Archive for Genel

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 6102 sayılı Kanun ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin; yetkilendirilmelerine, sicil kayıtlarının tutulmasına, yükümlülüklerine, sorumluluklarına, bunların Kurum tarafından incelenmesine ve denetlenmesine ve bunlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu, 25 inci ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağımsız denetçi: Bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından Kurum tarafından yetkilendirilen kişileri,

b) Bağımsız denetim: Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını,

c) Bağımsız denetim ekibi: Bağımsız denetim kuruluşu adına belirli bir bağımsız denetim görevini yerine getirmek üzere, sorumlu denetçi ve onun sorumluluğu altında görev yapan bağımsız denetçilerden oluşan ekibi,

ç) Bağımsız denetim kuruluşu: Kurumca bağımsız denetim yapmakla yetkilendirilen ortakları yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensuplarından oluşan sermaye şirketlerini,

d) Bağımsız denetim resmi sicili (Sicil): Kurum tarafından elektronik ortamda tutulan ve bağımsız denetim kuruluşları ile denetçilerin kayıtlarının izlendiği resmi sicili,

e) Denetim ağı: Bağımsız denetim kuruluşlarının veya bağımsız denetçilerin aralarında hukuki bir bağ olup olmadığına bakılmaksızın; kâr veya maliyet paylaşımını hedefleyen veya ortak bir mülkiyet, kontrol veya yönetimi, ortak kalite kontrol politikalarını ve süreçlerini, ortak bir iş stratejisini, ortak bir marka veya unvan kullanımını ya da mesleki kaynakların önemli bir kısmını ortaklaşa kullanmayı amaçlayan işbirliğine yönelik yapılanmayı,

f) Denetlenen işletme: Bağımsız denetim yaptırmak üzere bağımsız denetim kuruluşu veya bağımsız denetçi ile sözleşme imzalamış olan işletmeleri,

g) Finansal tablolar: Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca hazırlanması gereken finansal tabloları,

ğ) İlişkili bağımsız denetim kuruluşu ve diğer işletmeler: Aralarında hukuki bir bağ olup olmadığına bakılmaksızın bağımsız denetim kuruluşunun, yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak etkili olduğu veya denetim kuruluşunun yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak etkili olan diğer bağımsız denetim kuruluşlarını ve diğer işletmeleri,

h) Kalite güvence sistemi: Bağımsız denetimde gerekli kaliteyi ve kamuoyunun yapılan bağımsız denetime olan güvenini sağlamak amacıyla bağımsız denetim kuruluşu ya da bağımsız denetçi tarafından yapılan işin, belirlenen standart ve ilkelere uygun olarak yapılmasını temin etmek üzere Kurum tarafından oluşturulan sistemi,

ı) Kalite kontrol sistemi: Bağımsız denetim kuruluşlarının, denetimde gerekli kaliteyi sağlamak amacıyla, Kurum düzenlemelerine uygun olarak bünyelerinde oluşturacakları sistemi,

i) Kamu kurumları: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kurumları,

j) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK): Halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanmış olan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşları,

k) Kilit yönetici: Yönetim organı üyeleri dahil olmak üzere, şirketin faaliyetlerini plânlama, yönetme veya kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişileri,

l) Kurul: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunu,

m) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

n) Meslek mensubu: 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirleri,

o) Ortak: Anonim şirketlerin pay sahiplerini, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile limited şirketlerin ortaklarını,

ö) Sermaye şirketi: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca sermaye şirketi sayılan şirketleri,

p) Sınav: Bağımsız denetçilik sınavını,

r) Sorumlu denetçi: Bağımsız denetim kuruluşu tarafından, belirli bir bağımsız denetim faaliyetinin yürütülmesinden sorumlu tutulan ve bu denetime ait raporun bağımsız denetim kuruluşu adına imzalanmasına yetkili kılınan bağımsız denetçiyi,

s) Türkiye Denetim Standartları (TDS): 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe konan, bilgi sistemleri denetimi dahil olmak üzere, bağımsız denetim alanında uluslararası standartlarla uyumlu eğitim, etik, kalite kontrol ve denetim standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri,

ş) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS): 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Kurul tarafından onaylanarak Türkiye Muhasebe Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı adıyla yayımlanan muhasebe standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri,

t) Yetki belgesi: Bu Yönetmelikte aranan şartların sağlanması halinde, denetim kuruluşlarına ve denetçilere faaliyet iznine ilişkin Kurum tarafından verilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi veya Bağımsız Denetçi Belgesini,

u) Yıllık faaliyet raporu: Sermaye şirketlerinin yönetim organınca veya şirketler topluluğunda ana şirketin yönetim organınca 6102 sayılı Kanunun 516 ve 518 inci maddelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanan raporu,

ü) Yönetim organı: Anonim şirketlerde yönetim kurulunu, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticiyi veya yöneticileri, limited şirketlerde müdürü veya müdürleri,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen terimler TMS ve TDS’lerdeki anlamlarıyla kullanılmış olup bu Yönetmelikteki denetim ibaresi bağımsız denetimi, denetçi ibaresi bağımsız denetçileri, denetim kuruluşu ibaresi ise bağımsız denetim kuruluşlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetimin Esasları

Denetimin amacı ve kapsamı

MADDE 5 – (1) Denetim finansal tablolar ve diğer finansal bilgiler dâhil olmak üzere denetime tabi konuların belirlenmiş bir kıstasa uyumlu olup olmadığı hususunda kullanıcılara TDS çerçevesinde güvence sağlayacak bir görüş oluşturulması amacı ile yapılır.

(2) Denetim, kullanıcılara denetim konusunun denetim kıstasına uyumuyla ilgili makul veya sınırlı güvence sağlar. Sınırlı güvence sağlayacağı ilgili mevzuatında veya denetim sözleşmesinde açıkça belirtilmemiş ise denetim makul güvence verecek şekilde gerçekleştirilir. Makul ve sınırlı güvence seviyesinin gerektirdiği denetimin kapsamı TDS çerçevesinde belirlenir.

(3) Denetim; denetimin konusu hakkında, mesleki etik ilkelere bağlı kalmak ve mesleki şüphecilik içinde bulunmak suretiyle, TDS çerçevesinde yeterli ve uygun denetim kanıtı toplanmasını, bu kanıtlara dayandırılarak bir görüş oluşturulmasını ve görüşün raporlanmasını kapsar.

(4) Denetimin unsurlarını; denetimin konusu, tarafları, kıstası, kanıtları ve denetim raporu oluşturur.

Denetimin konusu

MADDE 6 – (1) Denetim 6102 sayılı Kanun, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca denetime tabi tutulan konularda yapılır.

(2) Denetim; 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre denetlenmesi öngörülen finansal tablolar, yıllık faaliyet raporları, riskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin sistemler ile sair mevzuat uyarınca doğrudan veya dolaylı olarak denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından denetlenmesi, incelenmesi veya değerlendirilmesi öngörülen diğer hususlara ilişkin konuları kapsar.

Denetimin tarafları

MADDE 7 – (1) Denetlenen, denetimi yapan ve ilgili mevzuatında hedeflenen kullanıcılar denetimin taraflarını oluşturur.

