Archive for 27 Mayıs 2013

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİL OKULU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve    kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde eğitim dili İngilizce olan bölümlere zorunlu, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokullara isteğe bağlı olan hazırlık sınıfları ile ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dil Okulu    Koordinatörü: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Koordinatörünü,

b) Dil Okulu:    Yeni Yüzyıl Üniversitesinde yabancı dil eğitim-öğretimini veren okulu,

c) IELTS:    International English Language Testing System Sınavını,

ç) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

d) Lisans: En    az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

e) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,

f) Ön lisans: En az dört yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

g) Rektör: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunu,

h) TOEFL: Test    of English as a Foreign Language Sınavını,

ı) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

i) Üniversite: Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

j) Yaz okulu:    Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Yaz Okulunu,

k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

l) Yönetim Kurulu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Read more

Kooperatif arsasının satılması durumunda vergilendirme

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-842

27/06/2011

Konu: Kooperatife ait arsanın satılması durumunda vergilendirmenin nasıl yapılacağı ve belge düzeni.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kooperatifiniz adına 2007 yılında … …’de arsa aldığınız, belediyenin imar yapısını yeniden değerlendirmesi sonucunda arsanın üyelerinize yetecek sayıda konut yapılamayacak hale geldiği, bu nedenle kooperatif üyeleri tarafından arsanın satılması yönünde görüş birliğine varıldığı, arsanın satışa çıkarıldığı belirtilmekte, aktifinizde iki yıldan fazla kayıtlı bulunan bu arsanın satışının katma değer vergisinden muaf olup olmayacağı ve fatura düzenleme zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesine göre Türkiye’de yapılan ticari, sınai ve zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. Read more

Sahip Olunan hisselerin elden çıkarılması

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 Sayı : B.07.1.GİB.0.06.49-010.01-11

01/06/2012

Konu : İştirak edilen şirkete yapılan sermaye tamamlama fonu ödemelerini müteakip, sahip olunan hisselerin elden çıkarılması halinde vergileme hk.

31.12.2008 tarih ve 689 sayılı dilekçenizin incelenmesi neticesinde;

– Şirketinizin, 1.000.000.- TL sermayesi olan bir anonim şirketin %30 oranında pay ile kurucu ortaklarından olduğu, iştirak olunan şirketin devamlı zarar etmesi sonucu sermayesini kaybettiği, şirketiniz tarafından alınan 13.05.2008 tarihli olağan genel kurul kararı ve 02.06.2008 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile şirket ortaklarınca sermaye tamamlama fonu oluşturulmasının oy birliği ile kabul edildiği, şirketiniz payına düşen 1.081.455,82.-TL tutarındaki sermaye tamamlama fonu bedelinin iştirak edilen şirkete ödendiği, iştirak edilen şirketin ödenen sermaye tamamlama fonu bedellerini geçmiş yıl zararlarına mahsup ederek herhangi bir sermaye artırımı yapmadığı belirtilerek, Read more

Alınan hibe tutarının hangi hesaba kaydedileceği ve hangi dönemin geliri sayılacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 Sayı : B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-526

11/10/2011

Konu : Kalkınma ajansından alınan hibe tutarının hangi hesaba kaydedileceği ve hangi dönemin geliri sayılacağı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Kalkınma Ajansının projenizi 2010 yılında kabul ettiğini, projenizin başlama tarihinin 07.07.2010 ve bitiş tarihinin 07.02.2011 olduğu, 2010 yılında … Kalkınma Ajansından 320.000-TL hibe geldiği ve 108.000-TL’ nin de Yeminli Mali Müşavir Raporu düzenlendikten sonra verileceği belirterek, 2010 yılında gelen ve 2011 yılında gelecek olan hibe tutarlarının hangi dönemde ve hangi hesapta muhasebeleştirilmesi gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Read more