Archive for Tebliğler

Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA

SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi yapı değişiklikleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda, tapu ve gemi sicili ile fikrî mülkiyete ilişkin sicillerde ve benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların sahipliklerinde meydana gelen değişikliklerin ilgili sicillere bildirilmesini ve sicil kayıtları ile belgelerindeki gerekli değişikliklerin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek, başvuruda bulunacak kişiler ve gerekli belgeleri belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 17 nci maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 210 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) İlgili siciller: Tapu ve gemi sicilini, fikrî mülkiyete ilişkin sicilleri ve benzeri sicilleri,

c) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

ç) Müdürlükler: Ticaret sicili müdürlüklerini,

d) Şirket sözleşmesi: Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde esas sözleşmeyi; kollektif, komandit ve limited şirketlerde şirket sözleşmesini ve kooperatiflerde ana sözleşmeyi,

ifade eder.

Müdürlüklerin ve ilgili sicilleri tutan kurumların bildirim yükümlülükleri

MADDE 4 – (1) Ticaret şirketlerinin Kanun hükümlerine göre birleşmelerinde devralan şirketin, bölünmelerinde ise bölünen şirket dışındaki bölünmeye katılan diğer şirketlerin kayıtlı olduğu müdürlükler tarafından; devrolunan veya bölünen şirketin malvarlığına dahil olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların, devralan şirketlerin adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, birleşme veya bölünme kararının tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(2) Ticaret şirketlerinin Kanun hükümlerine göre tür değiştirmelerinde, tür değiştiren şirketin malvarlığına dahil olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların yeni tür adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, tescili yapan müdürlük tarafından yeni türün tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(3) Kanun hükümlerine göre ticari işletmenin devrinde devredilen ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş bulunan malvarlığına dahil olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların devralan adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, tescili yapan müdürlük tarafından ticari işletmenin devrinin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(4) Kanun hükümlerine göre bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüştürülmesi halinde, şirketin malvarlığına dahil olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların ticari işletme işletecek kişi veya kişiler adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, tescili yapan müdürlük tarafından ticari işletmenin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(5) Kanunun 128 inci maddesine göre bir ticaret şirketine ayni sermaye olarak konulan ve tapu, gemi ve fikri mülkiyet ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların şirket adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla; tescili yapan müdürlük tarafından şirketin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(6) Kanuna uygun olarak yapılmış bir ticaret şirketi sözleşmesinde; ayni sermaye olarak konulan mal ve hakların ilgili sicillere şirkete ayni sermaye olarak konulduklarını belirten bir şerh verilerek belirgin duruma getirilmesine rağmen, ilgili müdürlükçe tescil edilinceye kadar söz konusu mal ve hakların başkasına devredilmesi veya üzerinde ayni bir sınırlama getirilmesi halinde ilgili sicilleri tutan kurumlar durumu derhal ilgili müdürlüğe bildirir. Bildirim üzerine, müdürlük bu hususu gerekçe olarak belirterek tescil talebini reddeder.

Bildirilecek hususlar ve bildirimin şekli

MADDE 5 – (1) Müdürlüklerce ilgili sicillere 4 üncü madde uyarınca yapılacak bildirimlerde, bildirime konu olan işlem açıkça belirtilmek suretiyle aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri,

b) Ayni sermaye konulması sonucu mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların mahkemece atanan bilirkişi tarafından tespit edilmiş değeri; birleşme, bölünme ve tür değişikliğinde ise mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, denetime tabi şirketlerde ise denetçi tarafından tespit edilmiş değeri,

c) Sermaye şirketlerinin kuruluşu sırasında bir ticari işletmenin ve/veya bazı ayni varlıkların devralınması halinde, mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların mahkemece atanan bilirkişi tarafından tespit edilmiş değeri,

ç) Ticari işletmelerin bir ticaret şirketine devrolmak suretiyle birleşmeleri ile ticaret şirketlerinin birleşme ve bölünmelerinde, mal ve hakları devralan şirketlerin unvanı, adresi, ticaret sicil numarası, ortaklık yapısı, şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile devrolunan ve bölünen şirketlerin unvanı ve ticaret sicili numarası,

d) Bir ticaret şirketinin kuruluşunda ayni sermaye konulması durumunda şirketin kuruluşunun tescil edildiği, şirketin unvanı, adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı ile şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

e) Bir ticaret şirketine sermaye artırımında ayni sermaye konulması halinde sermaye artırımının tescil edildiği, şirketin unvanı, adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı ile şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

f) Bir ticaret şirketinin tür değiştirmesi durumunda yeni türün tescil edildiği, eski ve yeni türün unvanı ile yeni türün adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı, şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

g) Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi halinde, ticari işletmenin tescil edildiği, ticari işletmeyi işleteceklerin adı ve soyadı, vatandaşlığı, ticari işletmenin adresi ve faaliyet konusu ile ticari işletmeye dönüşen şirketin unvanı ve ticaret sicili numarası,

ğ) Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde, ticaret şirketinin tescil edildiği, şirketin unvanı, adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı ile şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

(2) Birinci fıkra gereğince yapılacak bildirimlere yeni hak sahibi şirketin şirket sözleşmesi ile değerlemeye ilişkin raporların birer örneği eklenir.

