Archive for 19 Ekim 2012

Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklar Değişiklik Tebliği

19 Ekim 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28446

TEBLİĞ

Türkiye    Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU    KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1)’DE

DEĞİŞİKLİK    YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI:    2012/12)

MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve    25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ    (Sayı: 2005/1)’in 6 ncı maddesinin dördüncü    fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde    değiştirilmiştir.

“1) En fazla yüzde 60’ı; ilk    yüzde 40’lık dilimine denk gelen tutarı “1,4”, yüzde 5’lik ikinci dilimine    denk gelen tutarı “1,7”, yüzde 5’lik üçüncü dilimine denk gelen tutarı    “2,0”,  yüzde 5’lik dördüncü dilimine    denk gelen tutarı “2,2”, yüzde 5’lik beşinci dilimine denk gelen tutarı    “2,3” katsayısıyla çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutar üzerinden, en    az yüzde 50’si ABD doları cinsinden olmak üzere ABD doları veya euro döviz cinslerinden,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 24/10/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ    hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

19 Ekim 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28446

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

HALKA AÇIK    OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE

SİSTEMİNE    İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu    Tebliğin amacı, şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine,    kayıtlı sermaye sistemine geçmelerine, bu sistemde sermayelerini    artırmalarına, kayıtlı sermaye tavanını yükseltmelerine, sistemden    çıkmalarına veya çıkarılmalarına, yönetim kurulunun imtiyazlı ve primli    paylar ihracına, rüçhan haklarını sınırlamasına ve diğer hususlara ilişkin    usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu    Tebliğ hükümleri, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan    anonim şirketleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu    Tebliğ, 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk    Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak    hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu    Tebliğde geçen:

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Başlangıç sermayesi: Kayıtlı sermaye sistemini kabul    eden şirketlerde, kuruluşta veya kayıtlı sermaye sistemine ilk geçildiğinde    sahip olunması zorunlu sermayeyi,

c) Çıkarılmış sermaye: Çıkarılmış payların tümünün    itibari değerlerinin toplamını temsil eden sermayeyi,

ç) Genel Müdürlük: İç Ticaret Genel Müdürlüğünü,

d) Halka açık olmayan anonim şirket: 28/7/1981    tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, pay senetleri    halka arz edilmiş olmayan veya halka arz edilmiş sayılmayan anonim    şirketleri,

e) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve    6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

f) Kayıtlı sermaye: Şirketlerin, Kanunun esas sermaye    sistemindeki sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın    yönetim kurulu kararı ile yeni pay çıkarmak suretiyle ulaşabilecekleri    azami sermaye tavanını gösteren ve esas sözleşmelerinde yer alan sermayeyi,

ifade eder.

Kayıtlı    sermaye sistemini kabul etme ve bu sisteme geçme şartları

MADDE 5 – (1)    Başlangıç sermayesi en az yüzbin Türk Lirası olan    şirketler; Bakanlıktan izin almak şartıyla kuruluşta kayıtlı sermaye    sistemini kabul edebilirler veya sonradan esas sözleşmelerini değiştirerek    kayıtlı sermaye sistemine geçebilirler.

(2) Kayıtlı sermaye sistemine geçecek şirketlerde    çıkarılmış sermayenin tamamının ödenmiş olması ve sermayenin karşılıksız    kalmamış olması şarttır. Kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini kabul edecek şirketlerde    ise başlangıç sermayesinin tamamının ödenmiş olması gerekir.

(3) Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmek veya bu    sisteme geçmek isteyen şirketlerin esas sözleşmelerinde en az;

a) Başlangıç sermayesi,

b) En fazla beş yıl olmak üzere yönetim kuruluna verilen    sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresi, sürenin    başlangıç ve bitiş tarihleri,

c) Kayıtlı sermaye tavanı,

ç) Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin    kararının ne şekilde ilan edileceği,

hususlarının    belirtilmesi zorunludur.

(4) Yönetim kuruluna imtiyazlı veya itibari değerinin    üzerinde pay çıkarma ya da rüçhan haklarını sınırlandırma yetkisi verilecek    ise, buna ilişkin hükümlerin de esas sözleşmede yer alması zorunludur.

(5) Kayıtlı sermaye tavanı başlangıç sermayesinin beş    katından fazla olamaz. Kayıtlı sermaye tavanı, çıkarılmış sermayenin    kayıtlı sermaye tavanına ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın esas sözleşme    değiştirilerek yükseltilebilir. Kayıtlı sermaye sisteminin kabul    edilmesinden veya sisteme geçilmesinden sonra izleyen dönemlerde kayıtlı sermaye    tavanı, esas sözleşmenin değiştirileceği genel kurul toplantısı sırasındaki    çıkarılmış sermayenin en fazla beş katı olarak belirlenebilir.

(6) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca yönetim kuruluna    tanınan yetki süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye    artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim    kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. En geç yetki süresinin    dolduğu yıl genel kurul toplantısında yetki süresine ilişkin esas sözleşme    değişikliği yapmayan şirketler kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış    sayılırlar. Esas sözleşmede belirlenen yetki süresi içinde yönetim    kurulunun değişmesi, yönetim kuruluna verilen yetkiyi ortadan kaldırmaz.

(7) Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık    iznine tabi olan şirketlerin dışındaki şirketlerde, kayıtlı sermaye    tavanının arttırılmasına ve sermaye artırımı hususunda yönetim kuruluna    verilen yetkinin süresinin uzatılmasına ilişkin esas sözleşme    değişiklikleri Bakanlığın iznine tabi değildir.

(8) Kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan    şirketlerin bundan sonra gerçekleştirecekleri sermaye artırımlarında,    Kanunun esas sermayenin artırılmasına dair hükümleri uygulanır.

Genel    Müdürlüğe başvuru ve Bakanlık izni

MADDE 6 – (1)    Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmek veya bu sisteme geçmek isteyen    şirketler, Genel Müdürlüğe başvurarak izin alırlar. Bu izin; Kanunun 333    üncü maddesi uyarınca kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği izne tabi olan    şirketlere, kuruluş veya esas sözleşme değişikliği izni ile birlikte    verilir. Kayıtlı sermaye sistemine kabul edilmesine veya bu sisteme    geçmesine izin verilen şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde    yapacakları sermaye artırımlarında Bakanlık izni aranmaz.

(2) Kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini kabul edecek    şirketler izin başvurusunda;

a) Şirket kurucularının imzaları noterce onaylanmış esas    sözleşme örneğini,

b) Başlangıç sermayesinin tamamen ödendiğine dair banka    mektubunu,

c) Esas sözleşme ile yönetim kuruluna imtiyazlı veya    itibari değerinin üzerinde pay çıkarma veya rüçhan hakkını sınırlandırma    yetkilerinin verilmesi halinde, bunların ve kayıtlı sermaye sisteminin    kabul edilmesinin gerekçelerini içeren kurucular tarafından imzalanmış    beyanı,

dilekçe ekinde    vereceklerdir.

(3) Kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen şirketler    izin başvurusunda;

a) Yürürlükte bulunan, tüm değişiklikleri içeren ve tek    bir metin haline getirilmiş, şirketi temsile yetkili kişilerce onaylanmış    esas sözleşme örneğini,

b) Şirket yönetim kurulunca hazırlanmış esas sözleşmede    yer alacak kayıtlı sermaye maddesi taslağı ile esas sözleşmesinin kayıtlı    sermaye sistemine uyum sağlaması için değişmesi gereken diğer maddelerine    yönelik değişiklik taslaklarını,

c) Şirket sermayesinin tamamen ödendiğine ve sermayenin    karşılıksız kalmadığına ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest    muhasebeci mali müşavir raporunu,

ç) Son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosunu,

d) Esas sözleşme ile yönetim kuruluna imtiyazlı veya    itibari değerinin üzerinde pay çıkarma veya rüçhan hakkını sınırlandırma    yetkilerinin verilmesi halinde, bunların ve kayıtlı sermaye sistemine    geçilmesinin gerekçelerini içeren şirketi temsile yetkili kişilerce    imzalanmış beyanı,

e) Bağımsız denetime tabi olan şirketlerde denetleme    raporunu,

dilekçe ekinde    vereceklerdir.

(4) Şirketlerin başvuruları ile ilgili Genel Müdürlükçe    yapılacak değerlendirmelerde, Kanunun genel amaç ve ilkeleri, bu Tebliğ    hükümleri, piyasanın gerekleri, kayıtlı sermaye sisteminin gayesi,    ortakların hak ve yararları, şirketin yasal yükümlülüklere uyma durumu gibi    hususlar göz önünde bulundurulur.

Bakanlık    izninden sonra yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1)    Kayıtlı sermaye sistemine geçmek için Bakanlıktan izin alındıktan sonra    genel kurul usulüne uygun olarak toplantıya çağrılır. Genel kurul, Kanunun    421 inci maddesinin birinci fıkrasındaki nisaplarla, şirketin kayıtlı    sermaye sistemine geçilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerini karara    bağlar.

(2) Kayıtlı sermaye sistemine geçiş, yönetim kuruluna    verilen yetki süresinin uzatılması veya kayıtlı sermaye tavanının    artırılmasına ilişkin olarak yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin,    imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici nitelikte olması halinde,    bu kararın anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda onanması    zorunludur. Bu durumda Kanunun 454 üncü maddesi hükmü uygulanır.

(3) Genel kurulca onaylanan esas sözleşme değişiklikleri    ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.

