Archive for 01 Kasım 2012

Selçuk Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAŞLI VE ENGELLİLER EĞİTİM, BAKIM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Selçuk Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Selçuk Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakım: Yaşlı ve engellilerin biyo-fizyolojik, psikolojik, barınma, sağlık ve benzeri diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını,

b) Çalışma birimleri: Merkezin çalışma birimlerini,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Eğitim: Engellilerin gelişimsel özelliklerine göre gruplandırılarak eğitimlerinin bireysel ve fonksiyonel programlar ve yapılandırılmış ortamlar içerisinde her türlü araç-gereç ve materyal kullanımıyla sağlanmasını,

d) Engelli: Normal gelişim gösteren bireylerle karşılaştırıldığında bedensel, sosyal, duygusal ve zihinsel yönden engeli olan, destek olunmadığında hayati riski doğabilen ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için özel eğitim ve rehabilite hizmetlerine ve müdahaleye ihtiyaç duyan bireyleri,

e) Merkez: Selçuk Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

ğ) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

h) Uygulama ve Araştırma: Yaşlı ve engellilerle ilgili bilimsel araştırma yöntemleri kullanılarak her türlü betimsel ve deneysel araştırmaların yapılmasını ve bunların sonuçlarının merkezde uygulanmasını,

ı) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

i) Yaşlı: Hastalık ve rahatsızlıklara yakalanma riski taşıyan ve biyo-fizyolojik, sosyal, duygusal yönden özel bakım gerektiren elli yaşın üzerindeki bireyleri,

j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında yaşlı ve engelli bireyler ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Bir disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan yaşlı ve engellilik konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin, resmi kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak.

b) Toplumun tüm kesimlerindeki yaşlı ve engelli bireylere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, konuya ilişkin bilimsel veri tabanı oluşturmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla engellilik konusunda bilimsel işbirliği gerçekleştirmek ve danışmanlık faaliyetleri sürdürmek.

c) Farklı disiplinlerden yaşlılık ve engellilik konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

ç) Yaşlılık ve engellilik konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek.

d) Yaşlılar ve engellilik konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

e) Birimler arası işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek adına yaşlı, engelli ve engelli olmayan diğer bireylere eğitim hizmetleri vermek.

f) Sağlıklı bir yaşlılık hizmeti sunmak ve engelliliğin önlenmesi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, engelli bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve engelli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini arttırıcı çalışmalar yapmak.

g) Yaşlı ve engelli bakım, eğitim, rehabilite ve sosyal ve duygusal destek stratejileri ile ilgili uluslararası düzeyde bilimsel dergi, kitaplar, diğer tür bilimsel yayımlar yapmakla birlikte her türlü etkinliğe katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından altı yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki akademisyen, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri; Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında, müdür yardımcıları, özel eğitimci, tıp doktoru, sosyal çalışmacı, beden eğitimi ve spor uzmanı, fizik tedavi uzmanı veya fizyoterapist, botanik bilimleri uzmanı, psikoloji danışman, psikiyatrist gibi Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam on iki kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin esasları kararlaştırır ve merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez personelinin taleplerini değerlendirerek önerilerde bulunmak, eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Merkezin yönetimi ile ilgili Müdürün getirdiği bütün işlerde karar almak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma birimleri oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulur.

(2) Danışma Kurulu; Üniversitede görevli konuyla ilgili öğretim elemanları ve istekleri halinde merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu kurum ve kuruluşları veya diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri ile yaşlılar ve engelliler konusunda çalışmaları olan kişiler arasından müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen uzmanlardan oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Çalışma birimleri

MADDE 13 – (1) Çalışma birimleri; bir başkan ve çalışma biriminin ilgi ve faaliyet alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan sayıda uzmandan oluşur. Çalışma birimi başkanları, Üniversitenin ilgili alanında çalışmalarıyla tanınan veya bu alanda çalışmak isteyen öğretim elemanları ile konuyla ilgili uzmanlar arasından Müdür tarafından seçilir. Çalışma birimlerinin faaliyet alanlarıyla ilgili görevlendirilecek uzmanlar ise çalışma birimi başkanları tarafından belirlenir. Birimler yaşlılık, engellilik, eğitim, sosyal ve duygusal destek, psikolojik danışma, aile danışmanlığı, mesleki danışmanlık, bakım, süslenme gibi birimlerinden oluşur.

