Archive for 23 Ekim 2012

Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Yönetmeliği

23 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28450

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM    KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK    YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 20/3/2012    tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.

“Eğitim ve öğretim desteği

EK MADDE 1 (1) Özel mesleki ve teknik eğitim okullarına, Kanun gereği ücretsiz okutulacak öğrenciler hariç, öğrenim gören her bir öğrenci için;

a) Okulun    organize sanayi bölgesi içerisinde veya Kanun kapsamında Bakanlar Kurulunun karar vermesi durumunda    organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,

b) Eğitim ve öğretim desteği kapsamında olsun veya olmasın öğrencilerden hiçbir surette öğrenim ücreti alınmaması,

c) Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin okulun öğretim süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden fazla olmaması,

ç) Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç otuz gün içerisinde okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış olması,

d) Öğrencinin okula devam ediyor olması

şartıyla eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

(2) Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul tür, alan ve dalları ile her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak her yıl Ağustos ayında Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanacak olan tebliğde belirlenir.

(3) Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul türü, alan ve dalların belirlenmesinde Kalkınma Planı hedefleri ve iş gücü ihtiyaç analizleri de dikkate alınır.

(4) Bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteğinin % 50’si Kasım, % 25’i Şubat ve % 25’i de Haziran aylarında okula ödenir.

(5) Bu madde    kapsamında işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin iş kazası, meslek hastalıkları ve hastalık sigortası primleri, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine göre kurumca ödenir.

(6) Bakanlık tarafından eğitim öğretimin niteliğini ve başarıyı değerlendirmeye yönelik yapılacak ölçme değerlendirme uygulamaları, bu madde kapsamında eğitim öğretim desteği ödenecek okullara da uygulanır.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“Tebliğ ve süre

GEÇİCİ MADDE 3 (1) 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında eğitim ve öğretim desteğini alacak okul türü, alan ve dallarına ilişkin ödenecek tutarların da yer aldığı tebliğ, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanarak 2012 yılı içinde yayımlanır.

(2) 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen süre altmışıncı gün olarak uygulanır.

(3) 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için ödenecek eğitim ve öğretim desteği ücretinin % 75’i 2013 Şubat ayında % 25’i ise Haziran ayında ödenir.”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 72 (1) Bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi ile geçici 3 üncü maddesi Millî Eğitim Bakanı ile Maliye Bakanı tarafından, diğer hükümleri Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.”

MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 Bu Yönetmeliğin hükümleri Millî Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanı tarafından yürütülür.

Hacettepe Üniversitesi Yenidoğan Uygulama ve Araşatırma Yönetmeliği

20 Ekim 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28447

YÖNETMELİK

Hacettepe    Üniversitesinden:

HACETTEPE    ÜNİVERSİTESİ YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI VE

ERKEN TANI    UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ    YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ    BÖLÜM

Amaç,    Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu    Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak    kurulan Hacettepe Üniversitesi Yenidoğan İşitme    Taraması ve Erken Tanı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,    faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine    ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu    Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Yenidoğanİşitme Taraması ve Erken Tanı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,    faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine    ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu    Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı    Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci    fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine    dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu    Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Yenidoğanİşitme Taraması ve Erken Tanı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ    BÖLÜM

Merkezin    Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin    amacı

MADDE    5 –(1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının ve    ilgili diğer kuruluşların işbirliği ile yurtiçinde ve yurtdışında yenidoğan işitme taraması ve erken tanı ile ilgili her    alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde    bulunmak, kamuoyunun yenidoğan işitme taraması ve    erken tanı konusunda bilgilendirilmesine ve eğitilmesine katkıda bulunmak    üzere çalışmaktır.

Merkezin    faaliyet alanları

MADDE 6 – (1)    Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki alanlarda    faaliyette bulunur:

a) Yurtiçinde ve yurtdışında, yenidoğan    işitme taraması ve erken tanı ile ilgili her konuda temel ve uygulamalı    araştırma ve inceleme yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak    ve desteklemek,

b) Yenidoğan işitme taraması    ve erken tanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri temel alan ulusal ve    uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum    ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

c) Hacettepe Üniversitesi yenidoğan    işitme taraması uygulamalarına ilişkin kanıta dayalı verileri belirlemek,

ç) Yenidoğan işitme taraması    ve erken tanı konusunda temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulusal ve    uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) İşitme kaybının birey, aile ve toplum üzerinde    meydana getirdiği bireysel, sosyal ve ekonomik sorunları belirlemek, çözüme    yönelik projeler geliştirmek ve bu alanda oluşturulacak sosyal politikalara    katkıda bulunmak,

e) İşitme kaybı ve işitme kaybına erken müdahalenin    önemi konusunda toplumun aydınlatılması ve ailelerin bilgilendirilmesi    amacıyla, sürekli eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi ve broşür    basımları yapmak, yazılı ve görsel yayın organlarında programlar yaparak    bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ    BÖLÜM

Merkezin    Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin    yönetim organları

MADDE 7 – (1)    Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür,    Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından    Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden    görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı    olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli    öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür    yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür    yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda    yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı    aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona    erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün    görevleri

MADDE 9 – (1)    Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna ve Danışma    Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri    yapmak,

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin    genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de    aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki    çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm    etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin    alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim    kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim    Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet    alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç    yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.    Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle    görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle    yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel    araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili    esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve    gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla    toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim    kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1)    Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri    yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların    hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve    onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma,    danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara    bağlamak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili    geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile    ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit    etmek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği    konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma    kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1)    Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya    diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum    ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine    Rektör tarafından üç yıllığına seçilen yedi üyeden oluşur. Boşalan    üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye    seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az    iki kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü    takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.    Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri    ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda    değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte    görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ    BÖLÜM

Çeşitli ve    Son Hükümler

Personel    ihtiyacı

MADDE 13 – (1)    Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun    13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel    tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu    Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik yapan Yönetmelik

20 Ekim 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28447

YÖNETMELİK

Hacettepe    Üniversitesinden:

HACETTEPE    ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (HÜSEM)

YÖNETMELİĞİNDE    DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR    YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/2003    tarihli ve 25115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi    Sürekli Eğitim Merkezi (HÜSEM) Yönetmeliğinin adı “Hacettepe Üniversitesi    Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı    Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – Bu    Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı    Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci    fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine    dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı    Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu    Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezinin    amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim    organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu    Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

20 Ekim 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28447

YÖNETMELİK

Adana    Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER

SERMAYE    İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ    BÖLÜM

Amaç,    Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu    Yönetmeliğin amacı Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye    İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve    işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu    Yönetmelik; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim,    araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu    Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı    Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddelerine dayanılarak    hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu    Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner    Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi    Rektörünü,

c) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi    Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ    BÖLÜM

İşletmenin    Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama    Yetkilisi ve Sermaye Limiti

Faaliyet    alanı

MADDE 5 – (1)    İşletme Üniversitenin stratejik planları ve performans programlarına uygun    olarak, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda    tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki    faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve    kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda bilimsel    görüş vermek, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak; seminer,    eğitim, konferans, sempozyumlar düzenlemek,    kurslar açmak,

b) Danışmanlık, deney, model deneyleri, bilgi işlem    organizasyonu, iş değerlendirilmesi, analiz, ölçme, muayene, teknik    kontrol, kalite kontrolü, standartlara uygunluğun tahkiki, teknik bakım, ekspertiz, ölçü ayarı yapmak ve hizmetlere ilişkin    raporları düzenlemek,

c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, faaliyet    alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretiminde bulunmak, Rektörden    izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir    yerleri açmak,

ç) Bilimsel konularda araştırma, tetkik ve uygulama    hizmetleri yapmak, bu araştırma ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla    seminer, kurs, konferans, çevre kampları ve incelemeleri düzenlemek, alınacak    bilimsel sonuçların uygulamasını yapmak,

d) Bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve bu    toplumda yaşamlarını daha iyi kontrol edebilmeleri için, ekonomik ve sosyal    hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılımlarına imkân vermek    amacıyla, ihtiyaç duyulacak alanlarda kurslar düzenlemek ve bu yönde    gerekirse ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde projeler    hazırlamak ve uygulamak,

e) Pedogojik formasyon, yabancı dil, bilgi işlem alanlarında yazılı    ve görsel bilgi teknolojilerini kullanarak iş ve hizmetler üretmek ve    benzeri faaliyetlerde bulunmak,

f) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayın    hizmetlerini yerine getirmek.

Yönetim    organları

MADDE 6 – (1)    Üniversitenin Yönetim Kurulu, aynı zamanda İşletmenin Yönetim Kuruludur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu; işletmeyi idare etmek    üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde,    Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu    tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, Yüksekokul    müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve bir    muhasebe yetkilisi olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu Başkanı    rektör yardımcısıdır. Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır    ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

Harcama    yetkilisi

MADDE 7 – (1)    İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü    ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, uygulama ve    araştırma merkezi müdürlerine sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak    üzere kısmen veya tamamen devredebilir.

Sermaye    limiti

MADDE 8 – (1)    İşletmenin sermaye limiti 100.000 (yüzbin) Türk    Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ    BÖLÜM

Çeşitli ve    Son Hükümler

Yönetmelikte    hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu    Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/7/1983    tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı    Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin    Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 1/5/2007 tarihli ve 26509    sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve    Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Maliye    Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı    tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu    Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü    yürütür.