Archive for Vergi Mevzuatı

Kasım Ayı Mevzuat haberleri

mevzuat

10 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 457) ile 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edildi.

06 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı, VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE değişiklik yaptı. Mükelleflerin, inceleme sırasında vergi kanunlarına göre eleştiri konusu yapılacak hususlarla ilgili olarak inceleme elemanına özelge ibraz etmesi durumunda, söz konusu özelge de inceleme tutanağına dâhil edilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu 8 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile İşveren Uygulama Tebliğinin bazı bölümlerinde değişiklik yaptı.Tebliğin yemek parası ve çocuk yardımı bölümlerinde verilen örneklerde değişiklik yapıldı.

07 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de Adalet Bakanlığı’nın 6 yeni Bölge İdare Mahkemesi kurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Antalya,Gaziantep,Kayeseri,Sakarya,Trabzon ve Van’da Bölge İdare Mahkemeleri kurulacak.

09 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı maddelerinde değişiklik yaptı.

13 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARININ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ yayımlandı.

13 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri taşıtlarına 730 (yediyüzotuz) gün süre verilecek

2013’ten sonra SGK bildirgesi ve Vergi Dairesi Otomasyon Projesi kayıtlarının sorgulanmasıyla sahte sigorta yaptıranlar çapraz sorgulama ile tespit ediliyor. Emeklilik veya ağır hastalıkların tedavisi gibi amaçlarla sahte sigortalılık yaptıran kişiler ile bunları sigortalı gösteren işyerlerini ağır cezalar bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sahte sigorta yaptırdığı tespit edilenlere ödenen emekli aylıkları ve sağlık giderleri faiziyle geri alınıyor. İşverene para cezası uygulanıyor. Hem sigortalı, hem de işveren 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. SGK 2014 yılında 30 bin 275 kişinin sahte sigorta yaptırdığını tespit ederek haklarında işlem yaptı.Sosyal güvenlik mevzuatına göre, bir kişinin sigortalı olarak gösterilebilmesi için bir işverene bağlı olarak ‘fiilen’ çalışması gerekiyor. Gerçekte çalışmadığı halde, bir işyerinde sigortalı çalışıyor gösterilmesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil ediyor.

2014 Güncel Mevzuat haberleri

mevzuat

MEVZUAT İLE İLGİLİ HABERLER

  • 09.05.2014 tarihli RESMİ GAZETE’ de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin E:2013/40 ve K: 2013/139 sayılı kararıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; “Kurumca Verilecek İdari Para Cezaları” başlıklı 102’nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi , hak arama özgürlüğünün ihlali gerekçesiyle Anayasanın 36’ncı maddesine aykırılığı gerekçesiyle iptal edildi. Buna göre idari para cezalarına karşı dava açılması halinde, kararın Sosyal Güvenlik Kurumu lehine sonuçlanması durumunda, daha önce peşin ödeme nedeniyle terkin edilen dörttebirlik ceza tutarı ayrıca kurum tarafından tahsil edilmeyecektir.
  • 8 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ; 9 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede ise YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI yayımlandı.
  • 6 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ ile YAPI,  TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2014 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ yayımlandı.
  • 3 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ yayımlandı. Tebliğ ile 10 kişiden az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sağlanacak desteklerin ödeme usul ve esasları düzenleniyor.
  • TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 ile mali yönden zor durumda bulunan borçlu mükelleflerin Amme Alacakları Hakkında Kanun’un 48’inci maddesi kapsamında, borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin süre 24 aydan 36 aya çıkarıldı. Vergi dairelerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi tutarları da yüzde 50 oranında artırıldı.
  • 9 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’İ yayımladı.
  • Maliyenin tahsil edemediği vergi tutarı 2014 yılının ilk 4 ayında 69,7 milyar lira olarak belirlendi. Bu dönemde tahakkuk eden vergi gelirlerinin yüzde 61,47’si tahsil edilebildi. Tahsil edilemeyen vergi tutarı ise 69 milyar 706 milyon 592 bin lira oldu. AA muhabirinin, Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde vergi tahukkuku 180 milyar 659 milyon 195 bin lira olurken, vergi tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artışla 110 milyar 952 milyon 603 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Mart 2014 Vergi Takvimi

maliye

 

MART  2014  BEYAN
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Mart

1- Şubat  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

10 Mart

1- 16 -28  Şubat  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin  Beyanı ve Ödenmesi

17 Mart

1-  Şubat  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

2-  Şubat Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

3-  Şubat Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

20 Mart

1- İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

24 Mart

1-  Şubat  Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2-  Şubat Dönemine Ait Muhtasar Beyannamelerin Verilmesi

3-  Şubat  Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

4-  Şubat Ayı 1 ila 28’i Arası Ücret Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin Verilmesi

5-  Şubat  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

6-  1-15  Mart  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

25 Mart

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyanı

2-  Gelir Vergisi (Gayri menkul Sermaye İratları) Beyanı

26 Mart

1-  Şubat Dönemine Ait Gelir  ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

2-  Şubat Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

3- Şubat Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinde Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi

4- Şubat Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

31 Mart

1-  Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

2-  Gelir Vergisi (Gayri menkul Sermaye İratları) 1. Taksit Ödemesi

3-  Şubat Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb. 396)

4-  Şubat Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

5-  EMLAK VERGİSİ: 1.Taksidi, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödenecektir.

6-  Kesin Mizan Bildirimi (Gelir Vergisi Mükellefleri)  (VUK Teb. no: 403)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Mart’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 26 Mart çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

Serbest Bölgelerde İstisna Kapsamındaki faaliyetler

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 88-1388

Konu: Serbest bölgede istisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararların gelir vergisi matrahının tespitinde diğer kazançlardan indirilip indirilemeyeceği hk.

24.08.2011

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, serbest bölgede istisna kapsamındaki faaliyetlerinizden doğan zararlarınızın ticari kazanç, gayrimenkul sermaye iradı ve menkul sermaye iradı kazançlarınızdan mahsubu konusunda Başkanlığımızın görüşünü sorduğunuz anlaşılmış olup, konu ile ilgili Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

321B sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun Geçici 3’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında, “Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;

a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci ve 30’uncu maddeleri uyarınca yapılacak tevkifata etkisi yoktur. ”

hükmü yer almaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 85’inci maddesinde mükelleflerin, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verecekleri ve bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanun’un 88’inci maddesinde gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararların (80’inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edileceği belirtilerek, bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmının, müteakip yılların gelirinden indirileceği, arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesinin müteakip yıllara naklolunamayacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki”nin “Tablo-3 İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Bildirim” başlıklı kısmında yer verilen istisna kazançların “Yıllık Gelir Vergisi Beyanname” si ile ilişkilendirilmesi söz konusu olmadığı gibi, istisna kapsamına giren faaliyetlerden doğan zararların da diğer kaynaklardan elde edilen kazanç ve iratlardan mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla kollektif şirket ortağı sıfatıyla serbest bölgede istisna kapsamına giren faaliyetlerinizden doğan zararları, diğer faaliyetlerinizden elde ettiğiniz kazançlarınızdan indirmeniz mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.