TMO personelinin bunlara katılma ve yararlanmasını sağlamak,

    e) Eğitim amacıyla yurt içi veya yurt dışından TMO'ya gelecekler için eğitim programları düzenlemek,

    f) Sorumluluğuna verilen araştırma ve incelemeleri yaparak gerekli raporları düzenlemek, görevlendirildiğinde eğiticilik yapmak,

    g) Birlikte çalıştıkları uzman yardımcılarının eğitimle ilgili her konuda yetişmelerine yardımcı olmak,

    h) Eğitimle ilgili yayınları izlemek, doküman toplamak, yararlı görülenlerin ilgililere ulaşmasını sağlamak, eğitim bülteninin hazırlanmasını, dağıtımını ve verilecek diğer görevleri yapmak,

    ile yükümlüdürler.

    Program Yöneticilerinin Görev ve Sorumlulukları

    Madde 14 - Eğitim programları. Eğitim Şube Müdürlüğü yöneticileri ve uzmanları arasından görevlendirilen bir program yöneticisinin gözetim ve sorumluluğunda yürütülür.

    Program yöneticisi:

    a) Programın gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkları programın başlangıcından en az 10 gün önce bitirmek,

    b) Eğitim ortamı ile ders araç ve gereçlerini eğitime uygun hale getirmek,

    c) Eğitim görevlileri ile sürekli işbirliği yapmak,

    d) Zorunlu sebeplerle görevine devam edemeyen eğitim görevlilerini zamanında Eğitim Şube Müdürlüğüne bildirmek,

    e) Eğitime katılanların devam durumlarını izlemek ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit ederek gereğinin yapılmasını sağlamak,

    f) Program ve katılımcıların değerlendirilmesi ile ilgili ön çalışmaları yapmak, amacına uygun olarak uygulanmasını sağlamak ve sonuçlan 15 gün içinde ilgili yerlere bildirmek,

    g) Eğitim programı sonunda, programı olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gerekli önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlayarak yetkililere vermek,

    h) Eğitim programları sırasında katılımcıların yemek, yatak, v.b. problemleri ile ilgilenmek ve gerek bulundukları çevreyi gerekse birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayacak geziler, yemekli toplantılar düzenlemek, tiyatro, sinema v.b. sosyal ve kültürel etkinliklere katılmalarını sağlayıcı organizasyonları yapmak,

    ile yükümlüdürler.

    III. BÖLÜM : HİZMET İÇİ EĞİTİMİN PLANLANMASI VE UYGULANMASI

    Yıllık Planın Hazırlanması

    Madde 15 - Yıllık eğitim planı yıl içinde uygulanması planlanan eğitim programları hakkında gerekli bilgileri kapsar.

    Plana esas olacak çalışmalar için her yıl TMO'nun tüm merkez ve taşra birimleri, kendi görev alanları açısından bir sonraki yıl uygulamasına ihtiyaç duydukları eğitim programlarını en geç Eylül ayında Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne teklif ederler.

    Eğitim Şube Müdürlüğü, teklif edilen eğitim ihtiyaçlarını önceki yıllara ait uygulama sonuçları, Müdürlükçe çeşitli teknikler kullanılarak yapılan araştırmalar, Teftiş Kurulu Raporları ve eğitim imkanları ile birlikte değerlendirerek, TMO'nun geleceğe yönelik insan gücü ihtiyacı paralelinde Ekim ayı içinde yıllık eğitim plan taslağını hazırlar.

    Plan taslağı öncelikle, gerekli görülürse, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında Eğitim Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Eğitim Uzmanlarının katıldığı bir toplantıda tartışılır. Son şekli verildikten sonra Aralık ayı içinde Eğitim Kurulunda görüşülür ve Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

    Kesinleşen plan bastırılarak Ocak ayı sonunda tüm teşkilata dağıtılır.

    TMO'nun faaliyet konularında teknolojik gelişmeler ve uygulanan hizmet yöntemlerinde zaman içinde doğacak değişme ve gelişmelere bağlı olarak planı oluşturan programlarda gerekli değişiklikler veya ilaveler Genel Müdürün onayı ile yapılabilir.

    Eğitim Programlan

    Madde 16 - Yıllık Eğitim Planını oluşturan eğitim programlarında, eğitimin adı, amacı, yeri, başlama ve bitiş tarihleri, süresi, işlenecek konular ve saatleri, katılacakların sayısı, seçme veya başarı sınavı yapılıp yapılamayacağı, ağırlıklı puan uygulanacak dersler, yaklaşık maliyet, katılacaklarda aranacak nitelikler, başvuru şekli ve benzeri gerekli bilgiler yer alır.

    TMO hizmet içi eğitim faaliyeti kapsamında uygulanacak eğitim programları, 4 ana grupta tespit edilmiştir. Bu programlar özelliklerine göre aşağıda sıralanmıştır:

    a) Yetiştirme Eğitimleri: Personelin TMO faaliyet alanını, politikalarını, birlikte çalışacağı personeli, kendi görev yetki ve sorumluluklarını tanıması, yapacağı göreve ilişkin hizmet öncesi yetiştirme veya eksikliklerini gidermeye yönelik eğitimlerdir,

    b) Geliştirme Eğitimleri: Çalışan personele yaptığı işle ilgili yeniliklerin ve gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumu kazandırmak üzere düzenlenen eğitimlerdir,

    c) Yükselme Eğitimleri: Personelin tanıması söz konusu olabilecek yeni görevin gerektirdiği yeterlilikleri kazanabilmesi, ona uyum sağlaması ve başarılı olabilmesi için düzenlenen eğitimlerdir. Bu eğitimler, TMO Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlenir,

    d) Yabancı Dil Eğitimleri: Personele yabancı dil öğretme veya bildikleri yabancı dili geliştirmek amacıyla yapılan eğitimlerdir. Bu amaçla TMO' nce bizzat veya Milli Eğitim Bakanlığı izniyle yabancı dil eğitimi yapmak üzere kurulmuş olan kuruluşlar veya üniversitelerle işbirliği yapmak suretiyle kurslar açılabilir, Ayrıca, Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi kaydıyla çalışma saatlerinde veya dışında, dil eğitimi veren kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitimlere personelin katılmaları sağlanabilir,

    Yetiştirme ve yükselmeye yönelik eğitim programlarına katılanlar en az 2 yıllık süre geçmeden tekrar aynı tür eğitime alınmazlar.

    Eğitim programları; kurs, seminer, uygulamalı eğitim, panel, konferans, inceleme gezisi gibi yöntemlerden bir veya bir kaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenebilir.

    Programlarda Yer Alacak Konular

    Madde 17 - Bu yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışma alanına göre belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ve sorunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte olanlardan seçilir. Bunlardan başka Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Halkla İlişkiler, Yönetimde İnsan İlişkileri, Yönetim Bilimi, Araştırma Yöntemleri ve programın özelliğine göre uygun görülen diğer konulara da yer verilebilir. Görevde yükselme eğitim programları; TMO Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde düzenlenir.

    Programların Süresi

    Madde 18 - Programların süresi varılmak istenilen amaca uygun olarak ve programı oluşturacak unsurların (program yeri, bütçesi, eğitim görevlileri, katılımcılar, diğer programlarla ilişkisi gibi) her biri dikkate alınarak tespit edilir. Zorunluluk olmadıkça aynı programlar eşit sürelerle uygulanır. Görevde yükselme eğitimleri 75 saatten az olamaz.

    Programların Uygulanacağı Yerler

    Madde 19 - Programlar, özelliklerine göre Ankara'daki Güvercinlik Eğitim Merkezinde, Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde, Bölge ve Şube Müdürlüklerinde, gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya özel kurumlara ait eğitim ortamlarında düzenlenebilir. Programların özelliklerine göre uygulanacakları yerler yıllık eğitim planının görüşülmesi sırasında belirlenir, ihtiyaca göre uygulama yerlerinde Genel Müdürün onayı ile değişiklik yapılabilir.

    Uygulamalı Eğitim

    Madde 20 - Eğitim programları düzenlenirken gerek programın süresi içinde, gerekse programın bitiminden itibaren uygulamalı eğitime yer verilebilir. Eğitim programı süresi içindeki uygulamalı eğitim, derslerin devamı niteliğindedir.

