Archive for 01 Kasım 2012

Mevduat Katılım Fonu Hakkında Yönetmelik

1 Kasım 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28454

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET

VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 1/11/2006    tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye yedinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut yedinci    fıkra sekizinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(6) Düzenlenecek sözleşmelerin bir nüshası ile banka şubelerinde gerçekleştirilen hesap açılışı işlemlerinde kredi kuruluşlarının düzenleyecekleri hesap cüzdanlarının müşterilere verilmesi zorunludur. Düzenlenecek sözleşmelerde, sözleşmenin tamamının imzalatılmasından ayrı olarak, “sözleşmenin bir nüshasını elden aldım” şeklinde bir imza kutucuğu açılarak hesap sahiplerine imzalatılır. Kanunun 76 ncı maddesi uyarınca kimlik tespiti yapılmış olan kişiler tarafından, bankanın sahip olduğu şube dışı elektronik    kanalların kullanılması suretiyle gerçekleştirilen mevduat ve katılım fonu hesabı açılması işlemlerinde ise, hesap açılışı işleminin tamamlanması öncesinde “hesap cüzdanlarının, ilgili bankada mevduat veya katılım fonu kabulüne ilişkin hesabın varlığını hukuken ispatlayıcı bir belge olma özelliğinin bulunduğu, banka şubesinden temin    edilmesinde fayda olduğu, ilgili şubeye başvurulması halinde hesap cüzdanının tarafına teslim edileceği ve işleme bu durumun kabul edilmesi halinde devam    edileceği” hususlarında, işlemin yapıldığı ortam ve ayrıca banka tarafından uygun görülecek diğer etkin kanallar    aracılığıyla hesap sahiplerinin bilgilendirilmesi, hesap sahibinden  alınacak onay üzerine işleme devam edilmesi ve bunları tevsik eden bilgi ve belgelerin Kanunun 42 nci    maddesi hükmüne uygun olarak saklanması gerekmektedir. Bahse konu bildirimin yapılması, hesap cüzdanının talep edilmesi hakkından vazgeçildiği anlamına gelmeyeceği gibi hesap sahibinin talebi halinde bankanın hesap cüzdanını teslim yükümlülüğünü de ortadan kaldırmaz. Düzenlenecek sözleşmeler kapsamında, sözleşmeden ayrı olarak hesap    sahibinden alınacak imzalı ya da kanıtlanabilir bir talep olmaksızın hesap sahibi adına kredili bir hesap açılamaz.”

“(7) Hesap cüzdanlarında, hesap sahibinin açık ismi ve unvanı, hesap açılan şubeyi tanımlayan kod numarası ve şube adı, hesabın açılış tarihi, hesap ve cüzdan numarası, hesabın tutarı ile birlikte, üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca çerçeve sözleşmelerde yer alan hükümlere aynen yer verilmesi ya da tarihi belirtilmek    suretiyle hesap sahibiyle düzenlenen çerçeve sözleşmesinin bu kapsamdaki ilgili hükümlerinin madde numaralarına atıf yapılarak bunların uygulanacağına ilişkin ibarelerin    konulması zorunludur. Vadeli mevduat hesabı ve katılma hesabı cüzdanlarında hesabın türüne göre Kanunun 144 üncü maddesi uyarınca belirlenecek azami miktar ve oranlar dahilinde uygulanacak faiz veya kâr ve zarara katılma oranı ile vade ve ihbar    süresinin yer alması zaruridir.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Katılım bankaları, Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Türkiye Cumhuriyet    Merkez Bankasınca tespit edilen vade ve türlerine bağlı kalmaksızın önceden belirlenmiş projelerin veya    diğer yatırımların finansmanında kullanılmak üzere müstakil hesaplarda    fon toplamak suretiyle vadesi bir aydan daha az olmayan özel fon havuzları oluşturabilir.”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 8 inci    maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bankalar bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 50 Türk Lirası ve üzerindeki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Fona devredileceği hususunda,    izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar    iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır. Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ile tutarı 50 Türk Lirasının altındaki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar Şubat ayının başından itibaren bankanın kendi internet    sitesinde liste halinde dört ay müddetle ilan    edilir. Banka, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan    edildiği hususunu, Şubat ayının onbeşinci    gününe kadar ülke genelinde yayım yapan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk beş gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla iki gün süreyle ilan eder. İnternet    sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar tarafından eşzamanlı olarak ayrıca Kuruluş Birliklerine ve Fona gönderilir. Kuruluş Birlikleri ve Fon bu listeleri Mayıs ayının sonuna kadar konsolide    edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlar.

