Archive for 23 Şubat 2015

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılması

maliye

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 87893753-010.06.01[36-06]-11294

Tarih: 11/02/2015

Konu : 6552 Sayılı Kanun İç Genelgesi

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE
(Seri No: 2015/1)
…………….. VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)

…………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğin “I/B-1. BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ” başlıklı bölümünde, vergi dairelerine olan borçları için madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Başkanlığımız internet adresi üzerinden başvuruda bulunabilecekleri; birden fazla vergi dairesine olan borçlar için Kanundan yararlanma talebinde bulunulması halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurulması gerektiği düzenlenmiştir.

Ancak, Başkanlığımıza intikal eden olaylardan;

1- Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerden bazılarının, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinden yararlanmak üzere sadece bir vergi dairesine yazılı olarak müracaatta bulundukları, diğer vergi dairelerine yazılı olarak müracaatta bulunmadıkları veya başvurularını borçlu oldukları vergi daireleri dışındaki vergi dairelerine yapmaları nedeniyle Kanunun 73 üncü maddesinin getirdiği imkanlardan yararlanamadıkları, Read more