Denetim kıstası

MADDE 8 – (1) Denetimde denetim konusunun uyumunun değerlendirildiği önceden belirlenmiş kıstaslar esas alınır. Finansal tablolar açısından TMS; yıllık faaliyet raporları, riskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin sistem açısından 6102 sayılı Kanunun ve ilgili mevzuatın denetim kıstasına ilişkin hükümleri; diğer mevzuattan kaynaklanan denetim konuları açısından ise denetim kıstasıyla ilgili düzenlemeler veya bunların atıf yaptığı kurallar denetim kıstasını oluşturur.

(2) Diğer mevzuatta doğrudan veya dolaylı olarak denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından denetim yapılmasının öngörüldüğü ancak denetim konularının hangi kıstaslara uyumunun aranacağının belirtilmediği durumlarda, denetim kıstası Kurum tarafından belirlenir. İsteğe bağlı yaptırılan denetimlerde ise bu belirleme denetimi talep edenlerce yapılır.

Denetim kanıtı

MADDE 9 – (1) Denetim kanıtı, denetim konusunda denetim kıstası çerçevesinde önemli uyumsuzluklar bulunup bulunmadığı hususunda güvence verilmesini teminen görüş bildirmeye yönelik olarak denetçi tarafından elde edilen ve belirlenen güvence seviyesi için yeterli ve uygun bilgi, belge ve beyanlardır. Bu kanıtlar, denetimin TDS çerçevesinde ve mesleki şüphecilik içinde planlanması ve gerçekleştirilmesi suretiyle elde edilir ve tevsik edilir.

(2) Denetim, denetimin konusunda önemli uyumsuzluklara yol açabilecek koşulların mevcut olabileceği göz önünde bulundurularak mesleki şüphecilik içinde planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Önemlilik, mevcut koşullar içinde değerlendirildiğinde, denetim konusu ile denetim kıstası arasındaki uyumsuzluğun boyutuna, niteliğine veya her ikisine bağlıdır.

Denetim raporu

MADDE 10 – (1) Denetim raporu, denetim kanıtlarının TDS çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, belirlenen güvence seviyesine uygun şekilde oluşturulan denetçi görüşünün ve varsa dikkat çekilmek istenen diğer hususların kullanıcıların istifadesine sunulması amacıyla Kurum düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve imzalayan denetim kuruluşu veya denetçi tarafından sorumluluğu üstlenilen belgedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkilendirme

Denetim yapmaya yetkililer

MADDE 11 – (1) Denetim, sadece Kurumca yetkilendirilen denetim kuruluşları veya denetçiler tarafından yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Denetim kuruluşları ve denetçilerin yetkilerinin kullanımı, yetkilendirmenin Kurum tarafından ilanıyla başlar.

(3) KAYİK’lerin ve faaliyet alanları, işletme büyüklükleri, çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre Kurumca belirlenen işletmelerin denetimi yalnızca denetim kuruluşları tarafından, diğerlerinin denetimi ise denetim kuruluşları veya denetçiler tarafından yapılır.

Yetki belgeleri

MADDE 12 – (1) Başvuruları bu Yönetmelik çerçevesinde Kurum tarafından uygun görülen sermaye şirketlerine Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi, meslek mensuplarına ise Bağımsız Denetçi Belgesi verilir.

Denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi

MADDE 13 – (1) 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlar saklı kalmak kaydıyla, denetim alanında faaliyet izni talebinde bulunan kuruluşun;

a) Sermaye şirketi olması,

b) Paylarının veya hisselerinin nama yazılı olması,

c) Faaliyet konusunun bağımsız denetime veya bununla birlikte 3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki alana münhasır olması,

ç) Ticaret unvanında bağımsız denetim ibaresinin bulunması,

d) Esas sözleşmesinin veya şirket sözleşmesinin denetime ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı hususlar içermemesi,

e) Sermayesinin ve oy haklarının yarısından fazlasının denetçilerine ait olması ve ortaklarının tamamının meslek mensubu olması,

f) Denetçilerinin 14 üncü madde çerçevesinde Bağımsız Denetçi Belgesine sahip olması,

g) Denetçilerinin tam zamanlı ve asgari bir raporlama dönemi için istihdam edilmiş olması,

ğ) 28 inci maddedeki şartları sağlayan en az iki sorumlu denetçisinin bulunması,

h) Denetim kadrosunun, asgari olarak, 27 nci maddede belirtilen denetim ekiplerini oluşturabilecek nitelik ve genişlikte olması,

ı) Yönetim organı üyelerinin tamamının meslek mensubu olması, yüzde yetmiş beşi geçmemek üzere çoğunluğunun ise kadrosundaki denetçilerden oluşması,

i) Denetçilerinin, ortaklarının ve kilit yöneticilerinin başka bir denetim kuruluşunda veya bağımsız denetim faaliyeti gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişi yanında ya da tüzel kişilikte ortak, kilit yönetici veya denetçi olmaması, kendi adına bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaması,

j) Denetim rehberleri dahil olmak üzere, esasları Kurumca belirlenen kalite kontrol sistemine ilişkin politika ve süreçlerini yazılı olarak oluşturmuş olması,

k) Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesini teminen Kurum tarafından uygun görülecek düzeyde organizasyon, mekân, teknik donanım, belge ve kayıt düzenine sahip olması,

l) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından iptal edilmemiş olması,

m) Tüzel kişiliğin ve ortaklarının olumsuz bir itibara sahip olmaması ve ortaklarının denetim mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir durumunun bulunmaması,

şarttır.

(2) Denetim faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşlar, birinci fıkrada belirtilen şartları sağladıklarını gösteren bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunurlar. Kurum tarafından gerektiğinde yerinde inceleme yapılmak suretiyle, başvuruda bulunan kuruluşlardan gerekli şartları taşıdığına karar verilenler, en geç doksan gün içinde, gerekli harç ve ücretleri ödemeleri ve Kuruma tescil talebinde bulunmaları halinde sicile kayıt ve ilan edilir. Tescil işleminden sonra bu kuruluşlara Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi verilir.

(3) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, denetim kuruluşlarının devir, bölünme, birleşme, tür değişikliği işlemleri Kurum iznine tabidir.

(4) Kurum; belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul veya kuruluşların görüşlerini alarak, bu alanlarda denetim yapacak denetim kuruluşları için ek şartlar belirleyebilir ve bu şartları sağlayan denetim kuruluşlarını listeler halinde ayrıca ilan eder. Bunların dışında, denetimi yapılacak işletmenin büyüklüğü, faaliyetleri ile tabi olduğu düzenlemelerin özelliği ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenecek işletmeleri denetlemek üzere, şartları Kurum tarafından belirlenen yeni denetim kuruluşu listeleri oluşturulabilir.

(5) Ticaret unvanında bağımsız denetim ibaresi bulunmayan kuruluşlara, üç ay içinde unvan değişikliği yapılması ve bu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesi koşuluyla Kurum tarafından faaliyet izni verilebilir. Bu süre içinde unvan değişikliğini gerçekleştirmeyenlerin faaliyet izni iptal edilir.

(6) Denetim kuruluşları, denetim yetkisini nitelikleri 28 inci maddede belirlenmiş olan, kuruluş adına denetim raporu imzalamaya yetkili sorumlu denetçileri eliyle ve bunların sorumluluğunda kullanır. Bu sorumluluk, denetim kuruluşunun ve kilit yöneticilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetçilerin yetkilendirilmesi

MADDE 14 – (1) Denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin:

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından en az lisansüstü seviyesinde diploma almış olması,

b) Meslek mensubu olması,

c) Türkiye’de yerleşik olması,

ç) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunması,

d) 15 inci maddede belirtilen uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış olması,

e) 16 ncı maddede belirtilen denetçilik sınavında başarılı olması,

f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya hükmün açıklanması geri bırakılmış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmiyeti olmaması,

g) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından iptal edilmemiş olması

ğ) Bağımsız denetim mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir durumunun bulunmaması, olumsuz bir itibara sahip olmaması,

şartlarını taşıması gerekir.