(2) Çalışma birimlerinin görevleri şunlardır:

a) Yaşlılık ve engellilik konusunda; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerine katılımını sağlamak, akademik ve idari birimler arasında işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek için yaşlı, engelli ve engelli olmayan diğer bireylere eğitim hizmetleri vermek.

b) Toplumun tüm kesimlerindeki yaşlı ve engelli bireylere yönelik araştırmalar planlamak, yapmak, yaşlı ve engelliler ile ilgili bilimsel veri tabanı oluşturmak, disiplinler arası bir yaklaşım ile ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

c) Toplumda ve eğitim kurumlarında bulunan yaşlı ve engellilere danışmanlık hizmetinde bulunmak.

ç) Yaşlılık ve engellilik konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek, aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

d) Sağlıklı bir yaşlılık sürdürme ve engelliliğin önlenmesi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, yaşlı ve engelli bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak, yaşlı ve engelli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetimine, görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine, görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (MSGSÜSEM): Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin önlisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında, kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim ve öğretim programları, kurs, seminer ve sertifika programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek, Üniversite ile özel sektör, kamu kuruluşları ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine dayalı olarak hizmet vermek ve bu etkinlikler aracılığı ile Üniversitenin diğer kurum ve kuruluşlarla olan işbirliğinin gelişmesine, toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordinasyonuna katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

b) Danışmanlık hizmetleri vermek,

c) Çeşitli alanlarda eğitim programları planlamak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez müdür yardımcıları,

c) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Senatonun önerisi Rektörün onayı ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan daha fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun süreli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık plan ve programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, kurula başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezde yürütülen programlar için gerektiğinde program koordinatörleri görevlendirmek ve bu programların etkinliklerini planlamak ve denetlemek.

ç) Merkezin yıllık bütçe taslağını ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Merkez müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Üniversitenin öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünce önerilen iki kişi, Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez müdürünün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

(2) Merkez müdür yardımcılarının görevleri; Merkez Müdürü ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Merkez Müdürünün vereceği görevleri yapmak, Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda Merkez Müdürü adına Merkezi temsil etmektir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dışındaki üyeler, Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni üye atanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda eğitim, kurs, seminer, sertifika ve benzeri programların hazırlanması, planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması ve bu programlarda görevlendirilecek öğretim elemanlarının belirlenmesi konularında kararlar almak.

b) Araştırma ve danışmanlık plan ve programlarını belirleyerek bunlarla ilgili çalışma grupları oluşturmak.

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğine yönelik esasları belirlemek.

ç) Eğitim programları ile benzeri programlara katılanlara, bu programlar sonunda katılım belgesi, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak üzere karara bağlamak.

e) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Rektörün onayına sunmak üzere karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

KTO Karatay Üniversitesi Ana Yönetmeliği

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; KTO Karatay Üniversitesinin akademik ve idari organlarının oluşturulması, yönetimi, işleyişi, görev, sorumluluk ve denetimlerine ilişkin esasları, mali konuları ve Üniversite ile ilgili diğer işlemleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 113 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Dekan: Üniversite bünyesindeki fakültelerin dekanlarını,

c) Kurucu Vakıf/Vakıf: KTO Karatay Üniversitesinin kurucusu olan Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfını,

ç) Mütevelli Heyet: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet, Başkan ve Görevleri

Mütevelli heyet

MADDE 4 – (1) Mütevelli Heyet, en yüksek karar organı olarak Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) Mütevelli Heyet, yaş sınırlaması hariç Devlet memuru olma niteliklerine sahip en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından, dört yıl süre ile Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az yedi üyeden oluşur. Seçilen Mütevelli Heyet üyeleri, başkanlıkça ilk toplantıdan sonra Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(3) Görev süresi sona eren üyeler, yeniden seçilebilir. Görev süresi sona ermeden herhangi bir nedenle boşalan üyeliklerin yerine, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yeni üye seçimi yapılır ve seçilenlerin isimleri Mütevelli Heyete bildirilir.

(4) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesidir. Ancak, Başkan veya başkan vekili olarak seçilemez ve kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

(5) Devlet Üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, kadrosunun bulunduğu üniversiteden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyette görev alabilir.

