Archive for 01 Kasım 2012

Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA

SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi yapı değişiklikleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda, tapu ve gemi sicili ile fikrî mülkiyete ilişkin sicillerde ve benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların sahipliklerinde meydana gelen değişikliklerin ilgili sicillere bildirilmesini ve sicil kayıtları ile belgelerindeki gerekli değişikliklerin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek, başvuruda bulunacak kişiler ve gerekli belgeleri belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 17 nci maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 210 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) İlgili siciller: Tapu ve gemi sicilini, fikrî mülkiyete ilişkin sicilleri ve benzeri sicilleri,

c) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

ç) Müdürlükler: Ticaret sicili müdürlüklerini,

d) Şirket sözleşmesi: Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde esas sözleşmeyi; kollektif, komandit ve limited şirketlerde şirket sözleşmesini ve kooperatiflerde ana sözleşmeyi,

ifade eder.

Müdürlüklerin ve ilgili sicilleri tutan kurumların bildirim yükümlülükleri

MADDE 4 – (1) Ticaret şirketlerinin Kanun hükümlerine göre birleşmelerinde devralan şirketin, bölünmelerinde ise bölünen şirket dışındaki bölünmeye katılan diğer şirketlerin kayıtlı olduğu müdürlükler tarafından; devrolunan veya bölünen şirketin malvarlığına dahil olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların, devralan şirketlerin adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, birleşme veya bölünme kararının tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(2) Ticaret şirketlerinin Kanun hükümlerine göre tür değiştirmelerinde, tür değiştiren şirketin malvarlığına dahil olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların yeni tür adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, tescili yapan müdürlük tarafından yeni türün tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(3) Kanun hükümlerine göre ticari işletmenin devrinde devredilen ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş bulunan malvarlığına dahil olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların devralan adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, tescili yapan müdürlük tarafından ticari işletmenin devrinin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(4) Kanun hükümlerine göre bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüştürülmesi halinde, şirketin malvarlığına dahil olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların ticari işletme işletecek kişi veya kişiler adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, tescili yapan müdürlük tarafından ticari işletmenin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(5) Kanunun 128 inci maddesine göre bir ticaret şirketine ayni sermaye olarak konulan ve tapu, gemi ve fikri mülkiyet ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların şirket adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla; tescili yapan müdürlük tarafından şirketin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(6) Kanuna uygun olarak yapılmış bir ticaret şirketi sözleşmesinde; ayni sermaye olarak konulan mal ve hakların ilgili sicillere şirkete ayni sermaye olarak konulduklarını belirten bir şerh verilerek belirgin duruma getirilmesine rağmen, ilgili müdürlükçe tescil edilinceye kadar söz konusu mal ve hakların başkasına devredilmesi veya üzerinde ayni bir sınırlama getirilmesi halinde ilgili sicilleri tutan kurumlar durumu derhal ilgili müdürlüğe bildirir. Bildirim üzerine, müdürlük bu hususu gerekçe olarak belirterek tescil talebini reddeder.

Bildirilecek hususlar ve bildirimin şekli

MADDE 5 – (1) Müdürlüklerce ilgili sicillere 4 üncü madde uyarınca yapılacak bildirimlerde, bildirime konu olan işlem açıkça belirtilmek suretiyle aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri,

b) Ayni sermaye konulması sonucu mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların mahkemece atanan bilirkişi tarafından tespit edilmiş değeri; birleşme, bölünme ve tür değişikliğinde ise mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, denetime tabi şirketlerde ise denetçi tarafından tespit edilmiş değeri,

c) Sermaye şirketlerinin kuruluşu sırasında bir ticari işletmenin ve/veya bazı ayni varlıkların devralınması halinde, mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların mahkemece atanan bilirkişi tarafından tespit edilmiş değeri,

ç) Ticari işletmelerin bir ticaret şirketine devrolmak suretiyle birleşmeleri ile ticaret şirketlerinin birleşme ve bölünmelerinde, mal ve hakları devralan şirketlerin unvanı, adresi, ticaret sicil numarası, ortaklık yapısı, şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile devrolunan ve bölünen şirketlerin unvanı ve ticaret sicili numarası,

d) Bir ticaret şirketinin kuruluşunda ayni sermaye konulması durumunda şirketin kuruluşunun tescil edildiği, şirketin unvanı, adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı ile şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

e) Bir ticaret şirketine sermaye artırımında ayni sermaye konulması halinde sermaye artırımının tescil edildiği, şirketin unvanı, adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı ile şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

f) Bir ticaret şirketinin tür değiştirmesi durumunda yeni türün tescil edildiği, eski ve yeni türün unvanı ile yeni türün adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı, şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

g) Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi halinde, ticari işletmenin tescil edildiği, ticari işletmeyi işleteceklerin adı ve soyadı, vatandaşlığı, ticari işletmenin adresi ve faaliyet konusu ile ticari işletmeye dönüşen şirketin unvanı ve ticaret sicili numarası,

ğ) Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde, ticaret şirketinin tescil edildiği, şirketin unvanı, adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı ile şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

(2) Birinci fıkra gereğince yapılacak bildirimlere yeni hak sahibi şirketin şirket sözleşmesi ile değerlemeye ilişkin raporların birer örneği eklenir.

(3) Bildirimler yazılı şekilde yapılır. Müdürlükler ve ilgili siciller tarafından güvenli elektronik iletişim alt yapısı ile karşılıklı entegrasyonun sağlanması durumunda, bildirimler elektronik ortam üzerinden de yapılabilir.

Bildirim üzerine ilgili sicillerde yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) Müdürlüklerin bildirimini alan ilgili sicili tutan kurum tarafından, kendi kayıtlarında resen işlem yapılabilmesine imkan tanıyan durumlarda mal ve haklar yeni sahipleri adına tescil edilir. Resen tescilin mümkün olmadığı durumlarda ise; ilgili sicil memurluğunca bildirimin alındığı anda kendi kayıtlarına, mal ve hakların geçişinin dayanağı olan işlemin Kanun hükümlerine göre tamamlandığına ilişkin şerh konulur ve ilgililerin başvurusu üzerine gerekli harç ve giderler alındıktan sonra, mal ve hakların yeni sahipleri adına tescili yapılır.

(2) İlgili sicillerde; müdürlükler tarafından bildirilen mal ve haklar üzerinde, ilgili sicili tutan kurumların bildirimi aldığı andan itibaren, eski hak sahiplerinin, yeni hak sahipleri aleyhine sonuç doğuracak taleplerine ilişkin işlem yapılamaz.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hakkında Tebliğ

31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28453

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA

CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ

TİC. LTD. ŞTİ.NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2012-10)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Komisyonundan kimlik kayıt numarası alarak görevlendirme bildirimi gerçekleşen CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. için, 31/8/2003 tarihli ve 25215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2003-001)’in 9 uncu maddesinde belirtilen görevlendirme sürecine göre yapılması gereken işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Turan Güneş Bulvarı No: 50/4 Çankaya/Ankara adresindeki CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’nin 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) çerçevesinde yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ile 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Ek-1’de verilen görevlendirme kapsamı, 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-09)’de belirtilen uyumlaştırılmış standartlardan hangilerine ait uygunluk değerlendirme işlemlerinin, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2404 kimlik kayıt numarası verilen CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütüldüğünü belirler. Söz konusu görevlendirme kapsamına ilişkin güncel durum, bu Tebliğde yapılacak değişikliklere paralel olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının internet sitelerinden de takip edilebilir.

(2) Söz konusu kimlik kayıt numarasının EK-1’de verilen kapsam haricindeki bir yapı malzemesine iliştirilen CE işaretinde rastlanması veya aynı kimlik kayıt numarasının CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin dışında kullanılması hallerinde söz konusu CE işaretinin geçerli olmadığına hükmedilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EK-1

MHG/2012-09 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde

CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’nin

Görevlendirme Kapsamı

Komisyon Karar No.

Ürün Ailesi, Ürün/Kullanım Amacı

Uygunluk Teyit Sistemi

Şartnameler*

Görevler

97/555/EC

Özel çimentolar, kapsam:

– Düşük ısılı çimento

-Sülfat dirençli çimento

– Beyaz çimento

– Deniz suyuna dirençli çimento

-Düşük alkali çimento

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 1+

TS EN14216:2010

TS EN 15743:2010

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Kalsiyum alüminat çimentoları

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 1+

TS EN 14647:2010

TS EN 14647/AC:2010

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Harç çimentoları

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 1+

TS EN 413-1:2011

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Yapı kireçleri, kapsamı:

-Kalsiyum kireçler

-Dolomit kireçler

-Su bazlı kireçler

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 2+

TS EN 459-1:2011

TS EN 459-1:2012

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Genel çimentolar, kapsam:

– Portland çimentosu.

-Portland katkılı çimentolar:

Portland-cüruf çimentosu(A-S ve B-S)

Portland-silis dumanı çimentosu (A-D)

Portland-puzolan çimentosu ( doğal A-P, doğal B-P, yapay A-Q, yapay B-Q)

Portland-uçucu kül çimentosu (silikalı A-V, silikalı B-V, kalkerli A-W, kalkerli B-W)

Portland-(killi şist) pişirilmiş şeyl çimentosu (A-T ve B-T)

Portland-kireçtaşı çimentosu (A-L ve B-L)

Portland-kompoze çimento (A-M ve B-M)

-Yüksekfırın çimentoları (A, B, ve C)

– Puzolanik çimentolar (A ve B)

– Kompoze çimentolar (A ve B)

Sistem 1+

TS EN 197-1:2011

TS EN 197-1:2012

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

– Bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamaları için

(Yollar ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13043:2004

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Kuşanıktaşlar

(Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında.)

Sistem 2+

TS EN 13383-1:2004

TS EN 13383-1/AC:2007

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Demiryolu balastı

(Demiryolu işlerinde)

Sistem 2+

TS 7043 EN 13450:2004

TS7043EN13450/AC:2006

Fabrika Üretim Kontrolü

Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri

(Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS706 EN 12620+A1:2009

TS 1114 EN 13055-1:2004

TS EN 13055-1/AC:2006

TS 2717 EN 13139:2005

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için

(Yol ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13242+A1:2009

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

(1/2)

Katkı maddeleri

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

Sistem 2+

TS EN 934-2:2011
TS EN 934-3:2011
TS EN 934-4:2011

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

(1/2)

-Katkılar (tip II)

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

Sistem 1+

TS EN 450-1+A1:20008

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

*Standardın nihai versiyonu dikkate alınarak Belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Ancak, Standardın yeni bir versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanması halinde imalatçı, Onaylanmış Kuruluş ile temasa geçerek yeni bir değerlendirme gerekip gerekmeyeceğini danışmalıdır. Onaylanmış Kuruluşun görevlendirme kapsamında bulunan Standartlarda meydana gelen değişiklikler TSE’nin internet sitesinden ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:MHG/2012-09)’den ve bu Tebliğin güncellemesinden oluşan tebliğ değişikliklerinden takip edilir.

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28453

YÖNETMELİK

İzmir Üniversitesinden:

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV    YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,    Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıt ve kabulü, eğitim-öğretim, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981    tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkoordinatör:    İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretim programlarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu dekan yardımcısını,

b) Başkoordinatör    yardımcısı: Her eğitim döneminin başında Dekanlık tarafından belirlenen başkoordinatör    yardımcısını,

c) Dekan: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

ç) Dekanlık: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

d) Ders kurulu:    Dönem I, II ve III’teentegre konu başlıklarına göre oluşturulmuş multidisipliner ders    gruplarını,

e) Ders kurulu sorumlusu: Ders kurulunun eğitim-öğretim ve sınav işleyişinden sorumlu öğretim üyesini,

f) Dönem: Fakültenin her bir eğitim-öğretim yılını,

g) Dönem koordinatörü: Her eğitim döneminin başında Dekanlık tarafından belirlenen her bir dönemin eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

ğ) Fakülte Kurulu: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ı) İntörn    hekimlik: Stajlarını tamamlamış olan öğrencilerin hekimlik mesleğini öğretim üyesi rehberliğinde uygulamalarına olanak veren oniki aylık eğitim dilimini,

i) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Dekan, başkoordinatör,    başkoordinatör yardımcısı, dönem I-VI koordinatörlerinden oluşan komisyonu,

j) Mütevelli Heyet: İzmir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) Ortak    zorunlu dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap    Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerini,

l) Pratik    (Uygulama): Ders kurulları kapsamında yer alan teorik konuları ile bağlantılı, bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya tıpta uygulama ve entelektüel beceri kazandırmaya yönelik eğitimi,

m) Rektör: İzmir Üniversitesi Rektörünü,

n) Seçmeli ders: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim programında yer alan, öğrenciler tarafından ilgi alanı dikkate alınarak seçilen ve başarı notuna katkıda bulunan dersi,

o) Senato: İzmir Üniversitesi Senatosunu,

ö) Staj: Temel tıp bilgilerini almış olan öğrencilere hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik, klinik bilim dallarınca yürütülen eğitimi,

p) Staj    sorumlusu: Her bir anabilim dalında stajdan sorumlu öğretim üyesini,

r) Tam zamanlı öğrenci: Eğitim-öğretim yılı boyunca alması gereken tüm dersleri alan öğrenciyi,

s) Tıp Fakültesi: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ş) Üniversite: İzmir Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim    Dili, Eğitim Süresi

Öğretim    dili

MADDE 5 (1) İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim dili Türkçe’dir.

İngilizce    hazırlık sınıfı

MADDE 6 (1) Tıp Fakültesinde İngilizce hazırlık sınıfını okumak öğrencinin tercihine bağlıdır. Hazırlık sınıfını okumak isteyen öğrencinin Tıp Fakültesindeki kaydı dondurulur. Hazırlık sınıfı eğitimi 3/9/2009 tarihli ve    27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 7 (1)  Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden oluşur.