    IV. BÖLÜM : EĞİTİME KATILMA - SINAVLAR - İZİN - DİSİPLİN VE DEĞERLENDİRME

    Eğitim Programlarına Katılma

    Madde 21 - Eğitim programlarının özellik ve amaçlarına göre hizmet içi eğitim programlarına katılım:

    a) Bağlı bulunulan yöneticinin öneri ve uygun görüşü,

    b) Doğrudan Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca tespit ve çağrılma,

    c) TMO Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği esasları çerçevesinde katılım,

    d) Personelin, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne doğrudan başvurusu sonucu uygun görülmesi halinde,

    dört ayrı yöntemle gerçekleşir.

    Hangi eğitim programlarına kimlerin, hangi koşullarda ve yöntemle katılabileceği yıllık eğitim planında gösterilir.

    Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı eğitim programının özelliği, personelin hizmet yılı, eğitim seviyesi, işin gereği, birimin ihtiyacı ve benzeri kriterlere göre katılımcı adaylarını değerlendirerek Genel Müdürün onayına sunar. Uygun görülenler eğitim programına çağrılır. Gerekli görüldüğü takdirde Eğitim Şube Müdürlüğü tararından katılımcılar bir sınav veya testle seçilebilir.

    Eğitim programlarına çağrılan personelin bu eğitim programına katılması zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın eğitim programına katılmayanlar hakkında gerekli disiplin işlemleri yapılır.

    Eğitim tesislerine (ailelerin katılabileceği belirtilenler hariç) başkaları getirilemez ve tesislere alınamazlar.

    Programlarda katılımcı personele gerekli görülen ders notu, kağıt, kalem, form ve benzeri ders araç ve malzeme verilebilir. Getirmeleri istenilen malzeme varsa önceden duyurulur.

    Disiplin

    Madde 22 - Eğitime katılan personel; eğitim süresince disiplin ve idari yönden, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlıdır.

    Eğitim süresince bulunulan yer katılımcıların görev yeridir. Katılımcı personel; eğitim yapılan yerin iç düzeni ile ilgili kurallara ve TMO'nun ilgili mevzuatına uymakla yükümlüdürler. Aksi davranışlarda bulunanlar hakkında Eğitim Şube Müdürlüğünce ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Disiplinsizlik durumlarının ağırlık derecesine göre durum tutanakla tespit edilerek; aciliyet halinde Genel Müdürlük Makamına bilgi sunulmak suretiyle geçici veya sürekli olarak eğitimden uzaklaştırılabilir.

    Genel disiplin kuralları yanında aşağıdaki hususlar da disiplin bozucu davranışlardır:

    a) İzin almadan derslere devamsızlık yapmak ve eğitim merkezi dışına çıkmak,

    b) Derslerde ahengi bozmak, yöneticilere, eğitim görevlilerine ve arkadaşlarına saygısız davranışlarda bulunmak,

    c) Sınavlarda kopya çekmek veya teşebbüs etmek,

    d) Eğitim merkezinin olanaklarını kötüye kullanmak,

    e) Eğitim merkezinde izinsiz toplantı düzenlemek, ilan, bildiri, afiş, pankart asmak,

    f) Eğitim merkezi içinde her çeşit patlayıcı, parlayıcı, yaralayıcı, yamçı madde veya silah bulundurmak,

    g) Dershaneye veya yatakhaneye içkili gelmek veya içki içmek, h) Eğitim merkezinde kumar oynamak veya oynatmak, ı) Eğitim veya yatakhane malzeme ve demirbaşlarına zarar vermek.

    İzin ve Sağlık

    Madde 23 - Eğitime katılan personelin eğitim süresince izin kullanmaması esastır. Ancak, zorunlu hallerde yıllık izinlerine mahsuben Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından ilgili personelin işyerine bildirilmek üzere aşağıdaki ölçüler içinde izin verilebilir:

    5 iş gününe kadar ki programlarda 3 ders saatine kadar, 6 - 10 iş günü süreli eğitim programlarında 1 gün, 11 - 20 iş günü süreli eğitim programlarında 2 gün, 21 iş gününden fazla süreli eğitim programlarında 3 gün.

