Archive for 17 Nisan 2013

Mevzuat ile ilgili Haberler

MEVZUAT İLE İLGİLİ HABERLER

Mükellef Bilgileri Bildirimi hakkında açıklamaların yapıldığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 61 yayımlandı. 01 Nisan itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) mükelleflere ait Mükellef Bilgileri Bildirimi 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

 

27 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede Vergi incelemelerinde ve inceleme raporlarında uyulması gereken esaslar hakkında açıklamaların yapıldığı 425 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

 

30 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK yayımlandı. Yönetmelikle işyerinde çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde veya çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumlarında işyerinin bir bölümünde ya da tamamında işin durdurulması ile çalışmaya tekrar başlanmasına izin verilmesine ilişkin açıklamalar yapılıyor.

30 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafında ortaklaşa hazırlanan ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK yayımlandı.

 

İmalatta kullanılmak üzere 9/10/2012 tarihinden önce talep ve taahhütname verilerek ithal edilen veya talep ve taahhütname verilerek satın alınan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallara ilişkin açıklamaların yapıldığı ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 19 yayımlandı.

 

12 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esasların belirlendiği Kurul Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

23 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendine göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerlerin değerlendirilmesine ilişkin esas ve usullerin belirlendiği Milli Emlak Tebliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklikle tarımsal amaçla kullanılan taşınmazlarda satış bedeli tanımlandı.

2 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE değişiklik yaptı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2012’de toplam 46 bin 845 vergi mükellefinin incelendiğini söyledi. Şimşek, kesilmesi önerilen ceza miktarını 8 milyar 776 milyon 95 bin lira olarak açıkladı. Bakan Şimşek, e-teftiş uygulaması kapsamında ise geçen yıl teftişe tabi tutulan birimlerde Hazine’ye 56 milyon 994 bin 272 lira gelir sağlandığını bildirdi.Bakan Şimşek, vergi daireleri, mal ve milli emlak müdürlüklerinin de içinde olduğu 175 birimin teftişe tabi tutulduğunu kaydetti. Şimşek, Ankara ve İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlıkları bünyesinde, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında 18 farklı konu hakkında araştırma ve inceleme başlatıldığını bildirdi.

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

YabancIlarIn ÇalIŞma İzİnlerİ

HakkInda Kanun

Kanun No. 4817                                     Kabul Tarihi: 27.2.2003

(6 Mart 2003 tarih ve 25040 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1— Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — Bu Kanun;

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci cümlesi ile 5680 sayılı Basın Kanununun 13 üncü maddesi ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren,

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca kanunla verilen yetkiye dayanarak çalışma izni verilen veya istihdam edilen ve

Karşılıklılık ilkesi, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku esasları dikkate alınarak çalışma izninden muaf tutulan yabancılar dışında,

Türkiye’de bağımlı ve bağımsız olarak çalışan yabancıları, bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancıları ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 — Bu Kanunda geçen; Read more