(2) Tıp Fakültesi öğrencisi her biri en az yirmi sekiz hafta süreli altı dönemlik (yıllık) eğitimlerini, en fazla dokuz ders yılında tamamlamak zorundadır. Bu sürelere hazırlık sınıfında geçirilen süreler dahil değildir.

(3) Öğrencinin, bu maddedeki süreden daha fazla süre öğrenimine devam edebilmesi için, hastalık veya bir başka mazeret halinin bulunması ve bu mazeretinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılması gereklidir. Üniversiteden uzaklaştırma cezası mazeret olarak kabul edilmez. Öğrencinin kaydının dondurulması halinde; geçirilen süreler, azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci    Kabul, Kayıt Koşulları

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 8 (1) İzmir Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenciler, her akademik yıl itibariyle Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini yatırmak zorundadır. Yürütme 27/8/2011 tarihli ve    28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci    kabul ve kayıt koşulları

MADDE 9 (1) Öğrenci kabul ve kaydı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara ve İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrenci kayıtları her eğitim-öğretim yılı başında yenilenir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Tıp Fakültesine kayıt ve kabulü ile ilgili işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(3) Tıp Fakültesine başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin ön incelemesi biçimsel olarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır, değerlendirilmesi ve programlara yerleştirilmesi ise Fakülte Yönetim Kurulunca incelendikten sonra Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, programa yerleştirilme için hak doğurmaz.

(4) Tıp Fakültesine kaydını yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe yeterlilik düzeylerini; YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden alınan ve adayın başarılı olduğunu kanıtlayan belge ile belgelendirir ve Tıp Fakültesi birinci yıl eğitimine başlar. Türkçe yeterliliği olmayan öğrenci Türkçe yeterliliklerini sağlayıncaya kadar kaydını dondurur.

(5) Fakülteye kayıt için istenen belgelerin tam ve eksiksiz olması gerekir. Bir öğrencinin Üniversiteye girişte verdiği belgelerin sahte veya gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde, öğrencinin Üniversite kaydı iptal edilerek ilişkisi derhal kesilir ve ödemiş olduğu ücretler iade edilmez.

Yatay geçişler

MADDE 10 (1) İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçişler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara, İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ve Senato kararlarına göre Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme sonucuna göre yatay geçiş yerleştirme işlemleri Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, önceki yükseköğretim kurumunda geçen süre ile birlikte değerlendirilir ve dokuz yıllık azami süreye tabidir.

Muafiyet

MADDE 11   (1) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren iki hafta içinde, daha önce kayıtlı oldukları bir yükseköğretim kurumundan en az 60 puan alarak başarılı oldukları ortak zorunlu derslerden muaf olmak    isteyebilirler. Ortak zorunlu derslerden muafiyet için yapılan başvurular hakkında, denklik açısından ilgili anabilim dallarının görüşleri de alınır ve Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Muafiyet ders kurulları için uygulanmaz.

(2) Muaf    tutulan dersler için verilmiş olan geçme notları, başarı notu ortalamasına katılmazlar.

Kayıt    yenileme

MADDE 12 (1) Fakülteye kaydını yaptıran öğrencilerin; her yıl belirlenen kayıt yenileme süresi içinde kayıtlarını yenilemeleri ve 8 inci maddede belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir.

(2) Kayıt yenileme süresi ve şartları Rektörlük tarafından belirlenir. Kayıt yenileme işlemlerine ilişkin bilgiler Üniversite tarafından ilan edilir.

(3) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler; derslere ve sınavlara alınmaz. Kayıtlarını yenilemedikleri öğretim süresi kanuni öğretim süresinden sayılır.

Kimlik kartı

MADDE 13 (1) Fakülteye kaydını yaptıran her öğrenciye Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Fakültede eğitimini tamamlayan veya herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrencinin kimlik kartını Fakülteye iade etmesi gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve    Devam

Eğitim-öğretim şekli

MADDE 14  (1) Tıp Fakültesinde dönem I, II, III’te    teorik ve pratik laboratuvar uygulamalarını içeren şekilde temel ve klinik tıp bilimleri, konulara ve sistemlere göre programlanarak ve birbirlerini bütünleyen bir entegre düzene göre ders kurulları biçiminde yürütülür. Tıpta insan bilimleri ile temel ve mesleki beceri    uygulamalarını içeren “Entegre Hekimlik Uygulamaları” ile sorun temelli öğrenme süreci kapsamındaki “Bilimsel Araştırma Uygulamaları”, ders kurullarının dışında dönem boyunca devam eden derslerdir. Her dönemin özelliğine göre ders kurullarının esasları ilgili yönergelerle düzenlenir.

(2) Dönem IV ve V’te    klinik bilimler eğitimi, stajlar biçiminde yürütülür.

(3) Dönem VI intörn    hekimlik dönemidir. Bu aşama stajlarla yürütülen klinik, poliklinik ve saha çalışmalarını kapsayan 12 aylık dönemden ibarettir.

Önkoşullu    dersler

MADDE 15 (1) Tıp Fakültesinde dönem (yıl) geçme esası uygulanır. Her dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. Öğrencinin bir sonraki döneme geçmesi için, seçmeli dersler, Tıbbi İngilizce ve ortak zorunlu dersler dışında, önceki dönemin bütün derslerini başarması gerekir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 16 (1) Tıbbi İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı dersleri ve varsa seçmeli dersler ortak zorunlu derslerdir.

Eğitim-öğretime başlama

MADDE 17 (1) Tıp Fakültesinde akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenir, Senatonun onayına sunulur. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde akademik takvimde yapılacak olan değişiklik ve düzenlemeler Senatonun onayına sunulur. Onayı takiben en az bir hafta önceden ilgililere duyurulur.

Eğitim-öğretim    koordinasyonu

MADDE 18 (1) Eğitim ve öğretimin fakülte ve dönemler düzeyinde koordinasyonu Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu, koordinatörler ve ders kurul sorumluları ile sağlanır.

Devam

MADDE 19 (1)    Derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlk üç dönemde öğrenciler her ders kuruluna ilişkin toplam teorik derslerinin %70’ine, toplam pratik ve beceri uygulamalarının %80’ine katılmak zorundadır. Mazeretsiz olarak bu sınırın altında kalarak devamsızlık gösteren öğrenciler o ders kurulu veya kurullarının sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır (0) almış olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.

b) İlk üç dönemde öğrenciler, yıl boyunca teorik derslerin %70’ine, pratik ve beceri uygulamalarının %80’ine katılmak zorundadır. Bu sınırın altında kalarak devamsızlık gösteren öğrenciler dönem sonu sınavına alınmazlar ve F1 notu alırlar  ve dönem tekrarı yaparlar.

c) Staj dönemlerinde öğrenciler; teorik derslerin %70’ine, staj uygulamalarının tamamına katılmak zorundadır. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir. Stajlarda devamsızlık %20’yi geçmediği zaman öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders kurulunun pratik sınavına veya staj sonu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili Anabilim Dalının olanakları çerçevesinde belirlenen gün ve saatte yapılır. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmemiş bir mazereti olup, o ders kurulunun pratik çalışmaları veya staj süresince devamsızlık süresi %20’yi aşan ve telafi uygulamalarına katılmayan öğrenciler o ders kurulunun sınavına veya staj sonu sınavına alınmaz ve stajı tekrar ederler. Tekrarlanan stajlar için ödenecek ücret Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

ç) İntörn    hekimler; geçerli mazeretleri dışında eğitim programının tümüne katılmak zorundadır. Her rotasyon için mazeretli ya da mazeretsiz toplam sürenin %10’undan fazla devamsızlık kabul edilmez. Devamsızlık ve başarısızlık durumlarında rotasyon tekrarlanır. Tekrarlanan rotasyonlar için ödenecek ücret Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav, Not,    Değerlendirme    ve Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınavlar

MADDE 20 (1) Eğitim-öğretim dönemlerinin ve derslerin niteliği ile birlikte öğrenci sayısı dikkate alınarak, tıp eğitiminde geçerliliği kabul edilmiş tüm yöntemler (teorik, uygulama, objektif yapılandırılmış klinik veya preklinik sınavlar ve benzeri) kullanılabilir.

Notlar ve değerlendirme

MADDE 21 (1) Tıp Fakültesinde tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve fazlaları bir üste, daha küçükleri alt tam sayıya dönüştürülür. Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:

Başarı notu                 Katsayı                            Puan                       Açıklama   

AA                          4.0                              90-100                   Üstün başarı

BA                          3.5                               80-89                         Pekiyi

BB                          3.0                               70-79                            İyi

CB                          2.5                               65-69                        Orta-iyi

CC                          2.0                               60-64                     Orta-geçer

F                            0.0                                0-59                        Başarısız

(2) Geçmez notlar şunlardır:

a) F: Geçmez

b) F1:    Mazeretsiz devamsız

c) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi

ç) F3: Mazeretli geçmez.

(3) Ayrıca öğrencilerin not çizelgelerinde ve dosyalarında durumlarını gösteren aşağdaki    kısaltmalar ya da açıklamalar kullanılabilir:

a) S: Kredisiz dersler    için geçer (Not ortalamasına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir).

b) U: Kredisiz dersler  için    kalır (Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir).

c) R: Tekrar    (Dersin tekrarlandığını gösterir).

ç) LA: İzinli sayılma (Bu Yönetmelik uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır).

d) T: Transfer    (Başka bir üniversiteden transfer olup ilgili yönetim kurulunca muafiyeti onaylanan ve not ortalamasına katılmayan dersler için verilir).

(4) Tıp Fakültesinde seçmeli, Tıbbi İngilizce ve ortak zorunlu dersler için geçme notu 50, diğer tüm mesleki derslerde dönem geçme notu 60’tır.

(5) Her dönemin ve dersin özelliğine göre derslerin notlara katkısı ve değerlendirme esasları, ilgili yönergelerle düzenlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 22 (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 5 gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar Ders Kurulu tarafından incelenir. Değerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dönem Koordinatörü tarafından ilan edilir.

(2) Notlarla    ilgili olarak, bilgisayarla not kaydı hataları dahil olmak üzere, herhangi bir maddi hatanın belirlendiği takdirde ilgili öğretim üyesi tarafından not düzeltme istemi notun ilanından itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. Not değişiklikleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet    Derecesi ve Diploma

Mezuniyet derecesi

MADDE 23 (1) Mezun    olan öğrencilerin    mezuniyet dereceleri ilk beş dönemin, dönem notlarının toplamı 5’e bölünerek elde edilir.

Diploma

MADDE 24 (1) Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayan öğrencilere “Tıp Doktoru Diploması” verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mazeret, İzin, Kayıt    Dondurma, Üniversiteden    Ayrılma, İlişik Kesme

Mazeretler

MADDE 25 (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar aşağıda sıralanmıştır:

a) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için, hastalığını yataklı tedavi kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun    Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.  Bunların dışındaki sağlık raporları işleme konmaz. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen sağlık rapor süreleri toplam eğitim süresinin hesabında dikkate alınmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

b) Tam teşekküllü sağlık kurulu raporu ile hekimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde engelli olduğu belirlenen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Mazeretler    ile ilgili her türlü başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren en geç 3 gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapılmalıdır. Daha sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

ç) İzinli öğrenciler izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırmak kaydıyla öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Sağlık kurulu raporu ile izin alan öğrenciler sağlıklarının düzeldiğini yine kurul raporuyla belgelerler.

d) Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini takdire bağlı olarak kabul veya reddedebilir.

İzinler

MADDE 26 (1) Öğrencilerin izinlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi olanakların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yalnızca bir kez olmak üzere 1 yıla kadar izin verilebilir. Bu izin başvurusu, akademik yıl başlamadan en az 15 gün önce yapılmalıdır.

b) Yurtiçinde ve yurtdışında bilimsel, sportif, kültürel ya da sanatsal etkinliklere katılmak üzere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilir. Öğrenciler bu süreler için mazeretli izinli sayılır. O dönemde giremedikleri ders veya derslerden mazeret sınavına alınırlar. Dördüncü, beşinci ve altıncı dönem öğrencileri devam etmediği süreyi anabilim dalının belirleyeceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde stajı tekrarlar. Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen izin süreleri toplam eğitim süresinin hesabında dikkate alınmaz.

c) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkum olan veya resmi    makamlarca aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak tutukluluğu, takipsizlik kararı veya beraat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli sayılır. Bu öğrencilerin ödeyeceği öğrenim bedeli her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Kayıt    dondurma

MADDE 27 (1) Öğrencilerin Üniversiteye kaydolduktan sonra ilk iki yılda en çok bir yıl, daha sonraki yıllarda da bir yıl olmak üzere öğretim süresi boyunca, mazeretleri ilgili kurullarca kabul    edilmek kaydıyla, toplam iki yıl kayıt dondurma hakları vardır. Üç yarıyıl üst üste kayıt dondurulamaz.

(2) Kayıt donduran öğrencilerin ödeyeceği öğrenim bedeli her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Bu ödemeyi yapmayan öğrencinin kayıt dondurma isteği işleme konulmaz.

Üniversiteden    ayrılma

MADDE 28 (1) Kendi    isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler Dekanlığa yazılı olarak başvurur. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, kayıtta teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.

İlişik kesme

MADDE 29 (1) Aşağıda belirlenen durumlarda öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

a) Mali yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması,

b) Üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl kaydını yenilememesi,

c) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal ve bedensel rahatsızlık nedeniyle tüm öğrenim süresi (normal, azami ve ek süreler) içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden alınacak sağlık raporunun incelenmesi sonucunda öğrenimlerine devam edemeyeceklerine ilgili yönetim kurulunun karar vermesi,

ç) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olması,

d) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olması.