(3) Bildirimler yazılı şekilde yapılır. Müdürlükler ve ilgili siciller tarafından güvenli elektronik iletişim alt yapısı ile karşılıklı entegrasyonun sağlanması durumunda, bildirimler elektronik ortam üzerinden de yapılabilir.

Bildirim üzerine ilgili sicillerde yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) Müdürlüklerin bildirimini alan ilgili sicili tutan kurum tarafından, kendi kayıtlarında resen işlem yapılabilmesine imkan tanıyan durumlarda mal ve haklar yeni sahipleri adına tescil edilir. Resen tescilin mümkün olmadığı durumlarda ise; ilgili sicil memurluğunca bildirimin alındığı anda kendi kayıtlarına, mal ve hakların geçişinin dayanağı olan işlemin Kanun hükümlerine göre tamamlandığına ilişkin şerh konulur ve ilgililerin başvurusu üzerine gerekli harç ve giderler alındıktan sonra, mal ve hakların yeni sahipleri adına tescili yapılır.

(2) İlgili sicillerde; müdürlükler tarafından bildirilen mal ve haklar üzerinde, ilgili sicili tutan kurumların bildirimi aldığı andan itibaren, eski hak sahiplerinin, yeni hak sahipleri aleyhine sonuç doğuracak taleplerine ilişkin işlem yapılamaz.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hakkında Tebliğ

31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28453

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA

CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ

TİC. LTD. ŞTİ.NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2012-10)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Komisyonundan kimlik kayıt numarası alarak görevlendirme bildirimi gerçekleşen CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. için, 31/8/2003 tarihli ve 25215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2003-001)’in 9 uncu maddesinde belirtilen görevlendirme sürecine göre yapılması gereken işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Turan Güneş Bulvarı No: 50/4 Çankaya/Ankara adresindeki CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’nin 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) çerçevesinde yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ile 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Ek-1’de verilen görevlendirme kapsamı, 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-09)’de belirtilen uyumlaştırılmış standartlardan hangilerine ait uygunluk değerlendirme işlemlerinin, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2404 kimlik kayıt numarası verilen CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütüldüğünü belirler. Söz konusu görevlendirme kapsamına ilişkin güncel durum, bu Tebliğde yapılacak değişikliklere paralel olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının internet sitelerinden de takip edilebilir.

(2) Söz konusu kimlik kayıt numarasının EK-1’de verilen kapsam haricindeki bir yapı malzemesine iliştirilen CE işaretinde rastlanması veya aynı kimlik kayıt numarasının CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin dışında kullanılması hallerinde söz konusu CE işaretinin geçerli olmadığına hükmedilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EK-1

MHG/2012-09 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde

CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’nin

Görevlendirme Kapsamı

Komisyon Karar No.

Ürün Ailesi, Ürün/Kullanım Amacı

Uygunluk Teyit Sistemi

Şartnameler*

Görevler

97/555/EC

Özel çimentolar, kapsam:

– Düşük ısılı çimento

-Sülfat dirençli çimento

– Beyaz çimento

– Deniz suyuna dirençli çimento

-Düşük alkali çimento

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 1+

TS EN14216:2010

TS EN 15743:2010

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Kalsiyum alüminat çimentoları

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 1+

TS EN 14647:2010

TS EN 14647/AC:2010

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Harç çimentoları

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 1+

TS EN 413-1:2011

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Yapı kireçleri, kapsamı:

-Kalsiyum kireçler

-Dolomit kireçler

-Su bazlı kireçler

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 2+

TS EN 459-1:2011

TS EN 459-1:2012

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Genel çimentolar, kapsam:

– Portland çimentosu.

-Portland katkılı çimentolar:

Portland-cüruf çimentosu(A-S ve B-S)

Portland-silis dumanı çimentosu (A-D)

Portland-puzolan çimentosu ( doğal A-P, doğal B-P, yapay A-Q, yapay B-Q)

Portland-uçucu kül çimentosu (silikalı A-V, silikalı B-V, kalkerli A-W, kalkerli B-W)

Portland-(killi şist) pişirilmiş şeyl çimentosu (A-T ve B-T)

Portland-kireçtaşı çimentosu (A-L ve B-L)

Portland-kompoze çimento (A-M ve B-M)

-Yüksekfırın çimentoları (A, B, ve C)

– Puzolanik çimentolar (A ve B)

– Kompoze çimentolar (A ve B)

Sistem 1+

TS EN 197-1:2011

TS EN 197-1:2012

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

– Bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamaları için

(Yollar ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13043:2004

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Kuşanıktaşlar

(Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında.)