(6) Mütevelli Heyet, Üniversitenin temsili de dâhil olmak üzere, yetkilerinin bir kısmını, uygun gördüğü ölçüde ve sürede Başkana, Rektöre veya Üniversitenin diğer organlarına devredebilir.

Mütevelli heyetin görevleri

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Başkanı ve başkan yardımcılarını seçmek,

b) Üniversite çalışmalarının işleyişini ve yönetimini sağlayan ilke, politika ve plânları belirlemek,

c) Üniversitede fakülte, enstitü, yüksekokul, hazırlık okulu, konservatuar, meslek yüksekokulu, bölüm, uygulama ve araştırma merkezleri, teknoparklar, eğitim merkezleri ve benzeri birimler ile fakülte ve yüksekokulları oluşturan akademik birimlerin kurulması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğretim Kuruluna sunulacak tekliflere ilişkin Rektörlük önerilerini incelemek ve uygun görürse onaylamak,

ç) Üniversite organlarınca kendisine sunulan düzenleyici işlemleri incelemek, değerlendirmek, kabul etmek ve yetkili mercilerin onayına sunarak yürürlüğe girmesini sağlamak,

d) Rektörlükçe hazırlanan Üniversitenin ayrıntılı bütçesini onaylamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek; bütçe uygulama esaslarını, harcama usullerini, harcamalara ilişkin yetkiler ile imza ve temsil yetkilerini belirlemek; bütçe yılı içinde, gerektiğinde ek ödenek verilmesi hususunda karar vermek, bütçe döneminde harcanamayan ödeneklerin yıl sonunda, gelecek bütçe dönemine aktarılması konusunda karar vermek, bütçe kesin hesabını ibra etmek,

e) Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek, bağışları kabul veya ret etmek ve yeni kaynak yaratılmasını sağlamak,

f) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personelin sözleşmelerini, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak,

g) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücreti ve diğer ücretlerin ödeme şekil ve zamanını belirlemek,

ğ) Üniversiteye alınacak öğrenci sayısını ve burs kontenjanlarını Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulmak üzere karara bağlamak, verilecek bursun şekil ve miktarını Senatonun önerisini de alarak tespit etmek,

h) Üniversitede eğitim-öğretimin kalite ve standartlarının belirlenmesi ve uygulanması için gerekli önlemleri almak,

ı) İlgili mevzuat hükümlerine göre Rektörü atamak,

i) Rektörlüğün boşalması halinde, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, en çok altı ay için, uygun görülecek bir profesörü vekâleten Rektörlüğe atamak,

j) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,

k) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkan ve görevleri

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından dört yıl için bir Başkan ve Başkanın önereceği iki başkan yardımcısını seçer. Başkan yardımcılarının görev süresi Başkanın görev süresiyle sınırlıdır.

(2) Süreleri biten Başkan ve başkan yardımcıları yeniden seçilebilir.

(3) Başkan; Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder, Mütevelli Heyetin kendisine devrettiği yetkileri Mütevelli Heyet adına kullanır, Üniversite organlarının çalışmalarını ve performanslarını izleyip gerekli gördüğü konularda izlenimlerini ve yaptığı çalışmaların sonuçlarını Mütevelli Heyete belirli dönemlerde bildirir.

(4) Başkan, Mütevelli Heyet toplantı gündemini belirler, gerektiğinde üyelere görevler verir.

(5) Başkan, Mütevelli Heyet üyeleri arasından veya dışarıdan kendi fiili görev süresi ile sınırlı olarak hukuki, akademik veya teknik danışmanlar atayabilir.

(6) Başkan, görev başında olmadığı sürelerde başkan yardımcılarından birisini yerine vekil olarak görevlendirir.

Mütevelli heyet toplantıları

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet, yılda en az dört defa olağan, gerektiğinde Başkanın daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(2) Mütevelli Heyet, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Kabul yönünde karar almak için en çok dört tur oylama yapılabilir. Üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Son oylamada oyların eşitliği halinde Başkanın veya Başkanlığa vekâlet eden başkan yardımcısının oyu yönünde karar alınmış olur.

(3) Oylar kabul veya ret olarak kullanılır, çekimser oy kullanılamaz.

