TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

   

    Yürürlük Tarihi: 24/05/2001

    Sicil No : 0003 0102 0001

    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :

    Kuruluş Amacı

    Madde 1 - Ofisin faaliyet konusuna giren, haşhaş kapsülü ve uyuşturucu maddeler dışındaki ürünlerin ekiliş ve gelişim durumlarını izlemek, üretim ve alım tahminlerini yapmak, bu ürünlerin satın alma, depolama, muhafaza ve ambar zararlıları ile mücadele esas ve şartlarım tespit etmek, uygulanmasını sağlamak, Umumi Mağazacılık faaliyetlerinde bulunmak, birimi ile ilgili konularda eğitim hizmeti vermek, tohumluk ithali hazırlama ve dağıtımı ile ilgili işlemleri yürütmek, ürünlerin ve mamullerinin fiziksel, kimyasal, fizikokimyasal, mikrobiyolojik, mikotoksin ve teknolojik analizlerini yapmak, tanımlarım değerlendirmek, amacına uygun bilimsel çalışmalar yapmak, çalışma konularıyla ilgili Ofis birimleri ve dış kuruluşlara teknik destek ve görüş vermek, ithalat ve ihracatlarda gözetmen firmaları ihale yoluyla belirlemek, görev konularında geleceğe dönük plan ve projeksiyon çalışmaları yapmak amacıyla merkezde Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

    Teşkilat Yapısı

    Madde 2 - Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığının teşkilat yapısı aşağıda gösterilmiştir:

    Daire Başkanı Sekreterlik

    Hububat Alım ve Muhafaza Şube Müdürlüğü Hububat Alım Servisi Şefliği Hububat Muhafaza ve Mücadele Servisi Şefliği

    Bakliyat - Mısır ve Çeltik Alım ve Muhafaza Şube Müdürlüğü Bakliyat - Mısır ve Çeltik Alım Servisi Şefliği Bakliyat - Mısır ve Çeltik Muhafaza Servisi Şefliği

    Tohumluk ve Rapor Tetkik Şube Müdürlüğü Tohumluk Servisi Şefliği Rapor Tetkik Servisi Şefliği

    Ürün Teknolojisi ve Laboratuar Şube Müdürlüğü Hububat - Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Servisi Şefliği Kalite Kontrol Laboratuar Servisi Şefliği Mikrobiyolojik Araştırma ve Mikotoksin Laboratuar Servisi Şefliği

    Başkanlık Haberleşme Servisi Şefliği Görevler

    Madde 3 - Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığının görevleri, teşkilat yapısı içinde yer alan Şube Müdürlüklerinin görevleri toplamından oluşur.

    Başkanlık, bu Şube Müdürlüklerinin çalışmalarının planlanmasını, kendi aralarında ve diğer Birimlerle olan ilişkilerinde koordinasyonun sağlanmasını ve görevlerin yürütülmesini takip ve kontrolle görevlidir.

    I - Hububat Alım ve Muhafaza Şube Müdürlüğü A - Hububat Alım Servisi Şefliği

    1 - Buğday, arpa, çavdar ve yulafın yıllık ekiliş ve gelişim durumlarını izlemek ve değerlendirmek, üretim ve alım tahminlerini yapmak, ilgili birimlere tahminler hakkında bilgi vermek,

    2 - İç ve Dış Ticaret Dairesi Başkanlıkları verileri ve ilgili diğer kaynaklardan yararlanarak bu ürünlerin dünya genelindeki ekiliş ve üretim tahminleri, iç ve dış borsa ve piyasa fiyatları, üretim maliyetleri ve benzeri faktörleri değerlendirerek alım fiyatlarının tespitine yardımcı olacak raporları hazırlamak,

    3 - Alım fiyatlarının tespitini takiben satın alma şartlarını belirlemek, alım baremleri ve genelgesini hazırlamak, Yönetim Kurulu'nun onayından sonra uygulanmasını sağlamak,

    4 - Temizleme, paçal ve gerekli kod değişikliği işlemlerini, ilgili birimlerle işbirliği yaparak yürütmek,

    5 - Alım döneminde hububatla ilgili açılıp kapatılacak daimi ve geçici alım merkezlerini tespit etmek, teklifte bulunmak, onaylanmasından sonra açılış ve kapanışı ile ilgili işlemleri yürütmek,

    6 - İlgili servislerle işbirliği yaparak hububatın sınıflandırılmasını sağlamak, belirli aralıklarla ihtiyaç sahiplerine mevcut stokların dökümünü vermek, bu dökümlerin yapılmasını sağlayacak bilgisayar programlan konusunda görüş bildirmek,

    7 - Alımlarla ilgili dilek ve şikayetleri incelemek ve sonuçlandırmak.

    B - Hububat Muhafaza ve Mücadele Servisi Şefliği

    1 - Stoklanan ürünlerin en uygun biçimde muhafaza, muayene ve mücadelesi konusunda usul ve sistemleri araştırmak, tespit etmek ve uygulamaya koymak,

    2 - Muhafaza ve mücadele için gerekli ilaçlarla, malzemeleri tespit etmek, satın alınan ilaç, alet ve malzemelerin yıllık kullanım durumlarına göre teşkilata dağıtımını ve gerektiğinde bölgeler arası nakillerini sağlamak,

    3 - Muhafaza, muayene ve mücadele için gerekli ilaç, alet, cihaz ve malzemelerin bakımı, muhafazası ve kullanımı hakkında teşkilata gerekli talimatı vermek ve izlemek,

    4 - Muhafaza altındaki stokların durumu hakkında, muhafaza ve mücadele yönünden işyerleri ve bölgelerde alınan önlemleri izlemek, gerektiğinde teşkilata bu konularda tamamlayıcı talimatlar vermek,

    5 - Depolama ve muhafaza yönünden öncelikle şevki veya satışı gereken ürünlerin taşınması veya satışı konusunda ilgili birimler düzeyinde gerekli girişimlerde bulunmak,

    6 - Ofis dışındaki kişi ve kuruluşlara yapılacak fümigasyon ve dezenfeksiyon işlemlerine ait esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

    7 - Hububat muhafaza ve mücadelesi konusunda Mikrobiyolojik Araştırma ve Mikotoksin Laboratuar Servisi Şefliğince yapılacak araştırmalarda belirlenen hususlarla ilgili olarak teşkilata gerekli bilgileri vermek, bunlarla ilgili uygulamalar yaptırmak ve alman sonuçları değerlendirmek,

    8 - İhracata verilecek hububatın ihraç kalite kriterlerini, yer ve miktarlarım, ithalatta ise ithal kalite kriterlerini belirlemek.

    II - Bakliyat - Mısır ve Çeltik Alım ve Muhafaza Şube Müdürlüğü A - Bakliyat - Mısır ve Çeltik Alım Servisi Şefliği

    1 - Bakliyat, mısır ve çeltiğin yıllık ekiliş ve gelişim durumlarını izlemek ve değerlendirmek, üretim ve alım tahminlerini yapmak, alım fiyatlarının tespitine yardımcı olacak raporları hazırlamak,

    2 - Bakliyat, mısır ve çeltiğin satın alma şartlarını, alım baremlerim ve genelgelerini hazırlamak, Yönetim Kurulu Kararını müteakip uygulanmasını sağlamak, görev verildiği takdirde aynı kapsamda diğer ürünlerle ilgili çalışmaları yürütmek,

    3 - Alım döneminde bakliyat, mısır ve çeltikle ilgili geçici alım merkezlerini tespit etmek, teklifte bulunmak, onaylanmasından sonra açılış ve kapanışı ile ilgili işlemleri yürütmek,

    4 - İlgili servisle işbirliği yaparak bakliyat, mısır ve çeltiğin sınıflandırılmasını sağlamak, belirli aralıklarla ihtiyaç sahiplerine mevcut stokların dökümünü vermek ve bu dökümlerin yapılmasını sağlayacak bilgisayar programları konusunda görüş bildirmek,

    5 - Alımlarla ilgili dilek ve şikayetleri incelemek ve sonuçlandırmak.

    B - Bakliyat - Mısır ve Çeltik Muhafaza Servisi Şefliği

    1 - Bakliyat, mısır ve çeltik ile görev verildiğinde satın alınacak diğer ürünlerin kıymet kaybına uğramadan en iyi şartlarda depolanmasını ve muhafazasını sağlamak,

    2 - Bu ürünlerden depolama ve muhafaza yönünden şevki veya satışı gerekenlerin taşınması veya satışı konusunda ilgili birimler düzeyinde gerekli girişimlerde bulunmak,

    3 - Bakliyat imalatı ve kalibrasyonu ile çeltik imalatını yaptırmak, imalat ve kalibrasyonla ilgili maliyet çizelgelerini izlemek ve kontrol etmek,

    4 - İhracata verilecek bakliyat, mısır, çeltik ve pirincin ihraç kalite kriterlerini, yer ve miktarlarım, ithalatta ise ithal kalite kriterlerini belirlemek,

    5 - Ürünlerin kurutulması ile ilgili işlemleri yürütmek, kurutma tesislerinin kullanımıyla ilgili kurutma ve depolama programlarının yapılmasını sağlamak,

    6 - Muhafaza yerleri ve büro binalarının kiralanması ve/veya kiraya verilmesine ilişkin esasları tespit etmek, kiralama işlemlerini izlemek; arsa, arazi depolama tesislerinin satın alınması, satılması, kurulacak muhafaza tesislerinin yeri, kapasitesi ve depolama yönünden teknik özellikleri konusunda ilgili birimlere görüş ve önerilerde bulunmak,

    7 - Kurutma cihazlarını kiralamak, kiraya vermek ve kurulacak kurutma cihazlarının yer ve kapasitelerini belirlemek,

    8 - Araba baskülleri ihtiyaç yerlerini tespit ederek, yapımının veya yer değiştirmesinin gerçekleşmesini teminen ilgili birimler düzeyinde girişimlerde bulunmak,

    9 - Gerektiğinde kamu ve özel kuruluşların araba basküllerinden yararlanması için gerekli girişimlerde bulunmak,

    10 - Satın alınacak çeltikler ve imalattan alınacak pirinçler ile bakliyat imalat ve kalibrasyonundan alınacak ürünlerin çuvallı olarak muhafaza edilebilmesi için gerekli çuval ihtiyaç programlarını hazırlamak, dağıtım miktarlarını belirlemek ve Genel Müdürlükte konuyla ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

    III - Tohumluk ve Rapor Tetkik Şube Müdürlüğü A - Tohumluk Servisi Şefliği

    1 - Ofise tohumluk ithal görevi verildiğinde ilgili birimlerle gerekli işbirliğini kurarak anlaşmayı yapmak ve tohumlukların ithalini takiben bir program çerçevesinde dağıtımını sağlamak,

    2 - Yurt içinde diğer kuruluşlarca yetiştirilen tohumlukların üreticilere dağıtılması işlemlerini bir program dahilinde yürütmek,

    3 - Dağıtımı takiben ilgili birimlere gerekli bilgileri iletmek,

    4 - Ofis olarak tohumluk hazırlanması ve dağıtımı konusunda gerekli çalışmaları yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

    B - Rapor Tetkik Servisi Şefliği

    1 - Bölge Müdürlükleri ve işyerlerinin olağan teftişleri sonucu düzenlenen Müfettiş raporlarının Başkanlık görevleriyle ilgili kısımlarını inceleyip değerlendirerek gerekli işlemlerin tamamlanmasını takiben Teftiş Kurulu Başkanlığına iletmek, Başkanlığa gelen soruşturma raporlarını inceleyerek mevcut mevzuat çerçevesinde sonuçlandırmak,

    2 - Yollamalarda meydana gelen ve Bölge Müdürlüklerince sonuçlandırılmayan analiz uyuşmazlıklarını ilgili birim ile işbirliği yaparak çözümlemek,

    3 - Depoların tasfiyesi sonucu ortaya çıkan noksanlık, fazlalık ve kıymet kayıpları ile ilgili açıklama belgelerinden Genel Müdürlüğe intikal edenleri inceleyerek gerekli işlemleri yapmak; noksanlık, fazlalık ve kıymet kayıplarına ait tüm bilgileri derlemek ve sonuçlandırmak.

    IV - Ürün Teknolojisi ve Laboratuar Şube Müdürlüğü

    A - Hububat - Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Servisi Şefliği

    1 - Ofisin faaliyet konusuna giren ürünler üzerinde gerekli fiziksel, kimyasal, fizikokimyasal ve teknolojik analiz ve araştırmaları yapmak, sonuçlarını değerlendirmek,

    2 - Stok numunelerinin; Laboratuar analizleri sonucunda yapılan değerlendirmelere göre kalitelerini tespit ederek gruplandırma/sınıflandırma çalışmalarını yapmak/yapılmasını sağlamak ve alım baremlerinin hazırlanması sırasında bu bilgileri ilgili birimlere iletmek,

    3 - Ofisin faaliyet konusuna giren ürünler ve mamulleri ile ilgili olarak TSE'ce yapılacak çalışmalara katılmak, kodeks toplantılarına iştirak etmek,

    4 - Ofisin faaliyet konusuna giren ürünlerin ve mamullerinin diğer ülkelere ait standartlarını temin etmek; gerektiğinde numuneleri üzerinde fiziksel, kimyasal, fizikokimyasal ve teknolojik analizler yaparak sonuçlarını değerlendirmek; uluslararası kuruluşlarca kabul edilen standart usullere göre yapılan analizlerle ilgili olarak kullanılan metotların geliştirilmesi ve yeni metotlar bulunması üzerinde çalışma ve araştırmalar yapmak,

    5 - Ürünlerin gerek iç, gerekse dış alım ve satışlarında teknik evsaf ve şartlarla ilgili görüş bildirmek,

    6 - Ofisin faaliyet konusuna giren ürünler ve mamullerinde gerektiğinde paçal çalışmaları yaparak amaca yönelik oranlan tespit etmek ve sonuçlan ilgili yerlere iletmek,

    7 - Ofisin faaliyet konusuna giren ürünlerin ve mamullerinin fire ile ilgili bilimsel çalışmalarını takip etmek, gerektiğinde bu konuda yapılan çalışmalara katılmak veya proje çerçevesinde çalışmalar yapmak,

    8 - Stoklardaki ürünlerin ve mamullerinin Gıda Maddeleri Tüzüğüne - Gıda Kodeksine ve ilgili yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek, mevcut şartlar veya değişen teknolojiye göre bu konular ile ilgili çalışmalara katılmak,

    9 - Ofisin faaliyet konusuna giren ürünlerin koleksiyon, grafik ve haritalarını yapmak,

    10 - Yapılan ithalat ve ihracat bağlantılarına paralel olarak gözetmen firma belirlenmesi amacıyla ihaleye çıkmak ve bu konuda ihale öncesi ve sonrası gerekli işlemleri yürütmek,

    11 - Uyuşmazlık konusu ürünlerin, stoklarının temsili numuneleri üzerinde gerekli Laboratuar çalışmalarını yapmak, uyuşmazlığın çözümüne esas olacak sonucu rapor halinde ilgililere iletmek.

    B - Kalite Kontrol Laboratuar Servisi Şefliği

    1 - Ofisin faaliyet konusuna giren ürünler ve mamulleri üzerinde fiziksel, kimyasal, fizikokimyasal ve teknolojik analiz ve araştırmalar yapmak, sonuçlarını değerlendirmek,

    2 - Uyuşmazlık konusu ürünlerin, stoklarının temsili numuneleri üzerinde gerekli Laboratuar çalışmalarını yapmak, uyuşmazlığın çözümüne esas olacak sonucu rapor halinde ilgililere iletmek,

    3 - Genel Müdürlük, Bölge ve Şube Müdürlükleri Laboratuarlarının düzenli çalışmalarını sağlamak, bu amaçla Laboratuarların cihaz, kimyasal madde ve diğer ihtiyaçlarını tespit ederek teminini sağlamak,

    4 - İşyerlerinden gelen numunelerin tesellümünü yapmak, özelliklerine göre muhafaza altına alınmalarını sağlamak,

    5 - Stok numunelerinin; Laboratuar analizleri sonucunda yapılan değerlendirmelere göre kalitelerini tespit ederek gruplandırma/sınıflandırma çalışmalarını yapmak/yapılmasını sağlamak ve alım baremlerinin hazırlanması sırasında bu bilgileri ilgili birimlere iletmek,

    6 - Ekmek çeşitleri, katkı maddeleri ve benzeri konularda ekmek deneme çalışmaları yapmak,

    7 - Tüketici merkezlerine ait un ve ekmek maliyet unsurları ile bu unsurlara etki eden faktörleri izlemek, Türkiye genelinde ekmek ve un fiyatlarına ilişkin çalışmalar yapmak,

    8 - Stoklardaki ürünlerin ve mamullerinin Gıda Maddeleri Tüzüğüne - Gıda Kodeksine ve ilgili yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek, mevcut şartlar veya değişen teknolojiye göre bu konular ile ilgili çalışmalara katılmak,

    9 - Ofis dışı özel ve kamu kuruluşlarının istekleri halinde Ofisin faaliyet konusuna giren ürünlerin ve mamullerinin analizlerini yapmak, TMO Kapasite Değerlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre işleme tabi tutarak rapor düzenlemek ve teknik görüş bildirmek,

    10 - Araştırma ve analiz sonuçlarından uygun ve gerekli görülenleri yararlanılmak üzere teşkilat birimleri ile üretici, değirmenci, fırıncı, tüketici, belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarına iletmek,

    11 - Gerektiğinde değirmenci ve fırıncıların teknolojik seviyelerini yükseltmek ve buğdayı daha iyi kullanmalarını sağlamak amacıyla ilgili birimle işbirliği yaparak eğitim programlan düzenlemek,

    12 - TSE ve Kodeks hazırlıkları ile ilgili komisyonlara katılmak,

    13 - Dahilde İşleme izin Belgesi kapsamında ihracat yapan firmalara yapılacak buğday satışları ile ilgili çalışmalara katılmak.

    C - Mikrobiyolojik Araştırma ve Mikotoksin Laboratuar Servisi Şefliği

    1 - Tahıl muhafazasında, mikrobiyoloji ve mikotoksinlerle ilgili son gelişmeleri, diğer ülkelerde yürütülen araştırmaları ve yayınları izlemek,

    2 - Konusu ile ilgili araştırmalar yapmak ve/veya yaptırmak, gerektiğinde bu konularda eğitim programları hazırlamak,

    3 - İşyerlerinden gelen numuneleri mikrobiyoloji ve mikotoksin yönünden incelemek,

    4 - Ofisin faaliyet konusuna giren ürünler ile mamulleri üzerinde mikrobiyoloji ve mikotoksin analizleri ve araştırmaları yapmak, sonuçlarını değerlendirmek,

    5 - Bilhassa tok sik özellik içeren ot tohumlan konusunda çalışmalar yapmak.

    V - Başkanlık Haberleşme Servisi Şefliği

    1 - Başkanlığın haberleşme, dosyalama ve arşiv işlerinin mevzuat ve mevcut yöntemlere uygun ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

    2 - Gelen ve giden yazıların ilgili defter, föy, fiş ve benzeri belgelere kayıtlarım yapmak, yaptırmak, görülmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak üzere Başkan, Şube Müdürlükleri ve ilgili Servislere iletmek,

    3 - Başkanlık personelinin özlük işleri ile ilgili işlemleri yürütmek ve şahıs dosyalarını tutmak,

    4 - Başkanlığın demirbaş, malzeme ve kırtasiye ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, ihtiyaç sahiplerine dağıtımını sağlamak, ıskat, münakale, onarım, bakım ve sayımlarım yapmak, bu işlere ilişkin kayıtlan tutmak,

    5 - Başkanlığa ait tüm yazım işlerini eksiksiz, doğru ve usulüne uygun olarak yapmak, teksir, baskı, cilt, fotokopi ve benzeri işlerin yapılmasını sağlamak.

    Personelin Görev - Yetki - Sorumluluk ve Nitelikleri

    Madde 4 - Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığının bünyesinde yer alan her kademedeki yönetici ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile taşımaları gereken özel nitelikler TMO Kadro Tanımları Kitabı ile düzenlenir.

    Görevlerin Yürütülme Şekilleri - İş İlişkileri

    Madde 5 - Başkanlık görevlerinin yürütülme şekline ait usul ve esaslar Başkanlığın ve konuyla ilgili birimlerin İş İzah Nameleri ve Hizmet Yönetmelikleri ile düzenlenir.

    Personelin tayin, nakil, tezkiye, terfi, görevlendirme, emeklilik ve benzeri özlük işlemleri ile disiplin işlerine ait hususlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    Başkanlık, görevlerini oluşturan işlerin yürütülmesinde Genel Müdürlük Prensipleri ve Yetki Devri Talimatı ile tespit edilen sınırlar çerçevesinde teşkilat birimleri, yerli - yabancı resmi ve özel kuruluşlar İle gerçek ve tüzel kişilerle gerekli iş ilişkilerini kurar ve yazışmalar yapabilir.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 6 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle yürürlükte bulunan 26/08/1986 tarih, 960011 sicil ve 202 yayın no'lu Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

    Yürürlük

    Madde 7 - Yönetim Kurulu'nun 24/05/2001 tarih, 13/118 - 17 sayılı kararı ile kabul edilen bu Yönetmelik 24/05/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar