TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 05/12/1993

    Resmi Gazete Sayısı: 21779

    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :

    Yürürlük tarihi: 05/12/1993

    Sicil No : 0003 0102 0068

    BİRİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1- Bu Yönetmelik, Teftiş Kurulunun teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Büro Personelinin görev yetki ve Sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını, çalışma esas ve usullerini kapsar.

    Tanımlar

    Madde 2- Bu yönetmelikte geçen;

    TMO : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür : TMO Genel Müdürünü,

    Müessese, Bağlı 233 Sayılı Kanun Hükmünde

    Ortaklık, İşletme : Karar name' de yazılı tarifleri,

    Kurul Başkanı : Teftiş Kurulu Başkanını,

    Refakat Müfettişi : Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen TMO Müfettişlerini,

    Müfettiş : Teftiş Kurulu Başkanını, Başmüfettiş ve Müfettişlerini,

    Müfettiş Yardımcısı :Yetkili veya yetkisiz Müfettiş Yardımcılarını ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat

    Teşkilat ve Bağlılık

    Madde 3- Teftiş Kurulu bir başkan ile yeteri kadar başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısından oluşur. Kurul doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Teftiş, soruşturma ve incelemeler Genel Müdürün emir veya onayı üzerine yapılır.

    Kurulun yazı, hesap, arşiv, kütüphane vb. gibi işleri Başkanlığa bağlı büro tarafından yürütülür.

    Görev Merkezi

    Madde 4- Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez müfettişlerin de görev merkezidir.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük Makamının onayını alarak devamlı denetim ve teftişi sağlamak amacıyla müfettiş bulundurulmasını gerektiren bölge merkezlerinde görev merkezleri tesis edebilir veya aynı yolla kaldırabilir.

    İKİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM Teftiş Kurulu

    Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri

    Madde 5- Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır.

    Genel Müdürün Emri ve Onayı Üzerine :

    a) TMO'nun merkez ve taşra birimlerinin, Müessese ve Bağlı Ortaklığının, İşletmelerinin, tüzüklerinde Teşekküllerince teftişi öngörülen sandık ve derneklerinin her türlü işlerini, işlemlerini ve hesaplarını teftiş ve tetkik etmek, gerekenler hakkında soruşturma yapmak,

    b) Programlar dışında istenecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak,

    c) Genel Müdürlük Makamınca verilen teftiş hizmetleri ile ilgili diğer işleri yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Teftiş Kurulu Başkanının Atanması

    Madde 6- Teftiş Kurulu Başkanı, Yönetmeliğin 19 ve 31'nci maddelerine uygun olarak Müfettişliği iktisap ederek TMO Teftiş Kurulunda en az 10 yıl Müfettişlik yapmış Başmüfettişler arasından atanır

    Teftiş Kurulu Başkanının Görev Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 7- Teftiş Kurulu Başkanı, TMO Müfettişi sıfat ve yetkisine haiz olup, Genel Müdürlük Makamı'nın emir veya onayı üzerine,

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığının 5 inci maddede belirtilen görevlerini yürütmek,

    b) Teftiş programlanın belirleyerek Genel Müdürün onayına sunmak, uygulanmasını sağlamak,

    c) Genel Müdürün soruşturma ve inceleme emirleri üzerine, Müfettişleri görevlendirmek,

    d) Müfettişlerce, soruşturulması, incelenmesi ve önlem alınması önerilen konulan Genel Müdür' e sunmak, öneriler üzerine alacağı emirleri Müfettişlere duyurmak,

    e) Müfettişlerce düzenlenecek her türlü raporu mevzuat yönünden inceletip varsa eksiklilerinin giderilmesini sağlayarak ilgili yerlere göndermek, bunlar üzerine ilgililerce yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek,

    f) Müfettişlerin çalışmalarını denetlemek, teftiş, soruşturma, inceleme sonuçlarına göre gerekli gördüğü önlem ve işlemler hakkında Genel Müdür' e bilgi vermek ve gerektiğinde öneride bulunmak

    g) Genel Müdürün uygun göreceği konularda, Müfettiş görev ve yetkisiyle teftiş, soruşturma ve inceleme yapmak,

    h) Yasa, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine göre Teftiş Kurulu üyelerinin göreve alınmalarını, yükselmelerini gerekli sınavların yapılmasını, özlük haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, gerektiğinde Genel Müdür' e öneride bulunmak,

    ı) Kurul' da ve Müfettişler arasında çalışma uyumu, teftiş, soruşturma, inceleme işlemlerinin geliştirilmesini, uygulamada doğan aksaklıkları, başarılan işleri ve sonuçlarını, birimlerin çalışmalarında gözlenen genel nitelikte düzensizlikleri ve bunların giderilme çarelerini tespit amacıyla gerekirse bütün Müfettişleri toplantıya çağırarak belirlenen durum ve önerileri Genel Müdür' e raporla bildirmek,

    i) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve yetişmeleri için gerekli tedbirleri almak ve yanında çalışacağı Müfettişleri belirlemek,

    j) Bilimsel ve mesleki gelişmelere göre Müfettişlerin bilgilerini artırmaları için uygun görülecek süre ve yerlerde kurs, seminer ve konferanslar düzenlenmesini, yurt içi ve yurt dışında başka kuruluşlar tarafından düzenlenenlere ve inceleme gezilerine Müfettişlerin katılmalarını sağlamak üzere girişimlerde bulunmak,

    k) Müfettişlerin iş, çalışma, hakediş çizelgelerinin zamanında ve uygun düzenlenmesini, hakediş çizelgelerinin ilgili birimlerde işlem görmesini sağlamak ve sonucunu Müfettişlere iletmek,

    I) Genel Müdürün uygun gördüğü komisyon ve toplantılara katılmak veya katılacak Müfettişleri belirlemek,

    m) Müfettişlerin teftiş, soruşturma ve inceleme görevlerinde dikkate alacakları mevzuatın ilgili Genel Müdürlük Birimlerinden Müfettişlere iletilmesini, Müfettişlerce yararlanılmak üzere gerekli görülen yayınların Kurul Kitaplığına alınması ve demirbaş olarak kendilerince temin edilmesini sağlamak,

    n) Büro görevlerinin, iş bölümü yapılarak zamanında ve düzgün yürütülmesini sağlamak,

    o) Mevzuatın, Müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

    p) Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başardı tetkik sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak,

    r) Kumlun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve Genel Müdürlük Makamına sunmak,

    s) Genel Müdürlük Makamınca teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmakla

    görevli ve yetkilidir.

    Teftiş Kurulu Başkanı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3771 sayılı Kanun, 233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

    Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

    Madde 8- Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere Genel Müdürün onayı ile yeterli sayıda müfettişi, "Refakat Müfettişi"olarak görevlendirebilir. Refakat Müfettişlerinin görev alanları Başkanca belirlenir ve duyurulur. Refakat Müfettişliği görev süresi en fazla 1 yıl olup, süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir.

    Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet

    Madde 9- Kurul Başkanı, geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Başkanlığa tayin şartlarım taşıyan Refakat Müfettişlerinden birine vekalet görevi verir. Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Başkanlığının boşalması halinde vekalet görevi Genel Müdürlük Onayı ile belirlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişler ve Müfettiş Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 10- TMO Müfettişleri Genel Müdürlük Makamı'na bağlı olup, doğrudan Genel Müdür adına,

    a) Yönetmeliğin 5 (a) maddesinde yazılı kuruluş ve birimlerde Genel Müdürlükçe tespit edilecek yöntemle teftiş, soruşturma, inceleme ve araştırma yapmak,

    b) Teftiş edilen birim hizmetlerine, etkinlik, verimlilik, uygulanan yöntemler açısından bakarak, aksama ve olumsuzluklara neden olan her türlü Ofis mevzuatının yeniden düzenlenmesi, işlerin hızlı, verimli ve karlı bir biçimde yürütülmesi için inceleme ve gözlemlere dayanan gerekçeli önerilerde bulunmak,

    c) Teftiş edilen birimlerin yönetici ve personeli hakkında görüşlerini belirten Personel Denetleme Raporu düzenlemek,

    d) Teftiş ve soruşturmada hemen el konulmadığı ve düzeltilmediğinde suç veya Ofis zararı oluşacak durumlara rastlandığında, görüş ve gözlemlerini en seri vasıtayla Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde zarar unsurları ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

    e) Başkanlıkça hazırlanmış olan program çerçevesinde yanında görevlendirilen Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmelerini, mesleki nitelik ve davranış kazanmalarını sağlamaya çalışmak,

    f) Görevlendirilen işlerin başlama, ayrılış, varış ve bitirilmesini Başkanlığa gününde telsiz, teleks veya telgrafla bildirmek, iş, çalışma ve hakediş çizelgelerini zamanında düzenlemek,

    g) Kendilerine verilen işleri düzenli bir şekilde yürütmek ve bulunulan yere sonradan dönme gereği doğmayacak biçimde işleri noksansız yapmak,

    h) Merkezde görevlendirildiğinde, teftiş ve soruşturma raporlarını ve tetkik yazılanın incelemek, bunlarla ilgili yazışmaları yürütmek, Disiplin Kurullarına katılmak, Başkanlıkça verilen diğer işleri yapmak,

    ı) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırma ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek,

    i) Her türlü teftiş, soruşturma, inceleme sırasında, gerekli gördüğü zamanda görevlilerin koruma ve yönetimindeki gizli de olsa bütün para, para değerindeki belge, senet, emtia, yazışma, fiş -ve belgeleri, bunların bulunduğu veya bulunabileceği TMO' ya ait her türlü yapı, depo ve buralardaki kilitli yerleri görmek, incelemek, saymak,

    j) Görev nedeniyle gerekli görülen her türlü işlemin belge, yazışma ve kaydına ait onaylı örneklerini, yolsuzluk kanıtı olduğunda örneğini onaylayarak asıllarım, ilgili kurum ve kişilerden belirledikleri süre içinde istemek, tespitini gerekli gördükleri durumları uygun gördükleri zaman ve kapsam içinde ilgili ve yetkililerle birlikte tutanağa bağlamak,

    k) Teftiş, soruşturma veya inceleme ile ilgili görülen TMO personelinden ve üçüncü şahıslardan sözlü veya yazılı bilgi istemek,

    1) Uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren konularda bilirkişi istemek,

    m) Başkanlıkça yanında geliştirilmesi istenen müfettiş yardımcılarının yetişmeleri için gerekli çalışmaları yaptırmak, çalışmalarını ve mesleki yeterliliklerini değerlendirerek Başkanlığa önerilerde bulunmak ile görevli ve yetkilidirler.

    Müfettişlere Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı dışında hiç bir yerden emir verilemez.

    Müfettişler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3771 sayılı Kanun, 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuatta ön görülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

    Görevlendirme

    Madde 11- TMO Müfettişleri, Genel Müdürlük Makamı'nın emri ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar.

    Aldıkları görevlerin sonuçlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    Müfettişlerin Uyacaktan Hususlar

    Madde 12- Müfettişler:

    a) Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

    b) İcraya müdahale edemezler.

    c) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.

    d) Teftişe tabi kimselerle hususi münasebetler tesis edemezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır.

    e) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

    Müfettiş Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 13- Müfettiş yardımcılarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Teftiş, soruşturma, inceleme hizmetlerim iyi bir şekilde yapacak hale gelebilmek için dosya, raporlar ve diğer belgeler üzerinde incelemeler yapmak,

    b) Birimlerin kuruluş amaç ve çalışmalarım bir program çerçevesinde inceleyerek bilgi edinmek,

    c) Beraberinde çalıştığı Müfettiş tarafından teftiş, inceleme ve soruşturmalar sırasında mesleğin gereklerine ilişkin verilen görevleri yapmak,

    d) Teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verildiğinde bu işleri yapmak.

    Görevden Uzaklaştırma

    Madde 14- Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:

    a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak,

    b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili sorulan cevaplamaktan kasıtlı olarak kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,

    c) Zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, evrakta sahtekarlık gibi işlem ve alilerde bulunduktan, evrak ve kayıtlarda yolsuzluk yaptıkları hakkında yeterli delil bulunmak,

    d) 19/04/1990 tarih, 3628 saydı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17'nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

    Görevden uzaklaştırma tedbiri, Teftiş ve tahkikatın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (b) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Zanlıların ilgili yasalardaki susma hakkı saklıdır.

    Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler o işyerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini müfettiş üstlenemez.

    Görevden uzaklaştırılma keyfiyeti, Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte tayine yetkili amirine, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.

    Teftiş ve tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde, görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel Müfettişin derhal vereceği rapor üzerine, tayine yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

    Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların nev'i ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılır.

    Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile merkezdeki ünitelerce bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

    Müşterek Çalışmalar

    Madde 15- Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi çalışmaları düzenler. Ayrıca, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve tetkiklere verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özet bilgi veya ara rapor verir ve grup faaliyetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde çalışmaların neticelerini düzenleyecekleri raporlarda belirtir.

    Başkana yardımla görevlendirilen "Refakat Müfettişleri" nin müşterek çalışmalarda görev alması halinde, grup koordinatörü refakat müfettişidir.

    İşlerin Süresinde Bitirilememesi ve İsin Devri

    Madde 16- a) Müfettişler, kendilerine verilen işleri ara vermeden Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

    b) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa, Müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredebilir.

    c) Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir "devir notu" hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna,

    -Devredilen işin ne olduğu,

    -Devir gününe kadar işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, İş hakkında ne gibi görüş veya kanaate varıldığı, beliren görüş ve kanaat olarak o işin

    özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği

    hakkındaki düşüncelerini yazar.

    Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.

    Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Teftiş Kurulu Büro Şefliği

    Teftiş Kurulu Büro Şefliği ile Diğer Görevlilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 17- Büro Şefliği, Teftiş Kurulu Başkanının emri altında bir Büro Şefi ve yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

    Büro Şefliğinin Görevleri Şunlardır.

    a) Müfettişlere verilen teftiş, soruşturma, inceleme görevleriyle ilgili rapor ve yazılan derler ve çizelgelere işlemek, raporlara ilişkin diğer birimlerin işlemlerini ve yazışmalarım izlemek,

    b) Müfettişlerin ayrılış, varış, izin, hastalık durumlarını, hakedişleri ile çektikleri miktarları izleyerek çalışma, hakediş çizelgeleriyle uygunluklarını Başkana bildirmek,

    c) Kurula ait ve Müfettişlere verilen demirbaş, malzeme, kırtasiye ve diğer ihtiyaçların karşılanma, kayıt ve dağıtımını sağlamak,

    d) Gelen ve giden yazılan ilgilerine göre dosyalamak, rapor, belge ve dosyalan saklamak, gerekenlerin arşive kaldırılmasını sağlamak, emir, talimat ve yazdan ilgililerine ulaştırmak, Müfettişlere verilecek soruşturma evraklarının asıl ve suretlerinin eksiksiz ve yeterli sayıda olmasını sağlamak,

    e) Kurula ait yazılan yazdırmak, kullanılan yazı makinelerinin temizlik ve bakımlarını yaptırmak,

    f) Teftiş Kuruluna gelen periyodik yayınlar ile diğer yayın ve kitapları kütüphanede muhafaza etmek, Müfettişlerin istifadesine hazır bulundurmak,

    g) Başkanlıkça verilecek göreviyle ilgili benzeri işleri yapmak,

    h) Yazışma, dosyalama, demirbaş-malzeme, kitaplık ve benzeri büro görevlerinden yapılan iş bölümüne göre kendilerine verilen veya gösterilenleri istenilen şekil ve sürede yerine getirmek.

    Büro Şefinin Görevleri

    Madde 18- Büro Şefi, Başkanlığın yapacağı iş bölümü ve vereceği talimatlar çerçevesinde yukarıda belirtilen görevleri büro personeline uygulatır, yönlendirir ve gözetir. Görev ve ihtiyaçlar konusunda önerilerde bulunur.

    Büronun idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişlere karşı birinci derecede Büro Şefi sorumludur. Büro işlerinde gizlilik esastır. Büro Şefi ve Büro personeli rapor, yazışma ve dosyalan , Başkanlığın izni olmadan kimseye gösteremez , veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

    ÜÇÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM TMO Müfettişliğine Giriş

    TMO Müfettişliğine Giriş

    Madde 19- TMO Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına tayin edilebilmek için yapılacak giriş sınavlarım kazanmak şarttır.

    Adaylar öncelikle Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak eleme sınavına katılırlar. Sınavın usul ve esasları, bu amaçla düzenlenecek Yönetmelikle belirlenir.

    ÖSYM'ce yapılacak eleme sınavını kazanan adaylar, bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, Meslek Giriş sınavlarına da katılırlar.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Kurulu

    Madde 20- TMO Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavım yapacak kurul, TMO Genel Müdürlük Makamının onayı ile TMO Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında dört TMO Başmüfettişi veya Müfettişlerden oluşur. Ayrıca iki TMO Başmüfettişi veya Müfettişi yedek üye olarak tespit edilir.

    Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için gerektiğinde ilgili fakülte ve yüksek okulların öğretim üyelerinden de yararlanılabilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Girebilme Şartları

    Madde 21- TMO Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için,

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı şartlar ile TMO Personel Yönetmeliğinde belirtilen memur olabilmek için aranan nitelikleri taşımak,

    b) Türkiye'deki Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Ziraat Mühendisliği Fakülteleri ile en az 4 akademik yıl eğitimle lisans diploması veren ve yukarıda belirtilen fakültelere eşitliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki benzeri eğitim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

    c) Sınavın başlama tarihinde 30 yaşını bitirmemiş olmak, ( Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir. )

    d) Askerlik hizmetini yapmış bulunmak veya tecilli olmak,

    e) Herhangi bir daire ve kuruma karşı mecburi hizmet yükümlülüğü veya iş sözleşmesi bulunmamak,

    f) Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde ve her türlü iklim şartlarında yolculuk yapmaya elverişli olmak,

    g) Bu yönetmelikle özel şartlan belirlenmiş olan Müfettiş Yardımcılığı seçme sınavına daha önce iki defadan fazla girmiş bulunmamak.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının İlanı

    Madde 22- Eleme sınavını kazanan adayların meslek giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş şartlan, Resmi Gazete' de ve Türkiye genelinde yayımlanan en az iki gazetede duyurulur.

    Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri

    Madde 23- Sınava girmek isteyenler TMO Teftiş Kurulu Başkanlığına iki fotoğraf, aday formu ve Yüksek Öğrenim Kurumu Diploma ve Bitirme Belgesinin aslı veya (Ek ibare: 25/06/2011-27975 S.R.G. Yön/1.mad) Teftiş Kurulunca onaylı sureti ile müracaat ederler.

    Aday formunda adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan Yüksek Öğretim Kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

    Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

    a) (Değişik bend: 25/06/2011-27975 S.R.G. Yön/1.mad) T.C. Kimlik numarası beyanı,

    b) (Değişik bend: 25/06/2011-27975 S.R.G. Yön/1.mad) Görevini yapmaya engel bir sağlık sorununun olmadığına dair beyan,

    c (Değişik bend: 25/06/2011-27975 S.R.G. Yön/1.mad) Askerlik durumu beyanı,

    d) 4,5 x 6 ebadında 6 adet fotoğraf,

    e) (Değişik bend: 25/06/2011-27975 S.R.G. Yön/1.mad) Adli sicil beyanı,

    f) Kendi el yazısı ile hal tercümesi.

    (Bu hal tercümesinde baba ve ana adlan ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adlan, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yeri

    Madde 24- Yazılı ve sözlü sınav Ankara'da yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Belgesi

    Madde 25- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir. Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konulan

    Madde 26- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

    A-HUKUK

    a) Anayasa Hukuku ( Genel Esaslar )

    b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat

    c) Ceza Hukuku ( Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler )

    d) Medeni Hukuk ( Genel Esaslar ve Ayni Haklar )

    e) Borçlar Hukuku ( Genel Esaslar )

    f) Ticaret Hukuku ( Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak )

    g) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku ( Genel Esaslar )

    B-İKTİSAT

    a) İktisat Teorisi ( Mikro-Makro Ekonomi vb.)

    b) Genel Ekonomik Sorunlar

    c) Para- Banka, Kredi ve Konjonktür

    d)Milli Gelir

    e) Milletlerarası iktisadi Münasebetler ve Teşekküller O İşletme Denetimi ve Finanssal Yönetim

    C-MALİYE

    a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

    b) Türk Vergi Kanunlarının Esasları

    c) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları

    d) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri

    e) Kamu Borçlan

    D- MUHASEBE

    a) Genel Muhasebe

    b) Bilanço Analizi ve Teknikleri

    c) Ticari Hesap

    E-YABANCI DİL

    a) İngilizce

    b) Fransızca

    c) Almanca (dillerinden birisi)

    F-TARIMSAL KONULAR

    a) Tarımsal Ekonomi

    -Tarımsal Gelirin Milli Gelirle Olan İlişkileri .

    -Tarımsal Ürün Maliyetleri.

    -Tarımsal Ürünlerin Ülkemiz ve Dünya Ticaretindeki Yeri

    b) Tarımsal Coğrafya

    -Tarım Popülasyon İlişkileri.

    -Ekili Arazilerin, Ürün Çeşitleri İle Olan İlişkileri.

    -Hububat, Bakliyat ve Haşhaş Kapsülü Üretimi ve Ülkemizin Bu Üretim İçerisindeki Yeri.

    c) Tarım politikaları.

    -Destekleme politikaları

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi, Sözlü Sınava Çağrı ve Sınav Sonrası İşlemler

    Madde 27- Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için mesleklerine uygun konular ve yabancı dilden 100 tam puan üzerinden 60'dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir.

    Yazılı sınavda basan gösteren adaylar iadeli taahhütlü mektup veya telgrafla yeri, günü ve saati belirtilerek sözlü sınava çağırılırlar. Sözlü sınavda adayların yazdı sınav konulan ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.

    Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurul üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65'den aşağı olmaması şarttır.

    Giriş Sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

    Sınavda basan gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçlan kazanılmış hak sayılmaz.

    Sınav sonuçlan, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

    Aynı giriş sınavında basan gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına tayinleri sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Madde 28- Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur:

    a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b)Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

    c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

    d)Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,

    e) Sosyal, Kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarım sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak.

    Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı

    Madde 29- Müfettiş Yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

    a) Birinci donem çalışmaları:

    Bu dönem çalışmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığınca kurul yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut mer'i mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

    b) İkinci dönem çalışmaları:

    Bu dönem çalışmaları, bu yönetmeliğin 5/a maddesinde belirtilen birimlerin teftişinde grup halinde yapılır. Bu teftişler, Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir. Yetiştirme görevi, müfettiş yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç müfettişe verilir.

    Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulunduktan Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler. Tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamaz, rapor ve izahname düzenleyemezler. Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi için Kurul Başkanlığınca bir çalışma programı düzenlenir.

    Grup Başkanları programlanın, mevzuat ve tatbikatının, teftiş ve tahkik usullerinin, yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettişler, Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını, en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlerler.

    c) Üçüncü dönem çalışmaları:

    Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını basan ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, yanında çalıştıktan Müfettişlerin mütalaaları da alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca resen teftiş, tetkik ve tahkik yetkisi verilebilir.

    resen teftiş, tetkik ve tahkike yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları, resen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte vazife görürler.

    Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

    Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma

    Madde 30- Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Müfettişlik karakter ve vasıflan ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, " Yeterlik Sınavı " beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir memuriyete nakledilirler.

    Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik Sınavı

    Madde 31- Müfettiş Yardımcıları üç yıllık 1)ir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az 1 ay önce ilgililere duyurulur.

    Bu sınavda basan gösterenler Müfettişliğe tayin edilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Müfettişliğe Tayin

    Müfettişlik Yeterlik Sınavı Kurulu

    Madde 32- Müfettişlik yeterlik sınavını bu yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen sınav kurulu yapar.

    Sınavlar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

    Yeterlik Sınavı Programı

    Madde 33- Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı aşağıda kapsamı belirlenen "Yürürlükteki Mevzuat ve Uygulama", "Muhasebe" ile "Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri" nden sorular seçilmek suretiyle, bir veya birkaç bölümde yapılır.

    A) MEVZUAT VE TATBİKATI

    a) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yönetim ve Denetlenmesine ait hükümler,

    b) Vakıf, Dernek, Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve işçi ve işveren teşekküllerine ait genel hükümler,

    c) Devlet Memurları Kanunu 233, 399 sayılı K.H.K ler ve 3771 sayılı kanun ile ilgili hükümler,

    d) Vergi ve Kambiyo mevzuatı ile ilgili genel hükümler,

    e) Harcırah Kanunu,

    f) Türk Ticaret Kanunu

    g) Türk Ceza Kanunu, h) Borçlar Kanunu,

    i) TMO Tüzük, Yönetmelik, İzahname ve Genelgeleri

    B) MUHASEBE

    a) Genel Muhasebe,

    b) Şirketler Muhasebesi,

    c) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

    d) Devlet Muhasebesi,

    Q TEFTİŞ İNCELEME VE SORUŞTURMA YÖNTEMLERİ

    a)Özel Soruşturma usulü getiren kanunlar,

    b)Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

    c)Raporlama Teknikleri ve Teftiş Yöntemleri,

    d)TMO Teftiş Kurulu Yönetmeliği.

    Yetişme Notu

    Madde 34- Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir.

    a) Kurs ve Seminer notu, ( Kurs ve Seminerler sonunda aldıktan notlar ortalaması)

    b) Etüt ve inceleme notu, ( Müfettiş Yardımcılarına verilen etüt ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara verilen not)

    c) Teftiş ve denetim notu ( Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıktan teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not)

    d) Tahkikat Notu, (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri rapor veya fezlekelere verilen not)

    e) Özel Not, (Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri hakkında yanında çalıştıkları TMO Müfettişleri ve Kurul Başkanı tarafından verilen notlar)

    Her bölümden verilecek notun 60'dan, yetişme notu ortalamasının ise 65'den aşağı olmaması gerekir.

    Yeterlik Sınav Notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 35- Yeterlik notu, yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur.

    Yazılı sınav kağıttan, Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başardı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir.

    Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda müfettiş Yardımcılarına Sınav Kurulu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması, sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır.

    Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Giremeyenler

    Madde 36- Yeterlik Sınavım kazanamayan yada mazeretsiz olarak sınava girmeyenler durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer bir göreve nakledilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yükselme Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

    Yükselme

    Madde 37- Yeterlik Sınavını basan ile verip Müfettişliğe tayin edilen Müfettişlerin maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri, genel hükümlere göre yapılır.

    Başmüfettişliğe Yükselme

    Madde 38- Başmüfettişliğe yükselmede esas, mesleki yetenek, kıdem, gayret ve basan ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak umumi intiba ve kanaatin müspet olmasıdır.

    Başmüfettişliğe aday olabilmek için, Müfettişin 1 inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir.

    Mesleki Kıdem

    Madde 39- Müfettişlik kıdemine esas süre, Müfettiş Yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

    Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası, müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki basan derecelerine göre tespit edilir.

    Başmüfettişlerin iadem sırası, her halde müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde Başmüfettişliğe a tarıma tarihi, aynı tarihte atananlar için müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki basan derecesi esas alınır

    Teftiş Kurulandan Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri

    Madde 40- Teftiş Kurulundan ayrılan müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri Genel Müdür' ün iznine bağlıdır.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemleri esas alınır.

    Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, 39 ncu madde hükümlerine göre tespit edilir.

    Müfettişlik Güvencesi

    Madde 41- Müfettişler, kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri ile bu yönetmeliğin 10'ncu maddesine aykırı davranışları tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar .

    Bu hallerin, yargı karan, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle kanıtlanması esastır.

    Müfettişlerin İdari Kademelerde Görevlendirilmesi

    Madde 42- Müfettişler, Müfettişlik haklan saklı kalmak üzere Genel Müdürün Olur' u ve Müfettişin rızası ile idari kademelerde geçici olarak görevlendirilebilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM Çalışma Konulan

    Teftişin Tanımı

    Madde 43- Çalışmaların, Yasa, Tüzük, Yönetmelik, İzahname, Genelge ve diğer emirlere göre, karlılık ve verimlilik ilkeleri gözetilerek etkin ve zamanında yürütülüp yürütülmediği,

    Para, para değerindeki kıymetli belge ve diğer varlıkların sayım, tartı, ölçü gibi yöntemlerle nitelik ve niceliklerinin gerektirdiği şekilde korunup korunmadığı,

    Yürürlükteki yazılı kural ve yöntemlerde, Kadro ihtiyacı ile mevcut durumda görevlilerin resmi ve özel niteliklerinde, yaptıkları işlemlerde başarıya engel, TMO amaçlarının gerçekleştirilmesine ters düşen, aksayan ve herhangi bir nedenle işlerin gidişinde uyumsuzluk yaratan yönler bulunup bulunmadığını araştırıp anlamak, bunları olduğu gibi belgeleyip saptamak, görevlilerin amaca uygun çalışmalarını sağlayacak güven, istek, TMO'ya bağlılık duygularını, bilgi ve özel yeteneklerini güçlendirip, yönlendirmek, saptanan sorunlarda ve genelde yöntemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde gerekli önlemleri önermekten oluşan çalışmalar bütünüdür.

