Archive for Tebliğler

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından:

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağını, defterlerin kayıt zamanını, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarını belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ tacirler tarafından tutulan ticari defterleri kapsar. Kooperatiflerin tutacağı defterlere ve diğer hususlara ilişkin özel hükümler dışında bu Tebliğ hükümleri uygulanır. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması gereken defterlere ilişkin yükümlülükler saklıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Read more

Ateşli Silahlar Yivsiz Setsiz Tüfekler ile ilgili Tebliğ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ATEŞLİ  SİLAHLAR-YİVSİZ-SETSİZ

TÜFEKLER  İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS 870)

(TEBLİĞ NO:    MSG-MS-2013/14)

MADDE 1 – (1) Bu    Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi    ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde    Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve     İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve    132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş     Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 19/7/1999 tarihli ve 23760 sayılı Resmî Gazete’de    yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (ÖSG-99/51-52) ile Bakanlıkça mecburi    uygulamaya konulan TS 870 “Tüfekler-Yivsiz, Setsiz, Ateşli Kara Avcılığı ve    Müsabakalar İçin” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu    Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE)    tarafından revizyonu hazırlanan TS 870 “Ateşli    Silahlar-Yivsiz-Setsiz Tüfekler-Av, Spor ve Müsabakalar İçin” standardı     imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS 870    Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, kara    avcılığında, spor ve      müsabakalarda, özel ve endüstriyel alanda kullanılan    yivsiz-setsiz tüfeklerin, tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune    alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şeklini kapsar.

Bu standard, yivli-setli    ve/veya havalı tüfekleri kapsamaz.

Not- Bu standard metninde    bundan sonra “Ateşli silahlar-Yivsiz-Setsiz Tüfekler-Av, Spor ve    Müsabakalar İçin” deyimi yerine “tüfekler” terimi kullanılacaktır.”

MADDE 4 – (1) TS 870    standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ     hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS 870    standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin    edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin    internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu    Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu    Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Kamu İhale Kanunu Şikayetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kamu İhale Kurumu, Şikayetlerin İncelenmesi ve
Anlaşmazlıkların Çözümü

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu İhale Kurumu

MADDE 53— a) Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir.

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Kurumun merkezi Ankara’dadır.

Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

Kamu İhale Kurumu; Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur.

b) Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.

2) Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek.

3) İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak.

4) Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak.

5) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak.

6) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

7) İhale ilanları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale Bültenini yayımlamak.

8) Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak. Read more

Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Bedelleri Hesabında Kullanılacak 2013 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2013 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(24.04.2013 tarih ve 28627 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

 

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2013 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

 

                                                                                                                        Yapının Birim

                                                                                                                            Maliyeti

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI             (BM) TL/m2

I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR…………………………………………………………  85,00

. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları   Read more