(2) Belirtilen    bu nedenler dolayısıyla kaydı silinen öğrencilerin yeniden üniversiteye geri dönme hakları yoktur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve    Son Hükümler

Burs

MADDE 30 (1) İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrencilerin burs kazanma ya da kazandıkları bursları kaybetme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Öğrencilerin    genel görünüşü ve    giyinişi

MADDE 31 (1) Öğrencilerin giyim ve genel görünüşü konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Disiplin işlemleri

MADDE 32 (1) Disiplin    soruşturmasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması 18/8/2012 tarihli ve    28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm    bulunmayan haller

MADDE 33 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 34 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.

LİMANLAR YÖNETMELİĞİ

 

31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28453

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:LİMANLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liman başkanlıklarının liman idari sınırları ve sahası ile demirleme sahalarını belirlemek, idari sahadaki gemilerin veya deniz    araçlarının seyir, demirleme veya kıyı tesislerine yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uyulacak kurallar ile her türlü yük ve yolcunun tahmil ve tahliye yöntemlerini, yer ve zamanlarını, gemilerin veya deniz araçlarının bildirimlerini, kılavuzluk ve römorkörcülük ile ilgili gereklilikler ile idari sahadaki    seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti ile disiplinin sağlanmasına ilişkin gereklilikleri ve diğer ilgili hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; iç sularda bulunan liman başkanlıkları hariç olmak üzere liman başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları ile tüm denizcilik faaliyetlerine ilişkin olarak gemi, deniz aracı ve kıyı tesisi ilgililerinin liman başkanlığına karşı sorumluluklarını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, aksi belirtilmedikçe devlet gemileri, askeri gemiler ve askeri kıyı tesisleri ile kolluk birimlerine ait gemi ve kıyı tesisleri dışında, liman idari sahasında faaliyette bulunan tüm gemi ve deniz araçları ile kıyı tesislerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341    tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu,    10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 9    uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddelerine    dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b) Barınma merkezi: Gemi ve deniz araçlarının, liman başkanlığınca belirlenen toplu halde bağlandıkları ve barındıkları tesisleri,

c) Deniz aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç veya yapıyı,

ç) Deniz uçağı: Su üstünde hareket ve manevra yapmak üzere inşa edilmiş her türlü hava aracını,

d) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka aletle seyredebilen her tekneyi,

e) Gemi veya    deniz aracı ilgilileri:    Donatan, işleten, kiracı, kaptan veya acenteleri ile gemiyi veya deniz aracını temsile yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

f) Gemi işletmecisi: Geminin maliki olsun veya olmasın, geminin zilyetliğine sahip olan, teknik ve ticari bakımdan gemiyi kendi hesabına işleten, geminin işletimi ve yönetimi sorumluluğunu alan ve bu Yönetmeliğin ve ilgili diğer mevzuatın yüklediği tüm görev ve sorumlulukları devralmayı kabul eden, deniz emniyeti ve deniz kirlenmesinin önlenmesi konularında sorumluluk ve görevler taşıyan gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Gemi    rotalama sistemi: Kaza riskini azaltmak ve deniz trafiğini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş bir veya daha fazla rota ile trafik ayırım düzenini, trafik ayırım şemalarını, çift yönlü rotaları, tavsiye edilen rotaları, kaçınılacak, girişe yasak veya demirlemeye yasak alanları, kıyıya yakın trafik bölgelerini, dönüşleri, tedbir alınacak alanları içeren sistemi,

ğ) Gemi sahibi veya donatanı: Gemi sicilinde geminin adlarına kayıtlı olduğu gerçek veya tüzel kişileri; gemi, sicilde kayıtlı değilse geminin mülkiyetine sahip olan gerçek veya tüzel kişileri; gemi, bir devletin mülkiyetinde olup da bu devlette donatan veya gemi işletme müteahhidi olarak müseccel bulunan bir şirket tarafından işletilmekte ise bu şirketi,

h) Gros ton (GT): Geminin, 21/9/1978    tarihli ve 2169 sayılı Kanunla    onaylanması uygun bulunan    Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 Uluslararası Sözleşmesi ile 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş belgesinde gösterilen gros    tonilatosunu,

ı) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

i) IMO:    Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

j) IMDG Kod:    Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodunu,

k) Kıyı tesisi: 4/4/1990 tarihli    ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyılarda doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde yapılabilen liman, kruvaziyer    liman, yat limanı, yolcu terminali, rıhtım, iskele, yanaşma yeri, akaryakıt veya sıvılaştırılmış gaz boru hattı şamandırası veya platformu, balıkçı barınakları, gemi geri dönüşüm tesisi, tersane, tekne imal ve çekek yeri gibi tesisler ile bunlara bitişik diğer daimi tesisleri, deniz ulaşımına yönelik diğer alt veya üst yapı tesisleri ile duba, fener, mahmuz, kıyı perdeleri deşarj hattı, deniz altı kabloları ile açık deniz platformları ve benzeri yapıları,

l) Kıyı tesisleri hizmetlerinde kullanılan gemi ve deniz araçları: Kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatına veya kıyı tesislerine ait gemi ve deniz araçları ile kıyı tesisi inşaatına, batık çıkarma, tarama, denizde ve kıyıda aynı projeye hizmet eden, liman başkanlığınca faaliyetine izin verilmiş gemi ve deniz araçlarını,

m) Kıyı tesisi ilgilileri: Kıyı tesislerini İdareden izin almak suretiyle işleten gerçek kişiler veya tüzel kişiler ile kıyı tesislerinin yöneticilerini ve sorumlularını,

n) Kulüp: Bir geminin donatanı veya işleteni olarak üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklar ve yapılmak zorunda kalınan masraflara ilişkin muafiyetli veya muafiyetsiz koruma ve tazmin    sigortasını veya diğer geçerli sigorta biçimleri ve benzer koruma şartları sunan mali güvenceyi veren kuruluşu,

o) İkmal yapan gemi: Yakıt, yağ veya su alan gemiyi,

ö) Liman başkanlığı: Ülkemizde mevzuat ile kurulmuş her bir liman başkanlığını,

p) Liman çıkış belgesi: Liman idari sınırlarını aşarak sefer yapacak gemilere, 4922 sayılı Kanun kapsamında liman başkanlığınca düzenlenen belgeyi,

r) Liman idari    sahası: Liman başkanlığının görev, yetki ve sorumluluk sahasını,

s) Liman sahası: Her türlü limancılık iş ve işlemleri ile faaliyetlerinin yapıldığı, gümrük ve acentecilik ve benzeri hizmetlerin sunulduğu tüm kıyı tesislerini ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanlarını,

ş) Liman tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin güvence içinde yük ve yolcu alıp verebilecekleri veya yatabilecekleri, barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra demir yerleri ve yaklaşma alanları ile kapalı ve açık depolama alanlarını, atık alım tesislerini, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımları ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan bölümleri içeren doğal ya da yapay deniz yerlerini,

t) LRIT:    Gemilerin uzak mesafelerden tanımlanması ve izlenmesi sistemini,

u) Ordino:    Gemilerin ve deniz araçlarının, kıyı tesisleri ile demirleme sahalarına kabulü amacıyla liman başkanlığınca düzenlenen yanaşma veya demirleme sahasını belirten izin belgesini,

ü) OTS: Otomatik Tanımlama Sistemini,

v) Sefer bölgesi: Gemi ve su araçlarının teknik durumları ve çeşitli donanımlarına göre İdare tarafından belirlenen çalışabilecekleri deniz alanlarını,

y) Tahmini varış zamanı: Bir geminin liman idari sahasına varacağı tahmini zamanı,

z) VHF: Çok yüksek frekans üzerinden yapılan telsiz haberleşmesini,

aa) 1 inci grup kuruluşlar: Uluslararası P&I Kulüpleri Grubu üyesi olan P&I kulüplerini,

bb) 2 nci grup kuruluşlar: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından BBB ve üzeri veya buna eşdeğer not verilen kulüpler veya kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Liman Sınırları, Demirleme Sahaları ve Haritalar

Liman idari sahalarının sınırları

MADDE 5 (1) Liman başkanlıklarının liman idari sahaları, ek-1’de yer alan kıyı ve deniz alanlarıdır.

Demirleme sahaları

MADDE 6 (1) Liman    sahaları içinde gemi ve deniz araçlarının demirleyecekleri demirleme sahaları, ek-1’de yer almaktadır.

(2) Zorunlu    hallerde, geminin tip, cins ve tonajlarına göre ek-1’de koordinatları gösterilen demirleme sahalarının dışında gemilerin demirlemesi liman başkanlığının iznine tabidir.

(3) Geçici demirleme sahası belirlemeye liman başkanlığı yetkilidir.

Haritalar

Madde 7 Liman idari    sahasını, demirleme sahalarını ve kılavuz kaptan alma-bırakma yerlerini gösteren haritalar ek-2’de yer almaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Limanda Seyir    Emniyeti

Genel esaslar

MADDE 8 (1) Liman    idari sahasında seyreden, kıyı tesisinde bulunan    veya demirde bekleyen gemi ve deniz aracı ile kıyı tesisi ilgilileri ve diğer ilgililer; bu Yönetmelik ile ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetine yönelik olarak liman başkanlığınca verilen talimatlara uymakla yükümlüdürler.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının yanı sıra, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti açısından gerekli olabilecek her türlü tedbiri almaya ve aldırmaya liman başkanlığı yetkilidir.

(3) Kıyı tesisi işleticisi liman başkanlığının direktifleri doğrultusunda ve bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında hizmet verir.

(4) Bu Yönetmelik ve eklerinde geçen coğrafi koordinatlar, trafik ayırım hattı sınırlarını belirten koordinatlar hariç WGS 84 Datumuna göre olup kara noktası olarak verilen koordinatların, kıyı kenar çizgisi üzerinde olduğu kabul edilir. Trafik ayırım hatları için belirtilen coğrafi koordinatlar ise Avrupa Datumu    1950 (ED 50)’ye göredir.

(5) Seyir, can,    mal, çevre güvenliği ve emniyeti ile ilgili aciliyet    arz eden ve risk oluşturan durumlarda, kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatları liman başkanlığının talimatlarını uygular.

(6) Liman idari    sahasındaki gemi ve    deniz araçları, 12/12/1977 tarihli ve    7/14561 sayılı Bakanlar Kurulu    Kararıyla yürürlüğe konulan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne ve Uluslararası İşaretler Kodu’na uygun ışıkları gösteren fenerleri, gündüz şekilleri, flamaları gösterir ve ses işaretlerini verir.

(7) Liman idari    sahasında seyir yapan    gemi ve deniz araçları ilgili mevzuatta    belirtilen sayı ve yeterlilikte personel ile donatılarak sevk ve idare edilirler.

Liman sahasına gelen gemilerin bildirim yükümlülüğü

MADDE 9 (1) Liman    sahasına gelen Türk ve yabancı bayraklı gemiler ile deniz araçları, bildirim yükümlülüğü bakımından aşağıdaki esaslara uyarlar.

a) Uluslararası sefer yapan Türk ve yabancı bayraklı tüm gemi ve deniz    aracı ilgilileri ile    150 GT ve üzeri kabotaj    seferi yapan gemi ve deniz aracı ilgilileri, İdarece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde liman sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce, liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz aracı ilgilileri ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, bildirim yapmak zorundadır.

b) Liman sahasına giriş için bildirilen tahmini varış zamanını on iki saatten fazla geciktirecek olan gemi ve deniz    aracı ilgilileri, bu    durumu liman başkanlığına yazılı olarak bildirmek    zorundadır.

c) Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda, bildirim veren hakkında idari işlem yapılır ve varsa yanaşma, kalkma, geçiş sırasını kaybeder.

ç) 300 GT altındaki turizm faaliyetlerinde gezi, spor ve eğlence amaçlı kullanılan gemi ve deniz araçları ile kabotaj seferi yapan ve kendine tahsisli kıyı tesislerine yanaşan balıkçı tekneleri bu madde hükümlerinden muaftır.

Gemi yanaşma ve demirleme kuralları

MADDE 10 (1) Liman sahasına gelen Türk ve yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları aşağıdaki esaslara uymak zorundadır.

a) Geliş bildirimi yapmakla yükümlü gemi ve deniz araçları, ordino almadan yanaşma, bağlama veya demirleme işlemi yapamaz. Genel beyannamede belirtilen tahmini    varış zamanına yirmi dört saatten fazla olan gemi ve deniz araçları için bu süre zarfında ordino düzenlenmez.

b) Kabotajda hat izinli çalışan gemi ve deniz araçları ile liman idari sahasında çalışan yolcu gemileri, yolcu motorları, kum istihsali yapan gemiler, arabalı vapurlar, günübirlik gezi yapan gezinti (tenezzüh) tekneleri, yüzergezer restoranlar, kıyı tesisleri hizmetinde kullanılan gemi ve deniz araçları, servis ve acente motorları ile 1000 GT’dan    küçük yatlar, balıkçı tekneleri, deniz taksileri, tonajlarına bakılmaksızın kamuya ait tekneler yanaşma ordinosu almadan kendilerine tahsisli kıyı tesislerine yanaşır.

c) Kıyı tesislerinde uygun yer bulunması halinde, eğitim ve bilimsel araştırma gemi ve deniz araçları ile askeri gemiler, liman başkanlığınca belirlenen yere yanaştırılır.

