Archive for Yönetmelikler

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28450

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA    DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 11/6/2009    tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“f) Araç tescil belgesinde cenaze aracı, ambulans veya naklen yayın aracı olarak tescil edilmiş olan araçlarla tescil amacına uygun olarak yapılan taşımalar.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (jj) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Birim taşıt: Yarı römorkuyla veya römorkuyla birlikte çekiciyi veya araç tescil belgesinde “römork takabilir” ifadesi varsa römorkuyla birlikte veya tek başına kamyonu veya tek başına kamyoneti,

jj) Şehiriçi: Bir şehrin belediye sınırları içinde kalan alanı,”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin    birinci fıkrası, dördüncü fıkrasının (ç) bendi ve onüçüncü    fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının (ç) bendinden sonraki “verilir” ibaresinden  sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(1) A türü yetki belgesi: Ticari amaçla otomobille yurtiçi veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) A1 Yetki    Belgesi: Yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara,

b) A2 Yetki    Belgesi: Uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara,

verilir.”

“ç) D4 yetki belgesi: Taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100    kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,”

“(13) R türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) R1 yetki    belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

b) R2 yetki    belgesi: Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

verilir.”

“Sadece tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D4 yetki belgesi düzenlenmez.”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) A1 yetki belgesiyle yapılan taşımalarda; yolculuğun başlangıç (kalkış noktası) veya bitiş (varış noktası) yerinin yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin    bulunduğu il olması şarttır.”

“(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (ğ) ve (h) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için Kanunun 26 ncımaddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin    birinci cümlesinde    belirtilen; (d) ve (e) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için Kanunun 26 ncımaddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde    belirtilen idari para cezaları uygulanır. Ancak    Emniyet Genel Müdürlüğünün elektronik kayıtlarında geçerli bir Araç Tesciline İlişkin Geçici Belgesi olan taşıtlar için; taşıma yapmamaları kaydıyla trafiğe çıkmaları halinde Kanunun 26 ncımaddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde    belirtilen idari para cezası uygulanmaz.”

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin    birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler hariç vergi sistemine kayıtlı olmaları,”

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası, üçüncü fıkrası, beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, altıncı fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri, sekizinci fıkrası, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“(1) A türü yetki belgeleri için;

a) A1 yetki    belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal    otomobil ile 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

b) A2 yetki    belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 5 adet özmal    otomobil ile 40.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

c) A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, taşımacılık faaliyetlerinin yürütüleceği merkez adresinin veya varsa şubesinin bulunduğu imarlı yapı/bina/tesis’in bu işe elverişli, sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az 4 yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti ve en az 30 m²’lik kapalı alanı bulunan bağımsız bir taşınmaz olması ve yetki belgesi için başvuranların söz konusu taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

ç) A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, merkezi adresi ve/veya varsa şubelerinin yer aldığı imarlı yapı/bina/tesis’in bulunduğu ilçe/belde sınırları içerisinde sahip olduğu taşıt sayısının asgari yarısı kadar taşıtın park edebileceği park alanına veya bu yerin kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

d) A1 veya A2    yetki belgesi için başvuranların, (c) bendinde belirtilen taşınmazda yürütecekleri taşımacılık faaliyetinin arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından sakıncası olmadığına dair büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nden, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan alınmış kararı Bakanlığa sunmaları şarttır. Ancak bir kamu kurum/kuruluşuyla yapılan geçerli bir taşıma hizmet alımı sözleşmesine sahip olanlardan A1 yetki belgesi başvurusu sırasında sözleşme süresi sonuna kadar bu şart aranmaz. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde sözkonusuşartın gereği olan ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) veya  ilgili il trafik komisyonu kararının Bakanlığa sunulmaması halinde bu kapsamda düzenlenen yetki belgeleri iptal edilir.

e) Bu fıkranın (c) ve (ç) bentlerine uygunluğun sağlandığına dair Bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğünce düzenlenmiş denetim tutanağının bulunması şarttır.”

“(3) C Türü yetki belgeleri için;

a) C1 yetki    belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal    birim taşıta sahip olmaları şarttır.

b) C2 yetki belgesi için başvuranların,  ticari    olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 11 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal    kamyon cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 440 tondan az olmaması ve 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

c) C3 yetki belgesi için başvuranların,  ticari    olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal    birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal    kamyon cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 75 tondan az olmaması ve 25.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.”

“a) F1 yetki belgesi için başvuranların, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2.000 Türk Lirası, il ise 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. F1    yetki belgesi sahipleri sadece D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle    acentelik sözleşmesi yapabilir.

b) F2 yetki    belgesi için başvuranların, 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.  F2 yetki    belgesi sahipleri sadece B1, B2, D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle    acentelik sözleşmesi yapabilir.”

“a) G1 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. G1 yetki belgesi sahipleri sadece L1, N1, N2, K1    yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

b) G2 yetki belgesi    için başvuranların, 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. G2 yetki belgesi sahipleri sadece C2, L2  yetki belgesi    sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

c) G3 yetki    belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. G3 yetki belgesi sahipleri sadece M2, P1, P2    yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

ç) G4 yetki belgesi için başvuranların, 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. G4 yetki belgesi sahipleri sadece M3 yetki    belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.”

“(8) K türü yetki belgeleri için;

a) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal    birim taşıta sahip olması,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal    kamyon ve özmal    kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 35 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece    kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal    birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi    alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü    ağırlığı3.500 kilogram’dan    fazla olan ve eşya    taşımak    için    imal edilmiştaşıt/taşıtlarıkaydettirerek yurtiçi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1    yetki belgesi için    bu Yönetmelikte    gerçek    kişiler    için    öngörülen    asgari kapasite ve sermaye şartlarını sağlarlar ve geçerli tam ücret    üzerinden    % 75 fark öderler.

b) K1 yetki    belgesi için başvuran kooperatifler dahil    tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal    birim taşıta sahip olması,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal    kamyon ve özmal    kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 110 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi    ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden 1 adet özmal    birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı ile 43 üncü maddenin onbeşinci    fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi    alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü    ağırlığı3.500 kilogram’dan    fazla olan ve eşya    taşımak    için    imal edilmiştaşıt/taşıtlarıkaydettirerek yurtiçi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1    yetki belgesi için    bu Yönetmelikte    tüzel    kişiler    için    öngörülen    asgari kapasite ve sermaye şartları ile 43 üncü maddenin onbeşinci    fıkrasının    (b) bendinde yer alan şartı sağlarlar ve geçerli tam ücret    üzerinden    % 75 fark öderler.

c) K2 yetki    belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus özmal    birim taşıta sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuran kişilerin yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirmek istemeleri halinde; K2 yetki belgesi    geçerli tam ücreti üzerinden % 75 fark öderler.

ç) K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 2 adet özmal    birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal    kamyon ve özmal    kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 45 tondan az olmaması ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

(9) L türü yetki belgeleri için;

a) L1 yetki    belgesi için başvuranların;

1) Ticari    olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 4 adet özmal    birim taşıta sahip olmaları,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal    kamyon ve özmal    kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 145 tondan az olmaması,

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az 1.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif,    etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) 150.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

şarttır.

b) L2 yetki    belgesi için başvuranların;

1) Ticari    olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 6 adet özmal    birim taşıta sahip olmaları,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal    kamyon ve özmal    kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 220 tondan az olmaması,

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az 2.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif,    etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

şarttır.”

“d) D4 yetki belgesi düzenlenebilmesi için;

1) İliçi taşımalarda; talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin İl Trafik Komisyonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve    taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair İl Trafik Komisyonu kararının Bakanlığa sunulması şarttır.

2) Yüz kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda; ilgili illerin trafik komisyonlarından (bu illerden birinin veya her ikisinin il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il veya iller olması halinde ise ilgili Büyükşehir Belediyesi/Belediyeleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi/Merkezleri (UKOME)’nden) alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi    ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair ilgili İl Trafik Komisyonu (veya UKOME) kararlarının Bakanlığa sunulması şarttır.

3) UKOME ve İl Trafik Komisyonu kararlarında düzenlenecek D4 yetki belgesi için  kullandırılacak taşıma hatları ve taşıma güzergahları ile taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların sayısı ve koltuk kapasiteleri belirtilir.”

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiş ve  ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) 12 nci ve 13 üncü maddelerde yer alan ve sahip olunması zorunlu/şart olan hususlara ilişkin diğer belgeler.”

“(2) Yetki belgesi almak için müracaat eden kamu kurum ve kuruluşlarından sadece birinci fıkranın (a), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler    istenir.”

MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yetki belgesi yenilemeleri esnasında; yenilenecek yetki belgesi için daha önceden bu Yönetmeliğin 20 nci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri kapsamında verilmiş süreler var ise bu sürelerin kalan kısımları yenilenen yetki belgesi için de geçerli olur ve yenileme işlemi buna göre gerçekleştirilir.”

MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 18 inci maddede belirtilen sürelerin aşılmaması ve 78 inci maddeye göre iptal durumuna gelmemiş olması,”

MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gerçek kişinin ölümü halinde    yetki belgesinin veraset yoluyla intikali

MADDE 20 (1) Gerçek kişinin ölüm tarihinin yetki belgesi geçerlilik süresinin bitim tarihinden önce veya 18 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yetki belgesi yenileme süresi içinde gerçekleşmiş olması kaydıyla;

a) Ölen yetki belgesi sahibi gerçek kişinin kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu 1 yıl içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

b) 1 yıllık süre içinde bildirimde bulunan kanuni mirasçılar, yetki belgesi sahibi sıfatını devam ettirmek isterlerse, gerçek kişinin ölüm tarihinden başlamak üzere 2 yıl içinde durumlarını bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getirmek zorundadırlar.

c) Yetki    belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihi 1 yıllık bildirim süresinin bitim tarihinden önce ise; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihi yenilenme süresi bakımından gerçek kişinin ölüm tarihinden itibaren 1 yıl olarak kabul edilir.

ç) Gerçek kişinin ölüm tarihinden itibaren 1 yıl içinde yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihine bakılmaksızın yenileme işlemi geçerli yenileme ücreti alınarak gerçekleştirilir.

d) 1 yıllık bildirim süresinin bitim tarihi, 18 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerden önce bitiyor ise bu sürelerin kalan kısımları 18 inci madde hükümleri çerçevesinde kullandırılır.

(2) Birinci fıkraya göre faaliyette bulunan kanuni mirasçılar faaliyetleri süresince bu Yönetmeliğin öngördüğü yükümlülük ve sorumlulukları üstlenmiş sayılırlar.

(3) Birinci fıkrada verilen yetki belgesi yenileme hakkı bu durumdaki kişilere yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra faaliyette bulunma hakkı vermez.”

MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin    ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına düzenlenmiş olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu tüzel kişi adına düzenlenebilir. Eğer gerçek kişi yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki    belgesi sahibi tüzel kişi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni sahibi tüzel kişi, bu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlar.”

MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “60 gün” ibaresi “90 gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı  alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı  bendin    sonuna aşağıdaki (13) ve (14) numaralı alt bentler eklenmiş ve dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5)  B2 yetki    belgesi eki taşıt belgelerine en az 10 koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir.”

“13) D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine resmi taşıt veya resmi ticari taşıtlar kaydedilmez.

14) A1 yetki    belgesi sahiplerinin bir kamu kurumu/kuruluşu ile yapılmış asgari bir yıllık hizmet sözleşmesi kapsamında kullanılması gereken taşıt ihtiyacının 20 adetten fazla olması halinde; 20 adetin üzerindeki taşıtlar için ikinci alt bentteki sınırlama dikkate alınmaksızın sözleşmede belirtilen sayıyla ve sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere, taşıt belgelerine taşıt kaydedilebilir.”

“ç) Asgari kapasitenin hesaplanmasında tonaj değerleri belirlenirken sadece motorlu taşıtlar dikkate alınır.  Çekici cinsi taşıtlardan katar ağırlığı 40 tondan fazla olanların katar ağırlıkları 40 ton, kamyon cinsi taşıtlardan azami yüklü ağırlığı 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıkları 32 ton kabul edilir.”

MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki  (c) ve    (ç) bentleri eklenmiştir.

“c) Birden fazla sahibi bulunan taşıtlar, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine özmal taşıt olarak kaydedilmez. Bu durumdaki taşıtlar bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yetki belgeleri eki taşıt belgelerine sözleşmeli taşıt olarak kaydedilebilir.

ç) Sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında; her özmal taşıta karşılık aynı cinsten taşıt/taşıtlar dikkate alınır.”

MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Taşıtlara    unvan veya kısa unvan    yazdırma    zorunluluğu

MADDE 28 (1) A, B1,    B2, C2, C3, D1, D2, L, M, N ve P türü yetki belgesi sahipleri, unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

(2) Unvan    ve/veya kısa unvanlarda    kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.

(3) Yetki    belgesi sahipleri bir yetki belgesi için birden fazla kısa unvan kullanamazlar.”

MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yolcu taşımacıları, duraklamalar dahil olmak    üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle    yolcular ile sürücüler ve bunların yardımcılarının ölümü, yaralanması ya da eşyasının zarara uğramasından dolayı sorumludurlar.”

MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin    birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri; yolcular ile sürücüler ve bunların yardımcılarına gelebilecek bedeni zararlar için bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinin beşinci fıkrasından doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadırlar.”

MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 48 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yolcu taşımalarında;  Kanunun    18 inci maddesinde tanımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırılması zorunlu olan sigortalardır.”

MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yetki belgesi sahiplerinin, birinci fıkraya 1 takvim yılı içerisinde 2 kez aykırı hareket ettiklerinin tespiti halinde, ilgili taşıma hattındaki faaliyeti 1 yıl süreyle durdurulur.”

MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin    birinci ve ikinci fıkralarının (ğ) bentleri  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) 1500 adetten fazla özmal    koltuk kapasitesine sahip olanlara; 20 adet hatta ilave olarak her 100 adet    özmal koltuk için ilave 1 adet,”

“ğ) 1500 adetten fazla özmal    koltuk kapasitesine sahip olanlara; 20 adet hatta ilave olarak her 100 adet    özmal koltuk için ilave 1 adet,”

MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamaz ve     % 30’dan fazla indirim uygulayamazlar. Ancak, tarifeli yolcu taşımacıları önceden Bakanlıktan izin almak suretiyle yılda bir kez ve 4 ayı geçmemek üzere, sefere çıkardığı taşıtın toplam koltuk sayısının % 10’unu aşmayacak sayıdaki koltuk için % 30 indirim sınırlamasına tabi olmaksızın özel indirim uygulayabilirler.”

MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 18 inci maddenin dördüncü ve 20 nci maddenin üçüncü fıkralarına,”

MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 77 (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık talimatlarına göre verilen süre içinde Bakanlığa verilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen yetki belgesi sahiplerinden aynı mahiyetteki bilgi ve belgeler ikinci kez    istenilir. Buna rağmen istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi halinde, yetki belgesi sahiplerinin    yetki belgesi kapsamında izin verilen faaliyetleri geçici olarak durdurulur.

(2) Birinci fıkraya göre haklarında geçici durdurma işlemi tesis edilen yetki belgesi sahiplerinin,    kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri işlem tarihinden sonra Bakanlığa vermeleri halinde; durdurma işleminin fiilen gerçekleştiği tarihi takip eden dördüncü günden itibaren faaliyetlerine izin verilir.

(3) 30 uncu    maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket ederek 1    takvim yılı içinde 3 kez uyarma alan yetki belgesi sahibinin,    yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 10 gün süreyle geçici olarak durdurulur.

(4) 35 inci    maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı olarak, hizmet akdi olmadan personel istihdamının 1 takvim yılı içinde 3 kez tespit edilmesi halinde yetki belgesi    sahibinin, yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 10 gün süreyle geçici olarak durdurulur.

(5) Yetki    belgesi sahipleri 43 üncü maddenin ondördüncü    fıkrası çerçevesinde mesleki saygınlığını kaybetmiş kişilerle ilgili gerekli iş ve işlemleri süresi içinde yerine getirmezler ise durumun tespitinden    itibaren yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri; durumlarını 12 nci maddenin birinci    fıkrasının (c) bendi hükümlerine uygun hale getirinceye kadar geçici olarak durdurulur.

(6) 43 üncü maddenin;

a) Onsekizinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerine aykırı hareket eden yetki belgesi sahipleri aynı aykırılığı 1 takvim yılı içinde 3 kez yaparlarsa,

b) Yirminci fıkrasına aykırı hareket ederek uyarma alan yetki belgesi sahipleri    aynı aykırılığı 1 takvim yılı içinde 3 kez yaparlarsa,

yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 10 gün süre ile geçici olarak durdurulur.

(7) 59 uncu    maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket ederek    uyarma alan yetki belgesi sahipleri aynı aykırılığı 1 takvim yılı içinde 2 kez yaparlarsa, hem taşımacı hem de acentesinin faaliyetleri 10 gün süre ile geçici olarak durdurulur.

(8)    Faaliyetleri geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtlar bu süre boyunca başka bir yetki belgesine kaydettirilerek çalıştırılamaz.

(9) Geçici durdurma işlemleri, geçici durdurma işleminin ilgili yetki belgesi sahibine bildirim    tarihini takip eden 30 uncu günde yürürlüğe girer.

(10) T türü yetki belgesi sahipleri hakkında bu madde çerçevesinde geçici durdurma işlemi tesis edilmesinin gerektiği hallerde, söz konusu yetki belgesi sahipleri hakkında geçici durdurma işlemi; 10 günlük geçici durdurma süresi boyunca 64 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında herhangi bir ücret alınmaksızın faaliyetlerini sürdürmeleri şeklinde uygulanır. Terminal işletmecileri tarafından 64 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ücret alındığının tespit edilmesi halinde, terminal işletmecilerine ücret aldıkları her taşıt için beş yüz Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.”

MADDE 24 Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) 20 nci maddenin    birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket edenlerin yetki belgeleri iptal edilir.

(4) 22 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen süreler içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanamaması halinde yetki belgesi iptal edilir.

(5) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerine aykırı hareket edenlerin yetki belgeleri iptal edilir.”

“(8) 77 nci maddenin altıncı fıkrasının (b) bendi çerçevesinde faaliyetleri bir takvim yılı içerisinde 10 gün süreyle 1 kez geçici olarak durdurulmuş olan yetki belgesi sahiplerinin aynı takvim yılı içerisinde 2 nci kez    faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının gerekmesi halinde; 2 nci    kez geçici faaliyet    durdurma işlemi tesis    edilmeden yetki belgeleri doğrudan iptal edilir. Bu şekilde yetki belgesi iptal edilenlere bir yıl geçmedikçe yeni yetki belgesi verilmez.

(9) Yetki    belgesi sahibinin faaliyeti esnasında, yetki belgesi alma şartlarından herhangi birini kaybetmesi ve bu konuda, bu Yönetmelikte bir süre öngörülmemiş olması halinde, kaybedilen şartın veya şartların giderilmesi veya tamamlanması için Bakanlıkça 90 gün beklenir. Bu 90 günlük süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde yetki belgesi iptal    edilir.”

MADDE 25 Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki  fıkralar eklenmiştir.

“(10) Kargo taşımalarında tarifeli faaliyet zorunluluğu 31/12/2014 tarihine    kadar aranmaz.”

“(13) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce; tarifeli taşımacılık faaliyetinde bulunmak üzere A1 yetki belgesi almış olanlar yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar tarifeli taşımacılık faaliyetlerine mevcut hat, güzergah    ve taşıt sayılarını aşmamak kaydıyla devam edebilirler. Bu durumda olanların, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminde ise; durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmiş olmaları kaydıyla yetki belgeleri tarifesiz taşımacılık yapmak üzere yenilenir.

(14) D4 yetki    belgesi sahiplerinden bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine uyma zorunluluğu 31/12/2015 tarihine    kadar aranmaz.”

MADDE 26   Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî      Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/6/2009

27255

Yönetmelikte      Değişiklik      Yapan Yönetmeliklerin      Yayımlandığı Resmî      Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1

21/8/2009

27326

2

25/12/2009

27443

3

31/12/2010

27802

4

10/8/2011

28027

5

31/12/2011

28159

Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Yönetmeliği

23 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28450

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM    KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK    YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 20/3/2012    tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.

“Eğitim ve öğretim desteği

EK MADDE 1 (1) Özel mesleki ve teknik eğitim okullarına, Kanun gereği ücretsiz okutulacak öğrenciler hariç, öğrenim gören her bir öğrenci için;

a) Okulun    organize sanayi bölgesi içerisinde veya Kanun kapsamında Bakanlar Kurulunun karar vermesi durumunda    organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,

b) Eğitim ve öğretim desteği kapsamında olsun veya olmasın öğrencilerden hiçbir surette öğrenim ücreti alınmaması,

c) Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin okulun öğretim süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden fazla olmaması,

ç) Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç otuz gün içerisinde okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış olması,

d) Öğrencinin okula devam ediyor olması

şartıyla eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

(2) Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul tür, alan ve dalları ile her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak her yıl Ağustos ayında Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanacak olan tebliğde belirlenir.

(3) Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul türü, alan ve dalların belirlenmesinde Kalkınma Planı hedefleri ve iş gücü ihtiyaç analizleri de dikkate alınır.

(4) Bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteğinin % 50’si Kasım, % 25’i Şubat ve % 25’i de Haziran aylarında okula ödenir.

(5) Bu madde    kapsamında işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin iş kazası, meslek hastalıkları ve hastalık sigortası primleri, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine göre kurumca ödenir.

(6) Bakanlık tarafından eğitim öğretimin niteliğini ve başarıyı değerlendirmeye yönelik yapılacak ölçme değerlendirme uygulamaları, bu madde kapsamında eğitim öğretim desteği ödenecek okullara da uygulanır.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“Tebliğ ve süre

GEÇİCİ MADDE 3 (1) 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında eğitim ve öğretim desteğini alacak okul türü, alan ve dallarına ilişkin ödenecek tutarların da yer aldığı tebliğ, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanarak 2012 yılı içinde yayımlanır.

(2) 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen süre altmışıncı gün olarak uygulanır.

(3) 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için ödenecek eğitim ve öğretim desteği ücretinin % 75’i 2013 Şubat ayında % 25’i ise Haziran ayında ödenir.”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 72 (1) Bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi ile geçici 3 üncü maddesi Millî Eğitim Bakanı ile Maliye Bakanı tarafından, diğer hükümleri Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.”

MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 Bu Yönetmeliğin hükümleri Millî Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanı tarafından yürütülür.

Hacettepe Üniversitesi Yenidoğan Uygulama ve Araşatırma Yönetmeliği

20 Ekim 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28447

YÖNETMELİK

Hacettepe    Üniversitesinden:

HACETTEPE    ÜNİVERSİTESİ YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI VE

ERKEN TANI    UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ    YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ    BÖLÜM

Amaç,    Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu    Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak    kurulan Hacettepe Üniversitesi Yenidoğan İşitme    Taraması ve Erken Tanı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,    faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine    ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu    Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Yenidoğanİşitme Taraması ve Erken Tanı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,    faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine    ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu    Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı    Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci    fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine    dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu    Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Yenidoğanİşitme Taraması ve Erken Tanı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ    BÖLÜM

Merkezin    Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin    amacı

MADDE    5 –(1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının ve    ilgili diğer kuruluşların işbirliği ile yurtiçinde ve yurtdışında yenidoğan işitme taraması ve erken tanı ile ilgili her    alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde    bulunmak, kamuoyunun yenidoğan işitme taraması ve    erken tanı konusunda bilgilendirilmesine ve eğitilmesine katkıda bulunmak    üzere çalışmaktır.

Merkezin    faaliyet alanları

MADDE 6 – (1)    Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki alanlarda    faaliyette bulunur:

a) Yurtiçinde ve yurtdışında, yenidoğan    işitme taraması ve erken tanı ile ilgili her konuda temel ve uygulamalı    araştırma ve inceleme yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak    ve desteklemek,

b) Yenidoğan işitme taraması    ve erken tanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri temel alan ulusal ve    uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum    ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

c) Hacettepe Üniversitesi yenidoğan    işitme taraması uygulamalarına ilişkin kanıta dayalı verileri belirlemek,

ç) Yenidoğan işitme taraması    ve erken tanı konusunda temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulusal ve    uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) İşitme kaybının birey, aile ve toplum üzerinde    meydana getirdiği bireysel, sosyal ve ekonomik sorunları belirlemek, çözüme    yönelik projeler geliştirmek ve bu alanda oluşturulacak sosyal politikalara    katkıda bulunmak,

e) İşitme kaybı ve işitme kaybına erken müdahalenin    önemi konusunda toplumun aydınlatılması ve ailelerin bilgilendirilmesi    amacıyla, sürekli eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi ve broşür    basımları yapmak, yazılı ve görsel yayın organlarında programlar yaparak    bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ    BÖLÜM

Merkezin    Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin    yönetim organları

MADDE 7 – (1)    Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür,    Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından    Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden    görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı    olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli    öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür    yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür    yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda    yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı    aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona    erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün    görevleri

MADDE 9 – (1)    Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna ve Danışma    Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri    yapmak,

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin    genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de    aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki    çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm    etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin    alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim    kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim    Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet    alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç    yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.    Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle    görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle    yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel    araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili    esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve    gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla    toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim    kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1)    Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri    yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların    hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve    onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma,    danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara    bağlamak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili    geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile    ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit    etmek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği    konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma    kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1)    Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya    diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum    ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine    Rektör tarafından üç yıllığına seçilen yedi üyeden oluşur. Boşalan    üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye    seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az    iki kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü    takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.    Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri    ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda    değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte    görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ    BÖLÜM

Çeşitli ve    Son Hükümler

Personel    ihtiyacı

MADDE 13 – (1)    Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun    13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel    tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu    Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik yapan Yönetmelik

20 Ekim 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28447

YÖNETMELİK

Hacettepe    Üniversitesinden:

HACETTEPE    ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (HÜSEM)

YÖNETMELİĞİNDE    DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR    YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/2003    tarihli ve 25115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi    Sürekli Eğitim Merkezi (HÜSEM) Yönetmeliğinin adı “Hacettepe Üniversitesi    Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı    Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – Bu    Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı    Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci    fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine    dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı    Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu    Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezinin    amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim    organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu    Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.