Kayıtlı    sermaye sisteminden çıkma ve çıkarılma

MADDE 8 – (1)    Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden veya bu sisteme geçen şirketlerin,    esas sözleşmelerinde belirlenen süre dolmadan önce bu sistemden çıkmak    istemeleri halinde, yönetim kurulunca esas sözleşme değişiklik taslağı    hazırlanarak Genel Müdürlüğe başvurulur. Bakanlığın bu konudaki izni ve    Kanunun 421 inci maddesinin birinci fıkrasındaki nisaplara uygun olarak    alınan genel kurul kararı üzerine sistemden çıkılabilir. Buna ilişkin esas    sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.

(2) Kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan    şirketlerin, bu tarihten sonra esas sermaye sistemi uyarınca yapacakları    sermaye artırımına bağlı esas sözleşme değişikliği sırasında, kayıtlı    sermaye sistemine ilişkin hükümleri esas sözleşmeden çıkarılır.

(3) Kayıtlı sermaye sisteminin amacı dışında; ortakların    ve diğer tasarruf sahiplerinin istismarına yol açacak şekilde kullandığı    anlaşılan, ortaklık yapısı nedeniyle bu sisteme ihtiyaç duymaksızın kolayca    sermaye artırımı yapabilecek durumda olan ve bu sisteme geçişte aranan    diğer nitelikleri yitiren şirketler Bakanlık tarafından sistemden çıkartılabilir.    Kayıtlı sermaye sisteminden çıkan veya çıkartılan şirketler, çıkış    tarihinden itibaren en az 2 yıl geçmeden yeniden sisteme kabul edilmezler.    Ancak, şirket yönetiminin değişmesi veya kayıtlı sermaye sisteminden çıkma    veya çıkartılma sebeplerinin ortadan kalktığının ispatlanması şartıyla,    şirketlerin başvurusu üzerine 2 yıllık sürenin dolması beklenmeksizin    şirketlerin yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçmelerine Bakanlıkça izin    verilebilir.

Kayıtlı    sermaye sisteminde sermayenin artırılması

MADDE    9 –(1) Yönetim kurulu sermaye artırımında; artırıma ilişkin aldığı kararı,    çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şeklini, yeni    payların itibarî değerlerini, cinslerini, sayılarını, imtiyazlı olup    olmadıklarını, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamaları    ve kullanılma şartları ile süresini, prime dair kayıtları ve bunun    uygulanması hakkındaki kuralları esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde ilan    eder ve internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi şirketlerde internet    sitesinde yayımlar.

(2) Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin    kararında;

a) Artırılan sermayenin tutarı,

b) Çıkarılacak yeni payların itibari değerleri,    sayıları, cinsleri, primli ve imtiyazlı olup olmadıkları,

c) Rüçhan hakkının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı,    kullanılma şartları ile süresi,

ç) Gerekli görülen diğer hususlar,

belirtilir.

(3) Sermaye artırımının mevzuata uygun olarak    gerçekleştirilmesinden sonra, sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu    kararı ile çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni    şekli, yönetim kurulunca tescil ve ilan ettirilir.

(4) Sermaye artırımının iç kaynaklı olması durumunda    kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir. Dış kaynaklı sermaye artırımı yoluyla    kayıtlı sermaye tavanı aşılamaz.

(5) Kayıtlı sermaye tavanına ulaşıldıktan sonra, yeni    tavan belirlenmeden yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

(6) Sermaye artırımı sırasında, yönetim kurulu kararı    ile imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılabilmesi, pay    sahiplerinin yeni çıkarılacak paylara ilişkin rüçhan haklarının veya    imtiyazlı pay senedi sahiplerinin haklarının sınırlandırılabilmesi için    esas sözleşmeyle bu hususlarda yönetim kurulunun yetkilendirilmiş olması    şarttır.

(7) Yönetim kurulunun yeni çıkarılacak paylara ilişkin    rüçhan haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol    açacak şekilde kullanılamaz.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu    Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu    Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Uygulama Araştırma Yönetmeliği

19 Ekim 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28446

YÖNETMELİK

Dokuz    Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL    ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA EMNİYETİ VE KAZA İNCELEME

UYGULAMA VE    ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ    BÖLÜM

Amaç,    Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu    Yönetmeliğin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Emniyeti ve Kaza    İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,    yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline    ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu    Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme    Uygulama-Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim    organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin    hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu    Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı    Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci    fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine    dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu    Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Emniyeti    ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ    BÖLÜM

Merkezin    Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin    amacı

MADDE 5 – (1)    Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası kapsamda ulaştırma emniyeti ve kaza    inceleme konularında önde gelen tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurarak    araştırma projeleri gerçekleştirmek ve uygulamaya yönelik araştırma    hizmetleri sunmaktır.

Merkezin    faaliyet alanları

MADDE 6 – (1)    Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulaştırma emniyeti ve kaza incelemeleri konusunda    sürdürülebilir ulaştırma yaklaşımı ile araştırmalar ve projeler    geliştirmek.

b) İlgili merkezi ve yerel yönetim birimleri, kamu    kurumları, odalar, borsalar, özel sektör işletmeleri, sivil toplum    kuruluşları, eğitim kurumları ve üniversitenin tüm paydaşları ile çeşitli    araştırma, uygulama ve eğitim projeleri gerçekleştirmek.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans,    kongre, sempozyum, panel, kurs, yaz okulu ve    benzeri bilimsel toplantılar ve yayınlar gerçekleştirmek ve bilimsel süreli    yayınlar çıkarmak.

ç) Ulaştırma alanındaki meslekler ve bu alana destek    niteliği taşıyan görevlerde yer alan paydaşlar için ulaştırma emniyeti ve    kaza inceleme eğitimleri planlamak, bu alanda uzmanlaşmış ulusal ve    uluslararası kurumlarla işbirliği anlaşmaları gerçekleştirerek ortak    sertifika eğitimleri planlamak ve gerçekleştirmek.

d)  Yurt içi ve    yurt dışı kuruluşlar ile gerçek kişilerin Merkez kuruluş amacına uygun    gereksinimleri üzerine ürün, sistem, yazılım, teknoloji ve hizmet tasarımı,    etüt, proje, analiz ve benzer çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak,    danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

e) Ulaştırma ve ulaştırma emniyeti konularında lisans ve    lisansüstü öğrencilerine teorik ve uygulamalı çalışma olanağı sağlamak.

f) Merkez kuruluş amacına ve 2547 sayılı Yükseköğretim    Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ    BÖLÜM

Merkezin    Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin    yönetim organları

MADDE 7 – (1)    Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür;    Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için    görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür,    Rektöre karşı sorumludur. Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri    arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından    görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği işleri yürütür ve    Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda vekâlet eder. Müdürün görevi    sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün    görevleri

MADDE 9 – (1)    Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini belirlemek ve Kurula    başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini    ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve    politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve    programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

e) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim    Kuruluna sunmak.

f) Araştırma ve çalışma gurupları kurmak.

g) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili    yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını    hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına    sunmak.

ğ) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Kurula    başkanlık etmek.

h) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri    yapmak.

Yönetim    Kurulu

MADDE 10 – (1)    Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Müdürün Üniversite öğretim    üyeleri arasından önereceği ve Rektör tarafından üç yıllık süre için    görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi    bitmeden ayrılan veya başka nedenlerle görevi sona eren üyelerin yerine,    kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi    biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır, Müdür    gerekli gördüğünde veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi    ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez    izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin    üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla    toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim    Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1)    Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda    kararlar almak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet    raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde    yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

ç) Danışma Kurulu önerilerini değerlendirmek ve karara    bağlamak.

Danışma    Kurulu

MADDE 12 – (1)    Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına    görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Üniversite dışındaki özel    ve kamu kuruluşlarındaki uzman kişiler de Danışma Kurulunda görev alabilir.    Ancak, Yönetim Kurulu üyeleri aynı anda Danışma Kurulunda görev alamaz.    Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerek görmesi    halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak    toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü    toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlası    talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde    olağanüstü toplantıya çağırır.

Danışma    Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1)    Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları    değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler    yapmak ve önerilerde bulunmak.

Çalışma    grupları ve uygulama birimleri

MADDE 14 – (1)    Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için farklı faaliyetleri yürütmek ve    verimliliği arttırmaya yönelik olarak çalışma grupları oluşturulabilir.    Çalışma grubu başkan ve üyeleri, Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulunca    belirlenir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla    uygulama birimleri de açılabilir.

DÖRDÜNCÜ    BÖLÜM

Çeşitli ve    Son Hükümler

Personel    ihtiyacı

MADDE 15 – (1)    Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi    üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca    Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu    Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yönetmeliği Değişikliği

19 Ekim 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28446

YÖNETMELİK

Celal    Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR    ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM    YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR    YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/7/2011 tarihli ve    27995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin    Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ    MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesiyle yürürlükten    kaldırılan Yönetmeliğe tabi olan öğrencilerin; daha önce yüzlük sistemde    almış oldukları notları, aynı Yönetmelikte belirtilen not dönüşüm tablosu    dikkate alınarak harfli not sistemine dönüştürülür. Bu Yönetmelik söz    konusu öğrencilere kazanılmış hakları ve öğretim bütünlüğü göz önünde    tutularak uygulanır. Ancak ders alma ve mezun olma şartı konusunda tüm    öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu    Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî      Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/7/2011

27995

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/9/2012

28408