Archive for Yönetmelikler

Safkan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Hakkında Tebliğ (No: 2013/2)

9 Şubat 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28554

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SAFKAN DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/2)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; safkan damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği ile bunlara ait sperma, ovum, embriyo üretimi, uygulanması ve ticareti konularını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, her yaştaki safkan damızlık koyun ve keçinin; soy kütüğüne kayıt şartlarını, kayıt için gerekli bilgileri, ırka özgü performans değerlendirme metotlarını ve kriterlerini, damızlık koyun ve keçilerin ve bu hayvanlara ait sperma, ovum ve embriyoların her aşamadaki kayıt ve belgelendirilmelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10 uncu maddesine,

b) 5/12/2011 tarihli ve 28133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik, 8/12/2011 tarihli ve 28136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine dayanılarak,

c) Komisyonun; Avrupa Birliğine Safkan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğine İlişkin 89/361/EC sayılı direktifine, Safkan Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinde Soy Kütüklerine Giriş Yönetimi Kriterine ilişkin 90/255/EC sayılı, Safkan Damızlık Koyun ve Keçilerin Performansının İzlenmesi ve Genetik Değerlerinin Ölçülmesi için Kullanılan Yöntemlere ilişkin 90/256/EC sayılı, Damızlık Safkan Koyun ve Keçiler ve bu hayvanlara ait Sperma, Ovum ve Embriyolarının Damızlık Amacı ile Kayıt Kriterlerine ilişkin 90/257/EC sayılı, Safkan Damızlık Koyun ve Keçiler ve onlara ait olan Sperma, Ovum ve Embriyoları için Damızlık Sertifikalarına ilişkin 90/258/EC sayılı Komisyon Kararlarına paralel olarak

hazırlanmıştır. Read more

İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

10 Şubat 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28555

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/12/2009 tarihli ve 27422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

10 Şubat 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28555

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/12/2009 tarihli ve 27422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği

31 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28545

YÖNETMELİK

Bilim,    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİLİM,    SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA

GRUPLARI    YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ    BÖLÜM

Amaç,    Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve    kapsam

MADDE 1 – (1) Bu    Yönetmeliğin amacı; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında    Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi uyarınca Bakanlık birimlerinde    çalışma gruplarının oluşturulması ile bunların çalışma usul ve esaslarını    düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu    Yönetmelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri    Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine dayanılarak    hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu    Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Birim: Bakanlık hizmet birimlerini,

ç) Çalışma grubu: Bakanlığın görev alanına giren    konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu    kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversite    ve yükseköğretim kurumlarından temsilciler ile özel sektör temsilcileri ve    konu ile ilgili uzmanların katılımı ile oluşturulan çalışma grubunu,

d) Katılımcı: Çalışma grubunda yer alan Bakanlık ve    diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum    kuruluşları, üniversite ve yükseköğretim kurumlarından temsilciler ile özel    sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanları,

ifade eder.

İKİNCİ    BÖLÜM

Çalışma    Gruplarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma    gruplarının oluşturulması

MADDE 4 – (1) İlgili    birimin teklifi üzerine Bakan onayı ile çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma grubu oluşturulması teklifi;

a) Çalışma konusunu,

b) Çalışmanın amacını,

c) Çalışma grubunun başkanını ve katılımcılarını,

ç) Öngörülen asgari ve azami çalışma süresini,

d) Öngörülen bütçesini,

içerir.

(3) Çalışma grubu en fazla otuz kişiden oluşur.

Çalışma    gruplarının çalışma usulü

MADDE 5 – (1) Bakan    onayının alınmasından itibaren en geç on beş gün içinde çalışma grubu    katılımcılarına yazılı bildirim yapılır.

(2) Çalışma grubu, başkanın çağrısı üzerine yapılan ilk    toplantısında çalışma usulü ve takvimini belirler.

(3) Çalışma grubu toplantıları sonucunda alınan kararlar    tutanağa geçirilir ve katılımcılar tarafından imzalanır.

Çalışma    gruplarının sekretarya hizmetleri

MADDE 6 – (1)    Çalışma grubunun sekretarya hizmetleri çalışma grubu kurulmasını teklif    eden birimce yürütülür.

Çalışma    grubu raporu

MADDE 7 – (1) Çalışma    gruplarınca hazırlanan rapor, çalışma grubunun kurulmasını teklif eden    birim tarafından değerlendirilerek Bakanlık Makamına sunulur.

ÜÇÜNCÜ    BÖLÜM

Çeşitli ve    Son Hükümler

Mali    hükümler

MADDE 8 – (1)    Çalışma grupları için bu Yönetmelik kapsamındaki bütün harcamalar ilgili    mevzuatlar uyarınca çalışma grubunun kurulmasını teklif eden kurum veya    birim bütçesinden ödenir.

Yayın hakkı

MADDE 9 – (1)    Çalışma grubu raporlarının yayın hakkı Bakanlığa aittir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu    Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.