Archive for 01 Kasım 2012

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)

30 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28452

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 99)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan ham petrol    ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu    maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ham petrol ve akaryakıt ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 (1) Ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Antalya Gümrük Müdürlüğü

2

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

3

İsdemir Gümrük Müdürlüğü

4

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

5

Hopa Gümrük Müdürlüğü

6

Giresun Gümrük Müdürlüğü

7

Trabzon Gümrük Müdürlüğü

8

Derince Gümrük Müdürlüğü

9

Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü

10

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

11

Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

12

Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

13

Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri      Gümrük Müdürlüğü

14

Samsun Gümrük Müdürlüğü

15

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

(2) Jet yakıtının;

a) İhrakiye    teslimi lisans sahiplerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen ihrakiye teslim    lisanslarının, Özel Hükümler Bölümü “Pazarlama Projeksiyonu” başlığı “İthalatı Yapılacak Akaryakıtın Türü” alt başlığında “Jet yakıtı” ibaresinin bulunması ve pazarlama projeksiyonuyla    uyumlu olması,

b) Söz konusu yakıtın uçaklara verilmesi,

kaydıyla    serbest dolaşıma giriş işlemlerinin havalimanlarında yetkili gümrük idareleri tarafından yapılması gerekmektedir.

(3) Ticarete    konu edilmemek kaydıyla getirilen 50 litreye kadar (50 litre dâhil) ham petrol ve akaryakıt, birinci fıkra kapsamı dışındadır.

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 4 (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 (1) 31/1/2012 tarihli ve    28190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:88) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sansür Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Karar Sayısı : 2012/3809

Ekli “Sansür Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 25/9/2012 tarihli ve 1751 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 4/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN

Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU E. BAĞIŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı V.

T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ F. ÇELİK M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı V. Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

SANSÜR YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/6/1966 tarihli ve 6/6583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sansür Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yeterlik sınavı tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir. Tek aşamalı olarak yapılan yeterlik sınavında öğrencilerin 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Sınav iki aşamalı olarak yapıldığı takdirde öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için, iki aşamadan sağladığı not ortalaması 100 puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir. Yeterlik sınavının uygulanmasına ilişkin esaslar Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Genel başarı notu; yaz okulu dahil 60’ın altında olan öğrencilerin; devamsızlıktan kalanlar hariç, kayıtlı oldukları bölümlerin birinci sınıflarına kayıtları yapılır. Bu öğrenciler istedikleri takdirde destek sınıfına devam etmek suretiyle hazırlık sınıfını tekrarlayabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hazırlık sınıfına devam etmeyerek veya devam şartını yerine getirmeyerek devamsızlıktan kalan öğrenciler ertesi yıl hazırlık sınıfına devam ederler. İkinci yıl da hazırlık sınıfına devam etmeyerek veya devam şartını yerine getirmeyerek devamsızlıktan kalan öğrenciler ile hazırlık sınıfında devam şartını yerine getirip, başarısız olan öğrencilerin kayıtlı oldukları bölümlerin birinci sınıflarına kayıtları yapılır. Ancak, bu öğrencilerin hazırlık sınıfını başarmış sayılabilmeleri için kayıtlı oldukları programından mezun oluncaya kadar yapılan ve akademik takvimde belirtilen tarihte yeterlik sınavlarından birinde başarılı olmaları gerekir. Mezun oluncaya kadar hiçbir yeterlik sınavında başarı elde edemeyen bir öğrenci, ilgili programından mezun olur ve bu durum transkriptte“Başarısız” olarak belirtilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve yıl içi sınav notu en az 40 puan olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılabilir. Yıl sonu sınavı; okuma, kelime bilgisi, dil bilgisi, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kapsar ve sınav notunun en az 50 puan olması gerekir.”

“(6) Genel başarı notu; yıl içi sınav notunun % 50’si ile yıl sonu/bütünleme sınav notunun % 50’si toplanarak bulunur. Genel başarı notunun 100 puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hazırlık eğitiminin genel başarı notunun değerlendirilmesinde kullanılan notların puanları, katsayıları ve başarı durumları aşağıda gösterilmiştir:

Puanlar Notlar Katsayılar Başarı Durumu

88-100 AA 4.00 Başarılı

81-87 BA 3.50 Başarılı

74-80 BB 3.00 Başarılı

67-73 CB 2.50 Başarılı

60-66 CC 2.00 Başarılı

0-59 K Başarısız

NA Devamsız”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hazırlık eğitimine devam ederek başarı ile tamamlamış öğrencilere, Yüksekokul tarafından başarı belgesi verilir. Başarı belgesi yabancı dil yeterliliği ölçütleri çerçevesinde Dinleme, Okuma, Karşılıklı Konuşma, Üretimsel Konuşma ve Yazma becerilerinde A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyeleri şeklinde düzenlenebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İsteğe bağlı hazırlık eğitiminde genel başarı notunun değerlendirilmesinde kullanılan notlar, puanlar, katsayılar ve başarı durumları aşağıda gösterilmiştir:

Puanlar Notlar Katsayılar Başarı Durumu

88-100 AA 4.00 Başarılı

81-87 BA 3.50 Başarılı

74-80 BB 3.00 Başarılı

67-73 CB 2.50 Başarılı

60-66 CC 2.00 Başarılı

0-59 K Başarısız”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her yıl güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yüksekokul tarafından ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 60 ve üstü not alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil I ve II derslerinden muaf olur.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/2/1993 tarihli ve 21490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Başhekim; Rektör tarafından, Tıp Fakültesinde devamlı statüde görev yapan tıp doktoru profesör ve doçentler arasından, Dekanın görüşü alınarak üç yıl için atanır. Başhekim, süresi bitmeden Rektör tarafından görevinden alınabilir. Başhekim, Tıp Fakültesinde devamlı statüde görev yapan öncelikle profesör ve doçent tıp doktorları arasından en fazla yedi kişiyi yardımcı olarak atanmasını Rektöre önerir. Başhekim yardımcılarının görev süresi Başhekim görev süresi bitimi ile sona erer. Başhekim, yardımcılarının değiştirilmesi için Rektöre öneride bulunabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.