    Merkez ve Taşra teşkilatı içindeki herhangi bir birim mutat ve makul süreler haricinde ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın teftiş dışı tutulamaz.

    Çalışma Konulan ve Düzenlenecek Raporlar

    Madde 44- Teftiş Kurulu Başkanlığının 5/a maddede yazılı kuruluş ve birimler düzeyinde yürüttüğü çalışma konulan ve bu çalışmalar neticesinde düzenlenecek olan rapor çeşitleri aşağıda gösterilmiştir. Teftiş, soruşturma ve incelemeler sonunda, duruma göre,

    a) Cevaplı Rapor

    b) İnceleme Raporu

    c) Genel Durum Raporu

    d) Personel Denetleme Raporu

    e) İdari Soruşturma Raporu

    f) Adli Soruşturma Raporu düzenlenir.

    Cevaplı Raporlar

    Madde 45- Müfettişler, teftişiyle görevlendirildikleri her işyeri için Kanun, Tüzük, Yönetmelik, İzahname, Genel ve Özel Emir Hükümlerine aykırı buldukları hususları tenkit

    etmek üzere cevaplı rapor düzenlerler. Cevaplı Raporların hangi servisler için ayrı, hangi servisler için birlikte olacağı Teftiş Kurulu Başkanlığınca iş gereğine göre belirlenerek Müfettişlere bildirilir. Bir servisin teftişi sonucunda tenkide değer bir konu görülmediği zaman cevaplı rapor düzenlenmez. Ancak durum iki nüsha bir mektupla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir. Aynı durumu açıklayan özel numaralı bir yazıda işyerine bırakılır. Teftiş sırasında gerek Türk Ceza Kanunu, gerek ceza koyan diğer kanunlarla TMO iç mevzuatı ve diğer emir ve talimatlar gereğince kanuni takibatı ve disiplin yönünden kovuşturmayı gerektiren hususlar cevaplı raporlara yazılmaz. Bu gibi konularda belirlenen bilgiler ayrı tutanaklar ile saptanarak soruşturma talebi ile bir yazıya bağlanarak Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Alınacak talimata göre hareket edilir.

    Cevaplı Raporların Kaç Nüsha Olacağı ve Yapılacak İşlem

    Madde 46- Cevaplı raporlar Genel Müdürlük birimleri ile Bölgelerin belirli servislerinin teftişinin yapılması halinde üçer nüsha, Şube veya ayrıca emir verilerek teftişi yaptırılacak işyerleri için dörder nüsha düzenlenir.

    Raporların ve cevapların asılları Müfettiş tarafından son görüş yazılarak birer mektupla Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir, ikinci suretler teftişi yapılan üniteye bırakılır. Üçüncü Suretler Müfettiş tarafından kendisinde alı konur.

    Şube teftişlerine ait raporların birer sureti, işyeri cevabı ve Müfettişin son görüşü ile birlikte bir mektupla Bölge Müdürlüğüne gönderilir. İlgili Bölge Müdürlükleri raporlar üzerine kendi yetkileri dahilinde verilmesi gerekli emirleri işyerlerine tebliğ etmekle birlikte verdikleri emir ve talimatın birer örneğini de Genel Müdürlüğe gönderirler. Müfettişlikçe hazırlanan "Son Görüşler" teftiş edilen üniteye bırakılmaz.

    Cevaplı Raporların Başkanlıkça İncelenmesi

    Madde 47- Teftiş Kurulu Başkanlığı cevaplı raporları bu husus için görevli kılınacak Müfettişlere şekil ve kapsamı bakımından incelettirir . Noksanlık görürse Başkanlıkça Müfettiş uyarılır. Gerekirse raporun noksanlıkları Müfettişe tamamlattırılır.

    Cevaplı Raporların Genel Müdürlük Servislerine Havalesi

    Madde 48- Cevaplı Raporlar Teftiş Kurulu Başkanı tarafından ilgili Daire Başkanlıklarına gereği yapılmak üzere havale olunur. Genel Müdürlük ilgili birimlerince cevaplı raporlar üzerinde yapılacak işlemler, Başkanlıkça takip edilerek izlenir ve sonuçlandırılması sağlanır.

    Cevaplı Raporların Genel Müdürlük Servislerinde İncelenmesi

    Madde 49- Cevaplı raporların Genel Müdürlük ilgili birimlerinde kısa bir süre içinde incelenmesi üzerine teftişi yapılan yere gereken tebligat yapılır. Bölgelere bağlı işyerlerinin teftişine ait raporların incelenmesi sonucunda işyerlerine yapılan tebligatın sureti de bilgi edinilmeleri için Bölge Müdürlüklerine gönderilir. İşyerlerine yapılan tebligatın iki sureti raporla birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına verilir. Bu tebligata müfettişler itiraz edebilirler. Teftiş Kurulu Başkanlığı bu itiraza iştirak ederse iş, Genel Müdürlüğe sunularak alınacak talimata göre sonuçlandırılır.

    Teftiş Gören Ünitenin Tebligat Üzerine Yapacağı İşlem

    Madde 50- Cevaplı raporlar üzerine Genel Müdürlükteki ilgili Daire Başkanlıkları tenkitlerin ve tekliflerin mevzuata ve uygulamaya ters görülenlerini işyerine tebliğ eder. Yapılacak tebligat dahilinde bildirilen hususların tamamlatılmış ve giderilmiş olduğunu işyeri en geç iki ay içinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

    İnceleme Raporu

    Madde 51- İnceleme raporu;

    a) Mer'i tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yollan ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin,

    b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

    c) Genel Müdürlükçe tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

    d) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin, bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

    İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği Daire Başkanlıkları göz önünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Genel Müdürlük onayı alınarak gereği yapılmak üzere Başkanlıkça ilgili birimlere gönderilir.

    Genel Durum Raporu

    Madde 52- Genel Durum Raporu, yıllık teftiş programlarının sonunda, program sırasında ifa edilen teftiş inceleme ve soruşturma görevleriyle ilgili olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı'na özet Bilgi vermek amacıyla düzenlenir.

    Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır:

    a) Teftiş yerleri, kurum ve kuruluşu, teftişi yapılan servisler ve yazılan raporlar,

    b) İhbar ve şikayet konulan, bunlar üzerine yapılan tetkik ve tahkiklerin neticeleri,

    c) Başkanlıkça programla beraber veya sonradan gönderilen tetkik konulan, yapılan incelemelerin sonuçlan,

    d) Görevden uzaklaştırılan memur varsa sayılan ve sebepleri,

    e) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar,

    g) İşyerleri ve çalışma araçtan ve diğer ihtiyaçlar,

    h) Teftiş olunan yerin verimlilik ve karlılık vaziyeti,

    i) Teftiş yılına ve gerekirse daha önceki yıllara ait programların teftiş yerine ait kısımlarının gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlerle uygun ve zorunlu görülen diğer hususlar.

    Genel durum raporları üç nüsha olarak düzenlenir ve Başkanlığa verilir.