(4) Mütevelli Heyet, gerekli gördüğü hallerde; rektör yardımcılarını, dekanları, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezi müdürlerini, Genel Sekreteri ve uzmanları veya diğer ilgili görevlileri açıklamalarda bulunmak üzere toplantılara çağırabilir. Bu şekilde toplantıya katılanlar oy kullanamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik ve İdari Yönetim Organları ve Görevleri

Rektör

MADDE 8 – (1) Rektör, Üniversitenin tam zamanlı statüde görev yapan en üst düzeyde akademik ve idari yöneticisi olup, gerektiğinde Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) Rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıllık süre için atanır. Süresi biten Rektör yeniden atanabilir. Mütevelli Heyet gerekli gördüğü takdirde aynı usulle Rektörü görevden alabilir.

(3) Rektör, görevi başında olmadığı zaman, yardımcılarından birisini, onlar da yoksa fakülte dekanlarından birisini yerine vekil olarak görevlendirir.

(4) Rektör, Üniversitenin ve Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yapılmasından, geliştirilmesinden, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, akademik yapılanma, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinden, Üniversitede bilimsel ve idari gözetim ve denetim yapılmasından ve gerektiğinde güvenlik önlemleri alınmasından, bütün işlemlerin takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından Mütevelli Heyete ve Yükseköğretim Kuruluna karşı yetkili ve sorumludur.

(5) Rektörlüğün herhangi bir nedenle boşalması halinde Mütevelli Heyet, yeni Rektör atanıncaya kadar rektörlük kriterlerine uygun bir profesörü Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine en çok altı ay süre için görevlendirir.

Rektörün görevleri

MADDE 9 – (1) Rektörün görevleri şunlardır:

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye bağlı birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Üniversitenin ayrıntılı bütçesini, yatırım programlarını, akademik ve idari kadro ihtiyaçlarını, Üniversiteye bağlı birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulunun görüş ve önerilerini de alarak Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

c) Mütevelli Heyetçe öngörülen ve onaylanan yatırım programları, bütçe ve diğer mali uygulamaları Başkanın denetiminde yürütmek ve Mütevelli Heyete bilgi vermek,

ç) Üniversitenin; fakülte, yüksekokul ve diğer akademik birimlerinin ayrıntılı eğitim-öğretim programlarını, ilgili birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulunun önerilerini aldıktan sonra hazırlayıp Senatoya sunmak,

d) Üniversitede görevlendirilecek öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini ve terfilerini hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

e) Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından; enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezi müdürleri ve bölüm başkanlarını atanmak üzere Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

f) Üniversite kadrosuna atanmış idari personel arasından; Genel Sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu sekreteri, müdür, diğer idari amir ve yardımcılarını idari makamlara atanmak üzere Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

g) Öğretim üyelerine uygun gördüğü akademik-idari görevleri vermek, gerekli görülen hallerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, gerektiğinde üyelerden komisyonlar oluşturmak,

ğ) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Rektörlüğe sunulan, eğitim-öğretim, araştırma ve faaliyet raporları ile gelecek yılın çalışma planlarına ilişkin raporları değerlendirmek ve bunlar hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek,

h) Yükseköğretim Kurulunca yapılan denetimlere ait raporlarda yerine getirilmesi istenen hususlarla ilgili yapılan çalışmaları ve alınan önlemleri zamanında Başkana sunmak,

ı) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, hazırlık okulu, konservatuar, eğitim, uygulama ve araştırma merkezleri kurulması; bölüm, anabilim, ana sanat dalları ve teknoparkların açılması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğretim Kuruluna sunulacak önerileri hazırlamak ve Senato kararını takiben Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

i) Mütevelli Heyetin verdiği yetki çerçevesinde Üniversitenin harcama yetkilisi görevini yapmak,

j) İlgili diğer mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Rektör yardımcıları

MADDE 10 – (1) Rektör; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görev yapan profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından en fazla iki öğretim üyesini rektör yardımcısı olarak seçer ve Başkanın onayına sunar.

(2) Rektörün görev süresi sona erdiğinde, yardımcılarının da görev süresi sona erer. Rektör yardımcıları, süreleri sona ermeden, aynı usulle görevden alınabilir.

Senato

MADDE 11 – (1) Senato; akademik bir organ olup, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürleri ve her fakülteden kendi fakülte kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesinden oluşur.

(2) Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa olağan, Rektörün gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır.

(3) Senatonun raportörü Genel Sekreterdir.

Senatonun görevleri

MADDE 12 – (1) Senatonun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

b) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim birimlerinin programlarını, kontenjanlarını, burs kontenjanları ile bursun şekil ve miktarına ilişkin önerilerini Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

c) Üniversiteyi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak veya ilgili birimlerce hazırlanmış olanlar hakkındaki görüşlerini Rektöre bildirmek,

ç) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

d) Üniversitelerarası Kurula ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

e) Mütevelli Heyetçe intikal ettirilen konularda görüş bildirmek,

f) Fakülte Kurulları ile Rektörlüğe bağlı tüm birimlerin kurullarının kararlarına yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak,

g) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Üniversite yönetim kurulu

MADDE 13 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektör başkanlığında, dekanlar ve Üniversiteye bağlı farklı öğretim birimleri ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilmiş üç profesörden oluşur.

(2) Rektör gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Üniversite Yönetim Kurulunun raportörü Genel Sekreterdir.

(3) Rektör yardımcıları oy hakkı olmadan Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Üniversite yönetim kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim üst kuruluşlarının, Mütevelli Heyetin ve Senatonun kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardımcı olmak,

b) Üniversitenin faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programlarını, bütçe taslağını incelemek ve kendi önerileriyle birlikte Rektörlüğe sunmak,

c) İlgili birimlerin görüşlerini alarak, Üniversiteye bağlı tüm birimler tarafından yürütülen kurs, seminer, proje, danışmanlık ve benzeri hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin alınma şekil ve zamanlarını belirleyerek Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

ç) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

d) Üniversite yönetimiyle ilgili Rektörün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak,

e) İlgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.

Dekan

MADDE 15 – (1) Dekan; Rektörün önereceği profesör unvanına sahip kişiler arasından Mütevelli Heyet tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir ve süresi sona ermeden aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi, üç yıllığına dekan yardımcısı olarak seçer ve Rektörün onayına sunar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet, altı ayı geçerse yeni bir dekan atanır.

(4) Dekan; fakültenin ve birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasından, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Dekanın görevleri

MADDE 16 – (1) Dekanın görevleri şunlardır:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakültenin bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak,

d) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte kurulu

MADDE 17 – (1) Fakülte Kurulu; Dekanın başkanlığında, fakülteye bağlı bölümlerin başkanlarıyla üç yıllık süre için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki ve yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte Kurulu, her yarıyıl başında ve sonunda olağan olarak toplanır. Dekan, gerekli gördüğünde Fakülte Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Fakülte kurulunun görevleri

MADDE 18 – (1) Fakülte Kurulu, akademik bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini hazırlayarak Senatonun onayına sunmak,

b) Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek,

c) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte yönetim kurulu

MADDE 19 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu; Dekanın başkanlığında, Fakülte Kurulunun üç yıllığına seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

(2) Fakülte Yönetim Kurulu, Dekanın çağrısı üzerine toplanır.

Fakülte yönetim kurulunun görevleri

MADDE 20 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup, görevleri şunlardır:

a) Fakülte Kurulu kararlarıyla tespit edilen esasların uygulanmasında Dekana yardım etmek,

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

c) Dekanın, fakülte yönetimiyle ilgili olarak getireceği konularda karar almak,

ç) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve ilişiklerinin kesilmesi ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler hakkında karar vermek,

d) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü müdürü

MADDE 21 – (1) Enstitü Müdürü; Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir. Enstitü Müdürü, görev süresi sona ermeden aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Enstitü Müdürü; ihtiyaç halinde, Enstitünün tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıllığına müdür yardımcısı olarak seçer ve Rektörün onayına sunar. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer.

(3) Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâletin altı ayı geçmesi veya müdürlüğün herhangi bir şekilde boşalması hallerinde aynı usulle yeni müdür atanır.

(4) Enstitü Müdürü, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekana verilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü kurulu

MADDE 22 – (1) Enstitü Kurulu; Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşur.

(2) Enstitü Kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte kuruluna verilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü yönetim kurulu

MADDE 23 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu; Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle Fakülte Yönetim Kuruluna verilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Yüksekokul müdürü

MADDE 24 – (1) Yüksekokul Müdürü; Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir. Yüksekokul Müdürü görev süresi sona ermeden aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Yüksekokul Müdürü, ihtiyaç halinde, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak seçer ve Rektörün onayına sunar. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevleri de sona erer.

