Archive for Yönetmelikler

Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

12 Ekim 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28439

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR    ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE

REHBERLİK    UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ    YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ    BÖLÜM

Amaç,    Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu    Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi    Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin    görevlerine, faaliyet alanlarına, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve    esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu    Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesine bağlı    olarak kurulan, Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik    Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet    alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve    çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu    Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci    maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14    üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu    Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: Bahçeşehir    Üniversitesi Akademik Kurulunu,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Bahçeşehir    Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma    Merkezini,

ç) Müdür: Bahçeşehir    Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi    Müdürünü,

d) Rektör: Bahçeşehir    Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Bahçeşehir    Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Bahçeşehir    Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ    BÖLÜM

Merkezin    Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin    amaçları

MADDE    5 –(1) Merkezin amaçları; yurt içinde ve yurt dışında kendi alanıyla ilgili    araştırma ve çalışmalar yapmak, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunarak    bilimsel temelli, hızlı ve uygulanabilir çözümlerle bireylerin ve kurum    çalışanlarının daha verimli, başarılı ve mutlu bir yaşam için hedeflediği    değişim süreçlerine destek sağlamayı ve bilimsel araştırma, uygulama,    eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, talep etmeleri halinde    ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlara kurum içi ve kurum dışından    katılanlara danışmanlık hizmeti vermek ve onlarla işbirliği içinde    çalışmaktır.

Merkezin    faaliyet alanları

MADDE 6 – (1)    Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan konularda amacına    ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kurum içi ve kurum dışından bireylere veya guruplara    psikolojik danışmanlık, bireysel ve grup psikoterapileri, aile-çift terapisi hizmetleri vermek.

b) Konusunda projeler, kurslar, seminerler, eğitim    programları ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) Seminer ve bültenler yoluyla bilgilendirme    çalışmaları yürütmek, bilimsel düzeyde araştırmalar yapmak.

ç) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve diğer    birimlerine bilgi desteği vererek, eğitim hizmetlerinin çağdaş düzeye    çıkmasında katkıda bulunmak.

d) Alanıyla ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına    katkıda bulunmak.

e) Toplumsal düzeyde gönüllü çalışmalara katılmak.

f) Bilimsel testler – envanterler    uygulamak.

ÜÇÜNCÜ    BÖLÜM

Merkezin    Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin    yönetim organları

MADDE 7 – (1)    Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür,    Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin    öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.    Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan    fazla süreyle görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer ve yeni    bir Müdür görevlendirilir. Müdür, görevlendirilmesindeki usule bağlı    kalınarak görevden alınabilir. Müdür Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün teklifi üzerine, Üniversitenin öğretim    üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl    süreyle görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman    Yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür    Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün    görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün    görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma    Kuruluna başkanlık etmek.

b) Üniversite Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu    kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, merkezin    idari işlerini yürütmek.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya    çağırmak, gündemi hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet    raporunu hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen pogramları Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı    kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, konu ve amacına uygun projelerin    yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak    sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim    Kurulu

MADDE 10 – (1)    Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Müdürün teklifi    üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek altı    aday arasından Akademik Kurul tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilecek    üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona erenler,    aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Akademik Kurul tarafından görevlendirilen üyelerden,    görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine Müdürün teklifi    üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek iki    aday arasından Akademik Kurul tarafından yeniden görevlendirilme yapılır.    Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna kadar    görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere olmak üzere,    Müdürün daveti üzerine ve Müdür tarafından belirlenen gündemle toplanır.    Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sonrasında üyelerden    gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla    toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(5) Yönetim Kurulu raportörlüğü;    Müdür, Müdür Yardımcısı veya Müdürün görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi    tarafından yapılır.

Yönetim    Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1)    Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlar    çerçevesinde ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda bu    Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen konulara    ilişkin kararlar almak.

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet    raporunu görüşmek.

Danışma    Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma    Kurulu; Yönetim Kurulunca merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi    olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından seçilen    biri sekiz üye ve Müdür olmak üzere dokuz kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır.    Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere,    Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini düşünce    ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında    bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma    Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1)    Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen    amaçlar doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini    Müdüre, Yönetim Kuruluna ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ    BÖLÜM

Çeşitli ve    Son Hükümler

Sertifika    programları

MADDE 14 – (1) Merkez    ilgili mevzuatlarda öngörülen koşullara uyarak sertifika programları    açabilir.

(2) Sertifika programlarının yürütülmesine ilişkin usul    ve esaslar, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim    Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetmelikte    hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu    Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararları    uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu    Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi    Rektörü yürütür.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

12 Ekim 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28439

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR    ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK VE TOPLUMSAL

ARAŞTIRMALAR    UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ    YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ    BÖLÜM

Amaç,    Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu    Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesine    bağlı olarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi    Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin    teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu    Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve    Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim    organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin    hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu    Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci    maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı altbendine    ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu    Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: Bahçeşehir    Üniversitesi Akademik Kurulunu,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi    Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Bahçeşehir    Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Bahçeşehir    Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Bahçeşehir    Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ    BÖLÜM

Merkezin    Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin    amacı

MADDE    5 –(1) Merkezin amacı; ekonomik ve toplumsal konularda, ulusal ve uluslararası    nitelikte, bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim, dokümantasyon    ve veri çalışmaları yapmak, Türkiye ve dünyada ekonomik ve toplumsal    politika uygulamalarını araştırmak, politika önerileri geliştirmek, talep    edilmesi halinde ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak    ve onlarla işbirliği içerisinde çalışmaktır.

Merkezin    faaliyet alanları

MADDE 6 – (1)    Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amacına ulaşabilmek    için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda    raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayınlar yapmak.

b) Ulusal ve yabancı akademik kuruluşlar ve araştırma    kurumlarıyla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim programları    oluşturmak ve yürütmek.

c) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri çalışma ve etkinliklerde    bulunmak.

ç) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve benzeri    etkinlikler yapmak veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

d) Kamuoyunu bilgilendirici görsel veya işitsel materyal    hazırlamak ve yayınlamak, bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda    bulunmak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında aynı konularda çalışan    bilimsel kuruluşlar ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde    bulunmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.

f) Üniversite olanaklarından yararlanarak veri tabanları    hazırlamak.

g) Üniversitedeki öğrencileri, Merkezin faaliyet    konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.

ğ) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları    yürütmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

h) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde    kamu kuruluşlarına ve özel kurum ve kuruluşlara ücretli ya da ücretsiz    danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

ı) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının    gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

i) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe    ve yabancı dilde yayınlar yapmak.

j) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin    gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için    destek veya fon sağlamak.

k) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ    BÖLÜM

Merkezin    Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin    yönetim organları

MADDE 7 – (1)    Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür;    Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin    öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.    Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan    fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer ve    yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, görevlendirilmesindeki usule bağlı    kalınarak görevden alınabilir. Müdür Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin öğretim    üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl    süreyle görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman    yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür    Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün    görevleri

MADDE 9 – (1)    Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma    Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli    koordinasyon ve denetimi sağlamak, Merkezin idari işlerini yönetmek.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya    çağırmak, gündemi hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet    raporunu hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen program ve    raporları Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı    kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçerek, konu ve amacına uygun projelerin    yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak    sağlanması girişimlerinde bulunmak.

Yönetim    Kurulu

MADDE 10 – (1)    Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Müdürün teklifi    üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek altı    aday arasından Akademik Kurul tarafından üç yıllık süreyle    görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Üyelik    süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Akademik Kurul tarafından görevlendirilen üyelerden,    görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine Müdürün teklifi    üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek iki    aday arasından Akademik Kurul tarafından yeniden görevlendirilme yapılır.    Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna kadar    görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere olmak üzere,    Müdürün daveti üzerine ve Müdür tarafından belirlenen gündemle toplanır.    Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sonrasında üyelerden    gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla    toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(5) Yönetim Kurulu raportörlüğü;    Müdür, Müdür Yardımcısı veya Müdürün görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi    tarafından yapılır.

Yönetim    Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1)    Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlar    çerçevesinde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen    konulara ilişkin kararlar almak.

b) Merkez faaliyetleri ile ilgili esaslar ile plan ve    programları karara bağlamak.

c) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet    raporunu kabul etmek.

ç) Merkezin faaliyetlerini değerlendirmek.

Danışma    Kurulu

MADDE 12 – (1)    Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyetleri alanlarında    çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler    arasından seçilen, sekiz üye ve Müdür olmak üzere toplam dokuz kişiden    oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır.    Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olmak üzere    Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini,    düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri    hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma    Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma    Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar    doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini, Müdüre    ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ    BÖLÜM

Çeşitli ve    Son Hükümler

Yönetmelikte    hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu    Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Akademik Kurul kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu    Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi    Rektörü yürütür.