    Ayrıca, birden fazla rapor düzenlenmesini gerektiren kapsamlı inceleme, soruşturma ve denetimler nedeniyle, Müfettiş tarafından ihtiyaç duyulması veya Başkanlığın talebi halinde, alınması istenen önlemlerin, müfettişlik önerilerinin ve gerekli görülen diğer hususların özetlenmesi amacıyla da genel durum raporu düzenlenebilir .

    Personel Denetleme Raporu

    Madde 53- Personel Denetleme Raporu, 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen, denetlenen birimlerin amir ve memurları hakkında müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten formlardır.

    Bu formlarda, denetlenen birimlerin amir ve memurlarının;

    a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,

    b) Çalışmaları, intizam ve enerjileri, yaş ve bünyeleri,

    c) Yaratıcı zeka ve kavrayış kabiliyetleri,

    d) Amir ve memurların, iş sahibi vatandaşlara karşı davranışları,

    e) Çevre ile ilişkileri ve yaşayış şekilleri,

    f) İtimada şayan olup olmadıkları,

    g) Görevinde basan dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenmeyecekleri,

    h) Dirayetli olup olmadıkları, hususlarında müfettişin objektif bilgi ve gözlemlere dayanan kanaatleri belirtilir. Yetersiz ve demlendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.

    Personel Denetleme Raporları müfettiş tararından kendi el yazısı ile tek nüsha olarak düzenlenip, her biri üzerinde ilgili personelin adı, soyadı, unvanı ve sicil numarası yazılı kapalı zarf içerisinde hakkında Personel Denetleme Raporu düzenlenen personeli gösterir iki adet liste hazırlanarak bir yazı ekinde müfettiş tarafından personel birimine iletilmek üzere Kurul Başkanlığına verilir.

    Müfettişlerce düzenlenen Personel Denetleme Raporları, personelle ilgili tayin, terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemler sırasında mutlaka dikkate alınır.

    İdari Soruşturma Raporu

    Madde 54- İdari soruşturma raporları Teftiş ve Soruşturmaya tabi personelin disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemleri için düzenlenir.

    Adli Soruşturma Raporu

    Madde 55- Teftiş, soruşturmaya tabi personel ile suca iştirak eden memur olmayan şahısların, Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel Kanunlara göre suç sayılan eylemleri ile ilgili olarak düzenlenen raporlardır. Raporda cezai takibat gerektiren olay, failleri ve olayı kanıtlayan somut delilleri ile birlikte açıkça gösterilir. TMO zararı meydana gelmiş ise bunun miktar ve mahiyeti ile kimlere tazmin ettirileceği ve somut delilleri açıklanarak, bu yolda karar verilmesi istenir. Gerektiğinde TMO mevzuatı yönünden Savcılığı aydınlatacak tarzda bazı kısa bilgiler verilir. Bu raporda idari tedbir ve tekliflere yer verilmez.

    Soruşturmaya Başlama

    Madde 56- Soruşturmaya başlanabilmesi için bu yönde verilmiş Başkanlık emri bulunması gereklidir. Bu konuda,

    a) Genel Müdürlük birimlerince soruşturulmaya verilmek istenen konu, olay ve kişilerle ilgili olarak hazırlanacak gerekçeler ekleriyle birlikte Genel Müdürün onayı alındıktan sonra Teftiş

    Kurulu Başkanlığına gönderilir. Bu gerekçe ve ekler Teftiş Kurulu Başkanlığına en az dörder kopya olarak gönderilir

    Teftiş Kurulu Başkanınca, gerekçede belirtilen konulan soruşturmak üzere, Müfettişlerden biri veya birkaçı bir yazı ile görevlendirilir.

    b) Müfettişlerce yürütülen teftiş ve inceleme görevleri sırasında, personelin gerek yasalar gerekse diğer mevzuat açısından Cezai ve Disiplin yönünden cezalandırılmalarını gerektiren bir davranış veya fiillerinin saptanması veya bu yönde Müfettişlere bir ihbar yapılmış olması durumunda, konu ile ilgili olarak ön inceleme yapılır. Bu inceleme sırasında saptanan kanıtların değerlendirilmesi sonucunda varılacak kanaat Müfettişçe bir yazı ile Başkanlığa bildirilir. Başkanlık, Müfettişlerden gelen soruşturma taleplerini, onayını almak üzere Genel Müdüre sunar, Genel Müdür tarafından onaylanan konulan soruşturmak üzere bir veya birkaç Müfettiş Başkanlıkça bir yazı ile görevlendirilir. Soruşturma Olur gereği çerçevesinde yapılır. Olur haricine çıkılamaz. Gerekiyorsa ek Olur alınır.

    c) Yapılan teftiş ve incelemelerde, kasada veya depolarda Müfettişlerin değerlendirmelerine göre önemli sayılabilecek açıkların görülmesi, yangın çıkması, sahte belge düzenlenmesi gibi yasal açıdan suç oluşturan ve derhal soruşturmaya başlanılmaması durumunda kanıtların ortadan kaybolması ihtimali olan durumlarda Müfettişler izin almaksızın soruşturmaya başlayarak durumu aynı gün telgrafta ve olabildiğince açık bir şekilde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    Bu tür önemli ve acil durumlarda, olayın savcılığa bildirilmesi zorunlu görüldüğünde, konu adli soruşturma raporu sonradan verilmek üzere bir yazı ile savcılığa ihbar edilerek durumdan Teftiş Kurulu Başkanlığı en seri haberleşme yoluyla haberdar edilir.

    Soruşturmanın Yürütülmesi ve Delillerin Toplanması

    Madde 57- Soruşturmaya varsa muhbir ve şikayetçinin ihbar veya şikayetlerinin mahiyeti ile buna ait delilleri açıklamak ve göstermek yoluyla başlanır. Muhbir veya şikayetçinin izahatından ve göstereceği delillerin neler olduğu anlaşıldıktan, muhbir veya şikayetçi olmayıp inceleme veya teftişler sırasında sezinlenen hususların konusu ve mahiyetler de tutanakla tespit edildikten sonra, soruşturma konusunu teşkil eden hareket veya olayla ilgili bütün kayıt ve belgelerin incelenmesine girişilir. Bu arada gösterilen veya lüzum görülen şahitlerin bilgi ve görgüleri ile başka bir diyecekleri olup olmadığı da tespit olunmak suretiyle, soruşturma konusunun leyhi ve aleyhindeki bütün deliller toplandıktan sonra hakkında soruşturma yapılan memurun ifadesinin tespitine geçilir.

    İlgilinin leyh ve aleyhinde toplanan bütün deliller açıkça izah edilerek kendisine yüklenen hususlar hakkında ne diyeceği sorulur. İlgili bu ifade sırasında yeni deliller ortaya koyar veya şahitler gösterirse bunlarda incelenir ve dinlenir. Bu inceleme ve dinleme sonunda ortaya çıkacak durum gerekli açıklama yapılarak ilgiliye duyurulur.

    Bir diyeceği olup olmadığı tekrar sorulur. Bu işleme, ilgilinin gösterebileceği başkaca delil veya şahit kalmayıncaya kadar devam edilir. İlgilinin başkaca bir delili ve diyeceği bulunmadığını beyan etmesi üzerine ifade alınmasına son verilir.

    Soruşturma konulan birden fazla ise bunlara numara verilmek suretiyle müstakil başlıklar allında incelenir

    Savunma

    Madde 58- Ceza uygulamasını gerektiren hallerde ilgili personelin yazılı savunmasının alınması zorunludur. Savunması alınacak personele suç sayılan fiil ve davranışları, kanıtlan ile birlikte yazık olarak net bir biçimde bildirilerek ve personelin talebi halinde suçlandığı konuyla ilgili belgeleri inceleme imkanı sağlanarak bu konularda savunmasını yapması istenir.

    Personel, savunmasını yapması için kendisine müfettişçe yazılan yazıyı aldığı günden itibaren ve 7 günden az olmamak üzere verilen süre içerisinde savunmasını yapar. Müfettişçe verilen süre içerisinde yasal bir nedene dayanmaksızın savunma yapmayan personelin savunma hakkı düşer. Personelin savunmaları sırasında, başka tanıkların dinlenmesi veya inceleme yapılması zorunluluğu doğarsa, soruşturma bu yönlerden sürdürülür.

    Bilirkişi Tetkikleri

    Madde 59- Soruşturma sırasında muayene, tahlil ve bilirkişi tetkikatı gibi teknik ve uzmanlık balonundan derinleştirilmesine lüzum görülen hallerde yaptırılacak olan bu tür inceleme sonuçlarını gösteren belgeler de deliller arasında gösterilir ve soruşturma evrakına bağlanır.

    İstizah ve İstinabe

    Madde 60- Soruşturma sırasında ilgili personel veya şahidin soruşturma yapılan yerde bulunmadığı hallerde Müfettiş tarafından kendisine soru kağıdı gönderilir. Bu kağıt gönderilirken, personel veya şahidin bulunduğu yerin uzaklık veya yakınlığına göre cevap vermesi için uygun bir süre tanınır. Personel ve şahitlerin ifadeleri işyeri amirleri aracılığı ile de alınabilir. Bu taktirde hazırlanacak soru kağıdı bir mektuba bağlanarak işyeri amirine gönderilir. Soru kağıdında sorulacak hususların nelerden ibaret olduğu etraflıca belirtilir. İşyeri amiri soru kağıdını ilgiliye tebliğ ederek cevabı tanınan zaman zarfında Müfettişe intikal ettirir.

    Adresi Belli Olmayan Şahit ve Personel

    Madde 61- Görevinden ayrılmak ve gittiği yer bilinmemek gibi sebeplerle nerede olduğu anlaşılamayan ve aranıp araştırılmakla da adresi öğrenilemeyen şahit ve personelin ifade ve savunmaları alınamadığı hallerde adli veya idari soruşturma raporunda açıklamak suretiyle soruşturma yanda bırakılmayarak sonuçlandırılır.

    Ancak durumu gösteren belgeler soruşturma dosyasına konulur.

    Soruşturmanın Sonucu

    Madde 62- Yapılan her soruşturma bir idari soruşturma raporuna bağlanır. Olayda adli takibatı gerektiren bir husus var ise adli soruşturma raporu düzenlenir. Ancak soruşturma ile görevli Müfettiş, muhbirin ve delillerin bulunmaması veya hadisede suç unsuru tespit edilememesi gibi sebeplerle, soruşturmayı inceleme safhasında kesmeye mecbur kaldığı takdirde, incelemelerin sonucunu Teftiş Kurulu Başkanlığına bir mektupla bildirir. Varsa bu mektupta konu ile ilgili tedbir ve tekliflere yer verilir.

    İdari Soruşturma Raporu ve Adli Soruşturma Raporunun Şekli ve Ne Yolda Hazırlanacağı

    Madde 63- İdari ve Adli Soruşturma Raporları başlıca şu kışından ihtiva eder;

    a ) Başlangıç

    1 ) Soruşturma konusundan ne zaman ve ne suretle bilgi sahibi olunduğu,

    2 ) Fiilin işlenme tarihi,

    3 ) Soruşturmaya nerede ve ne zaman başlandığı,

    4 ) Soruşturmanın nelerden ibaret olduğu.

    b ) Delillerin Tahlili ve Tartışılması

    Bu kısımda soruşturulan konuların toplanan deliller doğrultusunda sabit olup olmadığı hususu ilgililer ve varsa Ofis zararı gösterilmek suretiyle hiç bir tereddütte meydan verilmeyecek şekilde detaylı ve açıkça izah olunur. Toplanan somut delillere göre sonuca varılır.

    c) Özet

    Bu bölümde tahlil ve tartışma kısmında detaylı şekilde izahı yapılan hususlar yine maddeler halinde özetlendikten sonra kısaca varılan sonuç belirtilir.

    d)Sonuç

    Sonuç bölümünde aşağıdaki hususlara yer verilir.

    1) Cezai yönü: Burada soruşturulan olayda Türk Ceza Kanunu veya ceza vazeden sair Kanunlara aylan, takibatı gerektiren bir eylem var ise kısaca belirtildikten sonra, yazdan adli soruşturma raporunun tarih ve numarası ile hangi Savcılığa hitaben kaleme alındığı açıklanır.

    2) Disiplin Yönü: Olayda ihlal edilen disiplin hükümleri ile, failleri ve bunların fiil ve hareketlerine uyan cezalar gösterilerek cezalandırılmaları teklif edilir. Hafifletici nedenleri var ise izahı yapılarak cezanın hafifletilmesi istenir.

    3) İdari Yönü: Soruşturma konulan ile ilgili tedbir, teklif ve tavsiyeler bu bölümde ileri sürülür. Acil hususlarda bunlar mektuplarla intikal ettirilir. Bu kısımda mektubun tarih ve numarası belirtilir.

    4) Ofis Şahsi Hakkı Yönü : Burada olayda meydana gelen Ofis zararı miktarı ve varsa müsebbipleri gösterilir . Zararın tazmini veya netice hesabına intikali teklifleri belirtilir. Hukuk davası açılması gerekiyorsa bu konu da belirtilir.

    5) Zaman Asımı Yönü: Olayla ilgili zaman aşımına idarenin dikkati çekilmek üzere tarihleri açıkça gösterilir. Sürenin dolması çok yakın ise durum daha evvel bir mektupla intikal ettirilir.

    ( 1, 2, 3, 4, 5. bölümlerde yazdı hususlar adli soruşturma raporlarına konulmaz.)

    İdari Soruşturma - İnceleme Raporu ve Adli Soruşturma Raporunun Kaç Örnek Olacağı

    Madde 64- İdari soruşturma raporlan ile inceleme raporları üç, adli soruşturma raporlan dörder örnek olarak hazırlanır. İdari soruşturma ve inceleme raporlarının asılları de bir kopyası, adli soruşturma raporlarının ise asılları ile iki kopyası bir mektuba bağlanarak Genel Müdürlüğe (Teftiş Kurulu Başkanlığına) gönderilir. Diğer kopyalar Müfettişin dosyasında kalır.

    Eklerin Sıralanması ve Tasdiki

    Madde 65- Teftiş ve soruşturma sonunda hazırlanan raporların bütün ekleri Müfettiş tarafından mühürlenerek imzalanır. Raporların ekleri için bir dizi pusulası yapılır. Bunda ekin sıra no , tarih- sayısı ve mahiyeti açıklanır. Bu pusulanın altı Müfettiş tarafından mühür ve imza ile tasdik olunur. Raporların aslına eklerin asılları, ikinci, üçüncü veya dördüncü örneklerine de eklerin Müfettiş mührü ile tasdikli örnekleri bağlanır.