    Katılımcı personelin hastalanmaları halinde muayeneye çıkış işlemleri merkezde Eğitim Şube Müdürlüğünce, taşradaki eğitimlerde ise programın düzenlendiği yerin birim ve program yöneticilerince ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Resmi sağlık kurum ve kuruluşunun bulunmadığı yerlerde veya acil vakalarda özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca muayene ve tedaviler yapılır ve masrafları eğitim bütçesinden ödenir.

    Muayene sırasında rapor verilmiş ve bu süre eğitim süresinin 1/5'inden fazla olursa personel işyerine gönderilir.

    izin alacak veya muayeneye gidecek personelin program yöneticisine haber vermesi zorunludur.

    Sınavlara İlişkin Genel Esaslar

    Madde 24 - Eğitimin özelliğine göre, katılan personele eğitim süresi içinde ve/veya sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak ayrı ayrı ya da birlikte olmak üzere sınav uygulanır. Uygulanacak sınav sayısı yıllık eğitim planında gösterilir.

    Başarı belgesi verilecek programlardan süresi 30 ders saatine kadar (30 saat dahil) olanlarda yalnız devre sonu sınavı, bu süreyi aşanlarda ara ve devre sonu sınavı yapılır.

    Ara sınavlar ve devre sonu sınavları aynı dersten tüm konuları içeren sorulardan oluşur. Sınavlarda kösesi kapalı özel sınav kağıtları kullanılır.

    Sınavın süresi, soruları ve cevap anahtarı, sınavdan en fazla iki saat önce Eğitim Şube Müdürü, (yokluğunda yardımcısı), program yöneticisi ve ilgili eğitim görevlilerinden oluşan sınav komisyonunca tespit edilir. Sınavlar, sınav komisyonu nezaretinde yapılır.

    Sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saati bir tutanakla belgelenir.

    Açık uçlu sınav kağıtları ilgili eğitim görevlileri tarafından değerlendirilerek isim yerleri kapalı olarak program yöneticisine teslim edilir. Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, tamamlamalı ve doğru - yanlış türlerinden yapılan sınavlarda değerlendirme, program yöneticisince yapılır.

    Sınavlarda kopya çeken veya sınav disiplinini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır. Bu kişiler katıldıkları eğitim programında başarısız sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi yapılır.

    TMO Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği çerçevesinde yapılan eğitimlerde program sırasında yazılı, sözlü veya uygulamalı ara ve devre sonu değerlendirmeleri yapılabilir. Ancak, bu değerlendirmeler deneme sınavı niteliğindedir.

    Değerlendirme ve Basan

    Madde 25 - a) Sınavlarda notlar 100 puan üzerinden verilir. Basarı puanı 70'dir.

    Buna göre;

    90 - 100 Pekiyi,

    80 - 89 iyi,

    70 - 79 Orta,

    69 ve altındaki puanlar başarısız olarak değerlendirilir.

    60 - 69 arası puan alan personele bir defaya mahsus olarak bütünleme sınavı hakkı tanınır. Bütünleme sınavında da 70 puan altında alanlar başarısız sayılırlar.

    b) Tek sınavlı programlarda başarılı olmak için, tüm konulan içeren sorulardan oluşan sınavdan 70 puan alınması şarttır.

    c) Ara ve devre sonu sınavlı derslerin, başarı notu, ara sınav notunun % 40'ı ile devre sonu sınav notunun % 60'ı toplanarak bulunur. Ancak, bu şekilde elde edilen puanın 70 olması gerekir.

    d) 60 - 69 puan arasında not alınarak kalınan bir ders için bir defaya mahsus olmak üzere bir sınav hakkı daha verilir. Ancak, bu sınavda başarılı olmak için 70 puan almak şartı aranır.

    e) Her hangi bir dersten 60'dan düşük puan alan kişi ortalaması ne olursa olsun katılmış olduğu programda başarısız sayılır. Başkaca sınav hakkı tanınmaz. Programın bitmesine bakılmaksızın işyerine iade edilir.

