Archive for 25 Haziran 2013

Vakıflar Yönetmeliği

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; yeni vakıfların kuruluşu, vakıfların yönetimi, faaliyetleri, denetimlerine ilişkin usûl ve esaslar ile Vakıflar Meclisi, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Vakıf Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Read more

İhtiyati haciz işleminin unsurları oluşmadan ihtiyati haciz uygulanamaz

Manisa Vergi Mahkemesi

Esas No: 2012/976 Karar No : 2013/165

ÖZÜ: İhtiyati haciz işleminin unsurları oluşmadan ihtiyati haciz uygulanamaz.

İstemin Özeti: Davacı tarafından vergi borcu olduğu iddiasıyla banka nezdinde bulunan kişisel hesaplarına konulan haciz işleminin; şahsına herhangi bir ödeme emri tebliğ, edilmeden kişisel banka hesaplarına doğrudan doğruya elektronik haciz uygulandığı, yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğu, pay devirlerinin 2007 yılında gerçekleştirildiği, vergi dairesince en son verilen 24.05.2012 tarih ve 18288 kayıt numaralı yazıda şirketin hiçbir borcu bulunmadığının ifade edildiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir. Read more

Şirketin Yabancı Ortağınının Faizsiz Olarak Kaynak Aktarması Vergilendirme

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14001-37-465

07/04/2012

Konu: Şirketin, yabancı ortağından temin ettiği kaynağı kendisinin ve iştiraki bulunduğu şirketlere faizsiz olarak kullandırmasının vergisel açıdan durumu;

İlgide kayıtlı dilekçenizde şirketiniz sermayesinin, …’a ait olduğu, diğer taraftan da şirketinizin … ve …’nin sermayelerinin %99.9’una sahip olduğu, halen yatırım aşamasında olmanız nedeniyle gelir getirici herhangi bir faaliyetinizin olmadığını ancak 2008 yılından bu yana ortaklarınız … ve …’den kaynak kullanmakta olduğunuzu ve kararlaştırılan faiz oranı ile hesaplanan faiz tutarının ortaklarınıza ödendiğini, diğer yandan da … ve …’ye faiz hesaplanmak koşuluyla kaynak aktardığınızı, ancak 2009 yılından sonra …’nin tek taraflı olarak aldığı bir kararla şirketinize kullandırdığı ve kullandıracağı krediler için 2010 yılı başından itibaren faiz almayacağını belirterek, Hollanda mukimi ortağınız …’den 2010 yılından itibaren faizsiz kredi (karşılıksız kaynak transferi) kullanılacak olmasının vergisel açıdan durumu, kredinin ….’den faizsiz alınmasına rağmen sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ve faizsiz kredi kullanılması halinde karşılıksız kullanılan kaynakların bir kısmının veya tamamının … ve …’ye faizsiz kullandırılmasının mümkün olup olmayacağı hakkında görüş talep edilmektedir. Read more

Yurtdışından Temin Edilen Bakım Onarım Hizmetleri

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1386-459

05/04/2012

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Bakanlığınızca kullanılan bilgisayar yazılımlarına ilişkin olarak yurtdışından temin edilecek bakım onarım hizmetleri karşılığında yapılacak ödemelerin  kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV) ve damga vergisi karşısındaki durumu hakkında bilgi istenilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği hükmü yer almış, üçüncü fıkrasında dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar bentler halinde sayılmıştır. Read more