(3) Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâletin altı ayı geçmesi veya müdürlüğün herhangi bir şekilde boşalması hallerinde aynı usulle yeni müdür atanır.

(4) Yüksekokul Müdürü, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekanlara verilen görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul kurulu

MADDE 25 – (1) Yüksekokul Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile yüksekokuldaki bölüm, anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur.

(2) Yüksekokul Kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle Fakülte Kuruluna verilmiş görevleri Yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul yönetim kurulu

MADDE 26 – (1) Yüksekokul Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Müdürce gösterilecek altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıllığına seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle Fakülte Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri Yüksekokul bakımından yerine getirir.

Bölüm başkanı

MADDE 27 – (1) Bölüm başkanı; ilgili bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde tam zamanlı doçentleri, o da bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından fakültelerde dekanın, yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten bölüm başkanı yeniden atanabilir. Bölüm başkanı bulunmadığı zamanlarda öğretim üyelerinden birini vekil bırakır. Bölüm başkanının altı aydan fazla görev başında bulunmaması durumunda yeni bir bölüm başkanı atanır.

Öğretim elemanları

MADDE 28 – (1) Üniversitenin öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarıdır.

(2) Öğretim elemanlarının nitelikleri, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının nitelikleriyle aynıdır. Öğretim elemanlarının seçiminde akademik ve bilimsel yönden Mütevelli Heyetçe kabul edilecek diğer şartlar da aranır. Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler Üniversitede görev alamazlar.

(3) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle verilen görevleri yapar, aylık ve diğer özlük hakları bakımından ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

(4) Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı, Enstitü, Yüksekokul ve Enstitü Müdürleri, Dekan ve Rektör tarafından izlenir ve denetlenir.

Öğretim üyeleri

MADDE 29 – (1) Öğretim üyeleri; Üniversitede görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

(2) Öğretim üyeleri Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile atanır.

(3) Öğretim üyelerinin akademik unvanlara ilişkin yükselmeleri, 2547 sayılı Kanunda belirtilen usullere göre yapılır.

Öğretim üyelerinin görevleri

MADDE 30 – (1) Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Üniversitede, 2547 sayılı Kanunda belirtilen amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, projeleri ve seminerleri yürütmek,

b) Üniversitede bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak,

c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, 2547 sayılı Kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

ç) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,

d) Her eğitim-öğretim yılında yaptığı bilimsel araştırmaların, yayınların ve verdiği derslerle yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini ve kongre tebliğlerinin birer örneğini, bir rapor halinde, bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığı ile Rektörlüğe sunmak,

e) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Öğretim görevlileri

MADDE 31 – (1) Öğretim görevlileri; Üniversitede ve bağlı birimlerinde atanmış öğretim üyesi bulunmayan derslerin veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişilerdir.

(2) Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayıyla, bir yıl süreli veya ders saati başına ücretli olarak görevlendirilirler.

(3) Bir yıl sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. İhtiyaç olduğu ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde sözleşmeleri her defasında bir yıl süreyle uzatılabilir.

Okutmanlar

MADDE 32 – (1) Okutmanlar; eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanlarıdır. Okutmanlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde seçme sınavı ve mülakatla alınır. Başarılı olan adaylar Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından bir yıl süre ile atanır/görevlendirilir.

(2) Bir yıl sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. İhtiyaç olduğu ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde sözleşmeleri her defasında bir yıl süreyle uzatılabilir.

Öğretim yardımcıları

MADDE 33 – (1) Öğretim yardımcıları; Üniversitede belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır. Bunlardan;

a) Araştırma görevlileri; Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile en çok iki yıl için atanır. Bu süre sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. İhtiyaç olduğu ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde sözleşmeleri her defasında bir yıl süreyle uzatılabilir. Lisansüstü eğitime kabul şartlarını karşılayan araştırma görevlileri, bağlı bulunduğu bölümün önerisi, dekanlık görüşü ve Rektörlük onayı ile lisansüstü eğitim programlarına katılabilirler.

b) Uzmanlar; özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işte, laboratuarlarda, kitaplıkta, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilecek öğretim yardımcılarıdır. Uzmanların, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde görevlendirilecek çeviricilerin ve eğitim-öğretim planlaması işlerinde görevlendirilecek eğitim-öğretim planlamacılarının atanmaları/görevlendirilmeleri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakülte ve bağlı birimlerinde dekanın, Rektörlüğe bağlı enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün, Rektörlüğe bağlı birimlerde birim yetkilisinin görüşleri alınarak Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından iki yıl süre ile yapılır. Atanma/görevlendirme süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. İhtiyaç olduğu ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde sözleşmeleri her defasında bir yıl süreyle uzatılabilir.