    f) Geçerli mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyenlere devre sonu sınavından önce ikinci bir sınav hakkı tanınır. Mazereti nedeniyle bir veya birden çok dersin devre sonu sınavlarına katılamayanlar için; program bitiminden sonra 30 gün içinde mazeret sınavı yapılır. Mazeretsiz olarak her hangi bir dersin sınavına katılmayanlar programda başarısız sayılırlar.

    g) Sınav sonuçları eğitim yapılan yerde ilan edilir. İtirazlar sonuçların duyurulmasından başlayarak en geç 10 gün içinde dilekçe ile yapılır. İtiraz eden katılımcıların kağıdı, Eğitim Şube Müdürü veya yardımcısının başkanlığında ilgili eğitim görevlisi ve program yöneticisinden oluşan bir değerlendirme komisyonunda tekrar incelenir ve sonuç bir tutanağa bağlanarak 10 gün içinde itiraz sahibine bildirilir. Komisyonun verdiği puan kesindir.

    Sınav kağıtları 1 yıl süreyle saklanır. Bu sürenin sonunda bir tutanakla imha edilir.

    Program Sonu Değerlendirme - Eğitim Amacının Değerlendirilmesi

    Madde 26 - Her program sonunda eğitimin önceki ve sonraki durumlarını karşılaştırmak, katılanların o eğitim hakkındaki görüş ve düşüncelerini almak ve gelecek programları geliştirmek amacıyla bir değerlendirme araştırması yapılır. Gerekli önlemlerin alınabilmesi ve bilgi için araştırma sonuçları rapor haline getirilir.

    Aynı şekilde, eğitimin amacına ulaşıp - ulaşmadığını tespit amacıyla, eğitim programlarında başarılı olanların alanlarında çalışıp - çalışmadıkları, eğitim sonunda programın amacına ulaşıp - ulaşmadığını tespit amacıyla izleme çalışmaları yapılabilir.

    Eğitim Sonu Belgeleri

    Madde 27 - Eğitim programlarına katılanlar için, program sonunda bir belge düzenlenir. Sınav yapılan eğitimlerde başarı belgesi, en az 5 iş günü süreli, sınav yapılmayan eğitimlerde ise katılım belgesi verilir. Bu belgeler, gerektiğinde katılımcının bir üst göreve a tanımasında dikkate alınır. Yıllık eğitim planında belirlenen eğitim programlarında ilk üç dereceye giren katılımcılara ayrıca tespit edilen diğer ödüller verilebilir.

    V. BÖLÜM : DİĞER EĞİTİM HİZMETLERİ

    Yurt İçinde Eğitim

    Madde 28 - TMO imkanlarıyla düzenlenmesi mümkün olmayan ve yurt içi çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitim programlarına, tespit edilmiş ihtiyaçlar doğrultusunda, yalnızca Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı kanalıyla, birim yöneticisinin teklifi ve Genel Müdürün onayı ile uygun nitelikteki personelin katılması sağlanır.

    Böyle bir programa katılan personel, programın ve eğitim yerinin iç düzenine uymakla yükümlüdür. Programa gereken ilgiyi göstermeyen ve devamsız olanlar, ilgili kuruluşlarca bildirildiğinde geri çağrılır. Varsa eğitimle ilgili giderler kendisinden tahsil edilir ve disiplin hükümleri uygulanır.

    Eğitim süresince bu personele kural olarak izin verilmez. Ancak, izin isteği geçerli bir sebebe dayanmak ve programın zorunlu devam süresini geçmeyeceği veya sınava girme hakkını kaybettirmeyeceği ilgili kuruluşça belgelenmek kaydıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

    Hastalık ve tedavilere ilişkin işlemler, eğitimi uygulayan kuruluşa haber vermek kaydıyla, o yerdeki TMO birimi tarafından ilgili mevzuata göre yürütülür.

    Bu tür programlara katılanlara verilen belgelerin birer sureti özlük dosyalarına konulmak üzere birimi kanalıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir.