(2) Denetçi olmak isteyen meslek mensupları birinci fıkradaki şartları sağladıklarını gösteren bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunurlar. Başvurular şahsen veya görev alınan denetim kuruluşu aracılığıyla yapılır. Kurum tarafından gerekli şartları taşıdığına karar verilen başvuru sahipleri gerekli harç ve ücretleri ödemeleri ve Kuruma tescil talebinde bulunmaları halinde sicile kayıt ve ilan edilirler. Tescil işleminden sonra bu kişilere Bağımsız Denetçi Belgesi, denetçi kimliği ve denetçi mührü verilir.

(3) Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul veya kuruluşların görüşlerini alarak, bu alanlarda denetim faaliyetinde bulunacak denetçiler için Kurum ilave şartlar belirleyebilir.

Uygulamalı mesleki eğitim

MADDE 15 – (1) Denetçi olmak isteyenlerin en az 3 yıl süreyle, finansal tablo denetimi dahil olmak üzere mesleki konularda denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda uygulamalı eğitim almaları şarttır. 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde geçen süreler ile aynı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yetkisini haiz olanların, bu kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri süreler uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılır.

(2) En az on beş yıl mesleki tecrübeye sahip olanlarda uygulamalı mesleki eğitim şartı aranmaz.

(3) Bu Yönetmelik uygulamasında mesleki tecrübe bağımsız denetimde fiilen geçirilen süredir. Ancak, 3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlerde veya aynı Kanun uyarınca staj ve stajdan sayılan hizmetlerde bulunulan süreler de bu sürenin hesabında dikkate alınır. Dört yılı aşmamak üzere 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardaki lisans ve lisansüstü eğitim süreleri bu süreye ilave edilir. Bu sürenin hesabında yukarıda belirtilen faaliyetlere başlama tarihi esas alınır ve kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen süreler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla süreyle bu faaliyetlere ara verilmesi durumunda ara verilen süreler dikkate alınmaz.

(4) Uygulamalı mesleki eğitim alanlar, uygulamalı mesleki eğitim döneminde denetçi yardımcısıdırlar ve denetçilerin refakatinde denetim çalışmalarına katılırlar. Bu dönemde, refakatinde denetçi yardımcısı çalıştıranlar, teorik bilgilerin uygulamaya geçirilmesi amacıyla, denetçi yardımcılarının gerekli mesleki yeterliliği kazanmaları için her türlü tedbiri alır. Denetçi, denetçi yardımcılarını denetimlerde görevlendirmek, denetlenen işletme ile olan görüşmelerde bulundurmak, onların çalışmalarına nezaret etmek ve hazırladıkları çalışma kağıtlarını incelemek gibi konularda yetkili ve yükümlüdür.

(5) Uygulamalı mesleki eğitim, gerekli şartların sağlandığını gösteren bilgi ve belgelerin, ilgili denetim kuruluşu, denetçi ya da denetçi yardımcısı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim süresi içerisinde, Kuruma bildirilmesiyle başlar.

(6) Uygulamalı mesleki eğitime, refakatinde uygulamalı mesleki eğitim alınabilecek denetçiler ile uygulamalı mesleki eğitim alacak olanlara ve bunların takibine ilişkin hususlar Kurum tarafından düzenlenir.

Denetçilik sınavı

MADDE 16 – (1) Denetçilik sınavı, sınava gireceklerin denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgilerini ölçmek üzere Kurum tarafından yapılır.

(2) Sınava girebilmek için 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen mezuniyet şartının sağlanması aranır.

(3) Denetçilik sınavı, aşağıdaki ana konuları kapsar;

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat ),

d) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku),

e) Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı,

(4) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler üçüncü fıkranın (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.

(5) Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim faaliyetinde bulunmayacak olanlar bu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulmazlar.

(6) Sınav sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Sınavın; konular itibarıyla birleştirilmesi ve ayrılması, konularının içeriği, duyurusu, başvuru usulü, yeri, zamanı, şekli, süresi, sonuçlarının ilanı, ücreti ile sınavda başarılı olma şartları, sınav komisyonu ve sınava ilişkin diğer hususlar Kurum tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bağımsız Denetim Resmi Sicili

Sicile kayıt ve ilan

MADDE 17 – (1) Denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin yetkilendirme, uyarı, faaliyet izninin askıya alınması, iptali ve durdurma işlemleri Kurumca elektronik ortamda tutulan sicile kaydedilir ve güncel olarak kamuoyunun erişimine açık tutmak suretiyle ilan edilir. Yetkilendirme işlemleri, sicile kayıt ve ilanla birlikte yürürlüğe girer.

(2) Kurum tarafından her denetim kuruluşuna ve denetçiye bir sicil numarası verilir.

(3) Sicile kayıtlı olmayanlar denetim faaliyetinde bulunamazlar.

Sicil bilgileri

MADDE 18 – (1) Kurumca tutulan sicilde denetim kuruluşlarının;

a) Ticaret unvanı ve ticaret sicil numarası,

b) Kurum tarafından verilen sicil numarası,

c) Merkez adresi ve varsa şube adresleri (varsa, bünyesinde bulunduğu denetim ağı ve bu ağın hukuki ve yapısal niteliği, ilişkili denetim kuruluşu ve diğer işletmeleri ve bu kuruluşun hukuki ve yapısal niteliği),

ç) İnternet sitesi adresi,

d) Ortaklarının ad ve soyadları, T.C. kimlik numaraları ve şirket sermayesindeki payları, pay oranları ve tutarları,

e) Ortaklarının adresleri ve diğer iletişim bilgileri,

f) Yönetim organında yer alan kişilerin T.C. kimlik numaraları, varsa başka şirketlerdeki görevleri,

g) Denetçilerinin listesi ve sicil numaraları,

ğ) Varsa başka ülkelerdeki yetkili kurumlarca yapılmış sicil kayıtlarına ilişkin bilgileri,

h) Kurumca gerekli görülen diğer bilgileri,

kaydedilerek takibi yapılır.

(2) Kurumca tutulan sicilde denetçilerin;

a) Adı soyadı, T.C. kimlik numarası,

b) Varsa, ticaret unvanı ve ticaret sicil numarası,

c) Kurum tarafından verilen sicil numarası,

ç) İletişim bilgileri,

d) Varsa, internet sitesi adresi,

e) Denetçi belgesi bilgileri,

f) Ortak olduğu veya istihdam edildiği denetim kuruluşuna ait ticaret unvanı, ticaret sicil numarası, varsa internet sitesi adresi ve iletişim bilgileri,

g) Varsa başka ülkelerdeki yetkili kurumlarca yapılmış sicil kayıtlarına ilişkin bilgileri,

ğ) Kurumca gerekli görülen diğer bilgileri,

kaydedilerek takibi yapılır.

(3) Sicile kaydedilen denetçi ya da denetim kuruluşuna ilişkin bilgilerden Kurum tarafından belirlenenler kamuya ilan edilmeyebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim Kuruluşlarının ve Denetçilerin Yükümlülükleri

Denetimlerde kalite ve güvenilirliğin sağlanması

MADDE 19 – (1) Denetim kuruluşları ve denetçiler faaliyetlerini kaliteli ve güvenilir denetimler gerçekleştirecek şekilde yürütürler.