Yabancı uyruklu öğretim elemanları

MADDE 34 – (1) Üniversitede sözleşmeli olarak görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görüşü üzerine Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayıyla atanırlar/görevlendirilirler. Bunun için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli izin veya olumlu görüşlerin alınması gerekir.

(2) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ücretleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(3) Yabancı uyruklu öğretim elemanları, öğretim görevleri bakımından 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte tam zamanlı öğretim elemanları için öngörülen hükümlere tabidir.

İdari organlar

MADDE 35 – (1) Üniversitenin idari organları aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Genel Sekreterlik,

b) Hukuk Müşavirliği,

c) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,

ç) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

e) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı,

f) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

g) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,

ğ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

h) Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı,

ı) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,

i) Destek Hizmetler Daire Başkanlığı,

j) Sivil Savunma Uzmanlığı.

(2) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu sekreterleri, Genel Sekretere bağlı olarak, görevli oldukları birimin idari işlerini yürütürler.

(3) Üniversite idari organlarında görev alacak tüm personel Genel Sekreterin görüşü alınarak Rektörün önerisi, Mütevelli Heyetin onayı ile atanır.

Genel sekreterlik

MADDE 36 – (1) Genel Sekreterlik; bir Genel Sekreter ile en çok iki genel sekreter yardımcısı ve bağlı birimlerden oluşur.

(2) Genel Sekreter, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile atanır.

(3) Genel Sekreter, Üniversite idari organlarının başıdır ve Üniversite organlarının kararları doğrultusunda Üniversitenin idari ve mali işlerini Rektöre bağlı olarak yürütmekle görevlidir. İdari organların çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Genel sekreterin görevleri

MADDE 37 – (1) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin idari organlarında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,

b) Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunda oy kullanmaksızın raportörlük yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

c) İdari ve mali konularda Mütevelli Heyet ve Rektörlük tarafından alınan kararları yürütmek,

ç) Üniversite idari organlarında görevlendirilecek idari personelin seçimine ilişkin usul ve bu kişilerde aranacak nitelikleri belirleyerek Rektörlük aracılığı ile Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını sağlamak,

d) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

e) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

f) Dosyalama, arşiv ve bilgi sistemlerinin kurulmasında ve işletilmesinde yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Üniversitenin gelir kaynakları

MADDE 38 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar,

b) Üniversite tarafından yapılacak yatırımlar ile kurulacak işletmelerden ve kurulmuş işletmelere iştiraklerden elde edilecek gelirler,

c) Araştırma, geliştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler ile eğitim-öğretim programlarından elde edilecek gelirler,

ç) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri ile diğer ücretler,

d) Yayın ve satış gelirleri,

e) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar,

f) Üniversitenin eğitim, uygulama ve teknoloji merkezlerinden elde edilecek gelirler,

g) Bağışlar, vasiyetler,

ğ) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,

h) Diğer gelirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanı yetiştirme

MADDE 39 – (1) Üniversitede, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre, yurtiçinde ve yurtdışında öğretim elemanı yetiştirilir. Bu amaçla, Üniversitenin araştırma görevlileri, araştırma ve doktora çalışmaları yapmak üzere başka bir üniversiteye gönderilebilir. Başka üniversitelerde araştırma ve doktora çalışmaları yapmakta olanlara burs verilebilir.

(2) Yurt içinde veya yurtdışında bu şekilde yetiştirilecek öğretim elemanları, taraflarca yapılacak sözleşmeye ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadır.

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme

MADDE 40 – (1) Öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurtdışında görevlendirilmelerinde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Görevlendirmelerde, yapılacak ödemeler, bunların süreleri, görevlendirmenin amacı ve kapsamına ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından onaylanır.

Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 41 – (1) Üniversitenin akademik birimleri resen veya talep üzerine araştırma-geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetleri yürütebilir ve benzer nitelikte faaliyetlerde bulunabilirler.

