Archive for 01 Nisan 2013

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Sponsorluk Harcamaları

                           GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN SPONSORLUK HARCAMALARI

1-  GİRİŞ:

Günümüz rekabet ve ekonomik koşullarında firmalar açısından ürünlerini ve markalarını geniş tüketici kitlelerine duyurmak ve tanıtmak bir gereksinim halini almıştır. Bu doğrultuda tamamen ticari kazancın elde edilmesine yönelik olarak televizyon, radyo, gazete, dergi gibi iletişim araçlarına reklâmlar verilmekte, sinema filmlerine, dizi filmlerine, tiyatro oyunlarına ve konser gibi sanatsal faaliyetlere sponsor olunmaktadır. Bunların yanında kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi tam olarak ölçülemeyen ancak sosyal amacı öne çıkan spor ve sporcunun gelişmesi amacıyla çeşitli spor faaliyetlerine sponsor olunmaktadır.

Vergi idaresi kişiler veya kurumların sosyal amaçla yaptıkları bu tür faaliyetlerini desteklemek ve teşvik etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu, Kurumlar Vergisi Kanununun ise 10’uncu maddelerinde “diğer indirimler” ana başlığı altında bir takım düzenlemeler yapmıştır.

Konunun bütünlüğü açısından öncelikle diğer indirim müessesenin genel esaslarına yer vermek istiyoruz. İlgili müesseseye Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu, Kurumlar Vergisi Kanununun ise 10’uncu maddelerinde yer verilmiştir. Diğer İndirimler başlığı altında kanun lafzında yerini alan indirim müessesesiyle ilgili her iki kanunda da birbirine paralel düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte başta oran ve tutar sınırlamaları olmak üzere bazı kurallar getirilmiştir. Her indirim kalemi için özel durumlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar ilgili maddelerde fıkralar itibariyle düzenleme altına alınmıştır. Biz yazımızın konusu itibariyle indirimler müessesesinin genel hükümlerini açıklamakla yetineceğiz.

Araştırma ve geliştirme harcamaları(1) dışında diğer harcama kalemlerinin gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine indirim olarak yansıtılabilmesi için öncelikle beyan edilen bir gelir veya kazancın olması gerekmektedir. Diğer taraftan ilgili dönemin zararla kapanmış olması hali ile kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen tutarlar sonraki yıllara zarar artırıcı unsur olarak devredilemeyecektir.

Diğer İndirimler başlığı altında düzenlenen harcamaların gelir/kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmesi ortak şartının yanında Kurumlar Vergisi Kanununda indirim sırasının belirlenmesi açısından bir sıra ihdas edilmiştir. Diğer bir ifadeyle kurumlar vergisi mükellefleri diğer indirim başlığı altında düzenlenen harcamalarını kanunda belirlenen sıraya göre beyanlarına yansıtmak zorundadırlar. Gelir vergisi mükellefleri için böyle bir sıralama mevcut olmadığı gibi yasal düzenleme ile belirlenen sıraya da riayet edilme zorunluluğu yoktur.

Sponsorluk harcamaları konusunda da yukarıda yer verdiğimiz genel esaslar geçerli olmakla birlikte bu indirim kaleminin özelliğinden kaynaklanan bazı özel düzenlemelerde bulunmaktadır. Biz yazımızda sponsorluk harcamaları konusunda Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan düzenlemelerin yanında 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yayımlanan yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde açıklamalarda bulunup, konu hakkında görüş ve önerilerimize yer vereceğiz.

2-  GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPONSORLUK YÖNETMELİĞİ: Read more