(2) Denetim kuruluşlarının ve denetçilerin denetime yönelik faaliyeti, denetim sürecine ilave olarak denetimlerin devamlılığı, kalitesi ve güvenilirliğini sağlamaya yönelik diğer eylem ve süreçleri kapsar.

(3) Denetim süreci, her bir hesap dönemi için, işletmenin iş teklifiyle başlar, TDS’ye göre planlanır, programlanır, yürütülür ve denetim sonucunun raporlanmasıyla sona erer. Raporun verilmesinden sonraki yükümlülüklere ilişkin hükümler saklıdır. Denetim süreci TDS çerçevesinde belgelendirilir.

(4) Denetimlerin devamlılığını, kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla, TDS’ye ek olarak; gerek denetim süreçlerinde gerekse denetim süreçleri dışında, başta meslek etiğine ve kalite kontrol sistemine yönelik olanlar olmak üzere, bu bölüm hükümlerine uyulur.

Kalite kontrol sistemi oluşturma

MADDE 20 – (1) Denetim kuruluşları faaliyetlerini, asgari şartları Kurumca belirlenen bir kalite kontrol sistemi çerçevesinde yürütmek zorundadır. Bu sistemin uygulanmasında, Kurum düzenlemelerine göre oluşturularak Kuruma bildirilen kalite kontrol sistemine ilişkin yazılı politika ve süreçlere uyulur. Söz konusu politika ve süreçler Kurum düzenlemelerine paralel bir şekilde güncellenerek uygulanır.

(2) Denetim kuruluşunun kalite kontrol sistemine ilişkin yazılı politika ve süreçleri ile bunların oluşturulmasında esas alınan Kurum düzenlemesi arasında farklılık olması durumunda veya içinde bulunulan koşullara özgü sebeplerle, denetim kuruluşunun yazılı politika ve süreçleri dışındaki bir uygulamanın Kurum düzenlemesine uyum bakımından daha uygun görüldüğü hallerde, söz konusu yazılı politika ve süreçlerin dışına çıkılabilir. Bu durumun ve nedeninin denetçi tarafından yazılı olarak denetim kuruluşuna sunulması ve saklanması gerekir.

Mesleki etik ilkelere uyma

MADDE 21 – (1) Denetim kuruluşları ve denetçiler;

a) Dürüstlük; bütün mesleki ve iş ilişkilerinde dürüst, açık, doğru ve güvenilir olmak,

b) Tarafsızlık; önyargıların, temayüllerin, çıkar çatışmalarının veya başkalarının nüfuzlarını kötüye kullanarak meslek veya işle ilgili muhakemelerini ve kararlarını etkilemesine izin vermemek,

c) Mesleki yeterlik ve özen; uygulama, mevzuat ve denetim tekniklerindeki güncel gelişmeler ışığında, mesleki bilgi ve beceriyi, denetlenen işletmelerin yeterli denetim hizmeti almalarını temin edecek bir seviyede tutmak ve TDS’ye uygun bir şekilde ve özen içinde hareket etmek,

ç) Sır saklama; mesleğin icrası sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğine riayet etmek; söz konusu bilgilerin açıklanması için yasal veya mesleki bir hak veya görevin bulunması durumu saklı olmak kaydıyla, uygun ve belirli bir yetki olmaksızın bu tür bilgileri üçüncü kişilere açıklamamak ve kendisi veya üçüncü kişilerin çıkarlarına kullanmamak,

d) Mesleğe uygun davranış; ilgili mevzuata uymak ve denetim mesleğinin itibarını zedeleyici fiil ve davranışlardan kaçınmak,

şeklindeki ayrıntıları Kurum tarafından belirlenecek mesleki etik ilkelere uymak zorundadır.

(2) Denetim kuruluşları, denetçiler ve denetime katılanlardan, her bir denetimden önce ve her halükarda yılda en az bir kez, bağımsızlık, tarafsızlık ve sır saklamayla ilgili kuruluş politika ve süreçlerine uygun davrandıklarına ve davranacaklarına ilişkin yazılı taahhüt alır. Denetçiler ve denetime katılanlar, denetime başladıktan sonra birinci fıkrada belirtilen hususları olumsuz yönde etkileyebilecek hususların ortaya çıkması halinde ise, bu durumu denetim kuruluşuna yazılı olarak bildirir.

Bağımsızlık ve bağımsızlığın korunması

MADDE 22 – (1) Denetim kuruluşu ve denetçiler, denetimleri esasen ve şeklen bağımsız olarak gerçekleştirir.

a) Esasta bağımsızlık; denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasıdır.

b) Şekilde bağımsızlık; denetim kuruluşunun, denetçinin veya bir denetim ekibi üyesinin; konuya ilişkin tüm durum ve şartları değerlendiren makul ve bilgi sahibi üçüncü kişilerde, dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilikten ödün verdiği intibaını oluşturabilecek durum ve davranışlardan sakınmasıdır.

(2) Denetim kuruluşları ve denetçiler, denetim çalışmalarında denetlenen kuruluştan bağımsız ve tarafsız olmak zorunda olup, hiçbir şekilde denetlenen kuruluşların karar alma mekanizmalarına katılamazlar. İlave olarak, denetim kuruluşları ve denetçilerin bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek özel durumlarının da bulunmaması gerekir.

(3) Denetim kuruluşu veya denetçilerde, bağımsızlığın zedelendiğine dair kanaat oluşması halinde bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul edilir. Bağımsızlığı zedeleyen veya ortadan kaldıran bazı durumlar şunlardır;

a) Denetçiler ile denetim kuruluşunun ortakları, kilit yöneticileri, denetçileri ve bunların boşanmış olsalar dahi eşleri ile 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) kan ve kayın hısımları veya denetim kuruluşları tarafından denetlenen işletme veya denetlenen işletme ile ilgili olanlarla doğrudan veya dolaylı olarak menfaat, ortaklık, kilit yönetici sıfatıyla iş, olağan ekonomik ilişkiler dışında borç veya alacak ilişkilerine girilmiş olması,

b) Geçmiş yıllara ilişkin denetim ücretinin, geçerli bir nedene dayanmaksızın, denetlenen işletme tarafından ödenmemesi,

c) Denetim ücretinin, denetim sonuçları ile ilgili şartlara bağlanmış olması, denetimin kalitesine dair belirsizlikler oluşturması, denetim kuruluşu tarafından denetlenen işletmeye sunulan denetim dışı diğer hizmetler dikkate alınarak belirlenmesi,

ç) Bağımsızlığı zedeleyen diğer hallerin ortaya çıkması.

(4) Bağımsızlığı tehdit eden hususların ortaya çıkması halinde bağımsızlığı koruyacak önlemler alınır. Alınan önlemlerin tehditleri bertaraf etmeye yetmediği anlaşıldığında bağımsızlığın zedelendiği ve ortadan kalktığı kabul edilir. Denetim kuruluşları veya denetçiler denetim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan bağımsızlığa yönelik tehditleri, bunlara yönelik alınan önlemleri ve bu konuda yapılan tüm değerlendirmeleri yazılı olarak kayda almak ve saklamak zorundadır. Bağımsızlığın zedelendiği veya ortadan kalktığı haller Kuruma bildirilir ve Kurumdan onay alınmak suretiyle ilgili denetim sözleşmesi sonlandırılır.