(2) Projeler, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetlere ilişkin öneriler, konu, planlama, kimlerin katılacağı ve benzeri hususlar ilgili birimlerin kurulları tarafından belirlenerek Rektörlüğe sunulur. Rektörlükçe kabul gören öneriler, onay için Mütevelli Heyete sunulur. Üniversitenin tam zamanlı personelinin Üniversite dışında yürütecekleri danışmanlık ile serbest meslek, araştırma ve proje faaliyetlerine ilişkin izin talepleri ilgili birim yöneticisinin görüşü ile Rektörlük tarafından değerlendirilir ve onay

Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, işleyişi, yönetim organları ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Balıkesir Üniversitesi kampusü içinde Üniversite yönetimi tarafından botanik bahçesi ve herbaryum kurulması amacı ile ayrılmış ve tahsis edilmiş alanda; botanik bahçesi ve herbaryum için gerekli fiziki altyapıyı oluşturmak, devamında, botanik bahçesi ve herbaryumu tesis etmek ve sürekli olarak geliştirmek, botanik bahçesi ve herbaryum ile ilgili tüm alanlarda, yurt içi ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Türkiye bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, materyal toplamak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek, materyal ve personel değişimi yaparak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak, bitkilerin gen kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmak ve tanıtımlarını sağlamak, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve ilgili konularda çalışan öğretim üyelerinin uygulamalı çalışmalarına destek olmak, ilköğretim ve ortaöğretim ile yükseköğretimdeki okullarının öğrencilerine bitkileri tanıtmak, sevdirmek ve çevre bilincinin oluşmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür:

a) Türkiye ve Türkiye dışından getirilecek bitkilerin canlı olarak yetiştirildiği ve sergilendiği botanik bahçesi ile halkımıza, yerli ve yabancı turistlere ve bilim insanlarına hizmet vermek.

b) Balıkesir Bölgesi bitkileri başta olmak üzere, ekonomik değeri olan ve/veya dar yayılışlı Türkiye’ye özgü bitkilerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, bu bitkilerin korunması ve gelişmesine destek olmak ve bu bitkileri ziyaretçilere tanıtmak.

c) Üniversitenin ilgili bölümlerindeki lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.

ç) Botanik bahçesi alanında araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetiştirilmesine destek olmak.

d) Balıkesir bitkileri ile ilgili görsel-işitsel her türlü belgeyi temin ederek, bunlardan Üniversite elemanlarının, öğrencilerin ve kamuoyunun yararlanmasını sağlamak.

e) Botanik bahçesini açık bir doğa araştırma ve eğitim merkezi haline getirerek, Balıkesir ve bölgedeki çeşitli düzeydeki okul öğrencilerine doğa sevgisi aşılamak ve bu suretle çevrenin, doğanın ve bitkilerin korunmasına katkıda bulunmak.

f) Botanik bahçeleri ve ilgili konularda seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, broşür, dergi, kitap, katalog ve benzeri materyalleri bastırmak ve yayımlamak.

g) Danışmanlık hizmetleri vermek ve bitki temininde çeşitli kurumlarla işbirliği yapmak.

ğ) Merkezin kuruluş ve gelişmesine katkı sağlayacak bitki, her türlü bitkisel ürün, basılı yayın malzemesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

h) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör, aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde Merkezi yönetmek.

c) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Yönetim Kurulu kararından sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

d) Her yılsonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyetleri ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini belirlemek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda başvuru ve projeleri inceleyerek, uygun görülenleri ve destekleme şeklini ve çalışma programını karara bağlamak.

c) Mevcut imkânları değerlendirerek, uygulama ve araştırma alanları konusunda karar almak.

ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif ve patent hakları gibi haklara ait esasları ilgili mevzuata göre tespit etmek.

d) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında mali destek isteklerini karara bağlamak.

e) Müdür tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin programı görüşüp karara bağlamak.

f) Merkezin, Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe teklifini karara bağlamak.

g) Müdür tarafından gündeme getirilecek diğer konuları karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu on kişiden oluşur ve Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip ya da Merkezin çalışmalarına destek sağlayabilecek Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından seçilir.

(3) Danışma Kuruluna seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri seçilir.

(4) Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan, gerektiğinde olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla gündemli olarak toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(5) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, uzman, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar ile Merkeze bağış yolu ile gelecek her türlü demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Döner sermaye hizmetleri

MADDE 15 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde, 31/5/1999 tarihli ve 23711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.