    Raporlar Üzerinde Yapılan İşlemler

    Madde 66- Raporlar, Başkan veya görevlendireceği bir Refakat Müfettişi tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Başkanca belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

    Raporlar üzerindeki Başkanlıkça yapılan incelemeden sonra aşağıdaki prosedür uygulanır.

    a) Cevaplı raporlar ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili birimlerde izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığına aittir.

    b) Raporlar üzerine Genel Müdürlük Makamı' nca uygulanması yerinde görülen işlemlere ait bildiriler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca, raporu yazan Müfettişe, rapor, birden fazla Müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

    Soruşturma ve inceleme Raporlarının "Sonuç" bölümlerindeki müfettişlik önerileri üzerine yapılan işlemler, işlem tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Müfettişe bildirilir. Herhangi bir işlem yapılmaması halinde bununda gerekçeli olarak bildirilmesi gerekir.

    c ) Müfettişler yapılan tebligatı uygun ve yeterli buldukları taktirde "görülmüştür" notu ile Teftiş Kurulu Başkanlığına geri gönderirler. Aksi halde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    d ) Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında Teftiş Kurulu Başkanı konuyu gerekirse yeniden inceletir veya gereğini bizzat yapar.

    e) Müfettişlerin inceleme ve soruşturma görev onayı dışında kalan ve kurumun daha mükemmel sonuç almasını temine yönelik tavsiyeleri, Genel Müdürlük kanalıyla ilgililere tebliğ edilmek üzere ilgili makama gönderilir. Bunların yerine getirilip getirilmediği ilgililerce takip edilir. Uyulmaması haklı bir sebebe dayanıyorsa durum bir raporla belirtilir. Aksi halde sorumlular hakkında Genel Müdürlük onayı ile soruşturmaya geçilir.

    f) Raporlarda disiplin cezası uygulanması teklifi mevcut ise bu raporlar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı kanalıyla Disiplin Kurullarına gönderilir ve bu kurullar tarafından karara bağlanır.

    g ) Raporlarda idari mahiyette teklif ve tavsiyeler mevcut ise Genel Müdür' ün emir ve havalesine istinaden ilgili Daire Başkanlıkları gereğini yerine getirirler .

    h ) Raporlarda Ofis şahsi hakkını ilgilendiren bir teklif mevcut ise, İlgili Daire Başkanlıkları Makam' ın Olur emrine göre durumu değerlendirirler.

    i ) Adli soruşturma raporları gereği yapılmak üzere Genel Müdürlük onayı ile Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

    BEŞİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

    Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

    Madde 67- a) Teftişe veya tahkike tabi bulunan görevli memur ve personel, para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak zorundadır. Teftişe tabi olanlar müfettişçe sorulan sözlü veya yazılı sorulan da cevaplandırmakla yükümlüdürler.

    b ) Teftişe veya tahkike tabi işyerinde görevli memur ve personel, Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerim veya asıllarım vermek zorundadır.

    Asılları alınan evrak ve belgelerin, Müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklanmak üzere, evrak ve belgelerin alındığı birimlere verilir.

    c ) Teftişe veya tahkike tabi işyerinin yöneticisi teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için Müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

    d ) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi personel, teftiş, inceleme veya soruşturmayı yapan müfettişin muvafakati olmadıkça izin vesaire sebeplerle işyerinden ayrılamaz .

    Hakkında teftiş, inceleme ve soruşturma yapılan personele verilmiş olan izinlerin kullandırılması, hastalık ve bunun gibi mücbir sebepler dışında müfettişin isteği üzerine, teftiş, inceleme ve soruşturma sonuna kadar durdurulur.

    İznini kullanmaya başlamış olan personel müfettişin isteği üzerine geri çağrılır

    İKİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

    Maaş, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması

    Madde 68- Müfettişlere yürürlükteki yasalara göre aylık ödeme, ikramiye, gider karşılıkları ve günlük verilir Bir ay içinde gerçekleşecek hakedişleri karşılığındaki avanstan ve devreden hakedişlerini Genel Müdürlük Merkez Muhasebesinden veya tüm işyerlerinden kendilerine Genel Müdürlükçe verilen kredi cüzdanı ve çek karnesini kullanarak çekerler. Kredi cüzdanında yazdı aylık limiti aşmamak kaydıyla çektikleri miktar, ay sonunda hakediş ve çalışma cetvelinde gerçekleşen miktardan fazla ise, fazla çekilmiş olan miktar geri verilir. Ancak ay sonunun yolculukta geçmesi, veya hafta tatiline rastlaması gibi zorunlu durumlarda fazlalık, gelecek ayın ilk hakedişi noksan çekilmek suretiyle kapatılır Hakediş cetvelleri 4 örnek tanzim edilerek 3 örneği Başkanlığa gönderilir.

    İzin Kullanılması

    Madde 69- Müfettişler, Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yazı ile bildirirler.

    Haberleşme

    Madde 70- a ) Müfettişler, teftiş, tetkik ve tahkik çalışmaları sırasında ilgili birimlerle münasebetlerinde doğrudan doğruya haberleşme yaparlar.

    b ) Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre gerekli iletişim aracı kullanılır.

    c ) Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderilecek yazılardan diğer dairelere ulaştırılması gerekli görülenler yeter sayıda hazırlanır.

    d ) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarım aynı gün Teftiş Kurulu Başkanlığı'na en seri vasıta ile bildirirler ve bunu yazıya bağlarlar. Birlikte çalışmalarda yazışma ve haberleşmeler kıdemli müfettiş tarafından yapılır.

    Kayıt ve Dosya isleri

    Madde 71- a ) Müfettişler, yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer örneğini ve kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

    b ) Raporlar ilgili Makamlara birer yazıya eklenerek gönderilir.

    c ) Müfettişler, çeşitli Makamlara gönderdikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazılan bir "kayıt defteri" ne işlerler ve gönderdikleri yazılara özel sayılarını verirler.

    Müfettişlik Mühür ve Belgeleri, Demirbaşlar

    Madde 72- TMO Müfettişleri ve yetkili Müfettiş Yardımcılarına Mühür beratı ile birlikte birer resmi mühür verilir. Ayrıca Müfettişler ile yetkili ve yetkisiz Müfettiş Yardımcılarına Genel Müdür tarafından imzalanmış Müfettişlik Kimlik Belgesi verilir.

    Müfettişlere, yazı ve hesap makinesi, çanta gibi demirbaşlar Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca sağlanır.

    Yönergeler

    Madde 73- Bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar çıkarılacak yönergeler ile belirlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Geçici Hükümler

    Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte TMO Teftiş Kurulunda Başkan ve Müfettiş olarak görev yapanların kazanılmış haklan saklıdır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kaldırılan Mevzuat, Dayanak, Yürüdük ve Yürütme

    Kaldırılan Mevzuat

    Madde 74- 01/01/1984 tarihli, 960055/186 sicil ve müdevvenat sayılı Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile 03/03/1977 tarih, 960055/138 sicil ve müdevvenat sayılı Yönetmelik Hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Dayanak

    Madde 75 - Bu Yönetmelik, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki 08/06/1984 tarih ve 233 saydı KHK ile bu KHK'nin bazı maddelerim değiştiren 29/01/1990 tarih ve 399 saydı KHK ve 233 sayılı KHK uyarınca 11/12/1984 tarih ve 18602 saydı Resmi Gazete' de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü hükümlerine istinaden düzenlenmiştir.

    Yürürlük

    Madde 76- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 77 - Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar