MİLLİ GIDA YÜKSEK KURULU ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

   

    Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi : 05/12/1982

    Yayımlandığı Resmi Gazetenin Sayısı: 17889

    Tarım ve Orman Bakanlığından

    01/05/2003 kabul tarihli, 08/05/2003 tarih ve 25102 sayılı R.G.de yayımlanan 4856 sayılı "Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun"nun Geçici 4. Maddesi gereğince, mevzuatta

    "Orman Bakanlığı" yapılmış olan atıflar, 4856 sayılı Kanuna yapılmış sayılır.

    Amaç:

    Madde 1 - Resmi Gazetenin 6 Ekim 1982 gün ve 17830 sayılı nüshasında yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 4/6/1982 gün ve 8/4826 sayılı kararı ile kurulan "Milli Gıda Yüksek Kurulu'nun" toplanma, görüşme, karar

    verme ve verilen kararların yürütülmesine ait esas ve usuller bu yönetmelikte belirtilmiştir.

    Dayanak:

    Madde 2 - Bu yönetmelik, Bakanlar Kurulu'nun 4/6/1982 günü ve 8/4826 sayılı "Milli Gıda Yüksek Kurulu"nun kurulmasına ilişkin kararının 4. maddesi gereğince hazırlanmıştır.

    Kurulun Yapısı:

    Madde 3 - a) Bakanlıklarınca ismen belirlenen Kurul temsilcilerinin zaruri sebepler olmadıkça değiştirilmemeleri esastır.

    b) Başkanın veya üyelerden herhangi birinin isteği ve kurul'un kararı ile danışmanlardan görüş alınabilir.

    c) Bakanlar Kurulu Kararı gereği görevlendirilen Sekreteryanın hizmetleri şunlardır;

    1) Başkanın tasvibi ile Kurul'un toplantı gündemini hazırlamak,

    2) Olağanüstü toplantı duyurusunu yapmak,

    3) Toplantı için gerekli dokümanları hazırlamak, gündemle birlikte dağıtmak,

    4) Alınan kararlara ait özet ve gerekçeli tutanakları hazırlamak, imzalatmak, dağıtmak, arşivlemek,

    5) Kararların uygulamasını takip etmek, uygulamalarla ilgili değerlendirmeler yapmak ve Kurul'a sunmak.

    Toplama:

    Madde 4 - a) Kurul ayda bir o ayın ilk Salı günü saat 14.30'da Gıda-Kontrol Genel Müdürlüğünde kendiliğinden toplanır.

    b) Toplantı günü tatile rastladığında toplantı, tatili takip eden ikinci mesai günü ayni saatte yapılır.

    c) Gerektiğinde, Başkanın veya üye tam sayısının üçte birinin isteği ile olağanüstü toplantılar düzenlenebilir.

    Kurul Çalışmalarının Düzenlenmesi:

    Madde 5 - Başkanın tasvibiyle, Kurul Sekretaryasının hazırlayacağı gündem ve gerektiğinde doküman, toplantı tarihinden en az beş gün evvel elden verilir veya en az on gün önceden posta ile taahhütlü olarak

    gönderilir. Olağanüstü toplantılarda bu şartlar aranmaz.

    Toplantı Yeter Sayısı:

    Madde 6 - Toplantı temsilcilerin salt çoğunluğu ile açılır.

    Geçerli bir mazeretle katılamayan temsilcinin yerine Bakanlığınca görevlendirilecek bir başkası toplantıya katılır.

    Bu durum yazılı olarak, en geç, toplantıya gelindiğinde Başkana bildirilir. GÖRÜŞMELERDE

    Usul:

    Madde 7 - a) Kurul'da, başkan veya sekreteryanın gündemdeki konular hakkında yapacağı açıklamalardan sonra görüşmelere başlanır.

    b) Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varılınca oylama yapılır ve sonuç Başkan tarafından açıklanır.

    c) Toplantı bitiminde temsilciler bir sonraki toplantı gündemi hakkında söz isteyebilir, görüş bildirebilir ve teklifte bulunabilirler.

    Söz Alma:

    Madde 8 - Kurul'da temsilcilere istek sırasına göre söz verilir. Başkan söz sırasına tabi değildir.

    Karar Usulü:

    Madde 9 - a) Kararlar açık oyla ve oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser kalınamaz.

    b) Başkan, oylamaya Kurul'un teşekkülüne göre, en son üyeden başlar ve oyunu en son kullanır.

    c) Oylama sonucu, oylarda eşitlik olduğu hallerde Başkanın katıldığı tarafın oyu üstün sayılır.

    Karar Zaptı ve Yazılması:

    Madde 10 - a) Kurul'da alınan kararlar, toplantı esnasında sekreterya tarafından özel olarak yazılır ve toplantıya katılan Başkan ve Üyelerce imzalanır.

    b) Gerekçeli karar, toplantıdan sonra en kısa sürede hazırlanarak ayni şekilde imzalanır.

    c) Karşı görüşte olanlar, sebeplerini yazarak imza ederler.

    Toplantının Bitirilememesi:

    Madde 11 - Gündemdeki konuların görüşülmesi tamamlanamadığı takdirde, toplantıyı takip eden en az beş gün içinde yeniden toplanılır.

    Yeni toplantının tarihi, yeri ve saati ayni toplantıda kararlaştırılır. Ayrıca, davetiye ve gündem gönderilmez. Bu toplantı ilk toplantının devamı sayılır ve bir tutanakla karara geçer.

    Alt Komisyonlar:

    Madde 12 - a) Kurul çalışmaları ile ilgili olarak Alt Komisyonlar kurulabilir. Bu komisyonların üyeleri Kurul dışından olabilir. Ancak, Komisyon çalışmaları Kurul Üyelerinin birinin başkanlığında yapılır.

    b) Alt Komisyonların daimi veya geçici oluşu, çalışma süreleri ve görev alanları Kurul'ca tesbit edilir.

    c) Alt Komisyonların düzenleyeceği raporlar, Kurul'da görüşülerek karara bağlanır.

    d) Kurulacak Alt Komisyonların çalışmaları Sekreteryaca düzenlenir.

    Yürürlük:

    Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 14 - Bu Yönetmeliği Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar