Archive for Temel Kanunlar

2016 yılı Gayrimenkul Sermaye iradı istisnası

maliye

SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNALAR

Gayrimenkuller ve Haklarda:

MADDE 21 — (4369 sayılı Kanunun 27’nci maddesiyle değişen fıkra. Yür: 1.1.1998) Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın (290 GVK Tebliğ ile Yür:01.01.2016) 3800 TL gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.(*)

B.K.K. No.su Uygulandığı Yıl İstisna Tutarı
94/6300 1994 12.000.000
95/7593 1995 24.000.000
G.V.K. 200 Seri No’lu Gen. Tebliği 1996-1997 41.400.000
4369 Sayılı Kanun 1998 240.000.000
G.V.K. 215 Seri No’lu Gen. Tebliği 1999 420.000.000
G.V.K.228 Seri No’lu Gen.Tebliği 2000 630.000.000
2000/1698 Sayılı BBK 2001 700.000.000
2001/3398 Sayılı BBK 2002 950.000.000
2003/6578 Sayılı Kararla 2004 1.800.000.000
2004/8295 Sayılı Kararla 2005 2000 YTL
2005/9826 Sayılı Kararla 2006 2,200 YTL
259 GVK Teblig ile 2007 2.300 YTL
266 GVK Teblig ile 2008 2.400 TL
270 GVK Tebliğ ile 2009 2.600 TL
273 GVK Tebliğ ile 2010 2600 TL
278 GVK Tebliğ ile 2011 2800 TL
280 GVK Tebliğ ile 2012 3000 TL
284 GVK Tebliğ ile 2013 3.200 TL
285 GVK Tebliğ ile 2014 3.300 TL
287 GVK Tebliğ ile 2015 3.600 TL

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile (6322 sayılı Kanunun 5. mad. değişen ibare. Yür:1.1.2013 tarihinden itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere 15.6.2012) “istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar” bu istisnadan faydalanamazlar.

______________________________________

(*) MADDE 21/1. fıkra — (4369 sayılı kanunla değiştirilmeden önceki şekli) (2772 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değişen fıkra. Yür: 1.1.1983-31.12.1997 tarihleri arası) Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın (3946 sayılı Kanunun 26’ncı maddesiyle belirlenen miktar. Yürürlük; 30.12.1983, Geç; 31.12.1995) 3.600.000 lirası (G.V.K. 200 Seri Nolu Tebliğ ile 41.400.000.- Yür; 30.12.1996) Gelir Vergisinden müstesnadır.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmende Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

(02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Kanun No. 6495        Kabul Tarihi: 12/7/2013

MADDE 1 – 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine “İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz.”

MADDE 3 – 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Read more

Borçlar Kanunu Madde:584 Eşin Rızası

III. Eşin rızası

MADDE 584- Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez.

(6455 sayılı Kanunun 77. mad. ile eklenen fıkra.: Yür: 11.04.2013) “Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmaz.”

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

YabancIlarIn ÇalIŞma İzİnlerİ

HakkInda Kanun

Kanun No. 4817                                     Kabul Tarihi: 27.2.2003

(6 Mart 2003 tarih ve 25040 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1— Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — Bu Kanun;

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci cümlesi ile 5680 sayılı Basın Kanununun 13 üncü maddesi ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren,

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca kanunla verilen yetkiye dayanarak çalışma izni verilen veya istihdam edilen ve

Karşılıklılık ilkesi, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku esasları dikkate alınarak çalışma izninden muaf tutulan yabancılar dışında,

Türkiye’de bağımlı ve bağımsız olarak çalışan yabancıları, bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancıları ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 — Bu Kanunda geçen; Read more