Archive for Genel

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

(22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; organize sanayi bölgelerinin planlanmasını, yer seçimini, OSB’nin gerçekleşebilmesi için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü teknik altyapılarla ilgili OSB dışında kalan alanların onaylı sınır olarak belirlenmesini, imar planları ve parselasyon planları ile değişikliklerinin onayını, arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımı ile ilgili ruhsat ve izinleri, kuruluş protokolünün şeklini ve içeriğini, organların oluşumunu, görev ve yetkilerini, çalışma usul ve esaslarını, genel idare giderleri için kredi kullanmakta olan OSB’lerde bölge müdürü ve görevlendirilecek diğer personelin nitelikleri ve sayıları ile görevlendirme şeklini, kredi talebi ve bunun geri ödeme usul ve esaslarını, arsa tahsislerini, altyapı tesisleri kurma, kullanma ve işletme hakkı ile ilgili hususları, kredi kullanmakta olan OSB’lerde ihale usul ve esasları ile hakedişlerin düzenlenmesi ve onaylanmasını, kiralama usul ve esaslarını, OSB üst kuruluşunun görev ve çalışma şeklini ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsar.  Read more

Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Bedelleri Hesabında Kullanılacak 2013 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2013 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(24.04.2013 tarih ve 28627 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

 

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2013 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

 

                                                                                                                        Yapının Birim

                                                                                                                            Maliyeti

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI             (BM) TL/m2

I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR…………………………………………………………  85,00

. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları   Read more

Mevzuat ile ilgili Haberler

MEVZUAT İLE İLGİLİ HABERLER

Mükellef Bilgileri Bildirimi hakkında açıklamaların yapıldığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 61 yayımlandı. 01 Nisan itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) mükelleflere ait Mükellef Bilgileri Bildirimi 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

 

27 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede Vergi incelemelerinde ve inceleme raporlarında uyulması gereken esaslar hakkında açıklamaların yapıldığı 425 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

 

30 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK yayımlandı. Yönetmelikle işyerinde çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde veya çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumlarında işyerinin bir bölümünde ya da tamamında işin durdurulması ile çalışmaya tekrar başlanmasına izin verilmesine ilişkin açıklamalar yapılıyor.

30 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafında ortaklaşa hazırlanan ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK yayımlandı.

 

İmalatta kullanılmak üzere 9/10/2012 tarihinden önce talep ve taahhütname verilerek ithal edilen veya talep ve taahhütname verilerek satın alınan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallara ilişkin açıklamaların yapıldığı ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 19 yayımlandı.

 

12 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esasların belirlendiği Kurul Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

23 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendine göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerlerin değerlendirilmesine ilişkin esas ve usullerin belirlendiği Milli Emlak Tebliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklikle tarımsal amaçla kullanılan taşınmazlarda satış bedeli tanımlandı.

2 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE değişiklik yaptı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2012’de toplam 46 bin 845 vergi mükellefinin incelendiğini söyledi. Şimşek, kesilmesi önerilen ceza miktarını 8 milyar 776 milyon 95 bin lira olarak açıkladı. Bakan Şimşek, e-teftiş uygulaması kapsamında ise geçen yıl teftişe tabi tutulan birimlerde Hazine’ye 56 milyon 994 bin 272 lira gelir sağlandığını bildirdi.Bakan Şimşek, vergi daireleri, mal ve milli emlak müdürlüklerinin de içinde olduğu 175 birimin teftişe tabi tutulduğunu kaydetti. Şimşek, Ankara ve İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlıkları bünyesinde, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında 18 farklı konu hakkında araştırma ve inceleme başlatıldığını bildirdi.

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

YabancIlarIn ÇalIŞma İzİnlerİ

HakkInda Kanun

Kanun No. 4817                                     Kabul Tarihi: 27.2.2003

(6 Mart 2003 tarih ve 25040 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1— Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — Bu Kanun;

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci cümlesi ile 5680 sayılı Basın Kanununun 13 üncü maddesi ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren,

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca kanunla verilen yetkiye dayanarak çalışma izni verilen veya istihdam edilen ve

Karşılıklılık ilkesi, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku esasları dikkate alınarak çalışma izninden muaf tutulan yabancılar dışında,

Türkiye’de bağımlı ve bağımsız olarak çalışan yabancıları, bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancıları ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 — Bu Kanunda geçen; Read more