Archive for 13 Haziran 2014

Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere dair Tebliğ

mevzuat

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

BANKALAR VE KAMU İDARELERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN SİGORTALILIK KONTROLÜ İLE KURUM VE KURULUŞLARDAN ALINACAK BİLGİ VE BELGELERE DAİR TEBLİĞ

(10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 100 üncü maddesi kapsamında, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe istinaden işlem yaptığı kişilerin kimlik bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının takip ve tahsili ve 5510 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen görevlerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak kaydıyla, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurumları, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde münferit ya da yapılacak protokollerle alınacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Read more

2014 Güncel Mevzuat haberleri

mevzuat

MEVZUAT İLE İLGİLİ HABERLER

  • 09.05.2014 tarihli RESMİ GAZETE’ de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin E:2013/40 ve K: 2013/139 sayılı kararıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; “Kurumca Verilecek İdari Para Cezaları” başlıklı 102’nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi , hak arama özgürlüğünün ihlali gerekçesiyle Anayasanın 36’ncı maddesine aykırılığı gerekçesiyle iptal edildi. Buna göre idari para cezalarına karşı dava açılması halinde, kararın Sosyal Güvenlik Kurumu lehine sonuçlanması durumunda, daha önce peşin ödeme nedeniyle terkin edilen dörttebirlik ceza tutarı ayrıca kurum tarafından tahsil edilmeyecektir.
  • 8 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ; 9 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede ise YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI yayımlandı.
  • 6 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ ile YAPI,  TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2014 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ yayımlandı.
  • 3 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ yayımlandı. Tebliğ ile 10 kişiden az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sağlanacak desteklerin ödeme usul ve esasları düzenleniyor.
  • TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 ile mali yönden zor durumda bulunan borçlu mükelleflerin Amme Alacakları Hakkında Kanun’un 48’inci maddesi kapsamında, borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin süre 24 aydan 36 aya çıkarıldı. Vergi dairelerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi tutarları da yüzde 50 oranında artırıldı.
  • 9 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’İ yayımladı.
  • Maliyenin tahsil edemediği vergi tutarı 2014 yılının ilk 4 ayında 69,7 milyar lira olarak belirlendi. Bu dönemde tahakkuk eden vergi gelirlerinin yüzde 61,47’si tahsil edilebildi. Tahsil edilemeyen vergi tutarı ise 69 milyar 706 milyon 592 bin lira oldu. AA muhabirinin, Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde vergi tahukkuku 180 milyar 659 milyon 195 bin lira olurken, vergi tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artışla 110 milyar 952 milyon 603 bin lira düzeyinde gerçekleşti.