(3) İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Haziran ayının onbeşinci    gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar,    faiz ve kâr payları ile birlikte    Haziran ayı sonuna kadar Fonun Türkiye Cumhuriyet    Merkez Bankasındaki veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki    hesaplarına devredilir. Söz konusu hesap,    emanet ve alacakları devretmekle yükümlü bankalar, bu durumu, hak sahiplerinin kimlik    bilgileri, adresleri ve haklarının faiz ve kâr payları ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek    suretiyle düzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren    bir hafta içerisinde Fona bildirmekle yükümlüdür.”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu    maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)  Kiralık kasalardaki kıymetler için zamanaşımı, kasa kira bedelinin en son tahsil edildiği ya da kasanın en son açıldığı tarihten itibaren başlar.”

MADDE 5 Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi 1/11/2012    tarihinde, diğer hükümleri ise yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî      Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2006

26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/5/2011

27947

SGK İŞKOLU TESPİT (Diyarbakır Çocuk Hastanesi)

1 Kasım 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28454

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik    Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.         :  2012/61

İşyeri                 :  Zeyveli    Turizm Taş. Tem. Oto. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti.-KışlalıTeks.

Tem.    Bil. Gıda Tic. (Ömer Çakıcı) Adi Ortaklığı

Diyarbakır Çocuk Hastanesi

Hastaneler    Caddesi

Yenişehir/DİYARBAKIR

SGK Sicil    No.   :1044665.021

Tespiti İsteyen  :  T.Sağlık-İş Sendikası

İnceleme            :  Zeyveli    Turizm Taş. Tem. Oto. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti.- KışlalıTeks. Tem. Bil. Gıda Tic. (Ömer Çakıcı)    Adi Ortaklığı ile ilgili Bakanlığımızca    yapılan incelemede; söz konusu ortaklığın Diyarbakır Çocuk    Hastanesinde hizmet alım sözleşmesi    ile gelen hasta kayıt kabul    bilgilerinin girilmesi, poliklinik sekretaryalığı,    hasta yatış ve taburcu işlemleri, hasta tahlil sonuçlarının girilmesi, emar ve röntgen bilgilerinin girilmesi,    hasta faturalandırma işlemlerin yapılması,    hastaların ilaç girişlerinin yapılmasıvb. hastanenin tüm veri giriş ve otomasyon işlerinin yürütüldüğü,    bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün    24 sıra numaralı “Sağlık” işkolunda    yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar:    Zeyveli Turizm Taş. Tem. Oto. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti. -KışlalıTeks. Tem. Bil. Gıda Tic. (Ömer Çakıcı) Adi Ortaklığı tarafından Diyarbakır Çocuk Hastanesinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 24 sıra numaralı “Sağlık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

SGK İŞKOLU TESPİT KARARI

1 Kasım 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28454

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik    Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.          :  2012/60

İşyeri                  :  Sunman    Sanayi Mamulleri İthalat İhracat ve Tic. A.Ş.

Bayraktar    Bulvarı No:62 Toyzz Plaza Şerifali 34775

Ümraniye/İSTANBUL (merkez)

Tespiti İsteyen :    Tümtis Sendikası

İnceleme             :  Sunman    Sanayi Mamulleri İthalat İhracat ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu şirketin Bayraktar Bulvarı No:62 Toyzz Plaza    Şerifali 34775 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan merkez işyerinde insan    kaynakları, muhasebe, mali işler, pazarlama,    satış, satın alma, bilgi işlem ve diğer idari işlerin yürütüldüğü, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembel Ova Alanı 3200. Sok. No: 3204 Gebze/KOCAELİ adresinde bulunan depo işyerinde, işverenliğin merkez işyeri aracılığıyla ithal edilen oyuncakların depolanması, etiketlenmesi ve paketlenmesi işinin yapıldığı, ayrıca şirkete ait Şekerpınar Mah. 407 Ada    12 Parsel Çayırova/KOCAELİ adresinde,    anahtar teslimi usulüyle yaptırılmakta olan depo inşaatı işyerinin bulunduğu ve işverenliğin asıl işinin, yurtdışından oyuncak ithal edilmesi ve toptan satışı işi olması nedeniyle söz konusu işyerlerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar:    Sunman Sanayi Mamulleri İthalat İhracat ve Tic. A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin    Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.