Archive for Özelgeler

Yurtdışından Temin Edilen Bakım Onarım Hizmetleri

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1386-459

05/04/2012

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Bakanlığınızca kullanılan bilgisayar yazılımlarına ilişkin olarak yurtdışından temin edilecek bakım onarım hizmetleri karşılığında yapılacak ödemelerin  kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV) ve damga vergisi karşısındaki durumu hakkında bilgi istenilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği hükmü yer almış, üçüncü fıkrasında dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar bentler halinde sayılmıştır. Read more

Kooperatif arsasının satılması durumunda vergilendirme

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-842

27/06/2011

Konu: Kooperatife ait arsanın satılması durumunda vergilendirmenin nasıl yapılacağı ve belge düzeni.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kooperatifiniz adına 2007 yılında … …’de arsa aldığınız, belediyenin imar yapısını yeniden değerlendirmesi sonucunda arsanın üyelerinize yetecek sayıda konut yapılamayacak hale geldiği, bu nedenle kooperatif üyeleri tarafından arsanın satılması yönünde görüş birliğine varıldığı, arsanın satışa çıkarıldığı belirtilmekte, aktifinizde iki yıldan fazla kayıtlı bulunan bu arsanın satışının katma değer vergisinden muaf olup olmayacağı ve fatura düzenleme zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesine göre Türkiye’de yapılan ticari, sınai ve zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. Read more

Sahip Olunan hisselerin elden çıkarılması

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 Sayı : B.07.1.GİB.0.06.49-010.01-11

01/06/2012

Konu : İştirak edilen şirkete yapılan sermaye tamamlama fonu ödemelerini müteakip, sahip olunan hisselerin elden çıkarılması halinde vergileme hk.

31.12.2008 tarih ve 689 sayılı dilekçenizin incelenmesi neticesinde;

– Şirketinizin, 1.000.000.- TL sermayesi olan bir anonim şirketin %30 oranında pay ile kurucu ortaklarından olduğu, iştirak olunan şirketin devamlı zarar etmesi sonucu sermayesini kaybettiği, şirketiniz tarafından alınan 13.05.2008 tarihli olağan genel kurul kararı ve 02.06.2008 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile şirket ortaklarınca sermaye tamamlama fonu oluşturulmasının oy birliği ile kabul edildiği, şirketiniz payına düşen 1.081.455,82.-TL tutarındaki sermaye tamamlama fonu bedelinin iştirak edilen şirkete ödendiği, iştirak edilen şirketin ödenen sermaye tamamlama fonu bedellerini geçmiş yıl zararlarına mahsup ederek herhangi bir sermaye artırımı yapmadığı belirtilerek, Read more

Alınan hibe tutarının hangi hesaba kaydedileceği ve hangi dönemin geliri sayılacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 Sayı : B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-526

11/10/2011

Konu : Kalkınma ajansından alınan hibe tutarının hangi hesaba kaydedileceği ve hangi dönemin geliri sayılacağı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Kalkınma Ajansının projenizi 2010 yılında kabul ettiğini, projenizin başlama tarihinin 07.07.2010 ve bitiş tarihinin 07.02.2011 olduğu, 2010 yılında … Kalkınma Ajansından 320.000-TL hibe geldiği ve 108.000-TL’ nin de Yeminli Mali Müşavir Raporu düzenlendikten sonra verileceği belirterek, 2010 yılında gelen ve 2011 yılında gelecek olan hibe tutarlarının hangi dönemde ve hangi hesapta muhasebeleştirilmesi gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Read more