(5) Denetim kuruluşu ve denetçiler, denetlenen işletmeye, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya başka bir hizmet veremez, bunu denetim ağında yer alan kuruluşlar, ilişkili denetim kuruluşu ve diğer işletmeleri aracılığıyla yapamaz. Denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları, denetçileri ve kilit yöneticileri tarafından verilen hizmetler de bu kapsamda değerlendirilir.

Reklam yasağı

MADDE 23 – (1) Denetim kuruluşları ve denetçiler doğrudan veya dolaylı olarak reklam yapamazlar, reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar. Ticaret unvanlarında, tabela veya basılı kâğıtlarında mesleki ve akademik unvanları dışında başka unvan veya sıfat kullanamazlar.

(2) Ancak; denetim kuruluşları ve denetçiler, kurumsal tanıtıcı bilgiler içeren broşürler hazırlayıp dağıtabilirler, kendileri veya denetlenen işletmeler için eleman aramaya yönelik ilanlar verebilirler, mesleki konularda bilimsel nitelikte yayın yapabilirler ya da mesleki konularda seminer, konferans gibi toplantılar düzenleyebilirler veya eğitim verebilirler.

(3) İkinci fıkrada belirtilen faaliyetleri yürütürken;

a) İşin sonuc

Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA

SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi yapı değişiklikleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda, tapu ve gemi sicili ile fikrî mülkiyete ilişkin sicillerde ve benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların sahipliklerinde meydana gelen değişikliklerin ilgili sicillere bildirilmesini ve sicil kayıtları ile belgelerindeki gerekli değişikliklerin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek, başvuruda bulunacak kişiler ve gerekli belgeleri belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 17 nci maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 210 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) İlgili siciller: Tapu ve gemi sicilini, fikrî mülkiyete ilişkin sicilleri ve benzeri sicilleri,

c) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

ç) Müdürlükler: Ticaret sicili müdürlüklerini,

d) Şirket sözleşmesi: Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde esas sözleşmeyi; kollektif, komandit ve limited şirketlerde şirket sözleşmesini ve kooperatiflerde ana sözleşmeyi,

ifade eder.

Müdürlüklerin ve ilgili sicilleri tutan kurumların bildirim yükümlülükleri

MADDE 4 – (1) Ticaret şirketlerinin Kanun hükümlerine göre birleşmelerinde devralan şirketin, bölünmelerinde ise bölünen şirket dışındaki bölünmeye katılan diğer şirketlerin kayıtlı olduğu müdürlükler tarafından; devrolunan veya bölünen şirketin malvarlığına dahil olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların, devralan şirketlerin adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, birleşme veya bölünme kararının tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(2) Ticaret şirketlerinin Kanun hükümlerine göre tür değiştirmelerinde, tür değiştiren şirketin malvarlığına dahil olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların yeni tür adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, tescili yapan müdürlük tarafından yeni türün tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(3) Kanun hükümlerine göre ticari işletmenin devrinde devredilen ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş bulunan malvarlığına dahil olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların devralan adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, tescili yapan müdürlük tarafından ticari işletmenin devrinin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(4) Kanun hükümlerine göre bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüştürülmesi halinde, şirketin malvarlığına dahil olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların ticari işletme işletecek kişi veya kişiler adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, tescili yapan müdürlük tarafından ticari işletmenin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(5) Kanunun 128 inci maddesine göre bir ticaret şirketine ayni sermaye olarak konulan ve tapu, gemi ve fikri mülkiyet ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların şirket adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla; tescili yapan müdürlük tarafından şirketin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(6) Kanuna uygun olarak yapılmış bir ticaret şirketi sözleşmesinde; ayni sermaye olarak konulan mal ve hakların ilgili sicillere şirkete ayni sermaye olarak konulduklarını belirten bir şerh verilerek belirgin duruma getirilmesine rağmen, ilgili müdürlükçe tescil edilinceye kadar söz konusu mal ve hakların başkasına devredilmesi veya üzerinde ayni bir sınırlama getirilmesi halinde ilgili sicilleri tutan kurumlar durumu derhal ilgili müdürlüğe bildirir. Bildirim üzerine, müdürlük bu hususu gerekçe olarak belirterek tescil talebini reddeder.

Bildirilecek hususlar ve bildirimin şekli

MADDE 5 – (1) Müdürlüklerce ilgili sicillere 4 üncü madde uyarınca yapılacak bildirimlerde, bildirime konu olan işlem açıkça belirtilmek suretiyle aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri,

b) Ayni sermaye konulması sonucu mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların mahkemece atanan bilirkişi tarafından tespit edilmiş değeri; birleşme, bölünme ve tür değişikliğinde ise mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, denetime tabi şirketlerde ise denetçi tarafından tespit edilmiş değeri,

c) Sermaye şirketlerinin kuruluşu sırasında bir ticari işletmenin ve/veya bazı ayni varlıkların devralınması halinde, mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların mahkemece atanan bilirkişi tarafından tespit edilmiş değeri,

ç) Ticari işletmelerin bir ticaret şirketine devrolmak suretiyle birleşmeleri ile ticaret şirketlerinin birleşme ve bölünmelerinde, mal ve hakları devralan şirketlerin unvanı, adresi, ticaret sicil numarası, ortaklık yapısı, şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile devrolunan ve bölünen şirketlerin unvanı ve ticaret sicili numarası,

d) Bir ticaret şirketinin kuruluşunda ayni sermaye konulması durumunda şirketin kuruluşunun tescil edildiği, şirketin unvanı, adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı ile şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

e) Bir ticaret şirketine sermaye artırımında ayni sermaye konulması halinde sermaye artırımının tescil edildiği, şirketin unvanı, adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı ile şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

f) Bir ticaret şirketinin tür değiştirmesi durumunda yeni türün tescil edildiği, eski ve yeni türün unvanı ile yeni türün adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı, şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

g) Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi halinde, ticari işletmenin tescil edildiği, ticari işletmeyi işleteceklerin adı ve soyadı, vatandaşlığı, ticari işletmenin adresi ve faaliyet konusu ile ticari işletmeye dönüşen şirketin unvanı ve ticaret sicili numarası,

ğ) Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde, ticaret şirketinin tescil edildiği, şirketin unvanı, adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı ile şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

(2) Birinci fıkra gereğince yapılacak bildirimlere yeni hak sahibi şirketin şirket sözleşmesi ile değerlemeye ilişkin raporların birer örneği eklenir.

(3) Bildirimler yazılı şekilde yapılır. Müdürlükler ve ilgili siciller tarafından güvenli elektronik iletişim alt yapısı ile karşılıklı entegrasyonun sağlanması durumunda, bildirimler elektronik ortam üzerinden de yapılabilir.

Bildirim üzerine ilgili sicillerde yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) Müdürlüklerin bildirimini alan ilgili sicili tutan kurum tarafından, kendi kayıtlarında resen işlem yapılabilmesine imkan tanıyan durumlarda mal ve haklar yeni sahipleri adına tescil edilir. Resen tescilin mümkün olmadığı durumlarda ise; ilgili sicil memurluğunca bildirimin alındığı anda kendi kayıtlarına, mal ve hakların geçişinin dayanağı olan işlemin Kanun hükümlerine göre tamamlandığına ilişkin şerh konulur ve ilgililerin başvurusu üzerine gerekli harç ve giderler alındıktan sonra, mal ve hakların yeni sahipleri adına tescili yapılır.