Sistem 2+

TS EN 13383-1:2004

TS EN 13383-1/AC:2007

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Demiryolu balastı

(Demiryolu işlerinde)

Sistem 2+

TS 7043 EN 13450:2004

TS7043EN13450/AC:2006

Fabrika Üretim Kontrolü

Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri

(Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS706 EN 12620+A1:2009

TS 1114 EN 13055-1:2004

TS EN 13055-1/AC:2006

TS 2717 EN 13139:2005

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için

(Yol ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13242+A1:2009

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

(1/2)

Katkı maddeleri

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

Sistem 2+

TS EN 934-2:2011
TS EN 934-3:2011
TS EN 934-4:2011

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

(1/2)

-Katkılar (tip II)

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

Sistem 1+

TS EN 450-1+A1:20008

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

*Standardın nihai versiyonu dikkate alınarak Belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Ancak, Standardın yeni bir versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanması halinde imalatçı, Onaylanmış Kuruluş ile temasa geçerek yeni bir değerlendirme gerekip gerekmeyeceğini danışmalıdır. Onaylanmış Kuruluşun görevlendirme kapsamında bulunan Standartlarda meydana gelen değişiklikler TSE’nin internet sitesinden ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:MHG/2012-09)’den ve bu Tebliğin güncellemesinden oluşan tebliğ değişikliklerinden takip edilir.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)

30 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28452

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 99)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan ham petrol    ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu    maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ham petrol ve akaryakıt ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 (1) Ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Antalya Gümrük Müdürlüğü

2

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

3

İsdemir Gümrük Müdürlüğü

4

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

5

Hopa Gümrük Müdürlüğü

6

Giresun Gümrük Müdürlüğü

7

Trabzon Gümrük Müdürlüğü

8

Derince Gümrük Müdürlüğü

9

Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü

10

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

11

Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

12

Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

13

Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri      Gümrük Müdürlüğü

14

Samsun Gümrük Müdürlüğü

15

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

(2) Jet yakıtının;

a) İhrakiye    teslimi lisans sahiplerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen ihrakiye teslim    lisanslarının, Özel Hükümler Bölümü “Pazarlama Projeksiyonu” başlığı “İthalatı Yapılacak Akaryakıtın Türü” alt başlığında “Jet yakıtı” ibaresinin bulunması ve pazarlama projeksiyonuyla    uyumlu olması,

b) Söz konusu yakıtın uçaklara verilmesi,

kaydıyla    serbest dolaşıma giriş işlemlerinin havalimanlarında yetkili gümrük idareleri tarafından yapılması gerekmektedir.

(3) Ticarete    konu edilmemek kaydıyla getirilen 50 litreye kadar (50 litre dâhil) ham petrol ve akaryakıt, birinci fıkra kapsamı dışındadır.

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 4 (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 (1) 31/1/2012 tarihli ve    28190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:88) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

SGK İŞKOLU TESPİT (Diyarbakır Çocuk Hastanesi)

1 Kasım 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28454

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik    Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.         :  2012/61

İşyeri                 :  Zeyveli    Turizm Taş. Tem. Oto. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti.-KışlalıTeks.

Tem.    Bil. Gıda Tic. (Ömer Çakıcı) Adi Ortaklığı

Diyarbakır Çocuk Hastanesi

Hastaneler    Caddesi

Yenişehir/DİYARBAKIR

SGK Sicil    No.   :1044665.021

Tespiti İsteyen  :  T.Sağlık-İş Sendikası

İnceleme            :  Zeyveli    Turizm Taş. Tem. Oto. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti.- KışlalıTeks. Tem. Bil. Gıda Tic. (Ömer Çakıcı)    Adi Ortaklığı ile ilgili Bakanlığımızca    yapılan incelemede; söz konusu ortaklığın Diyarbakır Çocuk    Hastanesinde hizmet alım sözleşmesi    ile gelen hasta kayıt kabul    bilgilerinin girilmesi, poliklinik sekretaryalığı,    hasta yatış ve taburcu işlemleri, hasta tahlil sonuçlarının girilmesi, emar ve röntgen bilgilerinin girilmesi,    hasta faturalandırma işlemlerin yapılması,    hastaların ilaç girişlerinin yapılmasıvb. hastanenin tüm veri giriş ve otomasyon işlerinin yürütüldüğü,    bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün    24 sıra numaralı “Sağlık” işkolunda    yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar:    Zeyveli Turizm Taş. Tem. Oto. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti. -KışlalıTeks. Tem. Bil. Gıda Tic. (Ömer Çakıcı) Adi Ortaklığı tarafından Diyarbakır Çocuk Hastanesinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 24 sıra numaralı “Sağlık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.