ç) Yanaşma yerlerinin dolu olması halinde gemi ve deniz araçları, sıra beklemek üzere kendilerine ayrılmış demirleme sahasında kalırlar ve liman başkanlığının izni olmadıkça demirleme sahalarını değiştiremez ve deniz trafiğini engelleyecek şekilde liman idari sahasında demirleme yapamazlar.

d) Gemi ve    deniz aracı ilgilileri,    demirledikleri sahayı ve saati ile demirleme sahasından ayrıldıkları saati derhal liman başkanlığına ve/veya kılavuzluk istasyonuna bildirir. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili düzenleme, “gemi trafik hizmetleri merkezi” bulunan yerlerde de ilgili liman başkanlığınca yapılır.

e) Olağanüstü hal, seferberlik, kamu güvenliği, yangın, deniz kirliliği, kriz yönetimi, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti bakımından acil müdahale gerektiren durumlarda; gemi ve deniz araçlarının ordino ile belirlenmiş yerlerini değiştirmeye, daha önce tanzim edilmiş ordinoları iptal etmeye, yükleme ve tahliye işlemlerini durdurmaya, gemileri ve diğer deniz araçlarını bulundukları yerden kaldırmaya, öncelik verilmesi gerekenleri yanaştırmaya ve geminin, deniz aracının ve kıyı tesisinin mevcut imkânlarını kullanmaya liman başkanlığı yetkilidir.

f) Kıyı tesislerine yanaşmış bulunan gemi ve deniz araçları, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bulundukları yerde duramayacak vaziyette ise yerinden ayrılabilir, daha emniyetli olan demirleme sahalarına demirleyebilir, daha emniyetli bir yere sığınabilir ya da seyir yapabilir. Bunların ilgilileri gerekçeleriyle birlikte en kısa sürede liman başkanlığına yazılı bildirimde bulunur ve yeniden yanaşma ordinosu düzenlenmesine gerek olmaksızın gemi ilgililerinin talebi ve liman başkanlığının izni ile daha önce bulundukları yere, kılavuzluk ve römorkörcülük hükümleri göz önüne alınarak dönebilir.

g) Gemi ve    deniz araçları, liman başkanlığınca izin verilmedikçe şamandıraların yakınlarına ve şamandıralar arasına, mendirekler içinde, kıyı tesislerindeki yanaşma ve bağlama yerlerine giriş ve çıkışı engelleyecek şekilde demirleyemez.

ğ) Hurdaya ayrılmış olanlar dışında, adli veya idari bir sürecin sonucu beklendiği için ticari faaliyette bulunamayan servis dışı gemiler, bakım onarım yapmamaları şartıyla İdare’nin belirlediği usul ve esaslar dâhilinde kıyı tesisinde veya demirleme sahalarında bekleme yapabilir. Liman başkanı gerekli tedbirleri aldırmak kaydıyla personeli olmayan servis dışı gemileri, güvenli yerlere naklettirebilir veya bunun için ilgili mahkemeye talepte bulunabilir.

h) Liman başkanlığınca terk edilmiş gemilerde seyir emniyetini sağlayacak tedbirler alınır ve bu kapsamda yapılan harcamalar meri mevzuat kapsamında tahsil edilir.

ı) LPG, LNG ile yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı yük taşıyan tankerlerin gece kıyı tesislerine yanaşıp ayrılmalarına; seyir ve manevra sahasının elverişliliği, kıyı tesisinin konumu ve uygunluğu ile diğer şartlar dikkate alınarak Liman başkanlığınca uygun bulunması halinde yanaşma müsaadesi verilir. Bunun dışındaki gemi ve tankerler ise gece süresince yanaşıp ayrılabilirler.

Liman çıkış belgesi

MADDE 11 (1) Liman    idari sahasını aşarak sefer yapacak ticaret gemisinin ve deniz araçlarının kıyı tesisinden çıkışı, liman başkanlığınca verilecek liman çıkış belgesi ile yapılır. Liman çıkış belgesi almış olanlar, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile olan işlemlerini tamamlayarak derhal kıyı tesisinden ayrılırlar. Yolcu gemileri hariç deniz turizmi araçlarına verilecek olan kıyı tesisi çıkış izni, 29/6/2009 tarihli    ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu    Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliği hükümleri kapsamında seyir izin belgesi ile verilir. Bu durumda    seyir izin belgesi liman çıkış belgesi yerine geçer.

(2) Liman çıkış belgesi verilmesi ile ilgili hususlar 17/11/2009 tarihli ve 27409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Teknik Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

Gemi rotalama sistemlerine göre seyir

MADDE 12 (1) İdare, gerekli gördüğü hallerde; IMO’nun    ilgili kuralları ve tavsiyeleri çerçevesinde liman idari sahasında seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetini arttırmak ve kaza riskini azaltmak amacıyla deniz trafiğinin düzenlenmesine yönelik olarak gemi rotalama sistemleri oluşturabilir.

(2) Gemi    rotalama sistemi bulunan yerlerdeki kıyı tesislerine yanaşacak ya da bu tesislerden ayrılacak olan, demirlemek üzere liman sahasına gelecek ya da kıyı tesislerinden demirleme sahalarına hareket edecek olan tüm gemi ve deniz araçlarının;

a) Trafik ayırım düzenine girmeleri veya ayrılmaları,

b) Trafik ayırım düzenine girmeden seyir haline devam etmeleri,

c) Trafik ayırım düzenini kesecek şekilde karşıdan karşıya geçmeleri,

gemi rotalama sistemine    ve bu çerçevede belirlenen geçiş kurallarına göre yapılır.

(3) Liman idari    sahasında deniz trafiğinin düzenlenmesi amacıyla İdarece bir deniz trafik rehberi yayımlanabilir.

(4) İzmit Körfezi, Çandarlı Körfezi, Nemrut Koyu, İzmir Körfezi ve İskenderun Körfezinde uygulanacak olan trafik ayırım düzeni koordinatları ek-3’te, haritaları ise ek-4’te yer almaktadır. Bu bölgelerde seyir yapacak gemi ve deniz araçları trafik ayırım düzenine uyarak seyir yapar.

Kılavuzluk    ve römorkörcülük    hizmetleri

MADDE 13 (1) Kıyı tesislerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak, 500 GT ve üstü tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve deniz araçları ile 1000 GT ve üzerindeki Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları ile 1000 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz kaptan almak zorundadır. Yabancı bayraklı tüm askeri gemiler, askeri olmayan kıyı tesislerine giriş ve bu tesislerden çıkışlarında kılavuz kaptan almak zorundadır.

(2) Gros tonilatosuna göre gemi ve deniz araçlarının almak zorunda oldukları asgari römorkör sayısı ve bu römorkörlerin asgari çekme güçleri ek-5’te belirtilmiştir.

(3) Ek-5’te belirtilen şartların sağlanamadığı durumlarda; gemi ve deniz araçları kıyı tesislerine yanaştırılmaz, yanaştırılması halinde kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatı ilgililerine gerekli idari yaptırım uygulanır.

(4) Gemi söküm bölgesine gelen gemi ve deniz araçlarına verilmekte olan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

a) Gemi söküm bölgesine baştankara yanaşan tüm gemi ve deniz araçları tonajına bakılmaksızın kılavuz kaptan almak zorundadır.

b) Gemi söküm bölgesine makinesi çalışır vaziyette gelerek baştankara olan tüm gemi ve deniz araçları römorkörden muaftır. Ancak, kendinden hareket kabiliyeti olmayan gemi    ve deniz araçları ek-5’te verilen tablodaki şartlara tabi olmakla birlikte, 2000 GT altındakiler de en az bir römorkör almak zorundadır.

c) Tesislerin    durumu, geminin tonajı, hava şartları ya da buna benzer nedenlerle ihtiyaç olması halinde römorkör alma şartları açısından liman başkanlığınca ilave tedbirler alınabilir.

Kılavuz    kaptan ve römorkör almasına ilişkin    esaslar

MADDE 14 (1) Yetkili kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatı olmayan ve/veya yakınında teşkilat bulunmayan deniz alanlarında, İdare; gemi ve deniz aracının teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük ve cinsi, manevraya elverişliliği ve kıyı tesislerinin altyapı durumu ile liman sahasında yer alan tesislerin risk durumlarını göz önüne alarak, kılavuz kaptan ve/veya römorkör şartları hususunda, römorkörsüz yanaşması dâhil olmak ve tüm sorumluluk gemi ve kıyı tesisi ilgililerine ait olmak üzere geçici olarak muafiyet verebilir veya başka liman sahalarından hizmet alınmasını isteyebilir. Ancak başka liman sahalarından alınacak hizmette hava muhalefeti, römorkör arızası gibi beklenmeyen haller dolayısıyla aksamalar olması halinde tüm sorumluluk gemi ve kıyı tesisi ilgililerine ait olmak üzere bu gemi ve deniz araçları, beklenmeyen hal ortadan kalkıncaya kadar bir kereye mahsus liman başkanlığının izni ile römorkörsüz yanaşabilir.

(2) Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, kıyı tesisine gelen gemilerin tonaj ve adedi, kıyı tesislerinin altyapı durumu ve manevraya elverişliliği, yanaşma ve ayrılma manevrasının süresi ile bu kıyı tesisinde yer alan manevra riskleri göz önüne alınarak, İdare, ek-5’te ve beşinci fıkrada verilen römorkör adedi ve çekme kuvvetinde geçici olarak değişiklik ve düzenleme yapmaya yetkilidir.

(3) İdare, mevcut, yeni yapılan veya büyüme-genişleme yapmak isteyen kıyı tesisleri için; gemilerin tip, boyut ve teknik özellikleri ile manevra alanları, oşinografik ve    meteorolojik şartlar, komşu tesislerle etkileşim ve trafik yaklaşma yoğunluğu gibi çevresel faktörler ve gerekli görülmesi halinde hazırlatılacak olan Modelleme Raporunu göz önüne alarak, ek-5’te verilen römorkör adedi ve çekme kuvvetinde artırma yapabilir.

(4) LPG, LNG ve    parlayıcı, patlayıcı tehlikeli yük taşıyan tankerler ile tam boyu 200 metrenin üzerindeki gemi ve deniz araçları hariç olmak üzere, baş ve kıç itici    pervane veya sisteme sahip gemiler; liman sahasına gelişlerinde, gemi ilgililerinin itici pervane veya    sistemlerine ilişkin belgeleri ibraz ve bunların tam kapasite ile çalıştığını liman başkanlığına yazılı olarak beyan etmesi üzerine, gros tonaj aralığındaki çekme kuvvetinde bir römorkör; sadece baş itici pervane veya sistemi olan gemiler için ise en az bir römorkör almak kaydıyla Ek-5’te verilen römorkör sayılarından bir eksik römorkör ile yanaşıp ayrılmalarına toplam çekme gücünü %30’dan fazla azaltmamak kaydıyla izin verilir.

(5) Yolcu    gemilerinin baş ve kıç itici pervanelerine veya sistemine ilişkin belgeler ile tam kapasite çalıştığına dair beyanın, gemi ilgililerince yazılı olarak liman başkanlığına ibraz edilmeleri halinde, bu gemilere sadece    acil durumlarda hizmet vermek üzere römorkör/römorkörler tahsis edilir. Bu römorkörlerin çekme kuvveti ve sayıları aşağıda belirtilmiştir.

 

Gemi boyu Refakat römorkörü toplam çekme gücü (asgari) Açıklama
200 metreye kadar En az 50 ton 1 adet
201-300 metrearası En az 60 ton 1 adet 60 ton veya biri en az 16      ton olmak üzere iki römorkör
301 metreüzeri En az 90 ton 1 adet 90 ton veya 2 adet 45 ton      ya da 1 adet 30 ton ve bir adet 60 tonluk römorkör

 

(6) Dördüncü fıkradaki muafiyetlerden, tersanelerde havuza girecek    ya da çıkacak gemi ve    deniz araçları yararlanamaz. Ayrıca bu muafiyetlerden yararlanacak gemilerin itici    pervanelerinin asgari gücü aşağıda gösterilmiş olup, bu güçlere haiz itici pervane taşımayan gemi ve deniz araçları da bu muafiyetlerden yararlanamaz.

 

Gemi GT tonajı İtici pervanelerin veya sistemlerinin toplam gücü
5001 – 15000 750 KW
15001 – 30000 1000 KW
30001 – 45000 1250 KW
45001 – 60000 1500 KW
60001 üstü 1750 KW

 

(7) Çanakkale Liman Başkanlığı liman idari sahasındaki (1) nolu demirleme    sahasına ve İzmir Liman Başkanlığı liman idari sahasındaki (1) ve (2) nolu    demirleme sahalarına demirleyecek veya ayrılacak 1000 GT ve üzerindeki Türk Bayraklı gemiler ile 500 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemiler kılavuz kaptan almak zorundadır. Anılan liman idari sahalarındaki diğer demirleme sahalarına demirleyecek ya da ayrılacak gemi ve deniz araçları bu hükümden muaftır.

(8) Kabotaj ve    liman idari sahasında hat izni verilmiş 2000 GT’den büyük, yüksek manevra kabiliyetine sahip bağımsız en az iki ana makine ve iki sevk sistemine sahip,    baş iteri olan, köprü üstünden manevra kabiliyetine sahip, İdarece yetkilendirilmiş klas kuruluşlarından biri tarafından klaslandırılmış,    uzakyol kaptanı ile donatılmış münhasıran kılavuzluk ve/veya römorkör muafiyeti tanınmış yolcu, ro-ro yolcu ve ro-ro kargo gemilerine hat izni aldığı kıyı tesislerinde kılavuz kaptan ve römorkör alma zorunluluğu uygulanmaz.

(9) Kabotaj ve    liman idari sahasında hat izinli olarak sefer yapan 2000 GT’den    küçük yolcu, ro-ro yolcu ve ro-ro kargo gemilerine hat    izni aldığı kıyı tesislerinde, kılavuz alma zorunluluğu uygulanmaz.

(10) Liman    tesisine yanaşmak üzere gelen LNG gemilerine, ilgili tesise 2 mil mesafeden itibaren    ek-5’te belirtilen römorkör adedine ek olarak en az 30 ton çeki gücüne sahip bir römorkör ile refakat edilir. Aynı şekilde liman tesisinden kalkışta da 2 mil mesafeye kadar refakate ilişkin hususlar aynen geçerlidir.

Kılavuz    kaptan alma ve bırakma    yerleri

MADDE 15 (1) Liman    sahalarına giriş ve bu sahadan çıkış yapan gemi ve deniz araçları için kılavuz kaptan alma ve bırakma yerleri; ek-1’de yer alan koordinatlar olup, gemiler bu    koordinatları merkez kabul eden 5 gomina yarıçaplı daire dâhilinde kılavuz kaptan alabilir ya da bırakabilir. ek-1’de kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri belirlenmeyen kıyı tesislerinin kılavuz kaptan alma ve bırakma koordinatları, liman başkanlığınca, her tesis için ayrıca belirlenir. Gerektiğinde idarenin onayı ile liman başkanlığınca kılavuz kaptan alma ve bırakma yerlerinde geçici olarak değişiklik yapılabilir veya yeni yerler oluşturulabilir. Yapılan değişiklik denizcilere ve ilgililere duyurulur.

Yolcu gemilerinin ve liman sahasında yolcu    taşıyan    teknelerin yükümlülüğü

MADDE 16 (1) Kabotaj    veya alt sefer bölgelerinde yolcu taşıyan gemi ve deniz araçları, azami yolcu sayısını sahip oldukları can kurtarma araç ve gereçlerinin sayılarını, cinslerini ve bulundukları yeri belirten levhayı yolcu salonlarında açıkça görülebilecek şekilde Türkçe ve İngilizce olarak bulundururlar. Standartlara uygun    can kurtarma araç ve gereçleri, yolcu ve mürettebatın kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde ve her an kullanıma hazır vaziyette bulundurulur.

(2) Kabotaj    veya alt sefer bölgelerinde çalışan yolcu    gemilerinde; gemiye giriş ve çıkışlarda geminin uygun bölümlerinde ve yolcu mahallerinde, dikkat edilmesi    gereken kurallar, acil durumlarda can kurtarma teçhizatının kullanımı ve gemiyi terk konuları hakkında sesli ve görsel bilgilendirme Türkçe ve İngilizce olarak yapılır.

(3) Uygun kıyı tesisi olmaması ya da kıyı tesisinin yanaşmaya müsait olmaması nedeniyle demirde bekleyen gemi ve deniz araçlarının yolcu ve personeli sınır giriş ve çıkış işlemleri yaptırılması, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetine ilişkin tedbirlerin alınması ve tüm sorumluluğun gemi kaptanına ait olması kaydıyla; Türk Bayraklı yolcu motoru veya gezinti (tenezzüh) gemisi aracılığıyla İdarenin izni ile liman başkanlığının bilgisi dâhilinde kıyı tesislerine çıkabilir ve aynı şartlar gözetilerek gemiye geri dönüşleri sağlanabilir. Yolcu gemileri hariç deniz turizmi araçları bu hükümden muaftır.

Deniz uçaklarına ilişkin hükümler

MADDE 17 (1) Deniz uçakları ve benzeri araçların bağlaması, demirlemesi veya denizde seyir koşullarında, gemilerin tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır. İniş ve kalkış amacı ile deniz sahasının kullanılması, 2/10/2011 tarihli ve    28072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Uçakları ile Hava Taşıma İşletmeciliği Yönetmeliği (SHY-DENİZ) hükümleri saklı kalmak kaydıyla liman başkanlığının iznine bağlıdır. İniş ve kalkışlarda kullanacakları deniz alanları İdarenin belirlediği kriterler göz önünde bulundurularak liman başkanlığınca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Yüklerle İlgili Hususlar

Tehlikeli yüklerle ilgili bildirim yükümlülüğü

MADDE 18 (1) Uluslararası sefer yapan ve tehlikeli yük taşıyan Türk veya yabancı bayraklı tüm gemiler, liman idari sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce, liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, Tehlikeli Yükler Manifestosu Formunu doldurup ilgilileri vasıtasıyla yazılı olarak liman başkanlığına bildirir.

(2) Petrol ve türevleri ile diğer zararlı ve tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler, 3/3/2005    tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında gerekli bildirimleri liman başkanlığına yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde öngörülen mali sorumluluk yükümlülüklerine sahip olmak zorundadır. Aksi takdirde bu gemilere, anılan Kanunda öngörülen müeyyideler uygulanır.

(3) Liman idari    sahasında ve bitişik limanlar arasında tehlikeli yükler; özel kaplar ve ambalajlar içerisinde, vagonlara ve kamyonlara yüklenmiş olarak ve taşıyan ile taşıtan tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla; bu işlere tahsisli yolcusuz gemi ve deniz araçları ile taşınır. Bu taşıma, liman başkanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre ve uygun görülen saatlerde yapılır.

Kıyıtesislerince uyulacak kurallar ve alınacak tedbirler

MADDE 19 (1) Tehlikeli    yük elleçleyen18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında idareden izin almış kıyı tesisi işleticileri, gerektiğinde aşağıdaki tedbirleri alır.

a) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve diğer tehlikeli maddeler için ayrılmış rıhtım, iskele, depo ve antrepolar, kıyı tesisi işletmelerince belirlenir. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerin yüklenip boşaltılması, bu iş için ayrılmış rıhtım ve iskelelerde yapılır.

b) Dökme akaryakıt yükleme veya boşaltma yapacak gemi ve deniz araçları için ayrılmış rıhtım ve iskeleler, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile donatılır.

c) Kıyı tesisi işleticileri, tehlikeli maddelerin, iskele veya rıhtımda boşaltıldığı alana depolanması sağlanamıyorsa, liman alanında bekletilmeksizin en kısa zamanda bu maddelerin kıyı tesisi dışına naklini sağlarlar.

ç) Tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler için mümkünse ayrı bir demirleme sahası belirlenir ve burası diğer gemilerden neta    edilir. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemi ve deniz araçları, liman başkanlığının izni olmadan kendilerine tahsis edilen saha dışına çıkamaz, demirleyemez, iskele ve rıhtıma yanaşamaz.

d) Konteynerler içerisinde taşınan tehlikeli maddelerin yüklenip boşaltılması için, kıyı tesisi işleticisi tarafından kıyı tesisinde bağımsız bir konteyner istif    sahası kurulur. Bu istif    sahasına tehlikeli madde    dışında diğer konteynerler    istiflenemez. İstif sahasında yangın, çevre emniyeti ve    diğer emniyet    tedbirleri alınır.

e) Tehlikeli    maddelerin gemi ve deniz araçlarına yüklenmesi, boşaltılması veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, özellikle sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer tehlikelere karşı gerekli emniyet tedbirlerini alır. Yanıcı maddeler, kıvılcım oluşturucu işlemlerden uzak tutulur ve tehlikeli yük elleçleme sahasında kıvılcım oluşturan araç veya alet çalıştırılmaz.

f) Tehlikeli    maddeler, uygun şekilde ambalajlanır ve ambalaj üzerinde tehlikeli maddeyi tanımlayan bilgiler ile risk ve emniyet tedbirlerine    ilişkin bilgiler    bulundurulur.

g) Tehlikeli    madde elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli ve gemi adamları, yükleme, boşaltma ve depolama esnasında koruyucu elbise giyer.

ğ) Tehlikeli madde elleçleme    sahasında yangınla mücadele edecek kişiler, itfaiyeci teçhizatı ile donatılır ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulur.

h) Kıyı tesisi işleticileri, gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı hazırlayarak liman başkanlığının onayına sunar.

ı) Kıyı tesisleri yangın, güvenlik ve emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

i) Kıyı tesisleri bu maddede belirtilen hususları liman başkanlığına onaylatarak ilgililere duyurur.

j) Bu madde hükümlerinin denetimi, liman başkanlığı tarafından yapılır ve herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde elleçleme    operasyonu durdurularak, uygunsuzluğun giderilmesi sağlanır.

k) 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği’ne göre gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olmayan personelin    tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinde çalışmasına izin verilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin ve Düzen

Genel kurallar

MADDE 20 (1) Gemi,    deniz aracı ve kıyı tesisi ilgilileri aşağıdaki esaslara uyar.

a) Kıyı tesislerine yanaştırılmış veya bağlanmış gemi ve deniz araçları, faaliyetlerini bitirmelerini müteakip, kıyı tesisinin talebi doğrultusunda, liman başkanlığınca yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde tesisten ayrılır.

b) Yükleme ve boşaltma işlemini tamamlayan gemi ve deniz araçlarına herhangi bir nedenle liman çıkış belgesi düzenlenememesi halinde, gemi ve deniz aracı ilgililerinin veya kıyı tesisi işleticisinin talebi halinde demirleme ordinosu    verilerek liman başkanlığının izni ile    demirleme sahasına çıkarılır.

c) Liman sahasında şamandıra atan, kablo döşeyen veya toplayan, dalgıçlık ve benzeri faaliyetlerde bulunanların, çalışmakta olan yüzer vinçlerin ve rıhtım, platform, dolfin ve şamandıralarda yükleme veya boşaltma yapan gemi ve deniz araçları ile demirlemiş gemi ve deniz araçlarının yakınından geçenler, bu gemi ve deniz araçlarının faaliyetlerine engel olmayacak ve zarar    vermeyecek hızda seyretmek zorundadır. Liman    başkanlığı uygun hız sınırını ve güvenli geçiş mesafelerini belirler.

ç) Tersane, tekne imal, çekek yeri ve yüzer havuzlardan indirilecek gemi ve deniz araçları, liman başkanlığının belirleyeceği yerlere yanaşma, bağlama ve demirleme yapar. Bu tesislerden indirilecek    veya tesislere alınacak gemi ve deniz araçları, diğer tesislere engel teşkil etmemek kaydıyla, tesislerin önlerine veya rıhtımlarına yanaşabilir ya da kıçtankara bağlanabilirler.

d) Aynı iskele veya rıhtım üzerinde yer değiştiren gemiler hariç olmak üzere rıhtımlar ve iskeleler arasında yapılan tüm yer değiştirme işlemleri ordino ile yapılır.

e) Mücbir sebepler dışında, liman idari sahasındaki koy ve körfezlerde, gemi ve deniz araçlarının, gezinti ve spor amacı dışında demirlemeleri yasaktır.

f) Gemi ve deniz araçlarının koy ve körfezlerde gezi ve spor amacıyla demirleme süresine; bölgenin çevresel hassasiyeti, teknenin pis su depolama    kapasitesi, bölgedeki atık alım tesislerinin durumu, başka teknelerin koyları veya körfezleri demirleme maksatlı olarak kullanma talepleri ve kıyı tesisi ya da bitişik liman sınırları içindeki yat limanı işletmelerinin mevcudiyeti dikkate alınarak liman başkanlığı tarafından karar verilir. Ayrıca, koy ve körfezlerde demirleme faaliyetlerini liman başkanlığı düzenler.

g) Yat limanları ve balıkçı barınakları hariç kıyı tesislerinde aynı rıhtım veya iskele üzerinde art arda yanaşmış olan iki gemi ya da deniz aracı arasında uygun emniyet mesafesi bırakılır. Bu mesafe, gemilerin en yakın noktaları arasındaki uzaklık dikkate alınarak, on metreden az olamaz. Liman başkanlığı gerek gördüğünde yanaşma düzeni ve mesafelerinde değişiklik yapabilir.

ğ) Bir yanaşma yerinin uç noktasından, başı ya da kıçı dışarı taşarak yanaşmak zorunda kalan gemi ve deniz araçlarına, taşan kısmın kıyı tesisi içindeki deniz trafiğine ve manevraya engel teşkil etmemesi, emniyetli bağlayacak şekilde halat verebilmesi ve giriş ve çıkışların borda iskelesi veya sürme iskelesi vasıtasıyla emniyetli bir şekilde yapılması şartı ile izin verilebilir. Kıyı tesisi işletmecisi ve gemi personeli bu hükmün uygulanmasından sorumlu olup, aksi halde gemiye giriş ve çıkış emniyetli hale getirilinceye kadar liman başkanlığınca tahmil-tahliye operasyonu durdurulabilir veya    geminin yeri değiştirilebilir.

h) Kıyı tesisine yükleme/boşaltma amacıyla yanaşacak gemi ve deniz araçlarının, yanaşacağı rıhtım, iskele ve şamandıra alanlarında, gemilerin omurga altı emniyetli su mesafesi, azami su çekimi hattından itibaren yarım metreden az olamaz. Aksi halde bunların kıyı tesisine yanaşmasına izin verilmez.

ı) Kıyı tesisine yanaşmış gemi ve deniz araçlarının ve operasyon sahalarının her türlü can, mal, seyir ve çevre emniyeti ve güvenliği tedbirlerinin alınmasından ve yeterli şekilde aydınlatılmasından gemi ve kıyı tesisi ilgilileri sorumludur.

i) Yakıt, su, kumanya ve benzer diğer ihtiyaçlar ikmali yapan gemi ve deniz araçları demirleme ordinosu almak şartıyla demirleme sahasında demirleme yapabilir. Ancak 8/10/1998    tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde belirtilen uğraksız demirleme sahalarına demirleyen gemi ve deniz araçları bu hükümden muaftır.

j) Uğraksız geçiş niteliğinde olup esasen başka bir limana giderken yükleme, boşaltma, sefer talimatı bekleme gibi durumlar hariç olmak üzere arıza sonucu yedek parça temini, kötü hava koşulları, hastalık nedeniyle personel değişimi gibi liman başkanlığınca tespit edilen mazeretli hallerde; gemiler önceden liman başkanlığına veya kılavuzluk teşkilatına telsizle bilgi vererek demirleme ordinosu    almadan liman idari sahasında liman başkanlığınca belirlenen sahalara demirleyebilirler. Bu bildirimin kılavuzluk teşkilatına yapılması halinde teşkilat, liman başkanlığına derhal bilgi verir. Bu durumdaki gemi ve deniz    araçları, zorunlu halin ortadan kalkmasını müteakip varış limanına gitmek için seyirlerine devam ederler. Ancak, demirleme süresi 48 saati aşması halinde gemi ve deniz araçları demirleme ordinosu alırlar. Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde belirtilen uğraksız demirleme sahalarına demirleyen gemi ve deniz araçları bu hükümden muaftır.

k) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, trafik ayırım düzeni olan yerlerde, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetinin sağlanması amacıyla trafik ayırım düzeni dış sınırına en az 400 metre mesafe dâhilinde kıyı tesisi yapılamaz ya da mevcut tesisler büyütülemez.

Yasak faaliyetler

MADDE 21 (1) Kıyı tesislerinin yaklaşım kanallarında, mendirek ağızlarında, yanaşma ve bağlama yerlerinde ve demirleme sahalarında; her türlü su ürünleri avcılığı yapmak, yelkenle seyretmek, kürek çekmek veya diğer su sporları faaliyetlerinde bulunmak ve yüzmek yasaktır.

(2) Spor, gezi    ve eğlence amaçlı tekneler, liman sahasındaki, mendireklerle sınırlı alan içerisinde ve koylarda diğer gemilerin ve deniz araçlarının faaliyetlerine engel olmayacak biçimde ve zarar vermeyecek hızda seyretmek zorundadır. Liman başkanlığı gerekli gördüğü yer ve hallerde uygun hız sınırını belirler.

(3) Şamandıraya bağlanmak üzere gelen ya da şamandıradan ayrılan gemi ve deniz araçları ile kıyı tesisleri hizmetlerinde kullanılanlar dışındaki gemi ve deniz araçları, şamandıralar ve şamandıra hatları arasından geçiş yapamaz.

(4) Su ürünleri tesisleri ve balık kafesleri hizmetinde kullanılanlar dışındaki gemi ve deniz araçları, su ürünleri tesisleri ve balık kafeslerine iki yüz metreden fazla yaklaşamaz.

(5) Kıyı tesisi işletme izni bulunmayan yerler ile herhangi bir    kurum/kuruluşun işletmesinde veya mülkiyetinde olmayan yerlere gemi ve deniz araçları bağlanamaz ve yanaştırılamaz. Ancak İdare acil durumlarda uygun gördüğü tesisler için geçici düzenlemeler yapabilir.

(6) Aşırı derece trime ya da tehlikeli bir meyile    sahip olanlar ile herhangi bir hasardan dolayı çevre kirliliği riski bulunan gemi ve deniz araçları, yedek çeken ve tehlikeli yük taşımakla ilgili belgelere sahip olmayan ancak    tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz araçları kıyı tesislerine liman başkanlığı izni olmadan yanaşamaz veya ayrılamaz.

Liman başkanlığının iznine    tabi diğer    hususlar

MADDE 22 (1) İlgili kurum/kuruluşlardan gerekli izin ve onaylar alındıktan sonra yapılacak olan kıyı yapıları inşaatı ve su ürünleri istihsal alanları kurulumu öncesinde ilgilileri, faaliyete başlamak için liman başkanlığından izin alır.

(2) Şamandıralama, dalış, deniz dibi ve sualtı çalışmaları, deniz dibi tarama ve benzeri faaliyetler öncesinde liman başkanlığından izin alınması zorunludur. Bu gibi faaliyetlerde kullanılan gemi ve deniz araçları mevzuata uygun fener ile gündüz işaretlerini gösterir ve ses işaretlerini verir.

(3) Bir liman    idari sahasından başlayıp başka bir liman idari sahasında bitecek olan yarışlar için en az 15 gün önce, diğer yarışma ve faaliyetler içinse en az 7 gün önce liman başkanlığına izin için talepte bulunulması zorunludur.

(4) Liman başkanlığından izin alınmadıkça liman idari sahasında yarış ve benzeri faaliyetler veya organizasyonlar düzenlenemez.

(5) Liman idari    sahasında yapılacak su sporları 23/2/2011 tarihli ve    27855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında yapılır. Turizm amaçlı su sporları ile ilgili can, mal, seyir ve çevre güvenliği ve emniyetinin sağlanmasına yönelik liman başkanlığının yetkileri saklıdır. Liman başkanlığı bu faaliyetlerde, can, mal, seyir ve çevre güvenliği ve emniyetini göz önünde bulundurarak her türlü kısıtlama yapmaya ve bu faaliyetleri durdurmaya    yetkilidir.

(6) Liman başkanlığından izin alınmadıkça, demirde veya kıyı tesislerinde bulunan gemi ve deniz araçlarının bordalarına, başka gemi ve deniz araçları aborda olamaz. Acente ve kumanya motorları, kamu gemileri, yakıt ikmal gemileri, su tankerleri ve kıyı tesisleri hizmet gemilerinin aborda olmaları bu fıkra kapsamı dışında olup bu tip gemiler hizmetlerini, liman başkanının bilgisi dâhilinde, kıyı tesisleri işletmeleri ile koordineli şekilde yürütür.

(7) Yakıt, yağ ve su ikmali yapacak olan gemi kaptanı veya acentesi ikmal operasyonundan önce ilgili liman başkanlığına bildirimde bulunur.

(8) Balıkçı tekneleri ve yatlar; kıyı tesislerinde birbirlerinin bordalarına aborda olabilirler, çift sıra bağlama yapamazlar.

(9) Liman başkanlığından izin alınmadıkça liman sahalarında bulunan gemi ve deniz araçları; onarım, raspa ve boya, kaynak ve diğer sıcak çalışma denize filika ve/veya bot indirme işlemi ya da diğer bakım işlerini yapamaz. Bu işleri yaptıracak gemi ve deniz araçları kıyı tesisinde iseler kıyı tesisi işletmesi ile koordine sağlamak zorundadır.

(10) Liman    idari sahasında bulunan kıyı tesisleri, coğrafi konumlarının ilgili deniz haritalarına işlenmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’na bildirim yaparlar.

(11) Gemi ve    deniz araçları, liman başkanlığından izinsiz demirleme sahalarını değiştiremez. Ancak, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bulundukları yerde kalamayacak durumda olanlar, yerlerinden ayrılabilir ve daha emniyetli olan demirleme sahalarına demirleyebilir. Bunların ilgilileri en kısa sürede liman başkanlığına bildirimde bulunur. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili düzenleme, gemi trafik hizmetleri merkezi bulunan    yerlerde ilgili liman başkanlığınca yapılır.

(12) Kıyı tesislerinde herhangi bir faaliyette bulunmayacak    ancak hava muhalefeti ve seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetini tehlikeye düşürecek durumlar gibi mücbir sebepler nedeniyle sığınmak üzere demirleme sahalarına demirleyen gemi ve deniz araçları vakit geçirmeksizin ilgili liman başkanlığına ve/veya kılavuzluk teşkilatına gerekli bildirimi yapar. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili düzenleme, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi bulunan    yerlerde ilgili liman başkanlığınca yapılır.

(13) Kıçtankara yanaşan gemi ve deniz araçlarının baş tarafına gemi ve deniz aracı yanaşamaz.

(14) Liman sınırları içerisinde plaj bölgelerinde ve kıyı otel, motel, tatil köyleri, site önlerinde, kıyıdan itibaren 200 metreye kadar olan deniz alanlarında, yüzme alanı sınırlarını belirlemek maksadıyla kullanılacak olan yüzer donanımlar, ilgililerce tespit edilerek her yıl 1 nisan-15 kasım tarihleri arasında eksiksiz olarak hazırlanır ve muhafazası sağlanır. Belirlenen yüzme alanlarına gemiler ve deniz araçları giremez. Seyir, can, mal, çevre güvenliğine ve emniyetine binaen yüzme alanı sınırlarında değişiklik yapmaya liman başkanlığı yetkilidir.

(15) Liman    idari sahasında limbo faaliyeti yapmak, liman başkanlığının iznine tabidir.

(16) Yedekleme    işlemi, İdarece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde liman başkanlığının izni ile yapılır.

(17) Her    limanda tonozla bağlama ve demirleme ihtiyaçları ve ilgili düzenlemeler, liman başkanlığınca yapılır, işletme usul ve esasları İdarece belirlenir.

(18) Kıyı tesislerine yanaşma izni olmayan gemi ve deniz araçları ile liman çıkış belgesi ya da demirleme ordinosu olmayan gemi ve    deniz araçlarına kılavuzluk hizmeti verilmesi liman başkanının iznine tabidir.

(19) Günübirlik gezi yapan gezinti (tenezzüh) teknelerinin; bağlama, barınma ve seyir güzergâhlarının belirlenmesine ilişkin hususlar, atık alım ve diğer hizmetler göz önünde bulundurularak liman başkanlığınca belirlenir ve İdare tarafından onaylanır. Liman başkanı, bağlama ve barınma yerlerinin kapasitesinin aşılması durumunda, kapasite, giriş-çıkış ve kullanımına kısıtlamalar getirebilir.

Çevrenin    korunması ve çevre    kirliliğinin önlenmesinde    uyulacak kurallar

MADDE 23 (1) Gemi ve    deniz araçlarının katı ve sıvı atıkları ile ilgili bildirim ve diğer işlemler, 26/12/2004 tarihli    ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve söz konusu Yönetmelik kapsamında yayımlanan diğer mevzuat çerçevesinde yerine getirilir.

(2) Kıyı tesisi işleticileri, yük elleçlenmesi sırasında ve sonrasında her türlü atık ve artık malzemelerin denizde ve rıhtımda birikmemesi, elleçleme    sırasında ve sonrasında yapılacak temizlik esnasında denize dökülmemesi ve rıhtım üzerinden yağmur suları ile denize akmaması için gerekli tedbirleri alır ve sahayı temiz ve düzenli bulundurur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kıyı tesisi işletmelerine, 9/8/1983    tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereği idari yaptırım uygulanması amacıyla, ilgili mülki idare amirliğine liman başkanlığınca derhal yazılı bildirimde bulunulur.

(3) Yüzer havuz kullanılırken can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti açısından perdeleme sisteminin kullanılması ile yüzer havuz, kuru havuz ve yarı ıslak kızağa gemi alınmadan veya gemiler denize bırakılmadan önce her türlü yüzey temizliğinin sağlanması ve diğer emniyet tedbirlerinin alınması ilgili tesisin sorumluluğundadır.

Deniz olaylarının    bildirim yükümlülüğü

MADDE 24 (1) Liman sahasına gelen gemi ve deniz araçları ile kıyı tesislerinin ilgilileri; seyir sırasında, demirleme sahasında veya kıyı tesisinde meydana gelen deniz kazalarını, önemli makine arızalarını, genel seyir güvenliği bakımından saptadıkları sakıncalı hususları ve gemide işlenen suçları, önce VHF veya diğer uygun iletişim araçları ile olaydan itibaren en geç üç saat içinde ve kanaatlerini içeren yazılı bir raporu da en geç yirmi dört saat içinde liman başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.

(2) Kılavuz kaptanların yükümlülüğü aşağıda belirtilmiştir:

a) Kılavuz kaptanlar, kılavuzluk hizmeti vermekte oldukları gemi ve deniz araçlarının seyir teçhizatında görebildikleri eksiklik ve aksaklıkları, deniz kazalarını ve seyir güzergâhları üzerindeki seyir güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi ve çevre kirliliği ile ilgili tespit ettikleri hususları derhal liman başkanlığına bildirir ve bu bildirimi izleyen yirmi dört saat içinde de yazılı bir rapor verir.

b) Kılavuz kaptanlar, emniyetli olarak kılavuzluk hizmeti verilemeyecek gemilere kılavuzluk hizmeti veremez. Bu gemiler liman başkanlığına bildirilir ve emniyet tedbirleri alınır. Bu gemilere izinsiz olarak kılavuzluk hizmetinin verildiğinin tespiti halinde, ilgili kılavuz kaptan hakkında liman başkanlığınca idari işlem yapılır.

(3) Gemi trafik    hizmetleri operatörlerinin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Liman idari    sahasında meydana gelen    her türlü kaza ile seyir, can, mal, çevre güvenliğine ve emniyetine ilişkin tüm olayları ivedilikle liman başkanlığına bildirmekle yükümlüdürler.

b) Yerel    trafikte çalışan gemi ve deniz araçlarınca yapılan mevzuat ihlalleri hakkında inceleme veya idari işlem yapılmak üzere delilleri ile belgelendirerek ivedilikle liman    başkanlığına bildirirler.

c) Liman başkanlığınca limandaki gemi ve deniz araçlarına yönelik yapılması istenilen duyuruları yaparlar.

(4) Özellikle dümen, çapa, zincir ya da çelik halat gibi donanımların denize düşürülmesi halinde, gemi personeli donanımların düştüğü yeri derhal işaretler ve liman başkanlığına bildirir. Liman başkanlığının gerek görmesi halinde düşen donanım gemi ve deniz araçları ilgililerince çıkartılır.

Usulsüz demirleme, yanaşma ve bağlama

MADDE 25 (1) Gerekli    izin alınmaksızın kıyı tesislerine yanaşan, şamandıralara bağlayan, demirleme sahalarına demirleyen gemi ve deniz aracı ilgilileri liman başkanlığınca uyarılır ve gerekli görüldüğünde uygun olan demirleme sahası veya yanaşma yeri belirtilerek yer değiştirmesi talimatı verilir.

(2) Kıyı tesisleri dışında kıyı alanlarına gemi ve deniz araçlarının bağlanması ve yanaşması ile demirleme sahaları dışında demirlenmesi yasaktır. Bu alanlara izinsiz bağlanmış veya terk edilmiş gemilerin ve deniz araçlarının bulunduğu yerden kalkmamaları halinde kaldırılma işlemi; ilgili mülki idare amirliği koordinesinde kolluk kuvvetleri ve belediye bünyesindeki birimlerce yapılır. Kaldırılan gemiler ve deniz araçlarının aynı alanlara yeniden bağlanmalarının önlenebilmesi için emniyet müdürlüğü ve belediyesi zabıta ekiplerince denetim yapılır.

(3) Bu madde hükümlerine aykırı hareket eden gemi ve deniz araçları bulundukları yerden kaldırılır. Kaldırma işlemi için yapılan masraflar gemi ilgililerince ödenir ve gemi, deniz aracı veya kıyı tesisi ilgilileri hakkında idari işlem yapılır.

Tahmil ve tahliye hizmetleri

MADDE 26 (1) Kıyı tesislerine bağlanmış veya yanaşmış olanlar ile demirleme sahalarındaki gemi ve deniz araçlarının tahmil ve tahliye hizmetleri, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile ilgili kıyı tesisi işletmesi koordinesinde yerine getirilir.

Yanaşma    alanlarının güvenliği ve    koordinasyon

MADDE 27 (1) Gemi    kaptanları; rıhtıma ya da şamandıraya bağladıkları gemi ve deniz araçlarının uygun biçimde bağlandığından emin olurlar ve sürekli kontroller ile gemi ve deniz araçlarının konumunu muhafaza etmesini sağlarlar.

(2) Gemi ve    deniz araçları kıyı tesislerine yanaşırken görevli olmayan seyirci, karşılayıcı ve uğurlayıcılar yanaşma alanlarını işgal edemezler. Bunlar manevra sahasından uzak tutulur.

(3) Gemi ve    deniz aracı, kıyı tesisi işleticileri ile kılavuzluk teşkilatı arasında gerekli koordinasyon sağlanmadan yanaşma veya ayrılma manevralarına başlanmaz.

(4) Kıyı tesisi ilgilileri,    gemi ve deniz araçlarının emniyetli ve güvenli bir şekilde kıyı tesislerine yanaşabilmesi veya bağlanabilmesi için aydınlatma, usturmaça, yangın önleme, söndürme, derinlik, ışıklı veya ışıksız şamandıra atılması, yönlendirme işaretleri, sesli ve görsel emniyet uyarıları ve benzeri hususlarda, liman başkanlığınca alınması istenen önlemleri derhal yerine getirir ve bunların sürekliliğini sağlar. Kıyı tesisi işleticisi kuruluşlar, tesislerindeki gemi hareketlerini İdarenin belirleyeceği biçimde ve elektronik ortamda düzenli olarak liman başkanlığına bildirir.

(5) Kıyı tesisi ilgilileri, bu Yönetmelik kapsamında, liman başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kıyı tesislerine, gemi ve deniz araçlarının yanaşma ve bağlama izni verilmez ve gerektiğinde ilgilileri hakkında idari işlem yapılır.

(6) Kıyı tesisi işleticisi her kuruluş, manevralarda kılavuz kaptana yardımcı olmak amacıyla, kılavuz kaptanın koordineli olarak çalışabileceği, haberleşme imkân ve kabiliyetine sahip bir irtibat personeli görevlendirir.

(7) Kıyı tesisleri, her türlü olumsuzluk ve değişikliği derhal liman başkanlığına bildirir.

Gümrük    denetimine tabi gemiler ile gümrük hizmet    noktaları arasında taşıma

MADDE 28 (1) Gümrük denetimine tabi olan gemi ve deniz araçlarından gümrük hizmeti verilen yerlere ya da bu yerlerden    onlara; yolcu, yolcu eşyası, gemi personeli,    malzeme, kumanya ve gemi ile ilgili olan kişiler ancak izin verilmiş hizmet tekneleri ile taşınabilir. Bu teknelere liman başkanlığınca yazılı izin verilir.

(2) Gümrük denetimine tabi gemi ve deniz araçları ile gümrük hizmeti verilen yerler arasında hizmet verecek gemi ve deniz araçları, liman başkanlığı ile gümrük idaresi tarafından belirlenen yerlerden hareket eder ve tekrar    aynı yere yanaşır. Bunlara dair yanaşma, bağlama ve benzer diğer hususlar izin belgelerinde belirtilir.

(3) Gümrük denetimine tabi olmayan gemi ve deniz araçlarına da yazılı izni olan belgeli hizmet tekneleriyle servis yapılır. Ancak bu tekneler gümrük hizmeti verilen yerleri kullanmayabilir.

(4) Denetim    yetkisine sahip kamu görevlileri, gümrük denetimine tabi    olan veya olmayan gemi ve deniz araçlarına, kamuya ait teknelerle gidip gelebilecekleri    gibi, liman başkanlığınca izin verilmiş tekneler ile de toplu veya ayrı ayrı gidip    gelebilir.

(5) Liman başkanlığından bu madde hükümlerine göre yazılı izin almayan hizmet tekneleri, liman idari sahasında faaliyette bulunamaz.

Vardiya zorunluluğu

MADDE 29 (1) Demirli    ya da kıyı tesisine yanaşmış veya bağlanmış bulunan 150 GT ve üzerindeki gemi ve deniz aracında, gerektiğinde gemi ve deniz aracını bulunduğu yerden kaldırabilecek sayı ve yeterlikte personel bulundurulur. Bu düzenlemenin yerine getirilmesinden gemi ve deniz    aracı ilgilileri    sorumludur.

(2) Barınma merkezlerinde, gemi ve deniz araçlarını kaldırabilecek yeterliliğe sahip bir kaptan, bir başmühendis/makinist, bir makine personeli ve bir güverte personelinden oluşan bir vardiya ekibi bulundurması halinde bu madde hükümlerinden muaftır.

(3) Barınma merkezinde borda bordaya bağlanacak gemi ve deniz aracı sayısı, en fazla dört adet olmak üzere liman başkanlığınca belirlenir.

(4) Barınma merkezinin çevre güvenliği ile can ve mal emniyetine yönelik tedbirlerin alınmasından gemi ve deniz aracı ilgilileri ile barınma merkezi ilgilileri sorumludur.

(5) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler barınma merkezlerini barınma amacıyla kullanabilirler. Barınma merkezlerindeki aynı işletene ait birden fazla iskele tek barınma merkezi olarak kabul edilir.

Bayrak çekme zorunluluğu

MADDE 30 (1) Liman    sahasında bulunan yabancı bayraklı gemi ve deniz aracı güneşin doğuşundan batışına kadar ulusal bayrağı ile Türk Bayrağını, Türk bayraklılar ise sadece Türk Bayrağı çeker. Seyir halinde bulunan gemiler ise güneşin batışından doğuşuna kadarki zaman diliminde bayraklarını çekili bırakabilir.

(2) Türk Bayrağı, gemi ve deniz aracının boyutları ile orantılı ebatlarda, görülebilen, uygun yükseklikte ve 22/9/1983    tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu hükümlerine uygun olur.

Gemilerde bulunan kıyıdan takip    ve haberleşme    cihazlarının kullanımı

MADDE 31 (1) İlgili mevzuat gereği OTS ve UMTS gibi kıyıdan gemilerin takip edilmesine yönelik cihazlar ile VHF bulundurma mecburiyeti olan    gemi ve deniz araçları, liman idari    sahasında kızakta bulunma, önceden bildirilmesi şartıyla arıza gibi durumlar ve olağanüstü haller haricinde bu cihazları açık ve çalışır halde bulundurur.

(2) Gemi trafik    hizmetleri sistemleri olan ya da trafik ayırım düzeni tesis edilmiş deniz alanlarında seyir halinde bulunan gemi ve deniz araçları, ilgili sektör kanallarını sürekli dinler ve verilen talimatlara uyar.

Deniz yangınları ile mücadele

MADDE 32 (1) Liman    idari sahasında oluşabilecek deniz yangınlarına 6/8/1975 tarihli ve    7/10357 sayılı Bakanlar Kurulu    Kararı ile yürürlüğe konulan Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği resmî ve özel tüm kuruluşlarca müdahale edilir. Kıyı tesislerinde sabit ve taşınabilir yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları tam, hazır ve çalışır durumda bulundurulur.

(2) Kıyı tesislerinde çıkabilecek yangınları söndürme faaliyetleri, ilgili mevzuat gereği oluşturulan gerekli araç ve gereçlerle donatılmış yangın söndürme ekipleri ile yapılır. Römorkörcülük faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar da liman başkanlığının talimatı doğrultusunda söndürme faaliyetlerine katılır.

Tankerler ile yakıt tanklarında sıcak/soğuk işlem yapılacak    gemi ve deniz araçlarının bakım ve onarımı

MADDE 33 (1) Sıcak ve soğuk işlemle bakım veya onarım yapılması amacıyla gazdan arındırma işlemleri yapacak olan gemi ve deniz araçları, 21/12/2004 tarihli ve    25677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği hükümlerine uyarlar.

Gemilere yağ, yakıt ve su ikmali

MADDE 34 (1) Liman    sahasında bulunan gemi    ve deniz araçlarına su, yağ ve yakıt ikmali, liman başkanlığınca uygun görülen iskele, rıhtım ve demirleme sahalarında yapılır. Liman başkanlığınca belirlenen alanların dışında su, yağ ve yakıt ikmali yapılamaz. Su, yağ ve yakıt ikmal hizmetleri günün her saatinde yapılabilir. Hava ve deniz şartları dikkate alınarak liman başkanlığınca su, yağ ve yakıt ikmal işlemleri kısıtlanabilir.

(2) Petrol ve    diğer zararlı maddeleri dökme olarak elleçleyen    tesislerde gemiden gemiye su, yağ ve yakıt ikmal faaliyeti, tesiste yanaşık halde bulunan geminin yük operasyonunun devam ettiği sırada yapılamaz. Ancak, ikmal faaliyetine ilgili liman    tesisinin uygun görmesi halinde, yük operasyonu öncesinde, sonrasında veya yük operasyonları durdurularak ve yük operasyonlarında kullanılan gemi ile tesis arasındaki yük bağlantıları tamamen sökülmek ve emniyet altına alınmak şartı ile liman başkanlığınca izin verilebilir.

(3) Yakıt veren gemi tonaj ayrımı olmaksızın deniz kirliliğine karşı yeterli miktarda mali sorumluluk sigortası ve belgelerine sahip olmak zorundadır.

(4) İdare tarafından kabul gören 1 inci grup ve 2 nci    grup kulüp ve sigortacıların mali sorumluluk poliçeleri dışındaki belgeler kabul edilmez. Ancak,    1 inci ve 2 nci grup kulüp ve sigortacıların    dışında    Hazine Müsteşarlığınca    yetkilendirilmişve yakıt    veren gemide taşınan    ve elleçlenen petrol ve türevlerinden    kaynaklanacak her türlü zarar risklerine ve geminin bir olay sonrası çıkarılmasına    karşıen az 150 milyon Türk Lirası değerinde sigorta    yapabilecek Türkiye’de    yerleşik    kulüp    ve sigortacıların    poliçeleri    İdare    tarafından    kabul edilebilir. İdare tarafından kabul görmeyen mali sorumluluk belgesine sahip olan geminin    ve işleticisinin yakıt vermesine izin verilmez. Kabul gören 1 inci grup ve 2 nci    grup kulüp ve sigortacıların listesi İdare tarafından yayımlanır.

(5) Yağ/Yakıt ikmali esnasında alan ve veren gemilerde, deniz araçlarında ve kıyı tesisinde yangına ve deniz kirliliğine müdahale personeli ve ekipmanıhazır bulundurulur.    Yangın ve yakıt taşması veya dökülmesi nedeniyle oluşabilecek deniz kirliliğini önlemeye yönelik her türlü tedbir; gemi, deniz aracı, kıyı tesisi ve yakıt ikmalcisi ilgililerince alınır. Yakıt ikmal operasyonunda bulunan yakıt veren ve yakıt alan gemiler için uyulması zorunlu emniyetli operasyon gerekleri İdare tarafından belirlenerek yayınlanır. Belirlenen kurallara uygun hareket edilmemesi    durumunda ilgili liman başkanlığınca yakıt ikmal operasyonuna izin verilmez.

(6) Yakıt ikmal operasyonu sırasında muhtemel deniz kirliliğine karşı hazırlıklı olma hizmeti kıyı tesisi tarafından verilir veya verdirilir.

(7) Bir olay    sonrası yağ veya yakıt sızıntısı veya döküntüsü olması durumunda ilgililer kendi acil müdahale planlarında belirlenen yerlere ve ilgili liman başkanlığına ivedilikle haber vermek ve tüm imkân ve kabiliyetleri ile ilk müdahaleyi yapmak zorundadır.

(8) Yağ veya yakıt sızıntısı veya döküntüsü olması halinde deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesi durumunda müdahale ve zararların tazminine ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

Yakıt ikmal    tankerlerinin ve seferden men edilmiş gemilerin kıyı    tesislerinde barınması

MADDE 35 (1) Yakıt ikmal tankerlerinin kıyı tesisine yanaşmasına seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti bakımından gerekli tedbirlerin alınması ve kıyı tesisi ilgilileri ile koordine sağlanması kaydıyla, liman başkanlığınca izin verilebilir.

(2) Üzerinde haciz, ihtiyati haciz ve seferden men kararı olan gemi ve deniz araçlarının, ticari faaliyette bulunmamaları kaydıyla seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti göz önünde bulundurularak aynı liman sahası içinde bulunan kıyı tesislerinden yararlanmalarına, kıyı tesislerinin ilgilileri ile koordineli olarak    liman başkanlığınca izin verilebilir.

Yabancı askeri gemilerin limana giriş ve çıkışları

MADDE 36 (1) Yabancı askeri gemilerin, Türk karasuları ve kıyı tesislerine girişleri, çıkışları ile buralardaki hareket ve faaliyetleri, ilgili    mevzuat hükümlerine tabidir.

(2) Yabancı nükleer askeri gemilerin, kıyı tesislerini ziyaretlerine ilişkin olarak mevzuatında belirtilen hükümler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tedbirler alınır.

Denizle bağlantılıakarsularla ilgili düzenleme

MADDE 37 (1) Gemi ve    deniz aracı trafiği olan denizle bağlantılı akarsularda;

a) Teknelerin    bağlama ve çekek yeri planlaması,

b) Tekne sayılarının sınırlanması,

c) Seyir, can,    mal, çevre güvenliği ve emniyetine yönelik tedbir alınması,

ve gerekli diğer hususlarda liman başkanlığınca düzenleme yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim ve Yaptırımlar

Denetim

MADDE 38 (1) Liman    idari sahasında faaliyet gösteren gemi ve deniz araçları, 4922 sayılı Kanun, 618 sayılı Kanun, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri gereğince, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetinin sağlanması amacıyla bayrak ve liman devleti kontrol prosedürü kapsamında, liman başkanlığınca hal ve icaba göre denetlenir.

İdari yaptırımlar

MADDE 39 (1) Liman    idari sahasında bulunan gemi, deniz araçları, kıyı tesisleri ve diğer tüm ilgililer bu Yönetmelik ve seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetini temin etmeye yönelik diğer mevzuatın gereklerini yerine getirir. Bu Yönetmelik kapsamında uymakla yükümlü olduğu kuralları ihlal edenlere, ya da seyir, can, mal, çevre güvenliğini ve emniyetini temin ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı hareket edenlere, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 618 sayılı Kanun ve 4922 sayılı Kanun uyarınca idari yaptırım uygulanır.

(2) Liman sahasında oluşabilecek çevre kirliliğine, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine ya da    seyir, can, mal, çevre güvenliğini ve emniyetini temin ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı hareket edenler; liman başkanlığı ya da liman başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan denetim personelinin düzenleyeceği tespit tutanağı neticesinde, yirmi dört saat içinde liman başkanlığına davet edilir ve alınan idari yaptırım kararı ilgiliye tebliğ edilir.

(4) Tespit    tutanağı, idari yaptırım kararı ve tebligat usulleri 30/3/2005    tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu    hükümlerine göre tanzim edilir.

(5) Denetleme    sonunda durumu mevzuat hükümlerine uygun olmayan gemi ve deniz araçlarına, eksikliklerini giderinceye kadar seferine müsaade edilmez.

(6) Liman başkanlığı tarafından 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen yetkiye dayanarak 34 üncü maddenin;

a) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 20.000 TL,

b) Yedinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 30.000 TL,

idari para cezası verilir.

(7) Liman başkanlığı tarafından 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen yetkiye dayanarak 22 nci maddenin yedinci fıkrasında belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenlere 10.000 TL idari para cezası verilir.

(8) İdare tarafından belirlenecek kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen ikmal gemilerinin, yakıt ikmali yapan gemilerin ve kıyı tesislerinin faaliyetleri uygunsuzluk giderilene    kadar durdurulur.

Deniz kaza ve olaylarının idari yönden    incelenmesi

MADDE 40 (1) Liman    idari sahasında meydana gelen deniz kazaları ve olayları, liman başkanlığınca idari yönden incelenir ve bu inceleme sonucunda hazırlanan dosya İdareye gönderilir. İdari tahkikat tamamlanıncaya kadar geminin seferine izin verilmez. Gemi,    deniz aracı ve kıyı tesisi ilgilileri ile gemi personeli liman başkanlığı incelemesinde, gerekli kolaylık ve işbirliğini sağlamakla mükelleftir. Ayrıca liman sahasına gelen gemi ve deniz araçlarının ilgilileri ve personeli, olaya ilişkin delilleri muhafaza etmek, yapılacak çağrılara uymak ve sorulacak sorulara cevap vermekle yükümlüdür.

(2) 655 sayılı KHK’nin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca oluşturulan Kaza Araştırma ve İnceleme Kuruluna ilişkin hükümler saklı olup, birinci fıkrada belirtilen yükümlülükler bu Kurula karşı da geçerlidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstanbul    Liman Başkanlığına özel hükümler

MADDE 41 (1) İstanbul Liman Başkanlığı liman idari sahasını ziyaret edecek yabancı ve Türk askerî gemiler, gelişlerini Kuzey Deniz Saha Komutanlığına bildirerek, bu Komutanlıkça liman başkanlığı ile sağlanacak mutabakata göre, Kızkulesi Fenerinden geçen boylamın doğusu ile İnci Burnu ve Moda Burnu arasındaki alana demirleyebilir. Zorunlu hallerde diğer demirleme sahalarına demirleme Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ile liman başkanlığı tarafından ortak bir görüşle yapılır.

(2) Yolcu    gemileri izin almak koşuluyla Dolmabahçe’de demirleyebilir.

(3) Aşağıda koordinatları verilen deniz alanlarında balık avlama sezonunda balıkçılık faaliyeti yapılır. Bu faaliyet, gerek görülmesi halinde liman başkanlığı tarafından geçici olarak durdurulur. Belirtilen coğrafi koordinatlar Avrupa Datumu    1950 (ED 50)’ye göredir.

a) 1 nolu balık avlama sahası koordinatları aşağıdaki gibidir:

1) 41º 13´ 21,6″ K – 029º 08´ 33″ D

2) 41º 13´ 54″ K – 029º 10´ 15″ D

3) 41º 15´ 20″ K – 029º 17´ 28″ D

4) 41º 15´ 48″ K – 029º 16´ 54″ D

5) 41º 14´ 06″ K – 029º 10´ 00″ D

b) 2 nolu balık avlama sahası koordinatları aşağıdaki gibidir:

1) 41º 13´ 48″ K – 029º 07´ 30″ D

2) 41º 14´ 42″ K – 029º 07´ 12″ D

3) 41º 15´ 37″ K – 029º 06´ 11″ D

4) 41º 15´ 40″ K – 029º 05´ 53″ D

5) 41º 14´ 45″ K – 029º 07´ 00″ D

(4) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler, Anadolu ve Avrupa    yakaları arasında, özel kaplar ve ambalajlar içinde, vagonlara ve kamyonlara yüklenmiş olarak, taşıyan ve taşıtan tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bu işe ayrılmış yolcusuz araba vapuru, araba ferisi veya tren    vapuru ile taşınabilir. Bu taşıma 00:30 ile 06:00 saatleri arasında yapılabilir.

(5) İstanbul Boğazından, hava çekimi elli sekiz metre ve daha fazla olan gemi ve    deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi elli dört metre ile elli sekiz metre arasında olan gemi ve deniz araçları ise liman başkanlığının gerekli gördüğü sayıda ve güçte römorkörün eşlik etmesi şartıyla boğaz geçişi yapabilir.

(6) İstanbul Boğazında trafik ayırım şeritleri içinde emniyet ve gümrük denetimleri yapılamaz. Ancak gerekli görülen durumlarda emniyet ve gümrük denetimleri gemiye çıkacak görevlilerce kılavuz kaptan alma yerlerinde, geminin gideceği kıyı tesisine kadar yolda, kıyı tesisinde veya kendilerine ayrılmış demirleme sahalarında yapılır.

(7) Görüş mesafesi, İstanbul Boğazı ve Haliç için 200 metreye Marmara Denizinde 500 metreye düştüğünde liman başkanlığı adına Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından yerel deniz trafiği durdurulur.

İzmit    (Kocaeli) Liman Başkanlığına özel hükümler

MADDE 42 (1) Körfez Geçiş Köprüsünden hava çekimi altmış metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi elli altı metre ile altmış metre arasında olan gemi ve deniz araçları; liman başkanlığının gerekli gördüğü sayıda ve güçte römorkörün eşlik etmesi şartıyla boğaz geçişi yapabilir.

(2) Görüş mesafesi, İzmit Körfezinde 500 metreye düştüğünde liman başkanlığı adına Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından yerel deniz trafiği durdurulur.

Denizcilik eğitimi deniz alanları

MADDE 43 (1) İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi önünde bulunan ve aşağıda koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz alanları denizcilik eğitim alanlarıdır. Bu alanlara izinsiz girilmez, demirleme yapılmaz ve eğitim yapan gemi ve deniz araçlarının seyrine mani olunmaz.

1) 40º 48´ 57″ K – 029º 17´ 42″ D

2) 40º 48´ 48″ K – 029º 17´ 52″ D

3) 40º 48´ 42″ K – 029º 17´ 49″ D

(2) Karadeniz    Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi önünde bulunan ve aşağıda koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz alanları denizcilik eğitim alanlarıdır. Bu alanlara izinsiz girilmez, demirleme yapılmaz ve eğitim yapan gemi ve deniz araçlarının seyrine mani olunmaz.

1) 40° 55′ 20″ K – 40° 12′ 17″ D

2) 40° 55′ 24″ K – 40° 12′ 17″ D

3) 40° 55′ 29″ K – 40° 12′ 30″ D

4) 40° 55′ 25″ K – 40° 12′ 37″ D

Deniz trafiği kısıtlamaları

MADDE 44 (1) Fırtına ve kısıtlı görüş gibi olumsuz hava ve deniz koşullarının seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti bakımından ciddi tehlike oluşturacağı kanaati hâsıl olduğunda, kurtarma ya da çevre kirliliği temizlik operasyonu sırasında, liman sahası içinde gemi ve deniz aracı trafiğine geçici veya kısmi kısıtlama getirilmesine liman başkanlığı yetkilidir.

(2) Seyir, can,    mal, çevre güvenliği ve emniyeti bakımından gerektiğinde liman idari sahasındaki gemi ve deniz araçlarının faaliyetleri, liman başkanlığınca kısıtlanır veya durdurulur.

Tarama ve iskandil

MADDE 45 (1) Kıyı tesislerindeki yanaşma ve bağlama sahaları ile diğer manevra alanlarının taranması gerektiğinde ilgili kıyı tesisi işleticisi kuruluş; faaliyetin ayrıntılarını, tarama faaliyetinde kullanacağı gemi ve deniz araçlarını, faaliyetin süresini, faaliyet sırasında denizde, manevra alanlarında seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti bakımından alacağı önlemleri, yazılı olarak liman başkanlığına bildirir.

(2) Kıyı tesisi işleticiler, kendi kıyı tesisleri ile ilgili yanaşma ve bağlama yerleri ile manevra sahalarının deniz derinliği iskandil değerlerini güncel haritalardaki derinliklerden az olmama koşulunu sağlamakla yükümlüdür. Anılan işleticiler, yaptıkları ölçüm değerlerini liman başkanlığına ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına iletir.

Tehlike oluşturan gemi ve deniz araçları

MADDE 46 (1) Liman idari sahasında, cinsi, tonajı ve bayrağına bakılmaksızın adlî mercilerce verilmiş haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir veya seferden    men kararları gibi hukuki işleme konu olan veya teknik eksikliği nedeniyle bir idari karar ile seferden alıkonulan ya da herhangi bir sebeple kıyı tesislerinde veya demirleme sahasında bekleyen, tehlike oluşturan, kumanda edilemeyen ve benzeri nedenlerle    denize elverişli olmayan gemi ve deniz araçlarını, denize elverişli hale getirmek, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetini tehlikeye atmayacak tedbirleri    derhal almak ve aldırmakla, liman başkanlığının izni dâhilinde, gemi ilgilileri yükümlüdür.

(2) Liman idari    sahasında batık, yarı batık veya terk edilmiş vaziyette bulunan gemi ve deniz araçlarının en kısa zamanda çıkarılması, çekilmesi veya zararsız hale getirilmesinden, liman başkanlığının izni dâhilinde, gemi ilgilileri sorumludur.

(3) Karaya    oturma ve sürüklenme gibi acil    durumda bulunan gemi ve deniz aracı ilgilileri 72 saat içinde kurtarma talebi yapmaz ise liman başkanlığınca resen kurtarma işlemi başlatılır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde, sonrasında ise beş yılda bir, İdareden onaylı ve liman başkanlığı gözetiminde römorkörlere çeki testi ilgili kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatı tarafından yaptırılır ve sonuçları İdareye sunulur.

(2) Römorkör şartlarına uygunluk sağlayamayan kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir sene içerisinde bu şartları yerine getirmek zorundadır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 47 (1) Aşağıdaki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 16/1/1978 tarihli ve 16171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aliağa Liman Yönetmeliği,

b) 26/5/2011 tarihli ve 27945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambarlı Liman Yönetmeliği,

c) 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anamur Liman Yönetmeliği,

ç) 14/3/1980 tarihli ve    16929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayvalık Liman Yönetmeliği,

d) 21/7/1980 tarihli ve 17054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandırma Liman Yönetmeliği,

e) 21/8/2007 tarihli ve 26620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bodrum Liman Yönetmeliği,

f) 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceyhan Liman Yönetmeliği,

g) 11/9/1982 tarihli ve 17809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Liman Yönetmeliği,

ğ) 22/12/1981 tarihli ve    17552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dikili Liman Yönetmeliği,

h) 26/5/2011 tarihli ve 27945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enez Liman Yönetmeliği,

ı) 2/9/1980 tarihli ve    17093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fethiye Liman Yönetmeliği,

i) 9/12/1979 tarihli ve 16834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelibolu Liman Yönetmeliği,

j) 27/8/2006 tarihli ve 26272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güllük Liman Yönetmeliği,

k)16/1/1981 tarihli ve 17222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hopa Liman Yönetmeliği,

l) 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskenderun Liman Yönetmeliği,

m) 10/9/2011 tarihli ve 28050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Liman Yönetmeliği,

n) 10/2/2011 tarihli ve 27842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Ereğli Liman Yönetmeliği,

o) 22/3/2011 tarihli ve 27882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karasu Liman Yönetmeliği,

ö) 23/8/2011 tarihli ve    28034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karataş Liman Yönetmeliği,

p) 13/9/2011 tarihli ve 28053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kefken Liman Yönetmeliği,

r) 10/2/2011 tarihli ve 27842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmit Liman Yönetmeliği,

s) 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Liman Yönetmeliği,

ş) 4/12/1980 tarihli ve    17180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rize Liman Yönetmeliği,

t) 4/3/2011 tarihli ve 27864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Silivri Liman Yönetmeliği,

u) 22/3/2011 tarihli ve 27882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şile Liman Yönetmeliği,

ü) 23/8/2011 tarihli ve    28034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşucu Liman Yönetmeliği,

v) 5/3/2011 tarihli ve 27865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekirdağ Liman Yönetmeliği,

y) 22/3/2011 tarihli ve 27882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tuzla Liman Yönetmeliği.

Yürürlük

MADDE 48 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin    eklerini görmek için tıklayınız