(2) İlgili sicillerde; müdürlükler tarafından bildirilen mal ve haklar üzerinde, ilgili sicili tutan kurumların bildirimi aldığı andan itibaren, eski hak sahiplerinin, yeni hak sahipleri aleyhine sonuç doğuracak taleplerine ilişkin işlem yapılamaz.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hakkında Tebliğ

31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28453

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA

CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ

TİC. LTD. ŞTİ.NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2012-10)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Komisyonundan kimlik kayıt numarası alarak görevlendirme bildirimi gerçekleşen CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. için, 31/8/2003 tarihli ve 25215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2003-001)’in 9 uncu maddesinde belirtilen görevlendirme sürecine göre yapılması gereken işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Turan Güneş Bulvarı No: 50/4 Çankaya/Ankara adresindeki CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’nin 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) çerçevesinde yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ile 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Ek-1’de verilen görevlendirme kapsamı, 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-09)’de belirtilen uyumlaştırılmış standartlardan hangilerine ait uygunluk değerlendirme işlemlerinin, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2404 kimlik kayıt numarası verilen CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütüldüğünü belirler. Söz konusu görevlendirme kapsamına ilişkin güncel durum, bu Tebliğde yapılacak değişikliklere paralel olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının internet sitelerinden de takip edilebilir.

(2) Söz konusu kimlik kayıt numarasının EK-1’de verilen kapsam haricindeki bir yapı malzemesine iliştirilen CE işaretinde rastlanması veya aynı kimlik kayıt numarasının CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin dışında kullanılması hallerinde söz konusu CE işaretinin geçerli olmadığına hükmedilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EK-1

MHG/2012-09 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde

CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’nin

Görevlendirme Kapsamı

Komisyon Karar No.

Ürün Ailesi, Ürün/Kullanım Amacı

Uygunluk Teyit Sistemi

Şartnameler*

Görevler

97/555/EC

Özel çimentolar, kapsam:

– Düşük ısılı çimento

-Sülfat dirençli çimento

– Beyaz çimento

– Deniz suyuna dirençli çimento

-Düşük alkali çimento

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 1+

TS EN14216:2010

TS EN 15743:2010

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Kalsiyum alüminat çimentoları

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 1+

TS EN 14647:2010

TS EN 14647/AC:2010

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Harç çimentoları

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 1+

TS EN 413-1:2011

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Yapı kireçleri, kapsamı:

-Kalsiyum kireçler

-Dolomit kireçler

-Su bazlı kireçler

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 2+

TS EN 459-1:2011

TS EN 459-1:2012

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Genel çimentolar, kapsam:

– Portland çimentosu.

-Portland katkılı çimentolar:

Portland-cüruf çimentosu(A-S ve B-S)

Portland-silis dumanı çimentosu (A-D)

Portland-puzolan çimentosu ( doğal A-P, doğal B-P, yapay A-Q, yapay B-Q)

Portland-uçucu kül çimentosu (silikalı A-V, silikalı B-V, kalkerli A-W, kalkerli B-W)

Portland-(killi şist) pişirilmiş şeyl çimentosu (A-T ve B-T)

Portland-kireçtaşı çimentosu (A-L ve B-L)

Portland-kompoze çimento (A-M ve B-M)

-Yüksekfırın çimentoları (A, B, ve C)

– Puzolanik çimentolar (A ve B)

– Kompoze çimentolar (A ve B)

Sistem 1+

TS EN 197-1:2011

TS EN 197-1:2012

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

– Bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamaları için

(Yollar ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13043:2004

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Kuşanıktaşlar

(Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında.)

Sistem 2+

TS EN 13383-1:2004

TS EN 13383-1/AC:2007

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Demiryolu balastı

(Demiryolu işlerinde)

Sistem 2+

TS 7043 EN 13450:2004

TS7043EN13450/AC:2006

Fabrika Üretim Kontrolü

Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri

(Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS706 EN 12620+A1:2009

TS 1114 EN 13055-1:2004

TS EN 13055-1/AC:2006

TS 2717 EN 13139:2005

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için

(Yol ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13242+A1:2009

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

(1/2)

Katkı maddeleri

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

Sistem 2+

TS EN 934-2:2011
TS EN 934-3:2011
TS EN 934-4:2011

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

(1/2)

-Katkılar (tip II)

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

Sistem 1+

TS EN 450-1+A1:20008

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

*Standardın nihai versiyonu dikkate alınarak Belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Ancak, Standardın yeni bir versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanması halinde imalatçı, Onaylanmış Kuruluş ile temasa geçerek yeni bir değerlendirme gerekip gerekmeyeceğini danışmalıdır. Onaylanmış Kuruluşun görevlendirme kapsamında bulunan Standartlarda meydana gelen değişiklikler TSE’nin internet sitesinden ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:MHG/2012-09)’den ve bu Tebliğin güncellemesinden oluşan tebliğ değişikliklerinden takip edilir.

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28453

YÖNETMELİK

İzmir Üniversitesinden:

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV    YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,    Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıt ve kabulü, eğitim-öğretim, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981    tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkoordinatör:    İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretim programlarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu dekan yardımcısını,

b) Başkoordinatör    yardımcısı: Her eğitim döneminin başında Dekanlık tarafından belirlenen başkoordinatör    yardımcısını,

c) Dekan: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

ç) Dekanlık: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

d) Ders kurulu:    Dönem I, II ve III’teentegre konu başlıklarına göre oluşturulmuş multidisipliner ders    gruplarını,

e) Ders kurulu sorumlusu: Ders kurulunun eğitim-öğretim ve sınav işleyişinden sorumlu öğretim üyesini,

f) Dönem: Fakültenin her bir eğitim-öğretim yılını,

g) Dönem koordinatörü: Her eğitim döneminin başında Dekanlık tarafından belirlenen her bir dönemin eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

ğ) Fakülte Kurulu: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ı) İntörn    hekimlik: Stajlarını tamamlamış olan öğrencilerin hekimlik mesleğini öğretim üyesi rehberliğinde uygulamalarına olanak veren oniki aylık eğitim dilimini,

i) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Dekan, başkoordinatör,    başkoordinatör yardımcısı, dönem I-VI koordinatörlerinden oluşan komisyonu,

j) Mütevelli Heyet: İzmir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) Ortak    zorunlu dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap    Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerini,

l) Pratik    (Uygulama): Ders kurulları kapsamında yer alan teorik konuları ile bağlantılı, bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya tıpta uygulama ve entelektüel beceri kazandırmaya yönelik eğitimi,

m) Rektör: İzmir Üniversitesi Rektörünü,

n) Seçmeli ders: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim programında yer alan, öğrenciler tarafından ilgi alanı dikkate alınarak seçilen ve başarı notuna katkıda bulunan dersi,

o) Senato: İzmir Üniversitesi Senatosunu,

ö) Staj: Temel tıp bilgilerini almış olan öğrencilere hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik, klinik bilim dallarınca yürütülen eğitimi,

p) Staj    sorumlusu: Her bir anabilim dalında stajdan sorumlu öğretim üyesini,

r) Tam zamanlı öğrenci: Eğitim-öğretim yılı boyunca alması gereken tüm dersleri alan öğrenciyi,

s) Tıp Fakültesi: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ş) Üniversite: İzmir Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim    Dili, Eğitim Süresi

Öğretim    dili

MADDE 5 (1) İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim dili Türkçe’dir.

İngilizce    hazırlık sınıfı

MADDE 6 (1) Tıp Fakültesinde İngilizce hazırlık sınıfını okumak öğrencinin tercihine bağlıdır. Hazırlık sınıfını okumak isteyen öğrencinin Tıp Fakültesindeki kaydı dondurulur. Hazırlık sınıfı eğitimi 3/9/2009 tarihli ve    27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 7 (1)  Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden oluşur.

(2) Tıp Fakültesi öğrencisi her biri en az yirmi sekiz hafta süreli altı dönemlik (yıllık) eğitimlerini, en fazla dokuz ders yılında tamamlamak zorundadır. Bu sürelere hazırlık sınıfında geçirilen süreler dahil değildir.

(3) Öğrencinin, bu maddedeki süreden daha fazla süre öğrenimine devam edebilmesi için, hastalık veya bir başka mazeret halinin bulunması ve bu mazeretinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılması gereklidir. Üniversiteden uzaklaştırma cezası mazeret olarak kabul edilmez. Öğrencinin kaydının dondurulması halinde; geçirilen süreler, azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci    Kabul, Kayıt Koşulları

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 8 (1) İzmir Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenciler, her akademik yıl itibariyle Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini yatırmak zorundadır. Yürütme 27/8/2011 tarihli ve    28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci    kabul ve kayıt koşulları

MADDE 9 (1) Öğrenci kabul ve kaydı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara ve İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrenci kayıtları her eğitim-öğretim yılı başında yenilenir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Tıp Fakültesine kayıt ve kabulü ile ilgili işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(3) Tıp Fakültesine başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin ön incelemesi biçimsel olarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır, değerlendirilmesi ve programlara yerleştirilmesi ise Fakülte Yönetim Kurulunca incelendikten sonra Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, programa yerleştirilme için hak doğurmaz.

(4) Tıp Fakültesine kaydını yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe yeterlilik düzeylerini; YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden alınan ve adayın başarılı olduğunu kanıtlayan belge ile belgelendirir ve Tıp Fakültesi birinci yıl eğitimine başlar. Türkçe yeterliliği olmayan öğrenci Türkçe yeterliliklerini sağlayıncaya kadar kaydını dondurur.

(5) Fakülteye kayıt için istenen belgelerin tam ve eksiksiz olması gerekir. Bir öğrencinin Üniversiteye girişte verdiği belgelerin sahte veya gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde, öğrencinin Üniversite kaydı iptal edilerek ilişkisi derhal kesilir ve ödemiş olduğu ücretler iade edilmez.

Yatay geçişler

MADDE 10 (1) İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçişler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara, İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ve Senato kararlarına göre Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme sonucuna göre yatay geçiş yerleştirme işlemleri Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, önceki yükseköğretim kurumunda geçen süre ile birlikte değerlendirilir ve dokuz yıllık azami süreye tabidir.

Muafiyet

MADDE 11   (1) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren iki hafta içinde, daha önce kayıtlı oldukları bir yükseköğretim kurumundan en az 60 puan alarak başarılı oldukları ortak zorunlu derslerden muaf olmak    isteyebilirler. Ortak zorunlu derslerden muafiyet için yapılan başvurular hakkında, denklik açısından ilgili anabilim dallarının görüşleri de alınır ve Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Muafiyet ders kurulları için uygulanmaz.

(2) Muaf    tutulan dersler için verilmiş olan geçme notları, başarı notu ortalamasına katılmazlar.

Kayıt    yenileme

MADDE 12 (1) Fakülteye kaydını yaptıran öğrencilerin; her yıl belirlenen kayıt yenileme süresi içinde kayıtlarını yenilemeleri ve 8 inci maddede belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir.

(2) Kayıt yenileme süresi ve şartları Rektörlük tarafından belirlenir. Kayıt yenileme işlemlerine ilişkin bilgiler Üniversite tarafından ilan edilir.

(3) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler; derslere ve sınavlara alınmaz. Kayıtlarını yenilemedikleri öğretim süresi kanuni öğretim süresinden sayılır.

Kimlik kartı

MADDE 13 (1) Fakülteye kaydını yaptıran her öğrenciye Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Fakültede eğitimini tamamlayan veya herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrencinin kimlik kartını Fakülteye iade etmesi gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve    Devam

Eğitim-öğretim şekli

MADDE 14  (1) Tıp Fakültesinde dönem I, II, III’te    teorik ve pratik laboratuvar uygulamalarını içeren şekilde temel ve klinik tıp bilimleri, konulara ve sistemlere göre programlanarak ve birbirlerini bütünleyen bir entegre düzene göre ders kurulları biçiminde yürütülür. Tıpta insan bilimleri ile temel ve mesleki beceri    uygulamalarını içeren “Entegre Hekimlik Uygulamaları” ile sorun temelli öğrenme süreci kapsamındaki “Bilimsel Araştırma Uygulamaları”, ders kurullarının dışında dönem boyunca devam eden derslerdir. Her dönemin özelliğine göre ders kurullarının esasları ilgili yönergelerle düzenlenir.

(2) Dönem IV ve V’te    klinik bilimler eğitimi, stajlar biçiminde yürütülür.

(3) Dönem VI intörn    hekimlik dönemidir. Bu aşama stajlarla yürütülen klinik, poliklinik ve saha çalışmalarını kapsayan 12 aylık dönemden ibarettir.

Önkoşullu    dersler

MADDE 15 (1) Tıp Fakültesinde dönem (yıl) geçme esası uygulanır. Her dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. Öğrencinin bir sonraki döneme geçmesi için, seçmeli dersler, Tıbbi İngilizce ve ortak zorunlu dersler dışında, önceki dönemin bütün derslerini başarması gerekir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 16 (1) Tıbbi İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı dersleri ve varsa seçmeli dersler ortak zorunlu derslerdir.

Eğitim-öğretime başlama

MADDE 17 (1) Tıp Fakültesinde akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenir, Senatonun onayına sunulur. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde akademik takvimde yapılacak olan değişiklik ve düzenlemeler Senatonun onayına sunulur. Onayı takiben en az bir hafta önceden ilgililere duyurulur.

Eğitim-öğretim    koordinasyonu

MADDE 18 (1) Eğitim ve öğretimin fakülte ve dönemler düzeyinde koordinasyonu Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu, koordinatörler ve ders kurul sorumluları ile sağlanır.

Devam

MADDE 19 (1)    Derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlk üç dönemde öğrenciler her ders kuruluna ilişkin toplam teorik derslerinin %70’ine, toplam pratik ve beceri uygulamalarının %80’ine katılmak zorundadır. Mazeretsiz olarak bu sınırın altında kalarak devamsızlık gösteren öğrenciler o ders kurulu veya kurullarının sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır (0) almış olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.

b) İlk üç dönemde öğrenciler, yıl boyunca teorik derslerin %70’ine, pratik ve beceri uygulamalarının %80’ine katılmak zorundadır. Bu sınırın altında kalarak devamsızlık gösteren öğrenciler dönem sonu sınavına alınmazlar ve F1 notu alırlar  ve dönem tekrarı yaparlar.

c) Staj dönemlerinde öğrenciler; teorik derslerin %70’ine, staj uygulamalarının tamamına katılmak zorundadır. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir. Stajlarda devamsızlık %20’yi geçmediği zaman öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders kurulunun pratik sınavına veya staj sonu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili Anabilim Dalının olanakları çerçevesinde belirlenen gün ve saatte yapılır. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmemiş bir mazereti olup, o ders kurulunun pratik çalışmaları veya staj süresince devamsızlık süresi %20’yi aşan ve telafi uygulamalarına katılmayan öğrenciler o ders kurulunun sınavına veya staj sonu sınavına alınmaz ve stajı tekrar ederler. Tekrarlanan stajlar için ödenecek ücret Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

ç) İntörn    hekimler; geçerli mazeretleri dışında eğitim programının tümüne katılmak zorundadır. Her rotasyon için mazeretli ya da mazeretsiz toplam sürenin %10’undan fazla devamsızlık kabul edilmez. Devamsızlık ve başarısızlık durumlarında rotasyon tekrarlanır. Tekrarlanan rotasyonlar için ödenecek ücret Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav, Not,    Değerlendirme    ve Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınavlar

MADDE 20 (1) Eğitim-öğretim dönemlerinin ve derslerin niteliği ile birlikte öğrenci sayısı dikkate alınarak, tıp eğitiminde geçerliliği kabul edilmiş tüm yöntemler (teorik, uygulama, objektif yapılandırılmış klinik veya preklinik sınavlar ve benzeri) kullanılabilir.

Notlar ve değerlendirme

MADDE 21 (1) Tıp Fakültesinde tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve fazlaları bir üste, daha küçükleri alt tam sayıya dönüştürülür. Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:

Başarı notu                 Katsayı                            Puan                       Açıklama   

AA                          4.0                              90-100                   Üstün başarı

BA                          3.5                               80-89                         Pekiyi

BB                          3.0                               70-79                            İyi

CB                          2.5                               65-69                        Orta-iyi

CC                          2.0                               60-64                     Orta-geçer

F                            0.0                                0-59                        Başarısız

(2) Geçmez notlar şunlardır:

a) F: Geçmez

b) F1:    Mazeretsiz devamsız

c) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi

ç) F3: Mazeretli geçmez.

(3) Ayrıca öğrencilerin not çizelgelerinde ve dosyalarında durumlarını gösteren aşağdaki    kısaltmalar ya da açıklamalar kullanılabilir:

a) S: Kredisiz dersler    için geçer (Not ortalamasına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir).

b) U: Kredisiz dersler  için    kalır (Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir).

c) R: Tekrar    (Dersin tekrarlandığını gösterir).

ç) LA: İzinli sayılma (Bu Yönetmelik uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır).

d) T: Transfer    (Başka bir üniversiteden transfer olup ilgili yönetim kurulunca muafiyeti onaylanan ve not ortalamasına katılmayan dersler için verilir).

(4) Tıp Fakültesinde seçmeli, Tıbbi İngilizce ve ortak zorunlu dersler için geçme notu 50, diğer tüm mesleki derslerde dönem geçme notu 60’tır.

(5) Her dönemin ve dersin özelliğine göre derslerin notlara katkısı ve değerlendirme esasları, ilgili yönergelerle düzenlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 22 (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 5 gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar Ders Kurulu tarafından incelenir. Değerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dönem Koordinatörü tarafından ilan edilir.

(2) Notlarla    ilgili olarak, bilgisayarla not kaydı hataları dahil olmak üzere, herhangi bir maddi hatanın belirlendiği takdirde ilgili öğretim üyesi tarafından not düzeltme istemi notun ilanından itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. Not değişiklikleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet    Derecesi ve Diploma

Mezuniyet derecesi

MADDE 23 (1) Mezun    olan öğrencilerin    mezuniyet dereceleri ilk beş dönemin, dönem notlarının toplamı 5’e bölünerek elde edilir.

Diploma

MADDE 24 (1) Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayan öğrencilere “Tıp Doktoru Diploması” verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mazeret, İzin, Kayıt    Dondurma, Üniversiteden    Ayrılma, İlişik Kesme

Mazeretler

MADDE 25 (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar aşağıda sıralanmıştır:

a) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için, hastalığını yataklı tedavi kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun    Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.  Bunların dışındaki sağlık raporları işleme konmaz. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen sağlık rapor süreleri toplam eğitim süresinin hesabında dikkate alınmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

b) Tam teşekküllü sağlık kurulu raporu ile hekimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde engelli olduğu belirlenen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Mazeretler    ile ilgili her türlü başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren en geç 3 gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapılmalıdır. Daha sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

ç) İzinli öğrenciler izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırmak kaydıyla öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Sağlık kurulu raporu ile izin alan öğrenciler sağlıklarının düzeldiğini yine kurul raporuyla belgelerler.

d) Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini takdire bağlı olarak kabul veya reddedebilir.

İzinler

MADDE 26 (1) Öğrencilerin izinlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi olanakların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yalnızca bir kez olmak üzere 1 yıla kadar izin verilebilir. Bu izin başvurusu, akademik yıl başlamadan en az 15 gün önce yapılmalıdır.

b) Yurtiçinde ve yurtdışında bilimsel, sportif, kültürel ya da sanatsal etkinliklere katılmak üzere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilir. Öğrenciler bu süreler için mazeretli izinli sayılır. O dönemde giremedikleri ders veya derslerden mazeret sınavına alınırlar. Dördüncü, beşinci ve altıncı dönem öğrencileri devam etmediği süreyi anabilim dalının belirleyeceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde stajı tekrarlar. Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen izin süreleri toplam eğitim süresinin hesabında dikkate alınmaz.

c) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkum olan veya resmi    makamlarca aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak tutukluluğu, takipsizlik kararı veya beraat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli sayılır. Bu öğrencilerin ödeyeceği öğrenim bedeli her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Kayıt    dondurma

MADDE 27 (1) Öğrencilerin Üniversiteye kaydolduktan sonra ilk iki yılda en çok bir yıl, daha sonraki yıllarda da bir yıl olmak üzere öğretim süresi boyunca, mazeretleri ilgili kurullarca kabul    edilmek kaydıyla, toplam iki yıl kayıt dondurma hakları vardır. Üç yarıyıl üst üste kayıt dondurulamaz.

(2) Kayıt donduran öğrencilerin ödeyeceği öğrenim bedeli her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Bu ödemeyi yapmayan öğrencinin kayıt dondurma isteği işleme konulmaz.

Üniversiteden    ayrılma

MADDE 28 (1) Kendi    isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler Dekanlığa yazılı olarak başvurur. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, kayıtta teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.

İlişik kesme

MADDE 29 (1) Aşağıda belirlenen durumlarda öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

a) Mali yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması,

b) Üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl kaydını yenilememesi,

c) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal ve bedensel rahatsızlık nedeniyle tüm öğrenim süresi (normal, azami ve ek süreler) içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden alınacak sağlık raporunun incelenmesi sonucunda öğrenimlerine devam edemeyeceklerine ilgili yönetim kurulunun karar vermesi,

ç) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olması,

d) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olması.

(2) Belirtilen    bu nedenler dolayısıyla kaydı silinen öğrencilerin yeniden üniversiteye geri dönme hakları yoktur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve    Son Hükümler

Burs

MADDE 30 (1) İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrencilerin burs kazanma ya da kazandıkları bursları kaybetme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Öğrencilerin    genel görünüşü ve    giyinişi

MADDE 31 (1) Öğrencilerin giyim ve genel görünüşü konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Disiplin işlemleri

MADDE 32 (1) Disiplin    soruşturmasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması 18/8/2012 tarihli ve    28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm    bulunmayan haller

MADDE 33 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 34 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.