    Yurt Dışında Eğitim

    Madde 29 - Yurt dışında eğitim; personelin bilgi görgü ve ihtisaslarını artırmak, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirmek, eğitilmek, staj veya öğrenim amaçlarıyla Genel Müdürlük bütçesi ile yabancı ülkelerin teknik yardım kaynaklarından veya diğer kurum ve kuruluşlarla özel firmalarla yapılan teknik şartnameler veya sözleşmeler gereği çeşitli kaynaklardan yararlanılarak yaptırılan eğitimlerdir.

    Bu şekilde yurt dışına gönderilecek personelin seçim ve görevlendirilmelerinde bu yönetmelik ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yurt dışına gönderilecek personelin seçimi ve görevlendirilmeleri ilgili birimlerle koordineli olarak Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğünce yapılır.

    Eğitim Hizmeti Verme

    Madde 30 - Atıl kapasitenin rasyonel kullanılması amacıyla özel veya resmi kurum veya kuruluşlarla, şahıslara yönelik olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde ücretli veya ücretsiz eğitimler düzenlenebilir, tesislerden faydalanmaları sağlanabilir.

    Hizmet Yükümlülüğü - Rapor Verme

    Madde 31 - Çeşitli resmi ve özel eğitim kurumlarınca düzenlenen ve süresi en az üç ay olan eğitim programlarına katılmaları kararlaştırılanlardan öğrenim sürelerinin üç katı hizmet yüklenim belgesi alınır.

    En az 10 gün süreli kurum dışında düzenlenen yurt içi veya dışı eğitim programına katılan personel, programın bitiminden itibaren bir ay içinde, eğitimden sağlanan ve sağlanabilecek yararı belirten bir rapor hazırlayarak Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına vermek zorundadır. Raporlar, katılanların sayısına göre tek tek veya toplu olarak düzenlenebilir.

    VI. BÖLÜM : MALİ HÜKÜMLER

    Eğitim Giderleri

    Madde 32 - Hizmet İçi Eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili (kurum içi veya dışı eğitim hizmeti giderleri ile eğitim hizmeti satın almalar dahil) tüm giderler ilgili mevzuat çerçevesinde TMO bütçesinden karşılanır. Eğitim programlarında demirbaş malzeme dışında sarf edilebilir eğitim malzemesi temini ile sosyal ve kültürel faaliyetlerle, temsil ve ağırlama giderleri için Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne her yıl Yetki Devri Talimatı ile tespit edilecek miktarda harcama yetkisi verilir.

    Eğitim Yöneticisi ve Görevlilerinin Giderleri

    Madde 33 - Teşebbüs personeli eğitim yöneticisi ve görevlilerine; Harcırah ve Bütçe Kanunu hükümlerine, ilgili tüzük, yönetmelik, eğitim merkezi, mesleki eğitim, meslek edindirme, kurs ve seminerlere ilişkin esaslara göre gerekli ödemeler yapılır. Üniversite veya diğer kuruluşlardan sağlanan eğitim görevlilerine ise anlaşma gereği ödeme yapılır.

    Eğitime Katılanların Giderleri

    Madde 34 - Hizmet İçi Eğitime katılanlara Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanunlarının ilgili hükümlerine göre harcırah verilir. Yolluk ve yevmiye programa katılacak personelin bağlı olduğu birimce ödenir. Ancak, zorunlu hallerde ve uzun süreli kurslarda Eğitim Şube Müdürlüğü de harcırah avansı ödemesi yapabilir.

    Hizmet içi eğitimin görev mahallinde yapılması halinde eğitime katılan personele gündelik ödenmez.

    Çeşitli Hükümler

    Madde 35 - Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda ilgili kanun, tüzük, yönetmelik hükümleri ile TMO'nun mevzuatı uygulanır.

    VII. BÖLÜM YÜRÜRLÜK Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 36 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 26/10/1987 tarih, 960093 sicil, 217 yayın nolu TMO Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ile - 21/11/1974 tarih, 960067 sicil, 127 yayın nolu TMO Yurt Dışı Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

    Yürürlük

    Madde 37 - Yönetim Kurulunun 06/09/2001 tarih ve 23/194 - 11 sayılı karan ile kabul edilen bu Yönetmelik kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 38 - Bu yönetmelik hükümlerini TMO Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar