Archive for Tebliğler

SGK İŞKOLU TESPİT KARARI

1 Kasım 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28454

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik    Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.          :  2012/60

İşyeri                  :  Sunman    Sanayi Mamulleri İthalat İhracat ve Tic. A.Ş.

Bayraktar    Bulvarı No:62 Toyzz Plaza Şerifali 34775

Ümraniye/İSTANBUL (merkez)

Tespiti İsteyen :    Tümtis Sendikası

İnceleme             :  Sunman    Sanayi Mamulleri İthalat İhracat ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu şirketin Bayraktar Bulvarı No:62 Toyzz Plaza    Şerifali 34775 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan merkez işyerinde insan    kaynakları, muhasebe, mali işler, pazarlama,    satış, satın alma, bilgi işlem ve diğer idari işlerin yürütüldüğü, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembel Ova Alanı 3200. Sok. No: 3204 Gebze/KOCAELİ adresinde bulunan depo işyerinde, işverenliğin merkez işyeri aracılığıyla ithal edilen oyuncakların depolanması, etiketlenmesi ve paketlenmesi işinin yapıldığı, ayrıca şirkete ait Şekerpınar Mah. 407 Ada    12 Parsel Çayırova/KOCAELİ adresinde,    anahtar teslimi usulüyle yaptırılmakta olan depo inşaatı işyerinin bulunduğu ve işverenliğin asıl işinin, yurtdışından oyuncak ithal edilmesi ve toptan satışı işi olması nedeniyle söz konusu işyerlerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar:    Sunman Sanayi Mamulleri İthalat İhracat ve Tic. A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin    Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

İthalatta Gözetim Ulgulanmasına İlişkin Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/1/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’daki formların eksiksiz bir şekilde doldurulması ve Ek-2’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Ek-2” ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Tebliğe “Ek-3”, “Ek-4”, “Ek-5” ve “Ek-6” ilave edilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2012

28169

 

 

EK – 2

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

 

1 – Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ile beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti. Ayrıca bu belgelerin birer fotokopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası Başvuru Formunda belirtilir.)

2 – İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (2 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)

EK – 3

MANUFACTURER/EXPORTER/PRODUCT INFORMATION form

I. INFORMATION ABOUT THE EXPORTER

Title

Address

Telephone

Fax

E-mail; Web

Tax Authority of which exporter ıs registered to

Title

Address

Telephone

Fax

E-mail; Web

Registration date and reference number

II. INFORMATION ABOUT THE PRODUCER

Title

Address

Telephone

Fax

E-mail; Web

Tax Authority of which producer ıs registered to

Title

 

Address

 

Telephone

 

Fax

 

E-mail; Web

 

Registration date and reference number

 

Date of starting production

 

Scope of production

(Indicate produced items)

 

Which license is used for production

(Indicate licensee)

 

Amount of registered capital

 

Total turnover

 

Percentage share of foreign capital (If exists, indicate the title, address, telephone, fax, origin of the foreign company)

 

Number of working days per year

 

Average working hours per week (USD)

 

Number of workers employed

 

Does the producer have national or international quality certificate(s)?

(Indicate in detail)

 

Average monthly salary per worker

 

III. INFORMATION ABOUT ECONOMIC INDICATORS of the fırm whıch produce THE GOODS CONCERNED

Indicators*

Unit

2008

2009

2010

2011

2012

Production capacity

Quantity

Total production Quantity          
Value          
Total domestic sales Quantity          
Value          
Total exports Quantity          
Value          
End of period stocks Quantity          
Value          
Number of workers employed Persons          
Average monthly salary per worker US $          

Production date of the products subject to the proforma invoice

           

*This table has to be filled out separately for every product subject to the proforma invoice/invoice

IV. INFORMATION ABOUT THE COST OF THE PRODUCT

Unit cost of the product* (USD)

Art No. and Description of the Product:

Cost items (for one unit production)

Quantity of the input (Kg., pcs, etc) Unit price of the input Unit Cost

Raw materials and supplies

RAW MATERIAL 1

RAW MATERIAL 2

RAW MATERIAL …

Cost of labor

 

Production overheads

Auxiliary material 1

Auxiliary material 2

Auxiliary material …

Indirect labor

Energy

Packaging

Depreciation

Other production overheads

Total cost of production (industrial cost)

 

Selling and general administrative expenses

 

Financial expenses (net=expense-income)

 

Total cost of production (commercial cost)

 

*This table has to be filled out separately for every product subject to the proforma invoice/invoice

Note: This FORM shall be ratified by the Turkish Consulate after the contents of the certificate has been ratified by the authorized officials of the exporter’s country.

I, the undersigned, certify that the goods covered by this form was manufactured by ……………………………………….. (the name of the company). I undertake that the information provided in this form is correct and verifiable. Information concerning to this form can be verified any time on the premises of my company by experts of the Body to which this form is provided.

 

Fully authorized and responsible person signs this form on behalf of the above-mentioned company.

 

Name:

Title:

Date:

Seal and Signature:

 

EK-4

 

İTHALATÇI BİLGİ FORMU

 

 

1. Firmanın tarihçesi ile üretimi ve ticaretini yaptığı tüm ürünler hakkında bilgi veriniz.

2. Firmanız adına bu soru formuna ait cevapları hazırlayan yetkililerin ismi, unvanı ve irtibat bilgilerini belirtiniz.

3. Firmanızın hissedarlarına ilişkin aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

TC KİMLİK NO

AD-SOYAD

HİSSE PAYI (%)

     
     
     
   

 

4. Firmanızın ve/veya firma ortaklarınızın yurt içi ve yurt dışındaki diğer firmalarda ortaklıkları, iştirakleri ve firma sahipliği bulunuyorsa, bunları her bir ortak için hisse paylarıyla belirtiniz.

5. Firmanızın mülkiyetinde ve/veya işletmesi altında depoları bulunmakta mıdır? Var ise, bu depoların alanı (m2) ne kadardır? Depoların adreslerini belirtiniz? İşletmesi ve/veya Mülkiyeti başka firmada olan depoları kullanıyor musunuz? Cevabınız evet ise depoların isim ve adreslerini belirtiniz. Gümrük Antrepo Rejimi kapsamında kullandığınız deponuz var mıdır?

6. İthalat yapma sebebi hakkında açıklayıcı bilgi veriniz.

7. Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile iş geliştirme süreciniz ne zaman ve nasıl başlayıp devam etmiştir? E-posta dahil tüm yazışmalarınızın birer örneğini ve ilk irtibatınıza ilişkin destekleyici belgeleri temin ediniz.

8. Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmaları tercih sebepleriniz nelerdir?

9. Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile akreditifli mi çalışıyorsunuz? Değil ise, malın kalitesi ve teslimi gibi hususlarda hangi ticari güvenceler mevcuttur?

10. Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar tarafınızca ziyaret edildi mi?

11. Eğer ziyaret ettiyseniz ne zaman ziyaret ettiniz? (Pasaportun ilgili sayfasının fotokopisi, seyahat bileti, otel faturası ve üretim tesisi fotoğrafları gibi ek belgeler ile birlikte cevaplayınız.)

12. Başvuru konusu eşyanın tanımı, teknik özellikleri, alt grupları, kullanım alanları hakkında bilgi veriniz. (Mümkünse eşyayı tanıtıcı numune, katalog, teknik kitap, resimli broşür, vb belgeleri ekleyiniz.)

13. Başvuru konusu eşyanın dağıtım kanalları hakkında bilgi veriniz. İthal eşyanın dağıtım kanalı ile yerli üreticinin kullandığı dağıtım kanallarını karşılaştırınız.

14. Firmanızın son takvim yılı itibariyle en büyük beş müşterisi ve yaklaşık paylarını belirtiniz. Son beş yıl itibariyle müşteri sayınızı belirtiniz.

15. Son iki takvim yılına ait Defter-i Kebirde “120 Alıcılar Hesabı” ve “320 Satıcılar Hesabında” yer alan tüm müşteri ve tedarikçilerinizin iki ayrı liste halinde ibraz ediniz.

16. Serbest Bölgede faaliyetiniz bulunmakta mıdır? Eğer varsa hangi ürünleri üretmektesiniz (GTİP bazında)? Üretimin hangi aşamaları firmanız tarafından gerçekleştirilmektedir? Üretim aşamaları ve ürünler itibariyle firmanızın yıllık üretim kapasitesi ne kadardır?

17. Başvuru konusu eşyaya ilişkin kullanıcı/tüketici tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir?

18. Başvuru konusu üründe piyasaya girişte ruhsat, lisans, vb gibi yasal prosedürler varsa belirtiniz.

19. Başvuru konusu üründe zorunlu veya zorunlu olmayan standartlar var mıdır? Varsa nelerdir? Firmanız bu belgelerden hangilerine sahiptir?

20. Başvuru konusu ürüne ilişkin fiyat bilgileri ve yerli üretilenler ile ithal edilenlerin fiyatlarının karşılaştırılmasını yapınız.

21. Başvuru konusu ürünün üretim sürecine ilişkin bilgi veriniz.

22. Piyasadaki talep belirli ürün tiplerinde yoğunlaşmakta mıdır? Hangileri belirtiniz.

23. Başvuru konusu ürünün bilinen büyük ithalatçıları hakkında bilgi veriniz.

24. İthalatçıların piyasadaki konumları (toptancı, perakendeci. vs) ve ne amaçla ithalat yaptıkları hakkında bilgi veriniz.

 

 

EK-5

İTHALATÇI FİRMA AYNI ZAMANDA ÜRETİCİ İSE FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

 

Göstergeler

 

Birim

YIL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I- Tek Ürüne İlişkin Bilgiler

Üretim Miktar (a)

Değer (TL)            
Şirket İçi Transfer ve Dikey Kullanım Miktar            
Değer (TL)            
Yurt İçi Satışlar Miktar (b)            
Değer (TL) (c)            
Yurt Dışı satışlar Miktar (d)            
Değer (TL) (e)            
Net Ciro Değer (TL) (f)=(c+e)            
Satılan Mamul Maliyeti Değer (TL) (g)            
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)            
Finansman Net Gideri Değer (TL) (i)            
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(g+h+i)            
Faaliyet Karı

(Olağan Kar)

Değer (TL) (k)=(f-j)            
Stoklar Miktar (l)            
Değer (TL)            
Kapasite ve KKO Kapasite (Miktar/Yıl)            
KKO %            
İstihdam Direk İşçi sayısı (m)            
Verimlilik Üretim/Kişi (a/m)            
Amortisman Giderleri Değer (TL)
p=(o)*[(f)/(n)]
           
Aylık Brüt İşçi Ücreti Ücret (TL/Kişi-Ay)            

II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler

Firma Toplam Özsermayesi Değer (TL)            
Firma Toplam

Net Ciro

Değer (TL) (n)            
Firma Toplam Amortisman Gideri Değer (TL) (o)            
Faaliyet dışı gelir/gider (net) Değer (TL)            
Firma Toplam Faaliyet Karı (Olağan Kar) Değer (TL)            
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)            

Tablonun ilk kısmı firmanın üretimini yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

Yukarıdaki Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

EK-6

İTHALATÇI FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

 

Göstergeler

 

Birim

YIL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I- Tek Ürüne İlişkin Bilgiler

Ortalama İthal Fiyat/Maliyet Değer (TL) (a)            
Yurt İçi Satışlar Miktar (b)            
Değer (TL) (c)            
Yurt Dışı satışlar Miktar (d)            
Değer (TL) (e)            
Net Ciro Değer (TL) (f)=(c+e)            
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)            
Finansman Net Gideri Değer (TL) (i)            
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(a+h+i)            
Faaliyet Karı

(Olağan Kar)

Değer (TL) (k)=(f-j)            
Stoklar Miktar (l)            
Değer (TL)            
İstihdam Çalışan sayısı (m)            
Aylık Brüt Çalışan Ücreti Ücret (TL/Kişi-Ay)            

II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler

Firma Toplam Özsermayesi Değer (TL)            
Firma Toplam

Net Ciro

Değer (TL) (n)            
Faaliyet dışı gelir/gider (net) Değer (TL)            
Firma Toplam Faaliyet Karı (Olağan Kar) Değer (TL)            
Ödenen Vergi Değer (TL)            

Tablonun ilk kısmı firmanın ticaretini yaptığı her bir ithal ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

Yukarıdaki Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacakt

Hava Başlı, Altı Köşe Yuvalı Civatalar ile ilgili Tebliğ

24 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28451

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAVŞA BAŞLI, ALTI KÖŞE YUVALI    CIVATALAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN ISO    10642) (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2012/30)

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635    sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve    Korunması Hakkında Kanun ile    18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) 23/9/2003 tarihli ve    25238 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/78) ile    Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan, TS 1023-9 EN ISO    10642 “Cıvatalar–Bölüm 9: Havşa Başlı, Altı Köşe Yuvalı” standardı mecburi    uygulamadan kaldırılmıştır. Bu standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS EN ISO    10642 “Havşa Başlı, Altı Köşe Yuvalı Cıvatalar” standardı imalat ve satış safhalarında mecburi olarak    uygulanacaktır.

MADDE 3 (1) TS EN ISO 10642 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

“Bu standard; Kalite Sınıfı 8.8, 10.9 ve 12.9, mamul kalitesi A, cıvata dişleri M3 ilâ M20 (dahil) arasında olan havşa başlı altı köşe yuvalı cıvataların özelliklerini kapsar.

Not – Çizelge 2 ve Çizelge 3’teki kopma yükü ile ilgili sınırlamaya özellikle dikkat edilmelidir.

Özel durumlarda bu standardda verilenlerin dışındaki özellikler, ISO 261, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-2    ve ISO 4759-1 standardlarından seçilmelidir.”

MADDE 4 (1) Söz konusu standard    kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 (1) Söz konusu standard,    TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Alçak Frekans Kabloları-Poliolefin Yalıtkanlı ve Nem Geçirmez Poliolefin Kılıflı Tebliği

24 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28451

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ALÇAK FREKANS    KABLOLARI-POLİOLEFİN YALITKANLI VE NEM

GEÇİRMEZ POLİOLEFİN KILIFLI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN 60708)    (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/29)

MADDE 1 (1) Bu    Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635    sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve    Korunması Hakkında Kanun ile    18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) 4/11/1991 tarihli ve    21041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard – 91/110-111 sayılı Tebliğ ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 3930 “Alçak Frekans Kabloları-Poliolefin Yalıtkanlı ve Neme Karşı Poliolefin Kılıflı (Telefon Şebekeleri İçin)” standardı mecburi    uygulamadan kaldırılmıştır. Bu standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan,  TS EN 60708 “Alçak Frekans Kabloları-Poliolefin Yalıtkanlı ve Nem Geçirmez Poliolefin Kılıflı” standardı imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 (1) TS EN 60708 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

“Bu standard, bina dışı yerel şebekelere bağlanmak amacıyla kullanılan poliolefin yalıtkanlı kabloları tanımlamak için öngörülmüştür.

Bu standard,    bakır iletkenlere sahip dolgulu veya dolgusuz,    poliolefin yalıtkanlı ve nem geçirmez poliolefin kılıflı telefon kablolarına uygulanır ve aşağıda belirtilen tipteki kablolar için kullanılır:

a) Kanallara    yerleştirmek için uygun olan    kablolar,

b) Toprağa doğrudan gömmek için uygun olan kablolar,

c) Havai donanımlar için ayrılmaz askı telli kablolar.

Bu standard,    ITU-T Recommendation’a uygundur.

Bu standard,    poliolefin yalıtkanlı (yekpare veya gözenekli), dolgulu veya dolgusuz ve nem geçirmez poliolefin kılıflı (ayrılmaz askı telli) bütün alçak frekans kablo tipleri ile ilgili genel tasarım ayrıntılarını ve boyutlara ait kuralları ve mekanik, elektriksel ve çevresel    karakteristikler de dahil olmak üzere diğer yapısal ayrıntıları kapsar.”

MADDE 4 (1) Söz konusu standard    kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 (1) Söz konusu standard    TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.